Goudsche Courant, woensdag 24 juli 1940

WOENSDAG 24 JULI MrmuQw IH 1 m LCGJtllBEIUCHT VAlr HKDeN Weinif activiteit in de lucht MnOKBOOV TOT ZUfUN CHBaACBT Vtot opperbevel van de wcennoeht la kt bekend en dluikbooi he uit sterk beveiligde coovouien twee gewapende vü ndel ke koopvaarduachepen van in ♦ ♦ 1 14 000 ton tot zinken gebracht ea eTolge va de ongunstige weers nutaadigheden was de bedrijvigheid Ml de luchtmacht gering In Zuid Engeland werd een aanval f daan op eenige spoorlynen en wegen fftvriH arsenalen met bommen werden brstookt Bü de gewapende verkenning boven h Kanaal en aan de Zuidkust van Engeland zija onze vliegtuigen er door hH werpen van bommen in geslaagd twee voorpostenschepen en een my nnveger tot zinken te brengen en e n ander schip te beschadigen In de Noordzee zijn onze vliegers er in geslaagd een duikboot tot zinkon te brengen In den nacht van 23 op 24 Juli wierI n Britische vliegtuigen op verschil1 nde plaatsen in Noord en WestPuitschland bommen zonder veel ref jltaat te bereiken Onze nachtjaj jj t Tbben twee ons luchtafweergeschut i efl een vijandelyk vliegtuig nepr ha ld Een eigen vliegtuig wordt vffrmist SLbWAAKSCHE STAATSLIEDEN OP BEZOEK Op uitnoodiging van de rijksregeermg zullen de Slowaaksche staatspres dent dr Joseph Tiso en de Slowaaks Hie ministerprewdent dr Tuka zich in den loop van deze week in gezel hap van den heer Sano Mach naar r gitschland begeven voor een kort beïoek ITALIË LEGERBERICHT VAN HEDEN Duikboot successen Het hoofdkwartier van de Italiaan i he weermacht publiceert legerbericht n 4S Onze duikbooten hebben in het Oos flijk deel van de Middellandsche Zee p i Australische torpcdobootjager en Tl vyandelyken duikboot tot zinken gebracht Een afdeeling van onze luchtmacht heeft de brandstofvoorrsden van de marinebasis te Malta ge imbardeerd Ondanks het hevige vuur van den vijand werden de gefielde doelen getroffen waardoor verscheidene branden ontstonden In Noord Afrika werden twee vijan l lijke vliegtuigen van het type Glousit r in een luchtgevecht neergehaald Aan Italiaansche zijde werden geen eTliezen geleden In den nacht van 23 p 24 Juli is te Rome luchtalarm gef Sakt op giiond van een bericht uit naeta De luchtafweerbatterijen te ome hebban daarop tweemaal ver Wierringsvuur geopend Bommen wer n niet geworpen Door scherven van t luchtafweergeschut werden enkele rsojien gewond De bombardementen van Malta De speciale correspondent van Ste ni aan het luchtfront meldt dat bomi rdementen van alle depots en instal ties van het verdedigingsstelsel op alta aan den gang zijn Vannacht hebben drie zware bombarderoentspa rouiUas een actie ondernomen tegen d 3 opslagplaats van Marsa Scricco met zser doeltreffende resultaten aangezien de beoogde doelen door bommen werden getroffen Hevige branden braken uit waar de bommeij door de c rste patrouille neergeworpen waren üe Italiaansche vliegtuigen waren bo en het eiland gekomen door zoo hoog iiflgeiyk op te stUgen vervolgens de motoren af te zetten en in glijvlucht lo laag mogeiyk te dalen teneinde de oelen beter te kunnen treffen On nks het hevige vuren van het af sergeschut werd het bombardement t het aanbreken van den dag voort zet Alle vliegtuigen zijn op hun ba s teruggekeerd Sommige hadden op vleugels of den romp de sporen van ï kogels der zware afweermitrail ars van het eiland YOEGO SLAVIÊ OPTREDEN TEGEN VRIJMETSELAARS Hen communiqué van de pcrfectiiur m Belgrado meldt dat een huiszoe ng is gedaan in de lokaliteiten van e vi metselaarsloge aldaar en bij racbillende personen die met de vrijmetselarij in verbinding zouden ma Het onderzoek heeft nog voort 4 ing NGÈLAND be KVACCATIE VAN GIBRALTAK iBb gouvemeiir van GHbraltar heeft r Dinsdag in een verordening nogs Mti op gewezQi dat de bevolking uitzondering van verpleegsters en buirgers die bij den verdedlgingsdienst ingedeeld uiterlflk 1 Augustus ikcaltar verlaten moet Het doel van d aieuwe evacueering wordt strenf S tWm gehouden Aan de sciiepen die fWe dagen Gibraltar met vluchtelingan hebben verlaten zijn met be 4kk ig tot de haven van bestemming Mw orttars gegeven in een geslo wwd pe die pas In volle zee ge DE REDE VAN HALIFAX Italiaansch en Duitsch commentaar De Italiaansche bladen wijzen nogmaals op het feit dat Engeland bü monde van Lord Halifax het laatste beroep van den Führer op het gezonde veHtand definitief heeft afgewezen De Messaggero wijst er op dat nog nimmer een politieke domheid van zulk een omvang is vertoond als in hetgeen de Engelsche minister van Buitenlandsche Zaken heeft gezegd Deze domheid is tezamen met de Engelsche schijnheiligheid leugenachtigheid eerloosheid en roofzucht de ware vijfde colonne van Groot Brittannië De Popoio di Italia schrijft Na een groot aantal Engelsche fouten is thans het laatste bedrijf begonnen Het lot dat zal leiden tot de ineenstorting van het rijk ligt in handen van een kleine kaste wier belangen geen enkel punt van overeenstemming hebben met de belangen van het volk Niet de Engelsche volkswil maar de wil van een ouden pruikendrager geeft hier den doorslaag De Gazetta dei Pop oio verklaart Wat hien gisteren nog ipeende te moeten beschouwen als domheid blindheid en doofheid ontpopt zich nu als een doodgewone misdaad De misdadigers die hieraan schuldig zyn laten een volk ombrengen en een rjjk verwoesten alleen 9m de eigen brandkast te kunnen redden AinerikaaDstche uitlatingen veroordeeld Eyropa schrijft de kansen van Engeland zoo luidt het opschrift van een artikel waarin de Deutsclie A11 geme ine Zeitung de perscommentaren bespreekt die geleverd zijn op de afwijzing van het Duitsche vredesaanbod door de Engelsche regering Het blad constateert dat de redevoering van Halifax alleen in de Vereenigde Staten instemming vindt De NewYork Times acht de vraag niet belangrijk hoe Engeland het door Halifax aangegeven doel zal bereiken maar wel het feit dat het met ongebroken moed en opgeheven hoofd biyft staan Uit de rede van Hallfax moet volgens deze Amerikaansche krant Duitschland thans begrijpen wat een vreeselijk tegenstander het tegenover zich heeeft Zulke Amerikaansche uitlatingen die een ongewoon gebrek a kennis der feiten verraden merkt de Deutsche AUgemeine Zeitung op worden in de Engelsche pers met groote slagzinnen afgedrukt en dienen tot verdere verdooving van de bevolking tegenover de thans uitgedaagde gevaren Kranten als de Times en d Daily Telegraph publiceeren tiauwelijks nog eigen argumenten en steunen hun bewijsvoering bijna zonder uitzondering op Amerikaansche spreekwijzen die voor een groot deel ontleend zijn aan den woordenschat van de in Havanna bijeen zijnde panAmerikaansche conferentie Door dit moreele leentjebuur spelen bij het westelijke halfrond geeft de Engelsche pers zich een brevet van gebrek aan zelfvertrouwen dat inderdaad gerechtvaardigd en begrijpelijk is met het oog op den militairen toestand De Berliner Boerseni eitung gaat in het bijzonder in op het commentaar dat de Times hecht aan de rede van Halifax De kwelgeesten van tot slavernij gebrachte volkeren in het Britsche empire zoo schrijft het Berlijnsche blad maken zichzelf belachelijk wanneer zij als ideeal beginselen verkondigen die zij sinds eeuwen principieel met voeten treden Voor deze beginselen zal Engeland zoo verkondigt de Times moedig tot den laatsten man strijden Al wijkt dit accent ook reeds belangrijk af van de arrogante zelfverzekerdheid uit den tijd toen Engeland nog een eiland scheen te zijn toch vormen dergelijke woorden het duidelijkste en ondubbelzinnigste tevens echter meest gewetenlooze en hardnekkige antwoord op het aanbod van den Fiihrer dat door het hoogste verantwoordelijkheidsgevoel was ingegeven De regeering v an Hallfax en Churchill de Britsche partijen kranten en politici van alle groepen die zich rekenen tot de leidende lagen van de Britsche plutocratie zijn naar het schijnt onverbeterlijk in hun blinde haat Zij zullen dus die vreeselijke les krijgen die als laatste middel hun verstoktheid zal breken en die zij zelf opgeroepen hebben GEEN FRANC TIREVRSOORLOG De Romeinsche bliden keeren zich heftig tegen den franc tireurs oorlog die door Engeland wordt voorbereid Engeland aldus de P o p o 1 o d i R o m a beschouwd den oorlog zooals Churchill dien wil als een massaactie van burgers De Engelsche regeering verandert de burgerbevolking in franctircurs De vorming van dergelijke groepen vrijschutters is in strijd met het internationale recht Een dusdanige schending van het volkenrecht noodzaakt tot het treffen van tegenmaatregelen Het gevolg van de onwettige maatregelen zal een verschrikkelijke vemietigingsoorlog zy n waarvoor de Engelsche regeering alleen de schuld zal hebben te dragen BB FBODITCTIE VAN LEVENSMIDDELEN De Londensche correspondent van Dagens Nyheter meldt dat de BritBcbe autoriteiten met strenge straffen optreden tegen de boeren die geen gevolg geven aan het bevel om bü den verbouw den voorkeur te geven aan bepaalde veldvruchten Reeds zou M Ie autoriteiten in totaal S4 roote en kleine boerenbtrfsteden in beshghebben genomen en bevel hebben gegeven de weerbarstigen weg te balen In één geval zou een boer g apendmet gasmasker en geweer zijn boerderq achttien uur tegen e e politie hebben verdedigd FRANKRIJK Zuivering 4 VAN ONGEWENSCHTE ELEMENTEN De zuivering van Fraokritk vaA alle ongewenschte elementen wordt bepleit door de bladen La Prance au Travail en Paris Soir die het tydstip gekomen achten om het overheidsapparaat de banken den handel de beurzen de universiteiten en de pers ie zuiveren Als de grootste parasieten worden de Joden en vrümetselaars bescliouwd die weer pogen op den voorgrond té komen De Franschen moeten uit eigener l eweging dit euvel verhelpen en in dè eerste plaats de vrijmetselaarslages sluiten daar deze een schuilhoek zijn van duisterlingen aldus het D N p Eerst daarna kan gedacht worden aan een herstel van de sociale orde D e rniers Nouvelles Paris bepleit met nadruk het verleenen va een schadevergoeding aan hen die door de schuld der Franache regeering hun bezittingen hebben verloren én voor een groot deel in diepe ellende leven Afdoende financieele middelen moeten door den staat onverwyld ter beschikking worden gesteld DE FARUSCRE BEURS GAAT OPEN Nu de banken en credietinstellingen te Parijs haar deuren weer hebben geopend wordt thans ook gedacht aan de heropening van de beurs Als termyn geeft men daarvoor den 24sten Juli op Voorloopig zal echter slechts een aanvang gemaakt worden met den contanten effectenhandel CREDIÉTEN DER VER STATEN AAN ZUIDAMERIKA De directeur voor den dienst derleeningen Jones heeft medegedeeld dat de 500 millioen dollar die door Roosevelt zijn aangevraagd voor dekomende zes maanden tot acht maanden het hoogste bedrag zyn dat de Vereenigde Staten aan ZuidAmerikakunnen leenen Niettemin jsijn de Vereenigde Staten bereid den SpaanschAmerikaansche Staten later vee grootere credieten op langen termün toete staan VAN DE FRANSCHE NATIONALITEIT VERVALLEN De Fransche ministerraad die Dinsdag in Vichy is byeengekomen heeft besloten dat alje Franschen die tusschen 10 Mei en 30 Juni zonder pedaal bevel en zonder een voldoende reden naar het buitenland zijn gegaan van hun nationaliteit vervallen worden verklaard Het besluit is ook van taepassin op dé echtgenooten en kin deren der betrokkenen De eigendom der van bun nationaliteit vervallen Franschen kan in beslag genomen worden De opbrengst vrordt in de staatskas gestort RUSLAND De Sovjetiseering dhr randstaten OPPERSTE SOVIET 1 AUGUSTUS BUEEN Naar radio Moskou meldt is de Opperste SovjetUnie tegen 1 Augustus Een belangryke Schenking Hèt Rüksmuaeum van oimU heden te Leiden heeft van de Vereraiiging Het Heuversfonds een belangrük geschenk ontvangen n L sen kalksteenen beeld van joi Soemerischen pries ter Bit den vroeg dynas tischen 4üd 2800 jaar v Chr afkomstig uit Cha fadje Mesopotamië Deze K henking is van groot be ang omdat een dergelU k Uuk tot nog toe in 4e openbare verzamelingen an cms land ontbrak voor zün zevende zitting bijeengeroepen In deze zitting zal de Opperste Sovjet waarschijniyk de kwestie van de aansluiting der drie Oostze taten bü de Sovjet Unie alsmede die van de aansluiting van Bessarabië bü de Moldavische Sovjetrepubliek in behandeling nemen ZWEDEN De positie van Zweden DORSCHB CitniEK OP PKBSBBSCHOUWINGKN Tot degenen die alles wat in veri and staat met de betrekkingen van Duitschland met de Sovjet Unie iets langzamer begrüpen aldus de Berliner Boersen Zeitung schonen ook zekere Zweedsche kranten als Social Demokraten en Nya Dagligt AUehanda te behooren Met een grondigheid die stejlig niet in het nationale belang van Zweden zelf gelegen is onderzoeken zü de vraag ondanks het feit dat de rede van den Führer daaromtrent zeer duideUjke informaties geeft of de Duitsch SovjetRussische betrekkingen vry zyn van wantrouwen en komende complicaties welke vraag zü ontkennend beantwoorden Het ziet er byna zoo uit alsof zü de uitschakeling van de rivaliteit en het wantrouwen tusscher de beide groote machten betreuren met de bijgedachte dat daardoor voor Zweden de mogelijkheid wegvalt om nog verder die schomraelpolitiek te voeren waarop het tot dusverre ook in de betrekkingen met andere groote mogendheden zyn buitenlandsch politieke bestaan heeft gegrondvest TliaWs nu de wapens zoo duidelyk en definitief gesproken hebbenv móest het ook den Zweedschen eigengereiden lieden nit al te moeilyk vallen de feiten te aanvaarden en zich in positieven zin bezig te houden met de vraag welke plaats Zweden denlkt in te nemen in het nieuwe Europa Juist in de kwestie van de Duitsch Russische betrekkingen zo merkt de Boersenzeitung op valt niet te zien welk nut Zweden zou kunnen trekken van een spanning tusschen de beide groote mogendheden Hoe duidelijker en definitiever hun betrekkingen geregeld zyn des te veiliger is ook de postie van Zweden in de nieuwe Europeesche orde Aftennosten maakt melding van een komend vierjarenplan in Noorwegen voor de verdere exploitatie an de natuurlyke waterkrachten via het land Zoodoende hoopt men met electrische energie een bepaalde hoeveelheid te kunnen produceeren waarvoor men tot dusverre twee millioen ton steenkool perjaar noodig had BINNENLAND nationaal verbond van dansleebaren i aansluiting op het onlangs gepubliceerde bericht kan thans worden medegedeeld dat het definitief bestuur van het nationaal verbond van dansleeraren als volgt is samengesteld voorzitter H Kwekkeboom Haarlem secretaris W J N van Dalen Den Haag penningmeester J Donders Den Haag met resp als 2e functionarissen in dezelfde functies C G van dW Zanden Rotterdam A W van Ecic Arnhem J L Hovers Den Haag Tot mmissarissen werden benoemd H Meünier Rotterdam E Casteleyn Leiden Th M van Erp Den Haag Tot leden der technische commissie J L Hovers Den Haag J J Constandse Den Haag Th M van Erp Den Haag A W van H k Arnhem C G van der anden Rotterdam nquête oorlogsschade BUBKAUX BEGINNEN DONBEBBAG HUN WRRKZAAMHEDBN In aansluiting aan de publicaties in de pers omtrent de registratie voor oorlogsgeweldschade en de standplaatsen en rayons der schadeenquête commssies in de verschillende provinciën kan thans worden medegedeeld dat de bureaux der schadeennquête commissies Donderdag 25 Juli door het geheele land met hun werkzaamheden zullen beginnen Alleen in de provinciën Zeeland en Groningen nemen de werkzaamheden Vrüdag 36 Juli een aanvang terwgl in Rotterdam zooals bekend reeds eerige weken geleden een schade enquêtecommissie aan het werk is gegaan Alle instanSes b v gemeentebesturen welke gegevens omtrent oorlogsgeweldschade onder haar berusting hebben kimnen deze thans in handen van de schade enquête commissie stellen Pai ticulieren kunnen met ingang van de bovengenoemde data lzich om inlichtingen inzake oorlogsgeweldschade tot de bureaux der schadeenquête eommissies wenden Van zijn fiets gevaHen DOODELMK ONGELUK TE VOORTHUIZEN Gisteren is te Voorthuizen de 41jarige A van der H uit Amersfoort die per fiets van de werkverschaffing naar den trein reed om naar zijn woonplaats terug te keeren gevallen De man i ekwam een ernstige hoofdwonde In het St Elisabèthgasthuis te Amersfoort is hy vanochtend overleden DE WERKNEMERS BM DE DUITSCHE WEERMACHTINSTANTIES EN DE SOCIALE VERZEKERINGEN i Öij de afdeeling sociaal bestuur van het rijkscommissariaat voor het bezette Nedcrlandsche gebied is in een onlangs gehouden bespreking tusschen vertegenwoordigers van de Duitsche weermacht het ministerie van Sociale Zaken de Ryksverzekeringsbank en de Vereeniging v an Raden van Artjeid de positie die delwcrknemers van Nedcrlandsche natiwialiteit by de verschillende Duitsche weermaehtsinstanties tegenover de sociale verzekeringen innemen geregeld Hierljü is principieel vastgesteld dat deze werknemers ten opzichte van het sociale verzekeringsrecht een geheel gelyke behandeling moeten ondervinden als degenen die by particuliere werkgevers in dienst zyn Zy zyn daarom evengoed als deze onderworpen overeenkomstig de geldendp Nede landsche voorschriften der sociale verzekeringen aan de wettelyke ziekte ongevallen en invahditeits en ouderdomsverzekering Ofschoon uit bestuurstechnische overwegingen in afwy king van de uitvoeringsvoorschriften andere wegen voor de uitvoering van de verschillende verzekeringen moesten worden ingeslagen blyven de verzekerden toch hun aanspraken en daarmee hun belang op dit sociaal gebied volkomen behouden Daarmee is het bewys geleverd dat de Duitsche weermacht in Nederland haar sociale plichten als werkgeefster in ieder opzicht nakomt Daarom kan terecht worden verwacht dat de werknemers voor deze voorbeeldige sociale houding van de Duitsche weermacht van hun zijde het noodig begrip zullen toonen EENHEID IN HET KAPPERSBEDRUF Gisteren vond op uitnoodiging van de federatie vsln Nedcrlandsche kapperspatroons vereenigingen de eerste byeenkomst plaats tusschen de volgende organisaties van kapperspatroons in Nederland Ned R K Bond van kapperspatroons St Franciscus van Assisië E L V E K A kappei svereeniging Nederland en de uitnoodigende federatie De besprekingen over eenheid in hetkappetsbedryf verliepen vlot Daarechter de Ned Kappei sbond verhinderd was konden nog geen vaste besluiten in deze genomen worden De vergadering zal a s Dinsdag worden voortgezet LOOISTOFFEN De secretaris generaal waarnemend hoofd van het departement van Handel Nüverheid en Scheepvaart maakt bekend dat alle bepalingen dd 7 UTuni 1940 inzake bast van wilgenschilteen en sehilthout ingetrokken zyn Deze bastsoorten moeten dus niet niet langer worden beschouwd als looistof in den zin van de Looistofbeschikking 1939 no 1 TWEE GEWONDEN BU BEDRIJFSONGEVAL In een fabriek van electrische apparaten gevestigd in het perceel Haarlemmer Houttuinen 73 te Amsterdam is vanmorgen een ongeluk gebeurd Twee arbeiders moesten uit een ry Üzeren platen enkele weghalen De platen vielen plotseling om tengevolge waarvan een zeventienjarige elementenmaker een verwonding aan zün knie opliep welke gelukkig niet ernstig was Een 2S jarige metaalbewerker kreeg echter doordat hü gedce telük onder het üzer teredit kwam ernstige inwendige kneuzingen De man is in het Binnengasthuil ter ver pleging opgenomen BETALINGEN INZAKE Ber NATIONAAL BEIZIGERSVii Bü besluit van 17 JuU img secretrissengeneraal van ii menten van Handel N jve Scheepvaart van Financien t Koloniën zyn de bepahngcn Met ingang van boveng datum behoeft derhalve by i kuop van reischéques by de bA van passagegelden enz met mZjbepaald bedrag in Reichsmaik fNederlandsch ClearingmstaJ wordei gestort RADIONIEUWS M rdii H laU JAAMVEU 4U M A VJtO M Berichten A N P rimofoonmuilaMorgcnwijding lt l5 GramotoonmuilS Voor de vrouw H J5 OmrocpoikesiHui houdeluke wenken 11 20 OmnuLen solist 12 IJ Oreelspel 1Z 45 Iie 2 iN P eventueel granioluonniuijelt ijii iROAmusemenL rkest en s ohft J d vrouw Z IO Pumovoordraclil jBiinatie 3 Jonny Kroon s ensemblemofooninuziek 4 15 AVRO danL 4 45 JeugdhaUuur S I5 Berichten A npI De TwUght Serenader V P B O M Cyclus Xezea in den Bijbel A V K O 45 A V B O Muaette ensemble n OM 1M Vragen van den dag ANpH Lezuig over Vincent van Gogh S Bim ten ANP g 15 Gramofoonmuziek j clua Wandeltoeri me en wandeliport Omroeporkest en solist opn I 7 3 ntcauserie la lS M M Berichlen AJfJ sluiting KOOTWUK Mli It V AJC A 7 8 Berichten Duitsch 7 15 Berichlcti l 7 M Gramofooninuziek Om S M Bent ANP S 3l S 45 Berichten Vlaaniich Orgelspel 11 15 Berichten Engelsch llj iiöhten Vlaamsch 11 45 Gramofoonnwd IZM VA RA orkest opr i i uuj richten Duitach 12 45 1 2 Berichten AJB en gramofooiunuziek 2 M Berichten Du 2 15 Gr mofoofunuzKk 3 15 3 30 Beril Engelsen 3 45 Voor de vrouw 4 15 Cru foonmuziek 4J0 Keukenpraa 4 34 C mofoonmuziek 5 W Berichten DuUbch Bericliten ANP 5 30 Esineraida S 53 Bq tage 6 15 Berichten Engelsch 4 30 Gl foonmuziek S 5 Cyclus Onze huisdieraïl moeilijkheden 7 00 Vragen van üvn düiT N P 7J0 Orgelspel en zang 8 00 Beril Duitsch 15 Berichten ANP 1 30 BeüL Engelsch 8 4S Berichten Vlaamsch 941 1 meralda en soliste 9 15 930 Berichten 1 9 45 Berichten Vlaamach 10 00 Bendh Duitsch 10 15 10J5 Berichten ANP 10 45 11 15 11 30 en 12 15 12 30 fler Engelsch I OO I I4 Berichten Vlaanadi II 1 30 Berichten Engelsch BEURSOVERZICHT De geldgevers betooncn zuiti op t blik echter gereeerverd In de eerste houdt dit verband tnet het feit dat IN dens de staatslecningen nog geen ku worden gepubliceerd en men tc en3 MC afwachting verkeert van de wij e v door de geldnemers van het reecht totlï kade van proloneatieposten gtbruik I worden gemaakt Zooals bekend moetdj geldnemor zich vóór l Augustus iS T spreken over het al o niet blokkeerca de proHwgatieposten waarbu ooali 1 Icend een surplusdeklclng van 30 worden verstrekt Aanvankelijk waren I aanvragen voor blokkade beperkt mairl nemen gestadig toe en men verwacht r nog vrij veel aanvragen voor het b nkker van voor 10 Mei gesloten posten 7u Ien 1 den gedaan Het ziet er naar uil data flink gedeelte van de prolongaliepoiten f ke vóór 10 Mei waren gesloten rullen a den geblokkeerd Zoolang de geldüevenl met weten waaramn zIj zich te houden h ben betoonen zij aach uiteraard teni B dend omdat zij nipt kunnen berekenen 1 gedeelte van de door hun op pro i eatiea gezette gelden niet op korten tei ijn vraagd kunnen worden Vóor l AufiP hebben de geldgevers dus geen zuiier o zicht over den stand van hun uitstaande p den en dit maant vanzelfsprekend tot hoedzaamheid Het aantal Jondsen dat ïwor donhandel wordt vrijgegeven wordt van 1 tot dag grootor niaar daaruU umi bJ gevolgtrekkme worden gemaakt dal tfaire omvangrijker wordt Men betoont ten opzichte van de fondsenmarkt noJJvoorzichtig en er zijn maar wcinic opf ten Sedert de Nedcrlandsche slülx tien alle in de officieele noleenni zqB genomen is de stemming voor deze Mr r nog niet op verbeterd Heden erd wat gedaan in de 3 31 2 procent oOiW 1938 die aanvankelijk gedrukt In dej lagen Onder eurstijd echter i zich eenige vraag zoo ilee ko Ujk aan iets kon verbeteren iii i i i B Steeg tot het laagste peil van c lc imj 4 pet obllgatién Nederland 1940 2e W ex belasting faciliteit gaven ook v U affaire te zien en kwamen een lager te liggen Voor de overige soorleo een ongeanimeerde tendent worden m merkt Voor zoover in gemcentcli1K gallen zaken werdten gedaan en m Fbrieven waren deze stukken ook rat paald opgewekt J De handel m locale waarden a zw perkt Op ver ïcheidene afdeehnain v T vrijwel algeheelc afwezigheid van oroPJ het was dar ook met gemakkelijk z helder beeld t vormen van de mar houdingen Van de Industrieelen Y STÏ ten Aku s eenige beweging waarhii oa vaste opening onder beurstijd cenj nlgheid achteruit ging In de dcelen was bijna niets te doen i T den hadden een zeer beperkte SI affaire in HVA s was onbetcekctxMJ het kwam dan ook tenslotte neer 1 J een enkele noteering Ook Koninklijk den het maar tegen het einde van tol noteering brengen De order vu j genng dan dat er veel roirrite V J geregende affaire Zooals reed Sengezet kunnen onder de lad verhoudingen gemakkelijk ongenc schulvlngen plaats vinden daar ae over het gelieel genomen te bepcri De rubbermarkt was zeer stil S1rubbers golden teerder iets sser v tabakken konden slechts Seneir bali Jaffaire brengen De schecpyaranhad een zeer stil voorkomen tcruijispecialiteiten zich konden handha wjlvoor andere de vorige koers met en reiktjaar te zijn Jüi De omzetten in Amerikaansche i ren zeer gering Hoewel het koersieriwa New York niet zoo direct s ffj tj worden gebruikt als voorheen het 8 = wordt de koersontwikkeling in Amen ja zoover bekend toch met groote SI volgd De noteeringen kwamen voof J zaktt konden wordt 1 gedaan meoreno l kleinigheid lager te liggen OFnCIEELE VAJLUTAKOKBS j DER NEOEKI ANOSCBE BAI M Juli ValuU s schrlfleJUke en tel U New York 1 Sgs in lM u BerltJn 75 S 75 43 v Bnnsei 30 Il f 30JT Helainkl 3 JI f 3S2 atockholm ƒ 44 11 MJ Zflrich 41 71 IJl Bankpapler mm rk nMtfi ft fé Brussel tMAm IMM Stockholm fM 1t t tM Zurich ƒ