Goudsche Courant, maandag 22 juli 1940

JWEEDE BLAD MAANDAG 22 JULI 1 Nieuwerkerk a d Ussel DS M VAM OMEKBN MIST BMEBRAAT Bet provinciMd kerkbe tuur van Zuid Holland heeft eenrcl emeritaat wegens meet dan 40 j ri e nbtsbedieaing verleend aas ds U van Grieken iwedikant bij de Ned Herv gemeente te Rotterdam met ingang van 1 SepUmber D van Grieken diende van ISW tot 1902 de gemeente Nieuwerkerk Ussel fïJITVAABT A VAN DEB DDSSEN aardecring ea uk vaa vele zUden Zaterdagmiddag is op de Algemeene Begraafplaats hel slofleHjk overschot yan wijlen den heer Adrianu van der Pu en teraardebesteld Met de familie volgden achter de baar B en W dezer gemeente de gemeentesecretaris iMrturen Coöp Boerenleenbank Cüüp Graanmaalderij Coöp Varkensverzekering en vertegenwoordigers van ander landbouworgani Mties Als eerste spreker trad de heer M den Holliander naar voren die den overledene herdacht als een onvermoeid strijder voor de belangen der landbouwers en veehouders Verder memoreerde hij de oprichtting van de Coöp Graanmaalderij te dezer plaatse en van den Bond van Graanmaalderijen in Nederland waarvan de overledene niet alleen mede oprichter was maar initiatiefnemer en jarenlang voorzitter De groote bloei dezer organisatie is te Janken aan het onvermoeide werken van den heer van der Dussen Burgemeester F Jas wees op dedroefheid uie er hcerscht in den groeten familiekring waarvan de overledene het middelpunt was Deze droefheidis echter ook onze droefheid aldus spr want een eerïyk rechtschapen menschging van ons wiens leven voor hetgrootste gedeelte was gewijd aan debehartiging der algemeene belangen De burgemeester heeft den overledeneleeren kennen gedurende de vele ja jfen dat hij deel uitmaakte van denraad en gedurende de 8 jarige periodeals wethouder Weloverwogen in zijnoordeel steeds het goede beoogend enhiervoor met vuur strijdend wetende 1 te zwijgen als hij niets te zeggen had was V d Dussen een sieraad in deraadszaal i De heer T Stout sprekende namens het bestuur der Coöp Boerenleenbank i maakte gewag van de ruim 3Q arige Pjiyiode dat v d Dussen heeft gewerkt in het belang der bankinstelling welke op zijn initiatief werd opgericht en mede door zijn ijver groot werd Ds VoUenweider Ned Herv predikant wees op het woord vai den prediker IJdelheid der Ijdelheden het is al IJdelheid Alles vervliegt ook het leven van hem die thans naar zijn laatste rustplaats is gebracht en van wien getuigd wordt dat zijn leven goed was Spreker bepaalde verder de familie en omstanders op de ernst van dit leven en de noodzakelijkheid bereid té zijn eenmaal te sterven De oudste zoon de heer Jac van der Dussen dankte voor de eer zyn vader bcweze De kist was met bloemen overdekt waaronder een bloemstuk van in Amerika levende familieleden Moordrecht EXAMEN HOOFDAKTE De heer H J de Pril h te Rotter dam geslaagd voor het examen hoofdakte gedeelte A W ddinxveen getvigschkift hulp in de bthshoitding Mej E Kroes is aan de Rotterdam che Huishoudschool geslaagd voor het getuigschrift hulp in de huishouding Zevenhuizen DUPLOMA HinSHOVDKCNDIGE Aan de Rotterdamsche HuishoudjSdiool slaagde voor het getuigschrift ihuishoudkundige onze plaatsgenoote mej J van Erk BESPREKING OVER LOONEN De drie samenwerkende landarfoeidersbonden te weten de Ned Chr Landarbeiderabond de Ned R K Lanlul arbeidersbond en de Ned Bond va Al Arbeiders in het land en tuinbouwt bedrijf zullen met de landbouwers te Zevenhuizen op 23 Juli a s in hotel Vos een tiespreking houden ten aanzien van loonen en arbeidsvoorwaarden AFSCHEID HOOFD BUZ SCHOOL A s Woensdag 7 30 ulir zal het vertrekkende hoofd der bijzondere school de heer A van Koeten officieel afscheid nemen in het schoolgebouw Tevens geschiedt dan de ins1al a ie van het nieuwe hoofd der school den heer J Rensen lÓoP DER BEVOLKING Vertrokken Hendrik Molenaar van Zuideinde 15 naar Ridderkerk A 42 Pieter J Poslnia van Dorpsstraat 60 naar Leeuwarden Poststraat 37 G ertruida Hijkoop van Burg Klinkhamerweg 35 naar Reeuwijk Burg Lucassei laan E 118 Klaas vail den Bos van Tweemanspblder 10 naar Hilversum Loosdrechtschebosch 7 Cornells van Erk van Dorpsstraat 202 naar Schipluidrai Dijkshoornscheweg M3 c Dirk C van Ede van Zuideinde 30 nasr Capellc a d Ussel Bermweg 3 Johanna Heuvelink van WoHefoppeft W9t 10 naar IfiUegersberg Terbreg d ewc8 aa Ingekomen Geertrui Oltevanger van Rjisw k naar Tweemanspolder 8 UUiTSTE BERICHTEN DUITSCHLAND LEGERBERICHT VAN HEDEN NIEUWE LUCHTAANVALLEN Het opperbevel der weermacht maakt bekend Duitsche gevechtsvliegtuigen beb ben opnieuw vliegvelden haven tanken fabrieksinstallaties in Engeland aangevallen Explosies en zware branden zijn waargenomen Bü aanvallen op een convooi in het iMMiaal gelukte het een tankboot met een totalen inhoud van ongeveer 40 000 br reg ton door inslaande bommen tot zinken te brengen Vijandelijke vliegtuigen die in den nacht van 21 op 22 Juli Noord er West Duitschland binnenvlogen richtten daar evenals in de bezette gebieden met neergeworpen bommen slechts materieele schade aan Een vliegtuig i is door luchtafweergeschut der marine een tweede door nachtjagers neergehaald De totale verliezen van den vijand bedroegen gisteren acht vliegtuigen o m een Sunderlai d vliegboot die bij Drontheim werd neergeschoten Vier eigen toestellen keerden niet terug om een z g n zeenoodvliegtuig dat boven de Noordzee door de Engelschen werd neergeschoten ITALIË LEGERBERICHT VAN HEDEN Schade aan Engelsche schepen Legerbericht 43 van het Italiaansche hoofdkwartier luidt als volgt Volgens stellige berichten hebben bij de luchtvlootgevechten tusschen 8 en 13 Juni behalve het vliegtuigmoederschip Ark Royal en het slagschip Hood nog een slagschip van het type Warspite groot 31 000 ton en de kruisers Gloucester groot 10 000 ton en Arethusa groot 5 200 ton ernstige schade bekomen De verliezen onder de vijandelijke bemanningen ijn aanzienlijk Een vijandelijk vliegtuig dat getracht had de bemanning van een onzer toestellen met mitraiUeurvuur te bestoken toen het door schade aan een der motofen genieerd lag en toen reddingspogingen in het werk werden gesteld is brandend neergeschoten door onze jachtvliegtuigen Een officier die per valscherm op zee was neergedaald is gered en door een onzer watervliegtuigen gevangen gemaakt In Noord Afrika werden intensieve en doeltreffende bombardementen der 1 vijandelijke bases in Sidi Barrani en Mersa Matroe ten uitvoer gelegd In Oost Afrika werden Engelsche troepen en vliegtuigen gebonribardeerd op de basis van Duna en Wajir waar een vijandelijk jachtvliegtuig werd neergeschoten Al onze toestellen keerden op hun bases terug Vijandelijke aanvallen op Asmara richtten geen schade aan en maakten geen slachtoffers JAPAN Konoye geslaagd SAMENSTELLING VAN HET NIEUWE KABINET Konoye zal heden den keizer de lijst aanbieden van het nieuwe kabinet dat als volgt is samengesteld Korioyé mi nisterpresident Yosoeke Matstieoka minister van Buitenlandsche Zakgn en minister van Overzeesche Zakenj Eijo Yasoei ministetr vaq Binnenlandsche Zaken en Ainister van Sociale Z ken Isao Cajaaa mihister van Financien generaal Hideki Tojo minister van Oorlog viceadmiraal Zengo Yosjida minister van Marine Akira Kazami minister van Justjtie Koenihiko Hasjida minister van Onderwijs Tadadasoe Isjigoero minister van Landbouw en Boschwezen Ichizo Kobajasji minister van Handel en Industrie Sjozo Moerata minister van Verkeer en Spoorwegen Naosji Hosjino minister zonder portefeuille AMERIKA Een proefmobilisatie VAN DE GEHEÈLE MILITIE Volscns de N e w Y o r k Herald Tribune heeft de leider van hel centrale bureau voor de staatsmilities generaal majoor Williams een proefmobilisatie in het uitzicht gesteld van de geheele militie der 48 staten welke een sterkte heeft van 235 000 man met 16 000 officieren Als tijdstip voor deze moiailisatle is 1 October opgegeven Een machtigingswet waarbij zulk een maatregel ih tijd van vrede toegestaan zou zijn is thans bij het Congres in behandeling Geen post meer naar Nederlandsch Indië VAN HEDEN AF De reeds aangekondigde intrekking van de m gelijkheki tot verzending van brieven en briefkaarten naar Nederlandsch lndlë is heden ingegaan Reeds ter post bezorgde stukken voor Nederlandsch Indië zullen echter nog wordefl doorgezonden Fietser in botsing met auto AAN DE GEVOLGBM OVEUÜED Op den rijksstraatweg Goor B i is Zondagmiddag een ernstig auto ongeluk gebeurd waarbij de 63 jarige heer M uit Goor het slachtoffer werd M kwam per rijwiel van het z g Gondersdijkje met de bedoeling naar Goor terug te keeren Op hetzelfde oogenblik naderde uit de richting Gooieen auto waarmede M In botsing kwam Bü deze aanrijding bekwam het slachtoffer ernstige wonden aan voor en achterhoofd Het slachtoffer werd in hoogst ernstigen toestand naar het ziekenhuis vervoerd waar het aan de bekomen verwondingen is overleden HET f EDEBLANDSCHE MIDDENSTANDERSFBONT Dezer dagen heeft de Raad van Volkshuishouding der N S B den stoot gegeven tot de vorming van Het Nederlandsche Middenstandersfront Vit het doel van de nieuwe organisatie spruit voort dat de4oetredingopen staat voor Mken vakgenoot ongeacht zijn godsdienstige en staatkun dige overtuigipg en dat het lidmaatschap der N S B derhalve geenszinswordt vereischt l Als leider zal optreden de heer J H Scholte Weimarstraat 139 Den Haag aan wiens adres de zetel der organisatie voorloopig is gevestigd EEN GOEDB VANGST VAN DE POLmE Vrijdagavond werd te Oegstgeest een nieuw rijwiel ontvreemd welk rijwiel een oogenblik onbeheerd voor een woning stond De heer S wien dit rijwiel toebehoorde deed hiervan onmiddellijk aangifte bij de liolitie Deze waarschuwdeper telefoon de politie van de omliggende plaatsen Dit optreden werd metsucces bekroond een uur later deedde politie van Sassenheim de telefonische mededeeling dat zij aldaar eenperspon had aangehouden die in hetbezit was van het ontvreemde rijwiolvan S Uit het verdere onderzoek bleek darde dader de 23 jarige TH M J B uit Amsterdam s morgens eenrijwielhad ontvreemd m de gemeente Sassenheim hetwelk hij in Leiden van dehand had gedaan In den namiddagontvreemde hü in Leiden een rijwiel bracht dit in Katwijk bij een bode rijdende op Amsterdam om dit rijwiel inAmsterdam aan een bepaald adres tetiezorgen In den avond ontvreemdehij het rijwiel in Oegstgeest waarmeehij door de politie te Sassenheim weriaangehouden i B die een goede bekende van xle justitie is bekende verder nog een tweetal rijwielen te Leidoi te hebben ontvreemd B zal ter beschikking van de justitie worden gesteld DE DOOD VAN DEN N SB BK NOOBDENDORP De persdienst van de N S B meldt Dè auditeurmilitair te s Gravenhage heeft a ü den afweerdienst der N S M medegedeeld dat thans i de naam bekend is van den militair die op Maandag 13 Mei j l het dpodelijke schot heeft gelost pp den N S B j r C 3 W Noordendorp te Wassenaar Het onderzoek door de politie is nog niet afgeloopen 0e heer Noordendorp werd op 13 Mei uit zijn woning gehuild om te worden geïnterneerd zonder dat van eenige bevoegdheid tot deze intemeering is gebleken Nauwelijks zijn woning uitgetredea werd de heer Noordendorpineergeschoten door een van degenen die hem kwamen inteifneeren TE WATEB GERAAKT EN VEBDBONKEN Gisteravond om ongeveer elf uur geraakte een 34 jarige machinist van een te Zwartsluis gelegen sleepboot van de Zuiderzeewerken bij het overstappen van de eene op de andere boot te water De man verdronk jammerlijk Zijn lijk is vanocht id opgehaald KERK EN SCHOOL Algemeene synode Ne d Hervormde Kerk DE VIERDE ZITTING Nadat de president Zaterdag de 4ezitting ivan de Alg Synode der Ned Herv Kerk te s Gravenhage geopendhad en voorgegaan was in gebed werden de otulen der vorige zitting gelezen en goedgekeurd Naar aanleiding van tleze werd gewezen op verschillende onjuistheden in maerdere dagbladen voorkomende Zoo was het bedrag der achterstal Ugo quota opgcge en als bedraeeffi ƒ 110 607 50 Dit moet zijn ƒ 10jBÖ7 50 Als bijdrage uit het fonds Aanpakken aan h t fonds Schraalste was gemeld ƒ 220 000 en in een ander blad ƒ 2200 Dit moet zijn ƒ 22 000 De aanvulling van de agenda vond plaato Ds De Bruijn en ds Boer werden aangewezen als conimissie om enkele brieven te Iwhendelen met betrekking tot te nemen noodmaatregelen Ds Van der Sluys werd verzocht den aanbevelingsbrief qp te stellen ten behoeve van de generale kas Aan do hand der bijlagen werden besprekingen gehouden inzake de noodmaatregelen door de urgentiecommissie getroffen Na een ernstige en brecrfe discussie waarif hulde werd gebracht aan den door die commissie verrichten art eid le de de president de vraag voor of de vergadering de noodmaatregelen goedkeurt De vergadering keurde eerst met aligemeene stemmen de noodmaatregelen goed buiten de maatregelen betrekking hebbende op de classicale vergaderingen Betreffende de classicale vergaderinjMS werd vervolgens goedgekeurd d t èze tot beden toe niet gehouden ziia De president sloot daarna de zitting en verdaagde de vergadering tot hedenmorgen U uur ACADEIMISCHE EXAMENS Leiden Bevorderd tot arts de dames A E J Hedeman Den Haag M E S Hennemann Koog aan de Zaan en de heeren dr P C Kraan Oegstgeest C H A Westhof Leiden H de Mooy Den Haag Artsexamen Ie gedeelte de heeren A C M Stam Den Haag Th O M Dieben Wassenaar P L Eggink Oegstgeest H Wouters Velp SPORT ZEILEN E n winderige Kaag Zondag SENSATIONEELE RACE DER REGENBOGEN SHceessen vo r de Jong en Kagehelland Zaterdag werd een aanvang gemaakt met de eigenlijke nationale wedstrijden op de Kaag welke dank zij den stevigen Zuidwesterbries een vlot verloop hadden Mogelijk was er in de late middag D KAGCHELLAND uren in dit opzicht wel een weinig teveel van het goede want de kleinere scheepjes hadden het in den storm hard te verduren zoodat menige stuurman onderweg wegens averij den strijd moest staken dan wel met boot en al omsloeg en in de Kagerplassen terecht kwam Borgerhoff Mulder en D Kagchelland behaalden hun zooveelste overwin ningen in de OlympiajoUen klasse terwijl Lemstra opnieuw triumfeeïde in de valken klasse De nieuwe valkjacht jes demonstreerden ook vandaag weer hun geweldige snelheid door de baan in aanmerkelijk korteren tijd af te leggen dan de vrijbuiters en zelfs dan de draken In de regenboogklasse A is van der Velde de meest op den voorgrond tredende zeiler Hü leverde een prachtigen strijd om de eerste plaats met den stuurman van de Saenden de Wit welke laatste met minimeel verschil als tweede de finish passeerde doch door een protest werd uitgesloten WEDSTRUDEN VAN GISTEREN De krachtige Zuidwester heeft gisteren voor een sensationeel verloop vanEen der hoofdnummers den stryd derregen boogj achten gezorgd Veertienschepen welk e alle van top werden gezeild verschenen aan den start waarvan er slechts zes den moeilijken tochtover de onrustige wateren tot een goedeinde wisten te brengen Niet minderdan even deelnemers mpesten wegensmin cf meer ernstige averij onderwegden strijd staken terwijl de winnaarvan Zaterdag de Duke 2 van van derVelde op het hoogtepunt van de kampeen aanvaring veroorzaakte en derhalve het strijdperk moest verlaten Maarniet alleen de regenbogen hadden hetzwaar te verduren ook in de andereklassen vielen tal van schepen ten prooiaan den hevigen stormwind en slaagdener niet in de wedstrijdbaan geheel alla zeilsn De krachtige bries had evenwel dit voordeel dat ook de pleziervaardfrs welke aniers op den Zondaghet vaarwater onveilig maken zich nietop het meer waagden Ook de motorbooten ontbraken daar zij in v rbandTnet de bénzinerestrictle in het boatenhuis mo sien blijven Enkele bevoorrechten waren door e motorbootsige naar naar de plassen geslsept om daarals werkloos toeschouwer tot het eindeder Kaagweek verankerd te blijven liggen gen Voor de resultaten verwijzen wijnaar onderstaande uitslagen ü vierlc meter iilassc 1 CoppeUtock St J H C Sieverls Den Haag 2Walta st C A Vermaat Wannond Vriibuilerklasse 1 Graaf de Lumey st L J Fontfl n Schevening n 2 Jean Bart it M A Raasveldt BijSMijk Drakcnklasse I Ran st Ph Keegslra Amstei dhrn 2 Vliegende Hollander st A Warnexs Ams erdam Va kenklasïe 1 Goesting st W Hitman Leiden t Dido st P de Jong cLeïden Oivnipiajolienkla s al l Zon erweelde st j H H J d e Jong HillegE sljesrg 2 Mem k ass a 2 I Clipper si D Kagoh land Hotte dam 2 Vagebond st Th var He v ert Leiden NoD d NederlandfcChe 16 vlerk m klasse p1 NiJ st G H van Harten Loosdre iïht T £ B st A D Bakker HUv i um Idem klaase b t Oe Koet st W J de Jo ig 2 Tax Care st K v d Burg oudAde i anrvtuktaae met bUiellea I I Steur st W de Vries LenUch Jr Anruterdain ï Oe Witte Haal it H Wyer Dordrecht Idem zonder bitieUen 1 Kider st B Ouwerkerk Jr Lelden 2 Albatros st G J Lagendüli Breukelen RegenbooffkUsse a I Saen n at L de Wit Zaandam 2 HoIUndia st C van Staveren Oude Wetering Idem kUsae b 1 Mau it H C van de Pol Hotterdajn 2 ChantcciaJr J de Haan Wassenaar I2 voetsJoUcnklasse a 1 Spirit st W Daniels Jr Hiüegetsberi 2 De Clipper st I C Tijiis Den Haage 3 Duytelaartje st A H Ma tenbroek Leiden Idem klasse b 1 Joke st F Crdt Hillegarsberg 2 Peppy st H Bltjboom Amsterdam 3 Heiiny st H Warner Amsterdam Idem klasse c 1 Br 248 st K Brueckmann Ede 2 Swaayer st M van Swaay Den kaag ROEIEN Nationale kampioen8c happen LOTING EN PROGRAMMA Hedenmorgen heeft in het gebouw van de roei en zeilverecniging De Amstel de loting en de samenstelling van het programma van de wedstrijden voor de nationale kampioenschappen plaats gevonden welke wedstrijden Zaterdag en Zondag a Si op den Amstel gehouden zullen worden Zaterdag 27 Juli Oude skiff 3 00 Ie heat boei 1 Het Spaame De Vries boei 2 Poseidon Logget 3 15 2e heat boei 1 De Laak Marres boei 2 Laga Van Blerkom 3 25 Stijlsnelroeien damesvierriemsgieken boei 1 De Amstel boei 2 Willem III 3 40 oude acht Ie heat boei 1 DeHoop boei 2 Laga f 4 oude acht 2e heat boei 1 Nereus boei 2 De Amstel Zondag 28 Juli 1 twee zonder stuurman boei 1 Laga boei 2 Triton 1 2Ó vier zonder stuurman boei 1 Nereus kïoei 2 Triton 2 20 stijlroeien dames overnaadsche skiff boei 1 De Hoop mej E F M Sanders boei 2 De Amstel mej G J M Duller boei 3 De Vliet mej L Benedictus 2 40 skiff bijnummer boei 1 De Hoop Stenis Bisschop boei 2 Willem III Neumeyer boei 3 De Amstel Wieringa 3 gladde skiff stijlroeien dames boei 1 De Hgop mej E S Klein boei 2 WiUem III mej B J Stom boei 3 De Amstel mej L van Schalkwijk 3 20 stijlroeien overnaadsche vier dames boei 1 De Viking boei 2 De Hoop 3 40 vier met stuurman boei 1 Die Deutsche Sport boei 2 Het Spaame 4 twee met stuurman boei 1 Het Spaame boei 2 Poseidon 4 20 stijlroeien dames achtriemsgieken boei 1 De Hoop boei 2 De Vliet 4 40 twee met stuurman lx ei 1 Willem in boel 2 Triton 5 oude skiff beslissing boei 1 snelste tweede boei 2 winnaar 1ste heat boei 3 winnaar 1ste heat 5 0 oude acht beslissing boei 1 siielste tweede boei 2 winnaar 2de heat boei 3 winnaar 1ste heat VOETBAL HAAGSCHE VOETBALBOND DeUtsiAe Zomeravondcompetitie Uitslagen in de week van 15 19 Juli Mercuriaan S A I D I 1 15 T H V V Reineveld 1 4 V D D S S A I D I i1 Zwaluw P A C 2fS A LD II O B 3 Concordia T H V V 5 1 S A I D II V D D fe 1 S V D PS 8 6 1 1 13 35 12 Reinevfld 3 4 10 0 23 5 S A ij I 5 4 0 18 34 9 Concordia 6 4 0 2 8 19 8 P A C 7 4 0 3 8 30 30 O B 7 3 13 7 21 6 Mercuriaan 8 14 5 16 39 Zwaluw 6 1 14 3 11 22 T H V V 8 116 3 19 3jS S A I D II 105 2 16 49 Programma van deze week Dinsdag T H V V Said II v Kossum Woensdag Said 1 P A C Garos Donderdag Reineveld Mercuriaan Maquelin Vrijdag O B T H V V Fraase Stoma Said II Zwaluw Ditmars In de afgeloopen week heeft V D D S zich gemakkelijk aan den kop gehandhaafd door overwinningen op Said I en n Vooral de 3 1 op het eerste elftal van de Artillerie inrichting mag er wezen Overigens behaalde dit team een groote 15 1 zege op de Mercuriaan Reineveld kwam eivook zonder kleerscheuren af maar hoofdzakelijk doordat T H V V dat bij de n st e i 1 O voorsprong had verzuimde nog 3 opgelegde kansen te benutten Na de hervatting eerst toonde Reineveld haar meerderheid en wreekte zich voor T H V V dat enkele doelpuntje Concordia kwam weer een stapje dichter bij Ook P AC en O B kwamen met 6 2 en 8 3 overwinningen goed voor den dag De zwakke zusjeS blijken MeAuriaan Zwaluw T H V V en Said II te zijn De overigen kunnen h t elkanr lastig genoeg maken In de komende week zal scheidsrechter MSquelin op Donderdag met den wedstrijd Reineveld Mercuriaan zijn afscheid aan Delft vieren Mogen wij de heeren scheidsrechterscm wat meer medewerking verzoeketi Het gebeurt nog al eens dat er zond Tkennisgeving wegblijven Dat is nietprettig voor de commissie maar vooralniyt voor de elftallen die zoo gèarrieeen partijtje voetbal onder goede teïding Sfelcn Ue Heef en Mevrouw HUETINQ Jonker geven niel blijdschap kennis vm de geboorte an eca ZOON Katwijk a d Rijn 20 uli 194a O 2543 10 PROVINCIALE PUBLICATIE VAN HET OEPARTEMENT VAN ECONOMISCHE ZAKfN VLASTU KIIS Pe Landbouw Criai Organisatie voor Zuid Holland maakt bekend dat vlastelers die hun vlas verkoopen binnen 5 dagen na den datum van verkoop hiervan een verkoopbriefje In moeten dienen bij den Secretaris van hun district alwaar zij ook het verkoopbriefje aan kunnen vragen Evejizoo dient bij levering van hot vlas binnen 5 dagen na den datum van leverinp een afleveringsbewijg te worden ingediend Ook hiervoor wende men zich tot den Secretaris van zijn district 1864 16 m OIEIIAME fiEllliill6D zaak In fijne vleeschwaren of Comestibles in Gouda Br nr U 2452 bur v d blad O 24 i2 5 Gevraagd door Mevr Ur Muller te Bergambacht een FLINKE DIENSTBODE of IMEIDHUISHOUDSTER 2545 6 BEURSOVERZICHT Het verbod om koersen te publiceerej Wordt op de beurs als een lactmi gevo lj ndat de meening U gaandpofit vatten dat de beurshandel wellicht voir een uUbreidini tbaar zou zijn indien dagelijks openbaai kennis kon worden genomen van de koersen waartegen de transacties zijn afgtsJotem Zoolang echter nog geen koers officleei wordt gepubliceerd ts er ook geen officie waardemeter welke kan worden aangelegd Volgens de nieuwe beursvoorschrifl moet de geldnemer indien eenig fonds d retdl tot de officieele noteering is wütfs dat deel uitmaijkt van het onde p iH r vaa een daguitleening trf een prolongatiepöst m Uger noteert dan de onderpandfkoeii nen zeven dagen aanvuUtng verstrekkt n het onderpand het v Telschte minimum via 20 procent surplus dekking i ereikt In dexe gevallen geldt de laagste koers lietzij te onderpandkoers hetzij de koers van de of ücieele noteering Zoolang er ecliter ge officieeelt noteering bestaat kumion t j opzichte van uitstaande geldleenlngen tegea onderpand alleen de vastgestelde ond pandskoersen in aanmerking worden fno men Indien de koers van een fonds dus it gedaald t eneden de onderpandskoers doch die koers nog niet officieel genoteerd is daa geldt voor onderpand eenvoudig de ontl rpandskoers Slechts na opneming van eenif fondfi in de dagelijkse noteering moet do geldneiner wiens onderpand overeenkomstig de noteering hierin niet meer het vereiscliM surplus oplevert dit dienen aan te vuilfsi Aan het opnemen van een fondis in de officieele noteering kunnen dus conï equt ntiei verlKjnden zijn welke niet mogen uordta voorbijgezien Omtrent het blokkeren van prolongatieposten moet de geldneintr zich vóór 1 Augustus a s uits r ken Indien voor een prolongatiepöst een surplus van 30 procctit wordt gesteld dan kan deze po t tot een Jaar na de opening der beurs wordes geblokk eerd met mogelijkheid van verlenging Supp eeren is indiep eenmaal 30 pn oent surplus Is gegeven niet noodife voor ti loop van den termijn De nieuwe week had voor de eMectenbtun te Amsterdam niet veel verandfcr r f gebracht in zooverre de hamiel wederom val bescheiden afmetingen was Hoewel iiet tuit publjceeren van de koersen Op de sUikerafdeeling lagen H V A t steviger in de markt terwijl van de pctroleumfondsen Koninkelijken thans een hoorlijk weerStandsvermogen aan den o l leialen en een vjtigint tot oplooptn vr toonden Men scheen het voor deze btide noemde fondsen echter verkieselijk te acn ten niet iedere tape met een noteeiing y voorschijn te komen In tabakken wüs weinig te doen De scheepvaartmanit h i J kalm voorkomen Scheepvaart Unieks r Kot Booten waren over het geheel geVio Min go van toon AUes b een kon worden i ftonsUteerd dat het algemeene marktBcntii N ut de lokale afdeelingen merkbaar vpri tó was Amsterdam Rubbers bleven or Kcvei c peil Hoewel niemand zich crn no voorijtelling kan vormen van de ciTit Aik Ung van den internation lwi toestand n naaste toekonrurt krijgt men toch de i np sie dat de markt indien de tegen = t if B iets minder scherp mochten worden das op aangename wijze van repliek z Ri die Prol 3 procent OFFICIEELE VALUXAKOERSKN DEB NEDEIU ANDSCHE BANK 22 JuJl Valuta s rschrifteltlke en tcl trans u t New Vork f IJÜ nt IMVu Beriijn ƒ 75 2S 75 43 Brusbei ƒ 30 11 30 17 Helsinki ƒ 3 8i 3j82 Stockholm ƒ 44 81 44 S0 Zurich i 2 7Z f 4Z BI Bankpapler New Vork 1 86V l MV Brvssei 30 08 30 20 Stockholm ƒ 44 76 ƒ 44 M Zurich 42 67 42 8 EIERENVEÏLING APELDOOHV jiAanvoer 210 000 groothande prii 3 85 Sfc O rwaar gc n ngd 3 9 4 O groot 4i 4 10 kleinhandel prij 33 cent lifcogpr Handel kalm KAASMARKT OUDEH ATFIt 22 Juil Aangevoerd 5 paitii22d0 K uki wegende 11230 kg Pwj 40 42 2e soost 37 38 Handel v DELFTSCHE GKOENTENVEli IN 27 Juli Bloemkool Ie srt 11 40 srt 2 00 1080 komkommers Igroen i 4A0 5 40 sakMJe Ie srt 1 00 2 10 a e rno st stooisla M per 100 kg P 6 50 per 100 bos andijvie 1 00 140 p St rabarber liï0 230 elderti O SO f 100 bos spinazie 5 30 Sue pósteleir fi jstampermcessen 10 00 14 70 snijbnor fi U en 70 groote boooen 460 5 30 aril roode 12 00 blauwe druiven 42 00 03 O per lOOjkg perziken 120 B 10 per iw tospiaïen 8 0O 16 OÓ per 100 kg ananas 6 Oft 46 00 net en suiker ai bonkei 33 00 per 100 stuks