Goudsche Courant, dinsdag 23 juli 1940

DINSDAG 23 JULI 1940 Bi Kon Nederlandsch Landbouwcomité ftiiiffi 23000 Rotterdammers geëvacueerd Goed ingerichte noodtehuizen in verschillende eeien der stad Sti v n naor Igmn huisvasting Aantrelckeli lc kampen vorige gelegenheid heeft de het Centraal Evaeuatieburcau Méam reeds uiteengezet dat t r Rotterdamsehe vluch tt rj lstreerde Rotterdamasne viucn S een aantal was bereikt vaa rMOOO Dit aantal zoo deeld SS van D k gisteren Jn een bü iS t nw gestegen vSheeft de heer Vén Dijk medeJS p welke wijze de evüfuatie JS 4 rd D taak van d Bot Sbe e acualiediensl tepaalt rJTilechtó tol de voorbereiding en deling van de evacuatie voor zoover 52 in Botlerdam zelf moet geschieff Over de keuze van de plaatsen Zaêieai wrdt geëvac iecrd de z g riiXtoarden besHst echter het Bureau rfSr burgerbevolking B A B te ZnmethaÉe welks directeur de tJ i F F Gotz is Dit b ireau de fficie le inslantip indertijd voor de Z attk der bevolking uit de getroftai tbieden is thans ingeschakeld bü eViKuatie der bevolking van Rottaiam en den Helder Indeeling naar inilien lee tijd enz In overleg met dezen dienst worden je Ie evacueeren personen door den goltertoiBchen evacuatiedienst ingejeeld verschillende rubrieken naar KKJjjl milieu leeftyd kerkgenootidiap enz Vervolgens kent men veridiillende afetandsgroepcn d w z bij jt bepaling an het vluchtoord OTKh rekening gehouden met de voor joniraigen bestaande noodzakclUkheld in verbandmet zaken of anderslini dagelijks in Rotterdam te zUn 0egenen die voor evacuatie in aanBieriiing korotn worden eerst gedurende eenige dagen opgenomen in een ir in Rotterdam beslaande keurig inpirichte noodtehuizen waar zij worden pkeurd terwbl wordt nagegaan of itj ver voldoende kleeding dekking n schoeisel beschikken waaraan in b ja alle gevallen een tekort blijkt te bestaan In een daartoe ingericht magalijjl van maatschappelijk hulpbetoon kruien lö dan een volledige ui trusting vtniM zti van het nopdige voorzien de reis naar het vluchtoord kunnen luviarden Twee soorten uitkeering Dtar hebben zu altijd recht op een lekere uitkeering waarbü men twee Kwltcn onderKbeUt Ten eente indien d lelvacueerden z n ingekwartierd kg particulieren wordt voor het beleuB aan evacuatie vergoeding plus Bkield een bedrag i itgekeerd dat onItvter otereenkomt met het tot dustm t g kende steunbedrag en ten ttittit indien de menschen door het kiOTB fan en eigen woning in eigen kiiimftiBr voorzien wordt hun een wekeljjksche vergoeding toegekend Inwijl bovendien de burgemeesters imachtigd z n de gezinnen aan het midiit huisraad te helpen Haii verdere v erzorging met het oog rdtavister is in voorbereiding Deze litiitn huisvesting kan men nog in tenckUlende soorten onderscheiden Ir tüa Ueden die geen reden hebben 00 lIMdig mogelijk naar Rotterdam teug te keeren en in hun nieuwe co aati een bestaan trachten op te l Bl Men kan daar daji een woning kuitB en beeft dan recht op onder tag Ook mag men nog te Rotterte Verblijvende naar een willekeu2 P i ts El Nederland evacueeren t bureau heeft reeds verschillenden nwien ten vervoerbewijs naar de ► Mtt hunner keuze verstTekt Indien ï Itreditigd zijn tot een evacuatie loedinf verspelen zü door deze J het recht daarop niet Voorts kt bet bureau over tehuizen in ök Bde deelen van het land ZU J a I bezwaar bun bestaan elders n voortzetten kunnen zich als Wwilde voor een deter huizen laten f r ven bij het Centraal evacuatie an Vhiotwgkïtraat 2 Rotter OpncBing In kampen T tlMte it er nog gelegenheid tot f in kampen o a is er een rj complex te Oollgensplaat dat J ttfctvolen kan worden Het is tttwkkelijke omgeving en ideaal wkfeideren Een groot aantal geIt hier nog worden opgc hnlzen in daartoe geschikt jw Idioolgebouwen zijn in alle a leed Wtj zijn in de gelegenJ WM enkele v a dez tehui lts teeds K fge eiden ruimten JjjT de Bienschen is gezinaver kWin B slapen De maaltijden j toJrt end verzorgd er zyn jf badcellen Een goed voorHe Maltje met inwonende ver1 ta voortduraod medisch y op het punt geen ge Mioevm te wonten t ww y Wk te in tle e a reeds plaafs voor 2177 dergaHik tehui be HtttJ niet dat men daarna geNiZT worden Dit hangt van to id brt rbl4 i y rJ Ofden By de toewijzing lük mwdwoninacn echter hebl en de bewoners van de noodtehuizen die vaij goeden wil hebben blijk gegeven echter voorrang Zoo zullen binnen enkele weken ongeveer vijftig gezinnttn uit de tehuizen als eersten een gereedkomende woning betrekken Dit zal ongetwijfeld voor velen een aansporing zUn zich aan te melden Tehuizen voor dakloozen Zooall men weet zytt in verschillende wijken onmiddellijk tehuizen geopend voor dakloozen Op dit oogenblik verblöven 11 000 menschen in deze tehuizen maar het spreekt van zelf dat dit aantal iidh steeds wijzigt Rotterdam heeft thans vijftien noodtehuizen twee in het Noorden drie in het Zuiden vier in het Oosten drie in het Centrum en drie in het Westen Bovendien is aan den Linker Maasoever een nachtverbiyf ingericht dat slechts van acht uur s avonds tot acht uur s morgens ia geopend voor degenen die bij dreigeiïd gevaar niet in hun huis durven blyVen De noodtehuizen hebben eigen helder ingerichte keukens terwijl het Centraal bureau voor voedselvoorziening onder leiding van res majoor G Knoth alle spijzen enz levert De bewoners der tehuizen betalen een kleine vergoeding Zoo spoedig mogelijk zal getracht worden eeii einde te maken aan het gezamenlijk onderbrengen van vele gezinnen in een lokaal Er worden in de tehuizen practische kamertjes getimmerd die de menschen een wat huiselyker aanzien kunnen geven Van tijd tot tijd worden voor de bewoners der tehuizen gezellig avonden georganiseerd terwijl getracht wordt den bewonerj iboveel mogelijk het gemis aan een eigen huis te doen vergeten De stemming is gelukkig uitstekend en de bewoners helpen allen mede bij het schoonhouden en andere huishoudelijke bezighden en Oppèr Oostenrük Nederland BESCHOtlWtNGEN VAN GAULEIfER EIGRÜBER In eeff persconferentie heeft de rijksstadhouder en gouwleider van de gouw OberDonau beschouwingen gehouden naar aanleiding van de reis van meer dan 6000 Ncderlandsche kinderen naar dit gebied De streek waarin uw kinderen thans eenige vacantie gaan genieten aldus de heer Eigniber ligt in de uitloopers van de Alpen aan den bovenloop van de I onau Dé gouw Ober Donau vroeger ObcrOesterreich ligt tusschen het Bohemerwoud en de Alpen Het is een oud cultuurland van Duitsehen stempel n heeft Zuid Duitsch karakter Het ia bovendien de gouw waarin de FUhrer is geboren en opgegroeid Sinds St Germain heeft Oostenrijk ontzettend veel ellende en nood meegemaakt Nederland kent dien nood door de opneming van zoovele Oostenrijksche kinderen in dit mooie ïand De blokkade van toen trof in de eerste plaats de Oostenrijkers Daarna heeft het land langen tijd voortgeleefd zonder initiatief en zonder den wil eigen lot in handen te nemen 600 000 werkloozen waren het reaulta van de regeeringen Dollfuss en Schusc inigg Thans is alles veranderd Reeds voor den oorlog waren er geen werk4oozen meer integendeel meer dan 40 000 vreemde arbeidskrachten vinden thans tn de gouw Olser Dónau werk Het onderscheid met voorheen is weergaloos Waar voor vier jaar slechts braakliggend land te zien was zijn thans nederzettingen en fabrieken verrezen In één jaar tüd is aan een der meren de grootste kunstzijdefabriek ter wereld gebouwd Ik verzeker u wij bedoelen geen propaganda actie met deze kinderuitzending Wij achten dit niet noodlg Wij bedoelen in dt eerste plaats dank te brengen aan Nederland voor zön hulpvaardigheid in de jaren 1920 en 1921 In de tweede pli ts is het een gevoel dat hel in de Oottmark en hier tenslotte dezelfde menschen zijn en dat noch wraak noch vijandschap ons ooit gescheiden hebboi het gevoel dus van een nauwe verbondenheid Olj kunt aan de ouden der uitgezonden kinderen zeggen dat de kinderen goed zijn ondergebracht en verzorgd Als de diepste zin van onze actie voor de uitzending van Nederlandsche kinderen naar de Oostrnark moet u zien het verlangen om te bewijzen dal wy geen vijanden zijn doch vrienden die elkaar gevonden hebben in het streven eenmaal in vrede ertjeid en brood voor onze volken te vinden Aldus Gauleiter Eigruber DR f J r MATTAAR BntECTEim OtÉ aOOGElUE TEXTIEL8CB0 H TE ENSCHEDE De geirteenferaad van Enschede heeft gisler v MM met op 2 na algemeene fteHnttien tot dire if ur der hoogere textielachool bcBoamd dr T J F Ma taar S9V DE NEDERLANbSCHE POLITIE Venrult in vollen omvanff haar taak Van bevoegde xUde wordt h navalgende onder de aandacht gebracht BU èen deel van het pub iek en vermeedeiyk tengevolge daarvan ook by eenige politie iunctionarissen h cft ii het ook tot heden in geringe mate de meening gevat dat de Nederlandsche politie grootendeels zou lün uitgeschake d Niets i mu der Juist Nog ste Qs vervult de Nederlandsche r kf IJl gemeentepolitie in vollen pnvang haar taak De haar oorspTon eI j opgedragen wettelijke bevoegdheden Ün doo de Duitsche bezetting eerder e dan afe nomen Het ged ïJte van de bevolking hetwelk fceloof schenkt aan die onjuiste opvattir g en hieruit meent te kunnen concluieeren dat aan verstoring van ds openbare orde ruat en veiligheid thans minder gevaar verboden is wordt er met nadruk op gewezen dat de Nederlandsche politie de haar opgedragen taak lot handhaving der rust orde en veiligheid met alle haar ten dienste staande middelen en met steun van de hier aanwezige Duitsche autoriteiten met alle kracht en op de meest grondige wijze zal uitoefenen Goede vangst van de Utrechtsche politie TWEE BERUCHTE DIEVEN OEKNin De Utrechtsche politie heeft door een gelukkig toeval de hand kunnen leggen op een tweetal beruchte dieven die ila alle waarschijnlijkheid nog heel wat meer op hun kerfstok hebben dan thans bekend is BU een Juwelier op het Vredenburg vervoegden zich Zaterdag twee heeren die hun gouden verlovingsringen te koop aanboden Zij hadden zoo zeiden ze door den druk der tijden hun verfovingen maar verbroken en achtten hel dragen van een gladde ring overbodig geworden Hieraan was niets bijzonders te merken en heel beleefd werden de heeren geholpen en uitbetaald Even nadat de heeren de juwelierawinkel hadden verlaten werd de eigenaar van de zaak opgebeld door eeik flliaalhoudster uit de Korte JanMtrtaC Op fluisterenden toon deelde zij mede dat er twee klanten warerf diè hun verlovingsringen aantjoden en zich in den tüd dat de ringen op hun goudwaarde gewogen werden naar haar meening verdacht in den winkel ophielden Uit het telefonisch gesprek maakte de juwelier op dat de verloving verbrekende Jongemannen bereids een en ander dat van hun gading was op slinksche wyze in de zakken van hun jassen hadden laten glijden en hij adviseerde de filiaalhoudster vooral niets te laten merken en zoo mogelijk de heeren nog eenigen tijd aan den praat te houden Het gesprek werd in snel tempo gevoerd doch de juwelier vertrouwde dat de fUiaalhoudster handig genoeg was om te begrijpen waar het om ging en zoü trachten haar klanten nog even bezig te houden Inmiddels De daders hebben ook in Den Haag eh andere plaatsen hun lag geslagen ZU z n de 27 jarige G A G B zonder beroep en afkomstig uit D en Ifoag en de 13i8Tige kieennaker R S vSi Hah zen Nadat beiden ter beschikkihg van den hoofdWmmtssaris van politie te Utrecht waren gesteld zijn fU overgebracht naar Hilversum waar door de plaatselijke poUtieautoriteiten getracht zal worden taeer licht in tal van I duistere Mken te krygeo LcTMMüHMaMdktribMtM BROOD BONS 71 t m 80 van het broodbaalraekje MM fnan gewoen brood of 2S00 gram raggcbraad voor de periode 22 t m 28 Juli met 4 dagen extra geldlgbeldsdaur SUIKER BON no M 1 K O Mtker geldig tot en net 25 Jnll MEEL BON M 7S 2H ons tarwablocm t tartremccl ef bockwciimwl f raggcblaem af roggemeel oft xclfrlizend bahmeel geMig tot en met 28 Juli BON Mi 2 2 oiM tarwebloem of tarweneel ol boekweitmeel ef roggebkwin af raggemeel of zcifrüzend bahmeél geldig tet en met 9 Augustus BOTER BONS no 67 en 68 2S gram boter of margarine of vet gel lig tot en met 28 Juli THEE OF KOFFIE BON DO 8S H oma thee af H pond koffie geldig tot en met 2 AugostHS PETROLEUM PETROLEUMZEGEL Periode Hl 2 Liter petroleum geldig tot en met 11 Augustus GRUTTERSWAREN BON no 95 250 grarfi rijst of rijstcmeel geldig tot en met II Augustus BON ne IM 296 gram havermout ef haTenrIokken of gortof grutten geldig tot en met 11 Augustus BON HO 185 180 gram maizena f gricsmeel af puddingpoeder geMtg tet en met 11 September BON ao 118 108 gram maearani f vermieelU ef spaghetti geldig t t ea m lt 11 è rtcmb r MOTORBRANDSTOF Tweede distributie periode hiapt van 1 Augustus t m 31 Augustus Vervoersvergueningen es TecwijziBgea van metarbrandstof moeten opnienw werden aangevraagd op de gebruikelijke formnKeren Onze marine verloor 12 schepen GEEN BERICHTEN OMTRENT BEMANNINGEN Is het orgaan van de Kon Ned Vereeniging Onze Vloot worden thans de verliezen van onze marine tijdens de oorlogsdagen gepubliceerd Deze verlieslijst bevat de volgende scheepsnamen Torpedobootjager Van Galen gezonken te Rotterdam door luchtaanvallen Kanonneerbooten Johan Maurits van Nassau onder de kust Brinio en E iao ep het Ussefaneer bij den afsluitdijk gezonken Mynenlegger Hydra in de Zeeuwsche wateren Mijnenvegers Pieter Flonizoon en Abraham van der Hulst Tdrpedoboot Z 3 Kleine en oude kanonneerboot Bulgia bU Schellingwoude Bewakingsyaartuigen B V 34 zeesleepboot N dzee en B V 37 zecsleepboot De Schelde Tenslotte is ook nog verloren gegasm het oude nUt meer varende opleidingsschip NcordBrabant Vlissingen De Van Galen Johan Maurits van Nassau en de beide mijnenvegers waren betrekkelijk nieuwe schepen de andere oorlogsschepen waren van ouden datum en hadden geringe gevechtswaarde Het verlies van deze schepen sluit geenszins in het verlies der bemanningen Een belangrijk deel der bemanningen is namelijk aan boord van de naar het buitehland vertrokken sc pen gegaan zoodat berichten daai trent ontbreken De restaurant menu s VEREENVOUDIGING TE VERWACHTEN Vfelgens het Hbl is binnen afzienbarcn tijd in hotels restaurants en pensions een vereenvoudiging van de menu s te verw ichten Het onlanE s opgerichte Rijksbureau voor het Hotel CaféRcgtaurant en Pensionbedrijf koestert namelük het voornemen op dit gebied richtljunen te geven en zal zich ten deze door een conunissie vim deskundigen laten voorlichten Vereenvoudiging van menu Si bestaat reeds geruimen tüd in Duitschland en werd tijdens den oorlog o a ook in Frankrijk en Engeland ingevoeïd De vereenvoudiging in die lenden omvat gewoonlijk een beperking van het aantal beschikbare schotels en versobering van de samenstelling daarvan Hier te lande hoopt nn en dit vraagstuk in denzelfden geest op te lossen STREVEN NAAR CÊN LANDBOUWORGANISATIE Onder voorzitterschap van den heer H D Louwes uit Ulrurn werd dezer dagen de gecombineerde vergadering van het bestuur en de eerste afdeeling te sGravenhage gehouileii Omtrent de in deze vergadering gedane mededeelingen of genomen besluiten valt het navolgende te berichten ji De vergadering was unaniem van oordeel dat stappen moeten worden gedaan om zoo spoedig mogelyk het ideaal van één Algemeene Ncderlandsche Landbouworganisatie opnieuw te verwezenlijken Besloten werd deze aangelegenheid in de eerstvolgende bi ieonkomst met de confession eele centrale landbouworganisatie aan de orde te stellen Vanwege een der aangesloten organisaties werd de aandacht gevestigd op de propaganda van den Landbouwvoorlichtingsdlenst ten gunste van dön verbouw van stoppelgtwassen voor gebruik als veevoeder op zuivere akkcrbouwbedrüven Zoolang echter de akkerbouwers niet weten hoe zij het op rtpzp wijze Verbouwde ruwvoeder op loonendo wijze kunnen afzetten mag het resultaat van deze actie niet worden overschat Besloten werd deze aangelegenheid net den directeur generaal van den landbouw te bespreken Van verschillende zijden werd de verordening inzake het ontslag aan arbeiders ter sprake gebracht Opgemerkt werd dat het landbouwbedrijf diat naast vaste arbeiders veel los personeel voor seizoenwerkzaamheden in dienst heeft in tegenstelling tot industrieel bedrijven niet licht op inxiote schaal tot ontslag van arbeiders zal overgaan daar het bedrijf niet plotseling sterk kan worden ingekrompen of stopgezet Bemoeilijkt men het ontslag van arbeiders dan zal de neiging bestaan zich bij het aanstellen van personeel tot het uiterste te beperken Besloten werd na te gaan of het mogelijk zou zijn dat de betreffende verordening niet op den landbouw van toepassing wor4e verklaard Hervatting Oostzeevaart VERVULT IN VOLLEN OMVANG In verband met de hervatting van devaart op de Oostzee met kustvaartuigen deelt et Rijksbureau Zeeschepvaart het volgende mede Het uitvaren van schepen is zmSeT vergunning van het Rijksbureau Zeescheepvaart niet teegestaan Deze vergunning kan onder bepaalde voorwaarden worden verleerd Tot deze voorwaarden behoort dat de reeder of kapitein eigenaar aangesloten lis hetzij bij den Bond van werkgevers in het kustvaartbedrijf m Rotterdam hetzij bij het bureau van de centrale Groninger kustvaartorganisatie Deze laatste organisatie wordt eerstdaags opgericht Intusschen kan men zich voorloopig aansluiten door inschrijving bijlhet Rijksbureau Zeescheepvaart dat gevestigd IS Bezuidenhout 30 s Gravenhage De bevrachting der kustvaartuigen n uitgaande zoowel als in thuiskomende richting geschiedt centraal by het Rijksbureau Zeescheepvaart c q bü het Centraal bevrachtingsbureau voor de kustvaart De oprichting van dit bureau verkeert eveneens in vergevorderden staat van voorbereiding Het ligt niet in de bedoeling de scheeps en vrachtmakelaars uit te schakelen Van de totstandkoming van de Centrale Groninger kust aart organisatic en het Centraal bcvrachtmgsbureau voor de kustvaart zal binnenkort mededeelmg in de pers worden gedaan De Duitschers in Indië REPRESAILLE MAATREGEL TE BERLIIN Thans is te BerUJn officieel bekend gemaakt dat de Nederlandsche vereenigingen Nederland en Oranje en Hollandia tol nader order elke activiteit is vertioden D bibliotheken zijn veriegeld In de motiveering van het besluit staat dSt de houding van de leden van die vereenigingen niet de minste reden heeft gegeven tot klagen Het is te beschouwen als een zuivere repre saillemaatregel in verband met de houding tegenover het Duitsche ver enjgingsleven in Nederl Indié In Duitschland geïnterneerde Nederlanders RUIM 48 TE NEURENBEKO Het Nederlandsch Persliantoor meldt Hel aantal Nederlanders dat thans nog in Duitschland geïnterneerd is bedraagt 432 Zü bevinden zich yrüwel allen in het kamp voor burgerlijke geïnterneerden te Neurenberg dat als lag 13 bekend staat ZUzuUen ongetwüfeld hun vrijheid herkrügen zoodra aan de volkomeB oni 6odige interneering der Duitschers in Nederlandsch Indlë een eind Is gemaakt Hel aantal in Indi geïatemeerde Duitschers is overigens een veelvoud van het getdl Nederlanders dat in Duitschland geïnteereneerd i RAOIOmEUWS WMMiaas ai êu JAAaSTEI D 4M 4 M V A it A S S Berlcbtan AJI P iftamofoonmusifk v p o M sa MorgrawUdins j V A R A IS l D elain tle U M PlarovoorSraöit Il ta I cel i itle Il 2 ara l i I I st a tUMw IZ SS Ssiiiiertlda en M li te 1J 4J Berichtea A NJ IM Crunslommullrk IJS VJtM A m ItaririoBHorlieBt apn t t aramofoonmuilek a 4i Oieel en lang J M Voor de kind ren J IS Berichten ANP 5 M GramotoonmuiicK SJ D Ramaiar 4S BackbMprekina Vras n van den das A N P l IJ Volkaains 7 4S rellcltalle i f 45 Puzzle ultMndtnf as Berichten A M P S IS Deelaniatie SJ Radiatosncal Bont prasramma VAR A trykorlt st opn Is ls MJS Barlchtsn A NP KOOT WIJK ISTS IM A v a o I t B rlci t l DhIImH J IS Irhlen Knf Oramalooninuzick Om S SB Berlchlen AJIP 9 00 Omroeporkest en oll t opn 91 ertrhten Vlaami cli S 4S Cramofoonmus l M MoiawiwQdins is is Oewude nuiilak Srpl kTSO De Twllisht Sticker lopn t ll Berichten fineelwh II M Berichten Vlaaiiacli H 45 Aitvioal piano n klarinet 12 J Beiiclitin Duit iCll IJ 4S BenciiIeB A N P eventueel uramofaonmiiztek l Off A V R O Aeolian orkeat en soUtite Z Berichten D0it vch 2 15 Omroeporkest a I5 Berichten Engelich 3M Gramofoonnmrlek 4 S A V R O dansorkest 5 M Belichten Dultsch S IS Bei lchicn ANP 5 J0 Grainorounmuziek S ls Belichten Engel eh OnSerwMi f iitf j vaor de Scheepvaart S M Taal e en cau erle De w iterwegfn van Wesl Eurüpa A V R O J Otl Vrasen van dan d g A f P T M A V B 0 Amussii eiit oikei i S eo Ber Dultsch S 16 Berichten ANP Berlchfen En elsch S 45 Berichten Vlaamach S M De vrooltjlra vijt 19 1 9 3e Ecrichlen Engelschl 4 Benctilen Vlaam ch IS M Berichten DuJtsch IS IS ll 3 Berichten ANP n sluiting I8 3 H 45 11 15 ll M en 12 15 1Z M B rtchten Ensel ch IS Ber Engelsch Aanvragen om motorbrandstof MOETEN VOOR 2C DEZER WORDEN INGEDIEND De inspecteur generaal van hat Verkeer maakt bekend dat aanvragen om motorbrandstof voor de maanTJ Augustus uiterlijk 2 dezer door d ftjksinspecteurs van het verkeer moeten zun ontvangen om tijdig tiehandeld te kunnen worden ORDENING IN DEN AVTOMOéTELHANDEL Gisteren is een bespreking gevoerd tusschen de be turen van de Nederlandsche Vereeniging De Rijwiel en Automobielindustrie afd automobie len RA I en van den Bond van Automobielhandelaren en garagehouders B O V A G waarbij na de onderhandelingen der laatste jaren volledige overeenstemming is verkregen ten aanzien van de algeheelc ordening van den automobielhandel Er zal e n centraal orgaan opgericht worden onder neutrale leiding waaro er binnenkort nadere bijzonderheden zullen worden bekend gemaakt BEJAARDE DAME UIT EEN RAAM GEVALLEN In de Sonoystraat te s Gravenhage is gistermiddag de 71 jarige Juffrouw W E M O B aan de achterzijde van haar woning op de eerste verdieping uit een raam gevallen Zy kwam tereA ht in den tuin van de benedenbuén en werd zeer enistig gewond oBb G en G D bracht haar naar het Rwde Kruis iiekenhuis waar zij kort na aankomst en zonier bij kennis te zijn gekomen is overleden RECHTSZAKEN PLUNOERAARS BERECHT De Maastrkrhtsche rechtbank heeft eenige zaken i ehandeld tegen Nederlanders die er van worden verdacht tijdens de verwarring der eerate oorlogsdagen zich militaire goideren Ie hebben toege igcnd Zoo stond de 29jarige mijnwerker Th C J terecht die zich op 10 Mei op de Bjlgerbaan o a zes onderbroeken andere militaire kleedmg en eenige legerpistolen had toegeëigend Tot zijn verontschuldiging voei le de man aan van Duitsche soldaten verlof te hebben gekregen de goederen mede te nemen Zoowel het p M als de president achtten dit zeer onwaarschijnluk De officier van Justitie vorderde een gevangenisstraf van vier maanden Met een zelfde veroaschuldiging kwam de ongeveer 50 jarigc B M uit Lionel eveneens gedetineerd bU de rechtbank aan waarvoor hij zich had te verantwoorden wegen diefstal van zes wollen dekens drie tentzeilen een leeren tasch met gereedschappen gas maskers hemden borstrokken en onderbroeken Blijkens de verklaring van een getuige è décljarge had de verdachte gezegd de spullen aan de militairen terug te zullen geven wanneer de toestand wat gekalmeerd waa Deze goede bedoeling werd echter niet hoog aangeslagen want de eiach luidde zes maanden gevangenisstraf KUNST EN LEHEREN FEST8PIELE TE BATBEOTH Mevrouw Winifried Wagner heeft gisteren in het Festspielhaus te Bayreuth vertegen woordtgers der buitenlandsche pers te München ontvangen ZiJ tte voor hen de pedaehte van de Testepiele de tecflni sche inrichting en de amenstelUng van het ensemble uiteen De gastea hadden vooral veel belangstelling voor de beroemde akoustiek van het Festspielhaus dat door Richard Wagner zelf ontworpen is Daarna woonden zy de opvoering Van Siag fried bU