Goudsche Courant, donderdag 25 juli 1940

Donderdag 25 Juli 1940 NIEUWSBLAD VOOR IGOUDA EN OMSTREKEN Bur Markt 31 lei 174 Postgiro MOa Directeur T TIETER De toestand in het boerenbedrijf Teltort aan krachtvoer maakt afslachten van varkens en kippen niet noodzakelijk iMt P zonder bezwaar gedund worden p9 edel positie van den boer PARUS onder de Duitsche bezetting De burgerij is nog verdoofd door den slag Zol de catastrophe op een revolutie uitloopen Zorg voor t behoud van ons landschgpsschoon In Verband met de houtproductie dreig en ernstige gevaren Oordeelkundige vernieuwing van den aanplant eerste vereischte Vóór den grooten aanval prokea toe J L resultaat nu van Tt teWi en beschikken wirijf I edrUfskapitaal om hun tüd te V = en van den nieu 00 j aanpassen Daar rjL a iet Mdtn aangedrongen dat Bovenstaand kaartje geeft Engelands positie aan ten opzichte van het Europee sche vasteland van waaruit straks de aanval op het eilandenrijk moet beginnen De lijnen geven de afstanden in kilometers aan van de Duitsche steunpunten naar de Engelsdte aanvalsobjecten Ituut e chten Em Ih U M aü Men AN it ll Duiu M G Ütsct SB J Gr n Idon d c il 1 BeuchU BpiicUlf H 9 M tf rtchti n Ent B i ichia msch LH ÏHT t 0 R jrstc piun I dat belM len koersei na noc h iite wakraf t tot bloklObrulk al moeten dl uit eren na Eooaki be a miMt Mk waren d f kt maar d rwacht dal t blokkEcre zullen w Jutt ddt eposten weU K zullen woeleWgcvers ita f houden hel l lenigliou kenen welk VOlonfiBde uitlern Un opse 1 Aueastul I lulvcr ovft tetaande elend tol lie a den beia dt van daj m e niet oa t Alt de betoont zii irkt noB W Inlg opdraclistaatsoblIB staatsoblIB ring zijn IV deie tondiM n werd nolffl Als oblieauê I In de mar oipcnbaarflt toers geleldalaar n a ni gistel Ml Ot 10 2e leeniM t vrij eefese kleientiïtie soorten k f jorden oMf ntelijke ob en m pa ook met bo BANK I tr ns i cV Ten eente Bij een goede organi tie van het boerenbedrijf hoeft ffOt dM dadelijk te vreezen dat Idcort krachtvoer noodlotjug gevolgen zal hebben Ten tweede Het zou van gemis MD inzicht getuigen wanneer men rken en kippen maar lukraak tsu afslachten ten einde zooveel mogelijk rundvee ki leven te kunaen houden Ten derde In tal van boerenbedrUven dient hoognoodig verbete ring van de inancieele positie te lioroen door een meer bevj digende gcIdclijKe belooning uitTTe keeren Ten vierde Eén machtige organiutie zou de gezamenlijke en individueele belangen van den boer óp de juiste wijze kunnen behartigen Dit waren de vier conclusies van dr J Ckaihuis die hij ons mededeelde tijdtiii een persgcsprek dat wij met hem ludden op hirt landgoed Schothorst bij Amersfoort Daar is sinds het laatst vin 1938 gevestigd het Instituut voor Moderne Veevoeding het wetenschappeliik landbouwkundig proefstation dat behoort bU het Centraal Bureau uit het Nederlandsch L andbouw Comité en onder directie siaat van dr J Grashuis De professoren B Sjollema en W F Donath verleenen aan deze inlletUng hun medewerking Wie in aanmerking neemt dat dit liutltuut de studie der moderne veevoeding tot arbeidsveld heeft gekozen Ml begrijpen dat hier werk wordt verridit dat vooral in deze tijden van teer groot belang moet worden geacht Dtar immers vele producten wegens lebrekkigen invoer schaarsch beginnen te worden dient naar vervanJingsmogelijkheden te worden gezocht In het boerenbedrijf richt men da trom met meer dan gewone belangstelling zijn aandacht op het probleem Krachtvoer Dezen winter zal er een Wrart aan krachtvoer zijn en hoe is ilit te ondervangen Dr Grashuis wilde niet al te pessimistisch zijn Generaliseerend kan men van één ding in ieder geval overtuigd ïijn Beschikt een bedrijf over een vol ioepde hoeveelheid ingekuild voer en andere ruwvoederproducten dan kan m winters met zeer weinig krachtvoer worden volsta n hebben wü Nïoorbeeld in u yen winter al Bleerdt Aanvankelijk was er ontevreaenheid by de boeren omdat zij meenaoi een te geringe hoeveelheid krachtvoer ter beschikking te hebben gekre En achteraf bleken de tinanoeele resultaten van het bedrijf er P stig door te zijn beïnvloed evenals M gezondheidstoestand van de fokOieren die daar in vorige jaren met zoo iuime hand krachtvoer werd toeBediend destijds te vet waren geworden Sociale positie dm u P t dr Grashuis iraalden we even van ons eigenlijke v rre im 1 PO s ie van v e opzichten is deze van goed te noemen Van 1919 tot loon = liuciiicii van xöi 2 1935 vertoefde dr Grashuis als rtf te Zelhem in den Achterhoek bedHi talrijk bedrijfjes en S k per J aan in msten hadden ƒ 200 of ƒ 300 Wkomw i I 8e verbetering bMrHv voor kleine is to h snr= ke van een te gewinterde ng dezen fahtii ir 7 vanhü ii cent Maar wanneer ue producten zelf moest koopen Ütee 1 cagek03ten vanvet inL t staan op onge üt ïtJ Op die manier zou hijNd Z moeten werken doch Otit Ait f 8even WeUswaar i fes in den zomer weer doch over het geheel kan niet van inkomsten wor moeten i ver Jngehaald de boeren nu zoo spoedig mogelijk schadevergoeding ontvangen voor woningen die moesten worden afgebroken voor vee dat niet gerevacueerd werd voor werktuigen die verloren gingen enz Ook nuwt de rekening van tal van boeren die vlak voor den oorlog vee verkochten aan de Regeering zoo snel mogelijk worden betaald Inmiddels is met de uitbetaling een aanvang gemaakt Dit geld immers moet den boer in staat stellen zijn bedrijf te voeren volgens de eischen des tijds En zoo goit dan geldt het nu een volk wordt door zijn boeren gevoed Belangwekkend experiment Daarom ook is het vooral thans zoo belangrijk dat het boerenbedrijf wordt uitgeoefend volgens de modernste ën mees wetenschappelijke principes En I daarom doet het instituut De Schothorst ook werk dat het geheele volk ten goede zal komen Op het oogenblik is professor SjoUema aan een zeer interessant experiment bezig Hij onderzoekt in hoeverre de normale weidegang bij koeien een verspilling van eiwit tengevolge heeft De voorloopige uitkomsten zijn zeer belangwekkend Het is gebleken dat melkvee bij goede bemesting san de weide te veel eiwit verzamelt soms zelfs wel twee maal te veel In economischen zin is dit dus een verspilling terwijl er tevens hygiënische bezwaren bestaan Koeien of varkens Er gaan tegenwoordig stemmen op die de noodzaak van een k eperking van den vestapel besprekend alle koeien willen laten leven maar bijna alle varkens en kippen naar de slachtbank wilJfen verwijzen Nu is het waar dat de laètste categorieën naar verhouding meer krachtvoer noodig hebben Maar is het daarom noodig alle varkens en kippen uit te roeien Neen zegt dr Grashuis We moeten in aanmerking nemen dat wetenschappelijk geleide weideen gemengde bedrijven genoeg kuilen ruwvoeder kunnen p oduceeren om daarmee het tekort aan krachtvoer vrijwel geheel te dekken Dus er komt dan krachtvoer vrij voor varkens n kippen Waarom dit zoo belangrijk is Er zijn verschillende redenen In de eerste plaats de volksvoeding Het varken levert ons met een bepaalde hoeveelheid krachtvoeder veel calorieën terug in den vorm van vet Op dit gebied kan het met glans wedijveren tegen de koe zelfs wanneer men de melkproductie in de vergelijking betrekt britsch convooi verImietigd Vfjf schepen vernietisrd een zesde in jbr nd geraakt Het opperbevel der D Usck wwer macht deelde iisteraToad mêi Vanochtend hebben Dwtadic gevechtsvlieginigen een Britsch convooi van viji koopvaardijschepen tezamen metende 17 000 toa vernietigd Bovendien is een ander vijandelijk koopvaardijschip van 4000 ton in brabd gebombardeerd Nog een reden tal van kleine boeren kunnen eenvoudig niet buiten varkens en kippen Wanneer men hun de laatste bestaansmogelijkheid ontnam zou men toch zeker groot bedrijfsmoeilijkheden verwekken Want wat moet büvoorteeld het gemengde bedrijf dat nogal veel ondermelk terugkrijgt vsn de fabriek s zomers met al die ondermPlk aanvangen s Winters is ze nog terug te geven aan de koeien Ik ben van meen ing verklaarde dr Grashuis dat zonder bezwaar 20 tot 25 pet van den rundveestapel kan worden geslacht Het heeft geen zin tuberculeus vee vee met infectueuze uieraandoeningen e d in het leven te houden en gezonde varkens af te maken Men zegt dat de rundveestapel slechts langzaam weer op het normale peil zal komen wanneer hij eenmaal gedund is Inderdaad de teelt gaat slechts langzaam Maar die 20 pCt of 25 pCt heeft bijna geheel betrekking op vee dat voor de voortplanting niet in aanmerking mag komen de deuren van het abattoir staan er wy d voor open Het beste deel des volks De boeren aldus dr Grashuis hebben recht op een dergelijke behartiging van hun belangen De boar vormen het beste deel van ons vófi want zij leven en werken voor de voeding van hun land Een half jaar lang heb ik op een rijksbiireau te s Gravenhage kunnen vaststellen dat de boer van wien men zoo graag zegt dat hij altijd klaggt in werkelijkheid tot de minst klagenden mag worden gerekend Hij is een nuchter denker past ich zeer gemakkelijk aan nieuwe situaties aan en is bereid mert zeer weinig luxe genoegen te nenpn Wanneer de boeren gezamenlijk beschikten over één machtige organisatie vrij van alle verkeerde invloeden dan geloof ik dat het algemeen belang maar ook het belang van lederen boer afzonderlijk daarmee ten zeerste zou zijn gediend Ik beschouw het als een voorrecht voor de boeren te mogen werken besloot dr Grashuis Vsn onzen V P B correspondent Parijs Juli 194 D E betrekkingen tusschen de Duitsche soldaten en de bevolking zijn correct Botsinj gen komen niet voor ternauwernood enkele kleine onaangenaamheden Toen eenmaal des morgens bleek dat men de banden had laten leegloopen van de auto s die des nachts voor Hotel Scribe waren blijven staan dacht mei eerst dat dit aan sabotage van de Franschen toe te schrijven was Doch later bleek dat een Duitsche patrouille in den loop van den nacht de ventielen had geopend omdat dg wagens niet voorzien waren van het door de Kommandantur te verstrekken bewijs Slechts af en toe vallen de niilitairen op wanneer zij door onwefe heid tegen een of ander verbod zondigen Zoo hoorde ik een klein meisje verschrikt tegen haar moeder zeggen O moeder kijk eens ze rooken in de Métro Op Je Place St Michel stappen drie Duitsche soldaten in en groeten met een luid Heil Hitler Deze zorgeloosheid is een bewijs van ontspanning Deze soldaten bekommeren zich niet meer om hetgeen achter hen ligt het verleden waarvan de Franschen zoo vast geloofden dat het een garantie voor de toekomst was In het Café de la Régence staat een klein tafeltje met koperen pooten Niemand heeft er een blik voor over Soldaten zitten aan eet tafeltje en proosten Nee Richard geen bier Champagne die kost hier maar 15 Pfennig pet glas Zij praten over de overwinning over het nieuwe fcrontkrantje Zij slaan geen oog op het kleine bordje dat den bezoeker verkondigt dat luitenant Het werkcomité van de GelderscheLandschapscommissie verzoekt ofts opname van het volgende Door het oorlogsgeweld het aanleggen van verdedigingswerken en het treffen van maatregelen voor onzen afweer is er van ons landschapsschoon nog al wat verdwenen en geschonden Er valt ook jn flit opzicht veel te herstellen en weer op te bouwen Nu is het helaas te vreezen dat door de i oorlogstoestand in de naaste toekomst nog meer offers aan ohs landschapsschoon zullen moeten worden gebracht Immers zullen wij als de voorteekenen niet bedriegen ten aanzien van verschillende onderdeelen van onze behoefte aan hout voorshands uit eigen productie moeten voorzien Dit beteekent dat in het komende veilingseizoen waarschijnlyk veel meer hout aan den bijl ten offer zal moeten vallen dan gewoonlijk Met het oog op onze houtproductie in latere tijden behopren van zelfsprekend in de eerste plaats de slechte bosschen die weinig bugroei hebben te worden opgeruimd en op oordeelkundige wijze door nieuwe te worden vervangen Ook moeten uitgegroeide lanen en boomgroepen het eerst voor velling in aanmerking worden gebracht om voor krachtig groeiende boomen plaats te maken Waar geveld is moet herplant worden De regeering heeft zich terecht op het standpunt gesteld en dienovereenkomstig voorgeschreven dat waar geveld wordt behoudens in bijzondere gevallen weer moet worden herplant maar het gaat hierbU niet alleen om onze toekomstige houtproductie Door de helaas zoo geringe uit estrektheid onzer bosschen en de groote beteekenis die zij en vooral it Bonaparte hier in 1791 altijd zat te schaken Het Heden is te beUngrijk voor de Duitschers om aandacht te chenken aan het Verleden De Franschen Heven in oniekerheid Maar de Franschen denken er des te meer aan althans aan het verleden van gisteren Zij piekeren over hun familiebetrekkingen Waar zijn zij gebleven Reeds voor de bezetting waren de postverbindingen gestoord Wie is gevallen Wie heeft het ongeluk overleefd Men weet het niet Het ongeluk van het vaderland staat nog achter bij de kwellende onzekerheid waarin men verkeert over het lot van zijn familieleden Wanneer men een vrouw vraagt Hebt u iemand aan het front dan verliest zü dadelijk haar met moeite bewaarde zelfbeheersching en komen d aterlanders voor jien dag zooals ij o lange magere bakkersvrouw uit den Faubourg St Honoré Myn man is alles wat ik nog op de wereld bezit U geloqft toch ook v el dat ik hem terug zal zien Zeg mij toch dat u het gelooft En hebt u niemand anders Neen Ik had een zoon van twintig jaar als hij nog geleefd had Man zoon vader broeder wie zal terugkomen Niemand weet het Allen blijven hopen en eerst over weken zal men rouw gaan dragen De soldaten die in leven ztjn gebleven vragen even angstig naar hun gezin Zoo bijvoorbeeld de politieman die op post sLund voor de Tuilerieën en mijn vragen op politiek gebied beantwoordde met de vraag naar zgn familie of ik hem niet behulpzaam zou kunnen zijn om een onderzoek in te stellen in Nantes Hij slikte iets weg n bracht toen met bevende stem uit Mijn dochtertje is twee maf nden oud ik heb het nog nooit gezien en ik bezit niet eens een foto yan haar onze lanen en boomgroepen ook voor het landschapsochoon hebjjen zal dit door de verhoogde kap temstig gevaar loopen Daarom is aller inspanning noodig om in het algemeen belang landelijk schoon op deskundige wijze te bewaren te hersicllcn of nieuw te scheppen Wij zien dit naaSt de zorg voor onze toekomstige houtproductie als een nationale plicht voor alle hout In de eerste plaats wordt hierbij ge dacht aan het herstellen van geschonden en het aanbrengen van nieuwe beplantingen langs straten en wegen bij gebouwen op particuliere terreinen e d in de geteisterde steden en dorpen met hun onmiddellijke om geving Hier kan door gebrek iaiv kennis en inzicht veel worden verknoeid maar daar tegenover ook veel worden bereikt en kunnen veel ongedachte mogelijkheden worden benut indien daarbij volgens deskundig advies wordt gehandeld wat betreft de keuze van het te gebruiken materiaal of omtrent de wijze waarop door middel van beplantingen een nieuwe aankleeding van weg gebouw of terrein kan worden verkregen of een geschonden beplanting kan worden hersteld Deskundig advies noodig Het scheppen van een beplanting die in haar omgeving tot in df verre toekomst fraai aandoet is ecjK r geen werk voor een leek docy vereischt groote ervaring en kenn van het karakter van het landschap Daarom worden vooral de kleinere gemeenten welke gewoonlijk niet over deskundig personeel beschikken dringend aangeraden advies in te winnen en wel vooMl tijdig reeds bi het ontwerprai Als de Duitschers I iet Neen op dit oogenblik bekommert zich geen mensch om het vadeiiand Ieder is te zeer vervuld van z n eigen aangc Iagenheden Men ontmoet sledits een grenzelooze smartelijke verbazing niet eens toorn over hen 4ie voor deze catastrophe verantwoordelijk zün Over een paar maanden sal dat wel anders worden I isschien is het waar wat men vaak kan hotjinn verkondigen Als de Duitschers niet hier waren hadden we al revolutie gehad Waarom er geen haat bestaat Om dat men er van overtuigd is dat Ie krachten te ongeluk waren Frankrök is verdoofd door den ontzettenden slag ter aarde gestort Het geeft er ziell geen rekenschap van hoe het zich heeft toegedragen En toch gaat het leven verder meesten ziJn blij dat zü het leven hebben behouden Men kan het op 4e gezichten lezen Het individualisme viert hoogtij Goed gekleede menschen vullen de cafe s in de Champs Elysée In hun toestand van herademing doen de merischen wat hun het eerste invalt Het teruggevonden leven heeft ongekende bekoring Eigenjiardig doet in deze omgeving het verschijnen aan van een groep ruiters die de verpersoonlijking schi nen van Frahkrijks mannelijke kracht Het zijn de Gardes Républicaines met hun kurassiershelmen on de wappe rende paardestaarten In hun unif men van het Keizerrijk herinneren zij aan de cavelerie regimenten die zidi in alle stilte hier of daar verzamelen voor een massa aanw l Zij zijn niet naar het front gewe Dat is niet hun schuld want zij hooren tot de bewakingstroepen V i wonderd staren hen de Duitsche daten en officieren na Het leven gaat verder De agenten paradeeren nog evenals vroeger met hun plerines waarmede zij als deae zijn opgerld gevoelige slagen kunnen toebrengen De toncierges zitten weer voor de huisdeuren met haar breikou Langs de trottoirs zitten de groentei en fruitkoopvrouwen met haar volgeladen wagens De kinderen zien er weer vroolijl en onbezorgd uit en in den tuin van het Luxemburg laten weer hun scheepjes varen Natuurlijk de menschen zuUeB weder tot zichzelf komen Zij branden van verlangen naar een verklaring Ea die zal men hun moeten geven vaa den eeren kant of van den anderen der plannen van personen of lich men die ter zake op de hoogte z van wat in elk bijzonder geval aesthe thisch wenschelijk en in verband met bodem en standplaats mogelijk is Dit geldt niet alleen voor omvangrijke werken doch ook voor kleine want behooren wij niet ook in het kleine groot te zijn Een tweede belangrijk punt is het herstellen van terreinen waarop vew dedigingswerken werden aangelegd Laat inen dit vooral op onze woeste gronden en in bosschen op zoodanige wijze doen dat geen wonde plekken blijven in een mooie omgeving Juist waar het landschap uit zich zelf veel schoonheid biedt dient e groote zorg aan te worden besteed om ledere herinnering aan zulke storende werken volkomen te doen verdwijnen In de derde plaats onze lanen en boomgroepen in het vrije veld deze voijr de schoonheid van ons land zoo belfingrijk eobjecten Wij moeten er z inig op zün en voor al hier is het oordeel van een deskundig op ziJn plaats om bij vernieuwing iets tot stand te brengen dat de toet der kntiek gedurende het lange leven van zoo n laan of groep kan doorstaan Juist bij het aanleggen van een laanbeplanting Vïimmert men aan den weg en hoe vaak ziet men in dit opzicht niet uit onkunde of misplaatste zuinigheid zondigen tegen de meeal elementaire eischen van techniek ea aesthetica Laat men er zich van bewust zijn dat op hem die door het bezit van boomen of bosschen bijdraagt aan on landschapsschoon m het algemeen belang de plicht rust dit zoo goed en zoo lang mogelijk in stand teliouden ea wanneer het door oogst van het hout of door welke oorzaak oök verloren gaat het op oordeelkundige wijze te herstellen of te vernieuwen In veel gevallen zal hierbij zoowel het perw soonlijke als het algemeene belang het beste zijn gediend door het daartoe inwinnen van deskundig advies Aan gezien wU reeds zooveel la dscnap i schoon moesten verliezen en waa schijnluk nog veel verloren zal gaaa is het onze plicht om elke mogclijlB heid tot herstel of verhooging daarvan op de beste wüze te benutten Het werkcomité van de Geldcrscho Landschapscommissie secretaris rat H L s Jacob te Herveld zal gaarne zijn bemiddeling verleenen voor het verkrijgen van deskundig advies