Goudsche Courant, dinsdag 23 juli 1940

1 COURANT VOOR DE DPiTAU 23 JUU 1940 No 500 Een praatje over den dans TÜtBAriD ïl 1 ÜfcflomltcAc amsjc it rhythmuck tn mmÜNml zwi gciMxfif aumr it mttda ktihtn ttm imittuumréghtÜKêmpUx a mJm iamion ttm IbikKhtn vnktaiSf ca komttrigta iairwk EEFT het Hollan ische meisje taient voor de danskunst vroegen wij aan de leidster an de bekende Haarióche Dansschool op de Laan van Meerdervoort Ja uitgesproken is bet besliste antwoord Ik heb overal m het buitailand gewerkt en volgens myn ervaring zijn onze me isjes in dit opzicht begaafder dan de Engelsche en Fransche H De eerst z jn technisch beter i pg gt Goedkoope smakelijke belegsfbl I r i I het mengsel op smaak af met het zout en de kruiden Gebruik het als een smeerseltje op de boterham bq voorkeur op bruin brood Wijzig naar verkiezing nu en dan den smaak door b v de peper en de nootmuskaat te vervangen door wat peterselie of andere groene kruiden of wel door vooral bij brume boonen eoi tijngesnipperd uitje lichtgeel te fruiten in de boter eo daarna het moigsel dóór de füngestampte boomn te doen Teiislotte door bij het gefruite uitje ook een paar theelepels dikke tomatenpurée te doen een restje misschien van een blikje dat voor bereiding van soep heen dienst gedaan Nog een ander belegsel Neem een half pond 3 middelmatig groote tomaten 1 uitje 30 G anderhalf afgestreken eetlepel boter 30 G een half ons geraspte belegen kaas 35 G 3 afgestreken eetlepels havermout wat peper en zout Snijd de gewasschen tomaten in stuk iatdoenwe met lope kinderen Om hen kcdm en mtig te houden Eès ran de grootste problemen in ia tad vol spanning wordt geInrmii door onze kinderen De meesIn van wa zijn zeil inneriyk zeer ontusue a we moeten ervoor zorgen leze mast niet aan onze kinderoi mede te deelen Bovendien moeten we 11a iim om hen te helpei dit alles i vergeten Wanneer de ouders nu nog elkea nacht wanneer zü maar M vliegmachine booren uit bed ipringen a op de trap gaan zitten of naar hiiten gaan zullen de kinderen Dek weer eDten nacht wakker worden W mintttra een uur of twee wakker bliifen En dit terwi iij zooveel ÖMP noodig hebben SteUig zouden V m t over uit bed gaan denken als ï niet zelf het voorbeeld ga zelf zoo rustig mogelük en aW er in t geheel geen gevaar B Dit zal zijn goede uitweèkü g op l kiadmn zeker niet misaèii Hoaptwaarschijniyk boor n zij van wjet tn vriendinnetjes op straat np school allerlei verhelen Zorg i aB m oor dat u er bent als ze M Itomen om zelf al die verhalen te vangen Ze kunnen dan tot rede ro iorties worden teruggebracht J het onlogische van veel kan de waaiSrt worden gevestigd In de 801 van de kinderen weet moeder i eoimaal alles dus als i zegt dat JJ erg Biet is of zoo erg niet is rlf oovBi zij het onvoorwaar tBi biy hun hart te hebben ge ö kuMioi zu weer vroolijk ei on mder spelen y het eenigszins mogelijk is ktoderen dan in dezen tijd een J Mr buiten naar familieleden g ndere gelegenheden genoeg r liever by u laat ze dan 1 mogelijk buiten spelen lange Mn ÜS er in de omgeving jj 1 kan het opwaaien Uit den aard der zaak ook rs bevat allerlei ontste 0 f aken aan keel neus WaIt daarom is het Ml Wieren naar buiten te stu iSto o Sen aan tOrtSTc Een zonnige onbe t zoowel als het tegenin f kan van invloed zijn opttuJS leven De kinderen van wïevoitien jaar hebben mee o IW i n de t d te toch al moei H iw ee van het zenuwge W 8 ssen van S Nd ttd en de onrustige nach k Z L IS duidelijk dat ktbliS rblijt buiten hard noodig ftogeig iwobeer zelf zoo gewoon leven dit komt ook doi goedel Let Op üW prof iel I W n eeo tei md dratet moet zicb vooral enkeié regeloi streng voor oott houden De eerste hiervan luidt Wij dragen een tulband en geen verband óm het hoofd I Het voordeel n een tulbandje te velerlei bet staat modieus bet is luchtig bat houdt een winderigen dag Net haar nyx i bijeen het is gemakkeliik Bovendien l ehoev n ceeq twee tulbanden ter wereld r prtecies eender uit te zien dank xQ de manier van ombinden Ge kimt er uniek mee zijn mits ge beschikt over eten scarf of sjaaltje van minstens 20 cm breedte en ruim 1 m lengte Hoe dunner het materiaal van de sjaal is des te breeder mag zij zijn Men ttegint altijd met het middengedeelte van de sjaal tegen bet achterhoofd te leggen de uiteinden naar voren te halen eh daar dooreen te strengelen of vast te knoopen naar verkiezing Twee handige cUpjes ktmnen de lOsse uiteinden vastleggen Behoort ge tot het vrouwentype dat het in geraflineerden eienvoud zoekt Iaat die clips dan van diamantée zün behoort ge tot degenen die een rond kinderlijk gezichtje hebben dan mag uw tulbandje desnoods twee lange konijnenoortjes vertoonen en het zal u nóg flatteeren Wees niet te l evreesd om in uw tulband wat kleur te bekennen Saaie en dl te neutrale tinten deelen iets van bun saaie kleurloosheid aan uw gezicht mee terwijl daarwgenover warme en heldere tinten het mogeUjk maken dat ge uw make up daarniee m overeenstemming brengt Een kleurig sporttruitje kan tezamen met een dito tulbandje een aardig garmtuur vormen Een franje van zelfgeknoopte angora wol is er soms heel bruikbaar bij Natuurlijk hebben de tulband eh de gelaatsvorm veel met elkaar te maken De eigenares van een ietwat vierkant gelaat moet zorgen dat èn haar èn tulbandrand wat laag langs de ooren worden getrokken Is het gezicht lang en smal dan zullen vrij groote en opvallende clips terzijde van den tulband dat gelaat wat meer breedte verleenen Let op uw profiel als ge eto tulband draagt Behoort ge tot het type der wipneusjes dkn worde de tulband wat uit het gezicht naar achteren geschoven Maar ge trekt dienzelfden tulband juist zooveel mogelijk naar voren als het voorhoofd hoog en wat wijkend is ï n paar krulletjes onder den banu geschoven staan aardig Behoort ge tot de vrouwen met een energiek kaakgedeelte dan wordt de tulband ook weer van het voorhoofd afgedragen maar men trekt het kapsel over de ooren Een klaargekochte en zelfgemaakte tulband vereischt natuurlijk onderhoud Stof uit de plooitjes moet regelmatig worden weggeborsteh vouwtjes moeten telkens opnieuw worden gelegd zoodat de hoofdtooi steeds even onberispelijk is als die van het beroemde voorbeeld in tulbanddracht de Bengaalsche lancier Koude gevulde tomaten Een fnsch en voedzaam hapje bij de koffietafel waarvan de bereiding niet veel tijd vraagt van de huisvrouw zal bu velen welkom zyn Ook als hors d oeuvre bü den middagmaaltijd kan hetzelfde gerechtje wordéiff gegeven Het recept luidt 2 groote of 4 kleine tomaten 100 gram 1 ons geraspte kaas 20 gram 1 af gestreken eetlepel boter 1 hardgekookt ei takje selderij stukje ui wat peper zout en aroma KTijf het hardgekookte ei fijn met een vork vermeng het met de kaas en de boter en maak het mengsel op smaak af met fijngesnipperde selderij geraspten ui peper zout en aroma Halveer de tomaten of snijd er een kapje af als ze klein zijn bol ze uit en bestrooi den binnenkant met wat peper oiÊftit Vul ze daarna met het eiOlengselT zoodat er een kop op komt Zorg dat het randje van de vrucht vrij blqft eo gameer het bergje met een puntje tomaat of een klom blaadje selderij Zet ze vervolgens op een met sla bedekten schotel onderlegd zy zijn daardoor en ooit door haar typisch E ngelsch saamhoorigheidsgevoel geschikter voor teamwerk grOepdansen maar zu dansen wanht ig onmuzikaal De rrantaises tijn sierlijker van gebaar maar ook dat heeft met danstalent weinig te maken Het Hollandsche meisje is eventls het Duitsche rhytbmisoh en mUzikaal zeer gevoelig maar deze gaven liggen bi ons volk vaak begraven onder een geweldig minderwaardigheidscomplex waardoor de Hollandsche dan een linkschen onhandigen houterigen indruk maakt Maar als je daar doorheen bent als je die remmen hebt overwonnen dan vind je soms plotseling een sterke begaafdheid waar je deze allerminst verwacht Zulke verborgen talenten zijn natuurlek uitzondering maar toch schuilt er veel mr er danstalent in ons volk dan men inerlók zou verwachten Bedoelt u hiermede dat het Hollandsche meisje en de Hollandsche vrouvf over het algemeen een slechte houding hebben en dAarom ulterliik wemig duen verwachten voor de boterham Precies Als u op straat eens oplet dan ziet u er bqna niet één die zich goed dat is met spierbeheersching voortbeweegt Ze léópen niet ze sloffen met kromme knieën en slappe vqeten Ongedisciplmeerd en slordig Dit is uitsluitend het gevolg van het ontbreken van doelbewuste lichamelijke opvoeding Op dit gebied ligt hier nog een geweldig terrein En deze boterham eet ie n maai ems zander iets er epl Menige huisvrouw ia verpUcht dit zinnetje nu eri dan tot haar kroost te teggea voorall als dat kroest eoüg zins talrük i Ehi inderdaad niets loopt zoo op niets maakt fea huishouden zoo duur als beleggbig voor alle boterhammen We kannen er in dezen tijd van bet aar aan tegemoet komen door zeU jam te maken van den overvloed van versche vruchten elke er thans is we kimnen echter ook op andere manier smakelijke voedzame boterbambelegsels maken Van bruine of witte boonen Een voorbeeld Neem 300 g 2 ons bruine of witte boonen 50 g half ons boter 50 g geraspte oude kaas wat zout peper en nootmuskaat Van tomaten Laat de gewassclwn boonen een nacht weeken in ruim water breng ze met hetzelfde water aan de kook en Iaat ze zachtjes gaar worden ongeveer anderhalf uur Breng ze over in een vergiet maar vang het uitlekkende koojknat op mn bet voor soep te gebruiken i Stamp of wrijf de boonen tot een gelijke massa vermeng die met de boter en de geraspte kaas en maak Lange jurk met mutsje VOOR DE ALLERKLEINSTEN gebracht u ordt als er bezoek komt of als de trot ch jonfle moeder zei op bezoek ga met haar kleinen schot Om te cooi komen dat het geheel wat Een lange jurk voor baby vraagt u minchien uerbaiud Moor ze kan ol doopjurk dienen en een langt jurk staat ook zoo fceurt al babv binnen eentonig lan doet is deze jurk van tuxe Xteuren gedocht b v wit met niae ot lichtblauuj oecomW neerd Fig 1 geeft de helft van den boDenpas uieer waarvan een der einden door een zijsplit wordt gehaald waarna beid aan de poorzijd tforden gestrikt Het rokje is aan de achterzijde open en 50 cm lang en 100 cm breed De fcrutiSfeefcmotiefjes zijn over stramten gewerkt in zachte kleuren Op den rose rand kan mm b v ttoee timen lichtblauwe fcruiiies uierfcen en omgekeerd De ond r cant van de jurk en het lijfie worden omgehaakt met een losse en een vaste Fig II en fig lU geven het patroon voor het mutsje met overslag uxlkt in dezelfde kleuren toordt uitgevoerd als de jurk De korte halsnaad toordt dichtgestikt biiitenkartt inhalen en rrrhinden met een randje van 6 cm doorsnede braak Er Is misschien geen land in Europa waar van staatswege zoo weinig wordt gedaan voor de lichamelijke ontwikkeling van de jeugd In het nieuwe Duitschland b voorbeeldi is dansen een verphcht vak op de meisjesscholen Bij alle feestelijke gelegenheden voeren de meisjes er ui groepsverband dansen uit die een lust zijn voor het oog Ja wat dat betreft is er hier nOg veel werk te doen en dankbaar werk want het materiaal is prachtig Het Hollandsche meisje is goed gebouwd slank en st ryig er is alles van te maken Dan straalt het donkere expressieve gezicht plotseling op U kunt zich niet voorstellen wat een vreugde eu voldoening het schenkt als je ziet hoe een jong kind dat jeals een houterig verlegen stoethaspel tje met een kj ommen rüg en een slechte ouwelijke houding bij jè hebt gekregen in een paar maanden tijds verandert opbloeit jong wordt Ze komtonder een druk vandaan krijgt zelfvertrouwen begint te léven Op die manier bekeken zijn uw lessen dus niet alleen een bchameliljke maar ook een geestelijke training Het is een wisselwerking Poor het vrij dat is zelibeheerschtword i van bet lichaam wordt degeest vanzelf verlost van de berechteHollandsche verlegenheid die eigenlijk mets anders is dan éen t veel metzich zelf bezig zijn dajardoor J jes en smoor die met de l o r en het fijngesnipperde uitje zachtjes gaar ongeveer 15 minuten Roer er de havermout door eh laat die 5 minuten meesmoren voeg er dan de geraspte kaas bit laat die smelten en maak het gerecht dat goed smeerbaar moet zijn met wat zout en peper af Heerliik op bruin brood en op roggebrood zelf zonder dat er boter op gesmeerd isl Van kwark Tenslotte nog een belegsel waarbij kwark wordt gebrtiikt een potje of een beker verder wat fijngehakte prei en peterselie een snuifje peper en zout Vermeng alles met elkaar tot een gelijkmatig geheel en besmeer daarmee sneetjes brood zonder boter De Plattelands vrouw Deze maand is het eerste nummer uitgfiiomen van Jie Plattelandsvrouw maandblad van den Nederlandschen Bond van Boerinnen en andere plattelandsvrouwen Het blad dat verschijnt bij Van Gorcum en C mp N V Assen is uitgegeven er gelegenheid van bet tienjarig besfaan van den Bond die thans ruim HOOG leden telt aeeds lang bestond er een streven naar een eigen urga dat uitsluitend voor de belangen n het platteland zooals de plattej dsvrouwen die zellj zien en trachten te verwezenlijken op de bres zou taan Redactrice ia mevr A C Wi rsma Risselada te Leeuwarden 4n Haken Van het boekje Breien en Haken van mcJ K van Heyst leerares aan de Koningin Wilhelmina kweekschool te Rotterdam en de Huishoud en IndustrieSrhool te Schic diim is een tweede druk verschenen Zij heeft dit boekje samengesteld om het den onderwijzeressen die op de lagere school les in b iüen en haken geven gemakkelijker te maken indien fi baar lerlingen iets meer willen laten maken dan een maatlap en een kous Het boekje is voorzien van 40 afbeeldingen zeer duidelijke toto s van alle handwerkjes welke erm zijn opgenomen Piactische wenken voor de Huisvrouw Het aanzetten van knoopen aan gebreide kleedingsltikken kan men het beste doen door tegelijk aan den binnenkant een klein linnen knoopje mede te naaien met mevrouw GaillardJorissen wordt de Ujker en leerling dan weer natuurvrijer in haar bewegingen een natuurlijkheid welke n beheerscht lichaam zich kan veroorloloven Uit welke krinfea komen uwleerUngen Uit aUe kringen Ieder betaaltschoolgeld naar vermogen Wie geengeld heeft krijgt voor niets les voordat er aanleg en liefde voor de kunst is Merkwaardig is dat men onder de eenvoudigste volksklnderen de gaafste natuurtalenten aanbeft Dan laat onze gastvrouw nog een serie foto s zien van een uitvoering welke onlangs is gehouden in den Kdninklüke Schouwburg te Den Haag groepdansen en wij hooren dat de groepdansen en wij hoorden dat de solodansen voOTnamelijk worden uit gevoerd door de vakklasse die samengesteld is uit begaafden Bij de groepsdansen is dit volkomen ahders deze zijn voor de leerares het grootste probleem daar zij een hoog gemiddelde van den troep eischen een gemiddelde dat voornamelijk gegrondvest is op perfecte techniek en op nauwkeurige samenwerking Immeri hier is eenl eid en gelijkheid hoofd aak dat wil zeggen dat iedere danseres bereid is zichzelf onpersoonlijk te voegen in het geheel en er niet naar streeft Iwven doi troep uit te stekeh Dit saamhoorigheidsgevoel waarbij het individu zich ondergeschikt maakt aan het groepsbelang is misschien wel de voornaamste geestelijke les welke onze zoo individualistisch opgevoede jeugd uit het dansen in groepsverband kan leeren Het is ongetwijfeld een verheugend verschijnsel dat zooals mevyouw Gaillard Jorissen ons vertelde de belangstelling voor de danskunst in ons land groeiende is dat langzamerhand uit alle lagen van ons volk de leerlingen zich aanmelden want er is wel geoi vorm van kunst die zoo bevorderlijk is voor de schoonheid de gezondheid en de levensvreugde ONS GOED OOPE PATOOON Zomerlnrk ftüit jonge meisjes Ditmaal een fleurig zomerjurkje dat vooral voor jonge meisjes geschikt i $ De strook langs den pas welke den hals omsluit zal grooteren en zwaarderen I wellicht iets te forsch makai Voor jonge meisjes is dit patroon echter uitstekend geschikt Men neme er liefst een dun stofje voor dat zich gemakkelijk voegt en zeer luchtig en soepel aandoet Van deze japon zijn in de maten 40 en 44 patronen verkrijgbaar aan ons bureau Markt 31 De prijs van een dergelijk patroon is 10 cent Voor deze japon heeft men noodig 3 50 m stof van 95 cm breedte De praktijk leert dat alle eetgerei het gemakkelijkst schoon te maken is zoolang het nog warm is en daarom verdient het aanbeyeling om de pannen onmiddellijk nadat de spijzen in de dekschalen zijn gedaan vluchtig met een pannelap schoon Jft niaken later volgt dan de gfede beurt Is dit niet mogelijk dan zet men ze met water gevuld weg Het vatenwasschen wordt door deze voorbereidende werkzaamheden zeer vergemakkelijkt