Goudsche Courant, dinsdag 23 juli 1940

Düitsche rechterlijke Macht voor Strafzaken EEN lANDGERECHT EN EEN HOOGGERECHTSHOF Vervolging van Delicten met uitsluiting von de Nederlandsche rechterlijke Macht v Kt Umonade mei een rieije LIMONADE SIROOP rMiatffraUs 41 87 d LIMONADE GAZEUSE 13 et pmr IhMchl Hare iramh xam gga tn M inaa 13 i Horo Catitt Pari 17 et Rijno tematansay IScl VruchtanwilnaN par llaadi 35 et 3 RoMekan voor I I Z H B BIEREN Frisseha xMnerdn t por ent 7 8 et ZonnelruK 2 eai veer 15 el ToHoat par en 6 9 et Vruchlanrollan 3 veer 10 et Choeelade reopen par stuk 4 et IJspattiiles ca 29 ia 1 on par ons 9 cl Talellceaken per but AO t Varsche blscuHs pfif 24 stuks 10 et ffi Slino thaa KoHIa SIMON OE WIT o 2549 171 ALGEMEEN BUREAU VOOR BEROEPSKEUZE TE GOUDA GEEFT GRATIS ADVIEZEN INZAKE BEROEPSKEUZE Spreekuur iedere Vrijdagvan 19 21 uur Uitgezonderd 16 23 en 30 Aug GebouwCentr Kopschool A O de Vrijestr 1 HuloadroB van don Lolder Rlddor van Calawsg 85 Telal 3S89 O 2548 14 Alleepwonende juffrouw zoekt ongemeubJIeBr zit slaapkamer met kookgelegenheid Brieven onder No ü 2546 aan het Bur v d blad Q 2546 5 i ZiT SLAAPKAMER ged geineub te huur gevraagd door jonge man Brieven met pnjsopg No O 255ÜBureau v d Blad 6 Adverteert in dit blad Möalen stnMitt idt tWtadieS van vercdiillrade gencbtm of rtarlaBdwd Mntaaenwor Dawbij zün ia e dorp de keric F weermacht in Nederland is iH Ah d l daartoe het jen ee i hulaen b ch di d Een I STtlüS ïïf to ï teSSr Hat heden Werichenen VerordeninganblMl no 12 bevat eeq verordening Hl den Rükscommissarl voor het iMcette Nederlandsche gebied betreffende de Puitsche rechterlijke macht oor trafzaken raragrsaf 1 baadt la dat voor het bawtta NaderUadsche gebied de DnU ÜM rechtcrUPie maeht voef strafMtaa wordt ingeiteM Haar argaaen Ha het Duitaebe Landgereeht en het itaehe Hóogterechtihef in het be ttto Nederhnidiehe gebied alsmede Mwr bdde gereehten gemeensiAappeUtk het Diiltadie Openbaar Ministerie De voorschriften betreffende de bevoegdheid van den Duitschen krugsraad en van de byzondere rechtbank foor strafzaken voor leden der S S en oor de leden der politieorganisaties Met een bijzondere taak blijven onamigetast Volgens par t xJjn de Ooitsehe gereebten met oitalaiting van de Nedcriaadsche rechterlijke maeht bevoegd om delicten die door Dnitsche of voormalig Duitscbe staatsburger of door staatsburgers van het protectoraat Boheiuen en Moravië begaat worden te vervolgen en te vonnissen Hetzelfde geldt ongeacht het staatsburgerschap van des dader of de deelnemen wanneer de daad Zich richt tegen het GrootDuit ebe rUk het Duitscbe volk de Natio aal socialistische Duitscbe Arbeiderspartij de vertakkingen daarvan ofdaarbU aangesloten organisaties Zich richt tegen een Dnitsehstaatsburger of een persoon die InMenstverhouding staat tot het Groot nitsehe Rijk tot de Nationaalsocia Hatisehe Duitscbe Arbeiderspartij baarvertakkingen of daarbij aangeslotenorganisaties tijd is de uitoefening vandeae dienstbetrekking of in betrekkingdaarmee Begaan wordt la dieast van deBuitsebe autoriteiten of In verband iet dexeil dienst op Duitseh grondgelried of in gebouwen ruimten ofinrichtingen die dienen ten behoevevan bet Groot Duitsche Rijk de Na tionaal socialistische Duitscbe Arbeiderspartij haar vertakkingen of daarbij aangesloten organisaties 4 Blijkt te xUn plundering in opbevel ontruimd geUed of ia vrijwilligontruimde gebouwen of ruimten ofbHjkt te zijn een misdrijf Verbrechen der Vergehen tegen UJf leven ofeigendom onder gebruikmaking vande maatregeien genomen ter verdediging tegen luebtaanvalien of blükt teid een misdrijf Verbredicn ge arliik voor het algemeen bebng la het bijBonder een misdrijf dat de▼ edaelvoonienlng in gevaar brengt De Duitsche gerechten in het bezette Nederlandsche gebied zgn gevestigd te s Gravenhage De Rukscommissaris voor het bezette Nederland che gebied stelt de rechters bq de Duitsbhe gerechten in het belette Nederlandsche gebied tot opzegCens toe aan De Duitsche gerechten kunnen op iedere plaats in het bezette Nederlandsche gebied ambtshandelingen verrichten Bü het Duitsche landgereeht l eslist de alleensprekende landrechter De landrechter kan tuchthuisstraf van ten hoogste 5 jaren gevangenisstraf vestingstraf hechtenis en geld boete alleen of tezamen met bekomende straffen alsmede alle maatregelen voor beveiliging en verbetering uitspreken Tegen de vonnissen van den rechter is beroep toegelaten tegen zijn overige beslissingen een klacht Beschwerde volgens de maatstaf van het Duitsche procesrecht Het Duitsche Hooggerechtshof be ist met drie rechters De leden van het Duitsche I gferechtshof in het bezette Nederland Idie gebied kunnen tegelijkertijd tot een gerecht in het Duitsche Ruk behooren Een zijner leden moet zün atnbteluke woonplaats te sGraven hage hebben Het Duitsche Hooggerechtshof kan elk toegelaten straf uitsplreken Het beslist in geval van toepassing Win een rechtsmiddel tegen besUssinicn van den landrechter Hooger beroep of beroep in cassatie van de vonnissen van het Duitsche Ro 4tgerechtshof is niet toegelaten Een gerechtelijk vooronderzoek vindt niet plaats Wanneer het delict waarvoor de Duitichc gerechten bevoegd z van gwiaca belMkenis en de dader noch Dnititii a wbdHirger noch staatsburger van het protectoraat Bohemen en Jloravië is kan de zaak aan de Nederlandsche autoriteiten met strafvervol iag belast worden overgegeven om te Jotdw vervol en berecht volgens ilederlandsch redit combineeren van straffen uit Wtaehe en Nederlandselie vonnissen Jfcawt tot de taak der Duitsohe ge Duitsche Hooggerechtshof bevoegd Het hoofd van liet Duitsche Openbaar Ministerie bü het Duitsche Landgereeht en het Duitsche Hooggerechtshof voert den ambtstitel van Dtiitsch procureur generaal in het bezette Nederlandselie gebied De verdediging ïot de verdediging voor de Duitsche gerechten in het bezette Nederlandsche gebied is toegelaten 1 HU die als verdediger voor een gewoon gerecht in het Duitsche rijk is toegelaten 2 De bü een Nfederlandsch gerecht ingeschreven advocaat wien de Rukscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied vergunning heeft verleend De Duitsche autoriteiten met strafvervolging belast passen toe 1 De telkens door den Rukscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied en door de door hem daartoe gemachtigde Duitsche instanties alsmede door de bevoegde Duitsche weermachtsinstanties tot en met 28 Mei 1940 gegeven rechtsvoorschriften 2 Het telkens in het Duitsche ryk in de gedaante van vóór de aansluiting vap Oostenrük Altreich geldende strafrecht 3 Het op den dag van afkondiging geldentje Nederlandsche strafrecht met inbegrip van de bepalingen die de secretarissen generaal van de Nederlandsche departementen van Alge meen Bestuur na 28 Mei 1940 op grond van een machtiging van den Bukscommissaris voor het bezette NederlafidscAe gebied uitgevaardigd hebben of zullen uitvaardigen Straffen De volgende straffen van het Nederlandsche strafrecht komen overeen met die van het Duitsche strafrecht Levenslange gevangenisstraf levenslange tuchthuisstraf Tijdelijke gevangenisstraf van meer dan 5 jaren tuchthuisstraf voor den tüd van twee derden van den duur der gevangenisstraf Tijdelüke gevangenisstraf tot en met 5 jaren met inbegrip van hechtenis hechtenis Geldtwete geldstraf Is de Duitsche of de Nederlandsche rechterlgke macht ingevolge deze vsrordening tot het behandelen van een strafzaak niet bevoegd dan moet de strafzaak aan die instantie welke daartoe bevoegd is geworden worden overgegeven Achten beide zich bevoegd of onbevoegd dan beslist de Rukscommissaris voor het bezette Nederlandsche ovtr de bevoegdheid Een zaak die vanwege de bevoegdheid wordt overgegeven blgft in haar geheel Dit geldt in het büzonder voor de behartiging der tennünen en voor de gemaakte onkosten kosten rechten en vergoedingen Deze verordening is met ingang van heden in werking getreden IT LAATSTE BERICHT DUITSCHLAND LBGERBER CHT VAN HEDEN HAVENS EN VLIEGVELDEN AANGEVALLEN Kooi vaardüschepen Beschadigd Het opperbevel van de weermacht maakt bekend Een van onze kleine duikbooten heeft scheepsruimte der vyandelyke koopvaardü met eep inhoud van 18 000 br reg t tot zinken gebracht De schepen voeren in krachtig beveiligde convooien Het luciitwapen heeft verkenningen ondernomen boven Engeland eh Schot land p 22 Juli en in den nslcht van 22 oP 23 Juli vielen groepen g vechts vliegtuigen haveninstallatie icgvelden luchtafweerbatteryen en schynwerpers van den vüand aan Vooral de havens Pembroke met zyn troleumopsla plaatsen Chatham Sheerness £ dinbui gh eo Aiierdeen bt nevens vli velden in de streek van Portsmouth en aan het Bristolkanaal werden met bobmen besto At In het Kanaal en aan de Oostkust van Engeland zyn drie koopvaardyschepen door inslaande bommen beschadigd Vyaodelüke vlie tuj an liei en ook in den nacht van 22 op 22 Juli bun aanvallen op iiiet QiUitaite doelen in Noord en West Suitschland voort vüandelqk vliegtuig werd door luchtafweergestJiut neerglehaald een Duitseh vliegtuig wordt vermist Achteraf yordt bokend dat bü denaanval in den macftt vaA 20 op 21 Juli op WUhelmshaifen nog twee vijandeI üke vliegtuigen zijn neergeschoten Daarmede is het aantal der bü dezenaanval door het luchtafweergeschutder marine neergehaalde Vliegtuigentot zes gestegen ITALIË LBGERBERICHT VAN HEDEN Activiteit in de lucht Legerberich t no 44 van het Italiaansche hoofdkwartier luidt In Noord Af ika hebtwn onze vliegtuigen met succes bomaanvallen gedaari aan de Egyptische grens in de gebieden van Marsa Matroeh en Sidi Barlani Al onze machines keerden naanhun bases terug In y Oost Af rika heeft onze luchtmachi opnieuw en met succes Wajir gebombardeerd Met groote hardnekkigheid bombardeerde de vijand Dire Daoea zonder schade aan te richten Een mheemsche is gedood ENGELAND De Masrinotlinie van Amerika RADIOREDE VAN LORD LOTHIAN In een radiorede heeft de Britsche ambassadeur te Washington lord Lothian Engeland aangeduid als de M ginotlinie van Amerika Hij verklaarde dat indien Engeland twee jaar kan stand houden Amerika tijd zal hebben om te bewapenen En dan is het vooruitzicht op de eindoverwinning en op de redding van de vryhei zeker Engeland hoeft dringend behoefte aan torpedobciotjagers en aan bewapende motortorpedobooten Wanneer er hiervan lOO worden geleverd kan dat misschien de overwinning beteekenen en den nederlaag afwenden Lord Lothian schilderde een donker toekomstbeeld voor de Vereenigde Staten indien Engeland den nederlaag ludt Voorts verklaarde lord Lothian nog dat Engeland met de Vereenigde Staten oen overeenkomst zal sluiten over de Westiijdisf he bezittingen op tzelfde oogenbbk dat het gevaar bestaat dat deze m vijandelyke handen zouden kunn r vallen DUITSCHLAND GENERAAL COELER ONDERSCHEIDEN De Führer en opperste bevelhebber der weermacht heeft op voorstel van den opperbevelhebber der luchtmacht rüksmaarschalk Ck ering aan luite nantgeneraal Coeler het ridderkruis van het üïeren kruis verjeehd voor de voortreffelijke wgze waarop hy zün formatie heeft aangevoerd en als feeken van waardeering voor de uitstekende prestaties van di formatie De vliegerdivisie van Coeler heeft naar van bevoegde zyde wordt medegedeeld door haar onophoudeUjke aanvallen op de Britsche vloot en haar havens operaties ten uitvoer gelegd die voor het verloop van den oorlog van groot gewicht zgn Bekneld tusschen kipkar en wand ONGELUK MET DOODELUKEN AFLOOP IN DE STAATSMUN HENDRIK Vanochtend is de 36 jarige gehuwde arbeider J de Ruiter uit Heerlen in de staatsmun Hendrik verongelukt De man raakte bekneld tusschen een kipkar en een uit den wand losgeraakte brok klei Hy was vrywel onmiddelhjk dood Bejaarde dame valt van trapje AAN DE GEVOLGEN OVERLEDEN Gistermiddag is de 74 jarige mevr V d B woonachtig in de Ade eidstraat te s Gravenhage in de H B S aan de Derde v d Boschstraat waar zy distributiekaarten ging halen van een trapje gevallen Ztj bekwam een hersenschudding Haar toestand liet zich aanvankelyk niet ernstig aanzien doch hedenochtend is mevr v d B aan de gevolge noverleden Bloembollen naar Duitschland TOT BEN anmaa Van acbt mUULieKN MASK Door den Bond van bloembollenhandelaren is met de bevoegde instanties in Duitschland overeenstemming bereikt over den invoer van bloemtwllen in dat land tot een i edrag van acht millioen Rgksmark Het prijsniveau moet evenwel worden verlaagd VrS DE STAATKOmtAMT Bu besluit van den generaalma joor N T Carstens daartoe gemiKhtigd door den i evelliebber van de Duitsche weermacht in Nederland is Ie wegens langdurigen dienst aanden hoofdofficier van den marinestoomvaartdienst der Ie klasse D W Kwak je hoofdofficieren van denmarinestoomvaartdienst der 2e klasseJ N Kramer en J Kooijman dehoofdofficieren van den marinestoomvaartdienst der 2e klasse titulair B Zietse en J C van Pappelendam en aan de officieren van denmarinestoomvaartdienst der Ie klasseH J Takens H Riemers en C L H Vineken 2e wegens hikt eindigen van de buitengewone omttandigheden waarvoor hij weder ir idienst werd gesteld aan den hoofdofjpcier vpn den ma rinestoomvaartdienst der Ie klasse J H Klingen RECHTSZAKEN Drankellende ZUN VROUW MISHANDELD Zun eenige fout van beteekenis was dat hij herhaaideliik misbruik vansterken drank maakte in welke gevallen hij als een wildeman te keerkon gaan Dat was wel op krasse wyzegebleken toen deze man de 41jarigebankwerker N B op 27 April 1 tehalf drie m den namiddag te Voorburg thuisgekomen zijn vrouw meteen schear ernstig had mishandeld voor welk feit hij zich heden voor deHaagsche rechtbank had te verantwoorden De 31 jarige echtgenoote die als getuige werd gehoord begon haar verhaal met een pleidooi om de straf zoo licht mogelyk te doen ziin want zoo zeide zy sindsdien heeft hij den drank laten staan en een oppassend levend geleid Maar de president wilde allereerst weten wat er nu op dien middag was geschied en toen vertelde de vrouw dat zu in de keuken l ezig was met het schillen van aardappelen toen haar man onder drankinvloed binnenkwam Zij had hem daarop laten hoeren dat hij het voor drank gebruikte geld beter had kunnen besteden door te zorgen voor de nooden van het gezin welke opmerking hem aanleiding gaf haar met een schaar een wond van anderhalve centimeter diepte in den hals toe te brengen Volgens geneeskundige verklaring zou de wond indien deze enkele centimeters hooger was veroorzaakt den dood tengevolge moeten hebben gehad Daarover kort na de daad onderhouden zou de man zelfs hebben gezegd Had ik haar dan maar doodgestoken De man bekende thans deemoedig en toonde ernstig l erouw Een rapport van het Leger des Heils ield in dat deze instelling hem een goede kans bood om zijn leven te l eteren De officier van Justitie liet de primaire tenlastelegging van poging tot doodslag vallen ten gunste van de vervangende nl poging tot zware m handeliag Spreker wilde zith verder aansluiten bij het rapport van het Leger des Heils en hy vroeg daarom eea voorwaardelijke veroordeeling nl tof twee jaren gevangenisstraf met eea proeftijd van drie jaren gedurende welke de verdachte die een goed werkman is en wiens e nige fout de boTCBgefloemde adieea te zün gaea stfricen drank zal mogen gebruiken De president vroeg den verdachte of nü zich aan die voorwaarde rmi tun nen houden Waarop de man zonder aarzeling een tievestigend antwoord gaf Dan heeft dit op zichzelf hoogst ernstige en betreurenswaardige voorval toch nog zijn goeden kant gehad aldus dé president die daarop mede deelde lat de rechtbank op 6 Augus tus uitspraak zal doen MARKTBERICHTEN Rotterdamscb VeeaurlU 23 Juli Aangevoerd werden 301 dieren waaronder 122 paarden bO veulens 850 gebruiksvee 710 veti runderen 55 vette kalveren 400 scha pen en lammeren 119 stieren 44G nuchtere kalveren 138 graskalverer 2 varkens 62 bokken en geiten Prijzen per k g Vette koeien 86 91 et 74 84 et 60 70 et vette osser 86 96 et 74 84 et 62 72 et vette stieren 82 86 et 72 76 et 64 70 c vette kalveren 1 02 1 12 82 92 et 65 75 et schapen 70 et 65 et 55 c lammeren 67 et 57 et 53 et Nuchtere kalveren 62 et 57 et 52 et slachtpaaden 77 et 67 et 57 et Prijzen per stuk schapen ƒ 40 ƒ 30 ƒ 20 lammeren ƒ 20 ƒ 15 f9 nuchtere kalveren f 16 f 14 f 11 slachtpaardei f345 f245 f 185 werkpaarden tK5 f310 f210 hitten f310 f250 f175 kalfkoeien f285 f205 f165 mel ikoeien f280 f205 f 180 varekoei n f230 f175 f150 Vaarzen f195 f140 f 110 pinken f135 f 100 f80 bokken en geiten f 17 f 13 f8 Overzicht De aanvoer vaij ve c koeien en ossen was ruimer met timelijken handel en de pryzen a s gisteren Een prima koe ging nog I ll 102 en een os tot 100 cent Stieren iets kleiner aangevoerd kal me handel en hoogere prijzen Vetle kalveren aanvoer iets grooter met re deluken handel en de pryzen a s gisteren Een prima kalf gmg nog tot 122 cent De aanvoer van nuchtere kalveren was iets minder met vlotten hgniol er iets hoogere prijzen Paar den iets grooter aangevoerd goede handel en vaste prijzen Schapen en lammeren met groote aanvoer iuie handel en de prijzen van gisteren waren goed te handhaven Kalf en melkkoeien aanvoer als vorige week met willige handel en goed prijshoudcnd Varekoeien iets minder tet markt siptrende handel en de prijzen als vorige week Vaarzen en pinken aanvoer normaal kalme handel en orveranderd in prijs Bokken en geiten iets minder aangevoerd Vlugge handel en de prijzen bleven stabiel DELFTSCHE GnOeNTENVEII INO 13 Juli Bloemkool Ie srt IIJ 17 70 2e srt 200 1080 komkommers groen Ie srt 4 60 3 40 idem wit Ie art 4 salade 1 OO 1 90 alles per 100 stuks peen 0 30 per 100 bot andijvie 100 1 1 per IM stuki idem m per MO k rabarlier 1 0 100 lelderij O 50 0JM per 100 bo spinazie 8 SO stamprmcessen 4 00 14 JO snijboonen 17 00 34 00 uien 7 0O alles per 100 kg kroten 0 50 140 per 160 boif sroote boouen 3 SO fi 20 blauwe diuiven 48 00 63 00 per 100 kg perziken S 90 7 70 per 100 st tomaten O 00 13 30 per 100 kg meloenen ananas S OO 41 00 net en suiker 6 00 93 00 carttonlcel 23 00 41 00 per 100 stuks BOTTEBDAMSCI VBEMAMT BOTTBRDAM 22 JiUI Veemarkt Aanvoer In totaal 1814 dieren zünde 776 vette koelen en ossen 197 vette kalveren ie nuchtere luilveren 247 verkens iïes aduipen en lammeren 1 bok en gelten De prttien waren viaict vwlt koelen I kW e 8 Ie kW M at it kw vette a en 6 6 74 M varkana levend fcwleht a M et allH mr kc sdiapen 70 63 33 per kg 40 3i Ji par ituk lammeren 87 37 31 per Kf M IS p atuk Vt e y en r a i oer ruimer k0B liandel jlug prijzen hooger 1 1 02 ld ossen 1 Stieren aanvser iets minder liandc vviUi prijzen hooger Veile kalveren prijzen prima tut ƒ I 22 Vaikcns aanvoer grooter handel laratlll prijzen als vSrHlit week enkele eNcrrplira 1 cent boven noteering Schapen en lammeren aanvoer aanrïcri lijk ruimer handel lul prijzen 1 vond ueek HOERMOND 22 Juli Aanvoer 5 8S4J8 eieren Kleine eieren 3 30 3 50 gioo e eienl 3 1 4 20 eendeneieren 2 30 3 APELDOORN 22 Juli Eierenveilinü Aa voer 210 000 stuk Broothandel prija v i grtt 3 85 3 90 zwaar gelViengd 3 90 4 brak groot 4 00 410 Kleinhandelsprijs oi e e tl cent hooger Handel kaUn KAASMARKT BOD Dinsdag 23 JlHi Aangevoerd 282 parlüa Goudsche kaas waaronder 12690 n u n merkt totaal wegende 114210 kg Pni = RM Ie soort 42 44 2e soort 3 zwaardere tot ƒ 45 Handel matig BEURSOVERZICHT De handel was heden v n geiuigm vang De onzekerheid omtrent de pölitnö situatie maande vanzelfsprekend tot tenil houdcndheid Het aigcmeen niaik en ira was echter met onbehaaglijk 0e tvi öl helft van de achter ons liggende v eet Im merkte zich door eenig aanbod op tl loktl markt Oit aanbod v as verre an stvK maar de kooplust was g ring en tiet f volg was dat de kperïien onder stiei ge tróle Nu atle Neder arKi che staatspapu n ia officieele noteenng zijn opgenomen wddi de rubriek dezer fondsen nog ai u i dacht ge chonken De 4 pet obagj ien W 2e Jeening ex beia ting faciliteit t n de 3 2 pet obUgatien Nederland weiden fregelmatig verhandeld en daarbij vp scbit den de koersen niet veel bij di e dr gi t ren In doorsnee waren y bijna i r vcri derd De oude schuld kon zich op de Op de locale markt weyd de aandM m de eerste plaats getrokken dooi AW die bijna geregeld in een open hoek wcf verhandeld Vergeleken met gif Xeun koers niet veel veranderd maar de w betering die zich heeft voltrokkt i kon W gemakkelijk gehandhaafd blijven Phiiipbaandeeien konden zich op peil den Op de petroleuin afdeeling wrf te doen Vraag en aanbod waren X r ver uiterlijk viel op te maken ongt eerfig elkander in overeenstemming De tm was weliswaar vrij doch ook than de voorkeur aan gegeven het slecht by enkele noteering te laten Met H V A s hetzelfde het geval De affaire wan ger de stemming prljbhoudend Tabakken W den een zeer beperkte markt Van de ruW aandeden wartm Amsterdam rubbers I prtisiwudend Kr bestond vraag voor enkel stukje terwijl daart enover 0 weinig aanbod 1 estond De affaire in Amerikanen was van t afmetingen De handel In deze P P welke vroeffer internationaal geonto waren ia thans ook gelocaïlseerd n komt natuurlÖk bedrijvigheid met goede Voor zoover zaken werden S bewogen de koersen zich op of iets de tbeoretiad Amerikaansche parl e Prol 3 procaU OmcmiKK VALUTAKOFBSKM DM lffiD RLAND CH BANft S3 Juli ValuU s sctn lfteiyke en tel tran Hew YorUfiJm i f lJ if B rl n 15J 7S Helsinki f MV l3jn gOr ia ƒ Stacfcbolffl l ti MJ Stoadiol fUM fMM itmt r f IM U