Goudsche Courant, woensdag 24 juli 1940

WOENSDAG 24 JULI 1940 Uit Berl n De geschiedenis zal aan toonen wie gelijk heeft Felle critiek op de rede van Halifax Duitsche pers acht periode van overleg definitief voorbij vaateland te doen gelden Alleen het oorlogszuchtige universalisme van Groot Brittannië dat altijd in de geschiedenis bereid is geweest den vrede van alle volk aan ziJn eigen belangen op te offeren heeft kunnen besluiten tot deze daad van een herostratos De bewering dat een overwinning van Hitler het einde zou beteekenen van alle dingen die het levoi abn waarde geven wordt door de blad i afgewezen Is een brutaal verzinsel dat slechts propaganda ten doel heeft Zy verklaren met ttedruk dat hier ten hoogste sprake kan zün Van voor rechten der Engelsche heerschende klassen Deze dingen zijn bekend uit de levensopvatting der Britsche pluto cratie aldus merkt de Deutsche Allgemeine Zeitung op Daartoe behooren o de renpaarden die in Canada in veiligheid gebracht zijn tei wi l voor de kinderen der armen geen scheepsruimte beschikbaar gesteld kon worden Duitschland strijdt voor een socialen staat en een soiiale orde van Europa waarin het bezit van de dingen die het leven zijn waarde geven niet het monopolie van een enkele kaste of een enkel volk is Iiv dit verband schrijft de L o k a 1 Anzeiger De volken van Europa zullen alle gemeenschappelijk en vrü samenwerken tot heil van het geheel Dat zal de orde zijn die Duitschland instelt Het is de politiek van Engeland geweest de volken van Europa tegen elkaar op te zetten Dat zal voorbij zyn lord Halifax en gij zult pok geen uitval in uw vesting meer beleven De volken zullen ten uiterste ontgoocheld rijn over Engeland wanneer dat werkelijk de vuurproef van een harden oorlog moet doormaken FRANSCB COMMENTAAR De Fransche radio hééft aan het bericht over de door Halifax uitgesproken rede de volgende commentaar geknoopt 4 rd Halifax heeft de Engelschen opgeroepen voor Engeland te bidden Zooiets begrijpt men in Frankrijk zeer goed aan den vooravond van een Duitsch offensief op de Britsche eilanden Maar men vraagt zich af of Halifax niet ook een gedeelte van zijn gtbeden had kunnen wijden aan de Fransche zeelieden die op de eede van Oran laf vermoord werden Frankrijk heeft deze zeelieden betreurd Frankrijk zal hen niet vergeten DUITSCHLAND Aanvallen op Engelsche havens FRONTBERICHT VAN HET D N B Het frontbericht vin het D N B dd 23 Juli luidt In den loop van 22 Juli en in den nacht van 22 op 23 Juli heeft de activiteit van de Duitache bommenwerpers zich hoofdzakelijk geconcentreerd op het Britsche eiland zelf waar van Wales tot Noord Schotland talrijke militaire doelen met succes werden gebombardeerd In Wales waren de aanvallen gericht tegen havenen Unkwerken te Pembroke in het Zuid Westen yan het irfgraafschap Pembroke is een belap jke petroleumhaven van waaruit de industrie aan het kanaal van Bristol wordt geravitailleerd Van andere havens die net Duitsche bommen werden bestookt is Chatham in Zuid Engeiand aan de monding van de Theems de belangrijkste Door de aanvallen op Edinburg en Aberdeen werden de belangrijkste havens aan de Oostkust van Schotland bestookt Over de uitwerking van het optreden der Duitsche vliegers is een dezer dagen een belangwekkend bericht van neutrale zijde uit de Vereenigde Staten ontvangen Nederlandsche opvarenden van een voor Engelsche rekening varend Nederlandsch schip dat onlanip de haven van New York bereikte erklaardpn dat de onophoudelijke Duitsche bomaanvallen op de havens van Plymouth Pembroke en Cardiff daar onboschrijfeli ike verwoestingen en vernielingen hebben aangericht In deze havens zijn talrijke schepen tot zinken gebracht DUrrsCR ITALtAANSCHE PERSBOND In Berlijn is in aanwezigheid vanj prominente Duitsche en Italiaanache journalisten de eerste Berlijnsche bijeenkomst gehouden van den DuitschItaliaansehen perabond die onder i gemeenschappelijk voorzitterschap vanJ den Italiaanschen minister voor Volkscultuur Pavolini en den rijksperachef dr Dietrich staat De organisatie heeft bet geestelijk j hoeren cmitact ten doel tusschen de natio naalsocialistisch en de faacistisehc journalistiek en wUdt ook haar krachten aan practisctie taken op dit gebied Zoo zijn door den rijfcsperschef en den Italiaanschen minister vobr de boeken een zesde deel van de groot tünsche deleeatie van de hard zal i handelswaarde Deze beJasting moet s worden gewezen Klaarblijkelijk zool 110 mlllioen pond per jaar opbrengen j van salaris ENGEL8CI itSOEERINO VEKANTWOOBBEUJK GEACHT Van scmi of icieele zijde wordt te Berlijn meegedeeld De teerling is geworpen Aldus luidt d concluae welfce in Duitsche politieke kringen wMMt getrokken uit de radiorede welke de Engelsche minister van Buitenland che Zaken iieeft gehouden Wi zijih aldus verklaart men in deze kringenj de meening toegedaan dat deze rede de laatste afwuzing is van de Tede van den Führer De huichelachtige maAier waarop het aanbod van den Fiihrer it bejegcnJi kan niet meer worden overtroffen Het gefemel waarmee lord Hahfax poogt het Enl liiche volk met gebeden te mobiliseeren is van dien aard dat wij ons met discussies in dien trant niet inlaten Wy ZIJ van meening dat de rede van den Engelsehen minister van Buitenlandsche Zaken een anderen vorm van handelen noodzaktlyk heeft gemaakt Indien Igrd Halifax niet wil luisteren naar de woorden van den Führer dat deze niet voornemens is het Britsche wereldr k te verniptigen dan nemen wu er acte van dat lord Halifax en allen in wier naam hq spreekt de mcening van den Führer niet deeleii maar van opvatting zijn dat het op een vernietiging van het Britsche wereldrijk niet aankomt De Führer zoo legt men hier verder heeft niet zooals lord Halifax beweert gegedreigd maar gevolgtrekkingen geAiaakt uit politieke feiten en uit een politieke noodzaak Of het gaat om dreigementen of om zulke gevolgtrekkingen zal d toekomst leeren Indien lord Halifax meent zich te kunnen en te durven verlaten op bepaalde opmerkingen van taatslieden en uit dergelijke opmerkingen meent te kunnen afleiden dat ook andere landen en werelddeeleii de beslissing van lord Halifax beschouwen als een bewijs van historisch doorzicht dan blijve deze opv ttmj voor rekening van de Engelsche politici De geschiedenis zal aantoonen wie geluk heeft Z zal bewijzen of het Juist WBS de beslissing over de Engelsche politiek afhankelgk te maken van yerstandelijke meeningsvei schillen van filosofische stokpaardjes van reli ieuze overtuigingen en van wcnBchen die z n ingesponnen in de rede voeringen van andere staatslieden Over de duideliike verklaringen en mededèeHngpri van den Führer wordt van Duitsche zijde niet meer gediscuteerd Van Duitsche zijde wordt vastgesteld dat lord Hallfax en daarmee 4e Engelsche regeering en daarmee ook het Engelsche volk Neen gezegd hebben Op dit Neen is nog maar een antwoord mogelijk en dit antwoord staat niet op schrift en is geen gesproken woord Wat de religieuze BOOt in de rede van den Engelschen minister van Buitenlandsche Zaken betreft herinnert elke zin dien men in tiin rede leest door z jn schijnheiliglieid en feraelarü aan de beroemde vergelijking van den duivel met het bre i r Wanneer lord Halifax het Engelsdie volk met den bijbel toewerkt om bet te moblliseeren staat achter hem 4 duivel die dit Engelsche volk en lijn rijk naar een ander dool dan naar den hof van Eden wil leiden E BESLISSING IS GEVALLEN De Berliinsche avondbladen schrijven boven hun commentaren op de Tede van Halifax koppen als De be litaing is gevallen Engeland heeft sijn lot gekozen Zij leggen ef den nadruk op dat de verklaringen van dr n Britschen minister moeten worden begchouwd als een definitieve afwijzing vwi het beroep dat Adolf Hitler op kei gezonde verstand heeft gedaan De Boersenzeitung schryft B tgeland heeft de uitgestoken hand ten gestooten Blind en doof voor alle verwegingen van het verstand en VoOr alle geboden van ware menschelükheid drijven de Engelsche machtkebtiers hun land naar de catastrofe m het dtiRrna aan anderen over te Mm hef met hun nalatenschap klaar te spelen Na datgene wat de Britsche linister van Buitenlandsche Zaken geiegd heeft kan Churchill alt minis terpresident zich verdere verklarinfe besparen Engeland heeft den tr leven en dood gekozen IhiMschland necint daarvan kennis en IWiWsohland zjil de consequenties daar at trekken Het Hamburger Fremdenblatt zegt door het besluit dat het Britxche kabinet heeft genomen is snel on einde gekomen aan het tüdperk nn het verstand dat de Führer hoopte aof eens tot gelding te kunnen brengen Than zullen de wapenen sprelien Hun scherpte zal het Britsche rijk tot verbaicing brengen Het tijdstip Anrvoor zal alleen de Führer bepalen Mlftland hoopt nu de g ieele wereld dan vrede te onthouden doordat het in iw rwil van den DuiUchen rproep lo wede een tegenstand biedt die niet maer op militaijre doelwitten gericht kan zijn Het is immers voor de Brila e eilanden onmogelijk geworden ertgen invloed op het Europeesche Na Engtiand weigering Volkscultuur elk vier jaarlijksche beurzen ter betdiikking gesteld voor Duitsche en Italiiransche jonge redacteuren welke t mogelijk maken 4 t telkens een redacteur van het eene land zes maanden voor beroepsstudie in het andere land vertoeft Ook op andere geWeden heeeft de organistatie reeds een begin gemaakt met haar werkzaamheid voor de versterking van het publicistische contact der beide verbonden naties BALKAN POUTICI NAAR DI TSCHLANB De Bulgaarscbe ministar president Filoff en de Bulgaarsche minister van Buitenlandsche Zaken Popoff zullen tegen het einde vim deze week op uitnoodiging van de rijksregeering voor een kort bezoek in Duitschland aankomen Ook de Roemeensche minier president Gigurtu en de RoemetnscHe minister van Buitenlandsche Zakeen Manoileacu zullen in den loop vaft deze week voor e i kort bezoek naar Duitschland gaan A MERIKA Algemeene dienstplicht in de Vereenifirde Staten MILITAIRE SENAATSCOMMISSIE KECRT INVOERING GOED De militaire srnaatscomm ssie heeft de invoering van de algemeene dienstplicht goedgekeurd De bijzonderheden van het desbett effe de wetsontwerp dat de volgende week aan den Voftalligen Senaat zal worden voorgelegd moeten echter nog geregeld wortlen Volgens de plannen van het ministerie van Oorlog zal de eigenlijke militaire opleiding zich in het eerste jaar na het var kracht worden van de w t beperken tot 1 millioen man tusichen 21 en 30 jaar De recruten zullen volgens n nj onbekende maatstaven gekozen worden uit een groep van im millioen personen Wanneer de voorstellen aangenomen worden zijn 42 millioen man tusschen 18 en 64 jaar dienstplichtig De Britsche vliegtuigaankoopen EEN AMERIKAANSCH ENGELSCHE CONFEHKNTIE V Nadat volgens berichten in de blailen de egerie ding den NationaUn Verdedigingsraad der Ver Staten verzocht had te verhinderen dal nieuwt B itpche vliegluigorders t Amerikaar sche bewapeningsprogiamma r adeelig beïnvloeden i onder voor itter chpp van den minister van Financien Morgenthau n genieenschappelijke ritschAmerikaansche conferentie gefibuden Hieraan partyen van Amerikaansche zijde deel de minister vim Oorlog Slinison de minister van Marine Knox en de leider ar de wapenproduciié Knudsen mi aan d i andwen kpnt dt Britsche inkóopagent Pnivis en de Noord Amerikaansche vertegenwoordiger van Lord Beaverbrook Wilaon De zitting was volgens Morgenthaii gew d aan de sjrnchroniseering van de Amerikaansche en Britsche vliegtuigi bestellingen in de Vereenigde Staten De nieuwe Britsche bestelling omvat 1 200 vliegtuigen waarvan de vervaardiging naar de Amerikaansche luchtmacht vreest ernstig Amenkak eigen bcstel lingen in gevaar brengt De hittegolf in de Ver Staten AANTAL DOODEN TOT BOVEN DE 200 GESTEGEN De hittegolf in de Vereenigde Staten duurt voort In verschillende sir ken in het Midden Westen steeg het kv ik tot boven de veertig graden CeL iis Het aantal menschen dat d or de warmte werd bevangen en om het levün kwam is m het geheele lenj tot 5J gestegen ter ijl het aan al personen dat bij hel baden verdronk opgeloopen is tot 165 In Nebraska zlin de boren ernstig bezorgd voor de graanen maisoogit wanneer ten minste niet spoedig regen begint te vallen In Illinois 7ijn bi ira alle groenteaanplantingen door de droogte en warmte vergaan Het gras op de weiden is verdord Ook hier loopt de maisoogst gevaar Bahia Blanca Amerikaansch vlootsteunpunt EEN AROENTUNSCH PROTEST Het Argentijnsche avondblad Pampero meldt uit Havnana dat uit tjetrouwbare kringen verluidt dat de Vereenigde Staten het voornemen hebben om te eisehen dat de Argentimsche haven Bahia Blanca te hunner besdiikking wordt gesteld Bahia Blanca ligt rond 1400 k m van de Malvinen eilanden Het zou de bedoeling zijn er een vlooten luchisteunpunt aah te leggen In een commentaar op dit bericht geeft het blad uitdrukking aar de hoop dat deze ongehowdè eisch ten scherpste door den leider der Arrenvan De Pampero wil verder weten dat Engeland bereid zou ïltn de Mah inen voor het selfde deel ter beschikking te stellen ofschoon zooals bekend Argentinië nooit afstand beeft gedaan van de soHvcreiniteit over deze wederrechtelijk bezette geb eden en zijn aansorajken herhaaldeliik opnieuw heeft doen schrijft het blad verwarren de Vercmigde Staten het vrije gtrwte Argentinië met midden Araerikaansche kleine republieken die zich veilig voelen in de schaduw van het doUarimpenalisme Noch Bahia Blanca noch Welke andet haven eiland of ander Argentijnsch gebied ook zal worden afgestaan AMERIKAANSCHE SCHEPEN VOOR EVACVATIB VAN BRITSCHE KINDEREN In het Congres heeft de afgevaar digde Hennigs een wetsontwerp ingediend dat het in afwijking van da neutralKeitswet mogelijk zou maken met Amerikaansche schepen Britsche kinderen naar de Vereenigde Staten te vervoeren De voorzitter van de commissie van Buitenlanddsche Zaken Blooh heeft ten aanzien hiervan verklaard dat hij dit voorstel slechts zou i feunen onder voorwaarde dat de asmogpndheden een veiligen overtocht ga randeeren Senator Holt heeft tegenover persvertegenwoordiger als ztjn nieening te kennen Éegeven dat het Wetsvoorstel van Hennigs een zekere weg 4b Qtn de Vereenigde Staten in den iDorlog te verwikkelen Ook hij wilde kinderen helpen doch de VS liaddin zelf hulpbehoevende kinderen VIW CBltEENSCHE MINISTERS BIEDEN ONTSLAG AAN Als gevolg van n toegespitsten binnenlandach politieken toestand hebbei vijf Chileensche ministers hun ontslag ingediend Thcns zouden ook de overige leden van het kabinet uit solidariteit Willtn ftreden ENGELAND DE SCHEEPVAART RONDOM ENGELAND Ingrijpende maatregelen ST OEORGE KANAAL EN BRI9TOL KANAAL AFGESLOTEN De Britsche admiraliteit hetft als gevolg van het toenemende duikbootgevaar nieuwe ingrijpende maatregelen inoeten nemen voor de geneele scheepvaart naar de Engelsche Westkust meldt het D N B uu Stockholm Zij heeft zich gedwongen gezien de pngangèn tot het St George Kanaai en tot het Bristol Kanaal af ie sluitsn Een gebi vd ter breedte van vijftig zctmijlen dat loopt van Cornwall tot ie Zuidkust Van Engeland is tot gevarenzone verklVard 411e chepcn die fta ens aan de Westkust van Engtiand willen bm enloopen motten varen via h t Noorderkanaal en door de tus chen Engeland en Iffrtand gelejecn Icrschje Zee Hierdoor is df normale handelsweg voor de scheepvaart naar Bristol Cardiff en Zuid Wales alsmede de voornaamste route naar Liverpool opgegeven Alle havens aan de Westkust van Engeland kunnen alleen nog via een groeten omweg om het Noordeiukste punt van Ierland worden bereikt Deze mgrvipende bepalingen van de Britsche admiraliteit worden i eschouwd als een direct gevolg van de toegenomen bedreiging door duikbooten en van het feit dat Duitschland in het b zit is yan de Fransche Kanaal n Atlantiiche Oceaankust De aanvullende begrooting FANTASTISCHE WFERS OORLOGSKOSTEN 2 8 MILLIARD r POND In het Lagerhuis heefj Kingsley Wood de nieuwe aanvullende begroo ting ingediend Hij deelde mede dat alleen in de laatste wfken de uitgaven SO millioen pond sterling hebben bedragen In de laatste vier weken tct 20 Juli zyn zü zelf gestegen tot 57 millioen per week Volgens deze cijfers zullen de oorlogskosten voor het geheele Jaar 2 800 000 000 pond bedragen Met IS echter ook mogelijk dat zO nog hotiger zullen zijn De Inkomstenbelasting zal met écn shilhng verhoogd wxirdeh en negen shilling per pond bedragen zoodra de begrooting wet zal zijn geworden Ook de grotidbelastmgên zullen verhoogd worden evar ls de belastingen op bier en tabak de laatste zelfs met twee shilling per pond Verder moet een nieuwe belasting op persoonlijke uitgaven opgebracht worden Al deze gen pemde belastingen zullen tezamen ongeveer 640 mllHoén pond sterling opbrengen Kingsley Wood heeft in het Laaerhu s medegedeeld dat van 23 Juli af de belasting op bier met een penny per pint = een achtste gallorj verhoogd wordt Het invoerrecht op tabak wojdt verhoogd met 2 shilUni per pond dat op lichte wijnen met 25 pence ctat op zware wijnen met 4 shilling per gtUon De accijns op Engelsche wynen wordt van 3 op 5 2 shilling per galjon verhoogd Ook da vermakeüjkheidsbelasting voor schouwburg en bioscooptheater wordt hooger Kingsley Wood maakte voorts be iond dat de nieuwe inkoopsbelasting op luxe artlkelen fen artikelen die gemist kunnen worden een derde deel van de groothandelswaarda bedraagt die op kleeding schoeisel en andere goXïren alsmede op tijdschriften en CMtiek ki de p rs Bijna alle Engelsche dagbladen oefenen volgens het D N B critiek uit cp de doei den mipiater van Finan cicn ingediende bcgrooting welke zij niet vérgaand genoeg achten om doeltreffend het hoofd te bieden aan den toestand Da Manchester Guardian en andere bladen spreken over een geneesmiddel dat veel te wenscben overlaat en noemen een herziening in den zin van een uitbreiding noodzakelijk DE ItEDE VAN HrTLER In Leeds zijn twee studenten gearresteerd die een vlugschrift met de volledige tekst van de Hitler rede uitdeelden melÜt het D N B uit Lissabon Dit vlugschrift dat in zeer groote oplaag bij een nog onbekende drukkerij is vervaardigd werd via de post als brief of krant in talrijke Engelsche industriesteden verdeeld Dit vlugschrifjt is tot dusverre verspreid in Harwich Southampton Portsmouth Plymquth en Devonport waar het vooi namelijk in handen van matrozen en soldaten is gekomen alsmede in de arbeiderswijken van Manchester Halifax Sheffield Hull Bath Birmingham en Cardiff In Londen schijnt dit vlugschrift niet verspreid te zijn OORLOGSSCHIP VERLOREN De admiraliteit meldt het verlies van de Britsche sloep Campina die op een vijandelijke mijn is geloopén Drie overlevenden heblt en den vasten wal bereikt Men vreest echter aldus het bericht van de gdmiraliteif dat de commandant en tien matrozen om het leven zijn gekomen FRANKRIJK Dè heerschappij van den leugen de oeuvre over den nieuwen toestand De O e V r e publiceert een artikel waarin Marcel Deat onder het opschrift De heeilsehappij van de leugen schrijft Voor het eerst heeft Frankrijk een juiste samenvatting eener rede van den Führer in den Riiksdag gekregen Als hij voor of tijdens den oorlog sprak heeft men er steeds naar gcI streefd hel volk den werkclijken inhoud te onthouden omdat het voor de oorlogsophilseis zeer gevaarlijk zou Zijn geweest den gemiddelden Franschhian in kennis te stellen van eenigslins verstandige vredesaanbiedingen Vredesinitiatieven van de neutralen zijn alleen met sarcasme begroet Even zoo heeft de Fransche openbare meening geen kennis gehad an de pogingen die I ahë in het werk stelde om ee i catastrofe te verhinderen Hier komt de geheele veiaqtwooideliikheid i r tpenmatige regeeringen in Frankriik er Enge and ten volle in het licht Men kan den aanklagers thans niet meer het zwijgen opleggen De voranlwrord liikheid gaat echter nog verder terug Reeds m September 1938 waren de ophitseis tot ooi log er bijna in geslaagd hun doel te bereiken Alle voorbcreidsclen waren reeds getroffen De geschiedschrijv era zullen er zich ten zeerste o er FINANCIEEI E InItELLINGEN WFF R NAAR PARIJS Naar de Petit Dauphinois meent te weten zal de Fransche minister van Financiën BouthiUer binnenkort naar Parijs terugkeeren en zich aldaar installeeren Er worden voorbereidingen getroffen om de groofe financieele instellingen als banken beurzen verzekeringsbedrijven enz weer naar Parijs over te plaatsen CBAUTEMPS f NAAR ZÜIOAMERIKA De Fransche ambassadeur te Rio de Janeiro Jules Henry heeft den Braziliaanschen minister van Buitenlandsche Zaken medegedeeld dat d vroegere Fransche mini ster prcsident Chautemps in opdracht van de Fragsche regeering een reis naar Zuid Amerika zal maken teneinde de diplomatieke vertegenwoordigingen aldaar in te lichten over de jongste gebeurtenissen en den feitelijken toestand in Frankrijk BELGIË STRAFMAATREGELEN TEGEN GEVLUCHTE LEDEN DER BELGISCHE REGEERING Tegen de gevluchte staatsambtenaren en leden van de vroegere Belgische regeering zijn thans strenge strafmaatregelen genMnen De ambtenaren rullen al naa jafcng hun positie gestraft worden mlrSu slag of tijdelijk ontslag degradatie of het inhouden AFRIKA DE OORLOG IN DE LUCHT Een uitvoerig Italiaansoh verslag De correspondent van het agenthchaB StefanI in Addis Abeba geeft uitvoerig verslag van de onophoudelijke acti4 der Itahaansche weermacht in hst bijzonder het luehfwape i tegen Mojal en Kenya ïn den tijd van 11 tot IB Juli hebbea de Italiaansche bombardementsvheg tuigen de steunpunten in Kenya en i den Engelsehen Soedan met bommen bestookt Tegelijkertijd hebben ie jagers alle Engelsche luchtaanvallen op de eigen steunpunten afgeslagen De correspondent van Stefani geeft de volgende bijionderheden Op 11 Juli tijdens een bomaanval op Mojale stieten vijf Engelsche jaoht vliegtuigen op de Italiaaniche toe itel len Het kwam tot en fel luchtgevccht waarbü een Engelschman brandend werd neergeschoten Een tweede Britsch vliegtuig stortte met stuk geschoten motor boven vijandelijk gebied neer De overige Engelsche toestellen zagen van verderen strijd af De Itahaansche vliegers brachten hun op dracht tot uitvoering en keerden naar hun basis terug Den volgenden dag trachtten negen Welles vliegtuigen een aanval te orderHemen op Archico Deze poging werd opgegeven toen twee Engelsche vliegtutgen door de Italiaansche jagers wareA neergcschofen Is de ochtendschemering van 13 Juli bereidde een ltaliaansch eskader vliegtuigen den Engelschen een onaangename verrassing onder de moeiliikste weersWstandlgheden De luliaansrh vliegtv igen waren zelfs gedwongen cm op een hoogte van nog geen 400 melw te vliMen Wajir werd aanfevallen Tot grbote verbazing van de Engel schen werd het vliegveld volkomen onverwacht bestookt met een hagel van Iximijien Drie Engelsche vliegtuigen werdVn op den grond vemidd Voor de vijand nog aan een tegenartie kon denken had het Italiaansche pi k ider zijn tal k uitgevoerd en was teruggekeerd ie verovering vjui Mojale Liige f vmc Ka de bezitting van Cassala volgde op 16 Juli dcUulledige verovering jn Mojale een tweede zware slag voor de Engelschen Mojale is namelijk een rst belang jke en gevoelige h jn en opslagplaats Van hier leiden cheidene fB 3 f88 KenyS Voor de Engelschen De correspondent geeft dan een schrijving van de verschillende pi jsen die leidden tot de bezetting v Mojal Korte berichten Het Roemeensche ministerie vrnLsndbouw heeft een uitvoerig voorschrift uitgevaardigd over de wijre waarop men verplicht is vfee te slac tcn Uit dit voor hrift blgkt dat Joodsche ritueele slachten van vcevan nu at aan is verboden Teneinde de ernstige en waarin het eiland Madeira als gevo g van het uitblijven van toeristen is pi rafkt het hciofd te bieden heeft Je Portugeesche regeering besloten a n het bestuur van het eiland een bu tengewoon credict van tien millioen escudo s ter beschikking te stellen Een groot werkverschaffingsprogramma voorziet in den bouw van nieuwe wegen en kolonies en het opheffen der werkloosheid Volgens een bericht uit Toyohara de hoofdstad van tCarafueto ZuidSachalin hebben de Husai wl eautoriteiten drie Japansche vlssscher die ter hoogte van Ambetsoe een JapBnsch grenrsUd in KarafOeto aa het viaschen waren gearresteerd ennaar Sovjetgrondgebled overgebrachtDe regeering van Karafoeto hei f door bemiddeling van het minister van Buitenlandsche Zaken bij de Sovjetregeering geprotesteerd en de onmiddcllyke vrylating yan de gearresterde visschers geëischt Bij beschikking van den Führeris dansen in het openbaar op Wocn dag en Zaterdag na 19 uur toegestaan