Goudsche Courant, dinsdag 23 juli 1940

DINSDAG 23 JULI I94 Nieuwe omthulluigeii uit het Duitsche Witboek Plannen tot vernietiging van de Roemeenschè olie industrie Darlan stelde mTals in België voor fvait de tot dusverre bestaande con ENGELAND I tröiemacht zou voor alle Amerikaan be toettanÜ te Gibraltar sdie republieken aanleiding zijn tot ernstige en onmiddellijke bezorgdheid De regeering der Vereenigde StaT n BEVOLKING VEBUA T DE STAD stemt toe in het voorstel van een col den worden ledere poging om den status quo te wijzigen het ij door af de zekere overwinning stand of overdracht of vermindering meenschappeüjke zaak Bet Duiiïche ministerie van BuiteBlandsche Zaken publiceert uit hét tette Duitsch Witboek zeven nieuwe documenten uit de geheime politieke dwwmenten van den generalcn staf Document no 30 is een bericht van den speciaal gevolmachtigde van de Frimsche regeering Leon Wenger van 1 October 1938 Het bericht meldt dat alie voorbereidingen voor de radicale vernietiging van de Roemeenschè petroleum industrie getroffen zijn In het bericht wordt o a gezegd Het onderwerp van de speciale opdracht waarmede Wenger Soor den minister voor Openbare Werken is belast is het opstellen van een prop gramma voor de eventueele vernieling d r hoorplaatsen raffinaderijen voorraden en transporten alsmede eventueel de organisatie van de middelen en wegen tot het uitvoeren van dezLe opdracht Deze onderneming heeft evenals het dosjr de geallieerde in 1916 verlangde ten doel te verr hinderen dat Duitschland het grootste gedeelte van de olievoorraden krijgt die het uit Roemenië kan betrekken en dat voor een ioo lang mogelijke periode Op 18 September heeft ambassadeur Thierry Wenger voorgesteld aan den Britschen gezant sir Reginald Hoare Dit contact kwam te gemakkelUker tot stand omdat zich onder het geMnlschapspersoneel en onder de Engelsche ingenieurs verscheidene personen bevonden die twintig jaar geleden met Wenger hebben samenge erk t bij het taxeeren van de in 1916 gelaste vernielingen Wenger ii in con tact gekomen met kolonel Cubbins iniijoor Watson en den heer Masterson en heeft deze heeren voorgesteld aan de heeren Angot en Coulon rf arbeidsproces bestond in het opstèlicn van een of liever gezegd twee projrsmma s door de Franschcn en in de controle en eventueele critiek daarop door de Engelschen Systematisehe vernieling Chn doeltreffend te zijn moet een vernieling der petroleum industrie voor zoover mogelijk zich tot alle d elen van de industrie uitstrekken nl piroductie transportwezen voorraden en rtiffineering T n slotte kan een brand dikwijls leiden tot de vernieling van den opslagplaatsen en dus tot een geweldig blijvend verlies voor het land Een dergelijk gevaar moet men op de koop toe nemen indien de tyd dringt Men beeft alles doelmatig voorbereid om overal een systematische vernieling te bereiken van alle tukken opdat vermeden wordt dat men door het monteeren van onderdeden van half ver ielde instaJlalies een volledige installatie kan verkrijgen Het document ho 31 uit het zesde I yitsche Witlioek is een telegram van n Franschen émbassadeur in Boekarest Thierry aan het Fransche mini terie van Butenlandsche Zaketi van 8 September 1939 Aan dit telegram ontleenen wij Volgens mijn mcening hebben wij r een beslissend belang bij zonder verwijl een afsluiting van den Donau te bewerksieSUgen zoodat de binncn cheepvaart tusschen Roemenië en DuitschlancJ volledig wordt onderbroken De iMudiBg et iH ver Be ï ï Document no 32 is een bericht over en vergadering van de Fransche Oorlogscommissie vap 9 April 1940 Hierin wordt gezegd Minister president Reynaud verstrekte inlichtingen over den toestand Hij is van meening dat in het gebied van Narvik onmiddellijk opgetreden moest worden omdat het üzererts van groote beteckenis is voor den aflnop van den oorlog Hij verlangde het spoedig zenden van de divisie Audet naar Brest en het onmiddellijk verschepen der wapens Hij vestigde de aandacht erop dat thans ee wedloop is begonnen tusachen Duitschland en de geallieerden Admiraal Darlan stelt vo rr Ten eerste in België bmnen te rukken Ten tweede I rijvcnde riviermij nen te gaan gebruiken Ten denie Plaatselijke aanvallen op t Noordoostfront te doen Reynaud venoekt Gamelin yn eening te geven ove dit voor tel Gamelin verklaart zich oor het binnetiTOkken in Belgife T e minister president maakte den generaal er opmerkiaam op dat d vijand met rijn luchtwapen en zijn effectieven een dubbele superieuri teit bezit Gamelin handhaaft na dmljAeUjk t toestemming Oenet L Gtorges aluit zich bü hem aari De minister van Landsverdediging en de minister van Oorlog Daladier geeft zijn meening te ken nen welkegeheel ten gunste van de operatie is Het vpjgende nstemmige besluit worde genomen Ten eerste De regeering zal trachten de toestemming van de Bclgisctie r geering te verkrijgen voor de op aties in België Ten tweede Wordt deze toestemming verkreg dat ial de operatie ten uitvoer worden gK egd Ten derde WordtNje operatie ten uitvoer gelegd dan llen riviermijnen worden gebruiktx Ten vierde De regeering éal deNoorsche regeering mededeehsq datzij op de ondersteuning NijnFrankrijk rekenen kan Ten vijfde Reynaud Daladier en admiraal Darlan zullen zich hedenmiddag naar Londen begeven Verzoek van Weygand afgewezen Document no 33 is een schrijven van den opperbevelhebber Gamelin aan den bevelhebber van de Fransche strijdkrachten in den Levant Weygand Daarin wordt o a gezegd Gij hebt gewezen op de noodzakelijkheid den Wil tot verzet van de Balkanlanden door een zoo krachtig mogelijke en onmiddellijke bijdrage van onzen kant te versterken Gij hebt het verzoek gedaan gebruik te maken van den tijd dat de Middellandsche Zee nog vrij is om u terstond als versterkingen te zenden Twee groepen jachtvliegtuigen minimum vier bommenwerpers een tweede divisie koloniale infanterie ea twee bataljons tanks Het oorlogskabinet heeft in zijn zitting van den 6den Mei besloten deze eenheden op het oogenblik niet naar den Levant te zenden Document no 34 is een notitie van den Franschen Generalen Staf van 15 Mei 1940 Teneinde indiscreties over de voorgenomen maatregelen voorwet geval yan operatie in de Eiscbe zee te voorkomen is overeengekomen dat van nu af in brief en telegramverkeer de volgende codewoorden moeten worden gebruikt Voor Saloniki Honduras voor Kreta Guatemala voor Milo Argentinië voor Salamina Chili voor Navarin Columbie voor Argostoli Bolivia voorGrieken Equator voor Turken Brazilië Document no 33 is en brief van den Franschen generalen staf aan V eygand van 27 Mei 1 0 Hierin wordt gezegd dat de Saloniki aetie door het Duitsche offensief dubieus is geworden De Fransche generale st f wijst derhalve de toegezegde ondersteuning met luchtdoelartillerie door een afdeeling 75 centimeter en drie batterijen van 2 5 centimeter luc htdoelartillerie van de hand Document no 3 is een mededeeling van Reynaud aan Churchill van 24 Mei 1940 over den terugtocht der Engelschen tegen het bevel van Weygand rEKSSTIIMMEN De door het departement van Bultenlandsche Zaken gepubliceerde verdere reek £ documeaten uU de in Frankrijk gevonden geheime stukken van den Franschen generalen staf levert evenals de reeds eerder gepubliceerde het bewijs zoo schrijft de Duitsche pers dat het het plan was van Engeland en Frankrijk om de kleine naties op meedoogenlooze wijze aan hun belangen op te offeren Nog vandaag aldus de Berliner Boersenzeitun g zitten saboteurs als sir Reginald Hoare in Boekarest nog vandaag kan men uit Britschen mond de phrases hooren over het gelukkig maken der volkeren over j vrijheid der volkeren en over trouw aan Ijondgenootschappen welke op de meest indrukwekkende wijze worden geïUaslreerd door deze documenten Vooral het ofhcieele Fransche rapport over de Engelsch Fransche plannen tegenover Roemenië onthult het besld van een strategie die besloten had de economische rijkdom van een Balkanstaat radicaal te vernietigen zoo schrijft de De utsche AllgemeineZcitung Aan de wereld worijt met deze ondubbelzinnige bèwijzpn een nietrwe spiegel voorbehouden van de methodiek der Engelsche politiek CHINA JAPANNKBS ISt U N TSJENHAI Japansche mariniers hebben gisteren Tsjenhai ontruimd nadat de Chineesche stellingen van waaruit Japansche blakkadeariaatregeten werden ge toonl door artilterievuur vernieugd waren CHINEESCHK ACTIE TEGEN KMGELAMD Iri de straten van Tsjoengicin ia gisteraaeht volgens het D H B een groot aantal ops flen op de muren aangeferaeiit Deze opschriften waren onderta cnd door de Chineesche ctiltiffeelc vercenigiRg Zij luiden GroolBrittannië heeft al vele landen verraden zooals Tsjecho Slowakije Polen en Frankrijk Thans verraidt Engeland dat zich in doodsgevaar bevindt ook China AMER A De cabferentie te Havana WAT ZAL EK lUSSLOTEN WORDEN De openingsrede van den Cubaanschen jresideht Bru wordt in kringen der gedelegeerden algemeen bescliouwi als een teeken dat behalve de vert fgenwoordigers der Vercenigde Staten niemand precies weet wat op deze conferentie zal worden bsslotcn 1 In de kringen wordt er verder op gewezei dat men van Amerikaansche zijde waarschijnlijk begint te beseffen dat de oorspronkelijke plannen met CORDELL HULL betrekking tot de samenwerking der Amerikaansche staten nauwelijks door te voeren zijn De vertegenwoordigers der Vereenigde Staten hullen zich ir stilzwijgen Minister van Buitenlandsche Zaken Huil heeft op zijn gebruikeljki persconferentie slechts een kle n aarttal journalisten uit Washington tcjegelaten en aangekondigd dat hij naj zijn Maandag j L gehouden rde nog niinder dan tevoren aan de pers iets zal zeggen I Boodsekip van Roosevelt President Roosevelt heeft het congres n een speciale boodschap verzocht de huidige maximumgrens van dé doér de in en uitvoerbank te verleenen credieten in het belang van een betere ondersteuning der LatijnschAme ikaansche naburen met 5Ö0 mülioen tot 700 millioen dollar te verhoogen Roosevelt gaf als motief voor dezen maatregel op dat de oorlog in Europa de landen van het Westelijk halfrond er in Verhindert hun overschotten aan produ rten op hgn natuurlijke markten te verkoopen I Rede van Cordell Ruil Maandag werd het woord gevoerd door dten myjister va Buitenlandsche Zaken der Vereenigde Staten HuU Hij verklaarde dat bepaalde krachtim bezig iijn de internationale moraal te vejnietigen Verscheidene naties waren daardoor reeds getroffen Haar souvereiniteit was met voeten getreden Het zou tragisch zijn waaneer Amerika onverschillig toezag en zich verbeeldde dat dit gevaar niet ook naar Amerika zou kunnen komen £ r bestaat gevaar zeide Huil dat peg ngen worden oildernomen met alle middelen eenige der Amerikaansche landen economisch onder controle te breiligen en politiek te doordringer en tusJKiien Amerikaansclie republieken argwaan en strijd te zaaien Di gevaar dwir gt tot gemeenschappelijke bferaiauklaging over afweermaatregelen in de eerste plaats op economisch gebied De oorlog in Europa heeft normale afzet markten gesloten de koopkracht verminderd en in eenige gevallen geleid tot het opslaan van overschotten waarvan de uitvoer van het allergrootste belang is Aan den anderen kant zal na afloop van den oorlog in Europa vraag naar goederen en levensmiddelen ontstaan welke hervatting van hit internationale handelsverkeer noodzakelijk zal maken Helaas ziet men zich voor twee tegenovergestelde handelsmethoden geplaatst vrijhandel tegen regiementeering De Amerikaansche iknden zouden onder reglemen teering niet kunnen bloeien Hull verklaarde de noodzakelijkheid in te zien van een overgangsperiode doch op den langen duur zou slechts vrijhandel konneti bevredigen Intusschen dienden de Amerikaansche landen hun handel onder elkaar uit te breiden en aan te vullen Om de urgente problemen op te loiseni dienen mogelijkheden geschapen ie warden voor regelmatigen afzet van Averschotproducten en voor de grootst mogelijke vergemakkelijking van den handel tusschen de Amerikaansche naties De bank voor den btuitenlandschen handel te Washington is hierbij reeds behulpzaam Thans zal Washington maatifpgBien nemen om den omvang en de witze van deze hulp aan den handel i f briiJ zoowel financieel als cok vfaar h t ondernemingen op langen ii riiin betreft Hierbij hoopt WashingIton op begrip en medewerking vkn de zijde der andere twintig republieken De Cngelsche bezittingen Hiül sprak ook over de kwesti van de a MVi ieacbe bezittingen m Amerika Tot diuverre hel ben zQ gËett gevaar voor IpanAmerika gevormd naar panAmerika mag niet toelaten dat zij objeiten voor ruilingen of strijdgebie lectief beschermhec rsehap voor dergelijke gevallen zonder dat dit de instelling van speciale belangen in deze gebieden met zich mee zou mogen brengen Zoodra de toestand he zou veroorloven zouden zU de beziiüngen teruggeven of onafhankelijk verklaren ingeval zü in staat zouden zijn tot zelf bestuur Ten slotte keerde Hull zich tegen verdraaide voorstellingen die de laatste weken door verantwoordelijke en onverantwoordelijke instanties in omloop gebracht zijn ten aanzien van het doel dezer conferentie Men is hier bijeengekomen zoo verklaarde Huil om dringende problemen te bespreken Men wil echter van niemand in de wereld iets Men is vrij van den geest van vijandscliap tegen welke natie ook maar men kan niet vermijden bewust te worden van de gevaren waartegen men zich moet verdedigen De sondank9 zoo besloot spr geef ik niet het geloof aan de menschheid en het geloof aan den terugkeer van een vreedzaam wereldverkeer op waaruil Amerika in ieder geval geen ander land wil uitsluiten Erkenning van de regeering Pétain Bt LLITT U ROOSEVELT Roosevelt heeft Zondagavond langdurige besprekingen gevoerd met ambassadeur Bullitt die uit Frankrijk is teruggekeerd en die den president voor den duur van drie dagen heeft begeleid naar Roosevelts buitenverblijf in Hyde Park Men vermoedt dat de besprekingen tusschen Roosevelt en BuÜitt hiofdzakelijk draaien om de erkenning van de regeering Pétain door de Vereenigde Staten Uit welrngelichten bron te Washington verluidt dat Bullitt zal pogen Roosevelt te overtuigen van de noodzakelijkheid de goede betrekkingen met Frankrijk te handhaven Ook het departement van Staat wil volgens de N e w York Times alles nalaten waardoor de betrekkingen tot de regeering Pétain vertroebeld zouden kunn n worden zooals bijv door het aftreden of terugroepen van BuUitt Verklaring van Bwflitt De betrekkingen tusschen de regeeringen van de A ereenigde Staten en Frankrijk zijn naar ambassadeur Bullitt volgens Associated Press heelt verklaard nog precies dezelfde als tijtfens het vroegere regime De kwestie van de erkenning van de regeering Pétain is niet aan de orde aangezien de betrekkingen niet afgebroken zijn Bullitt verklaarde niets ervan gehoerd te hebben d it de Veicrigde Staten het Fransche viuchtelingencomité te Londen zouden erkennen Hij zeide niet te begrijpen waarom de Fransche saldi in de Vegreenigde Staten geblokkeerd waren Hittegolf in de Ver Staten REEDS 7Z DOODEN Sedert zes dagen heerscht overal in de Vereenigde Staten een ohgewoon groote hitie De temperatuur schommelt tusschen de 90 en IM graden Fahrenheit Tot dusverre zijn 22 menschen bevangen door de warmte om het leven gekomen en 113 bij het baden verdronken In eenige staten in het Westen loopt de maisoogst door de aanhoudende droogte gevaar Op dit bericfit zijn de prijzen op de maisbcurs in Chicago sterk gestegen GEHEIME MANOEUVRES DEK AMEKIKAANSCHE VLOOT Reuter meldt uit Honoloeloe dat eenheden der Amerikaansciie vloot dt haven van Honoloeloe zijn uitgeloopen om geheime manoeuvres in volle zee te houden Men gelooft dat eenige van deze schepen koers zetten naar de Kerstmis eilanden in het Zuiden van den Stillen Oceaan welke gemeenschappelijk door de Vereenigde Staten en Engeland worden geregeerd DUITSCHLAND TELEGRAM VAN CIANO AAR VON RIBBENTROP Graaf Ciano heeft het volgende f telegram aan den rijkaminister van Buitenlandschie Zaken gezonden Bij het verlaten van het Duitsche rijksgebied zend ik u mijn hartelijken groet en betuig u opnieuw mijn oprechten dank voor de mij verleende hartelijke gastvrijheid Wilt gij den Führer tezamen nvet mijn gevoelens van hoogachting ok mijn diepe vol doening overbrengen wegens het feit dat aanwezig heb kunnen zijn op de Bijkidagzitting van 19 Juli welke door de rede van uw grooten chef en legerleider de jonsste overwinningen van de glorierijke Duitsche weermachl historisch heeft afgesloten en de onvertjreekbare en zoo nauwe banden die t nationaal socialistische Duitschland met het fascistische Italië verbinden heeft bevestigd Zij was voor dB wereld een plechtige voorbode van onzer ge Ka d Italiaanschcn luchtaanval n in de vrees c rgelijke aanvallen zich zullen herhalsn beleeft Gibraltar angstige oogenblikken aidus Stefani De bevolking verlaat in mass T de stad Gisteren is een tweede groep naar Madeira vertrokken De bewoners van de vesting bereiden er zich op voor den nacb in de open lucht door to brengen De winkels zijn gesloten en in de stralen ziet men ilechte soldaten en politiepatrouilles Zondag heeft een vliegtuig van onbekende nationaliteit boven de stad ge logEn Het verwijderde zich pas toen het zijn opdracht volbracht had Overdag patrouilleeren Britsche vliegtuigen des nachts glijden zoeklicht langs den Jiemel Britsche bezetting verhoogd De Britsche bezetting van Gibraltar is naar het Gi ornale d Italia meldt tot tienduizend man verhoogd Alleen reeds op 18 JuU zijn 2000 man ontseheept In de laatste dagen kome ook talrijke munitie en levensmiddelentranspgrten in Gibraltar sftn De zeevesting bereidt zich voor op nieuwe luchtaanvallen en belegering intusschen gaat de jacht op Spanjaarden die in Gibraltar woonachtig zijn voort De nieuwe begrooting OORLOGSUITGAVEN DRIEVOUDIGE VAN BELASTINGGELDEN Het onlberingsbudget zal naar volgens D N B uit Londen wordt gemeld Vrijdag bij het Engelsche parlement worden ingediend De oor Logsuitgaven hebben thans een ho ogte van 3 5 millioen pond bereikt Dit is het drievoudige van de belastinggelden De inkomsten weelde tabak en vermakelijkheidsbelastingen zuilen nog verder worden verhoogd Verder zal een omzetbelasting worden ingevoerd De Engelsche bladen schrijven dat nog nadere drastische maatregeien zijn Ie verwchten Duitschera werpen bommen OP STAD IN SCHOTLAND Reuter meldt uit Londen Vijandelijke vliegtuigen hebben cp een stad in Zuidoost Schotland verscheidene explosieve en twaalf brandbommen latet vallen De vliegtuigen wisten te ontkomen GEESTELIJKEN BU DE LITCHTBESCHERIWING Naar uit een bericht van de T i m e s blijkt moéten volgens het D N B geestelijken met stalen helm in Engeland paniek en schrik bij Duitsche luchtaanvallen voorkomen De bisschop van Bristol hééft in een boodschap aan de onder hemi staande geestelijkheid verklaard dat het tot detaak van een zieldrager behoort bij een luchtaanval een bezoek aan de schuilkelders te brergen en dengene die daar een toe vlucht g ocht hebben moed in te spreken Op straat moeten de geestelijken de officieele armband der luchtbescherming dragen en bovendien met stalen helm uitgerust zi in Zij moeten met de politic sametiwerkenen hun parochianen aarsmanen bij onvoo rziene gebeurtenissen niet uit huis te vluchten en zich niet in paniekstemmrng te laten brengen BRITSCHE TORPEDOJAGER GEZONKEN De Britsche admiraliteit deelt mede De secretaris van de admirajiteit riot t tot zijn leedwezen rhededeclen at de torpedojager Brazen gezonken is De bodem werd door vijandelijke luchtstrijdkrachten beschadigd en zonk toen men hem naar het dok wilde sleepen Menschenlevens zijn niet te betreuren Het schip werd in 1930 gebouwd had een watervcrplaatsing van 1360 ton en een bezetting van 1 38 man AFRIKA Vredespetitie ik Zuid Afrika MET 6 M BANDTCEKENINGEN De vrouwen van de Boerenbevolking in Zuid Afrika hebben den mi nisterpresident der Zuid Afrikaansche Unie Smuts een vredespetitie overhandigd w elke meer dan 80 000 hand Jteekeningen draagt en waarin zij eischen dat Zuid Afrika terstond een einde maakt aan den oorlog met Diiitscblahd Daar Sinuts de petitie van de hand hee ft a ewezen zal hét document thans aart het parlement worden voorgelegd Ook de nationalistische studenten in Zuid Afrika komen openlijk tegen de politiek van Smuts in opstand meldt het D N B De voorzitter van den na ftionalen studentenbond heeft tot Smuts een brief gericht waarin hij verklaarde dat de studenten weigeren zich te houden aan het insi everbod en degeweren in te leveren Voorts eischtehy het staken van de eenzijdige radiopropaganda en het onmiddellijk sluiten van vrede tusschen Zuid Afrika énDuitschland f ITALIË Pantsertrein voor den Duce GESCBBNK VAN HITLER OVER OKAGEN k va arén o a de Duitsche anib i üdêu von Mackensen de mini ster voo Volksopvoeding Pavolini en de suatj secretaris van het mini stenc vjj Luchtvaart generaal Pricolo N i nspec teeren van de eerewavlii wt rd de pantsertrein in naam van j Führer overgedragen waarbij fêne raal Ritter von Pohl een red Waarin hij o a zeide dat de p ui t trein in de toekomst Mus solin Aan ae Thyreensche kust niet van Rome is eergisteren duur j raal Ritter von Pohl aan den n een luchtafweerpimtsertrein ovptj dragen welke den Duce dour Führer is ge schünkcn De Dil versichenen in het uniform vat sten maarschalk van het Impn In zijn gezelschap bevond 7 staaU secretarls van het nnnister Oorlog generaal Soddu v nk 1 ijii reizen zal begeleiden om zijn lev dat van zoo groote Watarde 1 het Itajiaansclie en voor bet 1 volk Ue be sohermen In zijn ani steld de Duce va st dat dit gpv van ditn Führer een nieuw bi v van onverbrj kelijkp wapen derschap die Groot Duitsc nl iti Italië bindt in vrede en oorlog Nddat de Duce alle installaties van den pont sertrein had bezichtigd én vcr i i n3 de Duitsche bi manning van Hen tirin en de Italiaansclw artillerieën dje den trein zullen overnemen h iil g inspecteerd loegen de Diiep en zijn gevolg vanaf ècn tribune een i hieioefcning gade Al bij het eerste salvo werd een schietschijf op enkele me ters boven het zee oppervLik Keirof fen Bij de vercjere schiotoefenin jen die met lichtspoormuiiitie werden uit gevoerd bleek de buitengevsTine irelzekerheid en reikwijdte van hel Dtiilsche afweergeschut Na deze belanj wekkende oefeniiïg werd de panUfttrein die zestien stukken van het allermodernste gesehut bevat overgedragen aan de Italiaansche bezetting Ti idens de lerugreLs w 1 it Buce langs den geiK le n we elijk en geestdriftig toe gejuichi door de stfTnengesttoomde landarbeiders Italië en Duitschland solidair In tegenwQordigheid van den minister van Buitenlnndsche Zaken van Italië graaf Ciano bij de Ri iksdafzitting waarin de Führer lieefi i rfproken ziet de Me ssaggero een be Ai is van de volledige solidariteit tus schen Itilië en DuiUichland op ri t besli s =ende uur Hut onderhoud dalgraaf Ciano voor zijn vertrek uii Berlijn met den Führer heeft ehad bfvestigt deze solidariteit De Popolo di Roma ziel een andere u t n vandeze solidariteit in de tele orumrnpr die zijn gewisseld tu sschen tivAf enFührer Injdeze beide telcgrammee aldus de Pot olo di Roma i nd men de zekerheid van de overv inning tot uitdrukking gebracht De per uiting hiervan viel kanten mei d efr le reis van raaf Ciano in 1936 naar Berlijn De sniid nriteit tii s hm beide mogendheden is sindsdien leeii weer bevestigd en Diiitsthland m Italië zullen tczanu u o omareie erer totdat recht is gedaan waar slBvlit s misgrepen hebben gedaa i en fouten hebben gemaakt ROEMENIË ROEMEENSCh RISSISCHK ONDERHANDELINGEN Tusschen de Roemeenschè en KI lerd dat 1 Russische regeering wurden op oogenblik ond erhandelingen evo over de regeling van de kwesties dif ont tsan zijn door den afstand vaii Bessarabië en de Noordeli ike B eSowina Zoo eiscbt Rusland teru 4 a van het rollend spoorwegrnateriet i aat bij de evacuatie van de Roemenen ui Bes5 i rabië werd meegenomen De Hirtsisché eischen worden door de Heemenen als hard doch niet als onvervulbaar gekenmerkt Men verwan zeer binnenkort overeenslemm vorien bersikf Korte berichten rnPlf va e t leïsn ci r it i a Aan den rand van Milü heeft het DuiUsche Arbe difroni de Duitschers te Millaan een iiroctpark van Kraft durch Freiid opehd dat l i OOO vierkantebosch n Weide eii een meer 10 000 vierkanten meter oppert evat Dit us het eer te park vanaard dat door i et Duitsche ifront in het buitenland is im De gewezen Fransche airdeur in En geland Corbin heefop een Britseh pas agiers chipscheept naar Zuid Anierika Volgens een statistiek d e Ti nes publiceert bedroeg d P J v or een nieuw zcevaardig P De D a i 1 y T e I e g r a p Daily Mail melden uit Cu Haile Selassie te Khartoem is jii komen om actief tegen Italië iPtreden i Tusschen ftoemenië en Kii l vindt op h t oogenbtik een soort volk ngsuitwisscUng plaats Bijn i i Roemenen uit Bessarabië zijn reens Jassy aangekomen tei wiji over latz degenen reizen die zicli r Bessarabië begeven Dit zijn v meerendeel arbeiders die uit B bië jifkpmstig zijn