Goudsche Courant, donderdag 25 juli 1940

DONDERDAG 25 JUU 1940 V A R h voorzitter wendt zich tot ae luisteraars Positief socialistisch werk van deifk arbeidersradio omroep Gemeenschapkbelang oooen groepsbelang Doelmatige bestrijding V in de werkloosheid IIRIENUNI pg HatMMwle Unie 0T DKIKMANSCHAF Mr L BlattwvwL jBsihoven booldeommiwari J it I Soerab Ja geboren Hij B jeugdigen leeftijd naar Ne S w f hiJ e Utrecht in de r e Leiden in het Indisch j erd N voltooiing van zy de itew Einthoven naar W wsan hij in 19J in den j t d inrt trad AI burger tZmumt wwi hö ter beschik r l den pre i4ent van den Land luitenzorg gesteld Een jaar t tiffi J beno to sub ÜmW Ju W jBttilie te Makaaaar In 1924 2 M zoodanig naar Batavia Tj e bezocht mr Einthoven Euro Cwievt bestudeerde hö de ar rtlemen o a door büwoning C international ecnferewtieg en Vt é taj het Internationaal Arbei 1 VoorU had hö hier gele JTko vraagstukken te be o a het mandatenstelsel j jg jn Indie teruggekeerd werd É tetcvo hoofd van het Sntocr v n Arbeid Hij kreeg opfnM de arbeidskolonisatie op de Sstkuit van Sumatra te bestudeeren Zirn rapport verschafte de Regeering levesi van waarde voor de kennis Jij it Delische fociale toestanden en ai aanleidifie i belasten met vMren van besprekingen in EuroM Doptiu de herziening van de koelie ye tpviM In 1B30 kMTde hU daartoe Bjat IJeairland terug n heeft zoowel hier U l Btl als te tonden en in andere jtots i tal ven samenkomsten net btlanghebbenden gehouden waar antferMultaten tot grondslag gediend lielibtn van de ordonnantie welke in iBl dt principieele wijziging in het utodiiteUel ter Oostkust van Sumatn l eft ingeleid In t33 verliet mr Einthoven Indië voor 0 d oai de leiding van de RotterdiigKbe politie op zich te nemen T ldens de mobiliiatie werd mr Einttoven verlof verleend om te kunnen ptreden als gedelegeerd lid van de CentralMi Raad van Advies inzake de Onlwililtcling n Ontspanning der genobiliseerden Mr J liadhorst Haman Mr J Linthorst Homan Commissarii fer Koningin in de provincie GroBingM werd 17 Februari 1903 te Assen jeboren HU studeerde te Leiden en te DtiOB In 1932 werd hij benoemd tot burgemeester van Vledder Dr Twee jav later promo eerde h tot doctor in de rechtsgeleerdheid Het volgend jaaj werd hij gekozen tot lid der Provin dale Staten van Drente Van 1934 tot 1937 was mr Linthorst Homan voorzitter van de Koninklyke Nederlandsche Club In 1937 werd hy benoemd tot ComiBissaru der Koningin in Drente elke functie tevoren ook reeds door in vader en frootvadfr was bekleed Prof dr i K de Quay Prof dr J E de uay werd 26 Augustus 1901 te s Hertogenbosch getoren Na zijn studie voltooid te hel hm aan de Utrechtsche Universiteit premoveerde hij in 1927 tot doctor in letteren en wijsbegeerten Datzelfde Wr bezocht hij de Ver Staten waar H o a studeerde aan de Yale Univer teit de Ha ard University en de Coi Wbia University In Nederland terug ord hij benoemd tot lector aan de Katholieke Economische Hoogeschool Tilburg Van October 1028 tot Augustus 1929 ra hy bflast met de bestudeering psychotechnische keuringen bij de f TT Vervolgens werd hu benoemd l medewerker bu het Adviesbureau r BedrijfsorganisaUes van ir Lou rae en ir Berenschot waarna h van Vf 1833 werkzaam was by de N V Mmeent Confectiehandel C en A Wnnmkmeuer In October 1933 volgïtjn ber ceming tot gewoon hoog f ar m de bedrijfsleer en de psycho iniek aan de Katholieke Economi f Hooges hool tt Tilburg W de Quay is thans directeur van J toonomi cli Technologisch Instinn J V iagelüksch bestuur 4 NediTlandwh Instituut voor j lciency i van den Raad van Bij Economisch Instituut j v l nstand voorzitter van IWd Nationale VeiUg 2 ïemeenen raad van lid vl f Ned Ver Ons Leger itiil an het Luchtver S FRANSCHB MaiïAIWN AANGESPOELD Co ordzeeatr nd achter de T T tó het hjk aangespoeld van mS f üe behoorde tot tUi hZI he leger dat in Frank estreden ii i P Oins Üittoï ylten van Fransehe nai maakten van dit leger deel bm S n e Marokl t Jr fï atrüdmakker p begraafplaats te Den lu 4 B M I Kue Durgemeesler wil een afdeeling der r macht bewees de luUte b k f gedeelte uil Kom ï e S BiB r L burgemeester DE NEOERUimsCHE VOLKSHUISHOUMNG IN NIEUWE BANEN Nationaal Sodftlbtische ffrondslaffen De Raad voor Volkshulshoudlng der N S B in Nederland heeft sedert ztjn oprichting nu een vyftal jaren geleden een aanzienlijke hoeveelheid practischen arbeid en studiewerk verricht aldus ht AN P Nu deze Raad voèral na de oorlogs dagen van Mei 1940 meer en meer het punt is geworden waaromheen zich de krachtPn groepeeren die de Nederlandsche volkshuiahouding ui rrieuwe banen zullen leiden werd het oogonbUk fekomen geacht om aan zijn uitgewerkte plannen en aan zijn voorgenomen werkwijze ruime bekendheid te geven Ter bereiking van dit doel werd in het Willenu de Zwijgerhuis in Den Haag waar deze H ad zetelt een persconferentie gehouden De heer W O A Koster leider van genoemden Raad heeft in deze samenkomst een schets gegeven van het tot nu toe verrichte werk en van de grondslagen waarop verder kan worden gebouwd Wij hebben ons ioo zeide de heer Koster die van den aanvang af dezen ig aËd in samenwerking met mr dr H i von Brucken Foek leider van s Raads bureau heeft geleid in dien tijd beziggehouden met de bcstudeering van economische vraagstukke met het oog op den tijd die komen ging en dien wy thans gekomen achten De periode der econom ische herorganisatie is ingetreden èn onze yoorarbeid aldus spreker is gereed De algcmeene beginselen eener Nederlandsche natio naalsocialistische volkshuishoüding zooals die in 1937 zijn vastgesteld zijn ongewijzigd gebleven In Jieriiinering moge worden gebracht dit volgens dat program de nationaal socialistische volkshuishouding wordt behecrscht door zedelijke beginselen gebondenheid aan God en van dn individueelen mensch aan gezin grond en volk dat zy als grondslag den eigen aard aanleg en geschiedenis van het Nederlandsche volk aanvaardt en dat de nationaal socialistische staat door middel van den corporatieven opbouw de volkshuishouding moet richten op de hoogere doeleinden der volksgemeenschap Er bestaat nu een verheugende belangstelling voor nieuwe organisatievan het bedrijfsleven maar tegeiykertyd heerscht er groote verwarring omdat velen den koers niet weten te vinden Men kent hier te lande de vier zuilen de roode de katholieke deprotestanschchristeiijke en dej neutraIe gecs tesstrooming f Maar men kan geen werkelUkeeenheid bereiken wanneer men die zuilen laat staan want zon ging de neer Koster voort dan zou htt slecht een schijneerheid blijken te zijn De Haad voor Volkshuishouding der N S B Istelt zich op het standpunt dat de bedrijven als zoodanig moeten worden Ssnaengebonden en dat de klassenstrijd niet mag tcnigkeeren De rechten van den arbeider zullen in het nieuwe Istelsel een grootere erkenning vinden dan zü ooit hebben gehad Niet de strijd in de bedrijven waardoor de rechtifn van den zoodanig moeten worden sajmengebonarbeider in bet gedrang i geraakten maar de corporatieve opbouw van het bedrijfsleven dient het fupdament te zijn waarop onze economische organi dejl Gisteravond heeft dej heer de Vries voor de microfoon van de V A R A een rede gehouden waarin hü a a heeft gezegd dat eén storm over Europa is heengegaap en heel wat heeft geveld wat uijterlijk krachtig scheen maar wat innerlijk was vermolmd De socialisten verwondert dat niet Zy hebben al jirenlang geloofd en ook verkondigd dal de maatschappij zich m een periode van kentering bevond en dat de maatschappelijke vcranderingan zich in steeds sneller tempo zouden voltrekken Wanneer de idee welke aan een maatschappij richting moet geven Vermolmd en verziekt is dan is die maatschappij tot ondergang gedoemd De idee van het vïüe spel der maatschappelijke krachten heeft zich overleefd Zij heeft in de laatste periode van haar bestaan miUioenen veroordeeld tot een leven van materleele en geestelijke slavernij De arbeidersbeweging kon al haar krachten inspannen zü kon de aanwezigheid van een permanente massale werkloo eid niet doen verdwijnen Zy kon een Plan v n den Arbeid opstellen maar vyf jaren lang heeft men het laten liggen Eerst vlak voor den oorlog is het tot de eerste schuchtere uitvoering op onderdeelen gekomen Het is het noodlot van de burgerlijke democratie geweest dat tij aan de Individualistische economie zich heeft vastgehouden ook toen daarvoor geen onkol lioudb r mtipaatat meer overbleef Mtie behoort te worden opgebouwd Slechts wanneer vakbelengen mengaan kan men tot behoorlijke regeling komen van produetie en dtotrtbutie waarbij echter ateedl het gemeenschapsbelang boven het groepsbelang in het oog dient te worden genouden Fabrikanten en winkeliers in het sifiarenvak bijvoorbeeld kunnen een groepseeriheid vormen met een eigen leiding doeh deze zsl weder worden overkoepeld door de tebak De leiders der groepen zullen bij voorkeur uit het vak worden gekozen en dan zal steeds de beste en meest deskundige de aangewezen fipiur zün Zoo wenscht men eert viertal hoofdgroepen te zien gevormd t w voeding kleeding woningbouw en verkeer WeU licht is nog een vijfde hoofdgroep noodig voor de cultureele bedrijven Daarboven dient een economische raad te staan die voor het geheel verantwoordelijk is aan den leider der volksgemeenschap Wii zullen aldus spreker met dezen opbouw slagen alleen al omdat wij gelijk hebben gekre en door de feiten die voor ieder zichtbaar zün De heer Von Brucken Fock vflegdè hieraan nog eehige mededeelingen tóe betreffend Nederlandsche nationaalsocialistisch handelsvoorlichting DE NATIONALE COLLECTE Rotterdam gaf ruim 109 000 EEN PRAGHTIC RESULTAAT De Dinsdag te Rotterdam gehouden nationale collecte heeft in totaal opgebracht ƒ 109 208 07 Hierin zijn begrepen de opbrengst van de giroin zaraeling die ƒ 9900 15 heeft opgebracht De collecte actie buiten de giro heeft opgelSracht ƒ 84 100 De blissen collecte te Pernio bracht op ƒ 603 95 te Hoek van Holland ƒ 238 08 en te Rotterdam ƒ 34 385 88 De giroactie wordt voortgezet Giroriununer 368800 De voorzitter van het comité mr D M Bolkestein heeft een dankwoord gesproken aan de gevers en aan de medewerkers Hü sprak er zun voldoening over uit dat het zwaargetroffen Rotterdam zijn vrygevigheid nog niet heeft verloren Bloemkweekers mogen groenten kweeken DEVIEZENTOEWUZING VERGROOT De voorzitter van de Nederlandsche Sierteelt Centrale de heer J Mensirrg ii eft gisteravond in de jaarvergadering der Pentrale Aalsmeersché Veiling medeggdeeld dat de Nederlandsche SierteeM Centrale voortaan ook aan bloemisten vergunning verleent voor het telen van groente De uit te geven vergunningen zullen tot en met 30 Juni 1941 gelden Voorts deelde spr mede d t de deviezen toewijzing voor de bloemisterij van het e wartaal ver iervo idigd is Dit opent perspeetieve voor en intensieve bloemenuilvoer op korten termijn naar Duitscyand Tenslotte kondigde de heer Mensing plannen aan tot sterke inkrimping der seringencultuur ten behoeve van de groenteteelt Geloof ia het socialisne Wie het wezen v een zaak boven den vorm weet te stellen zal dan ook niet treurig neerzitten bij hetgeen door door den maatschappelijken storm werd verwoest Spr en zijn medestanders hebben bet socialisme gewild zij willen het nog met onverflauwde begeerte en zij hebben zich dus af te vragen of de weg erheen thans afgesloten is en zij z in van het tegendeel overtuigd Het splrvrag van het vrije spel der maatschappelijke klachten Is weggevaagd Het perspectief Is daërdoor vrijer geworden De Idee dat het gemeenschapsbelang gaat boven het aigen en bet groepsbelang heeft tot dusver slechts practische toepassing op kleine scbaol gevonden Fhans krijgt zlJ de kans van toepassing op veeL grooter schaal De heer de Vries wekte de arbeiders van Nederland op m het socialisme te blijven gelooven en er voor te blijven arbeiden Een samenleving die niet alleea zegt arbeiders als menschen te beschouwen maar die het ook inderdaad doet zal maatregelen weten te vinden om het voorbereidende werk dat ide socislistlsche beweging op dit terrein heeft gedaan tot volle ontplooiing te brengen Dit geldt in het bijzonder de jeugd De wil om een nieuwe cmeensehap te bouwen Is sterker dan ooit en de jeugd is het minst gespleten door alle overwormen tegenstellingen en Vluchteling uit Den Helder ONDERBRENGING IN OMLIGGBNDE GEMEENTEN De moeilijkheden wasiin de gemeente Den Helder verkeert tengevolge van de vlucht van duizelden harer inwoners hebben den secretarisgeneraal van het ministerie van Binnenlahdsche Zaken genoopt een dringend beroep te doen op de medewerking van de burgemeesters der onderscheidene ge meenten tot herstel oor zooveel mogellik van het sociale en economische leven in die gemeente De bevolking van Den Helder heeft zich goeddeels verspreid over geheel het land terwy l de terugkeer belemmerd wordt door de vrees voor hernieuwde luchtaanvallen Het economisch leven in Den Helder ondervindt hiervan thans zeer nadeelige gevolgen en het gevaar is geenszins denkbeeldig dat oen volkomen ontwrichting zal ontstaan indien niet tijdig wordt ingegrepen Teneinde te kunnen geraken tot een beheersching van het vluchtelingen vraagstuk weMe het irtogelijk zal maken geleidelijk een algeheel herstel te verkrygen is een plan ontworpen tot onderbrenging van de gevluchte bevolking voor zoover ziJ niét aanstonds naar Den Helder terugkeert in ge meenten die jn de omgevii ig van Den Helder zijn gelegen De Commissaris afvoer burgerbevolking in de provincie Noord Holland Keizersgracht 5 8 Amsterdam is be last met het centraal verzamelen van gegevens omtrent dergelyke onderbrenging van vluchtelingen De Commissaris afvoer burgerbevolking zal dan aan de hand van de hem verstrekte gegevens eri zcovee mogelijk de aangegeven voorkeur volgende voor ieder van deze vluchtelingen een vlu htoord aanwijzen en daarvan door tusichenkomst van den burgemeester van de gemeente waar hti thans verblijft aan den vluchteling mededeeling doen en tevens aan dfn burgemeester Hier aangewezen vluchtoordgemcente Aan de vluchtelingen kan zoo noodig reisgeld ter hand word gesteld voor rekening van het departement vari Binnenlandsche Zaken terwijl voor een huisvesting en verzorging in de aangewezen vluchtoorden de op dergeliike gevallen toepasselijke regels analoog zullen kunnen worden toejgepast Leveringen aan de Duitsche weermacht TtVEE SOORTEN BEWUZEN De secretaris generaal waarnemend hoofd van het departeTiant van Landbouw en Visscherij maakt in aansluiting van hetgeen ter zake reeds is gepubliceerd bekend dat ten behoeve van de Duitsche weermacht in Nederland Wehrmachtbezugschéine en Wehrmachtmarken beschikbaar warden gesteld De Wehrmachtsbezugscheine vermelden de soort en hoeveelheid van de te koopen goederen en zijn cmderteekend door den betrokken commandant De dftaillist bij wien tegen afgifte van Wehrmachtbezugschéine militaire distributiekaarten gekocht is behoort dit formulier bü den plaatselijken disfributiedienst pp de loot vorderingsbewijzen gebruikelijke manier in te leveren Op basis van deze verschrompelde principes die al te veel onbeteekende maar angstvallig bewaarde scheidingslijnen in ons volk hebben getrokken De grootste fout in een tyd van maatschappelyke veranderingen IS de doellooze afzijdigheid Het heeft geen nut oude vormen te betreuren die zyn heengegaan en die niet terugkomen Men moet met m die fout vervallen De toekomst ligt voor en niet achter ons en de wegen voor dezen tijd moeten worden gevonden om het socialisme nader te brengen en het te verwerkelijken Maar los daarvan moeten maatregelen genomen worden die den arbeider doelmatiger dan tot dusver In hel productieproces betrekken en die dus op positieve wijze de werkloosheid overwinnen Spr denkt hierbij aa maatregelen als hit uitvoeren van groote productieve werkobjecten welke ongetwijfeld in ons land bestaan Ook de uitbreiding van den leerplichtigen leeftijd kan op constructieve wijze bijdragen aan het meer doelmatig gebruik van de arbeidskracht Het volksonderwijs is door de lange crisisjaren bedenkelijk in de verdrukking geraakt Honderden jonge onderwijzers liet men na het behalen van hun bevoegdheid werkloos rondloopen Een byna waanzinnige verspilling die naast de vernietiging van voedingsmiddelen omdat er geen winstgevend emplooi voor te vinden was wel het sterkst het hopelooze onvermogen van het vrije spel der maatschappelijke krachten heeft gebrandmerkt Onderwijs zeer mondjesmaat voor het vqlksklnd tekort aan vakonderwijs teveel jongeren als verlengstukken van de machine en werkloosheid voor de arbeiders in de kracht van hun leven omdit zij te duur waren op de arbeidsnarkt ziedaar het nogal troosteloos beeld van de aanpassingspenode die het Nederlandsche volk beeft doorleden Uitbreiding van deir leerplichtigen leeftijd zoodat bet algemeen vormend volksonderwijs een stuk wordt van onze volkskracht zoodat ook aan de lichamelijke opvoeding van het volkskind de noodige tijd kar Wehrraachtbezugscheine zullen dan toewijzingen orden verstrekt Er zijn voorta zes aoorten Wehrmachtmarken n l blauwe voor 50 gram brood bruine voor tflO gram koffie of 20 gram thee groene voor 200 gram suiker paarse voor IOO gram ven onderscheiden levensmiddelen uitsluitend grutterswaren De Wehrmachtmarken dient de detaillist door wien vi zijn ontv gen in te wisselen by den plaatselijken distributiedienst tegen loose distributiebonnen Deze loeee boiuien kunnen vervolgens op de gebruikelüke wüze op opplak vellen by de distributiediensten worden ingc leveri Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd d de Wehrltiachtmarken zelf niet op de oppiakvellen mogen voorkomen De geldigheidsduur van de Wehrmachtbezugscheine en de Wehrmachtmarken is onbeperkt zoodat deze bescheiden steeds kunnen worden ingewisseld Suikerdistributie De Secretaris Generaalj waarnemend hoofd van het departement van Landbouw en Visscherij maakt bekend dat gedurende hel tijdvak van Vrijdag 26 Juli as tot en met Vrijdag 23 Augustus as de met 66 genummerde bon van het algemeen diHcibutieboekje recht geeft op het koopen van één kilogram suiker CRE MATIE Y G VAN DER VEEN Onder ongekend groote belangstelling is gisternamiddag te Velsen tietstoffelijk overschot verascht van denheer IJ G van der Veen in levendirecteur der N V De ArlDeiderspers Behalve tallooze vooraanstaande personen uit de sociaal democratische bewe ging bevonden zich naar het Hbl meldt vele dagbladdirecteuren onderde aanwezigen In de aula van het crematorium voerden verscheidene sprekets het woord Als eerste trad de heer E Kupers naar voren Spreker schelste hoe de thans ontslapene bijna een menschenléeftijd lang zijn groote gaven in dienst van de sociaaldemocra tisbhe arbeidersbewe ging heeft gesteld Nooit aj dus spreker zal de Nederland sche arbeidersbeweging vefgeten wat hij op geestelijk en stoffelijk biéd voor haar heeft gedaan De volgende spreker was de heer Koos Vorrink die zeide dat de ontslapen directeur een man was die groote diensten heeft bewezen aan de maatschappij Sjmen met zijn hoofdredacteuren heeft hij zijn kranten gemaakt tot wal zij waren Namensliet personeel der Arbeiderspers nam vervolgens de heer Trijsburg adjunct directeur afscheid van den overledene Deze spreker schetste hem als een rusteloos werker die op deze plaats voor het eerst rust zou vinden Dr B H Wiardi Beekman sprak als vriend en medewerker van den thans ontslapene dien hij had leeren achten én waardeeren Namens den raad van behoer van het A N P sprak vervolgens de directeur van dit nieuwsbureau H H J y in der Pol waarna noig de heer S S Korthuis voorzitter an de federatie van boekdrukkerijen in Nederland den man huldigde die zonder zich ooil jp den voorgrond ie dringen nochtans eer man was van gezag worden besteed is een eisch van de socialistische arbeidersbeweging en zij is in die huidige omstandigheden actueeler dan qoU VersorgiBf van den miderdoai Ook a n de verzorging van den ouderdom moet aandacht worden be steed Pe groote staatspensioen eiscfe is gestrand op bergen van theologische en andere bezwaren Het schrikbeeld oud en arm yotlde Jeder als moreel ontoelaatbaar maar nimmer was er geld te vinden om tot een betere ouderdismszorg te komen Zc o zijn er tal van andere ei chen up sociaal economisch terrein wianp de arbeiders uil ons land elkaar zouden kunnen vinden Aldus zouden zij hun activiteit kunnen richten op een positief doel en gezamenhjk kunnen meebouwen aar een nieuwe gemeenschap De V A RA acht het haar taak als arbeiders radio aan dit streven ieiJing te geven en het door middel var haar microfoon op te wekken en a3n te wakkeren waar zij kan Zij wil een eigen sociaaleconomisch program ont wikkelen los van lederen invloed van politieke partijen en bewegingen In een bespreking die het dagelüksch bestuur van de V A R A Zondagmiddag had met mr Ros van Tonnirjgcn die zooals men weet door den Rykscommissaris is benoemd tot commissaris van de S D A P en de met haar verwante orgwiisaties heeft het Ijestuur zich beveid verklaard in den zin van de zooeven afgelegde verklaring zijn Trerkzaamheden voort te zetten riets werd gevergd dat strydig geoordeeld Jian worden met lijn beginselen De VA R A kan dus werkzaam zyn in positief sociali tischen zin en spreker wekte alle vrienden van de V A R A op dit werk ten krachtigste te steunen Welke Bon L veiisiniddel adictribatic BROOD BONS 71 Urn SA vaa bet htmé bonboekje ZtM gram gevroMi brood of 2508 gram roggebrood ve r de periode 22 t m M JaH iMt 4 dagen extra teldighei4 Br SUipCER rON M M 1 K G l eldig ot en met 25 Jülii MEEL BON rib 75 2H ans tarwebloem ot tarweraeel of boekweltmeel of roggebloem of roggemeel j zelfrijzend bakmeel geldig tot en met 2ti Juli BON no 90 ZVi ons tarwebloen ot tarwemeel of boekweitmeel of roggebloem of roggemeel ol zelfnüzend bahincel geldig tot en met 9 Augustus BOTER BONS no 67 en 68 250 gram boter of margarine of vet cel dig tot en raet 28 Juli THEE OF KOFFIE BON na 85 H ons thee of i pond PETROLEUM PETROLEÜmZECEL Periode m 2 Liter petroleum geldig tot en met 11 Augustus GRUTTERSWAREN BON no 95 50 ram rijst ofrijstémeel geldig tot en met UAugustus BON no 100 50 gram havermout of lutvervlokken of gortof grutten geldig tot en met UAugustus BON no 105 108 gram maizena of griesmeel of puddingpoeder geldig tot enmet ïi September BÖN no 110 lOO ram macaroni of vermicelli of spaghetti geldig tot en met 11 September motorbrandstof Tweede distributie periode loopt van 1 Augustas t m 31 Angns tiis Vervoersvergimnlngeii en To wljxingen van motorbrandstofmoeten oimleuw worden aangevraagd op de gebruikelijke foi malieren Landgoederer opengesteld voo Kampeerders OP VERDOEK VAl DEN AJi IjVJk Oniierfde kampeerders treft mAi sllerleil genres aan Zoo zijn er dé gezelUgheidskampecrders die by oorkeur clubkampen enz bezoeken en anderen die her liefst moederziel alleea of met eer enkelen kameiaad in l ethcsch of op de heide staan met Hub tent De laats en wenschen zcov elmogelijk éen te zyn met de natuur Ualles wat hen aan tiet dag iiykschesleurleven herifiners zoo ver mogeliikachter zich te laten Nu de laatste jaren het vrije zwe ven in Nederland practi ch onmogeiy is geworden en i der kampeerder vrlj i wel gedwongen is geworden zyn tent op te slaan op een geregistreerde kam peei plaats of m een kampeerccnlrum zyn de kampeerJers die de een2 iani hei d zoeken mm of meer misdeeld i De A N W B die de belangen van ill3 Nederlf ndfiche toeristen verzorgt meende iets voor hen te moeten doen en stelde zich o m in verbinding met df Nedrrfendscbe Heidemaatschappij het Stf atsbosfhbeheer de veree niging Het Grondbezit de Nederiandscho VeiTenigmg van Rentmeesters den Bo chraad en den Opperhoutvester van dr Koniiklyke Domeinen Thans kan worden medegedeeld dat de A N W B er in is geslaagd cc toestemming tot kampeerfcn van talrijke landgoedeigenaren te verkrijgen ax dat de bovenbedoelde groep karopeerlifrs weer rustige plekjes ter beschikking staan Om van de regeling te kunnen profiteeren dient de kampeerder een bijzondere toestemming te hebben van den Bond Deze tofstemmin zal worden verstrekt aan hen d den Bond kunnen aantoonen da zy geroutineer de kampeerders zijn Vanzelfsprekend moeten zij in het bezit van een kampeerkaart zijn waarin geen slechte aanteekeningen staan De A N W B lederi die een Introductie wcnrchen kunnen aan een van de Bondsbureaux een daartoestrekkend aanvraagformulier bekomen De administratiekosten zün ƒ 0 50 per jaar het kampgeld bedraagt op de meeste landgoederen ƒ 0 30 per persoon per nacht Wénneér de Bond meent dat d bewijzen dat men ei n geroutineerd kampeerder is onvoldoende zijn kan men onder leiding en verantwoordelijkheid van een Bondslid dat wèl een dergelijke toestemming heeft gekregen op de landgoederen kampecren Deze regeling geldt niet voor vereenlgings of clubkampen Het ruaugi karakter zdu daardoor verloren gaan