Goudsche Courant, woensdag 24 juli 1940

WOENSDAG 24 JULI 940 te hl rtjk RechtM van niet üige zetenWop boedels en nalatenschappen Welke Bon fUveaMiiddclMdbt4lnrtte BROOD BONS 71 t m 8 van het krwidbonboekje 2000 gram gew oB brood of ZSM gram Mfgebrood Toor de periode 22 t m 28 ali met 4 daten eztn gemigheidsduar VeSEmNINO SCHEIOINCI EN DEELING Overeenkomstig artikel 35 derde lid der Deviezeoverordening 1940 wordt met machtiging van de secretarissen generaal van de departementen van Financiën van Handel Nijverheid en Scheepvaart en vah Landbouw en Visscherij door het Deviezeninstituut bepaald Onverminderd het bepaalde bijandere wetten en verordeningen is hetaan exeputeuritestamentair en aan no tarijnen belast mei de vereffening vanboedels en nalatenschappen van ingezetenen waarin niet ingezetenen gerechtigd zijn zonder vergunning vanhet Deviezenjnstituut geoorloofd allegerechtelijke en buitengerechtelijkehandelingen te verrichten welke noodig tiju om den boedel tot effenheid tebrengen Betalingen in bmnenlandschebetaalmiddelen aan executeurs testamentair en aan notaiissen zoomede an dere handelingen als bedoeld in artikel 15 der deviezenverordenlng 1940 ten gunste van den boedel zijn eveneens zonder vergunning van het Deviezeninstituut geoorloofd Scheiding en doeling van boedelsen nalatenschappen van ingezetenen als bedoeld in het eersta lid kan zonder afzonderlijke vergun sing van hetdeviezeninstituut worden tot stand gebracht met dien verstande dat hetslechts met vergunning van dat instituut geoorloofd is aan de deelgerechtigden nlet ingezetenen een grooterdeel van de In den boedel aanwezigbuitenlandsche waarden toe tf pcheidendan met hun aarfdeel overeenkomt Befchikkinijen over de bij deboedelscheiding door de deelgercchtigden niet ingezetenen verkregen waarden blijven onderworpen aan de bepalingen van de devlezenverordening 1940 Deze bekendmaking treedt 23 Juliin werking buu hou vjL en ujtgfc tie Van dt ZtV e gek j telijk i 5 Japan j ff T I la de W ontlf r vrij ge wonder ijjr Japan van te liijton alle WP5 mogelijk Amerikj Japan ende voor kans op Ac7 e aren Wat een cone eenige iligheid SUKER BON na M 1 K O saUker geldig toi en net 25 JuU MEEL BON no 75 2H om tMwebloen at turwemecl of boekwcltaiMl of roggebloem of roggemeel elfrijzend bakmeel geldif tot en met Zi Juli BON no M ZH ons tarwebloem f tarwemeel of boekweitmeel o roggebloem o roggemeel o EeUrijtend bakmeel geMig tot en met 9 Angostux BOTER BONS no 7 en 6 250 pram boter of margarine of nt geU dig tot en met 28 JuU THEE OF KOFFIE BON no 85 Vi ons thee of H pond koffie geldig tot en met 2 Augustus PETROLEUM PETROLEDMZEGEL Periode Hl 2 Liter pettpleum geldig tot en met 11 Aognstus GRUTTERSWAREN BON no 5 250 gram rü8t of rijstemeel geldig tot en met 11 Augustus BON no 104 250 gram havermout of havervlokken of gort of grutten geldig tot en met 11 Augustus BON no 105 100 gram malzena of griesmeel of puddingpoeder geldig tot en met 11 September BON no 110 100 gram macaroni et vermicelli of spaghetti geldig t en met 11 September MOTORBRANDSTOF Tweede distributie periode loopt vanjK AMgustus t m 31 Augustus Vervoersverguiningen en Toewijzingen van motorbrandstofmoeten opnieuw worden aangevraagt op de gebruikelijke for mulieren rüd uig ERICHT N B luidt tsvliegtuig he duik ramatischo t van van echts kort ennjng boNoordzce t ten OosAberdeen emenJ stoe onderdui dgen liet len tot op e met drie eeër Twee or en ache trof het den toren de boeg ter drie of 1 de bodem e toestel laatste om kclingen ti en om wrakstuk ken w i i ken Kredietverleehing an ni t ingezetenen TBR BKTALING VAN ONDERHODDS EN STUDIEKOSTEN KNZ Overeenkomstig artikel 35 derde lid der Deviezenverordening 1940 wordt met machtiging van Se secre tarissengeneraal van de departementen van Financiën van Handel Nijverheid en Scheepvaart n van Landbouw en Visscherij door het Deviezeninstrtuut bepaald 1 Hef i j aan ingezetenen zonder vergiUnnmg van het Deviezeninstituut geoótloofd ten gunste van nietinge zetenfen krediet fe verleenen Voo t zoover zulks geschiadt ter betiling van a Kosten van onderhouB én studie van hier te lande verblijvende leden van feet gezin van een niel ingezetene b Verplichte of vrij willige ondersteuning van ingezetenen c Pensioenen verschuldigd aan ingezetenen De ingezetene die op grond vanhet eerste lid krediet verleent is verplicht binnen een week na de beëindiging van ieder kwartaal aan het Deviezeninstituut schriftelijke opgave tedoen van alle gedurende datjtwartaalop grond van zoodanig kreajet verrichte betalingen Het Deviezeninstituut kan in bijzondere gevallen bepalen dat kredietverleeningen als bedoeld in het eerste lid slechts met vergunning an datinstituut geoorloofd ijn Deze bekendmaking treedt 23 Juli in werking De andere opvatting stelt zich af wachtend tegenover de gebeurtenissen in de meening dat voor Nederland nog geenerlei beslissende phase is ingetreden en dat het nog geen tijd i voor essentieele hervormingen Ver der wil zij de verschillende orga nisaties onafhankelijk laten bestaan en zich beperken tot een moreele autoriteit over de studentenwereld De meerderheid der N S F sprak zich legen de eerste opvatting uit TEN BN rtUen Gmnlaodrt 4ï 4S tot 43 Han rzijd voor gstel nder Aanhangwagen schoot los DRIE ARBEIDERS GEWOND Op den Amsterdamschen straatweg te Breukelen is gisteravond door het breken van een koppeling de aanhangwagen van een tractor losgeschoten De aanhangwagen reed een eind stuurloos verder waarbij drie wielrijders gegrepen werden Het waren de 38 jarige v d S de 60 jarige C en de 45 jarige O allen uit Utrecht afkomstig stig Zij waren in Wilnis te werk gesteld en op weg naar huis De eerste kreeg een hersenschudding en een beenwonde Hij werd per ziekenauto naar het stads en academisch ziekenhuis te Utrecht overgebracht De tweede arbeider kreeg zware inwendige kneuzingen en moest naar het St Antoniusgasthuis te Utrecht worden ver lerd De derde kwam er het beste af en werd licfil aan het hoofd gewond l r 10 Conflict in de studenten wereld AFWACHTEN OF NIETT Gisteravond vergaderde op Ae sociëteit Minerva te Leiden de or langs opgerichte Nederlandsche Studontenfederatie welke uit tien leden bestaat en de gefleele Nederlandsche studentenwereld tracht te oinvatten In deze vergadering van de federatie bleek een zeer belangrijk meoningsverschil te bestaan met betickking tot de houding van de Nederlandsche studenten tot de actueel problemen van ons land en van het eigen sluder lcn milieü De eene opvatting welke haar inzichten in een uitvoerig prae advies uiteenzelte wil de algemeenc situatie Van het land op de basis van de werkelijkheid beoordeelen en een positieve houding aannemsr tegenover de komende ontwikeling Voor deze gi oep i de N S F een reacJonnair orgaan en zij zal daarom het elfde lot deelen als alle nijidere kleurlooze en heterogene concentraties die in ons land ontstonden Zy meent dan ook dat men actief moet medewerken er dat een opbouwend pA giam noodzakelijk is Zy wil de gedacliten van gezag en gebondenheid welke onze tijd beheer oop of r 30 11 aan Co en VEILING VAN PAARDEN Vrijdag 26 Juli des ochtends te elf uur zullen te s Gravcnhage in de Houlnjsthallen ongeveer 35 paarden worden geveild Als koopers komen personen in aanmerking die bij de mobilisatie of tijdens den oorlog paarden of auto s aan de Ned rlandsche of Duitsche overheid hebben afgegeven Een ambtelijke schriftelijke verklaring schen reeds nu geleidelijk doch con daarvan dient te worden overgelegd sequent in de studcntewereld ver Handelaren zijn hiervan uitgesloten wezenlijken en daarom dringt zij aan Iedere kooper van paarden moet zich slechts bon Rl ik v op het instellen van een Ijeslisscnde autoriteit in de studentenwereld Alle bestaande organisaties moeten overkoepeld worden door e n onafhankelijke Nederlandsche studéntenleiding met volledige bevoegdheid Verder wil lij de bestaande verdeeldheid bestrijden door het erkenkerinen van één groot univ ersitair atudentencorp met toelating van godsdienstige en theologische clubs rplichten deze minstens zes maanden In ijn bedrijf te houden De kooper verkrijgt een door de Duitsche militaire autoriteit afgegeven eigendomsbewijs te zijnen name dat bij latere controle als legitimatie diert Zy die zonder deze legitimatie in het bezit van militaire paarden worden bevonden zullen worden gestraft De paarden worden in dat geval in Inslag genomen G op igd op bü al IglElUID gr Wel 1 o tin JAA r 1 MW 9 Wanneer we it T tü aangrijpen om een e n grooUte Nederlan f tTikn Khiinwerper te plaat woorden ie zeggen J J we dat het moeilyk in precies de grooleverdien M ThijMe schuilen Deze li g ft ft I w t l OP h t natuurhistorisch lte i O ThUste heeft ons J honken dat weienlijk van de natuur J f i n d in = = Bf S tor óot natuurvriend Rinke Wrft Thü e 75 tenge i Mil b KheWen boekje aan fAi en daarin zegt hy o m U het die ons leerde dat Ihnm en ae dieren zooveel eo f k verhe Jends bieden wd S 4 wawiew je je ooRe hart KThetl Thijsse leerd de men n de dmgen der natuur zien Dat baanbrekend werk in een lijd dal kewsis dM natuur vast liep in tyste 5 itadeerkamerwijsheid in laaie i ib M boeken m iliDasiïW T fna e lioefc hee NederlandscheIJ iMTCTi lezen m het boek dpr naif Thijrae ging spreken en schrij ovtf de natuur Maar deze eaui eil gelchrinen zijn de vrucht 1 vrie jaren tudie van onbevoor dtfld en scherpe observatie bojal Uidlter is echter bij Thüsse sItlor waarnemen de liefde voor het Kisptttc voor de dieren en de plan de vogels inzonderheid maar rt n ook voor het landschap lleJijer uitgedrukt nog voor alles liaamgevat in het veel heerlijksijtn de begrip natuur Watook schreef schreef hij uitj daardoor bereikte hy zyngelezen door heel het pen voor duizenden een onge f jebled van schoonheid open eenvan lev svreugde ging wellen IW kWilB voor de eerste maal hetichtift De Levende Natuur uitidtr rédajtlie van het driemanschapHfimani J Ja pers jr en Jac P ii i l iiling gcvehd werd voorn poMaf kring van ethoi iaste na jKporlbWe haars In ditnijds hrift II bel dat Thijssèn zijn succes len i begon tegen de noodè plannen i jlcn Amsterdanischen gemeenteten aanzien van het Naardereen strü om het behoud vanonfcKshanden stukje natuurschoon It de directe aanleiding werd al r dank lij de stuwende kracht vanlijsii tot het totstandkomen vanVereeniging tot Behoud van Naurmonumenten f De ideeën van Thijsse d ongen ook Hel OKderwijB door Zelf nderwijsfin i nde verstond niemand beter in li i If middelen daartoe te hanpen Fe nn hal van kennis schreef niet in die reeks van prachtboekI Vm vlinders vogel en bloemen laraaajt kent haast elke Nederlan hem ls verzorger van een heelc ii Verkadfsalbums die een ongein jjopulariteit vcrwSërvén Wat w Mg allemaal uit Thijsse pen w gebied der natuurstudie ont I wllen we hier niet verder nati Volledigheidshalve noemen we nog tandaerdwerken Het Vogeljaar Ihrt Vogelboekje T m heeft thans een eerbiedTroieea leeftijd bereikt maar jong 1 B j 8 vn frisch ztjn geest 1 ederlandtrs die hebben geleerd ilT schoonheid van het wiWd gedenken op den 25steen POien voortrekker en wenschen vHe jaren jro n Nederlander dr Jac ti Spectrum oomchtig den weg ▼ ergestoken Hwte misit GEOooir f ta omstreeks kwart voor ölJlJïf Rijlcsetraatweg naby ma Oegstgeesl de e e d JfW r NelUe Boon itov u ♦ dfivoor aangereden tlt Biinmf t zij na ongeveer f tto X ö ls P ziger uit 8 verwon ereden en zoo tlt Diii Ü a ongeveer H Wt h 15 P atse overleed is 1 tfl Academisch zieD 4 n overgebracht Pmcl Tf onderzoek in beCuS getuigen treft geen Bchuld JlJaaS AANGESPOELD É T el che Noofdieestrgnd ï de stoffelijke resten aan v moedelük vliegers De H a l swylt de lijken li d Jplaa Sl £ algemeen m DwBurg ter arde eenheid moet komen om die eenheid te verkrijgen ut noodig dat men één doel en één programma nastreeft Het programma van Nieuw Nederland omvat o a Radicale opruiming van alle corruptieve en volksvcrraderlulce elementen uit ons land Grondige herziening van ons vroegere regeeringsstel sel dat gedurendede laatste tientallen jaren onder hetmom van schijndemocratic een dictatuur van het bankkapitaal bevorderde Ter verantwoording roeping vanregeeringspersonen welke ons landgedurende den laatste tijd regeerden Opheffing van alle politieke partijen en hun ntven organisaliet welkeonmachtig bleken zich tt verheffenboven hel peil van het nastreven vant ekrompen groepsbelangen Uitschakeling van de bemoci ingcnvan kerkelijke ot daarmee gelyk testellen instellingen of stroomingen metde politiek Vestiging van een economisch stelsel dat is gebaseerd op arbeid en behoefte Opbouw van een geheet nieuwregeeringsapparaat steunende op devoorvechters van Nederlandsch hernieuwing en de beste krachten van onsbedrijfsen cultu reele leven De administratie van de organisatie Nieuw Nederland is gevestigd Plein weg 91 Rotterdam Z DE GEBOORTEDAG VAN DEN RIJKBCOMMISSARIS De Führer heeft den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied rijksminister Seyss lnquart ter gelegenheid van zijn 48sten verjaardag Maandag telegrafisch zijn hartelijkste gelukwenschen gezonden Onder de vele andere telegrammen die dfe Rijkscemmissaris gisteren ontving bfevindt zich ook een gelukwensch van rijljMnaarscHalk Goering w KERK EN SCHOOL Algemeene Synode Ned Herv Kerk DE ZESDE ZITTING Ds Booiiitra rapporteerde bij de zesde zitting der Ned Herv Kerk te Den Haag namens de commissie ad hoc over een voorstel ten vorigen jare ingediend door den heer P Wolfensperge r inzake wijziging alg reglement het regl voor de kerkeraden en dat op de vacature belrcffende afschaffing van de kiescoMege Volgens een nieuw artikel 23 alg regl zou de beroeping van predikanten aan de kcrkcraad opgedragen worden terwijl de benoeming van ouderlingen en diakenen bij de gemeente zou komen te berusten Wat de wijze van verkiezing van deze laatsten betreft zou degene die een aantal stemmen heeft verkregen gelijk aan den kiesdeeler zynde het aantal uitgebrachte geldige stemmen gedeeld door het aantal beschikbare plaatsen verkozen zijn De commissie ad hoc oordeelde dat de voorstellen gebaseerd zijn op den toestand m de grootste gemeenten dnt ook de beroeping der predikanten het recht der gemeente is Zy noemde ook als bezwaar dat vrouwen thans wel lid kunnen zijn van het kiescollege maar niet in den kerkeraad zitting liebben Het stelsel van lijsten iierinnert heel sterk a in het burgerlijk leven De vrees wordt gekoesterd dat eerzuchtige elementen de grootste kans maken op een plaats m den kef keraad Wat de evenredige vertegen woordiging betreft sprak ze uit dat dit voorstel inhoudt een erkenning der richtingen waarover de kerk zich nooit heeft willen uitspreken Deze kwestie kan niet incidenteel worden opgelost De commissie heeft niet tot een eenstemmig oordeel kunnen ko men Een lid der commissie stelt voor dit voorstel voorloopig aan te nemen en aan liet oordeel der kerk te onder werpen Drie leden stellen voor tot verwerping over te gaan In de dis cussie kwam sterk naar voren dat men betreurde dat twee dingen in dit voorstel aan elkaar vast waren gekoppeld In handen van de commissie voot de nieuwe wetsvoorstellen wns gesteld een 3taI door de synodale commis sie overgenomen voorstellen van den quaestor generaal lot wetswijziging In de eerste plaats tot wijziging van art 21 1 en 2 van hel regl op de alg weduwenbeurs De commi ïsie bij monde van den rapporteur ds Boonstra stelde voor deze wijziging voorloopig aan te nemen en aan de con ideralte van de kerk te onderwerpen In de tweede plr als tot wijziging van art 13 van het regl op de weduwen en wee7cnhulpbeurs Voorgesteld werd door de commissie deze voorloopig aan te nemen en ter bcoordeeling voor te leggen aan de vier adering van de leden van deze beur Tn de derde plaats lot wijziging van rt 12 van het regl op hot hulppensioenfonds De commis sio stelde voor ook deze wijziging voorloopig aan te nemen en ter beoordecling voor te leggen aan de kerker idon van de deelnemende eemeenten De yoorstelltn werden door de vergadering aangenomen en in handen van de commi iie voor de eindredactie gesteld Derfi lesuren ver wf ek OP OYMNASI A EN MIDDELBARE SCFIOLBN Op de gymnr ihle en middelbare scholen zal met ingang van September wanneer de nieuwe cursus aanvangt het aantal lesuren op gemiddeld 30 worden vastgesteld fn welke vakken minder les dan tot dusver zal worden gegeven kon men ons nofi met mededeelen Vermoedelijk zal in den krep dexer week een officieel communiqué hiertiver verschijnen RECHTS21KEII Uit iK odweer gehandeld 4eH011 ER VIlUOKSntOKEN strijd om hel bestaan leidde onlangs te Wüjibrugge tot een vechtpartij tussc ftn twee pachtere resp met één en twee zonen bij welke gebeurtenis een hunner zoodanig werd getroffen dat hij hel leven verloor Op 12 Maart j l des ochhtends ongeveer acht uur twgaf de 63 JBrige veehouder tuuider p v d L zich met zijn beide zonen naar een door hem gehuurd land dat kort tevoren nog aan zekeren v V verhuurd was geweest doch waarvan voor dezen de termijn was afgeloopen Weliswaar had v V een beroep op de Pachtkamer gedaan om de huur verlengd te kdjgen doch hy had daarmede geen saaces omdat de Pachtkamer zicli onbétoegd verklaarde in dit geval Toen tiaifv V getracht den nieuwen pachter met geweld te keeren Inderdaad liepen vader en zoon v V toen de V d L s met de met paard bespannen ploeg kwamen om hun land te gaan bewerken dezen min of meer dreigend tegemoet en al spoedig ontstond een handgemeen waarbij de oude V d L een vuistslag in het gelaat kreeg die hem een tand kostte en een verwonding boven het oog veroorzaakte Daar vader en zoon V V met een hooivork den ander van zich af trachtten te houden of hem reeds aanvielen met dit voorwerp wilde V d L zich verdedigen met een stevig verweermiddel on hij nam daartoe zijn ploegzwing te baat een hardhouten steel met ijzeren beslag waarmee hij van zicli afsloeg De zwing trof echter den ouden v V OP t hoofd bij de slaap zoodanig dat v V spoedig bezweek De officier van Justitie bij de Haagsche rechtbank requireerde gisteren tegen v d L schuldigverklaring mei ontslag van rochtsvervol in p Mr Sprey die optrad als raadsman van V d L sloot zich bij deze opvatting aan Uitspraak 6 Augustus Leerlingen van Jules Verne BOMMETJES OP DE TRAMRAILS GELEGD Op den avqnd van Vrijdag 8 Maart ontstond plotseling op den Coolsingel te Rotterdam een groote consternatie teweeg gebracht door een hevige exploisie Een tram die van de Kruiskade kwam reed ter hoogte van hotel Atlanta toen plotseling een hevige knal weerklonk gepaard gaande met een onmiddellijk opslijgenden dichten kruitdamp De wagen werd een eindje opgetild en viel weer terug de rails terwijl de ruiten hevig trijbn Hoogst verschrikt sprongen de passagiers er uil omdat ze niet anders dachten of er was een aanslag gepleegd op de tram De eonducteurs weldra bijgestaan door eenige collega s en politieagen ten stelden een onderzoek in zochten op de rails doch vonden niets tienjarigen C F M en den achttienhetzelfde evenwel op den Gouds en Singel Weer een hevige knal een dichte kruitdamp en een groote ontsteltenis onder de trampassagiers en de omstanders Wederom vond men echter niets Doch de Rotterdamsche politie kwam in beweging En al vrij spoedig slaagde ziJ er in den negentienjarige C F M en den achtti jarigen J W S beiden machinebai k werkers te arresteeren Het was gfebleken dnt ze een explosieve stof bestaande uit kalium cMoraat en zwavel hadden gemaakt en in een koperen dop gedaan Deze dop werd op de tramrails gelegd waarna beide jongens zich dan in een portiek verstopten Wegens overtreding van de Vuurwapenwet moesten ze voor de Rotterdamsphe rechtbang terecht staan S vertelde dat hij het recept v oor het maken van bommen had gelezen in Het geheimzinnige eiland van Jules Verne Hij had eerst thuis op de waranda geëxperimenteerd en het daarna in het groot op straat gedaan De officier van Justie vond het gebeurde niet mis Er bc slnnd groot gevaar voor de ruiten de tram enz Beide jonjrens hebben al vele straffen en sirafjes achter den rug De eisch luidde voor M drie maanden gevarfgenisslraf voor S drie maanden tuchthuisstraf VERDUISTERING VAN MILITAIRE GOEDEREN Kort na de oorlogsdagen werd in de woning van den 76 jarigen landbouwer T v H te Veenendaal een groote hoeveelheid militaire goederen aangetroffen Wegens verduistering van al deze goederen had v H zich heden voor de Arnhcmsehe rechtbank te verantwoorden Verd beweerde dat hij Ie goeder trouw was geweest Da soldaten hepen by hem in en uit en liier lag dit en daar lag dat De oproep van don burgemeester dat iedereen die nog militaire goederen onder zk h had daarvan aang ite moest doen vcrkl iarde verd niet gelezen te hebben De gemeente veldwachter Ch v R uil Veenendaal verklaarde als getuige dal eenige dagen tevoren eenige soldaten de goederen hadden moeten halen Zij hadden alleen fnaar eenige geweren aangetroffen Over al liet andere had verd niet gesproken Toen de pohtie huiszoeking deed had verd de aandacht zooveel mogeiükj afgeleid van de plaatsen waar alles erbOrgcn lag De subsi officier van Justitie mr baron Speyart van Woerden eischte acht maanden gevangenisstraf inet aftrek der preventieve hechtenis Vervolgen slond de zoon van den verd terecht de ï4 jarite H v H Hij had een rijksrijwiel meegenomen Tegen hem werd vier maanden geei eht Ten lotte hoorde de 64 jBrigc arbeider L D te Rhenen die een fiets van van H had weggenomen drie maanden tegen zich eirchen De uit pr iak in al deze zaken ge hiedt 30 Juli J BKNtOUBIQK BU w vu Voor de rechtbank te Mtddelburf stond gisteren terecht S S S H jaar vroeger direcleur hoofdredae teur van de N V De Middelburgsche Courant aan wien ten laste wfas gelegd dat hij in het niteimer van dW courant van 16 Maart 193t een door hem geschreven artikel heeft doen opnemen waarin P E Keuchcniu i en dr E H Ridder van Rappard opzettelijk lijn beleeditd Verdachte was niet verschenen Db officier van Justitie eischte wegens eenvoudige beleediging 25 gulden bofrle of tien dagen heclitenis Uitspraak 31 Juli SFOHr ZEILEN Kaagweek eindigt zonder wind VAN DER VELDE WINNAAR DEB REGENBOGEN De Kaagweek is helaas in windstilte ondergegaan Ondanks alle optimistische voorspellingen van weerprofelen die de zeilerswereld bij menigte kent bleef gisteren de verwacht wind achterwege zoodat de wedstrijden grootcndcels in een rijfparlij ontaardden Het bela n iijkste f êit van den dag was de cvenivinning van Van der Velde in de Regftiboogklasse a terwijl zyn groote concuiTent Leen de Wit op de vierde plaats eindigde hetgeen voor eerstgenoemde juist voldoende was om zijn kleinen puntenaehterstand in een voorsprong om te zetten De uitslagen luiden iWarnKtnd t venH tioofdprij i 2 Coppcjstoefc ♦ 5 M klasse 1 VfMa st C A V rmmat l J H C Stevett Den Haag VrijbuJlerklas 1 ftdo st J C Smalt Wasbenaar 2 GraaC de Lumey st L J Fonte n Scheveningen tevens hoofdprijs Drakenkiftsse 1 Stormvogel st H ven der St en Leiden 2 Vüeifttide Hoitender st A Warmera Amstcrdam De Ran van Ph Keegslra Amsterdam won den hoofdprijs Valkenkl i se 1 Waidj t H Lemstra Amstetdani tevc ns hoofdpiijs 2 Goesting it W Ritman Lelden Olympiajone ikla se 1 Black Magie flt W StouU nbeek Bever v yk 2 Magneet at J R V d Berg Ww ip I e Clipper D Kagchellandl en Zomerweelde Die Tons wonnen de hoofdpiijzen Idem klas e a2 l Clipper st D Kagchelland Rolterdam 3 Daphnla st P H R Borgerhoff Mulder Oeg stgeebt Idj m klarse b I Ted t J L de Heer Hinef ers beig 2 Waterrat t K Lamtjinon Lelden De Nar wor den hoofdprijs 12 M klasse a 1 Ronny 2 Et F Overmans Hir FigersberE 2 Ronny 3 st C Overmans HiiteRersbersi Öe hoofdprljren werden gewonnen door de AU Weater van Jac Stap en de Ronny van Overmans ia m klaKw b 1 Wiko st A J de Konirigh Den Haagi 2 Pielernel = t ir A van d r Heeyden Rotlerdam I Hoofdprijs De Wiko Noord Nederlandsche 16 M = kla se 1 T E B st A D Bakker Hilversum 2 Nix st G H van Harten Loosdrechl Hoofdprijzen de Nix en de TEB Idem klasse b 1 De Koot st W dt Jon Jr levens hoofdprijs 3 Take Care dt K V d Buig oud ade Hoofdp n in de keet en lie take caie P3mpuïkla e met bijzetlen 1 De Zee heen st B J F Proeniger Hillegersbërg 2 Oppassertje st H Stump Den HaagIdem zrmder byzeilen 1 Albat o si G J I aeendljk Breukelen tevens h jo dpi tjs 2 Aik st A Volker Jr Schevenincen Regenboogklasse a 1 Duke 2 st J C van der Ve de iDcii Haag levens w elprijai 2 Pipa st A Theunissen lalden Idem klasse b 1 Maas 9l M G an de Pol Rotterdam 2 Chanteclair st J de Haan Wassenaar Twaaltvoetsjollenklasse a I Dr Knock itt R Kagchelland Rotterdam I 2 Pho nix st J van t Oever Schiebroek Hoofdprijzen Spirit en Pttoenls Idem klasse b 1 Mistral st F Daniels Hollegersbergl 2 Alvertje st D fe Cnjnte Htlvtrsunii hoofdpiijzen Tlennle st H Warners Amsterdam en Batrix st R J Winter Loo sdrechti Idem klas se c 1 M v Swaay D n Haag 2 Kwikdiuppel st J H de Vries AÜTOMOBILISME NIEUWE WERELDRECORDS De bl cnde autocoureur Jerkins brak gedurende een 24 uur rit met zijn 700 p k sterken wagen verschillende van zijn er eden jaar gevestigde snelheidsiccords over de 50 k m tot 3000 mijl Hij reed met een gemiddelde van 161 18 mül over een afstand van 3888 32 mül Zijn topsnelheid bedroeg 189 mijl KUNST EN LETTEREN DE FESTSPIELE TE BAYREl TH De Kriegsfestspiele die door Kraft duch Freude voor soldaten en arbeiders als gasten van den Führer zijn georganiseerd werden gisteren bekroond door het bezoek van Hilicr in liet Festspielliaus Temidden van vertegenwoordigers van hot strijdende en scheppende volk aldus het D N B woonde de Führer de opvoering van Gotterdamiiierung bij De gewonden en verlofgangers soldaten van alle onderdeden van de weermacht de arbeiders van de organisatie Todt de leden van den arl eidsdienst en van de bewapcningsindustrie juichten den Führer bij rijn aankomst en tijdens de pauze geestdriftig toe In het portaal an het Festspielhaus werd de Führer ontvangen door mevrouw Winifred Wagner en rijksleider dr I y Toen de Führer na afloop van de voorstelling de stad weel verliet weiden hem door de bezoekers van hel Fc stspielhaus en de bevolking van Bajnreuth overweldigende ovatieB gebracht LUCHTVAART AMEKIKAANSCH VLIEGTUIG NEERGESTORT B i H ptnn Beach in New Hamp shire is flslecen een Amerikaansell egervlJegtuig neergestort De piloot kwam om l et leven