Goudsche Courant, maandag 22 juli 1940

MAANDAG 22 JULI IM DE GRONDWET van eerji goede voedingswijze V Tien punten üm daarbij van belang waaronder in de eerste plaats t gebruik van bruin brood in plaats van wit Hoc flMB vaa cca half poqd boter mb heel paacl maakt geopend voor de opleiding van jonge fV n omen $ pecUa venlaggever D AT de Commissie vam Voorlichting gevonnd uit den jV jedingsraad wellte iel eef uitdan Gezondheidsraad is voortgekomen in deze mïipilijlte tijden bereid is denNederlanders de helpende hand toe testelten inzake het deskundig aanwenfden van de gerantsoeneerde hoeveelheden levensmiddelen is stellig verheugend iVaarom Omdat zij die ij uitstek deskundig te achten zijn in deze Voorlichtingscommissie zittüig genomen Rebben waarvan wü in de eerste plaats willen ooemen dr L C Kersbergen voorzitter van den Gezondheids en van den Voedingsraad dr C Banning geneeskundig hoofdinspecteur voor de Wat deze laatst beoogt Tijdens een uiterst smakelüken koffiemaaltijd onder oppertoezicht van mej Mesdag opgediend m de Huishoudschool aan de Laan van MeerServoort te s Gravenhage is daar door dr Banning de aandacht op gevestigd Hierbij wees bq er op dat thans de noodzakelijke eenheid in de voorlichting gewaarborgd is dat daarnaast door t regelmatig contact met de overheidsorganeh de Commissie te allen tijde op de hoogte is van de ontwikli eling der voedselpositie van ons land en van eventueel te nemen maatregelen en dat m de derde plaats door de inschaketing van de wetenschappelyke orgaaen verzekerd is dat op den grondd g van de beschikbare feitelijke gegevens een voorlichting wordt opgebouwd die voor ons volkswelzijn de beet d lfricbare resultaten waarborgt Het was dr Van t Hoog de secretarii der Voorlichtingscommissie die er p wees dat men thans een kracljtige poging wil wagen om t Nederlandsehiè publiek deskundige voorlichting te geven En daarby somde de heer Van t Hoog een tiental punten op welke oor een goede voedingswüze als t ware de grondwet zijn Hier zijn punten Tien punten tt In den reflel is het gebruik van bruin brood ver te verkiezen boven dat van witbrood 2e De aardappel vooral gegekookt in de schil is een coedinpsmiddel van buitengewone waarde dat in alle fcrinoen dagei ks behoort te worden genuttigd en heeft dan tot op zekere hoogte wat vitomine C betre t eenzelfde betecfcenis voor ome voeding als fruit 3e voorol in de eerste maanden van het jaar is het gebruilr van ver ch fruit geen luxe zoo dit niet mogelijk is kunnen radijs rammenas en rauwe wortel fruit gedeeltelijk vervangen 4e een dagelijksch gebruik von 2V4 oils groente is voor een volwassejie gewenscht 5e men koope voofnamelvk de groente die het seizoen op levert en gebruifce bij voorkeur een gedeelte van de groente rauw Se aordóppelen en groente behoorcnXzoo kort mogelijk te worden gekookt en Tnet zóó weinig water dat vrijwel niets behoeft te voorden af gegoten 7e melk is niet alleen een belang rijk bestanddeel van de kinder voeding Het is allermihst kin derochtig wanneer een volwassene dagelijks melk of hame melk bij den broodmaltijd gebruikt Ben hoeveelheid van 1 i 3 bekers per dag is ook voor den volwassene uit een voe dmgsoogpunt allerminst een Ui e te uiteraard kan men de melkoofc in koffie in pop in toespijs in soep of in stamppot tot zichnemen ook karnemelk verdientin dit verband Ie volle aandacht 9e ktMS en eieren doen aan volledigheid van somenstelling nottwel kt voor melk onder Het dagelijksch gebruik hiervan lean doordoor in vele ge vallen een belongrijfce voedingsverbetering beleefcericn JOe vleesch wissele men af met visch en kaasgerechten Men bedenke by de practische toepassing van déze t reh vrij eenvoudige regels dat eenerzijds de rantsoeneerrag der levensmiddelen tot een doelmatig gebruik maant Anderzijds spoort de geweldige taak van den wederopbouw waarvoor ons volk zich gesteld ziet aan tot het scheppen van zoo gunstig mogelijke voorwaarden Welnu wanneer deskundigen p t gebied v4n harmonische en volwaardige voeding het Nederiaridsehe publiek daarbij willen vborlichten dan neme men de goede raadgevingen dankbaar aan De practijk zal uitwijzen dat zij inderdaad gelijk hebben dat het anders en beter kan dat men niet behoeft te zifthten over te weinig brood te weinig boter en vet en te weinig koffie of jhee X I De practijk De practijk De koffiemaaltijd samengesteld uit een drietal menu s was jie factor nie den doorslag gaf Koppen groentesoep zonder vleesch met kaas gevifide tortiaten aardappelkoekjes gebakken in t vet van kippensoep boterhammen belegd met schijfjes komkommer tomaat en radijs en royaal gesmeerd met boter die zeer goed smaakte De directrice van de Haagsche Huishoudschool verried t geheim van deze toyale botervoorziening van een half pond boter had men één pond gemaakt door de toevoeging van een kwart Jiter melk die er in kleine porties en al roerende aan toegevoegd was Boterhammen besmeerd met eigengemaakte jam waarbij in plaats van suiker glucose gebruikt is of met gekookt spek behoeven daarbij overigens niet eensTroter En zoo zijn er opjiuishoudelijk ge bied talrijke snufj meer diejjn e practijk toegepast in geeji eiïkel opzicht de voedzaamhej sén de smakelijkheid schadB Soeg integendeel eerder veihflftgen Het mag stellig tot tevredenheid stemmen dat de Commissie van Voorlichting zich bewust van d zeer groote belangen welke op het gebied van de voeding jjuist in dezen tijd naar voren komen t plan heeft h ar arbeid krachtig aan te pakken Elk der leden stelt zich beechikbaar om vragen welke kunnen rijzen zoo goed mogelijk te beantwoorden Daarnaast gl men op geregelde tijden publicaties tegemoet kunnen zien waarin waardevolle wenken en raadgevingen te vinden zullen zijn De Nederlandsche huisvrpuw zal haar in het huidige tijdsbestek heusch niet benijdenswaardige taak daardoor aanmerkelijk verlicht zien tenminste als zij zich de moeite getroost om drie dingen te doen Kennis te nemen van deze publicaties Ze in de practijk toepassen Na een eerste mislukking nietdirect den moed opgeven maar eentweede ja een derde poging wagen omhet voedingsvra4gstuk van het gezinop te lossen Nu er een stelselmatig streven komt om de voor ons volkswelzijn zoo uiterst belangwekkende taak van voorlichting op voedingsgebied krachtig aan te pakken nu er op dit terrein waarop zoo geweldig veel te doen valt een eensgezinde poging door deskundigen wordt ondernomen om veel at uit orkunde verkeerd was te herstellen verdient dit ieders belangstelling en die der Nederlandsche huisvrtïuwen in t bijzonder Het is geeij kunst met veel iets goed te doen Het is wel een kunst van weinig het voUe profijt te trekken BUITENLAND ENGELAND Engeland en Ierland EEN 4 RIEMANNE1 CONFERENTIE 1 Volgens een bericht vSt Londen i de Dagens Nyheter zou Jhurchill het voornemen hebben den lerschen premier de Valera en den premier van Ulster lord Craijfavon uit te noodifee i xoor een driemannenconf eren tie te Londen De belastingverhooging DE HELFT VAN HET INKOMEN De verhoogingcfl der belastingen welke Dinsdag in het Engelsche parlöment zullen worden ingediend zullen warschijnlijk zoo meldt Stockholms Tidningen twee shilling per pond bedragen De belastingen zullen niermede stijgen tot 9 shilling per pond hetgeen beteekent dat de helft van het inkomen als Ublasting ing ouden wordt De Biifsche oorlogrg üluMMsiering r i I OP DEN WEG DES INFLATIE Van deskundige Duitsche zijde wordt het volgende oordeel over de Britsche oorlogsfinanciering gegeven Als het Engelsche volk nog niet besefte welke geweldige lasten dez oorlog het oplegt dan zal het dat duidelijk ingezien hebben bij de publicatie van de oorlogsbegrooting voor het Jaar 1940 41 In het Lagerhuis becgferde de minister van Financiën de totale uitgaven voor dat jaar op 2 687 000 000 pond hetgeen een stijging met 850 miUioen pond of 32 procent beteekent in vergelijking met het vorigp jaar dat vijf vredes en zeven oorlogsmaanden had Intusschen is echter reeds gebleken dat de financieele schatting die het Engelsche vo k aan de oorlagspolitiefc zijner regeering moet betalen nog aanmerkelijk hooger zal zijn De beraamde uitgaven van 2 967 000 000 pond zijn namelijk bi lange na niet voldoende voor de dek king der oorlogskosten Het minister e van Financiën staat thans voor het ernstige en moeilijke probleem hoe het de oorlogskosten die als een lawine toenemen moet opbrengen In theorie staan de drie gebruikelijke wegen open belastingen leeningen en inflatie De belasting heeft zeer bepaalde grenzen die ter wille van den binnenlandschen vrede niet overschreden kunnen worden Het is uitgesloten dat de belaslingschroef nog noemenswaard kan worden aangedraaid Van de lega e wegen blijft slechts de leening over Uit de ontwikkeling van de leenii gcn in het laatste kwartaal blykt dat de pessimisten in Engeland gelijk gekregen hebben want op de 25 Juni uitgegeven 2 4 leening is nog maar voor 60 millioen ingeteekend Door deze mislukking van de politiek van oorlogsleeningen op langen termijn werd het ministerie gedwongen naar nieuwe financieringsmiddelen te grijpen die overigens met een ernstige en soliede financiering steeds minder uitstaande hebben Ongetwijfeld behooren zij tot de infiationistische middelen In dit verband moet in de eerste plaats genoemd worden de nieuwe finaj rings operatie op middelmaUgÉn ter mijn die in de practn rteerkomt op een gedwongen rs geeringsleenin bij de depositobjnkén De schatkist is er mee begoHiien direct en wekelijks bij de foote banken credieten op korten termijn m den vorm van zesmaandschë voorschotten op te nemen Van bevoegde Engelsche zijde wordt als motief voor dezen m aa ffegel aargevoerd dat de belastingen ngeregeld binnenkomen en dat niet voldoende staatspapieren op langen termijn verkocht worden In deze motiveering komt niet alleen de geheele zwakte der Britsche financieele positie tot uiting maar zij is tegelijkertijd het bewijs voor het inflatiekarakter der nieuwe financieele operatie op middelmatigen of eigenlijk reeds op korten termijn Hetzelfde geldt voor de groote uitbreiding van de bankbiljettencirculatie die sedert ihet begin van hft offensief aan het Westelijk front gemiddeld met 10 millioen pond is gestegen Volgens de berichten uit Londen slaat de bevolking het groeiende gebruik van infiationistische middelen voor de oorlogsfinanciering niet zonder groote bezorgdheid gade Ook in regeeringskringen is men zich van het gevaar bewust Men weet alleen met hoe men het zal bezweren OTt er den zwaren druk de omstandigheden is thans opnieuw een commissie door Chiirchill belast met de bestudeenng van de vraag of de spaardwang zal worden ingevoerd Men heeft hier echter nog ma r te doen met toekomstmuziek die geeri werkehjken achtergrond heeft Indien men den financieelen toestand in Engeland overziet dan móet men een aanzienlijke verwarring in het toepassen van de verschillende financieringsmethoden constateeren De solide middelen belastingheffing en leeningen hebben meer en meer plaats moeten maken voor de methoden der infiationistische oorlogsfinanciering Epgeland zal nauwelijks tot een gezonde financiering van den oorlog kunnen terugkeeren die financiering bevindt zich op den weg der inflatie DEFEN fJEMAATREGELEN IN SINGAPORE De Tokio Nitsji Nitsji meldt uit Singapore dat de Britsche autoriteiten aldaar met het oog op mogelijke Japansche acties in het Zuidzepge biéd welke zouden kunntn volgen 95 de pofitieke wijziging in Janiddellijke Verdere verdedi ingsmaaWegelen heW ea genomen 3p 17 Juli op het particuliere vliegveld van SiQgapore een vliegerschool Engelschen die daar wonen Boveni m Iwbben de Britsche autoriteiten iagj Juli een verordening uitgege vm die drastische maatregelen behelst egoD stakingen en samenscholingen van arbeiders Deze maatregelen zijn naat het sch nt noodzakelijk geworden zoo schrijft het Japansche blad aangezien sedert maanden in Sihgapore steeds nieuwe onlusten en stakingen ontstonden In het kustgebied ten Oosten Zuiden en Westen van Singapore zijn aan de zeekust prikkeldraad en andere versperringen aangelegd DI7IB3IOOT VERLOREN De Britsche admiraliteit deelt mede dat de Br sËh ditilcboot Salmon aanzielilijk over Ujd is en derhalve ds verloren moet worden beschouwd DE OUKVOOBZIENING De militaire deakundige van de New York Post FOetcher Pratt heeft een artikel geschreven over den olie invoer vap Engeland Hy is van mening dat door de activiteit van Italië in de Hiddellandsche Zee de voor Engeland noodzakelijk olietoevoer zeer sterk wordt belemmerd daar Engeland het grootste gedeelte van de petroleum uit Mesopotamië via de Middellandsclie Zee betrekt Deze waterweg is echter thans voor de Britsche tinkschepen nauwelijks meer te bevaren Engeland moet derhalve de olie uit Mesopotamië om Afrika heen vervoeren Dezft weg is zesmaal zoo lang en daarom heeft Engeland om den olietoevoer op het vroegere peil te handhaven minstens zesmaal zooveel tankschepen noodig Over zoo n aantal tankschepen beschikt Engeland echter niet meer Pratt is van meening dat het acute gebrek aan olie waardoor Engeland getroffen wordt een niet te onder achatten gevaar voor het eilandenrijk beteekent MUNENVEGER VERLOREN GEGAAN De admiraliteit heeft het verlies gemeld van den mijnenveger Crestflower die door Duitsche vliegtuigbommen tot zinken is gebracht ITALIË LBGERBER CHT VAN ZONDAG Groote luchtactiviteit BRANDEN OP MALTA Het 42ste legerbericht van het Jta liaansche algemeen hoofdkwartier luidt als volgt Onze vliegtuigen hebben bij een nachtelijk bombardement van gerin hoogte een torpedofabriek op JJalta doeltreffend met bommen tóstookt waardoor geweldige branden ontstonden Al onze vliegSMigen keerden behouden op hun Sasis terug In Noord Afrika werd een Britsch vliegtuig neergehaald en de bqmang bestaande uit drie personen gevangen genomen In Oost Afrika hebben onze vliegtuigen doeltreffende bombardementen uitgevoerd op de vliegtuigbasis van Buna Kenya op de vlootbasis van Berbera en op de vijandelijke stellingen in het gebied van Kurmuk in de Engelsch Egyptische Soedan Een van onze vliegtuigen keerde nipt terug De aanvallen op Malta Omttent het bom oardement op de torpedofabriek van Calafran op Malta meldt de speciale luchtvaartcorrespondent van Stefani nog de volgende bijzonderheden De actie die met verscheidene verkenningsvluchten was voorbereid werd in den nacht bij volle maan uitgevoerd De Italiaansche bommenwerpers verschenen bij verrasslhg boven hun doel Ondanks het hevige vuren van het luchtafweergeschut dat terstond in werking kwam werden de fabriek en de torpedo slagplaats door voltreffers geraakt zooals de gemaakte foto s bewijzen Op den terugtocht konden de bonunenwerpers nog op verren afstand de vlammen zien van den brand die in de fabrifk was uitgebroken Eemge uren later in den vroegen ochtend werd een bommenwerper bij een nieuwen Italiaanschen luchtaanval op Malta door een projectiel van het chldoelgeschut getroffen Hoewel twee van de drie motoren buiten werking wenjen gesteld wist de be stuurder de machine nog tot bij de Siciliaansche kust te brengen waar hij op het water daalde Spoedig was een Italiaansch watervliegtuig ter plaatSe dat de bemanning aan boord nam Toen de bemanning van den bommen werper op het water ronddreef werd zij door een Engelsch vliegtuig beschoten De Engelsche machine werd aangevallen door twee Italiaansche jAgers eniiStortte brandend neer Briisch vliegtuig neergehaald De speciale luchtvaart correspondent van Stefani meldt dat Italiaansche jachtvliegtuigen welke nabü Sicilië een Britsch vliegtuig hebben neerge haald ook nog een Britsch watervlieg tuig dat het neergehaalde toestel te hulp kwam buiten gevecht hebben gesteld De drie leden der bemanning van dit toestel trachtten zich met val schermen te redden doch twee hun ner verdronken en de derde werd ge vangen genomen a harde beproevingen gered AVONTOREN VAN ITALIAANSCHE SCHirBRECKELINGEN De vlootcorrespondent van Stefani meldt dat in een Italiaansche haven zes schipbreukelingen zijn aangekokomen van den Italiaanschen torpedojager Espero die den 7en Juli na een moedig gevecht met veel sterkere vijandelijke strijdkrachten in de Middellandsche Zee is gezonken Volgens de verklaringeh van de geredden werd de Italia nsche torpedojager door drie Engelsche kruisers begeleid door eew torpedojager aan vallen De Espèro slaagde erin een kruiser te treffen doch na drie uur moest zij den strijd opgeven Zij bleef echter tot het laatste oogenblik vuren niettegenstaande het grootste gedeelte van de bemanning gedold ot gewond was De commandant weigerde zich op een der drJe uitgeworpen reddingsvlotten in veiligheid te brengen en ging met zijn schip onder C de vlotten hadden ongeveer 70 man plaats genomen die voor het meerendeel gewcüid waren zy waren hiet alleen verplicht te roeien doch daar de vlotten niet alle schipbreukelingen konden dragen moest een gedeelte der niet g wonde mannen zwemmend volgen om zoodra zij vermoeid raakten te worden vervangen door anderen die lich op het vlot bevonden Op den derden dag verloren de dfie vlotten het contact met elkaar Intusschen stierven verscheidene der gewonden Hun lyken werden in zee geworpen Allen werden verschrikkelijk door dorst gekweld en bovendien moesten de haaien die de vlotten omver trachtten te werpen op een afstand gehouden worden Op een der vlotten waarop 36 man hadden plaats genomen waren na vijf dagen nog slechts zeven man over Deze overlevendöi had toen het buitengewone geluk een leege reddingboot tegcn t komen afkomstig van een passa schip aan boord waarvan zichjoS vier vaatjes water bevonden Inr eze boot zwalkten zij wederonyvijf dagen rond zonder i ts of ieipand te ontmoeten Een hunner overleed aan in den strijd bekomen rwondingen Den elfden dag yloog een watervliegtuig over waarinede zij seinen wisselden Den Volgenden dag gntmoetten zij een ander watervliegtuig dat eveneens hun seinen opving Op den avond van den dertienden dag toen de zes man aan het einde van hun krachten waren gekomen werden zij door een Italiaansche duikboot gered Zi hadden zich al die dageivjléchts gevoed met een meeuw dje inet een pistool neergeschoten was en met een rauwe visch rankriök s ineenstorting REDE VAN MINISTER FARINACCL Minister Farinatci heeft in Cremona een rede gehouden over de oorzaken an de politieke sociale moreele en militaire ineenstorting van Frankrijk ils voornaamste oorzaak van den nederlaag van Frankrijk noemde Farinacci het ontbreken van een gezonde poMiek Het tegenwoordige Frankrijk vergiftigd door het Jodendom en bedorven door de beginselen die het welzijn van den enkeling tot levensporm oor de wereld maakten heeft Z1J1 eenheid van ras verloren die ter rechivaardiging van de expansie van ieder imperium noodzakelyk is Het heeft thans een volk van ongeveer veertig millioen menschen menschen van ledere huidkleur van Hebreeuwers tot halfbloeden producten van bet samenleven van kleurlingen en Joaen met Fransche vrouw en Minister Farinacci die tijdens zijn rede herhaaldelijk door levendige toejuichingen werd onderbroken sprak daarna over de groote overwinning van Duitschland en over de rede van den Führer De woorden van Hitler zoo zeide Farinacci stemmen volkomen overeen met den geest van de eer zooals zij in Duitschljind wordt opgevat AFRIKA REDE VAN SMUTS De Zuid Afrikaansche ministefpresi dent Smuts heeft een radiore de gehouden Waarin hij zijn persoonlijke zienswijze gaf Hij vetfclaarde dat hij een vrede verwacht die Europa van het nationaalsocialisme zal bevrijden en die m t een nieuwen Volkenlwnd een een traTé controle inatjstlj DE TOESTAND IN FRANSCHNOORD AFRIKA Voce d I t a 1 i a houdt zich in een artikel bezig met den toestand in Fransch Noord Afrika en wel vooi namelijk in Tunis Fransch Noord Afrika zoo schrijfthet blad is een soort dominion geworden waar autoriteiten en particulieren zich in een isolationistisch atmosfeer bewegen De bevelen derregeering in Vichy ten spijt regeerende Fransche autoriteiten vooral inTunis naar eigen goeddunken hetgeenvoornamelijk tot uiting komt in dehevigste onderdrukkingen en vervolgingen van de Italiaansche kolonie Daar Heerscht bij de Fransche autoriteiten thans nog dezelfde vijandigestemming tegenover Italië als vobr entijd ens den oorlog Het is duidelijk temerken dift Frankrijk in Tuflis met dewapenstilstandsvoorwaairden hetzelfdespel wil spelen als eens met de conventie van 1896 t AMERIKA ROOSEVELT NAAR HVDEPARK President Roosevelt is naar Hydepark vertrokken Donderdag keert hijnaar het Witte Huis terug om denprinsgemaal en de groothertogin yanLuxemburg te ontvangen DENEMARKEN MOEILIJKHEDEN IN DE DEENSCHE REGEERING Het orgaan van de nationaal socialistische arbeiderspairtij van Denemarkenf Faedrelandet schrijft over meeningsverschillen die zic zpuden hebben voorgedaalk in de Deefflche regeering vooral tusschen denminister van Buitenlandsche Zaken en dien van HandeL De levensduur van de volksfrontregeering zou volgens het blad beperkt zijn en Stauning zoU het voornemen hebben den koning aan te bevelen een zuiver zakenkabinet te vormen KUNST EN LEnERE H Marsman t BEKENDliEDBaLANDSCI LETTCRKDNDIGE Naar het Vad verneemt is d derlandsche letterkundige H ii man op 40 jarigen leeftud in hen tenland overleden Hendrik Majpsman werd op 30 tember IMy te Zeist geboren Utrecht studeerde hij in de retiii en na n promatie vestigde liij al aM als advocaat Hij publicct riek kritische beschouwen en enkelen roman Zijn poëzie mods van vorm en wezen suggestief ovit moedig van een stootende qó soms schokkende intensietit on doo gaans meer de reflex van een g B voelstotstand dan eigenlijke iitterair 1 Jtunst is hoe zeer opmerkehik nocÜl tans een verschijning in de Nederlaintf sche litteratuur die gewaardeai wordt In zijn critische beschouwing was hij dikwijls helder treffend scherp In 1936 werd hem voor d bu ndel iPorta Nigra de v d HoojS prijs van de Maatschappij der NedaJ ïandsche Letterkunde toegekend Van wijlen Marsman verschcnatl Verzen 1923 Penthesileia 192511 De anatomische les 1926 ParaduL Regained 1927 De lamp van DiogeJ nes 1928 De vijf vingers 1929 Witte vrouwen 1930 Kort gcdirJ 1931 De Dood van Angele Dcgroml 1933 en Porta Nigra 1934 Marsman s laatste bundel TemM en Kruis verscheen eenige mdandei geleden toUITSCHE KÜNSTTENTOON STn LING TE MONCHEN De Groote Duitsche kun tt nt K n stelling 1940 wordt op 27 Juli m hil huis der Duitsche kunst te Munchal geopend Men wijst er op dat liet feit dat het Groot Duitsche rijk ook miil den in den oorlog niet afziet van ziji jaarlijkscbe tentoonstelling die r een traditie geworden is een nieuil en overtuigend bewijs voor de inner f lijke kracht en de zekerheid van i overwinning van het Duitsclic volk it aldus het D N B DE KUNSTHANDELAAR JACQUES GOUDSTIKKER OVERLEDEN De N R C bericht dat de bck Kl Amsterdamsche kunsthandelaar Ja qUes Goudstikker in het buitenlandl door een ongeval op slechts 42 jan gen leeftijd overleden is Dlu a a Jail JAAmSVCLD 414 4 M N CJLT BerjK ten AJf P LM Schriftlerine w ditatlt IJËt GeWlJtte mintck er pil Graino oonmuziek 9J0 QuintoIIa en grsm foonmuziek lO M 11 15 Grainofoor nuzieW r IZ M Berichten 12 15 Gramofooninuziek Jtil Berichten A NP 1 M Amslerdam th S l l orkest en gramofoonmuziek Z 30 Grai foonin u ck 3 00 Vrouwenhalfuur 130 Gi l motoonmuzlek 3 45 Chri felijke hpderen pi 4 00 Bi beMezin £ 4 45 Gramofor iuTii nA 5 1S Berichten A NJ 5J0 NCRV k lt Tf P 0 fiJO Jeueduitz ndln N C R T 4S Gramofoonmuzlek 7 00 Vragen Wi dol dag ANP 7 M Berichten 7J0 Bepo l 1 00 Berichten ANP 8 15 Gramoloorur uir SM Een gezonde geest in een ê lichaam lezing 8 50 Orgelconcei t en SJO NCRV orkett 10 00 Grarnoioorinuii schriftlezing 10 15 10 30 Berichten A N P j sliuting KOOTWUK UTS M K K O 7 0o Berichten Duitsch 7 15 Berichten B 7 30 Wg beginnen den dag 8 W Eci clil NP 15 Gramofoonmuziek 9 30 9 J richten Vtaamsch 11 15 11 30 Bcrii Engelsch 1140 11 45 Berichten VTaani 5 12 00 John Kristel en zijn Troubadoun Ifl 12 45 Berichten Duitscb 12 45 I IM Be ten ANP 1 45 Gramofoonmuziek Z richten Duitsch 2 15 Rococo octet 2 44 mofoonmuziek Z 45 Muslquette en s 3 15 Berichten Engetech 3 30 Gfan o o W 7 5 00 Belichten Duitsch i lS Berlclilcn f 540 K R 0 Mcl xti len en solurt IJ Bcn l ten Engelsch B V D tM PaychidogiiKhe lezins K lt O 7 JO Vragen van den dag A M P 0 1 lietsperikelen vraaggesprek 7 35 L orkest 8 00 BerichteAJDuitsch i li Beril J A NP 840 Bench tdPlEngeisch SU Sj ten Vlaamsch 0 0O Gramofoonmuziek i r JO Berichten Engelsch 0 40 WU sluiiw dag 0 4S Berichten Vtaamsch 1 ten Duitsch 10 15 lOJ Berichten UJ ltJtS 11 15 11 JO en 12 15 rJ richten EngelsiSi IJ l ls Ber Vla 1 15 140 Berichten Eniebeh 11 15 11 M en U ISt 4 Berichten En ï IJ 1J5 Beriiaitcn VIaa wch 1 15 lJ riaMea Zncdock Korte berichten Op een kloosterweide lO Yougoslavische dorpje Topo werden drie beelden van vrouwen oud Grieksch gewaad ontdekt verdere uitgravingen kwar en nt twee marmeren beelden te vo9rs een jon elin en een Aphrod te j maSeb lerhen zjn van den jo rtegenwaonUCO der Attische i PraxÜetet l