Goudsche Courant, dinsdag 23 juli 1940

TWEEDE BLAJD 1 DINSDAG 23 JULI is i A s Dondfcioagdv eind O uur geeft de arbeiders niuziekvereerëging De o7he t Veh Fe examen Pionier in hot Houwmansplanlsoen een conceit onder leiding van liaar dirigent den heer C v 4 Knaap uit Rijsv yk Het programn a luidt als volgt Voor de veiligheid van het verkeer Öe rijksontvanger houdt zitting voor zullen alle brughoofdcn in de open het in behandeling nemen van aanvr 1 Uit vroeger ttjdea oocKAjrr I n mt den femeentemad In overleg Mt de dioolcomminie stellen B en W WKjr het ooderwg op de Ipage jttSrovwraschool twee ren CT week oit te breiden eo wel des O derdags en Zaterdags ochtend telJitpji den schooUUd te bepalen Jn aats Viir tot 12 tot 1 uur Een der Udea kaa zich met dat voorstel niet vereenigen als zünde saar z n oordeel Voor de eiondheid der kinderen onvoordeelig om geduteode vier uren achtereen in hetzeUde Muwl te verbiyven Een ander lid brengt daartegen in dat een gedeelte van den tjjd wordt ingenomen door het onderwgs in de gymnaiitlek hetwelk in een ander lokaal plaats heeft Eerst noemd lid is echter van mecning dat de meergevorderden dat onderwlUs niet ontvangen Nadat de B bad opgemerkt dat inde toegevoegde uren in handwerken onderwUs wordt gegeven wordt met 10 tegen 1 stem het reglement voorde jonge juffr school in voorgesteldenzin gewijzigd Een lid bespreekt hierop d talrükheid der schooljeugd onderwüs op de jonge juffr school ontvangende en acht het wenschelijk dat de toelating cp de school van 6 op 8 jaren gesteld wordt Hü beveelt het in overweging seinen hiervan van B en W aan 50 JAAR GELEDEN BU Kon besluit is benoemd met Ingang van 15 Augustus e k tot burgemeester van Boskoop de heer H Ie Coultre 25 JAAR GELEDEN Pit een advertentie Kooplte envereen Streven naar Verbetering In de vei gadering van 22 Juli 1915 Is besloten de snüboononmolens te verhuren voor onze cliënten Ingaande an af heden handelen en daarom zal hü gaarne volmacht hebbei om tot uitbreiding van bet korps over te gaan De heer Maaskant merkt op dat twaalf agenten ongeveer een derde van het korps beteekenen Hü vraagt of de agenten op arbeidscontract zullen worden aangesteld De voorzitter antwoordt dat de agenten tijdelijk zullen worden aangesteld en bU geschiktheid een vaste aanstelling zullen krijgen De heer Maaskant vraagt of bij terugkeer van normale tijden twaalf man extra wel noodig zullen zyn Devoorzitter deelt mede dat de agenten tijdelijk moeten worden aangesteld voor een jaar en dat daarna de mogeUjkheid moet bestaan in vasten dienst tfe komen De heer B g e e r juicht de uitbreiühg toe daar er naar zgn meeniog Veel te weinig agenten zijn De heer Hcerkens sluit zich bü deze meening aan Hjj vraagt of hel de bedoeling is gedemobiliseerde militairen te benoemen De voorzitter antwoordt dat het de bedoeling is manschappen van de militaire politie te benoemen Er rullen zooveel extra politiediensten te verrichten zijn dat zeker wel tot uitbreiding van het korps moet worden overgegaan De doof den voorzitter gevraagde volmacht wordt zonder stemming verleend De vergadering wordt hierna te half negen gesloten Aannemer vordert van gemeente ƒ 50 000 GESCHIL OVER AANLEG EERSTE CXDEELTE NIEUWE ALGEMEENS BEGRAAFPLAATS Bü introductief request van 2 Juli Ifrto heeft J Visser Bzn te Sliedrecht aannemer van het maken van een waterkeerenden dijk langs de uiterwaard in den HoUandschen IJssel en het ophoogen van een gedeelte van dexe uiterwaard gelegen ten westen Tan de Goejanverwelleslws alhier volgens bestek van den dienst van Gemeentewerken welk werk het eerste deel uitmaakt van den aanleg van een Nieuwe Algemeere Begraafplaats ter plaatse bij den raad van arbitrage voor de bouwt edrijven in Nederland een geschil aanhangig gemaakt jegens eze gemeente De gerezen geschilpunten zijn de volgende I De aannemer vordert van degemeente een bedrag van f 1 354 51 welk bedrag door de gemeente tenonrechte op den tweeden termijn isgekort wegens haar door aannemerbestreden aanspraak tot vergoedingvan kosten voor onderbreking van het werk n De aannemer vordert van de gemeente een bedrag van f 836 03 voor door hem betaalde verhoogde premie ingevolgde de Ziekteverzekering welke verhooging de geméerte injïevolge het bestek gehouden is aan hem te vergoeden ni De aannemer vordert van de gemeente een vergoeding uit hoofde van het herstel van verzakkingen van den dUk elke verzékkingen blijkbaar hun oorzaak vinden in het wegdringën van eventueele slappe lagen in den ondergrond Afgezien van andere gronden geeft het bepaalde aan het slot van den s aat van aanwü tag den aannemer recht op deze ver goedioft aangezien ée restrictie Ier beoordeelinj van de Directie in iediar eval wordt begrensd door billijkheid en goede trouw De directie wrigert medewerking om genmenl jk met den aannemer de mate van verzakking vast te stiellen nieitegenstaande de hoogte van den vroeger bestaanden vasten bodopi in den aanvang van bet werk wi zamenUjk werd vastgesteld ov komstig in overleg en met goeftkeu ring der directie geplaatste za üakens Volgers de opname door a aMmer na afloop van het werk heeft een zakking plaats gehad tot herstel waarvan door den aannemer rood 8000 M3 grond moest worden opgebracht en dg aannemer een sctadevcrgoeding vordert van 8000 maal f3 65 of f29 100 IV De aannemer vordert van de gemeente vergoeding van 5000 M3 te veel gestorte grond In den staat van aanwijzing is ten aanzien van artikel 13 van het bestek bepaald dat de Juiste hoeveelheid aan de ophooging ter plaatse van de begraafplaats uit te graven te vervoeren en te verwerken 20 p00 M3 bedraagt Metterdaad is op last van de directie en ondanks het verzoek van den aannemer om het verdere opbrengen van grond te stoppen toen de begraafplaats met een mindere hoeveelheid op de juiste afmeting was gebracht nog 5000 H3 elders achter den dyk Jestort moeten worden omdat de gemeente ten onrechte de hoeveelheid van 20 000 M3 vol wilde maken De gemeente was echter niet gerechtigd van den aannemer te verlangen bedoelde 5000 M3 elders te storten toen de door haar als juist opgegeven hoeveelheid voor de begraafplaats in werkelijkheid minder bleek te zün De aannemer vordert te dezer zake een schadevergoeding van 5000 maal f3 65 of f 18 250 De aannemer beweert derhalve v n de gemeente Gouda in hoofdsom nog te vorderen te hebben f 1 354 51 f835 03 f 29 100 f 18 2S0 tezamen f 40 539 64 Verder maakt de aannemer aanspraak op rentevergoeding uit hoofde van vertraagde betaling van gén iemd bedrag De bevoegdheid tot het onderwerpenvan deze geschillen aap het oordeelvan een scheidsgerecht gekozen uitden raad van arbitrage voor de bouwbedrijven in Nederland overeerSfemstig de statuten van genoemden raad grondt de aannemer op de bepalingvan artikel 3 van het bestek van ditwerk In zouverre zal hieraan dan ook van de zi ide der gemeente mcdewerlcing moeten worden verleend De directeur van gemeentewerken geeft B en W in overweging tegen deze eischen van den aannemer welke volgens zyn meening onrechtmatig zijn en in strijd met de bestekbepalingen verzet te voeren welke mêening verdere bevestiging vindt in het door mr I Bunker te teisterdam wiens rechtskundige bijiflnd werd ingeroepen uitgebracht advies B en W kunsr zich met de getrokken voorloopige conclusies vereenigen en stellen den raad voor dit bestaand geschil behoudens goedkLeuring van Gedeputeerde Staten dezer proyinae op te dragen aan de beslissing van Ech idsliedei als in l r bestek t edoeld Dit voorstel is aan de agenda van de gisteravond houdei raadsvergadering toegevoegd en aangenomen In de Haven get eden auto weggevaren EEN ONGEWONE LICHTING De Zaterdagavond achteruit in de Haven gereden bestelauto is gistermiddag gelicht Het is een ongewone maar tegelijk eenvoudige en doeltreffende manier geweest waarop het voertuig op den Weg is gekomen Het was te voortien dat takeleh veel moeite en schade zou veroorzaken en daarom heeft men den auto weggevaren Men liet den waterstand afloopen een kraanwagen haalde het voertuig iets op en en daarop werd het tusschen twee bokschviten bevestigd De merkwaardige sleep voer zoo de Haven uit werd bü de sluis geschut en stak dèn Ussel over waar het voertuig voor ije helling van de scheepswerf van de firma Van Vlaardingen werd gemanoeuvreerd Hier kon het gemakkelijk op den kant worden gebracht en vrijwel onbeschadigd is het daarop naar de garage van den autohandel van Uen heer J de Jong die de lichting op deze succesvolle wijze uitvoerde gebracht Opperbeste stemming in het Goudsche H B S kamp EEN KLEINE VROOLUKE ZORGELOOZE MAATSCHAPPU Dr W Zuydam schrijft ons uit het Goudsche H B S kamp op den Overberg te Leersum Zondagavond Alweer aan t eind van den derden kampdag Donderdagavond de vrachtauto met kpmpeergoedeten geladen Met n zucht vaa verlichting zagen we de laatste touwê i pver de hoogopge jiaden truck sjorreto Vrijdagochtepd kwart over zes vertrok de colonne kampeerders en sters per fiets naar de kampeerplek Er vielen nogal lekke bandjes te repéreeren De tocht werd in lasig tempo gemaakt tegen t middaguunwerd de kampeerplek bereikt de tocht werd door allen zonder bezwaar gemaakt De optwuw verliep vlot en we hadden om zeven uur onzen eersten wanWA maaltijd En s Zaterdags was he ff of we er tijjen zaten t Was alsof er lHSlt van allen afviel We ziJn n kleine gemeenschap waarin de haimtnie zienderoogen groeide De grtrate wereld is vergeten Er i gebleven onze kleine eigen zorgelooze maatschan ij levende in nauw contact met het prachttige brok natuur hier De stemming is opperbest De verzorging van het gezelschap ui deze tuden heeft z n moeilykheden maar we redden het uitstekend Zóó zonder zorgen zqn we dat we ons niet kunnen ttegrijpen dat kampeergenoo ten dit jaar verstek lieten gaan Hoe jammer Wat zull ze het achteraf betreuren als ze de verhalen uit het kamp hooren t Is hier eenig Dit heerlüke stuk vrijheid in deze prachtstreek er wopdt ontzaglyk genoten En u hebt en de de glee te pakken We zwommen dezen morgen voor t eerst in t leuke natuurbadje in Scherpeiizeel De tocht er heen is al zoo aardig TUTe eindigen t Weer is best n Buitje maar daar blijft het bij Van kou of vocht geen last Geen zorgen Geen zwaar tillerij Bureau voor Beroepskeuze begint deze eek zUn werkzaamheden Dl LOKAAL VAN DE KOPSCHOOL GEVES HGD Het Algemeen Bureau voor Beroepskeuze te dezer stede tot oprichting waarvan onlangs werd besloten zal op Vrijdag 26 Juli a s zijn werkzaamheden aanvangen De tijdsomstandigheden maakten het onmogelijk den vastgestelden d itum aan te houdei f Het bestuur w is echter van meening dat juist in deze tijSén dé behoefte aan een dergelijke insteling grooter jqu zijn dan ooit te voren HA pyüst aich gelukkig het gemeentebestuur tot medewerking bereid te hebben gevonden zoodat het bureau de beschikking kreeg over een lokaal van de Centrale Kopschool waardoor de leider in de gelegenheid wordt gesteld gedurende een avond per week een spreekuur te houd Het Algemeen Bureau voor Beroepskeuze zal niet alleen ouders van kinderen die de lagere school zullen verlaten of verlaten hebben ktinnenvoorlichten waar het gaat om ftj voorhet kind meest geschkte be p maarheL beschikt bovendien over zeer veelgegevens betreffende de vooruitzichtendn bepaalde betrekkingen en studiemogelijkheden gegevens omtrent openbare bijzondere en particuliere onderwijsinstelingen hier en elders Het beoogt in verband met lichamelijke engeestelijke gesteldheid levensfeer enfinanciëele omstandigheden de juisterichting aan te wijzen Geldleening ƒ 50 000 B en W deelen den raad mede dat zU een tiaiibod hebben ontvange n voor het aangaan van een geklleening met een looptijd van 10 jaren tot een bedrag van ƒ 50 60 a pari te en een rente van 4 4 ii per jaar B en W zijn van oordeel dat van dH aanbod gebruik moet worden gemaakt en st5l 3n daarom voor tot het aangaan deze geldleening te besluiten Dit voorstel is tbegevoegd aan de agenda van de vergadering die de gemeenteraad gisteravond hield De raad heeft er zich jnede vereenigd Betalingen ovef den stortingsdienst B en W stellen den raad nader vooi het aan artikel 1 der verordening regelende het beheer van den stortingsen ophaaldienst dezer gemeente toe te voegen lid 7 te dpen luiden als volgt Voor zoover de betajingen moeten worden gedaan aan begunstigden welke niet in rekening eoufant met den dienst staan mogeii de opdrachten slechts worden uitgevoerd als voor den dienst een poEtrekening welke zal worden gesteld ten name van den ge meenteontvanger tevens administrateur van den gemeentelijken stortingsen ophaaldienst en der spaarbank is geopend De uitvoering geschiedt alsdan met gebruikmaking van die postrekening Dit aanvuUingsvoorstel is aan deagenda van de raadsvergadering van steravond toegevoegd en aangenomen Sociëteit Vr debest In de gisteravond oijder voorzitterschap van det heer I tJokhoven l houden ledenvergadering van de Sociëteit Vredebést zijn de verslagen van den secretaiis ën den penningmeester goedgekeurd en is den p rningmeester onder danktietuiging voor zün beheer décharge verleend Hei aftredende i estuurslid de heer mr J L J A van Mechelen werd met Blgemeene stemmen herkozfen Op VQórstel van het bestuur werd tot contributicvferhooging besloten Blaze Away marsc Holzi hann Lefchte Cavalerie ouverture Suppé Wiener Burger wals Ziehrer Officier van den dag marsch Hall Verschmahte Liebe wals Lincl e Krönungsmarsch Meyerbeer In 1 Avondlicht fartasie Minne Hail to the spirit of Liberty marsch Sousa Concert De Pionier Onteigening van perceelen in Korte Akkeren Zuid De raad besloot in zijn vergadering van 29 Mei j I voorloopig goed te keuren het plan tot onteigening ten name der gemeente in het belang der volkshuisvesting van eenige perceelen met opstallen in het uitbreidingsplan De Korte AkkerenZuid toebehgoEende aan de weduwe L van Leeuwen De Jong Tegen dit voorloopig goedgekeur ie plan dat op de gemeente secretarie ter inzage heeft gelegen werd geen bezwaarschrift ingediend Mfet toepassing van het bepaalde inartikel 79 der Onteigeningswet zalthans door den raad tot onteigeningvan gemelde perceelen in het belangder volkshuisvesting kunnen wordenbesloten weshalve B en W voorstellen zoo noodig tot onteigening te besluiten Dit voorstel is in de gisteravond gehouden raadsvergadering behandeld en aangenomen WIELRUDERS laat V in Uw belang toch raden Maakt gebruik vao rUwielpadea VER VOOR VEILIG VERKEER M U L O examen Voor het te dezer stede in Ons Genbegeii gehouden M U UO exanien diploma A zün geslaagd A A Buitenhuis P C van Willigen B J Jager K Vis en E M Woerleg te Gouda Q M Oosterom A J OJie A de Rooy en A Oudijk te Waddinxveen J W Geers A Bettekooren W J v d Willikl M J W Otto W C Boer M J Krom hout en E C le Feber te Boskoop G A van Zelderen en J Ph Hooykaas te Schoonhoven P Wesdorp te Ridderkerk C Anker te Bergambacht O C Blijen te Gouderak G de R6os te Leeuwarden R M Oompers te Amersfoort en R Biesheuvel te Vmsterdam Drie candidaten werlden afgewezen Burgerlijke Stand Geboren Dyna d van B Schouten en N Vellekoop A G de Vryestraat 22 Elisabeth d van C Schoonhoven en L van Veen M Tiendeweg 8 Neelt e d van M Hofstede en T de Jong Tollenstraat 79 Elisabeth Petronella Maria d van C C Wiezer en J M A van den Nieuwendijk Karekietstraal 33 Leendert Jacobus z van C J den Braber en H Heuvelman Bockenbergstraat 31 Frans z van P J de Bruijn en P de Vreugt Gansstraat 7 Petronella Geertruida Elisabetlj d van A L J Gibbon en G P Bok Boschweg 126 Overleden Jacobus Johanne van der Zwaluw 72 jaar SPORT ATHLETIEK Gouda derde in stedf nwedstryd Op het lphia tei rein te Alphen E d Kijn is Zaterdagmiddag een driestedenkamp Alphen a d Rijn Gouda Leiden gehouden Waar an de opbrengst ten goede kwam aan het Groene Kruis te Alphen Be uitslag was I Alphen 129 pnt 2 Leiden 92H pnt 3 Gouda 83H pnt De Goudsche prestaties luidden 800 M hardloopen 3 J de Jong 2 m 11 6 sec 3000 M hardloopen 3 H C Hegneman 10 min 40 2 sec 4 J de Jong 10 min 41 2 sec Verspringen 2 K Eikelenboom 6 15 M 4 P den Hertog 5 90 M Kogektooten 2 S Boot 11 52 M Zweedsche estafette 3 Gouda 2 min 16 4 sec 4x100 M estafette 3 Gouda 478 Plaatselijk Nieuws Bergambacht KAASPRIJZEN Voor eerste soort kaas wordt alhier besteed van ƒ 37 00 ƒ 40 00 en voor tweede soort van ƒ 34 00 ƒ 36 00 per 50 Kg GEEN SCHOOLREISJE Door a tiidsomstandighedcn zullen ie gebruikelijke schoolreisjes met de kinderen niet doorgaan Berkenwoude EXAMEN HOOFDAKTE OOR VEIMG VERKEER De heer G J van Roekei is te Rotterdam geslaagd voor de hoofdakte bare wepen in de Krimpenerwaard worden bijsewerkL Boskoop WATERPOLO A s Donderdagavond 8 uur zal r in het Zuiderbad voor de competitie K N B een ontmoeting gesiieeld worden tusschen Boskoop I en Forel I Woerden I Uiema voJgt een weditrijd tusschen Boskoop ijames o AJL C i mn fAlj hen COÖPERATIEVE VER ENIGING DE BOSKOOrSCHE VEILING S2 Juli Rozen per bos van 20 stuk Rosalandia 25 30 et Eise Poulsen 20 34 et Briarclif 12 18 cl Floripx 26 48 et Butterfly 15 17 et Steward 26a39 et Wendland 12 16 et Rosa Mufldi 32 68 et Ellen Poulsen 14 20 et Oranje Triuidph 5 t 0 et G Hi i 14 et Polyanthanjien 50 0 et Dorjs Rukers 38 84 et Pechtold 2 36 et Gloria mtundi 46 60 et Edith Helefr 38 43 et August Noach 13 18 c Better Times $ 2i 74 et Hadley 23 28 et Claudius Pemet If 19 et Vier landen 32 46 et DuisBurg 27 9 cl Gemengde R zen 14 19 et Diversen pei bos van 10 stuks Roodc Lelies 0 66 1 06 Leeuwenbekken 4 7 et Clematis Durandi 27 42 et idem Mevr Le Coulter 6l0 80 et idem Prips Hendrik 50 77 ctt Perziken per stuk 3 5 et Gofiderak LOOP DER bevolking Vertrokken naar Gouda Deliaantjip Nobel echtgenoote van C van Herk BURGERLIJKE STAND Overleden Jo sij 8 Homfebier 34 jaar echtgenoote van L Clay Arie Zwijnenburg 78 jaar Pieter de Bruin 26 jaar MoercapeUe UrrVOERING TARZAN Zaterdagavond gaf de Gymnastiekvereeniguig Tarzan haar jaarlijksche openlucht uitvoering op het ternein van de voetbajvereeniging MoercapeUe De verschillende nummers werden zeer goed uitgevoerd De heer ompeer lei der der vereeniging kan met voldoening op deze uitvèering terugzien De publieke belangstelling was niet zoo groot als vorige jaren GOfD iGÉWAS AARDAPPELEN Over het algemeen kan worden gerekend op een goed gewas aardappelen Het gewas belooft veel en is goed gezond Nieuwerkerk a d IJssel GESLAAGD Te Rotterdam is geslaagd voor het M U L O examen diploma A onze plaatsgenoot K Hoogendoom MOEDERCUR8 S GROENE KRUIS De moedercursus uitgaande van do vereenigi ig Het Groene Kruis en staande onder leiding van zuster Hattink te Rotterdam wordt gevolgd door 32 deelneemsters BURGERLIJKE STAND Getrouwd P A Stolk en A Stam Overleden A v d Dussen 83 jaar echtgen van A Verburg LAND WOIWT OPGESPOTEN De baggerspuiters van de firma Prins uit SUedrecht welke m de Hollandsche IJssel ligplaats hebben genomen zün Ijegonnen met het volspuiten van het terrein gelegen tusschen de voormalige stecriplaats en den korenmolen Ouderkerk a d IJssel BURGEftUIKE STAND Geboren Arie Johannes Dirk zoon van P Molenaar en J Versteeg Jan zoon van L van der Veen en J Holtjer BENOEMING Mej J Appel te dezer plaatje is in de gisteravond gehouden vergadering van den gemeenteraad van Gouda benoemd tot onderwijzeres aan de openbare lagere school no 7 aldaar Oudewater VERDUISTERING VAN RIJWIEL De politie heeft proces verbaal opgemaakt tegen een elders werkzamen inwoner dezer gemeente die een rijwiel gehuurd had doch zijn verplichtingen van den verhuurder met was nagekomen en hjt karretje van de hand had gedaan 3S JARIG JUBILEinH ALS HUISHOUDSTER Donderdag a s hoopt mej Johanna de Kort het feit te herdenken dat zy gedurende 35 jaar als huishoudster in betrekking is bij den heer H F Fiederikse KorteHavenstraat VOLONTAIR SECRETARIE B en W hebben den heer tJ Ca telcin alhier toegelaten als volontair er gemeentesecretarie gen voor gratis riiwielmerken op Dins dag 30 Juli Vrijdag 2 Augustus en Dinsdag 6 Augustus a s des avonds van half zeveh tot half negen EVANGELIS TIE SA MENKOMST Zaterdagavond zal op het Gasplein vanwege d Ger Evangehsatievereen een openMchtsamenkomst gehouden wordcn Als spreker hoopt op te treden iVy van Dgk I KOSTELOOZE RIJWIELPLAATJES Schoonhoven KEl RKAMER HEROPEND Met mgang van gisteren zw tm PÜkskamcrs voor goud en zilver nnfZ geopend In verband met de diw j crordenins was het keuren en Mrjr pe len van nieuwe Nederlandsche guTid en zilveren voorwerpen eenige d st tp geiet B goud en Jilvcr induslrie k weer haar arbeid normaal voiin BOUW VAN DRIE WONLNCI N Met goedkeuring van het regeenrgs corilmissariaat voor den wederopHoui hebben B en W vergunning verltenj aan de aannemers J H Suur en W iL de Qruyter voor het bouwen van dr e woningen aan den Oude Smgi I ti i ert 10 GEVONDEN yOORWEBPEN Inlichtingen aan het bureau m politic Notitieboekje met foto s dainej portemonnaie met inhoud Lip Hutel twee sleuteltjes regenjas z trea horlogekettin Waddinxve i BEROEP AANGENOMEN D heer H van Rhijn candidaot aj hier heeft het beroep als predikai t xaj de Geref kerk te Roden Dr a mge Zevenhuizen GEVONDEN VOORWERP Gevonden portemonnaie m t mhuaii èn een ceintuur RECHTSZAKEN k TWEE JAAR VOOR POGING TOT ROOF De Amhemsche rechtbank h ft vandaag deii knecht van een groentenhandelaat uit Nijmegen veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest De knecht zou op 9 April zyn vroegeren baas toSn deze in zijn auto nnWe stappen met een knuppel np het hoofd hebben geslagen Hij zou geweten hebben dat de grö ntcnhandelaar veel geld bij zich zuu hebben Na zun daad sloeg de man op de vlucht doph werd later door de politie gearresteerd Op de rechtszitting van 9 Juli ontkende verd iets met de zaak te maken te hebben De officier van Justitie mr baron Speyart van Woerden had mede in verband met het slechte verleden van verdachte een gevangenisstraf van twee jaar geëischt EEN PAAPJEN COLLIER GESTOLEN Lareri N H werd op 5 Mei j 1 opgeschrikt door een brutale diefstal van een aantal sieraden tot een waarde van ƒ 3000 en een paarlen collier met een waarde van ƒ 12 000 alsmede een bedrag aan bankbiljetten uit een kast in de slaapkamer van de vilja van den heer Blaauw aan de Deriimderenlaan Reeds den volgenden dag had de politie en waardevol spoor in handen en korten tijd later kon een 27jarige beruchte recidivist uit Hilversum met ziin 25 iarigen medeplich ig worden gearresteerd Zij moesten zich voor de recIBbank verantwoorden en vanmorgen z zij veroordeeld de re cidivist ti t twee jïsar gevangenis tral met aftrek zijn medeplichtige tot een jaar en zes maanden met aftrek VIER JAAR WEGENS INBRAAK Op 14 Januari j 1 v erd ingebrol in de woning van mevrtjuw Sch A aan de Oranje Nassaulaan te Ami dam Bij deze inbraak waren menschen betrokken n l de inbr P de J de fabrikant M die de tlt tel waarmede de ilibraak was gepleegd had laten namaken diensvrouw en huishoudster van mevrouw Schwarz Allen waren door de Amsterdam che rechtbank veroordeeld Slec its M was tegen het vonnis vier jaar gevangenisstraf met aftrek in hooger beroep gegaan De behandeling voor het Hof bra nt geen nieuw licht in de zaak Vkmnoraen heeft het Hof arrest gewezen t n M overeenkomsüg dbn eisch van den procureur generaal en het vonnis an de rechtbank veroordeeld tot v cr jaar gevangenisstraf met aftrek 3 het O0rarrest GELDKISTJE GESTOLEN De Amsterdamsche rechtbank er H vanmorgen vonnis gewezen in de tegen een 35 jarigen man Z p ften en zim medeplichtige K ri van verdacht werden m 193h i goldkistje u t een restaurant te versum te hebben gestolen AanvankelOk stond de politie een zeer moeilul c t k ondan f vele nasporingcn kon de dader e gevoHden worden Anderhalf jaar later in Ft t j I was e n gesprek tu sschen c v patiënten Z en K waren it i dels gemobiliseerd m een miii a r hospitaal te s Gravcnhage a i p eiding voor een luitenant de mili politie op hen attent te maker spoedig daarna werd Z gearritl i Hij Ingde een volledige bekentei zoowel tegenover den luitenant de zaak aan het rollen had gcbi als tegenover een majoor der taire politie Tiiden s de behandeling voor rechtbank herriep Z deze beker i hetgeen den officier van Justitie Bosch echter ni belette twee gevangenisstraf te eischen Inmiddels was als modepIichtiC wonende te Bussum gearresteerrf Tegen hem vroeg de officier vanJustitie wegens gebrek aan h vriispraak De rc htbank heeft overeenkn den e sch Z veroordeeld tot twti eevMicfnisstraf met aftrek en K gesu oken