Goudsche Courant, dinsdag 23 juli 1940

6ÖUDSCHE COtBAHT rjöisdag 23 Juli 1940 J J r t No 20380 X NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Bur Markt 31 Tel ÉTtS Postgiro 48400 Directeur F TIETER Ij gdHdifax iÏGELAND ZET DEN STRIJD VOORT Qok wanneer het ons alles zou kosten Ook Canada wijst Hitlers aanbod van de hand jy lie pers beschouwt de toegenomen Engelsche luchtaoilvallen ols Churchills antwoord h tiin radiorede heeft de Engekche minister van Bnitenlandsche fjgat lotd Haliiax het beroep van den Fiihrer op het gezond verimI als een dreigement b ÉtempeId aMns het D N B Engeland ziet iHTtrvoMde hij zooals ook Roosevelt en Smuts reeds gezegd hadden tataft als een vrije vereeniging van onafhankelijke staten In elk ifd v a Groot Brittannië heerscht een onwrikbare geest van vastUndenheid Engeland zal den strijd voortzetten ook wanneer het m alles zou kunnen kosten Engeland heeft den oorlog nooit gewild gil wenscht ook niet dat de oorlog langer dan noodzakelijk voortMtt wordt Engeland wens t zijn eigen leven te kunnen leven Wij lltB een godsdienst en een v reering van God zooals het ons belieft Alt volken van het Britsche gemeenebest zullen nooit de nieuwe trertld van Hitler aanvaarden Ha gesproken te hebben over oneindig groote menschelijke In tdie die een Duitsche overiMBg zou beteekenen beweerde Kiibx dat de volkeren bidden Ui de Duitsche aanvallen op de mdedigiagswerken van Engeland ttnoden Zij zien reikhalzend uit naar itt dag dat wij een uitval uit MM vesting doen en Hitler slag ntr slag teruggeven Wij zullen kn zeker niet teleurstellen En iu nl de dag der eindafrekening Vtmr de bedUnng fcngeland doof nTiddel v m 4TalifaY in nega tieven zin op het beroep van Hitler geantwoord heeft kan elk oogenblik de verwachte Püï lgghe actie beginnen Hierboven een kaartje van het Britsche eilandenryk Parijs onder de Duitsche bezetting Elke dag lijkt een Zohdag in de uitgestorven stad Een Berliinsche bropdkaart ais identiteitsbewijs Tf mpcl Baanden STU jltciitoon in het ïuhchen het feit pk mid van 7im 3 11 odj nu uw mner van d volk a ibekende ïar Jac ftitcnhnd 42 jjri 1 V K k t j TO d jteportajC 1 gLMtUl en nfr onn u iefc ANP Yarv ens sprak Halifax over 4t Vcreenigde Staten waarvan hij bwtcrde dat zij voor de Engeluit overwinning even haristochidfi bidden Hij twijfelde er niet Ma dat de rede van den koning Iw Uj mei Kerstmis zeide dat w attc hand in de hand Gods willaliggcn tot in hun ziet is doorfièeagen als in de onze Tendtüt noemde Halifax den Engel ckta oorlog een kruistocht voor bi Offistendom Ook Canada wqst vredesaanbod af e Cuadeesche minister president iie King heeft naar uit Ottawa wordt Maandag voor het Csaaparleuent verklaard dat Ca tet vredesaanbod van den Fuh t dezelfde vastbeslotenheid van kiad w t ab lord Halifax dit in a v a Engeland heeft g iaan keaxie King heeft voor Itrtement verklaard dat de Cana a diander aan schouder staan amaen en vrouwen van Groet la de verdediging de teehtvaardigheid en vnjheid i otere Engelsche luchtactivitëit een zoijvuldige registratie van eluke luchtbombardementen D B tsten tijd blukt aldus het j dat de Bnlsche luchtmacht Jl v llen op niet mihtaire doelen hL S e n ruhrer verveelvoudigd heeft WeiT aantal geworpen botajj aarmede m geen verhouding ÏTÏ Jïeringemihtaire schade Het k 1 vijand erop i i iP sche burgerbevolking te J urg js in den nacht van k l aangevallen In woonwija T bevolkte stadsdeelen kwa wamai terecljt Ook boven de i l lerborn Hagen en Bochum iTB j haalde malen vyandelijke I ïtikii meedoaenlooze tt op burgerlijke doeleiAonder 1 0 he zyde wordt antge t lil ft J nacht van VrSdag op SngélsclJtn het aanbod vam den Puhrer oor m nog grooteri getale vliegtuigen naar het Duitsche rijksgebied te zenden Deze hebben nog meer dan voorheen op misdadige wijze hun bomaanvallen op de burgerbevolking gericht en open steden boerendorpen gehuchten lazaretten en scholen als doelwit gekozen Deze opzet blukt hieruit dat de laatste nachten bijzonder helder waren en den Engelschen vliegers goed zicht boden Bovendien hebben de Engelschen oen groot aantal Jichtfakkels uitgeworpen die hun geen twijfel erover konden la ten dat zij zich boven steden boven woonwijken en dorpen bevonden Geen enkel noemenswaardig militair doel hebben zu m den loop der laatste nach telijke vluchten getroffen Wij z jn er van overtuigd dat zij hiernaar met ge zocht hebben Uit den geheelen opzet en de wuze van uitvoering der Britsche luchtaanvallen blijkt dat Churchill het Duitsche volk wil laten zien hoe hij zich het antwoord op de vredesdaad van den Fuhrer denkt Het is moord op Duitsche vrouwen en kinderen verwoesting van reedzame Duitsche st den en dorpen De Durtselie bladen wijden vandaag op de frontpagina veel aandacht aan het bericht dat het Engelsche lucht wapen zijn aanvallen op niet militaire doelen sedert de laatste Ryksdagrede van den Fuhrer heeft verveelvoudigd waarbij ook onder vrouwen en kinderen talrijke slachtoffers zijn gevallen In scherpe commentaren stellen de bladen dit antwoord van Churchill als een misdaad aan de kaak De B e r ri4i e r B19 e r s e n Zei t u n g zegt o m dat de Engelsche vliegers Duitsche vrouwen en kinderen hebben willen vermoorden Het doel is duidelijk Dit in de uniform van eer lijke soldaten vermomde tuig en zijn lastgevers in Londen hopen het Duit sche volk door systematische moord terreur murw te kunnen maken en het te kunnen doen gelooven dat deze des nachts neergeworpen bommen een tee ken geven van Britsche kracht Alsot niet ieder mtnsch p Duitsche gouwen wist hoe het gesteld is met Engelands militaire positie met de kansen van het Engelsche luchtwapen tegenover de aan overwinningen gewende Duitsche eskaders Aïsot niet iedere DuitschS so daat of burger man of vrouw op ieder oogenblik bereid was voor Fuhrer en volk het laatste offer te brengen Overal in h t buitenland zoo verklaart deDeutScheAllgemeine Z e 1 1 u n g IS het woord van AdolfHitler gewaardeerd als net grootmoedige aanbod van een man die na zgnweergalooze Overwinning deze taajnooit had behoeven t spreken Churchill alleen heeft anders geantwoorddan het veeUtei nmige koor uit alleoverige landen Hij heeft allereerst zijnpersorganen aangemoedigd om luiderdan ooit op te ruien En i u heeft hijzun nachtelijke misdaden tegenoverDuitsche woonwijken in versterktemate geenscenneerd 2oo antwoordtdus de Bntsahe premi op een aanbod dat uitdrufekgliiJsjras gekenmerktals een beroep op he verstand Wathet Kngelsche volk ovei deze wijie vangebruik van het verstand denkt worjiJtde wefcld verzwegen t De Indruk te Rome De radiorede welke Halifax gisteren heeft gehoudea heeft in politieke krmgen te Rome een allertreurigsten indook gemaakt aldus het DKAvUit deze rede blijkt zoo zegt menl een buna angstwekkende onbekwaamheid om het begin van den heropbouw vaa Europa te begrgpen en een volslage gebrek aan eerlijken wü om daarme samen te werken Uit zon woorde spreekt een geslacht dat elk contact met het heden heeft verloren Overigens wordt deze rede beschouwd als een laatste vertwijfelde roep om bulp aan de Vereenigde Staten De Romeuische ochtendbladen onBtouden aïm de rede van Halifax met huft h on en l un spot De Messaggero noemt Ha lifax een sidderenden held De Engelsche minister va Burtenlandiche Zaken aldus het blad beeft gisteren in zijn rode de stelling verkondigd an den verplichten zelfmoord De Popoio dl Roma spreekt van eeii middelmatig document van junsteru Britsche ins temining De Britsche bladen juichen de radiortde van Halifax toe De T 1 m e s verklaart Groot Brittannie is vastbesloten de beginselen te doen overwinnen die het Empire dierbaarder zijn dan het leven Deze egmselen zijn de vrijheici Vrfn het woord de vryheid vjn gedachte de vrijheid vari godsdienst de vrijheid van de pers de vnje ontpiob0ng der individuen en der naties Het Empire en zun bondgenooten zullen tof den laatsten man tegen rfe ontkenning van een beschaafd bestaan strijden De indruk in Amerika De door lord Hallfax uitgesproken redevoering wordt groot opgemaakt m de New Yorksche ochtendbladen ge publiceerd als een koppige afwyzmg der Duitsche dreigementen aldus het D N B De bladen leggen m het zonder den nadruk op de verklarii dat Engeland zal stryden tot de eij vrijheid en die der andere naties is verzekera De New York Tim es schrijft Het belangrukste is met hoe Engeland het door lord Hallfax aangegeven doel zal bereiken maar dat het met ongebroken moed I l4jft staan RUSLAND De inlijving der Randstaten ASMOGENDHEDEN STAAN EK BVITEIf Naar aanleiding van het verzoek tot inlijving der randstaten bij de Sovjetunie wordt in Italiaansche politieke kringen verklaard dat hier kwestie is van een gebeurtenis in een gebied waarin Italië geen directe belangen heeft Van Semi officieele zqde verluidt te Berlijn In verband met de nieuwe politieke regelingen m de drie Baltische staten en met het verzoek door deze staten gedaan om te worden opgenomen in de Sovjet Unie zy er op gewezen dat het vraagstuk op welke wyze de betrekkingen tusschen de Baltische staten en Sovjet Rusland zijn geregeld uitsluitend deze staten en Sovjet Ru land aangaat en dat de Duitsche eco Van qixzen V P B correspondent P a r u s Juh 1940 K ORT voor middernacht rolde de autobus kolonne door de Rue Scribe Enkele minuten later stond ik met myn begeleider op de Place de 1 Opera Enkele uithangbor den werden door den wind zachtjes heen en weej geschommeld By den helderen maneschyn kon men tot ver m de verlaten Rue de Ia Paix kykfen Op den Boulevard des Capucmes stonden zwygend de boomen Tegen de balustrade van de Metrogeleund stoncïfci dne politie agentenWu traden nader en plotseling werdonze neus gewaar dat w in Paryswpren door het geiloten hek van detrap kwam ons de wacm lucht van deMetro tegemoet eai iucht die menne gens andei4 ter wereld n inademen ifeï Met lange diepe teugen bleven wi e opzuigen Wy hadden lust om te lachen en om te weenen tegelykertyd Wyd en zyd was tfiea mensch te bekennen niemand anders dan de agenten die zich bq onze nadering hadden opgericht Zg hielden ons ongetwyfeld voor hooge Atoriteiten bj de weermacht omdat wy het waagden om op dit uur op straat te bevinden de nomische betrekkingej met deze lan den en met Rusland hierdoor m geen enkel opzicht worden geschaad Bovendien zgn voorzorgsmaatregelen getroffen om de economische belangen en vraagstukken tusschen deze landen en Duitschlan te behandelen overeenkomstig de nieuwe verhoudmgen De EsrtaHdsche Kamer van Afgevaardigden heeft een verklaring over de toetreding van de Estlandsehe raden republiek in de Sovjet Unie aangp nomen Op voorstel van den Letlandsehen minister van Landbouw heeft de Li landsche Sejm besloten allen grond fot eigendom van het gehecle volk te vu klaren De door de afzonderhjke boe ren bewerkte grond mag niet grooter zyn dan dertig hectare Het parlement heeft eveneens be sloten alle groote handels en industrieele ondernemingen alsmede de banken te naasten JAPAN Ernstige toestand lAPANSCHE FRONT IHENT GEMOBILISEERD De Japansche minister van Oortó Tojo heeft verklaard dat met het ooi op den ernstigen toestand het Ji sche front en het vaderland den waarsten zm van het vvpofa in gelyke mate gemobiliseerd mtSeter worden Er moeten onmiddell k doeltreffende diplomatieke stappen worden óndeino me n tcjy inde in overeenstemming met de tegenwoordige positie der wereW het conflict met China te beeindi KabinetKonoye geïnstalleerd DE SAMENS1 REGEERING Konoye is gisteren om 7 uur naar het keizerlijk paleis gegaan tn heeft den keizer de hjst ministers voorgelegd welke door den soeverein is goed gekeurd Om 8 uur is Konoye door den keizer in de Fenixzaal van het keizerlijk paleis geïnstalleerd als minister president Hierbu was de minster van Marine m het aftredende kabmeti viceadmiraal Yosj a die in het nieuwe kabinet dezelfde portefeuille houdt aanwezig De installatie van e andere leden van het nieuvve kabinet volgde om 9 uur De portefeuille van Land bouw en Boschwezen wordt tijdehjk V aargenomen door Konoye en za worden overgedragen aan Tadaatsoe Isjigoera die heden per vliegtuig uit Mantsjoekwo wordt verwacht Naokai Moerase die onderminister voor handel en industrie was m het eerste ka binet Konoye is benoemd tot directeur van het wetgevend bureau terwnl Rokoezo Takebe die vice voorzitter is geweest van het Nationale bureau voor ontwerpen is benoemd tot direc teur generaal van den raad der refjee ring van Mantsjoekwo m welke unetje hy Naokai Hosjino opvolgfÖdie toetreedt tot het kabinet Konü e als minister zonder portefeuille straat die stil en onbewogen lag als een kalme nachtehjke zee IJun ant woorden waren beleefd en pasten zich byna angstig aan den zin van onze vragen aan Waar de tijd schijnt stil te staan Van dat oogenblik af stond de tyd voor my stil Ik vergat welke dag van de week het was Het is onmogehjk zich in Parys te herinneren of het Maandag Woensdag of Donderdag is ledere dag gelykt een Zondag in de tweede helft van Augustus zoo uitge storven zyn de straten zoo doelloos loopen de menschen door de stad Alleen des avonds plegen zy zich wat meer te haasten Om half 10 houdt Ijet verkeer per Metro op Om 10 uur eerst smds ehkele dagen om half 11 laat zich een schril gefluit hooren Er r en auto s doqr de straten met luidsprekers waardoor de menschen worden aangemaand zich binner huis te begeven Politie agenten loopén de voetgangers na onophoudelyk p hun fluitje blajjend Dezen verdwynen in hun huizen de mannen zonder een woord te spreken de vrouwen luid protesteprend O de po itie volgt de bevelen van de Kommandantur streng op Onderweg van Montpamasse naar het Grand Hotel welken afsUnd ik te voet aflegde ben ik niet minder dan vy maal aangehouden Ik had geen identiteitslwwys b9 myi mets anders dan Door den keizer ontvangen Het kabinet Konojje is gisteravond door den keizer in audiëntie ontvangen en officieel geïnstalleerd ENGELAND De evacuatie van Gibraltar VLUCHTELINGEN IN TANGER In Tanger s gisteren het s s Gebel Dersa aangekomen met nog 300 ge ev acueerden uit Gibraltar meldt het D N B Aan talrijke vluchtelingen werd ontschepmg geweigerd aangezien hun passen niet in orde waren Zij moesten derhalve naar Gibraltar terugkeereti Aan de Spaansch Marokkaansche kust komen eveneens talrijke booteii en barkassen aan met vluchtelingen uit Gibraltar die geen vergunning hebben om het land binnen te reizen en die zich derhalve naar Tanger begever waar zy door de autoriteiten onder bewaking worden gesteld een gewone broodkaart uit Berlyn verdeeld m roode vierK t te hokjes Stram salueerend lieten de agenten mij doorgaan Waarom Omdat deze kaarten zooals trouwens Mie distri butiekaarten m Duitschland d n Duitbchen adelaar vertoonen Een prentbrietkaart van de Rykikanselanj of van de Congreshal te Neurenoerg zou vermoedelyk evengoed als identi i teitsfcewys zyn aanvaard Zu die gingen en z j die bleven Montparnasse Elke straatsteen die hier ligt wekt herinneringen by my op Zou ik hier nog bekenden terug zien Ja daar staat de Noor B nog voor de toonbank in het cate precies zooals tien jaar geleden alleen is zyn omvang toegenomen en is zyn haar grys geworden En daar is Madame G Met een juichkieet vliegt zy my om den hais Zy heeft tot schoonheidsmiddelerhaar toevlucht moeten nemen omhaar gnjzende haren te verbergenVan 40 huurders is zy de eenige dienog in een heel uis is overgeblevenDe anderen hebben er by haar opaangedrongen dat zy mee zou gaandat zy zou vluchten Zy heeft zichvoor haar redders in veiligheid moeten brengen op het politiebureau en isals eenige huurster m het huis teru keerd Deze massavlucht is niets anders geweest dan massawaanzm Toen er een schaap over de brug was volgden er tallooze andere Zelfs de blinde een bekende straatfiguur in deze omgeving is verdwenen Maar geen ongeluk zoo groot of er komt geluk by De ellende van de vluchtelingen is tot in den treure af geschikierd Dat heeft ook zyn goede zijde gehad De menschen hadden alles voor waar aangenomen wat hun werd verteld Nu hebben zy plotseUng we PALESTINA BOTSINGEN TUSSCHEN JODEN EN ARABIEREN Naar de Vfessagero meldt hebben zich m de omgeving van Jaffa ootsmgen tusschen Joden en Arabieren voorgedaan De Arabieren vielen de Joodbche arbeiders m de sinaasappelenplantages aan Op verschillende plaatsen werden kanalen vernield en waterleidingen beschadigd zoodat een groot deel der plantages van water verstoken is BELGIË DE NATIONALE FEESTDAG De Belg iche nationale feestdag is dit jaar m alle stilte gevierd By het graf van den onbekenden soldaan te Brussel legden verscheidene nationale bonden bloemen en kransen neer In de kathedralen van Brussel Mechelen en Ant werpen werden godsdienstoefeningen voor de gevallen soldaten gehouden der begrip gekregen van de onzekerheid des levens Oude gewoonten werden overboord geworpen en de dingen kregety eerst weder kleur en waarde toen men ze verloren had Het leven doet zun rechten gelden Men is weer tevreden met weinig en blyde en dankbaar dat men r het leven heeft afgebracht Het Duitsche element in Parijs Langs den Boulevard des Italienstrekken zingend de Duitsche soldaten Zy zingtn ontiekommerd zy hebbengeen last van historische herinneringen De mensehen op de terrassenvoor de cafes slaan hen zwygend gade De rollende donder van deze ongewonestemmen m eén vreemde taal doet heneerst goed gevoelen wat er eigenlykIS gebeurd Overal komt men Duitsche soldaten tegen zwaar stappend met hun dik bezooldc laarzen De verhouding tot de bevolking is uitstekend Waarom ook met Op den dag van den Duitschen intocht in Parys hepen enkele soldaten op een wagen met fruit toe om bananen te koop n In een oogwenk stond het zwart van de menschen er omheen die zVygend toekeköi Zouden de DuitscheWde koopvrouw eenvoudig de banartWi uit de handen rukken Een zucht vaKverbazmg gmg door de menigte toen S e soldaten niet alleen hun portemohna e voor den dag haalden alsof zy wildeiv betalen doch ook werkelyk betaalden Dat had niemand gedacht Hoofdschuddend van verbazing ging men uitee J De ldaten bewegen zich needwongen Kon men een oogenblik argeten dat men zich in Parjs bevindt dan zou men kunnen meenen dat roependeelen van enkiele legerkorpsen na de manoeuvres hierheen waren gelu men om te worden ingekwartierd