Goudsche Courant, zaterdag 20 juli 1940

ZATERDAG 20 JULI 1940 DOOR J UMAX Drama te Tilburg berecht B S x U o te Intrn mTEMUND vrijgelaten OUMTICIEBEN ft ÈAé fcrth e mii iie ffl tertfkwr r Téór d e Il lrt l Wt de UU terroermiddelen Er is M Wn f a kt nwt hun flciJen te Stangïwi n JapaBsehe consul generaal Yos M Mloeté heeft een protest mgei l biJ den waarnemenden AmeriSchen qpnn generaal te SjangÏXvwband mi een aanval die op is juli to ïtl TlPesd op twee Jai he burgers door drie in un form Sde Amerikaansche mariniers fn eS Japansche r in de interna rSit voor schadevergoeding voor de sangcTallen Japanners Ie eischen KOR m BERICHTEN Na 60 aar te hebben bestaan lï de SeÜoekai partit In Japan opgebeTen teneinde positief bij te dragen tot den opbouw van een nieuw politiek stelsel Hjt te Belgrado Ziud Slavië verschijnende Britsche propagandaoijaan B r i t a n ij a heeft ziin uitgave gestaaict Oeneraal Carmona en de pre dent van Brazilië zijn op een tee stverraderluf ter gelegenheid van de Portugeesche eeuwfeesten p echtlg wtgeroepen tot etrebirgers van de stad Lissabon Al gevolg van den terugkeer van de SaarlSnders in hun landstreek isvsiaf gisteren ook de S a a riirttclten Zeitung weer verjrhenen Het laatste nummer wasuitgekomen op 3 September vanverleden jaar Dit blad bestaatledert 1761 De buitengewone zitting van denZvMdscben rijksdag zal op J Augustus worden geopend Volgens een bericht uit Rome Un 15 Zwitsersche schepen alles bij elkaar dus de geheele Zwitsersche handelsvloot die geladen is met levensmiddelen te Gibraltar vastgehouden Tot nu toe is alleen één Itoienschip door de Engelschen vrijgelaten Het is in het buitenland ver TEMPO De chef verb ulier keek tevreden Dit nieuwe hulp welken hij had aangenomen beviel hem best De man M vlug sterk en handig Hij maMeuvreertie met teelden sciulderijen en antiqmteiieji of hij nooit iets an rs by de hand had gehad Door lie kist of andere versperring dook 55 J t fen ongelooflijke lenigMd pp een oogenblik hieW de chef m ban welBwaar vast de kerel in elke hand een zeer breek Voorwerp en balanceerde op zijn f l een taanlamn Maar het liep Mukkig nog goed al Hé hé r ep de chef verschrikt aider knikte hem echter rustig TOt e 3i gezicht van laat dat r aan mij over hoor Het kpmt oor elkaar Toen besloot de eerste maar In ns den nituveling over al het gWelein glaswerk en zoo meer te wn gaan Htt was een vertrouweasJ J dien hij looals rich liet aanzien bfter bezftltv kon AJl riehl rtw de aian wien het euig opg w Kt uit en hij gingv i s ni t een snuisterijen Sf i J r Chef knikte op v hoogst voldaan lü wa i verbazend wat de r w nE verzttte Br alles in minwTfl6n geen tijd Hij leek onvermoeii waaffle rende E rong was r u t elijk en toch nergens zoon f tte hi er achter Aan zulke J it had je leta En Jat je dat knSiti zoogenaamde losse Anr J schreeuwde de feiDTf J an alles de ni Jr Die waarschuwing aafen oi öie de ver ng van al deze goederen op B tf f j iS 1 douairièr van nel de Hawr j WTBwfi ilï toch even Wi fJ nieuwe woM eha l Wat he ik uf w etje uit mijn B JJkeïicgs passeerde v l MM ï aar oponthoud öT d JÏÏ niet Mt 4m £ ï e hem ver rkin J maakte een aan ts P ha4r trap Uèxt t overko w verdwenen Ten dS f e aan hït por bt Dat 1 Ó6k in een BiNRENUND Nederlandsche Onderdanen geïnterneerd Wegens de slechte behandeling van Durtsche os derdanen in onze Overzeesche Gewesten BEFRESAILLE MAATREGiXEN GtTROFFKN TerwQI de instuitiw Tan de Duitsche Weerniacht en van het Duitsche burgerlijlie bestuur zich Tan het oosenbHk der Nedeilandaehe capitulatie af moeite hebben gegeTen de betickkinten tuswhen het DuStscbe itijlc on de Nedertanden In vreediame banen te leiden en het herstel Tan de nsrmale Terhondinsen t bespeediijen heeft de regeering in Nederlandsch Indië niet opgehouden nch op bijzonder Dnitsch vitandige wijze te gedragen en zonder rdcening te houden met de verhoudingea in bet Moederland maatregelen Sn stand gehouden welke door het Dnitsche rijk niet langer Toorbljgexiep en geduld kunnen worden Nadat tot heden in NederlandschIndië meer dan 2000 Duitschers waaronder Tronken en kinderen geïnterneerd gehi ii en en op de smadelijkste wiJTe behajniSeld werden heeft men ïich than van Duitsche zijde genoodzaakt gezien tegenmaatregelen niet langer uit te stellen Dientengevolgri is gisteren een aarttal Nederlandsche onderdanen die Toor het grootste deel tot het Koloniaal bestuur in betrekking staan in hechtenis genomen Het zal van het inzicht van de be ilissende krachten in NederlandschIndië afhangen hoelang deze toestand gehandhaafd moet blijven De aanneming ran po tz ndingen voor de Nederlandsche Koloniën is tot nader order gestaakt toevenden leden van de vroegere Belgische regeering Pierlot verboden het belette gebied te betreden Op aitnoodiging van de Duitscheil l£sregeering is de Itallaansche minister van Buitenlandsche Zaken gnaf Ciano voor een kort bezoek teikfjyn aangekomen Ter gelegenheid van den verjaardag der Spaansche revolutieheeft de Spaansche ambassadeur teLissabon Nicfdas Franco een radioride gehouden waarin hij huldebracht aan de groote verdienste van Portugal voor et slagen van dnationale revolutie in Spanje ONS KORT VERHAAL Maar nu kwam d douairière toch sterk vermanend tusschenbeide Wilt u alstublieft de uiterste voorzichtigheid betrachten vroeg ze bevelerisen toon Wat u date voor u ziet is een kcsteiyt familie bezit heel oud zeldzaam Saksisch porseleimfMijn grootouders hebben al van rrae borden gegeten dis sauskom alleen al vertegenwoordigt een hooge waarde en die soepterrien Is een unicum Wesst u heel heel voorzichtig Ik zcui sterven als er iets van brak Pakt o ze zorgvuldis in of het eieren z jn Nee nóg zo rgruldlger Want eieren worden altijd nog gelegd maar dat porselein wordt niet meer gemaakt Zoo zeurde ze maar om zijn hoofd tot hij er kribbig van werd Weest u niet bang had hij al eenpaar maal gezegd maar zijn zelfverzekerdheid scheen haar angst nc aan te wakkeren en druk met haar pincenez in de weer bleef ze hembedülen Dat hield hij niet lan eruit en plots barstte hij dan ook los Nb heb ik er genoeg van Als zemij behazen willen ga ik er rechttegen in Ik heb u gewaarschuwd Mou ttoe ik mijn eigen zin En tot naamlcoze verlia7lng en beroemde JSjentetrlen en wat er verder gcbeuraef drong niet meer tot de geteisterde dame door ze was algeheel zonder een schijn van voorbehoud van haar sto jje gegaan In usschen holde de nieuwe erhui er de trap af keilde het kostbare stuk porselein over de tap ssiére rende om dsn wagen heen en behoedde een voorbij an er aan den and ren kant iiog juist voor een buil op zijn hoofd Alles was zoo Tlics nsvlug toa egaan dat het jpel een film leek U zi ft mevrou w zei de ifian eenkT art ertje later iot ie douairiór3 di met heel ve3l moïits tens tte tochbij gesprenkeld wa s er is niets ge oroken Ik vraag u wol excuu maar ikmóest me even uitleven of ik hkjidie verhuizing niet vol H t b è8 kruipt nu eenmaal wanr t niet gaan kan Ik hoop dat a niet al te er g schrokken bent En mag ik me verder b J n reeommandeeren voor familie feestjes en zoo Ik ben niet duur want tegenwoordig is er in mijn vak weinig te verdienen Alstublieft vPc douairière tuurde met een matten blik naar wat hij op een stukje papier ekrabbs d had en las A nallastr at S alhier Paiosa iongleur EEN BLOEDIG AVONTUUR Noodlanding in den blinde op onze kust MOEDIG GEDRAG VAN PlU OT In de A n g r 1 f f brengt een verslaggever die Ouitache vaUchermJagers boven Nederlandschen v bodem vergezeld heeft volgens de N R C rapport uit over een Incident dat zich aan de kust heeft voorgedaan Een afdeeling Junker iransporttoesteüen marcheert in de ricbtlng van ons land De eene ketting volgt met don derend geraas op de andere Te Rotterdam wordt een groep parachu iSvCn neergelaten In weerwil van zwaar af weervuur voert ze de opdracht overeenkomstig het plan uit Daarna gaat he voorwaarts met de lueBtinfanteristen nt hel breekt los Aan de kim is 1 de plaats van bestemming te zien De manrien maken 2ich gereed om te landen dan breekt de hel los Uit tallooze kanonnen en machinegeweren jaeen de Nederlanders hun projec ielen omhoog De schoten zitten goed Opeens wordt de reusachtige vogel met harde slagen terzijde getrokken een trefferjn Unkermo or en tanic enkele secóhdeH later beginnen de andere motoren teV stotteren Daar eindelijky hët strand Een harde schok maar de machine sJ t Vlug uit de kist Op enkele passeD van den doodelijk gewonden vogel zijn ander geland Terstond verzamelen zich de mannen In het veldgrijs onder aanvoering van een jong luii iuynt gaat het in looppas op de mitrailleursnes en aan Intusscheii heeft de commandant van het eerste vliegtuig met zijn bemanning de radio en alles vernield wat de tegenstanders zich ten autte zouden kunen maken en de machinegeweren opgesteld Dan roept hij den zijnen toe In de eerste machine we moeten terug Moeilijk Srbitterd met het mulle zand vechtend rolt ze over het badstrand Eindelijk verhefi het zich dreunend langs een schroeflijn De hoogtemeter wust 2500 M Dan breekt de hel weer los Razend dansen de granaten om het reeds ernsllg beschadigde vliegtuig De commandant is doende bij twee infanteristen die door granaatsplinters y vaar gewond gierden noodyerl anden aan te leggen als ettelijke treffers twee motoren £ uiten gebruik stellen eii groote gaten in he geraamte slaan De commandant ligt roerloos met het gezicht op de borst van een gewonde Twee mannen draaien hem om schrikken terug zijn gezicht Is door splin rs verscheurd en met bloed bedekt Met ons allen tS het gedaan denken ze want wie kan da zware kist in dien hagel van vuur veilig en wel op den bodem brengen Als twee kameraden hem gemakkelijker probeeren te leggen roept hlJ wat is er aan de hand Waarcan isalles verclulsterd of zie ik niets neer De inzittenden sheppen moed maar terstond bedenken ze da het onmogelijk is het toestel in dien toestand te besturen Dan gp jpt de gS prade zelf in W arnemer zet me aan het stuur en zeg precies hcie de bodem onder ons er uit Ziet ook de hoogte de duivel haal me als we die tien kereltjes niet heelhuids weer afzet n Niettemin Is de man Hunner heet hij de onmacht nabij hy kae geefl stap doen Het vlieg uig schommoft bedenkelijk het bloed druppelt aldoor op het stuur Maar Hübner voert de machine doodbedaard dieper en lio per 1200 1000 COO M wat duurt de daling lang Aldoor nadef komi de aarde Nog eens springt het toestel over een greppel dan is het gelukt zacht zet hlJ het op een weg enkelehonderden passen voor een regimen Nederlandsche infanterie De gevangenschap was onvermijdelijk maar ïpoediger aan ze kohden denken waren ze weer bevrijd SPORT ZEILEN DKKA OWEKK Outcron 7iin op do K iirprijl i rn fif i lhlijk clic nHi tiijil n an l i I K Sonnon waar ian d M r zcijfr nit htl flifM lr 4 111 1 wonlt lii i lKÖniiro n l i vorun iiM uitslapen ijii 11 r i k I 111 1 a c Bni iii W i Stfjrm oi i i Iriid 1 I in st Pil Kp ff tr i l iTn t 1 C Tim t U W v nn Ier Stcfn i o L I tl 1 o o jr k I il = p ftM iimnii wed lij IJ 1 Ti l p II st T J m lip Veld 2 liiiik it nip P M r luv i icii 1 11 t 1 de W t P a 111 i 11 S k I 1 SR I fH IlIIMriSW il Ilil D 1 Pnlfr f J Rfm l Olipi l ilM l t II Sliinii i Pi i 111 n i Kt I IJ d 12 M2 k 1 1 = r i n il k 1 1 a p m p n t j K i i r i iiil J i ir li iiil 1 Iv K i ii ii itljmt 4 ni li r Iajii X rit i Ldusiirp t r I lil T p 1 lil 1 1 1 ij d 1 1 V jii p 1 n io 1 p 11 k 1 1 i F inilkla i ii PNt 1 i p K 1 lu 2 pilt 2 11 1 e T 1 pr k ll0i l f pnt 1 lll lriiklll jmntpii Te I ni p il 5 t r ij il t 1 n 1 f v o i t i o 1 I p n l I pnt 1 Kind l i pniciil1 Dp Kail i l i imt put 4 II rc SfüAKKN B S I Hot 11 licn Ji M K1 WE uur ItP KI iSl K II rt I llüwc lut lip lp kla AnVRUTKKIIT IN Dit BLAÜ De Architecten vereemgingen IN EEN BOND SAMENGEBRACHT Reeds jaren lang werd in ons land uitgezien naar een deugdelijke regeling voor het voeren van den titel van architect of trauwmeester en naar een algemeene regeling van de uitoefening van he architecten beroep Door de maatregelen welke tot nu toe op bouwkundig gebied van kracht zijn kon e cultureele en economische taak van het bouwen wel zeer sleqiit tot uitdrukking komen Na de gebeurtenissen van Mei werd besloten eens en vooral aan alle verdeeldheid een einde te maken en als een eerste begin van een algemeene vaksaneering alle Nederlandsche architecten In één organisa ie onder te brengen Deze onderharidelingen gevoerd onder leiding van prof ir H T Z w 1 e r s heb en geleid tot volledige overeenstemming zoodat nu aan de leden van de verschillende organisaties reeds uitgewerkte v orste ien v or de Inrlch ing van de nieuwe centrale organisatie zijn toegezonden Terwille van de belangrijke fondsen en bezittingen van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst van Nederlandsche Architecten B N A is op voorstel van de andere onderhandelende partijen hesloten deze vereeniging radicaal ora te vormen tot de nieuwe centrale organisatie waarin dan de leden van de andere organisaties zullen kunnen toet eaen De voorstellen honden volledig rekening met het tot stand komen va i een architectenwet berus ende bp het befïinsel van selectie naar bekwaamheid en bevatten verder de mogelijkheid voor diegenen aan wie krachtens wet of wet elük besluit de titel architect of bouwmeester niet zal wort n toegekend als erkend touwkundi r in aparte afdeeliögen van de vere ni ing te worden opgenomen waarb f tegenover deze erkennii eenerzijds anderzijds een vrijwillige bepbrkin van arbeidsgebied zou worden aanvaard Auto teiren Boom gebot st DRIE ERNSTIG GEWONDEN Een auto bestuurd door H A uit Wassenaar is op den Rijksstraatweg tusschen Borne en Zenderen vermoedelijk tengevolge van slif pen tegen een lx om gereden De botsing as zoo hevig dat de wagen naar de andere zijde van den weg vloog en daar not eenige lxx men raakte De bestuurder en twee inzittende dames famüieledep van A werden ujt den auto gesli gerd en bekwamen ernstige verwondingen Zij werden naar het ziekenhuis te Almelo veivoerd De toestand van een der gewonden mevr A i W is zeer ernstig DE ZI£KTEGEVAI I TE ORTHEN Nader is ge tleken dat de kinderen te Orthen die na het eten van ijs ziek zijn geworden niet Mjden aan diphtheric maar aan parayphu Rechtsaaken Theater lirecteur neer efilasieii II 6H Jaar te en dader geëischt STRUD OM EEN VROVW In den laten avond van Zondag 19 Novemtjer 1939 heeti zich In de woning van den theaterdirec ieur H vander W te TUburg een drama afgespeeld dat thans acht maanoenliter zijn openbare afw kkeiing voorden krijgsraad te Den Haag heeft gevonden De 26 jange J K dienstpliehlig soldaat ziekenverpleger tcenmaa s te Baambrugge gelegeid hud zich dien avond naar Tilburg begeven met het voorneriien Van der W van liet ie vcii i tierooven Gewapend met een aware staaf ijzer drong hij de won n van V d W binnen en verborg zicli ir een donker vertrek waarvan hij wist dat dit het slaapvertrek was waar Van der W spoedig zou binnenkomen Nadat Van der W het vertrek was binnengekomen en aldaar het licht had ontstoljin gaf K Van der W met de zware staal ijzer onverhoeds een slag op het hoofd waarop laatstgenoemde kwam te vallen Nadat Van der W weer overeind kwam was K toegesorongenl en bracht hem met een Enielschen sleutel meerr ore harde slagen op het hoofd toe waardoor Van der W bloedend v erd verwond Van der W had een sehede brtufc hersenschudding en verschilende diepe wonden aan zijn hoofd bekomen Bekl bekende wel dat hij zijn tegenstander heeft gpslap en do h met de b sciceling te hebben gehad hem te doeden Volgens zijn m dcdreling trad hij alleen als tu htn persoon op om bij Van der W aan te dringen op een e htscheiding van dien i jonge derde vrouw die de bemiddeling van den mlHtair zou hebben ingeroepen De vechlpartii zou naar ziin ze r en niet zijn on tapn indien hij nl t den indruk hpd cek e en d t Van der W hem met een revolver wilde l edreigen Het sla éhtoffer getniïl De theaterdirecteur als Toornaamsle getuige gehoord ze ie nauwelijks de slaapkamer te zijn binnengetreden toen hy een slag op zijn hoofd onöflng v aardoor hij Moedend werd gewond Hi za n k n het licht te ontsteken naaar dit cid DE ROTTERDAMSCHE MAASTUNNEL ARBEIDSIVMPO HOOG OPGEVOERD De bouw van den Maastunnel U de afgeloopen maand met Kracht ter hand genomen zoodat de werkzaamheden weer normaal olaats vinden Uiteraard zUn er verschlll jnde moellijkhedejQ te overwinnen iie in de voorafgaande perioden niet Toorkwamen maar toch kan men constateeren dat het arbeidstempo weer hoog Is opgevoerd Van So tot en met 22 Juni werd het vierde tunnelstuk van de Waalhaven naar de plaats van zün bestemming geslpept Thans is alles nagenoeg gereed voor hét transport van het vijfde het middelste tunnelstuk Wanneer dit verzonken zal zijn is men halverwege de rivier gekomen Wat stuk een betreft behoeft men niet meer bevreesd te zijn voor kleine onderlinge bewegingen hiertussöien en het ventilatiegebouw zoodat men in de afgeloopen weken een aah ang heeft gemaakt met de verbinding Zoodra deze verbinding Woltooid is en fle wand van het ventilatiegebouw evenals het afsluitende betonnen chot van lunnelstuk nummer een zi n doorbroken dan zal het mogelüio zijn vanuit het ventilatiegebouw en den laTidtunnel de riviertunnel rechtstreeks te Iwreiken hetgeen thans nog slechts geschieden kan door de Instllgkckers welke op het eerste tünnelstuk staan Ds hevestigtnüT van het eersta tünnelstuk aan het ventilatiegebouw brengt ha r aparte moeilijkheden mede Van beton heeft men een klok 5 econ stru erd waarvan het grootste eeripplte reeds In de Waalhaven op tift fi ic van het timnelstuk werd bev t d Door het ventliatiegebouw h mt men via een luchtsluis in het tunnelstuk De bstonn klok zal wanneer het werk voltooid i § niet meer kunnen worden verwijderd doch het hoven water uitstekende gedeelte zal peen hintjer voor de scheepvaart brenffpn Aan de rlvierzijde van het ventilatiepeboow wordt n l op den tunnel een steigerwerk van beton gebouwd hetwelk zal aansluiten 00 de kademuren De aewanend betonnen du ikerkloki bevindt z ch aan de land i rip van dit s teirerwerk Op den rechtermaasoever worden de ffpbnowen boven rond i afgewerkt terwiil in den autntunnel a an de l etegeline de laat tp hand wordt gelegd Ook het i etselen der bp stratini in de tunnelbi i en en de open opritten vindt snel voortgang Wel Jantj w t is r B t 1 Ik vtM nriken f de kaa in de mnizenTal Bof t cd wul Pic et FüpV Ook de eleotnsche installatie kar nu worden aan ebncht onmiddeliyk daarna met behulp van een tweeden schakelaar In de kamer door iemand in blauwachtig colbertcostuum uitgedraaid Intu sschen had getuige ook zün vrouw achter j de kamer gezien doch was toen neergcvallenu Hij zag echter kans weer op te staan en zijn tegenstander het yzer waarmee de slag moest zijn toegebrat ht te ontfutselen Toen kreeg hij eehtrr nieuwe sl gen met een and r metalen voorwerp en wist hy zich no loopende naar het op een 250 a 300 M van zijn woning gelegen politiebureiau te begeven waar hy het bewustzyn verloor Getuide liet verder een verhaal vo ïen over de vereering die h i voor ziin 2 ijar re echtgenoote koesterde doch die zU per saldo met teekenen van ontrouw beantwoordde hetgeen hem duidelijk zou zUn geworden uit een telefoon esnrrk dat zijn vrmrw met een derde h d wiens naam z pphter niet had willen noemen Wèi had eetuipe den indruk dat zün tphoonmoeder op een scheidmg aanstnurde tuischen haar dochter en ftuigp De tweede vrouw van getu p vooieanpster derhalve van de 25iarifre w s over het g drag van h3 r v opt e pn echtgenoot heel slecht te dtr pi on en zü noemde hem een co pt ant i alle opzichten van w n til in de 12 jaren van haar huweli ik v p aed en te irstel in hori onde vonden Naar haar indruk b hoordp iet de haar ovcriecns oii kende K d vh haar ge= c h den e ijt pn Xit d s huid van het drama te bpl lden Requisitoir De a u d 1 1 e u r m i 1 i t ai r achtthet niet aannemelijk dat bekl h ht tpn hui e van Van der W oz in pkompn om over echtschcidin te sireken en dearvoor het slaapvertrek OU hebben uil ekozen Het zware stvt iizer a t isekl die na ht by lch had kwam spr alevenrin geschikt vocir a event ee m d fel tot zel serweer Dr toe zouhekl voldoende hebben prhad aa r pn FTiïP Thpp ept l n h i al bi zi h droeTwit hoofdp van z lnwèrV aamheidlaU chaplfeur Beklheeft evenwelVeerst met de ijzerenFtaif Van der wS mk handeld en hiiis hem toen dezelreeds op den gronllag daarna no met den zwarcn sle itel gaan bewerlcen hetgren een atgiijs k bloedbad heeft teweegge brf ht Voteens het psychiatrisch rapport heeft Vk en heel terken drang om trouw te r in In dit geval aan d inge TTOUW die hij bö den theater UCHTVERDVISTÉRING 4jl nsfM vap 21 52 t 5 4 aar Welke Bon Levensmiddelendistributie BROOD BONS ei t m n Tan het breodbonbockjc 2000 gram tvoor de periode 15 t m tl JnU met 4 dagen extra geldigfaeUbdnur SUIKER BON No 80 1 K G solkcr geldig tot en met 25 Juli MEEL BON N9 5 2i ons tarwebloem o tsfweroeel of boekweitmeel ot rSegekloem of roggemeel of zeUrinend bakmeel geldig tot en met 2S Juli BON N 90 2 ons tarwebloem of tarwemeel of boekweitmeel ot roggebloem of roggemeel ot zeltrijzend bakmeel geldig tot en met 9 Augustus ROTER BONS no 67 en 68 250 gram boter ot margarine of Tet geldig tot en met 28 Juli THEE OF KOFFIE BON No 8S i ons thee ot i pond koffie geldig tot en met 2 Augustus PETROLEUM PETROtEVMZEGEL Periode III 2 Liter petroleum geldig tot en met 28 Juli KERK EN SCHOOL XrADEMISniR KXAMKNS Oroninjren ïp ki i d caiidiiKiatB iiiiPii Tiipc kiindp 1 A rnnpiii i üitliUiwii A Nijland Groiiiiigen 1 A V liM kpI Süpdrpclit u iiip P F Ip iaaiTiI p iiHliiki it p iin9n p dpoM IcttPrPn en wij U pf rtei J 11 Kloppenhurg Groninfcn Algemeene Synode NED HEBV KERK 3e Zitting De behandeling der finanrieele aangelegenheden werd door de Algemeene Synode voortgezet Namens de commissie ad hoc bracht de quaest o r g e n e r a a 1 rapport uit over de voorgestelde kleine toelagen aan gemeenten en personen uit het fonds jioodlijdende kerken en personen Een bedrag van f 7 105 werd daarvoor uitgetrokken Met dank werd het rappoi t aanvaard Vervolgens deed hy eenige mededeelmgen oves zyn arbeiq van de laatste weken Aan het einde van de behandeling van de financieele aangelegenheid gekomen dankte de president den quaestor generaal hartelijk voor zyn tegenwoordigheid en adviezen en al den arbeid met zooveel toewijding door heiti verricht De V1 c e p resident rapporteerde vervolgens over de registers van den secretaris In het voorbyge ane jaar waren ingekomen 2179 stukiVen en uitgegaan 2245 stukken Hu stelde voor aan den oud secretarls en den tegenwoordigen fimctioinaris dank te brengen voor hun veélom altenden en r auwkeurige i arbeid ne vergadering ging hiermede accoord De grosiyst kroor 2 leden der Alg Svn cnmmis lfe met hun secundiwp d opeemnakt Na behandeling van verschillende zaken werd de zitting wegens het houden van een Tnodus coniracta pe i tpn en de vereaderine verdaagd directeur in verkeerde handen achtte en daarom zqp hij verininderd toerekenbaar mojfen worden verklaard Spr konj ch even wel by die PDvattinT niet n sluiten en hij ge ootrie veeleer at de jonge vrouw in dit drama em misdadige rol had ge oeeld wtfhrvrxy bekl die het feit n opo dft zal hebben te Jjoeten De ei sch luidde zes jaar en 7 eR ma nden pvangpnisstraf met aftrek van preventief en met ontzegging an dp hevneodheid om verder bij het t iTp te dirnen r Fr A K o k o k y uit Amsterfi im t id ah verdediser op en pleitte p pmpntip PI hoonte dat de krijgsraad zich 7nu aansluiten by h t o vchiatrisch r io mi t dat tot verminderde toe pkcnb 3rh id c dudeerde Verhoor der echtgenoote Na raadk mer besloot de krUgsraad no over te gaan tot het oproepen van de tegenwoordige vrouw van Van der W hetgeen enkele uren later kon ge schieden daar zij in de stad aanwezig en haar adres bekend was Veel bracht dit verhoor e hter niet meer aan het U ht De jon e ontkende evenwel pertinent dat zij in de slaapkamer annwe g as geweest waar de worstcing was gesrhiei Wel was zy in haar eigen ïl iaTikamer doch zy heeft eerst na afloop ervaren wl cf in de andere kamer gebeuid was