Goudsche Courant, woensdag 24 juli 1940

GOUDSCHE ill cot BANT Woensdag 24 Juli 1940 T9t Jaarg r No 20381 NIEUWSBLAD VOOR € OUDA EN OMSTREKEN Bur Markt 31 Tel 374S Postgiro 48 00 Directeur f TIETBR Hoor de toekomst r J J SCHOKKINC II Pe omkeer H ARDHANDIG werpt ana deze tyd tegen de werkelijkheid wn In de werkeiükheid moeten y vooruit De nooden vsn de werkelijkheid loeten wy de baas zien te worden Hiertoe dienen de meest geschikte twrkw zen te worden toegepast Wat 1 een werkw ze Oete vraag verdient alle aandacht Teveel hebben wu werk wazen en Miiuelen dooreengehaspela Tot dude van de Beginselen en met hoogst nadeelige gevolgen voor de Brswtyk van ons Nederlajidsche leven Op dit punt hebben wy het al heel erf bont gennakt wanneer de demoCTstie en parlementair stelsel in het fuimg kwamen Het is een beginsel dat een regeertog bij haar beleid reKening b t oort te houden met de wenscben ife n het TOlk dat die wenschen gelegenheid moeten krUgen zich door vergaderingm bijeenkomsten in de pers en in de radio te mien en zoodoende vaste vormen aan te nemen dat er ruimte moet wezen voor volkscritiek op de daden der regeering Geen beginsel is het zooals de ïoHiloed democraten het ten onzent fewoonlük hebben voorgesteld dat nüks alleen kan worden verwezenlijkt door het parlementaire stelsel in den trant waarin het zich in ons land tM 1868 had ontwikkeld het stelsel namelijk waarbij aan het parlement een overwegenden en op critieke punten een doorsliiggeVenden invloed irerd toegekend op wetgeving en beftuur Dit stelsel was een werkwyze W ELNU een werkwijze of wil men een mooier woord een methode moet allereerst passen op de eischen der wierkelijkheid op de nuchtere de dikwijls dwingende plSctijk van eiken dag Daarom is het i edende plicht van methode e vér anderen zoodra het biykt dat de iiethmie waarvan men zich bedient het beoogde resultaat niet tot stand brengt Onpractische methodes deugen niet Zy moeten worden overboord geiet en plaats maken voor andere In 1868 was het parlementaire stel d ongetwijfeld een voortreffelijke erkwjijze ¥ 001 de toenmalige staatkundige practyk De staatstaak was beperkt en werd behartigd door menKhen die er niet naar taalden die taak uit te zetten De maatschappü wu aan zichzelf overgelaten Haar leiders werden in de harde school van het practische werk gevormd Wie dit loed deed kwam naar voren Het parlement werd gerecruteerd uit en door hen die een duitje te verliezen hadden en wier aandacht mede dicnteaievolge gaarne en met zorg by de financiën ophield Het effect van deze werkwijze Bloest noodzakeiykerwüs geringer worden toen het sociale vraagstuk aan de orde kwam en nog meer teruglooPen toen het sociale vraagstuk niet linger alleen speciale voorzieningen t n bate van de minder bedeelden ttvatte doch zich ging uitstrekken tot de maatschappy in haar geheel en de maatschappy als een geheel deed Wüpen Daarenboven kwam in de werkwyze lf een verandering Het algemeen hiesrecht de evenredige vertegenwoordiging en de daarmede onafKheideiyk verbonden formatie van Wchtjg georganiseerd politieke parwn gaven aan het parlementaire Wsei geleideiyk een inslag die er Mn ontbrak toen het nog in de kinderschoenen stond H ET geheel ging Ujden onder de deelen De deelen van elkander afgesplitst in het kader van parlementaire stelsel stonden J ling in een hoe langer zoo ver wordende verhouding naar wte de genoemde methode meer Oft schoot als middel om den tschappeiyken opbouw overeen sslig de begeerten en de nooden hedeodaagsche in hooge mate de techniek beheerschte werkeimud te volbrengen Pen werd dit wel Erkend 2 ens Het nadeel dat op die ma ea geheel in de lucht zwevende r fatie meer en meer de zaken roeide en afdeed bleet niet verS Het werd openiyk aan de J gesteld Evenzoo was het allengs S i party invloek 2 J e egingen van politie wSu menschen dikwijls van de plaatsen waarop zg jj Whoorden en op die plaatsen t é J tweeden rang tejj 1 komen Maar er gebeurde w niiietl Dr Jac P Thvsse 75 jaar De Nederlandsche Unie OPROEP AAN ONS VOLK De reeds bij name bekendtt Nederlandsche Unie vertegenwoordigd door een driemanschap bettaande nit de heeren mr L Eintlwven mr J Linthorst Homan en pnrf dr J E de Qnajr heeit zich thans met den Toigenden oproep tot het Nederlandsche volk gewend Landgenooten Uit dèn nood der tqden is een nienwe taak geboren Wii noodigen u nit met c deze taak op te nemen Wij roepen n op pet eigeit kracht en overeenkomslig onzen eigen Nederlandschen aard gezamenlijk door kordaten arbeid naar een nieuwe Nederlandsche saamhoorigheid te streven Morgen viert de populaire natuur vriend dr Jac P Thysse zyn 75sten verjaardag Allereerst is noodigs Erkenning van de gewijzigde verhondingen Nationale samenwerking op den allerbreedsten grondslag Harmonische economische opbouw met samenbinding van aDe arbeidskrachten in ons volk Niet in de laatste plaats wyl van het bestaande parlementaire stelsel een leuze werd gemaakt van de democratie welke in dat selsel heette te zyn verwerkeUjkt een beginsel geldend voop alle tyden en alle plaatsen een principe dat strak volgehouden het heil van allen brengen zou een levensvorm vèn blyvende beteekenis een waarachtige vervulling van diepe levens verlangcns Het geloof in deze leuze belette ons tydig van de eene methode op een verjongde methode om te schakelen En waar het geloof wankelde hield men het overeind vanwege de profyten die het verschafte I WERKWIJZEN en beginselen kan men nift straffeloos vermengen Ook nu dreigt hier een gevaar Het gevaar dat wy nu alles in beweging is geraakt ons hart gaan verpanden aan nieuwe groote woorden aan andere leuzen Wy zotMteB er weinig mee zijn gebaat wanneer wy de democratische leuze en de parlementaire algemeenheden gingen vervangen door een corporatieve leus of een autoritaire algemeenheid In myn vorig artikel heb ik er den nadruk op gelegd dat Nederland eerst tengevolge van de jongste gebeurtenissen volledig is opgenomen in de zuiging van de crisis die sedert 1914 Europa en met Europa de overige wereld teistert De positieve kant hiervan iS dat wy Ifemeenschappelyk maar niet alleen gemeenschappelyk ook individueel nu de volle gelegenheid hebljen onze beste vermogens in te zetten om de crisis werkeiyk onder de knie te krygen Dit kan en mag niet blindelings geschieden Wy moeten onze krachten meten Sociale rechtvaardigheid opéiA er kome werk voor allen en arbeidsvreugde voor allen voor jong en ond voor den sterke en den zwakke Bezieling van de jeugd ia vaderlandschen zin Dit wUIen wij verwezenlijken op Nederlandsche wijze erbiedigende de traditioneele geestelijke vrijheid en verdraagzaamheidV Wij willen ons werk verrichten in contact met de Nederlandsche autoriteiten en met de bezettingsautoriteitett Nederlanders I Geelt aan ons streven nw aller krachten Wie zich afzijdig houdt schaadt de Nederlandsche zaak Sluit n aan I f L EINTHOVEN J LINTHORST HOMAN A J E DE OyAY Het voorloopige adres vaa de Nederlandsche Unie is Alexanderstraat 20 s Gravenhage Naar aanleiding van dezra ofMvcp heeft het A N P ilch tot den hear Lintherst Hoana gewead en nog de volgende hijiw d i hiidsn vernomen De Neuerlandsche Unie wil een zeUstandige beweging zijn die uit eigen kracht en op eigen gezag haar adtie zal voeren Ofschoon de onderteekenaars door van allerlei kanten ontvangen sympathiebetuigingen de zekerheid hebben gekregen dat op d n st nn van personen uit verschillende kampen afkomstig znllen kunnen rekenen zullen zij zelfstandig zonder een mandaat een nieuwen weg inslaan Zij zullen daarbij gaarne contact opnemen met anderea die eveaeens bezig zijn met pogingen tot natieaalc concentratie Het driemanschap zal worden bijgestaan dom een raad van bi tand waarin belangrijke personen deskundig op econoBiisch en sociaalgebied 2ittiag zullen nemen v vernemen A Naar wij hernemen zal mr J Linthorst Homan d wordingsgeschiedenis van de Nederlan che Unie vastleggen in een tweedebrochure welke tegen het weekeinde zal verschijaen I Orde netheid en iitcht Het eerste middel om dit te bereikenis het herstel van orde netheid n tucnt Met 50 000 mannen by wie geeii stiptheid en tucht heerscht valt nietsaan te vangen De tucht moet gebaseerd zijn op vertrouwen De leidende officieren en onderofficieren moeten him mannen jn alles voorgaan moeten zich dicht by den man begeven enhem wyzen op den ernst van de taakdie hem wacht De grootste gestrengheid cn als het moet hardheid moetworden toegepast Dit kan ook indien met rechtvaardigheid wordt opgetreden Excessen fouten en overtredingen zullen met kracht moeten worden be streden om zoodoende te komen tot afdeelmgen die volkomen in de handvan de leiders zyn en die op haar beurtook weer het vertrouwen hebben indie leiders Dit is een moeilyke opgave doch tevens een eerste voorwaarde welke ook Vervuld zal worden indiShde leiders him taak met bezieling verrichten Doel van den Ophouwdienst Eerbied en waardeering voor den arbeid Uitvoering van arbeidsobjecten intensieve lichamelijke opvoeding en verhooging van vakbekwaamheid Politieke en kerkelijke propaganda verboden van onze vroegere stempel en steunregelingen De jarenlange werkloosheid was Srzaak van arbeidsschuwheid van efen daling van het moreel en van een mmderwaardigheidsgevoel Ieder officier heeft dat in de voorafgaande maanden in de praktyk by den troep kunnen merken De mannen die eenige jaren werkloosheid achter den rug hadden misten voor een groot deel houding en fut De Opbouwdienst nu wil in de eerste plaats by allen gemeenschapszin en saamhorigheidsgevoel bevorderen en wil trachten eerbied en waardeering voor den arbeid by te brengen Natuuriyk is dit nfet in veertien dagen of drie weken te Ifereiken Het is evenwel een doel van zoo hooge sociale waarde dat wy aldus majoor Breunese gaarne al onze krachten daaraan Vül vüfUg diiiiend dienstplichtigen van de Nederlandsche weermacht zijn thans overgegaan in deo Ophouwdienst Over de organisatie van dnen dienst heeft de leider majoor J N Breanese in een persconferentie eenige lieschouwingen gchoaden Uitooering van werkobiecten Zoodra eenige teeken mg in de vérbetering op du terrein merkbaar zal zyn zal onmiddeiyk worden aangevangen met de uitvoering van arbeidsobjecten Men zal gemerkt hebben dat op dit punt de Opbouwdienst niét terstond van stapiel ia geloopen Het zal misschien half Augustus worden eer j het eerste werkobject ter hand zal De mannen van den Opbouwdienst zyn die leden der weermacht die geen arbeid hebben kunnen vinden in de burgermaatschappy Zy hebben een bewys van hun burgemeester overgelegd dat zy werkeloos zyn Een deel van hen moet gerekend worden tot de slachtoffers van de huidige omstandigheden Een ander en grooter deel was reeds voor de mobilisatie werkloos Helaas zyn er onder hen vele beroepswerkeloozen Iedereen kent de funeste uitwerking zuUen geven MAJOOR BREUNESE worden genomen In den aanvang zal de keuze der werkobjecten met eenige kieskeurigheid moeten geschieden Niet elk object immers leent zich voor gemeenschappelyken arbeid van eenvoudigen aard waaraan een ieder onge acht zyn beroep kan deelnemen Bovendien moet den mannen duidelyk zyn dat hun arbeid aan de gemeen schap dus aanland en volk ten goede komt Dit zal het geval b v zyn wanneer de Opbouwdienst in het Oostfront van de vesting Holland waarveel akkers en weiland aan de agra rische productie zyti onttrokken deze landeryen weder voor landbouw en veeteelt bruikbaar gaatmaken Indien de daar werkzaamte stellen afdeelingen tevoren aande hand van kaarten inzicht krygenin doel en werkwyze zal zeker dezm en de ernst van het de te ondernemen arbeid tot de mannen spieken en zal hun innerhjke gesteld heid medebrengen dat zy hun werkten behoeve van de gemeenschapmet ambitie en toewijding zuUenverrichten Dergelyke werkobjecten geschikt om Ie worden uitgevoerd door menschen uit verschillende beroepen afkomstig zyn ookbebosschingswerken cultuurarbeid herstellen van dyken het gravenvan kanalen e d Door dezen arbeid zal de vroegere soldaat ingedeeld by den Opbouwdienst de waarde weer leeren kennenvan het werken ten nutte van de gemeenschap en zal hy de vruchten plukken ru alleen van de onledigheid maar ook van het verheffende besef een nuttig mensch in de maatschappyte zyn Spotlheoefening Alleen arbeid eqhter is niet voldoende v or het gestelde doel Het is veelzeggetjd dat de eerste dag waarin de Opbouwdienst officieel in werkingtrad aai de sport was gewijd Op 15 Juli is ia Den Haag een sportcentrumgeopend waar de toekomstige sportleiders van den Opbouwdienst in opleiding zyn Het feit dat terstond op den eersten daji daarmede begonnen is moet men zien als een demonstratie van den geest welke de leklers bezielt Een daad is meer waard dan lang gepraat wy weten allen hpe het met de lichamelyke opvoeding in ns land gesteld is én kennen de plannen welke thans voor de toekomst worden gemaakt By de vernieuwing van de lichamelyke opvoeding in Nederland zal de Opbouwdienst in de eerste geledereri marcheeren Zyn mannen moeten hard als staal en taai als leer zyn In hun krachtige lichapien zal een frissche geest huizen en een warm hart kloppen voor land voik taal en cultuur Ook aan de muzielc en zang zal veel aandacht worden besteed Ik ben aldus majoor Breunese een overtuigd voorstander van muziek en zang oefeningen rbytme immers geeft kracht Ik hoop op dit gebied binnen niet I tfi langen tyd merkbare resultaten te hebben bereikt aMus majoor BxfUnese tydens de Vierdaagsche ABtandsmarschen om Nymegen het lied Want wy zyn een voor allen en allen zyn wy een Zoo willen wy door Nederland en door het leven heen Wy kiynen uu ten tydperk van verdeeldheid en moeten naar een nieuW tijdperk waarin gemeenschapszin tp saamhoorigheid ïuU n heeisehen dien de Opbouwtftenst deze gemcMIii schapszin en saamhoorigheid ook maar voor zestig procent bereikt achten wij ons doel geslaagd Natuurlyk erkennen wy dat ons land op christelyken grondslag is gegrondvest Het Christendom IS zoo heilig dat het niet in discussie komt Maar wel heb ik aldus majoor Breunese bezwaren tegen sommige belyders van het Christendom omdat achter hen aari steeds d politiek om den hoek kwam kyken Daarom zal er in den Opbouwdientt geen politiek noch kerkelyke propaganda worden geduld Wel zal de Zondag geheel ter beschikking staan en zal iedere man van den Opbouwdienst ten volle de gelegenheid krygen den Zondag Ie vieren en zyn godsdienstplichten na te komen En mocht het voorkomen dat het uit te voeren werkobject verafgelegen IS van een kerk dan zullen op Zondagochtend de auto s van den Opbouwdienst beschikbaar staan om de mannen naar de kerk te brongen Maar de werkdagen zyn voor den Opbouwdienst en voor niemand anders De Opbouwdienst is een Nederlandsche organisatie Hy staat alleen ten dienste van het Nederlandsche volk Ons land en ons volk moeten hieruit de voordeden trekken BU alle narigheid van deze tyden moot het als een lichtpunt worden beschouwd dat wy de gelegenheid hebben £ 0 000 van onze jongens op te lelden in Nederlandschen g ast lot bruikbare leden van oilM Nederlandsche volksgemeenschajk De Opbouwdienst is een daad welke beantwoordt aan de groote behoefte aan gemeenschapszin welke in Nederland bestaat ENGELSCHE BOMMEN OP AMERSFOORT Zes dooden vele gewonden By een door het nachteujk duister l egunstigden aanval vai £ ngel ehe vliegers heeft een dicht bevolkt woonwyk van Amersfoort het mottsa ontgelden Een woning werd door e voltreffer getroffen Hierby werdea vyf personen gedood Zy allen behooai den tot het gezin van den sigaren maker E J D Verder werd de leerlmgmachinist der Nederlandscha Spoorwegen M die zich naar zyn wOp ning begaf door een granaatscherf getroffen en gedood Het aantal gewonden IS zeer groot In andere straten is een aantal woningen doof brandbommen getroffen verschillende huizen zijn vernield Van talrijke woningen zyn de ruiten gesprongen en dakpannen van de daken gerukt In verschilfende straten is een groote ravage aangericht Twee dooden bij Bergen In den afgeloopen nacht is tydens een bomaanval door Engelsche vliegers te Groet in de omgeving van Bergen naby een noodslachtplaats een boin neergekomen in een zomerhuis waaf de familie L haar vacantie doopl racht De 59 jarige heer des huizee en een 25 jarige dochter werden gedood terwyl twee huisgenooten eraslig en een licht werd gewond Waarcchuwing NEEBGESTORTE OF GEDAAI 9K VLIEGTUIGEN De berging v an neergestorte of hl noodlanding gedaalde vliegtuigen eii van de onderdeelen daarvan Is uitsluitend taak van de Duitsche militaire instanties Het is verboden dergelyke vliegtuigresten of vliegtuigonderdedta ook maar te naderen wanneer dit niet geschiedt om onmiddellyke hulpvarleening tydens of terstond na het ao geval ledere vernieling of ontvreew ding van zulke vliegtuigonderdeelMt zal ab diefstal van Duitsch weei machtsgoed worden gestraft voor zooverre niet nog scherpere strafbepalingen byv Wegens hulpverleening aan den vyand in aaiunericink komen