Goudsche Courant, woensdag 24 juli 1940

p0ES E BLAO WOENSDAG 24 JULI 1940 yrAP SNïEUWS f g W C Hoyng t ttCntW VAN OE KON gg SSoaWi Z ÉOI LAND 1 ouderdom an 64 Jaar U te r erl Jen de heer R W SSide 48 J re maakte hij deel J ffWt van de N V Hoyng I AbonnemerUen en Advertentiën wordt eiken avond bij vele dui zenden abonné s bezorgd m GOUDA Alphen a d Rijn Ammentol Bergambacht Berken w6ude Bodegraven Boskoop Dnebrugge Gouderak Haaatrecht Hekendorp Hoercapélte Moordrecht Nieuwerkerk a d Ussel Ouderkerk a d Ussel Oudewater Polsbroek Reeuwijk Schoonhoven Stolwijk Waddinxveen Woerden Zevenhu en ABONNEMENTSPRUS voor Gouda 17 cent per week ƒ O TS per maand of ƒ 2 2 $ per kwartaal buiten Gouda It cent wr week overal waar de bezorging plaats vindt Postabonnement per kwartaal ƒ 3 15 Alle bii vooruitbetaling ADVERTENTIEPRIJS 1 5 gewone regeU ƒ 1 05 elke regelmeer ƒ 0 20 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN op een gewone tekstpagma 1 3 regels ƒ 1 25 elke regel meer 0 40 Bij overeenkomst gereduceerde prijzen volgens speciaal tarief KWARTJESRUBRIEK kleine advertentiën alleen des Zaterdags 1 3 regels ƒ 0 2S elke regel meer 0 10 maximum grootte 8 regels Uitsluitend bü vooruitbetaling Inzending tot Vrijdagmiddag 2 uur t Opgaaf van abonnementen en advertentiën in te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda Tel 2745 en bij de plaatselijke agen j J JZ rim Den Haag en Vtrecht Loop der bevolking GEVESTIGDEN A A die Langen marinier Ie kl van Zoutelande 194 a in IJsselIaan 122 C A de Groot aannemer van Haarlem Rozenhagenplein 5 in Crabethpérk 4 G J Wassing chauffeur van Oudekerk a d Ussel Kerkweg 120 in Const Huygensstraat 61 M Hekoert geb Jonkers van Reeuwijk H 55 in Vierde Kade 51 H M H van Kasterenp dienstbode van Waddinxveen HMtegouwerweg 80 in Fluweelensingel 68 F J E M van Mackelenbergh vdn s Hertogenbosch v d Weeghensingel 3 in Joubertstraat 102 G J van Kempen hulp monteur van Dordrecht Dubbeld weg 15 in Kievitstraat 9 H E Berkouwer dienstbode evah Berkenwoude A 65 in Turfmarkt 28 J C van Leeuwen van Vlissingen Houtkade 6 in Kattensingel 15 D J van der Hei den arts van Borne Grootestraat 5i in Markt 68 G van den Boogert bakker van Zevenhuizen Dorpsstraat 192 in Rotterdamsche veer 1 G H Visser dienstboede van Hilversum Prinsenstraat 29 in Bleekerssingel 76 J Koemans zakkenhandelaar van Moordrecht F 19 in Kon WilhelWinaweg 175 E J van Velzen van Megen A 86 in Crabethstraat 28r BrfZwarenstein rijkstelefoniste van Stfijen Kerkstraat 28 in Gouwe 84 K M van Veen dienstbode van s Gravenhage R J Schimmelp laan 32 in Bleekerssingel 20 B H Verlaan strijkster van Waddinxveen Burgem Trooststraat 112 in F W Reitzstraat 59 E van Eijk koopman van Waddinxveen Burgemeester Trooststraat 112 in F W Reitzstraat no 59 Vertrokkenen I Smit van Zoutmanstraat 35 naar s Gravenhage Emmastraat 32 M W Slingerland van Prins Hendrikstraat S Ste ta AmJlerdam en beheer rAnwterdamsche zaak Toen In Tmm toie i Ho D Magazijnen en de Ko X lÜkT Plateelbakkery Zuid Hol t Ckwd i de beer R W C S i te AnMterdam raede directeur ÏÏd B van de N V Koninklijke g erü ZuidHoUaod te n waarvan thans nog djreeteuren i beeréntW A Hoyng te Biltho 0t J t Lwnmeria te i Gr ven £ overledene was jaren medebeft lder W de Vereeniging van han 1 in glas en porselein Ot plechtige H Uitvaartdienst Wordt gdwuden op Donderdag om 9 uur in C rtirochiekerk van de H Agnes aan iUn Amstelveenscheweg te Amstert t wiama de begrafenis xal geschie4 op bet R K Kerkhof te De Bilt Ad van Driem eerste i Iut van het Concertgebouworkest Het ingang van 1 September ii onze oiid itadgenoot de heer Ad van Driem etUMftmeester van de Amhemsche OriMjlvereeniging benoemd tot eerl ao violist van het Concertgefiouw tart aOTBUBBNKOMST O EN O Ku het Comité voor ontwikkeling M ont nmg der militairen dat hier er itede werd opgericht zün taak kteft beëindigd stelt het er prys op de leden van dit comité een overzicht te fêren van datgene wat ten behoeve vis de gemobiliseende militairen van September 1939 tot Mei 1940 is geton en dank te brengen aan allen tie dit werk voor onze militairen hebbm mog luk gemaakt Daartoe is een büeenkomst belegd tp Maandag S Augustus a s M U L O examen Voor het M U L O examen dat ins Oiu Genoegai te dezer stede afgemmen wordt z jn gisteren geslaagd Pipkima A J A van Hurk te Gouda J v d Wolf T C J Crootendorst en P 3 Boö e te Bo oop C Verkade te Al wn a d Rijn J M Erkelens Jf Haietswoude J JSorsje te Brandw k 0 v Ham te Groot Ammers A A H Hueting te Ammerstol P dé Jong te Schoonhoven L M Kuik te Bergimbacht T D Macdaniël te Willige Usgtnk O Drinkwaard te Gou W n P H Verhoef te Lopik en N Gratflind mi R Veldwtjk te Waddinxwen Afgewezen één candidaat Diploma B C Lafeber te Gouda M H den Besten te Boskoop en H deWiMa te Moordrecht Afgewezen ééneaadklaat Pm toch op de fietsen WKB TWEk ONTVREEIMO 1 nadeele van een aardappel Xlrisar en een winkelier zyn ry Wen Ontvreemd die resp op de Btaiwrtraat i in Ie Wydstraat ston De commissaris van politie vesjW er nogmaals de aandacht van de towmers op toch vooral geen fiets i beheerd te laten staan CONTRIBUTIE SOCIËTEIT VRIDEBEST VERLAAGD de ledenvergadering van de Wt Vredebest is niet besloten I contributie verhooging zooals gis fen abusievelijk werd gemeld maar t OMitrobutieverlaging 115 naar Koudekerk a d Bljn Honaduk 59 E Moerke van Tweede Kade 20 naar Ernielo Hulshorst Oudeweg 121 E R Dull van De Ia Beijlaan 15 naar Utrecht Kievitdwarsstraat 3 G H Roelofs van Dr Leydsstraat 12 naar Rotterdam Oostmaasiaan 191 J C G A van Unen van IJsselIaan 57 naar Leiden Tasmanstraat 70 G W Laurense geb Ravenstein van Kleiweg 18 naar Dordrecht Haamstraat 32rood C W L van der Uagel var Krugerlaan 2 naar s Gravenhagc Vüerboomstraat 267 E Reinders van Westerkade 63 naar Utrecht v Weberstraat 3 P G F Mineur van Kievitstraat 35 naar Rijswijk Z H Heereflstraat 44a H van Es van LijsterbMstraat 27 naar Waddinxveen Kleikade 23 C van Eük van Gravin Jacobastraat 38 naar Bussum Marconiweg II J J van Buuren van Nieuwehaven 240 naar s Gravenhage Gevers Deijnootweg 133 W Th E Walree van Graaf Florisweg 77 naar Bussum lepenlasn 30 M Minco van Oosthaven 31 naar Ahnelo Grootestraat 156 S D de Ruwe van Van Itersonlaan 28 naar Utrecht Weerdsingel O Z 60bis D de Bruin van Vondelstraat 29 naar Maassluis Mareldwarsstraat 7 H de Zeeuw van Burgvlietkade 57 naar Waddinx Wlelrijders bent U voornemens af te slaan geeft dan op t ij d de richting aan Vereeniging voor Veilig Verkeer IT Uit vroeger tyden DE GOVDSCHE COURANT MELDDE 75 JAAR GELEDEN Uit e i advertentie Openbare verkoopihg te Gouda Op Miiandag den I4eniAugustus 1885 des voormiddags ten eU ure in het logement De Paauw aldaar van eene in volle werking zijnde bierbrouwerij met twee ketels en drie koelbakken en een ruimen kelder daaronder alsmede eene turfen kolerischuur en eene kuiperij daarachter staande en liggende in de Molenwerf te Gouda 58 JAAR GELEDEN Hier ter stede heeft een hond het leven van een kind gered In de Wetering viel namelijk zonder dat iemand het bemerkte een driejarig kind Daar niemand in de onmiddellijke nabijheid was zou het ongetwijfeld verdronken zijn zoo niet de hond die aan een ketting daar lag van den mtHtverkooper v R zoo n luid geblaf had aangeheven en zoo n leven gemaakt dat men kwam toeijlèn op dit misbaar het levensgevaar van het kind opmerkte en dit gelukkig kon redden XS JAAR GELEDEN Uit een advertentie Kermis Gouda Standplaats Markt tegenover Tr nsvalia Voor de eerste maal alhier het beroemde theater Nouveau Theatre Di rectie Heinnch Frischmuth Door onze directie zijn kosten noch moeite gespaard het geachte publiek iets hoogst zeldzaams aan te bieden Uit het hoofdrepertoire noemen wij vooral Miss Isolin Europa s onover troffen Gedachtenlezeres en Memotechnische act Overal groot lachsucces Sensationeel Opgetreden voor Koninklijke en hooggeplaatste personen 27 gouden en dlveren medailles en eerediploma s Mr Balotini Muzikal Clown act The great original Prof Üen Ali and Miss Helena Oriëntalischer Komischer Goochel act Nog nooit hier te lande vertoond Madame Blanche ongeëvenaard snelrekenkunstenares Succes Henri Dion Illusionist met zijn zwart kabinet o a Het onthoofden eener levende dame op open en vrij tooneel Alfred Schneider ongeëvenaardRijwielkunstenaar VerbazingW kende werkzaamheden AT II AAR ANNËER Reunie Bioscoop Myn uw heeft talent met Loretta Young en War ner Baxter er Charley Chan in de moordkamrr met Sidney Toler Aanvang 8 15 uur Woensdag 2 uur matinee Schouwburg Bioacoop De vergeten vrouw tnet Sigrid Gurie en Ver pleegstersgeheimen met Dick Fora Edmond Louwe en Helen Maek Aanvang 8 15 uur Thalia Theater Zoölogica met Heinz Rühmann Theo Lingen Hans Moser en Gusti Huber en De onverschrokken cameraman Aanvang 8 15 uur Tja 3 Aug 3 9 uur Tentoonstellingsscliip Vitalis Kattensingel Tentoonstelling van schilderijen van Kees Zwolsman 24 Juli 7 38 nur Ned Geref gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 25 Juli Colle voor de BijbelKiosk Vereeniging 23 Juli 8 uur VrUe Evangelische gemeente BUbelezing en bidstond 25 Juli 8 uur Houtmansplantsoen Concert arbeidersmuzïekvereeni ing De Pionier 26 JuU 7 9 anr Belastingkantoor Zitting voor aanvragen ter verkrijgingvan kostelooze rijwielmerken 28 JuU 11 38 nar De Zalm Algemeene vergadering v aandeelhouders N V tot Aanneming van Werken voorheen p J Nederhorst 26 Juli 7 9 uur Centrale Kopsehool Spreekuur Algemeen Biireau voor Beroepskeuze veen Bloemendaalscheweg 89 A J J de Haan van Cronjéstraat 4 naar Sliedrecht B 865 N C van Leeuwen van Ridder van Catsweg 5 naar Boskoop Ham 8 Th J Walree van Graaf Folrisweg 77 naar Oudewater Oude Huigenstraat B 274 M C F Beelen van Korte Tiendeweg 12 naar Gouderak B 272 M Steenbergen van Fluweclensingel 68 naar Moordrecht P 46 M M Jansen van Bleekerssingel 27 naar Wassenaar Papeweg 2 H A Vergeer van St Josephstraat 35 naar Wassenaar Papeweg 2 C J Koolmees van Willens 159 naar Wassenaar Papeweg 2 J Heuvelman van Vossiusstraat 27 naar Urk Wijk 4 No 58 J C van Bergen Bravenboer van Spieringstraat 65 naar Moordrecht K 20 G J Piek van Da Oistakade 16 naar Velsen Melklaan 86 G Kooijman van jKIeiweg 25 naar Apeldoorn Looscheweg 86 W J de Han van Joubertstraat 134 naar s Gravenhage Theresiastraat 346 E Bas van Markt 18 naar Alblasserdam Seheepmakerstraat 47 J A Kuizenga geb Veenstra van Vossenbruchkade 35 naar Baam Sophiaiaan 18 D Pleit van Gansstraat 29 naar Oostvoorne K Iendijk B 322a H E Putters van Fluweelensingel 46 naar sHe togenboseh v d Doessingel 6 S Kleinkramer van Oosthaven 31 naar Gonnchem Kalkhavéï 45 H A Zuidam van Boelekade 120 naar s Hertogenbosch Vugterweg 49 K Westrik van Oosthaven 60 naar Harderwijk Sanatorium Sonnevanck K ten Wolde van Lange Tiendeweg naar Weststellingswerg Heirweg 10 W Th C Meeuwsen van Koekoekstraat 64 naar Eindhoven Nieuwendijk 3 H Lugthart van Stoofsteeg 21 naar Waddinxveen Burgem Trooststraat 1 H de Raaf van Graaf Florisweg 65 naar CJouderak B 284 E van Eijk van Kon Wilhelminaweg 251 naar Gouderak B 284 J Zijleman van Prm Hendrikstraat 75 naar puilen Lelimanstraat 45 Chr C Th Heesen van Crabethstraat 32 naar Amsterdam Van Houweningestraat 71 Ie étage OPBRENGST BLOEMPJESDAG De Zaterdag gehouden bloempjescollecte voor de Stichtingen voor toevallijders te Haarlem en Heemstede heeft f 160 opgebracht VERGUNNING GEVRAAGD Op de secretarie is ter visie gelegd een verzoek van J van der Hee om vergunning tot het uitbreiden eener broodbakkerij vervanging van een bestaanden oven in een Bakoheetwater oven en het hebben daarin van 1 electromotor van l 2 PJC in het perceel Boschweg 58 LEIDER ALGEMEEN BUREAU VOOR BEROEPSKEUZE Leider van het Algemeen Bureau voor Beroepskeuze te dezer stede dat deze week zijn werkzaamheden zal aanvangen is de heer B Swanenburg alhier candidXatsexamen crviEL INGENIEUR Aan de Technische Hoogeschool te Delft is geslaagd voor het candidaats examea voor civiel ingenieur de heer H I den Breeje TOELATINGSEXAMEN KLEINSEMINARIE HAGEVELD Voor het toelatings examen van het klein seminarie Hageveld te Heemstede zijn geslaagd onze stadgenooten J Lafet er J Hoonhout R Kroeders en J Brinkman VOOR TOELATINGSEXAMEN M T S GESLAAGD Voor het toelatingsexamen van de Middelbaar Technische Schqöl te Dordrecht is voor de afdeeling werktuigbouwkunde en electro techniek theoretici geslaagd voor het eerste studiejaar onzen stadgenoot J Sier SPORT VOETBAL Programma Gouda s Juniorentownooi Het progi amma voor het Junioren tournooi dat de vereeniging Gotfda a s Zondag op haar terrein organiseert luidt 11 uur Gouda A R F C A Neptunus C Feyenoord C Feyenoord A Neptunus A 11 45 ur Neptunus B Feyenoord B Gouda C Neptunus C Gouda B R F C B 12 45 uur Gouda A Neptunus A Gouda C R F C C R F C A Feyenoord A 1 30 uur RFC B Neptunus B R F C C Feyenoord C Gouda B Feyenoord B 2 30 uur Goud A Feyenoord A Gouda C Teyenoord C R F C A Neptunus A 3 15 uur R F C B feyenoord B RF C C Neptunus C Gouda B Neptunus B De deelnemende elftallen spelen duselk een halve competitie De wedstrijden duren 2 maal 20 minutep mêt 5 hüinuten rust Er wordt op drie terreinen gespeeld In de Aelftallenkomen uit spelers van 14 tot en m t 16 jaar in de B ploegen spelen van 12 tot en met 14 jaar en de Cteamsworden gevormd door spelers van 10 tot en met 12 jaar De vereenigingdie met haar drie elftallen de meestepunten behaalt ontvangt den eerstenprijs VASTGESTELDE WEDSTRIJDEN Donderdagavond half acht zullen op het Olympiaterrein de veteranen van Olympia en Gouda een wedstrijd spelen Een Gouda ombinatie zal a s Zon dagmiddag te Capelle a d Ussel een wedstrijd spelen tegen Zwerver I ZEILEN VIERDE OP DE KAAGWEEK Bij de wedstrijden op de Kaag bezette in de Valkenklasse onze stadgenoot K Sixma met Windjammer de vierde plaats Ing Mm Med d Hag B Heeft iemand last van verstopping slechte spijsvertcrmg overmalige velvorming of de schadelijke gevolgen er van aambdea onzuiver bloed en vale onreine huid dan zuivere men bloed en ingewanden met Dr Sebieffer s Stofwissfilingzout pe betrjjjiwbare en aangename werking hiervan is een weldaad voor het geheel organisme Flacon ƒ 1 05 Dubbele flacon ƒ 1 75 Bij apothekers n drogisten O 1871 14 OVERWINNING DER POLITIE Voor het tournooi van de Sportvereeniging Spoorwegen Gouda is gister avortd een wedstrgd gespeeld tusschen de Goudsche Politie Sportvereeniging en het elftal van de P T T De uitslag was 5 2 voor G P S V Voor dit tournooi werd eerder nog gespeeld P T T S SèG 4 5 WATERPOLO G Z C n WINT IV WADDINXVEEN Voor de competitie van den K N Z B is gisteravond te Waddinxveel gespeeld de wedstrijd De CJouwe G Z C Il 1 2 Vriendschappelijk werd gespeeld De Gouwe II G Z C comb 0 2 Plaatselijk Nieuws Boskoop COÖPERATIEVE VEREENIGINic 4 E BOSKOOPSCHE VEILING 23 Juli Rozen per bos van 20 stuks Rosalandia 17 21 et Golden Ophelia 12 et Biarclif 14 23 et Pechtold 18 25 et Orange Triumph 4 70 et Golden Salmo i 18 26 et Steward 22 27 et Butterfly 23 27 et Wendland 12 23 et Edith Helen 23 36 et Else Poulsen 2630 et Hadley 16 24 et August Noach 13 18 et Polyantharozen 40 65 et Better Times a § 49 et Gloria Mundi 20 35 et DoruS Rijkers 30 44 et Cïemengde rozen 12 18 et Diversen per bos van 10 stuks Clematis Durandi 33 42 et idem Nille de Lyon 50 et idem The President 36 et idfem Prins Hendrik 52 78 et idem Mevr Le Coultre 50 et Roode Lelies 46 90 et teer blad 12 et Hortensia per stuk 28 33 et Perziken per stuk 3 5 et Bodegraven DIPLOMA SCHOOLKINDERVERZORGSTER Aan de Christine Hermine School is geslaagd voor het diploma school kinderv erzorgster mej M Jüngelmg GESLAAGD Voor het eindexamen der R K U L O school alhier slaagden onze plaatsgenooten L Koot L v d Poll Fr Piket t V d Poll M V Galen en T Kuipers PREDIKBEURT VOOR DONDERDAG Geref Gem n m B 45 uur de heer Wijting uit Amersfoort EINDEXAMEN Aan de Chr U L O school alhier slaagde voor het eindexamen ónze plaatsgenoote mej R Brunt Hekendorp BENOEMING De heer J O van Manen te Lange Ruige Weide veldwachter is benoemd tot njks Nieuwerkerk a I Jssel EXAMEN CIVIEL INGENIEUR De heer H de Jong is aan de Technische Hoogeschool te Delft geslaagd voor het ingenieursexamen voor civielingenieui i vroeg FEUILLETON Weet je hoe ver het ia Marion OVERSTE SAXON BCHE AVONTOBSNROMAN r G P BAKKER m l op de eerste droge plek n ün armen en zei Se Wzang Wü zijn uit leer gevaarlijke onderneming denk mr R en op dat stuk lA Jr 5 Even wachten ti r ol t Voorzichtigheid it2 kaboutertje H h ïei m Ik hoor nJete L t 8 OHM ondeme MrtJ et luk Zoo SP ö van den liL T wa hem eensklaps ieti Neen maar in mijn droom leek de weg mü lang Wat is tijd in een droom Soms lijkt het als men even geslapen heeh of men uren doorleefde Ik viel eens in slaap Melchior wekte mü na een paar minuten ea ik had in dien tijd een geheelen veldslag mee gemaakt die zeker in werkelijkheid uren geduurd zou hebbfen Toch denk ik dat de weg wel een half uur zal zijn zeker weet ik het niet Het pad wordt beter Laat me nu maar weer loopen zei ze Waarom Draag je my zoo graag vroeg ze plagend Hij zette haar op den grond Ei n kwartier liepen ze BU een bocht van de gang zette hij de lichtklep yan de lantaren af keek om den boek maar zag niets verontrustends Nog smaller werd het pad Nu moeten we er spoedig ziJn merkte Saxon op Ik denk achter de volgende bocht De weg loopt hier zooals je misschien nog weet zigzagsgewijze soms zelfi met rechte hoeken Zoo worden önderaardsche gangen dikwijls gemaakt voor de verdediging Kijk rattenoogen zei ze rillend Beteekent niets ie zullen ons nietaanvallen a u HU volgenden boek zei de ett onbegaan meer maar he lijkt anders dan in Imijn droom De itiuren zün opgeruimd Uen t ttn w iteen waren overste Hier is het Daar is het WiM ett onbeiaan meer maar het lijkt i Die steenen lagen daar niet zoo opgestapeld De toegang tot het verdere gedeelte van de gang is vrijwel afgesloten Hij belichtte zorgvuldig plek voor plek Daar meende Marion op het smalle pad met den rug tegen den muur staande is de trap waarover je gesproken hebt Zie je dien èteen en dien daar Je droom was geen bedrog Saxon keek in de diepte zag de plas waar in hij was gevallen huiverde even Hij voelde weer het slijkerige water zich boven zijn hoofd sluiten Hij liep het water voorbij Marion waarschuwde hij blijf d T even staan Ik wil eerst de gang achter dien muur onderzoeken opdat ons van die zijde geen onaangename verrassingen te wachten staan Saxon klom over de steenen die de afscheiding vormden van het verdere gedeelte van de gang Met groote moeite werkte hij zich in den linjcerhoek door een gat tegen de zoldering nadat hiJ een paar brokstukken had verwijderd die hü aan de andere zijde van den muur wierp Hij liet zich zakken en belichtte met de lantaren de omgeving Tegen den muur was een smalle droge plek die uitliep op een pad Hij liep ar over en kwam aan een diepe put Daarachter was hef geheele mettelwerk ingectort en volkomen afgesloten Van dece züde zou niemand hen kunnen overvallen Hö klom terug Van dien kant zijn wU volkomen veilig lei hü Als men hier wil komen kan het alleen langs êh féj dien wU zijn gegaan Hü zette de Ia taren op den grond en keek in het water op de plaats waar Vérona in zijn droom hem de schatten had gewezen Hij begreep dat er geen ander middel bestond het te onderzoeken dan in Ijet groezelige water af te dalen Marion stond bij de lantaren Eens klaps bukte zij zich In den modder zag ze iets glinsteren Ze pakte het op een gouden ring Saxon zei ze Licht me eens bij Wy zijn op het goede spoor Zie een zegelring met het wapen der Ebertots De ever in eert groenen steen Verloren antwoordde Saxon Ik dacht reeds dat ze ons voor geweest waren Men heeft de kostbaarheden gelicht en den ring verloren H t is mogelijk meende Marion terwijl ze den gouden ring aan zijn vinger schoof maar zou het niet kunnen zijn dat de wonderdokter hem daar rafct een bepaald doel heeft neergelegd half verborgen onder het siyk Een toevallig vinder en het zou een wonder zijn als iemand hem op deze plek vond zou denken Een gouden ring een goeden dag maar wij Je kunt gelijk hebben viel Saxonhaar opgewonden m de rede Het zouook een aanwijzing kunnen zijn eenboodschap In de nabijheid ligt deschat begraven Ik zal Stil fluisterde ze Ik geloof dat ik iet hoor Saxon legde zijn oor tegen den muur luisterde scherp Ja klonk zijn oordeel Heel ver weg hoor ik plassende voetstappen Er komen raenschen Hü haalde een pistool te voorschijn zette de scherpe schop die c an zijn gorde hing naast zich neer Klim over den muur Verljerg je daar Ik zal ze warm ontvangen Neen neen fluisterde Marion Vlug kom mee Samen dchter die steenen dan kunnen we hooren en zien wat ze in hun schild voeren Je hebt weer gelijk beaamde hij Een ongeziene vijand telt difbbel Saxon hielp haar over den muur Ze gmgen op een paar steenen zitten Hij durkte haar een pistool in de hand Vol spanning jachtten zij de komende gebeurtenissen Af HOOFDSTUK XXXIIL Hier in deze afschjjwelijke spelonk zou de schat begraven zijn klonk een heldere stem op een ietwat pottenden toon liet ziet er hier onheilspellend genoeg uit oni bang van te worden Een smal pad en een groote diepe moeraspias Zeer geschikt voor verborgen schatten Zet de lantarens daar maar neer Ze geven ten minste een beetje licht En wat is daar achter dien muur We hebben die brokken steen opgestapeld en met kalk aangevuld omlhet water tegen te houden daar achter is de gang ingestort Weet je het zeker Peter tWaeen ellendige tocht Ja Bastiaan en ik zijn hier reeds eenige malen geweest We hebben d n boel een beetje or geruimd en in de garg op de Tinst begaanbare plaatsen steenen gelegd Je moet niet vergeten dat we n vadem of tien ge daald zijn Het is gelukkig en buitengewoon droge zomer Als de Elbe niet zü5 laag stond zouden we hier al ratten verzuipen Het grondwater ou zooveel stijgen dat het één vuile watermassa zou zijn tot boven aan het gpwelf Bij flinke regenbuien zouden de schatten voor ons verloren zijn Hoe weet je dat de kostbaarheden hier liggen Ik ben er by geweest dat ze ver borgen wferden Ze lagen op een andere plaats onder het huis met den toren maar miJn vriend de oude wonderdokter meende dat ze daar niet langer veilig waren Met ona drieën hebben we ze hier heen gesleept Een zwaar karwei drie dagen lang hebben we er aan gewerkt En jij bent de eenigè die dat weet Ja Hoe zoo De wonderdokter vernam dat de plaats waar ze begraven lagen bekend geworden was We konden ze nog juist op tijd in veiligheid brengen Toen de Pappenheimers de plek hadden gevonden was het neet leeg Wordt vervolgd