Goudsche Courant, zaterdag 27 juli 1940

flumEDE BLAD ZATERDAG 27 JULI 1940 lat naar één nationale jeugdbeweging De verEcheidenheid v aaifessioneeJe schakeeing zal dsiarbU zooveel rooge1 geëerbiedi móeten blijven in tegenstelling tot de politieke verscheidenheid Die eenheid in de jeugdbewegng is al ver gevorderd WU hooren daar dezer dagen nader van Er werd ook gevraagd hoe de verhouding nu eigenlijk is tot de naöonaal socialistische stroomingen Dit standpunt bleek nog niet scherp formuleerbaar te zijn De N U is ervan overtuigd dat zij het Nederlandsche element voorop moet stellen en naar een organisatie moet zoeken die aansluit bü het Nederlandsche volkskarakter Er moet wel leiding van boven af zijn maar die leiding moet niet zonder meer decreteeren boet het wel en mètTBoet Alles moet op Nederlandsche wiJzcgSBhiedeo OTi dat zal misschien wat langer durrai velgen van een andere methode maar het zal t volk meer overtuigen De Raad van Bijstand zal corporatief zgn Namen kunnen nog niet w ffden benoemd Eén persoon waarachter het heele Nederlandsche volk zich zonder bedenking zou wiUen scharen is er helaas niet aldus mr Einhoven Anders zou hij hier staan Streeft U naar een soort intermezzobewind luidde een andere vraag Het antwoord was oijtkennend Gepoogd zal worden invloed te laten gelden op de voorbereiding van bepaalde maatregelen oo is het niet onmogelijk dat de N U zich in de toekomst zal kunnen wenden mat bepaalde wenschen tot de secretarissengeneraal Toen een der aanwezigen vroeg of het nio beter was maar af te waditen omdat de bezettende autoriteit toch misschien wel die eenheid zal decreteeren die zü zelf wil kenschetste mr S nthoven dit standpunt onder applaus als de mectt ellendige houding die men kan aannemen Het program yan de Nederlandsche Unie Bevestiging en versterking van de volkseenheid op staatkundig cul en sodaaUeconomisch gebied 0p oog voor de BUITERURD DUrrSCHLAND De stormho van deA BiAkmtt BBnrSCHE INMKNGING DlFINITIEf TEN KINDS De stomjióelt sn ai BalkKi aldus luidt het opachrift VM twt hoofdartikel in de Juli flevering van het tijdschrift erlijn llome Tokio dat in nauw contact sta t met de WUhelmstrazse n het coar gezaghebbciide zQde ge schreven arfikel wordt gezegd Vele tientallen jaren is het begrip Stoimbf van Etiroiw de bestemniini en bet lot der p ditiek van het Zuidoosten geweest Het Zuidoosten was het schrikbeeld der vreesachHgen de hoop der intriganten en een essentieel element van de Engelsche vastelandspolitiek Het door Engeland opgestelde begin I der politiek van het machtsevenwicht had dergeliike stormhoeken noodig om ze naar behoefte te kunnen gebruiken in het politieke spel tusschen de groote Europeesehe mogendheden Problemen van den volksaard economische crises sociale problemen waren dingen die Engeland voor dit spel gebruikte Be Balkan was voor deze politiek eei welkom brandpunt vap kunstmatig gecompliceerde belangen der Euppeesche groote mogendheden Niets toonde de Europeesehe t retu van de Britten duidelijker dan bunBalkanpolitiek aan het einde van denegentiende en in bet begin van detwintigste eeuw Niets toont duidelijker de onverantwoordelijkheid waarmede Engeland het Euicipeesche continent gebruikte als dekking in denrug voor zijn egbistisdie heersdiappüte zee naufdM haaffiaageivolitiek Slechts een ding was nog verbazender dan deze f ten n l willooze alleen uit den haat tegen Duitschlandte begrijpen handlaugerspolitiek die Frankrijk in dit spel van Engeland heeft gevoerd Met de militaire onderwerping van Frankrijk is deze politidc in het Zuid Oostelijke gebied tot een illusie geworden De EngelschFran sche positie was reeds onhoudbaar geworden toen het bruggehoofd TsjechoClowakije en Oostenrijk was gebroken uit den om Duitschland geslagen ring De Engelsche waarborgen moesten onder de leuze status quo het laatste middel vormen voor het behoud van een tot crises in staat zijnden toestand Het roemlooze einde der Engelsche waluborgen is de consequent vcSirtzettinf van het EngelsehFran sche vertrek uit de lotsbepaling Van Europa er uen Balkan ITiai reeds niet zonder criMSverschijnselen in plaats van de politiek van de Britsche terreur de verantwoordelijkheid gevoelende leiding van de spilmogendheden Zü wordt gekenmerkt door de ondubbelzinnige suprematie en de duidelijke leiding met I rt Kel eeir groot gebied van den vrewwp den opgang naar cultureele en rfKïïe bloei van Europa in het leven te roepen Voor den Balkan betéekent dat niet een stoconhoek maar een to t vrede gekoraeai gebied van scheppendi gelukkige naties De uit bet Marxisme en liberalisme geboren gedachte der arbeidsverdee lende wereldeconomie was een gevaar en onzinnig omdat het geheele complex en de afzonderiüke deelgenooten niet door politieke leiding bestuurd en door militaire bescherming beyeitigB waren maar bewust in politieke en militaire anarchie moesten worden gehouden om de zaken ld otortof gerne n M ontviixen volgende pro B vw e Nederlamtoche Unie S U U is in een zware ston J vidcrlandsche geschiedenis P t ao alle Nederlanders te verft L tot doelbewuïten arbeid voor ti heboad en de versterking van Vaïflsnd en volksgemeenschap en tot S voorbereiding van de voorwaarden a de wesen n hun bestaan en welSb in de todcorast Met open oog or de werkelükheid wil zij dien arKid t lond aanvangen voorzoover ée beptfkinsen van den staat van beat ïeMed dat mogelijk maken en in jiytle verhouding tot de bezettende Tcrbeid Be N U stelt zich tot taak de volkseenheid op staatkundig ctiltureel en ociasl economisch gebied te beveatilen en te versterken Met verdieping van den christelijken leeit in de samenleving wil de N U Op cultureel gebied 1 Behoud van bet Nederlandsche wlkskardkter en versterking van die eigenschappen waaraan hel Neder jiHilche volk zijn kracht en zijr plaats Jb de wereld te danken heeft l Verheffing van het levensideaal lovei materialtsme en egoisme tot toe Qdlng aan de waarachtige levensiraarden van mensch en gemeenschap 3 Bescherming en ontwikkeling ttn cigöi beschaving en zeden en van iel volkseigen in de gewesten zoowel ib in het geheele land i Vrijheid van godsdienst kerk levensbeschouwing en opvoeding S Bevordering van Nederland s positie in de Europeesehe cultuur en nn ziJn functie in de uitwisseling der niltureele waarden t Nauwe cultureele betrekkingen net Vlaanderen en Zuid Afrika 1 Opvoeding van de jeugd in natuntlen zin Vooruitziende verzorging der leestelüke en lichamelijke volksgemitdheid 9 Leiduig van bet cultureele leven 01 van de volksontwikkeling en verutwoordelijkheid tegenover de genenichap Op Bociaal economiseh ge bied wil de N U met handhaving ♦ M het eigen karakter der Nederlandidu valkshuishouding in haar sameniuig pet de wereldeconomie en haar feriditheid op het wereldverkeer 1 Otganische ordening der arkidtgemeenschap zonder klasset enMelliDgen 1 Vooropstelling van de belangen tt hel gemeenebest boven die van4oi enkeling met erkenning van onwrvangbare waarden der persoonlijke Ifwerkzaamheid 3 Doelbewuste leiding v i de voortbrenging en verdeeling van stoffelijke goederen Dienstbaanniüiiing van geld en oedietwezen aan de eischen der volkswelvaart 8 Eikenning van den plicht van weren Nederlander om te arbeiden Bi den plicht van het geraeene om icderen Nederlander den ge ppelüken arbeid te doen welen eer van de proletariseering J ilks en versterking van de voiks i o a door bevordering van ge Mvorming en gezinswelvaart en be nng van bezitsvorming voor Versterking van den landbouw aonend prijspeil en ordening van npondgebruik Persoonlyke verantwoordelijk o in het sociaal economisch e tti Beteugeling van bedrSfeconcen en trustvormint ie Vi 8 8 Üvert u voor een sterk Nederlandsch W L verbondenheid met de ar Gebieden hn l Sd dat een organische VOOHW van h i w j i j i enebe t SlBikT i ietdmg van krach shutvaardig gezag noodzijie jjl jij van deze rchtlijnen M ter hand npmon wt A j nemen zoodra de tijd rtoe van het Nederlandsche Ge tekomen is b is b toL orgen in hotel Centraal kii d r persconferentie ie w e van de Nationale li l l overgroote belangstel het ïe Irie mannen v A gevoerd door mr L ie o Z i ï nededeelde dat de leojj kt over een algemeen Wrt H J Reinlnk en een wv architect A a van l airecteur is Dit bureau heeft a ni hillende afdeelingen £ P an la enz P te uZ Je provincies eö de oonfl afteeUngen komen wel üm JSf vang van uit het l eB f raöe leiding gesteld r noodige Ilg J rijgen ftv J stand 1 binn toKJr worden bestaand uit mannen ofi veisciul fkheid Het bureau is voorloopig Alexanderstraat 20 Den Haag Leden kimnen zich individueel aanmelden of groepGgewijze De deelnemers aan de Unie welke de vorm van een stichting zal hebben worden verwacht naar vermogen bü te dragen Teneinde alle Nederlanders in staat te stellen zich aan te sluiten is de minimum bijdrage vastgesteld op 50 cent per jaar De heer Einthoven zette verder de redenen uiteen die tot de oprichting van de Unie den stoot gegeven heb ben Na ruim twee maanden gewacht te heb en op een initiatief van de oude ren liebben wy gemeend dat wij jongeren dan zelf maar moesten handelen Wü achten het niet verantwoord langer te dralen vooral niet nu van alle kanten bleek dat de drang tot handelen zich richtte tot ons jongeren aldus spr Er moest een daad komen Daarom hebben wij gemeenïl een leiding gevend centrum te moeten vormen waar om heen allen van goeden wille zich kunnen groepeeren Uit de kracht van ons aantal kan dan een sterk Nederlandsch geluid opgaan Het is absoluut noodig dat men hoort dat er ook nog andere Nederlanders zijn dan de relatief beperkte groepen die tot dusverre hun stem betiben doen hooren De bezettende macht mag niet den indruk krygen dat de rest van het Nederlandsche volk die de overgroote meerderheid vormt met stomheid en lauwheid geslagen is Zij moeten weten dat dlndanks de geweldige slagen die werden oeg bracht ook daar nog durf initiatief en levensmoed aanwezig is met volkomen besef dat wiJ staan aan den drempel van een nieuwen tijd Wij wilden niet langer lijdelijk afwachten en toezien wat er met ons zou gaan gebeuren doch nwebouwcn daar waar gebouwd kan worden Ik zeg met grooten nadruk daar waar gebouwd kan worden omdat wq van meening zun dat wij de consequenJ ties van de situatie waarin wij verkeeren op staatkimdig terrein hebben te aanvaarden zoodat o a de vragen onze toekomstige staatsinrichting betreffende moeten blijven rusten tot na de V redesconferentie Wel hebben wü onze lessen uit het verleden geleerd zoodat wij uiteraard onze denkbeelden over deze vraagstukken welhebben doch deze tftans niet in discussie willen brengen Zooals uit het programma blijkt hebben wij onze denkbeelden op cultureel en sociaal economisch gebied verder uitgewerki en aan de uitvoering en verdere doorvoering daarvan kan terstond begonnen worden Ons volk wil leiding hebben het wil weer een perspectief hel ben waar het na £ Brt kan zien Ook het Nederlandsche ambtelijke aparaat zal wellicht behoefte gevoelen aan contact met hen die zullen peilen wat er in het volk leeft en omgaat Tragen Na de algemecne uiteenzetting van mr Snthoven was gelegenheid tot het stellen van vragen Hiervan werd een overvloedig gebruik gemaakt en uit de beantwoording bleek dat nog veel in een stadium van voorbereiding en onzekerheid verkeert De heer Finthoven deelde o a mee dat er na de puUicatie van het manifest reeds honderdduizend adhaesiebetuigingen binnengekomen waren Wanneer gezegd wordt dat zich groepen kunnen aansluiten dan worden daarmee natuurlijk geen politieke vereenigingen bedoeld wel sociale enz In de gedachte van de N U staat het organische voorop maar niet als schabioce Het programma zooals het hierboven is weergegeven is niet eerst aan de Duitsche autoriteiten ter goedkeuring voorgelegd omdat de drie mannen ervan overtuigd waren dat er niets in staat dat met hetge de bczettingsautoriteit wil in strijd zou zijn Een der aanwezigen vroeg of de N lT contact had gezocht of contact zou zoeken met andere bestaande bewegingen en partijen die eenheid in het volk tot stah l willen brengen Het antwoord op dezévraag luidde o a dat er contact met andere organisaties is geweest en dat niets liever gewenschf wordt dan dat verscheidene dezer organisaties met de N U samengaan Maar er noest tenslotte niet meer worden onderhandeld maar gehandeld Relaties met het comité tot economische samenw king onder Fentcner van VUssirJgen zijn er niet Pfot de Quay zette uiteen wat men onder beteugeling van be rijfsconcentratie en trustvorming verstaat Het gaat vooral om den strijd tegen die concentratievormen waarin de stem van den individueelen ondernemer het waanite leltJPit is vooral ook voor den middenstand van belani r moet een organische concentratie kernen Wat de opvoeding der jeugd in nationalen zin betreft het streven gaat van de internationale heerscherskliek der Joden vrijmetselaars en plutocraten te vergemakkelijken De in nationale geledingen opgeb Hivde groote economische ruimte met een duidelijke en veilige bescherming is daarentegen de door de natuur aan gegeven organisatie van het in ruimte en stoffelük beperkte doch dicht bevolkte Europa Deze ontwikkeling is natuurlijk de onzinnige tegenstand der Britten zal daaraan niets veranderen Maar ok zal daaraan niets veranderd worden door de onwetend heid van die staatslieden die gelooven dat zü volgens de methode van houdt den dief hun eigen zaken kunnen drijven die de Britsche rol willen spelen van verzwakking van het continentale Europa en die het doel nastreven om in den buik van het Trojaansche Paard als vüfde colonne binnen vreemde muren te Groote sdiooBmaak Voor ons is dat een verouderde politiek Of zü op andere continenten succes heeft is slechts van theoretisch belang waarmede niet moet zijn gezelgd dat de consequenties niet in latere tüden aan den dag zullen treden Ondanks al deze episoden is Europa aan den grooten schocmmaak De politiek van de spil komt in de plaats van de Engelsche terreur en worden in toen nende mate de organische waarborg voor orde verstand vrede en rechtvaardigheid Duitschland en Italië zoo besluithet opstel hebben niet het voornemende beginselen van de nieuwe orde inEuropa in het Zuidoosten krachtenshun macht en hun wil te vestigen hetgeen zü zoaéa twüfel zouden kunnen doen maar willen de territoriale ethnografische sentimenteeleen andere open problemen doen oplessen door de ver andigheid van debetrokken deelgenooten Duitschland wil tot het scheppen van een nieuweorde zal zoo groot zün als het verstand van de betrokkenen Zün doorecon Hniache overwegingen bepaaldinteresse bü de structuur den vredeen den opgang van den Balkan zalzoo groot en zoolang aanwezig zijn ah het streven der betrokkenen naar een ï4lUü ijke VüfTSUUSdlJè en een duurzamen vrede waarborgende orde onder en jegens elkander Dit doel is alsduurzamesopIcanUig niet te verwezenlüken met dipl natieke kunstgrepen met wanho d ekenteniasen en ookniet met historiadihe aspiraties al zünzü nog zoo eerwaardig Dit doel eischte n zich uitspreken voor de krachten beginselen en feiten yjin Iwt tockmnstige Airopa De ondergang van de M nes QtnrSCB COMMENTAAB De Oe utsche Allgemeine Z e i t u n g komt heden op den ondergang van het Fransche e s Meknes terug en wel in verband met het jongste Reuterbericht over dit gevaL Beuter moet dus toegeven schrüft het blad dat de tüd van vertrek en de te nemen route door de Britsche admira liteit m tegenstelling tot vroegere beweringen niet bekend gemaakt was De reis van de Meknes viel daarmede niet onder de speqale regeling welke met de wapenstilstandscommissie ge sloten ia Volgenc de ondubbelzinnige v klaring van de Duitsche rtjksregeering moet het schip als een door de Britsdie admiraliteit misbruikt Fransch schip beschouwd worden Zün b cht doet Reuter van de opmerking ge zeld gaan dat er blijkbaar een misverstand over den ondergang van het Fransche s s Meknes heersrfit Op dit z g misverstaand aldus ihet blad is de Britsche regèering door de Duitsche uiteenzetting zoo ondubbelzinnig vastgezet dat de Britsche schuld aan den dood der Fransche soldaten bewezen Fraaache mededeeHng De Fransche radio meldt Van Engelsche en DuStsche zyde wordt het tot zinken breqjen van het Fransche transportschip lÉknes dat Fransche zeelieden aan boord had gemeld De Fransche admiraliteit maakt bekend dat de Britsche r eering geen mededeeling over bet vertrek en de route van het schip heeft gedaan VERKLARING DER REGEERING VAN BET PROTECTORAAT De regeering van het Protectoraat publiceert een verklaring waarin gezegd wordt De regeering van het Protectoraat had reeds herhaaldeUjk gelegenheid de Tsjechische bevolkmg op het onverantwoordelüke optreden van eenige Tsjechische emigranten te wüzcn die zich het recht aanmatigen m ijèt buitenland namens het Tsjechische volk te spreken Volgens de jongste berichten uit het vüandehjke buitenland zou thans in Engeland een z g Tsjecho Slowaaksche regeering met een eigen president gevormd zün Deze tap mist uiteraard eiken grondslag want het Tsjechische volk heeft zün eigen bevoegde vèrtegenwootdigers in den persoon van den staatspreisident dr E Hacha die op normale wyze in zün functie is benoemd alsmede in de door dezen staatspresident benoemde protectoraatsregeering Het D echisebe volk weet welke taak het in midden Europa in nauwe samenwerking met het overwinnende Duitsche volk toekomt Het staat hecht achter zyn staatspresident vervult trouw zün plk hten tegenover het Duitsche rük en laat zich van dezen zün weg door geen avontuurliPce verlokkinsen afbrengen Het bouwt op de woorden van den FOhrer en I jkskanaelier en gelooft stellig aan zün gelukkige toekomst onder de bescherming van het Ck oot Duitsche rük DtTITSCBLAND EN HKT CVB PA VAN BMWGBN Duitschland za ip zün sterke schouders het Europa van morgen dragen De Duitsche organóatiekracht zal de waarborg zün voor een systeem dat voor a le volken van Europa zegenrijke gevolgen zal hebben aldus het Finsche blad Vapas Snomi Ten slotte schrüft dit blad Engeland wil niet begrüpen Het moet door bloedige offers gebracht worden tot de nieuwe ordening van Europa NEDEUAND EN DE L EIPZKiEB MEKE Het NedTrTa kantoor meldt Nederland neemt deel aan de Najaarsmesse te Leipzig van 25 tot 29 Augustus a s Naast nü verheid roducten zullen voornamelijk fruit verduurzaamd fruit en landbouwproducten worden tentoongesteld ENGELAND De Duitsche bomaanvallen ERNSTIGE SCHADE IN WAPENFABRIEK De bomaanval van Duëtsche vliegers van Woensdag j I heeft naar uit Londen gemeld wordt in de gieterü van de bekende wapenfabriek Vickers and Armstrong aanzieniüke schade aangericht aldus hei D N3 Een bomVvan zwaar kaliber sloeg door bet dak van de fabriekshal en verpletterde twee ovens voor metaalgieten Het uitstnoomende vloeiende staat zette het geheele gebouw in brand Aangewakkerd door den sterken wind sloeg het vuur over op de daarnaast geiegeq draaierü en vernielde ook dit gebouw büna vol komen In de gieterq zün 24 arbeiders door bomontploffing en door het uitvloeiende staal OBi het leven gekomen Indische kwestie nadert oplossing 5Pon iG ve bklae Ag te In loonden wordt een spoedige oplossing van de Indische kwestie aang ondigd De minister voor Indië zal naar verluidt waarschüniyk nog deze week e i verklaring afleren welke den weerslag zal voormen van het onderhoud tusschen den onderkoning van Indië en vooraanstaande Indische politici Overden inhoud van deze v klarihg iS voorloopig niets bek id Hén herinnert er evenwel aan dat de minimum eisch van Indië de verwezenlüking van den Dominionsstatus is AMERIKA De conferentie te Havanna PERSSTBM TBGSN USOWHnSCB KAKTKL Het grootste blad van Lima C om e r c i o keert zich tegen het plan van een Amenkaansch economisch kartel waarvan op de conferentie te Havana sprake is Hen mag zoo schrüft het blad den handel cp ZuidAmerika niet in een hand leggen Hen moet van plannen voor bandelsmonopol es afzien In dit verband wijst Comercio ook overhaaste bewapenineqslannen van de hand Deze bewapenings en kartelplannen zouden een onaanvaardbare voogdij beteekenen die niet vereenigbaar is met de zelfstandigheid der ZuidAmerikaan sche republieken Het kartelplan is ook in tegenspraak tot de groote econcnnische belangen van Zuid Amerika in de oorlogvoerende landen Door aanneming van dit plan zouden zoo besluit het blad de onafhankelükheid en de harmonie van geheel Amerika slechts verstoord kuimen worden OVERSTROOMINGEN IN CHILI In het bergland van Toca Pilla en inhet achterland van Iquique Chili zündoor wolkbreuken overstroomingenontstaan welke groote vernielingenhebben aangericht Hooderden me i schen zijn dakloos Het aantal doodenword op vüftig geraamd ZWEDEN INBESLAGNEMING VAN VOORRADEN De regeering heeft een nieuwe inbeslagneming van voorraden gelast Van heden af nist beslag op alle voorraden aan ongemalen tarwe en rogge van meer dan 5000 kilogram Van offiaeele zyde wordt medegedeeld dat men geen rantsoen eering op bet oog heeft maar alleen het zaaikoren dat nog in den handel is wil beveiligen Dit jaar is reeds ongeveer 20 000 ton broodkoren voor de voedering gebruikt hetgeen noodig is geweest door het mislukken van den oogst vnn hoc si andere véedermiddelen Men wil voorkomen dat waardevol zaaigoed zonder controle van den staat en wellicht tegen verhoogde pruzen in den handej kan woeden verkregen ROEMENIË DK ROEBiEBltfCBE PEXBOUEDlOKIAATSCDArPUEN Het ministerie van Bin enlandadM Zaken he eoi communique uitgeg ven naar aanleiding van het feit dat een aantal vooraanstaande ingenieur en directeuren van twee Franaeha petroleummaatschawüen wegana tabotage bevel hebben gekr ai het land te verlaten In deze offideele aededetiing wordt gezegd dat het ministexie twaatt van de in de Duitsche dDcianentoa gcoeem de personen be kunnen indentillcee ren en he t vaatgeitcid dat zij behoorde tot de labotafe afdeelini die op Roemeensch gebied georganiseerd was Acht dezer perscmm ondn wie de directeur generaal van de maatschappü Columbia Coulond de directeur van Steaua Romana Angot em ambtenaar déetr maatschappij Panafieu een ingenieur van Coocordia Cauchois en twee Jein vanCrfumbia en Concraxüa mo teTimmiddënijF vertreStiSrGis teren moesten vier vreemdelingen Roemenië verlaten Bü dai zetel van de maatschappü Columbia te Boekarest is een huiszoeking verricht In de kelders van het iHireau der directie graieraal zün twee vrachtauto s met lonten gevonden Deze maatschappü was zonder twijfel het middelpunt der Franacfae sabotagepogingen waarvoor zq uitnemend geschikt was daar zü over g eele netten van püpleidingot beschikte De aangekondigde benoeming van een staatscommissaris voor het toezicht op de maatschappij Astra Romana heeft thans plaats gefaad Ingenieur Damasjin van het petroleumcommissariaat is in deze functie benoemd Hü beschikt over buitengewoora vèrstrekk Kle volmachten en zal het geheele bedrgf der maatschappü eontroleeren Zonder zün toestemming is geen enkele transactie of bestuursdaad geldig CHINA BOTSINGEN TDSSCHEN JAPANSOHB EN AMEUKAANSCHE ZEELIEDEN Uit Sjan iai wordt y momen dat einde van de yprige wtA ematige botsingen zün voorgekon tusadten Japanscbe en Amerikaansche zeelieden De toestand heeft zich dusdanig ontwikkeld dat tot eergisteren de Amerikaansche zeelieden niet aan land mochtoi gaan Aanleiding tot deze botsingen was een meenmpverschil tusschen twee Amerikaamche matrozen en een officier van een Japsnach vrachtschip GEHEmB OVKBSKNKOMS TUSSCHEN ENGELAND EN mMtmtmoNGt Tusschen Engeland en de Tsjoengking regeering zou naar Domei meldt een geheime overeenkomst zyn gesloten bi de overeenkomst zou de nieuwe weg van Indië naar Ti ngking via Hassa Tibet en de Chineesdje provincie Kkiang voor het transporr van munitie en verdere ravHailleeringsbenoodigdheden naar Tajoengking zün vastgelegd De Engelschen zouden door deze gelieime oVeicenkomst de atemming in Tsjoaigking willen verbeteren Deze stemming was sedert het sluiten van den weg door Burma sterk anti Britach gewoirdaa BULGARIJE BIILGAARSCBÉ STAATSLIKDIN NAAR SALZBURG Op uitBOodiging van ée rüksregeering hebbeit zich Vrijdagmorgen de Bulgaarsche ministerpreaident prof FUoff en de Bulgaarsche minister van Buitenlandsche Zaken Popoff vergezeld van den Duitr ben gezant te Sofia freiherr von Richthot per extravliegtuig naar Weenen begeven vanwaar zü de reis por trebi naar Salzburg voortzetten SPORT BOKSEN JOE LOUIS MOET ZUN TITEL VBSDEDiGraf De groote Amerikaansche boksmuiager Mike Jacobs heeft moeten abien van zün plan om in September ajs een gevecht te bewerkstelligen tussdierf Joe Louis en Max Beer omdat deze laatste een waarborgsom eischte van 50 000 dollar Iii plaats van dit i rvecht zal l oi is in dü ring uitkomen tegen de i winnaar van het gevecht i is chen Bil Conn en Bob Pastor dat op 13 Augustus a s wordt houden WEDSTRUDÉïTrÈ ROTTERDAM Op de rwielerbaan JOe Kreek teRotterdam worden op Zondagmiddag 11 Augustus bokswedstrüden gehouden Het hoofdnimuner op dezen middag zal zün de uitdagingsmatch om hetmiddengewicht kampioenschap vanNederland tusschen Luc van Dam uitdager en Leen Sanders titelhoi er over 15 ronden van 3 minuten Bovendien zulleri dezen middag in den ringverschijnen de lichtgewicht kamfioenvan Nederjand Robert IMsch en devedergewidht kampioen van iMderland Amtdd Legrand omcnaui valctakomubm BEK imtaLANDICIU SAin JvU ttxvr York I IJÊf ir t IJm im Buigo 1 78 JS ra 3 Btmatl 138 11 30J7 HvMnki taut tsa Stockholm 44 81 4 w zflrich latz mm New Vork IJWVi IJC Brunei rSOOS fSOZO Stockholm t 4 76 M Zurich 42 87 ƒ 42 88