Goudsche Courant, zaterdag 20 juli 1940

OoootAt EEia IJK DUtmT HET LANOST DE LAN VAN ZIJN WOORD GOUDSCHE COURANT Salzkammcrgut behoort tot de prachtigste gedtelten van ht t uitgebreide Alpenland dat Midden Europa omspant n Gebied met groot in omvang maar buitengewoon rijk aan natuurschoon en rijk ook aan afwisseling Het Zuidelijk deel is een woeste rotswereld met holen en ttsgrotttn e n ontzaglijk diepe meren Daar zijn dorpen die als vogelnestjes hoog aan de rotsen hangen Aan sommige meren blijft het zelfs op de warmste dagen altijd koel oifid it de hemelhooge bergen die aan alle zyden lood Ik wed Johan dat jij tijdens mijn afY ezigheid wel ei nb van den wijn gedronken hebt t Ik wed nooit mynheer 1 EEN GOED BEGIN DE TELEURGESTELDE MINNAAR Ook het laatste dat me a haar herinnert moet weg DE ZOEKLICHTEN De man die zijn vrienden den vorigenzomer voor een autoritje uitnoodigde enhen tóch tevreden wilde sttillen Aurelio Dus e bent op de huwelijkireisl V En waar is je vrouw dan O ziJ 2it met robken DE BOKSMATCg De kleine worstelaar Ik heb er nog eens loed o er nagedacht Met eeo 6ets kan ik me lugger terugtrekktn Het is een schandaal om zooveel licht te AurcUa Aten schiipen als 3e verduisteren moet 1 Het spijt me ers hrikkelijk ik hield u voor m n gummi zeehond t ZE HAD ER H AST MEE De moeder van het jonge meisj Ik felicitier juUit kinderen DE DIPLOMAAT MU B Zul je nu zoet znn Anders ga jezonder brood naar btd Wat gteft htt vana ond bi deboterham 7 Sontagsnisse UIT DE VOETBALWERELD Het elftal dat den wedstrijd won en de overwonnenen VAN ZATERDAG 20 JULI 1940 NAAR MOOI SALZKAMMEIIGUT gebied nu heeft men de NederUndsrhe ilnderen willen sturen Jcammerflut Een uitinp an hari tot hart ran volk tot uolfc die tütj Nederlanders nu onze etgen jeugd door den oorlog ts getroffen met vreugde aanvaarden In een korte beschrijving zol de lezer op deze pagina het een en ander omtrent de koraktenstieke schoonheid van het land Salzkammergut kunnen vernemen Als utting van dankbaarheid voor den harteltjicen steun door hjet Nederlondsche uolfc aon de OostennjfcKïie jeugd pesetJen in en na den uiereldrorlo gvan 1914 18 biedt het uolk tan Opper Oostennjfc thans aan 6000 Wederlandsche fcmderen die op een of andere Vbijze slachtoffer zi n van den oorlog een langdtirtg focantjet erblt f aiDi Dl de bereen tan het Salz De reis er heen neemt ongeveer een etmaal in beslag zooals men weet Dwars duor Duitschland door het zachtgolvende Bfiersche land gaat het naar den snelvlieterJdro Donau via Lmz de levendige hootdstadvan OpperOostenrijk naar het Zuiden steedl dieper de bergwereld in De schoonheid van Gmunden recht omhoog rijzen slechts enkele uren per dag zonneschijn toelaten Geheel anders is het m het Noordelijk deel van het Salzkammergut Ook daar zijn de bergen hoog maar ze staan verder van elkander verwijderd gescheiden door breed atglooiende valleien en mtgcstrekte meren Naar dit zonnige Evenals iedere landstreek die op toeristisch gebied iets te beteekenen heeft bezit ook het Salzkammergal enkele punten waar speciaal de aandacht op Valt Dit zijn bijvoorbeeld het droomenge stafl Gmunden aan de Traunsee Bad Ischl en Sankt Wolfgang Het laatste plaatsje is vooral beroemd gewprden dooh het veelbezongen Weisses Ross wie kent met dat aardige operettewijsje In § èlzkanunergut Salzkammergut Salzkammergut da kann jnan gut lustig sein Mondsee met Schafberg Wat zullen de Nederlandertjes hun oogen uitkijken als xg daar wandelen over de