Goudsche Courant, zaterdag 27 juli 1940

ttn KtTTinq BLOQJ De naam van het landhuis D e laatste lichteA werden gedoofd Het landhuis blonk in den maneschijn Uitzee wuw een zacht brissje hier en daarolafte een hond ïn de verte flikkerden de liehten van een stoomboot misschien op weg naarSantiago of Valparaiao Pedro Gonzales sliep oi ttig Het was een vermoeiende da voor hem geweest de vietitit van zijn 25 jarig jubileum £ en paar naaste bloedverwanten en kennissen waren met hem naar zijn landhuis in Mardel Flata gegaan om daar nog een paar uur na te vieren Het was nu H middernacht De bezoekers sliepen In de logeerkamers Pedro Gonzales sliep maar half Plotseling had hij het gevoel alsof er iemand bij hem was HU wilde zich voorzichtig oprichten maar een donkere schaduw viel Ijem aan Een ruwe hand werd op zijn mond g elegd Gonzales probeerde zich te verzetten Tnen kreeg hl een slag op zijn hoofd en viel terug in de kussens Toen de huishoudster s morgens vroeg door het huls liep hoorde z uit de slaapkamer van haar meester een steunend geluid Nadat ze een paar keer tevergeefs had gelüopt ging ze zorgd naar binnen en onderdrukte met moeite een schreeuw toen ze Gonzales bewusteloos op bed zag liggen Tegelijkertijd zag ze dat het bureau waarin bij zijn papieren bewaarde was opengebroken Toen ze den eersten schrik te boven was belde ze den dokter en de politie op Daarna wachtte ze met kloppend hart den gang van zaken af Hat duurde niet lang of de dokter en de politie verschenen Deïgasten zaten Intusschen met bedrukte gezichten in de hall De politie verhoorde hen één voor één maar geen van hen wist iets beUngrtjks mede te deelen Tegen den middag was Gonzales zoover hersteld dat hij Iets kon vertrilen Hij kon den overval precies weergeven Met belangstelling bekeken de politie agenten de paar schakels van een ketting die Gonzales zijn overvaller had ontrukt Kort daarop stelde Gonzales vast dat uit zijn bureau een platina ketting en een ruwe diajnant benevens het plan Van een rijk ertsgebfed in het Andesgebergte v ren ontvreemd Géén van de gasten mocht het huls verlaten Tegen den avond was Gonzales zoo go l dat hij zelf aan het onderzo deelnam Maar toen hij zag dat ze niet veel verder kwamen belde hij Ino opez op Ino Lopez was een bekende detective tiit Buenos Aires Gonzales kende hem gaed hij was dikwijls zijn gast geweest In den vroegen morgen van den volgenden dag drukte Ino Lopez zijn vriend hartelijk de hand Rustig luisterde hij naar wat Gonzales te vertellen had en zei toen Wilt u mij alstublieft naar uw gasten brengen X pez merkte direct op dat twee van hen een horloge aan een gouden ketting droegen terwtjl de derde man een levendig iemand een armbandhorloge had Ino Lol ez vroeg daarna aan het personeel of er denWorigen dag nog Iemand was geweest De huishoudster dacht even na Alleen een postbode die elen telegrSm vooriignor Camas bracht verder niemand Een paar minuten later moest Gaipas het telegram aan Lopez laten zlea Na lang xoeken t paard gaande met levendige bewegingen vond Gamai het telegram en reikte t Lopez qyer Lopez las den onbelangrijkén intioud door en gaf het onder dank terug Toen telefoneerde hij uit zijn werkkamer met het postkantoor en vernam dat er In den loop van den voflgen dag aan een xekeren heer Games geen telegram was uitg reikt Ino Lopez glimlachte Hij besloot voor de zekaffieid nog een andere proef te nemen Waarde Gonzsles zei hij vraagt u straks als ik zoogenaamd onverschlUlg bij het raam sta onverwachts aan Gamas hoe laat bet is Gonzales keek den detective vragend ao Deze knikte hem lachend toe en zei Niets vragen alleen maar doen Een kwartier later toen alle gasten zich in de hall hadden verzameld ging Lopez naar het raam en leunde met z n ellebogen op het kozijh GoiMales stond met Gamas te praten toen hij zijn vriend bij het raam zag en hij vroeg plotseling Hoe laat is het eigenlijk Gamas Gamas rechterhand ging direct naar zijn vestjeszak toen hief hij zijn linkerarm gejaagd op en keek op z n armbandhorloge Ino Lopez was tevreden Gamas was zooals hij had gezien gewend een horloge in zijn vestjeszak te dragen En zoo n horloge draagt men gewoonlijk aan een ketting Terwijl de gasten verder praatten en er steeds meer op aandrongen weg te mogen telefoneerde Lopez met Buenos Aires en gaf bevel de woning van Gamas aan een huiszoeking te onderwerpen Toen ging hij naar de anderen terug en praatte over onbelangrijke dingen Intusschen was de Inspecteur uit Mar del Plata met drie agenten aangekomen en wachtte op l evel van Lopez onder een smakelijk maal in de keuken den gang van zaken af Tegen den avond werd Lopez den geheelen dag had hij daarop gewacht aan de telefoon geroepen Hij nam den hoorn en luisterde Zijn gezicht werd iedere seconde vroolijker Eindelijk hing hij n hoorn weer op en zei tot Gonzales In èfde mijn waarde De gasten zaten mpt treurige gezichten in de hall Toen Lopez binnenkwam keken ze verbaasd op want achter hem zagen ze den inspecteur met zijn drie agenten U behoeft niet langer te wachten zei Lopez Het raadsel Is opgelost Onder ademlooze spanning liep hij op Gamas toe die doodsbleek werd legde zijn hand onder diens schouder en zei Eoe laat U het eigenlijk Gamas f Uw spel is uit Uw stiefbroer die hier onder de vermomming van postbode een telegram bracht den buit meenam en zijn armbandhorloge bij u liet is gearresteerd U bent eveneens mijn gevangene Lopez Uchte toen hij de deur achter den geboeiden Gamas dicht deed Gonzales uw keukenmeid heeft me toevertrouwd dat ze opdracht had een paar kippen te slachten en de huishoudster zei iets van een wijnkelder HOE JAPAN met kanongebulder uit zyn Doornroosje slaap werd gewekt Vervolg van pagina 5 jJet leven van de Westerlingen in Tokio moet om dezen tijd een aaneenschakeling fvan roesten zijn geweest Geen Japannees keeriiïe naar zijn woonstee in de provincie terug zonder ten minste een glimp van deze festiviteiten te ht bben o gevangen De Japannerf leerden leerden en leerden en het is uit verschillende memoires van Japanneezen bekend hoe iwaar het leeren hun viel Maar toen kwamen de jaren van de ontgoocheling De onderhandelingen met de vreemde machthebbers hadden niet het gewenscbte gevolgd vandaar dat het Rokumeikantijdptrk slechts zoo kort duurde De Japanner zag in dat men met Westersch gezelschapsvertoon niets uitrichtte tegen de vreemdelingen die over machtige vuurwapenen beschikten Toen greep men naar de ontwikkeling van een eigen weer macht die tenslotte beter in staat was het doel t 5 bereiken en tenslotte de Japansche souverelnitelt 6eeft hersield Dat was de tragische en tevens leerzame jijde van het Rokumeikantijdperk Hoe voelt men den pols bij dieren 1 Het pols voelen wordt niet alleen bij zieke menschen doch ook bij dieren toegepast Door de vingers op bepaalde plaatsen te leggen waar slagaderen van zekere dikte dicht onder de huid over een vaste onderlaag van been heenlooperi kan men den pols voelen Het eenvoudigst gebeurt dit bij het p ard aan den buitenr kinnebaksiagader Bij de koe aan den buitenkant van de onderkaak en bij den staartwortel bij schapen en andere kleinere dieren bij den schenkelslagader Men voelt op deze manier het aantal polsslagen en neemt ook den aard van den polsslag v iar De normale pols voor een paard Is gemiddeld 36 per minuut hengsten 24 38 runderen 40 60 schapen geiten en varkens 60 80 honden en katten 80 100 OPLOSSING VAN DE REKEN PUZZLE voorkomend in Duizend en Eén van Zaterdag 20 Juli 1940 29 regels van 32 letters OPLOSSING VAN DE SPREEKWOORDPUZZLE voorkomend In Duizend en Eén v in Zatordag 20 Juli 1940 Wien de schoen past trekke hem aan T oen de heer Volterj den pensioengerechtigden leeftijd had bereikt en hij zijn verdere laatste levensjaren in rust zou doorbrengen deed hij wat velen in zijn omstandigheden hebben gedaan Hij zei de stad vaarwel waar hij zoovele jaren in plichtsgetrouwen ijver de leergierfge jeugd had gedrild en opgevoed in de wijsheden der wetenschap en hij kocht ergens in een rustige streek een landhuisje In overleg met zijn echtgenoote was de keus gemaakt Samen hadden ze ontelbare prospect van makelaars doorgekeken verschillende plaatsen bezocht en eindelijk besloten Nu woonden zij m hun eigen huis Heelemaal van henzelf Geen huur betaalden ze m r alleen de vaste lasten en wat er alzoo komt kijken bij een dergelijk bezit Meneer Volters had zijn echtgenoote voorgerekend dat met al die sommetjes tezamen toch het wonen in bun eigendom voordeeUger kwam dan bet huren van een anders huis Ze dachten nu dat ze er waren Maar eilaoieT bet ergste kwam pas Ze zaten nu in hun karigelandhuisje waar alles op dreef was de nieuwegordijnen kraakhelder voor de vensters hingen Meneer genoot nog wat onwenn door het ontbreken van de traditioneele vs s è werkuren zijnvrijheid die nog altijd leek een zeer gerektegroote vacantie Met zijn vrouw maakte hij wandelingetjes door het vriendelijke viUa dorpje En op een mooien avond toen de zon afscheid nam en ze beiden op het terrasje thee dronken opperde opeens mevrouw Man Ik heb gezien dat Iflandhuisjes hierIn de buurt van die aardige nsSnen hebben Is joudat ook opgevallen Meneer knikte Het staat wel aardig vind je niet ging mevrouw verder Die namen staan zoo knus opde gevels en boven de deuren geschilderdl Meneer knikte nogmaals trok aan zijn sigaar en keek naar de goudkleurige lucht Even was het stil Mevrouw roerde nadenkend 1b haar kopje Wij moesten toch ook zoolets hebben vondze dan En argeloos sneed ze daarmee een onderwerp aan dat een zeer vruchtbaar debat tot gevolg zou hebben Meneer aanvankelijk wat afwezig met zijn gedachten die zwierven naar den arbeid der achter hem liggende jaren werd tot oplettendheid geroepen en liet ook zijn gedachten gaan over dat wat op het moment mevrouV zoo na aan het hart lag En zoo kwam het dat de heer en mevrouwVolters zich zetten aan het zoeken van een geschikten naam voor hun landhuisje Laat es zien begon mevrouw Hoelullen we het onze noemen Meneer stipt en keurig legde zijn sigaar op den rand van het aschbakje nam zijn zilveren potlood en een versch blocnote blaadje en zette zich irt postuur Ik stel voor dat we Ieder een aantal namen verzinnen die schrijf ik even op en dan kunnen we er den beste uit kiezen Mevrouw knikte en zette zich tot denken Ook meneer peinsde een rimpel tusschen zijn wenkbrauwen Wat denk je van Bultenlust zei mevrouw Meneer tuitte zijn lippen vond het wat gewoontjes maar schreef den naam als eerste op de lijst The Oak noemde hij als zijn aandeel Dat Is eh weifelde mevrouw Qe Eik vertaalde meneert O ja ja Haar volgende voorste was Zonnewëelde Meneer teekende op onder opmerking dat hij meende dezan naam reeds in de buurt te hebben gezien Dat zou dus plagiaat zijn Mevrouw ietwat gekrenkt bestreed die beschuldiging Mon Repos was mcneers aandeel JaKkes waarom moet jij nu bepaald Iets ineen vreemd taal vond mevrouw Meneer deed vei ongelijkt hij vond dat het deftiger stond Aefitereenvolgens kwamen op zijn lijstje Landvreugd Petrarca Ons Ideaal Bel Vista Annie Dolce Far Nlente Ons Honk Walküre Woudrust Virgilius I De gewone namen vormden de vrucht van mevrouws vindingrijkheid de poëtischer titels stonden op meneers aandeel Het werd een lange lijst die groeide En met het groeien van den langen ceel namen groeide de moeilijkheid van keuze Telkens als zij meenden nu een voldoeifd aantal te hebben verzameld voBd mevrouw nog iets schoot meneer nog een verleidelijke naaha te binnen Met het aantal groeide ook de ingewikkeldheid kwamen er namen met vernuftig aaneengevoegde afkortingen wisselden de meest fantastische grepen uit litteratuur geschiedenis en folklore i elkaar af in bonte reeks En hiermré stegen de moeilijkheden Een zekere geprikkeldheid begon zich te openbaren wederzijdsche kritiek en miskenning begonnen de vredige atmosfeer te vertroebelen Hierbij bleek hoe gevaarlijk een dergelijk experiment kan zijn Een man die een werkzaam leven achter den rug heeft en opeens tot onwennig nietsdoen is gedoemd heeft reeds een zekere geprikkeldheid over zich In verband met die geestesgesteldheid was het onderwerp hunner besprekingen funest De rimpel tusschen meneer wenkbrauwen groeide mevrouws humeur begon symptomen van vertroebeling te vertoonen Het werd een groeiende strijd ze oefenden al vinniger kritiek uit op eikaars geesteskinderen De Ingeschonken koffie werd vergeten en koud meneers sigaar doofde op den aschbak In Jiet vallende duister zaten ze samen op het terrasje en met roode hoofden worstelden zij om het peetschap van den naam die zou pronken aan den gevel van hun huis Aan het eind van den avond ging de strijd tusschen twee namen mevrouw eischte Majopito een samenvoeging van Marie Johanna Piet en Toos meneer stond op l HlrondeUe iJe rustige vredige avond verging in onrust Toen meneer en mevrouw zich te bed begaven had een binnenlandsche oorlog zich ontketend binnen de muren van hvm landhuis De eerstvolgende dagen hing een kwaad stilzwijgen iQ de atmosfeer de breuk tusschen de echtelieden ontstaan door het casus belli der naamkeuze woekerde fel door Weg was de rust van het buitenleven sU gemelijke vijanden bewc en meneec en mevrouw Volters zich In elksars nab heid Vroegere kleine veeten werden In het geding gebracht wederzijdsche hatelijkheden groeiden Toen na acht dagen werd de toestond onhoudbaar En toen kwamen de ecbteUedeo tot het inzicht dat het beter was vrede te sticBtan Ze verzoenden zich en twsloten tot een compromis het lot zou beslissen Meneer knipte te lange Ujstnamen in reepjes en mevrouw greep blindelings een naam De huisschilder van het dorp kreeg opdracht dien naam boven de huisdeur te schilderen ia sierlijke letters Daai verscheen duidelijk leesbaar Ons Hoekje En in de volgende dagen kwamen meneer es mevrouw tot de ontdekking dat behalve hun huisje nog dertien andere vitla tjes ia bet dorp Ons Hoekje waren gedoopt Grazende koeien in groene weiden Vervolg van pagina 1 Hoe stipt weet de koe wanneer de vrouw s middags komt melken en lekker voedsel voor haar meebrengt Verlangend kijkf zij dan In de richting vanwaar de vrouw moet komen Zie dat stampen van ongeduld en dat drlngeB tegen den ingang Hoor den verlangenden uitroep die klinkt over de velden Zie dat gllnstcrence oog wanneer eindelijk de bekende gestalte in de verte komt opdagen Hoe spreekt daaruit hartelijke blijdschap en innige voldoening dat aan haar verlangen zal worden voldaan Dat blijkt tenslotte uit heel de houding en het gedrag van het dier als de vrouw bij baar komt en tot haar spreekt en haar lieScoozend over den rimpeligen nek strijkt Er bestaat een soort van geestelijk contact of hoe men het anders noeme wil dat nooit op domheid of verstandeloosheid kan berusten Droomerig en loom heeft men de koeien genoemd om haar groote kalmte haar rustigen gang en bewegingen maar iaat men deze droomerige loome en onbeholpen dieren eens waarnemen als er een vreemde hond in bet koeienkamp is gekomen en tegen enkele leden der kudde aan het keffen gaat Alles stormt toe en loopt te hoop om den belager tot den aftocht te nopen Het Is of er plotseling een geheimzinnige snaar is aangeraakt die in elk individu weerklinkt en onweerstaanbaar tot handelen dwingt Brullend en steunend stampend met de poolen wordt het ongewenschte dier achtervolgd en ieder wil bij de verdediging de eerste zijn De lekkerste plekjes worden in den iteek gelaten om den grooten aandrang tot onderling hulpbetoon te volgen Zoo spreekt de aolidariteit van het kuddedier Koeien met kalveren ziet men zelden Betschijnt wel of het economische belang van denmensch zich daar tegen verzet Wij moeten hetten zeerste betreuren dat die Moederweeldeaan de koe wordt onthouden Wellicht zal ernog eenmaal een tijd komen waarin men demoederliefde aan het kalf zal gunnen al brengtdat ook wat meer zorg voor den mensefa metzich mede J J HOF