Goudsche Courant, zaterdag 20 juli 1940

EEflSTE BLAD ZATERDAG 20 JULI 19 ZEUGESTRAAT 64 GOUDA G 2539 70 HUIZEN te koop gevraagd voor geldbelegging IHHi I Aanbiedingen onder No G 2530 O 2528 15 bureau van dit blad 10 G 2533 20 Voor LIPS Brandkasten en Slotenfabriek N V IJZERHANDEL P ROND Pz Gouda G 1707 10 Brieven met uitvoerige omschrijving no O 2525 bur v dit bhd 10 Voor de véle en teetfenda bewijzen van deeJneoimg ontvangen bu het overladen van onzen Ueveh Echtgenoot Vader Behuwd huwden drootvader betuigen WIJ onzen oprechten dunk Uit alter naam A M SCHEYGBOND Van Tilburg 025359 ïkHhU Permanent Wave van oot 18 voor U ueeaa Reeds vanaf ƒ 2 compleet TAHWASTA HWOCREME JAC SCHAAP OROENENDAAL 63 TEL 2819 OOUDA 0 2524 15 ÜIVÉR SCHEERMESJES UIVEK SPECIAAL bat belte icheenneste lO ituki 25 cent Importeur W DE KNIKKER Oosthoven 3 O 2462 12 WISKUNDE lessen aangeboden op zeer billijke voorwaarden voor leerlingen HBS en Gymnasium voor candidalen BOUWKUNDIG OPZICHTER enz door P S DAUVILLIER Q 1706 10 lit TiiML lotlil i i Cifi DEBEIIIS au MARKT OOUDA Plaats zoowel voor Ziekenfonds leden als voor Particulieren eUEEL 6EBII imif ni pi nloos trekken inbegrepen Spreekuur lederen Donderdag van 9 An A uur O 1553 15 Gevraagd aankomend 2e Bediende Maison VerhgeH o 3516 8 KÓOKHAABDKACHELS B KOOKKJICHELS ta venchillende modellen in foorraad Fa J A P VAN VLIET KLEIWEG 57 S9 boUDA f 0 2531 10 1 Flesscbii B Kryiksi t0 koop gevraagd Uitsluitend handelAreo en opkoopers M SCHAAP Wilerlooplein 104 Amsterdam Tel 442il O 2526 7 Wij rqden weerl rtiet onze luxe wagens en vertrouwde chauffeurs BikHoqlmeijer Telefoon 2001 Sfaoorstraat 11 13 G 2573 20 GROOTE Si RTEERtNG tOFFBS EM tlSUSSCilEII Raparatialnricl itfng voor allo ledarwaren k flera anz VEiKEIK ZA lELMAKERIJ KLEIWEeSTR 8 8 a OUD A TPLEF 2166 Prettide rciarollen zeepdoozen mica crênn eau do cologne landborateliokors ▼ alladig BAKKERSCURSUS nGOUDA I Laolato korte cnraiu OORBESCHERMERt nmisbaar blJ h l zwemmen 25 et per paar DROOISTCRU DE 60U0SCHE GAPER MARKT TELETOON 2423 G 2537 10 VRACHTRIJDER met 3 tons paard en wagen biedt zich aan voor alle voor komend vervoer BILLIJKE PRIJS GROENENDAAL 20 O 2529 8 ODOT S luchtververschers voor WCenz ï akie é 4 stuks 25 cent Bregisterij Je Giiiische Gaper MARKT 6 Telef 2423 O 2538 10 AoM ldaaterrtond bt erkend bakkerijleeraar A nargavar Gruttoitr 75 Rotterdam of W denOadaleB Amandelstraat 105 s Gravenhage telel 339987 Naufer Bond Part VoadlagsiMdriif Erkende cursus be int Maandag 29 JuB la Gouila Trl sl40 f5 pmnd Exara Maart as Oöicieel prógr lte MltterMlintaiiiMiW dtaOuM i Ü25J6 311 AU f casc ceuBUt doel kunt ge ook veel ergeten vOn al het mooie en prettige daarbij gezien en beleefd Echter niet als ge door kiekjes te maken voor een permanente herinnering z rgt Met Uw vacaiitto verdient het daarom aanbeveling een goede camera mee te nemen Wij hebben ze voor elke beurs Komt U eenskiiken speciaoi aonbevoien Kleinbecldcawiera s FOTO DAEMS O schitterende kleuren van de nieuwe lapon maar DE FIETS ziet er uit zoodal de combinatie doet denken aan de vlag x p een zekere schuit Laat ze loeh opknappen Geverlenglyerbovtnditii den levensduur mee Vakkundig en voordeelig doet t GIEL VAN WAAS Gouwe 188 G sioir lEIHyiil WUI mMmiElEH met CItyFFEDII I Reparatie en Onderhoud van Aulomobielen i RUIME STALLING J I GllllllliEII WEUIIMIIII Regenteaseplantsoen 34 S Ingang Oarage Kleiweg 0 TELEFOON 3728 t O 2o40 U Te koop gevraagd ENKELE PANDEN ZIE DE ET ALAGE ZJJ OE ETALAG f REEDS NU brengen wij onze eROOTE SDRTEERIN6 BOWTWERKEj EN WAAROM Omdat man bont mi nofl vrii koopan kw Omdal de pnizan taada stljgaa SOmdatda kauza nu bat grootit Overtuigt U hiervan door ons geheel vn bli vsnd onze mantels te doen toonen van der Sloot Dosthaven 22 Bouda i REPARATIEN VAN ALLE BONTWERK TELEF 3219 i au DE NUTSSPAARBANK te Gouda behartigt belangeloos het belang van hare spaarders h Breien kost tijd eo gi hebt er ook wol noodij De ti d hebt g NU Een pracht sorteering wol vindt U oog bi ons Ook in dames en heeren ln erloeli zijn we nog flink gesorteerd 6 e Lelie Klaver 4 Burg Martenssin d 13 Hoogstraat 1 Tentoonstellifig vao Kees Zwolsman van Schilderijen aan boord van het tentoonstellingsschip VITALIS ligplaaa Kattensingel bi de Crabethstraat van 20 Juli 3 Augusiuj Dageliiks geopend van 3 9 uur Entree 10 cent j ijjl DE KWARTJES BIken Zaterdag plaatsen wij m de Kwrartlas rubriek kleme advertenties tegen een tarief van 1 3 smalle tekstregels ƒ 0 25 elke regel meer 10 cent bi vooruitbetaling Voor advertenties Onder nummer aan bet Bureau 10 cent verhooging Bewi snummer 5 cent extra B uur Brieven kunneii ALLEEN worden afgehaald eiken dag van f 6 Zaterdags van 9 1 uur FICÜS Rubberplant vanat 50 et tot f 25 Fa G L FENSION GEVRAAGD voor klem gezin echtpaar met een kind kamers op goeden stand met pension Brieven no 3188 bureau van dit blad AUTOPED Ter overname gevr een autoped met goede banden Br no 3189 bureau v d blad GEVR NETTE KOSTGANGER in klei i gezin met huiselijk verkeer vnj zit slaapkamertje Br no 3190 bureau v d blad Net meisje P G gevraagd voor de morgenuren Aanmelden 1 Joubertstraat 108 Te huur arbeiderswoniBg Kruideniersstr 2X f 3 p w Te bevragen Raam 161 Bardsteenen Paardentrog te koop ongeveer 2 m 60 GOUWE 112 Te huur opgeknapt huis Speldemakersstraat ƒ 2 25 Bevragen KRUGJatLAAN 31 iFlitA dagmeisje gei raag J zelfstandig kunnende werken Mevr v BEEKUM o Haven 6 Gouda GEVRAAGD MEISJE voor halve dagen Vrijdag den geheelen dag MEVR DORGELO Fluweelen Singel 53 Te koop gevraagd I een 2 pers KANO en eep veiigr B M Br no 3198 bureau vail dit blad i Te koop gevraagd i EMAILLE F ASNUIS 3e Kade 111 GEEN GELD OF GOEDEREN af te geven aan Mejuffr G W HAVERKAMP Botterop Bodegr str weg 115 daar door mij mets betaald wordt A A C HAVERKAMP B Ka gedipl Costumiere aan huis erf thuis naaiend Nieuwehaven 45 c Electr Stajperu voor scharen messen en alle gereedschap Gouwe 143 Telefoon 2930 MizielisGiiDol Je Bein Westhaven 39 Te koop 2 BAKFIETSEN m prima staat va ƒ J2 50 KLEIWEG 101 Te koop 700 goed als ncuw FORNUIS groen emaille O de BooiT pjes 57 RADIOTOESTEL I te koop met prima btcore luidspreker Burgv ietkade lü Boekbinder D v gEELWEN Turfsmgel 23 Het betere adrei voor inbinden van alle soorten boeken jaargangen en muziek PIANOLES Degelijk onderwij Zeer billijke conditit Mej VERZIJL Oosth en 38 Beschaafde wc uwt mi t rustig vrierdtlilk hUia aan den bui en kart der stad biedt aanj pr op kcftnd VOLLEDIG PF ION en VERZORGING Biimnondtr no Jlbb bul v d blad Gevraagd voor s Maardae een Wascbvrouw en cmdo S pt een Baker Br nrf 1167 bu cf bl 111 B i a juffrouvi v d huish P G wtgtns sterfgLVj bu tir bi rtk king vggv Br ondtr no 31b8 bur V d blad Tt koop 2 200 goed abruuwt Petroleumlampen Hoogt Scha land thi Zitdi k 2a Lekke pan ketel of eitimer Koopt em vi urvo to lekstop vanaf 6 et BROERS Rijvvin magazijn K t uvtg 101 Te k j p 1 p u a koftersrimofoon en luidsprekers MOLRINGS Pi Ikidiik f 79 Kostganger gevraagd NRUwbou F W Reitzstraat la Gevraagd een flinke DAGDIENSTBOOE Adie Markt 22 GEVRAAGD Dame of Heer 22 26 jaar voor itt bezoeken van H H Doctoren en Apothekers voor verkoop van medi che praeparaten voorloepig alleen op proviMeba is Voor Gouda en omgeving SoMicitanten gtlieve onder opgaaf van leeftijd en an dere gegevens te schrijven onder no 3165 bur v d blad Prima Morregaas Asphal t Teer Carboleum bï en gr J POST MUS Raam 142 Telefoon 3720 Prima vet en chroomvetleer WERKSCHOENEN Vin Maareii b Schoonhandcl i vtr traat 40 Gevraagd nette DAGDIENSTBODt Aanm Regentesseplant 3L GEDIPL BOEKHOmiR correspondent mod tak uren beschikbaar v im i tr f bijhouden controle v b ► Correspondentie ui Fr en Engelsch Vraagt bt biUiik Urief C VERWEIJ Kerk weg 52 Waddinx Voor reparaties aan rywielen en stofzuigers X adres DE BOKSER i straat 2a jrel 3566 Teviii f ratie infichting voor alk i i Radioti bte len WObNHlTIS Te Hl I R Pr Hendrikstiaat 77 4 p Bevragen Pr Hendrikit i Gevr licht werk v jm M L L O 13 j om val brcngtn Bi no 1161 bi i Hl ze Prinses er is hier in het kasteel maar een btvc hcbjer en die ben ik U moet miin bedelen gehoor 7aiiu n Maar maakt u zich nut be z irgd L uit den overste veuig terug len Ziin Dti mtesttr vroeg Saxon Ken jil dyn mee tci Hii biaeht me dadelijk ten be oek toen ik har kwam vertelde mij dat hij je vricni was dat ite geen angst jchocfde te hebben daar je spoedig wier o vrijt voelen uu it wezen Hij tl Wij ht bben een pan dat m ict s i4t n Maar bovendien het leven van ien e i le loopt met het minste ge viar Von Pappenheim weet dat hij rijk is dat u en zijn vrienden elke som ouden bijeen brengen als losprys Overs e Saxon is voor hem van te veel waarde De keizerlijken vervolgde hij htbotn vee geld noodig Keizer F di ni J z et geen kans meer te lecnen e fs n et bij de Joodsche geldschieters van we ke hij velen tot vijand go maakt heeft Wat een groole domheid was Wallenstein is de een ge man die hem zou kunnen helpen De keizer ht ctt hem ontslagen Hij zal hem moeten terugroepen maar de beroemde V t dhtcr is niet meer te vertrouwen Hij vergaat van eerzucht Hij heeft getracht een verbond met den koning van Zweden te sluiten doch de koning vertrouwt hem evenmui Dat IS alles volkomen waar beaamde Saxon Dat zal wtl zoo zyn antwoordde FEUILLETON OVERSTE SAXON HISTORISCHE AVONTURENROMAN door G P BAKKER 43 Hoeveel mannen zyn er gewond Ongeveer zestig Uitstekend Vormt twee peletons En u bent de luitenant Maar oyerste Ik ben te oud 4jUitenant Ik heb in mijn heele loopbaan nooit beter wachtmeester ge xien of het moest je kapitein Me cmo lijn Korporaal Sieyers Present overste Ji hebt voor mij gelogen Ik be Vorder je tot v achtmeester Een pemeene streek wieekt zich altqd door de gevolgen bro ndc de nieuwe luitenant Het geheele peloton begon te lachen Olivier Jg wordt korporaal en verder luitenant vul je zelf het kader maar aan als het noodig is Tot uw dienst overste sprak de leuwe luitenant salueerend Overste fluisterde hu toen Mag flc een onbescheiden vraag doen JEn die is Is het waar dat uw bruid zich in het kasteel bevindt Saxon keek hem vol Verbazing aan Ja antwoordde hij keek naar de burcht en zag dat men daar blijkbaar opgeschnkf was door het tumult In het oosten straalde de horizon in de meest fantastische kleuren en daar voor zag men op den nngmuur mannen en vrouwen die vol belangstelling de gebeurttnissen volgden De geheele bagage de geheele tros was Saxon in handen gevallen Htt leger zelf was vernietigd de staf ge sneuveld of gevangen genomen Slechts weinigen waren ontkomen Saxon begaf zich naar de tent van den gevallen bevelhebber en stond tegen over Von Felsen Kapitein begon hij Dit is de tweede keer dat wij elkaar ontmoeten Ik ben u dankbaar dat u eenige dagen geleden mijn voorspraak ge weest IS Dat heeft mij het leven gered daarom mocht ik het uwe niet laten nemen Ik heb een bode noodig naar het kamp van Mansfeld Wilt u dat zijn U behoeft geen antwoord terug te brengen Alleen moet u mij beloven mijn bericht niet te zullen lezen tenzij de geadresseerde u zelf den brief toont En mijn losprys vroeg Von Felsen aarzelend Is de boodschap Overste Ik dank u zei hij ofschoon het niet prettig is zoo terug te keeren De kansen van den stnjd Saxon gaf hem een in papier gewikkeld pakje schreef vlug een briefje verzegelde het met zyn rmg Op het adres stond Den Hoogedtlgeborcn Heer Vaandrig Verona Het schrijven luidde Door dezen zend ik u kapitein Von Ftlzcn Ik dank u zeer voor het bi ura je met goud dat u mij heeft geleend Hierbij een snoertje Ooöterschc parel Ik hoop als huwelijkscadeau Maar mijn dankbaarheid blijft eeuwig evenals de herinnering aan u Overste Saxon Hij reikte brief en pakje aan kapi tem Von Felsen U kent natuurijk vaandrig Verona een sympathieke jongeman die mij eens een dienst heeft bewezen Er verscheen een glimlachje op het gelaat van den kapitein Zeker overste Een veel belovend officier Melchior rie p Saxon Geef den kapitein zijn paard en wapens terug geleid hem buiten het kamp Von Felsen salueerde in de houding Overste zei hij Het moet een ge noegen zijn onder u te dienen Als u terug wilt komen uw plaats is altijd open Het zou niet dom zijn Ik rie de kansen keeren Maar leer dit van mij kom getrouwd terug Het gelaat van Von Felsen wisselde van leleur Overste Ik houd u aan uw woord Hij ging m de houding Staan salueerde Maar Saxon stak hem de hand toe De ander drukte die stevig Beiden glimlachten Dachten ze aan hun eer 1 sten handdruk of aan Verona Von Felsen vertrok En nu eindtliik n lar net kistte iTiompe e Saxon Doch ein hi t t fi gio ïenblik snc ide Mari nn Ie tmt 1 i nin v oi g Sa 11 m de armen en druk i ich z lo sti f tegtn hém aan dat er nieuw b oed door zijn aderen str lomde Toen de oppeibcv e hc jber Tii y de naehtcUike veiTassmg van njn reg mentcn Vtrnam ei hij Meer chai ae dar schide Do revanche zal speieiig volge n HOOFDSTUK XXXI Liovtling zul je me nooit meerlUeen littn vroei M ir in in zem de kemenade in Sa ii ai s n a het hooft tegen zijn bree ie bar gtIcund Maar meisje ik heb no siechts de helft van mijn opdracht veivuM De schat is nog niet gevonaeii Ik kan tofh niet met leege handen bij den koniig komen en zeggen Sire ik heb ge faald Ik heb zoo n angst gehad zei zezacht Ik wist dat Von Papp nhonije gevangen genomen had Ik heoBernhard gesmeekt rhij naar het log rder keizerlijken te laten gaan toen di trompetter voor de twtede maal gtbla en had en de boodschapper itet be richt overbracht dat indien ik niet utigele crd vierd het kasteel verwoest zou worden en ik je nooit zouweerzien Ik wilde naar Von Pappenheim maar Bernharii heeft me op jgesloten I Dat was verstandig van hem Vtarior Maar mijn vre s fl deugniet als jou iets zou o word er niet doür vermm schoon de mecstt r en Berr steeds moed tpthtten m te Ik vond het beter zelf de k horers te pakken doch daat den ze mets wet n Geen va Ze zeiden dat ik dan j lu zou bederven en dat ais w n ZIJ 1 handen waren alles OU zijn en Von Pappenhei i m es r van don toestand zo De overste zou honderdmai sterven Bmgumstein is onn zcide Bernhard Mocht het warden dan waren er vti igt uitgangen Gelukkig dat ze je tegen houden Jij m de handen v Papnenheim zei hij met st m en drukte haar stijf ti aan Ik durf er iiet aan i En toen vanmorgen ter ii duister was plotseling r i moer het tumult van di n gektrm der gewonden de sr ten der stervenden Wy ïto i tinnen van het kastcel Eer we niets zien in de duisteri toen hot later werd begonnet te onderscheiden een vcU schimmen En toen zag ik jou te paard op Balder s rug te der ruiters en myn hart pr van vreugde En nu btn ik baar en Wy Ze kuste hem i oogen Nooit nooit laat ik je alleen er op uittrekken Wordt verv