Goudsche Courant, woensdag 24 juli 1940

TWEEDE BLAD WOENSDAG 24 JULI 194 Rotterdam werkt energiek aan den MAASTUNNEL te hebben aan alles wal du had c b ei Het antwoord ligt in Japan fibche positie een eilandcnriik een vry beperkt terntoruini vondienf vlakby op h t Sb dommoerende mogendheid to iJ heeft kan met verwachte handiiavcn zonder etn eigti ou op het nabye vasteland of cm mj breide controle op overzee i qJ tingen De rtBT nf k l M Ondanks den strengen winter en den oorlog rekent men er op in den loop van 1941 gereed te komen Geen moeilijkheden met de materiaalvoorziening Van omen spectalen verslaggever geografische po t De Japansch Chineesche oorlog drie jaar oud Japans continentale politiek een noodzaak voor eigen veiligheid et boe dl em stet OBl ea om ukrkeii 200 na Christus toen keizerin a j go f P dezelfde Mandsjoes zorgtn terwy de andere 16 de afge fphina zyn geweest en boe gespannen Officieele publicahe van het Departement Handel Nijverhe d en Scheepvaart WOLPRIJZEN maK pen pr cor4ut r Hoeirte nchtpuis ƒ 2 25 per M vil ae schaVf nhuud i K Ji Val de bun 4 zii 1 11 i n a igf II IncsnnécB Mcdedae ca Overspannen zenuwen VHf mét I Z iNi tatilc t sakta U tpocdtg ur wklwlt kal BsltK 40 a 75 ent O 2yS2 5 Moordrecht AANIJIGPLAATS GOÜ0SCHE BOOT Daar de aanlegsteiger van J e Barmonie moeiluk meer gebruikt Itan worden voor het losaen van cederen worden deze van de Goudtche b ot thans gekwt aan de aanleg plaats by den heer Van JlSennep In vroeger jartn Xota itait boot een geregelden dienst op Rotterdam onderhield werd steeds aangelegd bu de Barmonie Ouderkerk a d IJtieL MULO EXAMEN Te Rotterdam ie geslaagd voor het MULO examen diploma A onze plaatsgenoot J M de Vnes Schoonhoven EXAMKn HANDENARBEID Voor het examen handenarbeid is te Gravenhage geslaagd mej P J Kuylenburg Waddinxveen Bedrijf van Louis Dobbelmann rdt te Waddinxveen gevestigd BOVW VAN FABRIEKSCOMPLEX OP TERREIN AAN NOORDKADE MO Man penioneel Njar wu vernemen zullen m deze gemeente worden gebouwd de fabriekscomplexen van de NV voorheen Louis Dobbelmann welk bedruf voorlieen gevestigd was te Rotterdam en tydens de oorlogsdagen werd vernield Voor den herbouw van het bedrijf is aangekocht een groot terrein aan de Noordkade den weg naar Boskoop langs de Westzyde an de Gouwe welk terrein particulier eigendom was De fabriek alleen zal een oppervlakte krygsn van 15 000 M2 Het bgt in de bedoebng zoo spoedig mogelijk met den bouw te beginnen Tot architect is benoemd de heer P D Stuurman alhier De opzet van het bedrijf is zoodanig gedacht dat er m totaal vierhonderd jiersonen zullen worden werkzaam ge steld De vestiging van deze bekende Rot terdamsthe onderneming is uiteraard voor Waddinxveen een feit van groote beteekenis Nog meer zal onze plaats hierdoor uitgroeien als een belangrijke industne gemeeii waar tal van groote bedrijveff rijn gevestigd i venhuizen BURGERLUKE STAND Geboren Hendrik zoon van M Horduk en J Hordijk Huibert zoon van A Ouduk en J Jongeneel Pieter Izak zoon van G Vermolm en S Keuzer Petronella Jacoba iochter van J van der Sar en P N Hagen Helena Wilhelmma dochter van J J Sauer en J A Steenkamer Johannes zoon van J C Meuer en M M Pruysen Overleden Geertruin van Erkel 62 jaar echtgenoote van S Hol Hendnka Clazmg 24 jaar BUITENLAND De dienstplicht 4M 000 RECRVTEN OP 1 OCTOBER ONDER D WAPENEN Verdere buzondeibeden over de invoering van den algemeenen dienstplicht in de Vereenigde Staten worden thans bekend uit welingelichte kringen van het ministerie van Oorlog Zooals reeds gemeld zal hiervoor ra de volgende week aan de Senaat een machtigmgswet worden voorgelegd Associated Press voegt hier aan toe dat men het vaomemen heeft op 1 Sept met de inschryving van de dienstplichtigen te beginnen De eerste 400 000 reeruten zullen reeds op 1 October onder de wapenen worden geroepen Overigens staan deze data nog niet geheel vast Niettemin is het minis terie van Ooi log ondanks het debat dat nog m den Senaat is te ver wachten toch van meenmg dat deze machtigingswet zal worden aangtnomen Het rainikterie is hiervan zelfs Hoozeer overtuigd dat het reeds in eiken staat de instanties heeft aaifge wezen by welke de aanmelding moet geschi en en die voorbereidingen moeten treffen voor de inschrijving van 42 millioen man en voor de oefening van ongeveer 11 miHioen man Tegclgkertijd zullen naar alle waar ch jnlijkheid de staatsmilitjes worden gemobiliseerd om zirh met een deel van de oefening te belasten De tijd van oefening zal een jaar zijn Met I Apnl 1941 zullen nogmaals 400 000 man onder de wapenen worden gemepen en vervolgens op 1 October IMt waarschijnlijk nog 600 000 r N Rotterdam moge dan bet opruimen van het puin nog altijd het voornaamste werkobject zijn bet IS met het eenige Daarnaast ferkt de Maasstad in een ongekend tempo aan het miUioenenwerk dat nu en in de toekomst als de Maastunnel bekend zal staan Ondanks de 2 maanden durende stagnatie welke de strenge winter van 1939 1940 veroorzaakte en onda nks den oorlog welke in Mei een 5 tal dagen tot het stilleggen van den arbeid dwong koestert men nog altijd de gegronde hoop m den loop van 1041 gereed te komen De stand van zaken zooals ir M G Fritzlin waarnemend chef van de Tunnelafdeeling van Rotterdams Gemeentewerk ons deze m een uitvoerig gesprek gevolgd door een rondleiding langs de geheel of gedeeltelijk gereed gekomen tunnelgedeelten heeft uiteengezet is thans zap dat een bedrag van 11 milhoen gulden IS verwerkt Waar in totaal 14 miUioen gulden zijn uitgetrokken blijkt lus dat men met recht kan zeggen dat de Maasstad oinnen afzienbaren tijd d w z in 1941 van de traverse onder de nvier gebruik zal kunnen maken Moeilijkheden met de verkriigingvan t noodige materiaal t n Ir Fritzlin ontkent dit met nadruk noch tydens de mobilisatie noch na den oorlog zyn er groote moeilykheden geweest De tunnelbouwers hadden er voor gezorgd dat er van het onmisbare materiaal zooals yzer voldoende vrorraad was wys beleid waarvan thans de ryke vruchten geplukt worden Neem bv de acht roltrappen in de ventilatiegebouwen die zyn er De wieirijders en voetgangers behoeven zich daaromtrent geen zorg te maken Kleine moeilykheden zyn er wel ge weest yn er gedeeltelyk nog Maar die zyn te wytén aan den aanvoer van t benoodigde zand grint en cement De transportmoeilykheden spelen daarby een groote rol Men heeft tot nu toe echter steeds deze moeilykheden kunnen ondervangen en men rekent er op dit ook te kurnen doen tot aan den dag waarop de tunnel opengesteld kan worden voor t verkeer Dat zal een feestdag voor Rotterdam zyn omdat dan het grootsche plan om den Noordelyken en Zuidelyken oever van de Maas onder het water door te verbinden zyn bekroning zal vinden Drie etapipen Wij mogen de uitvoermg van het tunnelplan bekend veronderstellen vooral het feit dat de bouwers den tunnel eigenlyk m drie gedeelten aan leggen een deel op den rechter oever een deel dat op den bodem van de Maas gereed komt en een deel op den Imker oever Aan t emd van dit jaar aldus laat ir Fritzlm zich uit hopen wy met het riviergedeelte gereed te zyn 4 van de 9 zin stukken zyn reeds op de plaats van bestemming het vyfde gaat bmnenkort naar den bodem der riviër en de overblyvende die op een paar kleinigheden na geheel gereed zyn deze liggen m de Waalhaven zullen daarna volgen Elk zinkstuk komt een meter van het vorige af te liggen Met Men zou het luet zeggen maar deze jota ts op ongeveer 2i meter onder den uatersftiegel t an de Maas gemaakt Zij tirengt een der twee tunneh m b ffid welke door df opt nsfplhng rtrn de Miiastunnpl r olgpvd jaar het verkeer per auto onder water zullen verWeil tl Er uordt hier op den boden t an de Maas m een snel temro aangepakt om ti u g gereed ie komen t BegitU met een infornialonsch gejfprek met ir M C Fritzlin waarnemend chef van de Tunnel aldeehng non Rotterr dam s Gemeentewerken En t eindigt mef een fiksehe Mauterpartv naar dat deel dot de Maastunnel dat ongeveer 15 4 20 meter onder water in aanleg IS De Maasstad bouwt rol energte en m een snel tempo aan dit grootsche object dè oflossmg tian een verkeerstoestand dte sinds jaar en dag onhoudbaar was geworden In een tioeetal arfi iclen zal een onzer redactei re l een en ander medideelen over éen momentfelen stand van zaken En hi begint met de Iterhaling van de verzekennsf iat de tunnelbouwers ondanKS tegenslagen toch m den loei vat 1941 gereed hopen te komen Ter nadere informatie zy opgemerkt dat 11 van de uitflWokken H miiiioen gulden reedt aan het werk zijn besteed een duikerk ok worden nt het tot zinken brengen de noodige lasschmgen verricht Dit lasschen is met 3 van de 4 op den bodem van de Maas rustende tunnelstukken reeds gebeurd Alleen het verbmden an het ventila tiegebouw op den rechteroever en het eerste tunnelstuk onder water is nog niet geschied Ook hier bevindt zich een een meter breedé waterkolom tusschen Het lasschen heeft men echter nog nagelaten omdat men geen enkel risico wil loopen wat betreft een even tueel verschil m de werkmg van spanningen in de muren van het eerste tunnelstuk onder water en het ventilatiegebouw Drie tunnels m een de Maasstad die al zoovele tientallen jaren snakt naar een goede verbmdmg der Maasoevers heeft zoowel aan het atelverkeer als aan wielryders en voetgangers gedacht En terwyl m de Scheldetimnel by Antwerpen de auto s eén tunnel heb ben met een vry smalle rybaan voor het verkeer m beide dichtingen krqgt de Maastunnel twee aiitotunnels beide met een wegdek dat 6 meter breed i zoodat twee ryen autos m elke tuimel naast elkaar ktlnnen optrekken En toch ontloopen de totaal kosten van beide tunnels elkaar heel weinig Hoe dat kan Omdat de Maastunnel aangelegd wordt volgtns de veel goedkoopere zinkmethode En dat proces konden de Belgische ingenieurs niet volgen Daarnaast zullen de tunnels voor vioetgangers en wielryders m Rotterdam htm aandeel m de ventilatie krygen iets dat de Schcldestadtunnel eveneens mist De stand van zaken op dit oogenblik Ir Fritzlm zetelend in t houten gebouwtje op den rechter Maasoever vlak by de Parkhaven vat samen eer ventilatiegebouw op den rechter Maasoever is zoo goec als gereed Met dt afwerking is men bezig Ontbreken de roltrappen nog dit is niet het geval met de 32 gietyzeren ventilatoren elk 1520 kg wegend waarvan er 16 voor den toevoer van fnssche lucht zullen werkte lucht uit de tunnels naar den schoorsteen zullen persen Daarnaast IS de oprit van de autotunnels zoo goed als gereed Ook hier is men aan de afwerkmg begcmnen Alleen aan t begin van den jprit is nren nog met het aanleggen van het reeds wyd en zyd beroemde circulatiepleln m een stadium dat eigenlyk niet doet vermoeden dat de openstelling van den tunnel inderdaad volgend jaar kan geschieden En aan den overkant Ook daar ryst reeds het ventilatiegebouw uit het gryze Maaswater omhoog Alleen is men nog niet aan de afwerking toe terwyl ook de oprit nog niet zoo ver Het IS deze maand drie jaar geladen dat Japan den oorlog begon tegen China een oorlog die nog steeds voortduurt al hoort men er den laatsten tyd weinig meer van m beslag genomen als wy zyn door den oorlog om ons heen Met den JapanschChi neeschen oorlog waarvan het incident met Mandsjoerye of Mandsjoekwo zooals het daarna ging betten enkele jaren geleden mm of meer het voorspel IS geweest kwam Jap s zg continentale politiek weer eens duidelyk naar voren Deze continentale politiek is door buitenstaanders vaak gequalificeerd als agressie maar als men de geschiedenis van het Verre Oosten nagaat zal men tot de ontdekkmg komen dat het eerste contact dat Jap n heeft gehad met staten op het Ooïtaziatische continent vreedzaam en cultureel is geweest en in het geheel mets te maken had met oorlogen en incidenten Dat dit later wel eens anders werd is te wijten aan een ongelukkigen samenloop van omstandigheden Ook u de continentale pohtiek van Japan met ieti van den laatsten tyd maar zij is reeds begdnnen omstreeks verplicht was tusschenbeide te komen op het schiereiland Korea met om het in bezit te nemen maar om het zuidelijk deel van haar keizerlyk eilandenryk te behoeden voor oorlog daar de Koreanen dit voortdurend bedreigden Om hieraan een eind te maken bracht zy Korea onder Japansche souvereiniteit In het Japan van de oudheid nog voor keizerin Zhingo waren de mimigranlen uit Korea s eeds hartehjk verwelkomd Het eilandenryk was voor de Koreanen eèn verleidelyk en aantrekkelijk land het was als nog steeds vruchtbaar en moo en bekoorlyk en de bewoners van Korea trok ken erheen en vestigden zicb daar als timmerlieden smeden handwerkilieden boeren enz Lanzamerhand raakten zy er geheel ingeburgerd en begonnen zy zien te mleresseeren voor Japansctve literatuur en Hmdoeboeddhisrae Nihongi op éen na de oudste kroniekschryver van het Japaiiiche lahd en zyn volk vertelt £ t het eerste officieele contact tusschen Japan en Korea tot stand kwam m het 65ste jaar van de regeering van keizer Sujin dwz 33 jaar voor Christus In dat jaar zond de koning van Kali een van de Koreaansche konmkryken een vooraanstaand edelman met een aanzienlyk gevolg als afgezant naar den Mikado den keizer van Jap in om hem geschenken aan te bieden De expeditie van keizerin Zhingo was de eerste van dien aard om het land te verdedigen tegen vreemdelingen on was tevens de eerste stap m de rithtmg vaC de Japanwh heerschappy op Korea Hoe onvriendehjk ook in later eeuwen zy het met titssihenpoozon de betrekkingen tusschen Japan pii gereed is dat de tcgelbekleedmg van de wanden van den tunnel en het aanbrengen van t plafond kan geschieden Overigens en ziedaar éen der veleindrukken van den rondgelcidtn m nvan de krar t werkt men op een grootaantal plaatsen aan de voltooiing vaneen object dat in de nabye toekomsteen verkeersvraagjstuk van Rotterdamop even royale als practische wyzeoplost En waarmede de stad juist ook door de toipSssmg van de nieuwste technische snufjes op tui nclbouw gebied zich en daarmede geheel Nederland aan de spil stelt van de steden met tunnels in Europa dp regeeringen Van Tijoengkmg tn Tokio ook tegenover elkaar staan in den tegenwüordigen tyd beide landen zyn hun relaties begonnen op dt v riendelykste en hoffelykste manier welke men zith Jenken kan in het jaar 607 na Christus zond de Japansche keizer Soeiko een afgezant die lujsterde naar den naam van Onono Imoko naar China met allerlei Japan iche nationale producten en een brief van den souverein van het land van de ryzende zon aan den sou veren van het land van de ondergaande zon de eerste oorlog De eerste C iineesch Japahsche oorlog ontstond over Koreaansche aangelegenheden toeh een Chineesch keizer van de Tang d naAtie in 61 den koning van Shinla op Korea aanbood 100 000 man rn verstheidene honderden schepen te zenden om te trachten Shmla heer en meester te maken op Korea In de Middeleeuwen en ater i is Japan dikwyls tiedreigd door invasies van het continent m 658 Beden de Mandsjoes een mval m het Noordehik nu niet meer Suchen maar Nuchen Mandsjoes geheeten vielen het eiland Iki binnen in I0I9 de Mongolen deden in 1274 en 1281 een mval in Japan Uit angst voor deze Mongoolsche stammen hadden de Chmcezen reeds in 238 voor Chris is den Grooten Muur gebouwd De Mongolen en Tartaren waren ecnter hoe langer ntje Tachtiger gewerden en deden in 1261 een inval in Korea Japan zelf volgde een tiental jarci later Men zift dat het heu ch met altyd aan Japan leeft gelegen als het in oorlog kwam met continentale staten ïen zal zeggen waarom bleef het niet rjitig op tyn welvarend eiland waarom probeerde het niet voldoende Eenige en Igemeene kennngeving Heden overleed geheel onverwacht onze lieve Moeder Behuwdmoeder en Schoonzustei Mevrouw CATHARINA JACOBA JOHANNA BOERS Weduwe van den Heer Cornells Johannes Verschoor in den ouderdom an 70 jaa SeUmgen Gr j H R c Verschoor H M VERSCHOOR Renken tG i nl af c A BOERS De Miwy Gouda 23 Juli 1940 Hui e Jilia a Kor Wilhelminaweg 251 van i t I 1 1 t h V De tcgiafenis zal plaatlehben Vrudag 2t Juh a op de Algemetiie Beg lafpiaats te uuda e 1 ck v R Huize J i 1 i t 1 lu P n Japan heeft zyn politiek de oudhaid en nu nog i s I ot 1 in Reeds in het begin van d tiende teaw heeft Japan d hetd aangegrepen t cn groot ryk op te bouwen in liet ui van de Sfille ZuiJzee J dorpen ontstonden injAnn i kmg Siam Java en Mani y verbinding werd vry geregi houden dobr driemasters ar Tfc lijk nkj Japan t w Wjt con rrij Van 1638 tot 1853 is Japan isoleerd geweeist door eon v stel wetten dat prooeerdc Ju de rest van de wereld af tIn die twee eeuwen hebbtn tehjke naties de koloniale heden in Dramatische strijd tusschen vliegtuig en duikboot HET DUITSCHE FRONTBtKKHI Het frortbericht van h et D N f u d als volgt ai he ar M zee Oo Het i en Duitieh gfveth we r eens gelukt ten Britse boot te vernietiger De dr stryd die in het legerberich daag wordt vermeld was s 1 1 Tydens de gewapende verki ven het Noorden van de werd op 2 Juli dot duikboi ten van de Schotsche haver door het Duitsche bombardi i stel ontdokt op M Voor de tegenstander koken en zich m veiligheid br de aanvaller zyn toestel da 80 meter hoogte en rekendp r bonfihien af met den onder7epf der uommen sloegen kort vonr ter de duikboot in de derde i seheepslichaam Vlak achter d I Eenige minuten daarna stjik van de duikboot uit het water vier minuten later verdween d loodrecht m zee Het Duilschp bleef nog geruimen tyd ter p uit te kyken naar schipbreukt en eveptueel naatregeleil f ror ze te doen bergen Behalve wr k ken van een reddmgboot Oiiiv en rorddryvende brokstukk echter mets meer tfontdekk MARKTBERICHTEN i 4 SM IIKT WOFRDFN 34 Ju Aangeroerd 33S pa che itaas prijs trjat RM r e tvieede rf rt 38 41 zwaardert de 1 UI c De Heer en Mevrtuw P ROND V d Veer zeegen ook namers weder sche fami ie hartelyk dank v de vele blyken van nelargling by hur huwehjk ortt vonden Gouda 23 Juh 1940 Jouber straat 54 Piashuisje te koop of Ie huur gevraagil Brieven No I S Boenh C um van Hovtemistraat 66 Den Haa O 2 i Ifonino te buyr gevrsagil vnj huisje Reeuwiik Boskooi omgevine Huurnnisorgevcer I d i J Adverteeren doet Ve r k oo pen