Goudsche Courant, dinsdag 23 juli 1940

DINSDAG 23 JULI 1940 De heer Van W ij n bergen vraagt waarom de pachter m afwijking van Jiet contract sinds September j l geen paciit heeft betaald stel van behandeüng van heT voorstèli K o e a antwoordt BLAD füfEEDE Stada raemvs gutM HTERAAD pe Looyhalle voor bouw van iiieuw postkantoor verkocht Verplaatsing van eerkc bewaarschool naar Huishoudschool tAgedachten Bedrijf fxm radiodistributie ter gemeentelijke exploitatie overgenomen Theunissen negen stemmen op mej Appel tien stemmen en twee stemmen in blanco Benoemd is dus mej J Appel te Ouderkerk a d Ussel nummer twee der voordracht Het voorstel tot verkoop van het gebouw de Looyhalle ca aan de Jeruzalemstraat aan het Rijk voor een bedrag van ƒ 45 040 ten behoeve van den bouw van een nieuw postkantoor Mevr Van Dantzig Vraagt naar de mogelijkheid om als voorloopigen toestand de eerste openbare bewaarschool aan de Patersteeg te laten voortbestaan daar nu nog vier lokalen beschikbaar blijven Het nieuwe gymnastieklokaal van school no 1 kan dan wellicht als speelplaats dienen De heer Maaskant vraagt of rtiet den architect ook gesproken is om de overblijfselen van het voormahge klooster in tact te houden en na restauratie op te nemen in het nieuwe postkantoor Daar het hem zo6 spijten als de resten van het klooster zouden verdwijnen verzocht spr het voorstel aan te houden en te onderzoeken of restauratie van de kloosterdéelen mogelijk is De heer Van Wijk vraagt of een gescliikt geljouw aanwezig is waarheen de bewaarschool kan worden verplaatst en of B en W al een gebouw op het oog hebben De heer Begeer feliciteert B enW met het voorstel en juicht het toe dat de bouwval verdwijnt Alleenvindt spr het jammer dat de voorgenomen verkoop al m de krant heeftgestaan voor het voorstel bij denraad was ingediend Mevr KersenMeef nu in de courant moeten lezen dat de doof haar gehuurde woning zalworden afgebroken De voorzitter betreurt het eveneens dat dé voorgenomen verkoop al eerder in de krant heeft gestaan Overigens was het accoord al i broederen kring bekend Wethouder PoJet antwoordt dat B en W natuurlijk voor een pieuwe bewaarschool zullen zorgen De Huishoudschool heeft al eenigen tijd plannen voor het betrekken van dn ander gebouw en nU is de gedachte dan de bewaarschool te vestigen in de Huishoudschool die het voordeel van een flinken tuin heeft Wat het adres van Die Goude betreft vindt spr het jammer dat hij dit niet heeft ontvangen en in de krant moeten lezen Over de slooping van de bouwval is overleg gepleegd met Rijksmonumenten zorg waarbij is medegedeeld dat tegen slooping niet het minste bezwaar bestaat Er is in De Looyhalle zoo weinig van oudheidkundige Vaarde aanwezig dat de verkoop daarop niet zal kunnen afstuiten Uit f Uitbreiding politie met vüftien man pe getaeenteraad i gisteravond half art in openbare vergadering bljeen ekomen Voorzitter wethouder mr H P C U de Witt Wünen loeo burgenieester jllje leden zyn aanwezig De voorzitter heet namens den jfiii den heer Van Esschoten bij diens wtderlteer in den rpad wellcom èn wenscht hem geluk met het herstel v n diens ziekte De notulen der vergadering van H Juni IMO worden gearresteerd IfEDEDEELINOEI Burgemeester en Wethouders deelen den raad mede dat Gedeputeerde Staten hebben medegedeeld de goedkeuring van de nadsbesluiten tot wijziging der be OOting dienst 1939 Voor kennisgeving aangenomen ilsvören de aan de gemeente verJepide vergunning tot het leggen var een kabel ten behoeve van de verbinding der 10 K V netten van Gouda én Leiden Burgemeester en Wethouders geven 1b overweging de verklaring bedOteld ifl artikel 10 der vergunning af te geven Ald besloten alsvoren hebben verdaagd de besljssiiig op het raadsbeshiit tot aaivkóop van de perceeleti Comelig Kt jtraat 65 en het pakhuis Vierde Kade 37 Voor kennisgeving aangenomen alsvoren dat dé Secretaris Generaal waarnemend hoofd van het Departement van Binnenlandsche Zaken heieft miedegedecld dat tegen de door den raa4 vastgestelde salarisregeling voor aclirijverspersoneel op arbej sovereenkomst naar burgerlijk recfu geen bedenlcing bestaat Voor kennisgeving aangenomen alsvoren een wijziging verzoeken van de rekening dienst 1938 Burgemeester en Wethouders stellen voor aan het gevraagde verzoek te voldoen Aldus Ipesloten INGEKOMEN STüKKeW Van den heer G van Eijk een nader dres betreffende de aan zyn perceel in verband met de rioleering van de Korte Akkeren vermeend toegebrachte tcfaade In handen van Burgemeester en Wethouders ter afdoening gesteld Van het bestuur der Vereeniging Die Soude een verzoek om het voor tel betreffende den verkoop der lióoyMUe niet aan te nemen Té behandelen bij het betreffend punt der agenda AAN DE ORDE niet mogelijk daar er o k andfere aanbiedingen zijn gedaan Wethouder Sahders zegt dat de afbraalc van de J ooyhalle niet in zich sl it de sluiting vjin de bewaarschool daar nog viet lokalen overblijven die gebruikt kunnen worden De meening die in de stad bestaat dat met de slooping de bewaarschool zal verdwijnen is niet juist Al is het in wat kleineren vorm de bewaai chool zal den eersten tijd in de Patersteeg gevestigd kunnen blijven De voorzitter noemt het een groot belang dat hef nieuwe postkan Het vooètel tot benoeitilng van een ondTerwijzeres aain de openbare lagere spchool Uitgebracht wordöi op mej C H eunissen onderwijzeres te Nqprd Wde nummci één der voordracht adrt stenmèn op mej J Appel on e rw res te Ouderkerk a d Ussel wmimer twee der voordracht negen wimen en vier stemmen in blanco ar geen der candidaten de meerJ id heeft verkregen wordt de m stemming gehouden Uitgebracht worden thans op mej i Abonnementen en Advertentiën De Goudsche Courant wordt eiken pvond bü vele duizenden abonnés bezorgd in GODDA Alphen a d Rijn Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Boskoop Driebrugge Gouderak Haastrecht Hekendorp Moercapelle Moordrecht Nieuwerkerk a d IJssei Ouderkerk a d Ussel Oudewater Polsbroek Reeuwijk gchoonhoven Stolwij WadSinxveen Woerden Zevenhuizen ABONNEMENTSPRIJS voor Gouda 17 cent per week 0 75 per maand of ƒ 2 25 per kwarta al buiten Gouda 18 cent per wsck overal waar de bezorging plaats vindt Postabonnement per kwartaal f 3 15 Alles bij vooruitbetaling ADVERTENTIEPRUS 1t S gewone regels ƒ 1 05 elke regel meer ƒ 0 20 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN op eeo gewone tekstpagina 1 3 regels f 1 25 elke regel nieer O 40 Bü overeenkomst gereduceerde prijzen volgens speciaal tarief KWARTJESRUBRIEK kleineadvertentiën alleen des Zaterdags 1 3 regels ƒ 0 25 elke regel meer f 0 10 maximumgrootte 6 regels Uitsluitend bü jvooruitbetaling Inzending tot I Vrijdagmiddag 2 uur Opgaaf van abonnementen en I advertentiën in te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouila Tel 2745 en bij de plaatselijke agenten toor in het centrum der stad komt want h t aar is niet denkbeeldig geweest ftat het elders zou komen Over de koopsom heeft spr met deskundigen gesproken en deze waren eveneens van meening dat de prijs zeer bevredigend is Het is de bedoeling van den Rijksgebouwendienst het werk zoodra de toestemming tot den bouw is verkregen met grooten spoed aan ie vangen waardoor éen belangrij k Merruiming van de werkgelegenheidffial ontstaan Aanhouding van het voorstel is niet mogelijk omdat het bod aan een termijn is gebonden By de besprekingen met den Rijksgebouwendienst is de verzekering gegeven dat hpt postkaiitoor zal worden opgc trokken in een stijl die zich zal aanpassen aan de omgeving Het voorstel tot verkoop van de Looyhalle es wordt zonder stemming aangenomen Het voorstel tot ontbinding der pachtovereenkomst betreffende het restaurant op het veemarktterrein met den heer CiJ A Bredie dat na de ingebruikneming van het gebouw door de militairen de t achtegzich tot B en W heeft gewend o n ontheffing of verlaging van de pacht B en W i hebben toen de zaak aangehouden in afwachting van de van het rijk te ontvangen vergoeding ook voor de pacht Voor het gebruik van het gebouw Dit heeft zeer lang geduurd en daarom omt het dat de pachter sin s September geen pacht beef t lietaald Nadat met hem een regeUng is getroffen kan de betaling worden verwaéht Het voorstel wqrdt zonder stemming aangenomen Het voorstel tot ontdgening in het belang der volkshuisvesting van terreinen gelegen in het uitbreidingsplan Jte Korte Akkeren Zidd Het voorstel wordt zónder discussie en zonder stemming aangenomen Het voorstel tot overneming van het bedrijf der N V 3oiidsche Ra iodistributie voor ƒ 72 000 exclusief dé voorraden ter exploitatie door de gemeente De heer Middelweerd merkt op dat aanvankelyk was bepaald dat de naarsting zou geschi en op 24 September 1940 In de StuRcen is de gedachte geopperd by de bevoegde instanties uitstel te vragen tot 1 October 1941 Spr vraagt of stappen in die richting zyn gedaan Wethouder S and rs antwoordt dit pogingen tot uitstel wel zyn aan Schele Hooffdplinj P Veilig en vlug als geen anjer helpn hierbij altijd een poed of cachet van iVlijnliardt Mijnhardt s Poeders per stuk 8 et Doos 45 et Cachets genaamd Mljnhardijaa Doos 10 en 50 cent N V Pliarmac Fabriek A Münhardt Zeist Ingez Med 599 8 gewend maar dat de P f T heeft medegedeeld dat zy er niet aan dacht uitstel te verleenen en dat de naarsting op 24 September a s haar beslag moet hebben gekregen De iieer Van Wijnbergen vr agt op het op rond ƒ 62 000 b aald bedrag voor de overneming van de eigendommen beteekent precies of ongeveer ƒ 62 000 De voorzitter Ongeveer Het voorschot wordt zonder stemming aangenon en Het voorstel tot aanvulling der algemeene politieverordening met een redactioneele wijziging van het verbod tot het gebruik van speelapparaten Het voorstel wordt zonder discussie en zonder stemming aangenomen w At AAR ANNEER Reunie Bioscoop Myn vrouw heeft talent met Loretta Young en Warner Baxter en Charley Chan in de moordkameV met Sidney Toler Aanvang 8 15 uur Woensdag 2 uur matinee Schouwburg Bioscoop De vergeten vrouw met S rid Gurie en Verpleegsters geheime i met Dick Foran Edmond Louwe en Helen Mack Aanvang 8 15 uur ThaUa Theater Zoölogica met Heinz Rühmann Theo Lingen Hans Möseri en Gusti Huber en D onverschrokken cameraman Aanvang 8Ï5 uur T in 3 Aug 3 9 uur Tentoonstellingsschip Vitalis Kattensingel Tentoonstelling van schilderijen van Kees Zwolsman 23 24 en 25 Juli Collecte voor de Bijbel Kiosk Vereenigmg 24 Juli 7 30 uur Ned Geref gemeente Spreekbeurt ds Joh van Weizen 25 Jnli 8 uur Vrije Evangelische gemeente Bijbelezing en bidstond 25 Jnli 8 uur Houfaiiansplantsoen Concert arbeidersmuzidtvereeniging De Pionier 26 Juli 7 9 uur Belastingkantoor Zitting voor aanvragen ter verkrijging van kostelooze rijwielmerken iB Juli 11 30 uur De Zalm Algemeene vergadering v aandeelhouders N V tot Aanneming van Werken voorheen H J Nederfiorst Bet vo 8tel tot oaderwn pfaiC aan arMtraga van een gcschH niet de gemeente Woerden betreffende ét berekening over aan die gemeente geleverde electrieit t De heer a n W y k vrJ gt of Woerden over Het geheele jaar meer moet betalen of alleen gedurende den tyd dat daar de miljtairen gelegerd waren Wethouder Sanders deelt mede dat aan de hand van regelmatige opnemingen van den met er de prys wordt bepaald en dat bü de opneming op 16 December het meerdere verbruiT werd vastgesteld Woerden erkent dat zy volgens den letter van het contract wel moet betalen maar op biliykheid overwegingen acht zy reden voor een soepele bescherming aanwezig Daar men zich hierby voor de toekomst op glad ijs zou begevert hebben B en W aan het verzoek yan Woerden niet voldaan De arbitrage gaat er nu in de eerste plaats om om vast te stellen of dit geschil voor arbitrage in aanmerking komt wat C3ouda betwyfelt daar Woerden het recht van Gouda erkent De voorzitter meent eveneens dat waar over de Coepassirtg van het contract geen verschil van meening bestaat het geschil niet voor arbitrage in aanmerking komt en dat de arbiters zich onbevoegd moeten verklaren in welk geval geen arbitrage zal geschieden én het contract gewoon toegepast wordt Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen Het voorstel tot onderwerping aan arbitrage van een geschil met den aannemer f Visser Bzn te Sliedrecht naar aanleiding van diens vordering tot betaling alsnog van ƒ 49 539 64 plus rente voor het werk voor den aanleg van het eerste deel der nieuwe algemeene begraafplaats in werkverschaffingv De heer D e s s i n g vraagt of het voorstel zoo urgent is dat het beslist behandeld moet worden Het is een half uur geleden in handen van den raad gekomen en deze heeft geen gelegenheid gehad de stukken in te zien De voorzitter antwoordt dat het vanzelfsprekend is dat de gemeente geen ƒ 50 000 zal geven en verweer gaat voeren en daarom is het noodzakelijk dat de raad een besluit neemt Over den vorm van het verweer en over de aangelegenheid zelf kan dan nog in de commissie gesproken worden Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen Bet voorsfel tot verhooging van het eremiet voor den aankoop van h voormalig stoomgemaal aan het einde van den Fluweelensbigel van ƒ 40 000 tot ƒ 50 000 voor plantsoenaanleg op het terrein van bet gemaal en voor vi rbreeding van den l sseldijk 0 De heer Van Esschoten jvrajigt uit welke posten de f 1 J 0 Q bestaat Hij informeert voorts of dit werkverschaffingsobject met inschakeling van den aannemer of in egen beheer zal worden uitgevoerd Wethouder P o 1 e t aritwoordt dat het voorstel inhoudt een plan tot werkverschaffing Jlet gaat niet om een verhooging met f 10 000 maar om uitvoering van Wen werk van ƒ 50 000 Het zal 19201 minweken arbeid geven De materialen zijn voor rekening van de gemeente Hgt is de bedoeling het werk in eigen beheer uitte voeren De loonpost bedraagt ƒ 37 yoO waarin h et Hjk dat de uitvoering heeft goedgekeurd het gebruikeiyk subsidie zal verleenen De heer V a n W ij k informeert of de wethouder het ingezonden stuk in de Göudsche Courant heeft gelezen waaHn een gedachte over den plantsoenaanleg wordt gegeven Wethouder P o 1 e t antwoordt bevestigend en waardeert het ingezonden stuk omdat daaruit medeleven met de zaken der gém eente spreekt Alleen zou hij het toejuichen als de schrijvers met hun Vallen naami ondertcekenen Wat den plantsoenaanleg betreft is de T l fuv scffrUver niet op de hoogte gewewt want het ia niet aoo dat hier een plant soen op een vlak terrein komt De kom biyft in de laagte en men krygt dua een glooiing waarby een keurige aw sluiting op het Houtmansplantsoen lal ontstaan Er wordt niet maar zoo ƒ 10 000 uitgegeven voor een plantsoen tje maar het betreft hier een heel plai Toen indertyd het Rynland gemaal ging verdwynen heeft de gemeenfe dit terrein aangekocht voor de verbetering en verfraaiing van de stad Er was ook nog een aanbieding om het terrein te koopen voor de vestiging van een industrie maar de gen eente meende dat zy dit terrein in eigendom diende te krygen De toen voor oogen staande plannen voor verbetering en verfraaiing worden nu uitgevoerd De voorzitter zegt dat hy naar aanleiding van het ingezonden stuk nog heeft gesproken met den directeur van gemeentewerken die de verzekering heeft gegeven dat by den aanleg van het plantsoen de adviseur der gemeente voor plantsoenaanleg zal worden ingeschakeld Het wordt een inooi punt en nu is reeds te zien dat de inkyk naar de stad veel fraaier wordt De heer v d B erge vraagt naar aanleiding van de opmerking van den wethouder over de vestiging van een industrie of pogingen zyn gedaan de bedoelde indijstrie elders te vestigen of dat deze voor de gemeente is ver loren gegaah De voorzitter antwoordt dat het een bestaande Goudsche industrie was die op de plaats waar zy is gevestigd is gebleven Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen Bet voorstel tot vaststelling eenu verordening ex art 122 der Gemeentewet tot regeUng van de inning van rechten voor het gebmik of genot van openbare gemeentewerkm bedt tingen of inrichtingea of voor door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten De heer VanWynbergen vraagt of a en W het wel gewenscht achten dat naaast de kas van den ontvanger nog Sen kas komt De voorzitter antwoordt dat hü het wel werjschelyk acht dat de vaste precarioreewfen op kohier gebracht worden welk punt te zyner tijd zal worden overwogen De voorgestelde regeling betreft gelden voor kleine pos ten die contalht betaald worden Het voorstel wordt zolSder stemming aangenomen Het voorstel tot redacioneele aanvulling van de wijziging overeeul omstig de Girowet van de verordening regelende het beheer van den stortingsen ophaaldienst met aanvul lingsvoorstel Het voorstel wordt zonder discussie en zonder stemming aangenomen Het voorstel tot het aangaan van een geldleening van ƒ 30 000 a pari tegen een rente van 4 i yoor tien jaar Het voorstel wordt zonder discussie en zonder stemm ing aangenomen Wijziging dienst 1940 der begrooting Het voorstel wordt zonder discussie en zonder stemming aangenomen De agenda is hiermede afgehandeld Uitbreiding van dé politie De voorzitter heeft als hoofd van de pohtie nog een mededeeling te doen Hy is bezig met de voorbereiding van veen voorstel tot uitbreiding van de politie in verband met de bijzondere tydsomstandigheden In het bijzonder als de verduisteringsmaatregelen in het najaar blijven voortduren zullen meer agenten noodig ziJn Iij overleg met hoogere autoriteiten heeft spr twaalf agenten én drie telefonisten aangevraagd Het is nog niet bekend of deze uitbreiding zal worden toegestaan zoodat er nog geen kosten te ramen zijn in verband waarmede het voorstel nog niet by den raad kon worden ingediend De mogeüjkheid bestaat dat spr vóór de volgende vergadering op eigen gezag zal moeten FIUILLETON OVERSTE SAXON SïOaiSCHE AVONTÜBENBOMAN do G P BAKKER HOOFDSTUK JDDOI t t een oude man ar boven krullende snor een grooeTn i bijziende oogen en 4 boil v Jons op S en top van Se f tzyde vin de Lan van Maagdenburg te oS ü 8 slechts wei h dZ rll J T tt d ten hoeden fea De fcl voorhoofd ge wa Mi u pofbroeken W De w zwartleeren laar M aan de imieëa teikte j Toen zij den top van den heuvel langs het zich door het struikgewas naar boven slingerend pad haddeü bereikt wierp de oude zijn mantel in het mos onder een ouden honderdr jarigen èik Ze gingen zitten de jonge man dicht tegen den ouden aan Een mooie nacht zei hy donker geen maan die het landschap verlicht en een sterrenlooze hemel beter dan heldere fantastische maneschijn wat ook dwaze dichters mogen zeggen Is dit de plek waar Verona en jü hebben gezeten vroeg de jongeling Ja en waar zij plotseling jouw gelaat aanifam en mü aanzag met jouw donkere oogen maar dat alles was slechts een droom De jongeling sloeg zijn arm om den hals van den ouden zigeuner Saxon zei hij fluisterend zelfs in den droom kon je mij niet ontrouw zijn H i jiste Marion op de warme lippen Natuurlijk was je het antwoordde hij Ik zou mij daarin nooit kunnen vergissen Vreemd Wat Dat die droom zoo duidelijk in je berinnering bewaard is gebleven J at komt defik ik door het verdoovingsmiddel Misschien Weet je den weg naar den verborgen ingang Ik zou hem in het donker kunnen vinden Ili fiêb de schreden geteld en ik bei zeker dat het dezelfde weg is dien wtj in Mei Wj de ontvluchtihg uitj Maagdenburg in omgekeerde richting zijn gegaan Laten we dan ven ekken Geef mij de hand Steek je geen lantaren aan vroag ze Niet noodig en het zou onvoorzichtig ziJn In de duisternis daalden ze hand in hand den heuvel af Mijn oogen zyn nu eenigszins aan het donker gewend iTet Ss hier lichter dan onder de hooge boomen Dit is de plek waar wij het pad moeten verlaten Ik gel 9f ook dat we hier d en vorigen maal uitgekomen zijn maar zeker zou ik het niet kunnen zeggen Langzaahi vooruitdrpgertd door het struikgewas soms verward in de takken dan weer door scherpe dorens gestoken kwamen ze eindelijk aan de verborgen steenen deur Ons pad ging niet over rozen zei Marion Stil fluisterde Saxon hoor je niets t Is alsof ik in de verle voetstappen hoor Nu is het weer stil Ga liggen Het is misschien niet prettif maar jü wildf op avontuur uit en er staat geschreven Gij zult lüden ge lUk wij lijden Zy lachte stil drukte zyn hand Ze lagen naast elkaar ingespannen luisterend maar geen enkel geluid drohg meer tot hen door Weet je fluisterde hij vanmiddag zag ik tweg mannen aan den weg liggen bedelaars Ze deden alsof ze ons niet zagen doch ik ving hun spiedende blikken op Gisteren in de herberg antwoordde zy zag ik twee boeren met verstandige scherpe trekken die my met meer dan gewone belangstelling aankeken Ik vond beter er toen niets van te zeggen Als vrouw gebeurt je dat dikwyls maar ik dacht er eerst iater aan dat ik als man gekleed wa 5 Ze hebben on echter geen strootje in den weg gelegd Als jonge man zie je er toch buitengewoon verleidelyk uit Vleier Niemand zou ons herkennen De meester en Bernha hebben dai Ijeiden gezegd Wy bb n de proef genomen met Edzke Hyis een slimme knaap die jóu al eerder vermom 1 heeft gezien Ook Von Hoim zag nie dat Ju die oude Zigeuner waart Hij was zich evenmin bewust jou ooit te voren gezien te hebben I f begrijp het niet Ik zou het dadclyk gevoeld hebben aan het kloppen van lachend by zy kneep hem even in den arm Ja jy zei ze zacht Toéh heb ik den indruk zei Saxon dat we bespionneerd zyn en een voorgeii Oel dat er iets niet in orde is Och zei ze zacht dat komt om dat ik by je ben Je moet geen ngst om my hebben Als er iets gaat gebeuren zal het zonder twyfel wat goeds zyn Als wij samen zyn hebben we als derde in onzen bond steeds het geluk gehad Onvoorzichtig meisje Je moet het noodlot niet tarten Zy reep zyn hand streek zacht me de vingertoppen over de palm om de lynen te voelen Ja zei ze Je wordt hartstochtelyk bemind tot op hoogen Jeeftyd door een mooie zwarte vrouw Je liefde voor haar is onbegrensd Verlaat haar nooit Zy zal j geluk brengen in al je ondernemingen Als je haar alleen laat neen i c wil je niet meer vertellen maar ik weet het Dwaas waarzegstcrtje Niet dwaas t Is zigeunerbloed Ikleerde het van myn oude groot moeder V Hy greep haar hand kuste die Jammer dat ik je donkere oogen niet kan zien Een oo enbl k wegen beiden Ernstig blyven Nu ge en gekl eiü maken of ik jset je weer neer Vooruit dan maar zei ze greep zyn and Hy hielp haar opstaan Het struikgewas terzyde schuivend sprak Saxqn Kyk hier is de verborgen deur Hy trapte op den Steen De deur ging zonder eenige moelykheld open Dat gaat al gesmeerd merkte hy op Ze traden binnen Scherp keek Saxon achterom wachtte Zeker dat niemand hen had gevolgd of bespied sloot hy de deur Ze stonden nu in de zwarte duisternis Hy haalde zyn lantaren en tondeldoos te voorschyn sloeg vuur opende Ie afsluitklep en liet het licht in de pang schynen Hèt was een troosteloos gezicht De bodem was een moeras de grauwgroene muren hingen uit het ood brokstukken steen lagen in den modder staken boven het vuile water uit Onbegaanbaar Een stuk moeras slechts hier en daar een pad èn verder water y kunt hier nooil doorkomen Evengoqd al jy Een vr uw bezit evenveel volharding als een man Dan maar vooruit Doch na eenige passen Ifleef ze staan De laarzen zijt zoo zwaar zei ze zuchtend Ze loopen vol water Zal ik je dragen Wil je Geef my de lantaren maar De weg Zal wel spoedig beter wordem Ik hoop het Slixon bukte zich Klim maar op myn rug Zoo sla een arm om myn hals Hy nam haar belaarsde beenen onder zyn armen Ben Ik zwaar Ala een veer Ze kuste hem in den hall Wordt vervolgd