Goudsche Courant, maandag 29 juli 1940

GOUDSCNt COUBANT Maandag 29 Juli 1940 T9e JaargMg No 20385 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Bur Harkt SI Tel 4S Postgiro 4 00 Directeur P TIISTER Slowaaksche en Bulgaarsche staatslieden bij Hitler Naar een reorganisatie van Zuid Oost Europa itschland stoot sympothiek tegenover verstoiidige revisionistische 0ischen von Hongorije en Bulgorije De leiders van de Nederlandschc Unie van links naar rechts mr Linthorst Homan mr Einthoven en prof de Quay Hso was de Slowaaksche premier president Fiioff en den Bulgaarschcn dr Tuka voor een kort bezoek in Salzburg gearriveerd Ook de Bulgaarsche ministerpresident Flloft en diens minister van Buitenlandsche Zaken Popoff ij n gisterochtend te Salzburg aangekomen Het Europa van heden In verband met het bezoek der Balkan staatslieden aan Salzburg en Rcane ter bespreking van den toestand in Zuid Oost Europa plaatsen wU een kaartje van het huidige Europa De nieuwe Russrische grens s op dit kaartje aangegeven de Baltische staten Estland Letland en Litauen zijn door de S vjet Unie opgenomen Het onbezette FranscJie gebied is eveneeni op de kaart aangegeven Oe Slowaaksclie president dr ÏJM is ïistermorgen op uitnoodijlag van de Rijksrcgeerlng in gjliburg aangekomen Hij werd in Midraclit van den Fiihrer ontvangen doer den rijksminister van BuitenliBdsthe Zaken von Ribbentrop ïer verwelkoming waren op het gtalion verschenen vertegenwoordigers van den staat de partij en ie weermacht Nadat dr Tiso de or het station opgestelde eereeempagnie had geïnspecteerd werd m doet den rUksminister van Buitenlandsche Zaken naar lijn hotel begeleid Kort voor de aankomst van dr Hartelijke besprekingren Van semi otficieele zijde wordt gemeld De Fiihrer ontving gisteren om 15 00 liur den president van de Slowaaksche npubliek dr Joseph Tiso den Slowaakschen ministerpresident profesWtdr Tuka en den heer S no Mach Na een ontvangst bij den rijksminisler van Buitenlandsche Zaken von Mibefttrop in huize Fuschl bü Salzburg vergezelden de chef van het prot K l gezant von Dömberg en de Duitsche gezant te Pressburg Bernard de Slowaaksche staatslieden in wier gevolg zich de Slowaaksche gezant te Berlp Cernak bevond per auto naar den Obcrsalzburg Op het bordes van den Berghof ontving de Fiihrer de Slowaaksche staatslieden tenvijl een eerewacht van den lakstandaard Adolf Hitler stond aanjeh en In aansluiting hierop begonnei in de lul van den Berghof in tegenwoordiglieid van den ryksminister van Buitenlandsche Zaken de besprekingen Wuraan staatspresident dr Tisp minis terpresident Tuka en Sano Mach deel Mmen Be besprekingen van den Fiihrer metde Siowaaktche staatslieden waren na eveèT anderhalf uur om 16 30 beeindijd Naar men verneemt zyn de bespre gen a s gevolg van de tusschen de ide landen bestaande nauwe betrekkingen m een geest van vriendschap Lhartelyke verstandhouding gevoerd Ha de besprekuigen vergezelde de J r den Slowaakschen staatspresi dr Tiso en minister president a naar het poitaal van den Berghof r hij zeer hartelyk afscheid nam Onderhoud met von Ribbentrop Oöicieel wordt medegedeeld Rijks Wer van Buitenlandsche Zaken ibbentrop had gisterochtend een dung onderhoud met den Slowaajc Oi staatspresident dr Joseph Tiso daarna met minister president dr Gisteravond vertrokken Jfadat rijksminister van BuitenlandJ zaken von Ribbentrop ter eere 7 Slowaaksche gasten gistermid hotel Oesterreichischer hof ceptie had gehouden zijn staatsdrtiiv in ster president 140 Mach gisteravond om S speeialen trein uit f 8 vertrokken 1 hentrop vergezelde dr Tiso tW i station waar h Kil hJ i f heid nam van de gasten et bevriende Slowakye bezoek der Bulgaren S zb e züde wordt uit S gemeld B Jw pf minister president I afcr tL Bulgaarsche mj r Buitenlandsche Zaken Poli m de rl f8en op uitnoodiging 9bj J ff Seering te Salzburg aan rijksminister van Bul teniandsche Zaken von Ribbentrop verwelkomde di Bulgaarsche staatslieden op het stadion waar ook vertegenwoordigers lian staat partü en weermacht voor de ontvangst aanwezig waren Ife Bulgaarsche staatslieden en derijksminister van Buitenlandsche Zaken inspecteerden dé voor het stationopgestelde eerecompagniP waarna vonRibbentrop de Bulgaarsche gasten naarhun hotel Ocsterreichiscties Hof begeleidde De Bulgaarsche gasten begaven zidl vervolgens naar hel landhuis Fuschl waar zij door den rijtenminister van Buitenlandsche Za dnontvangen wiTden mS De Fühicr heeft gistermiddag in tegenwoordigheid van den rijksminister van Buitenlandsche Zaken von Ribbentrop den Bu gaarschen minister minister van Buitenlandsche Zaken Popoff ontvangen De besprekmg waarbij de gezant te Berl jn Draganoff en de Duitsche gezant te Sofia von Richtliofen aanwezig wïtren verliep m den hartehjken geest der traditioneele vriendsdiap die tusschen Bulgarue en het Duitsche rijk sedert de wapenbroedersehap van den wereldoorlog onveranderd bestaat Gisteravond hebben de Bulgaarsche staatslieden de terugreis aanvaard De rijksminister van Buitenlandsche Zaken vergezelde hen tot het station van Salzburg en nam daar op zeer hartelijke Wijze afscheid van den Bulgaarschen ministerpresident en den Bulgaarschen minister van Buitenlandsche Zaken die om 19 30 met een speeialen trein vertrokkenn Duurzame vrede het doel In de Essener N ional Zeit u n g geeft de speciale correspondent van het blad te SalzbURg ten aanzien van de doelstelling en het verloop der besprekingen met de Roeraeensche en Bulgaarsche kabinetsleden een prcciceering van het Duitsche standpunt waarin o a gezegd wordt In de plaats van de Engelsehe politiek van ontbindingen en terreur op den Balkan treedt de door hooge verantwoordelijkheid gedragen politiek der asmogendheden Duitschland en Italië hebben er steeds weer den nadruk op gelegd dat hun belang bij het Zuidoosten bestaat in de handhaving van den vrede en de waarborging van een duurzame orde I BtöMUti mm I tINÜ Ifgti Oattchgtdulit htbtm door tonwuponêtit êtêndsvonirêg De belangstelling van Duitschland vloeit hieruit voort dat het aanzienlijke economische belangen in het Zuidoosten heeft Men is in Duitschland van oo eel dat de Zuidoostelijke problemen in true overeenkomst en volgens een oor verantwoorieiukheidsbesef ingBgcv politieke gedragslü doo de Balkahvolken zelf geregeld moeten worden zoodat de reorganisatie m j Z O Europa niet tot een bron van nieuwe wrokgevoelens en efentueele latere verwikkelingen kan worden Het is in strijd met de opvatti ngen van Duitschland en Italië dictaten te scheppen Vrijwillige aangegane vt u ntenissen aangepast aan bestaande beginselen worden echter bevorderd waardoor de voorwaarden worden geschapen voor het tot stand brengen en in stand houden van stabiele verhoudingen Niet het willekeurig negeeren vaa mmdcrhedenkwestics zoo vervolgt de correspondent doch de doelbewuste regeling hiervan is evenzeer een voorwaarde voor het tot stand brengen vaa een duurzamen vrede als het oplossöi van territoriale vraagstukke i zooals b V tus sehen Roemenie en Bulgarije e reizijds en Roemenië en Hongarije anderzijds bestaan Het Duitsche rijk neemt ook ten aanzien van deze vraagstukken een duidelijk omlijnd standpunt in dat door iiet vaste voornemen een duurzamen vrede te sehcppen jbekenmerkt wordt Met Hongarije en Bulgarije verbindt ons een oude hartelijke vrienaachap die door de wapenbrocdorschap in den wereldoorlog en door de vol begrip zijnde houding fler beide landen na den oorlog t it nu toe behouden is gebleven In welingelichte kringen te Salzburg verklaart men ten aanzien van de besprekingen met dé Balgaarsche staatslieden dat Duitschland het nooit onder stoelen of baken heeft gestokcéi en thans e st recht geen aanleifling heeft te verzwijgen dat Duitschland sympathiek staat tegenover de versiaadige revisioliistische eischen vaa Hongarije en Bulgarije Men herinnert eraan dat de eonetmctie en structuur van Roemenië door de naoorlogsche verdragen op een ten deele onlogische wijze zijn geschapen Men wijst erop dat Roemenië door de Westelyke mogendheden welbewust in een onnatuurlijke rol is gedrongen die het alleen niet kon spelen Men legt er den nadruk op dat deze politiek thans definitief ten einde is en dat Roemenië zich ook van zijn kant ervan bewust is dat deze politiek tot het verleden moet behooren en geliquideerd moet worden Het is tijd dat de onzinnige verschijnselen die tot voortdurende oorlogen leidden en leiden konden spoedig en defmitief weggenomen worden RUSLAND De Hongaren zoo besluit het artikel weten zeer goed dat een regeling zonder dat zij iets van hun oude doelstellingen prys geven niet mogelijk is Even zoo verkeeren ook de Roemenen niet meer m het onzekere over het feit dat de klaarblykelyke ongerechtigheden die Hongarije bij de vorming van Roemenië werden aangedaan een permanente aanleiding tot gevaarlijke spanningen vormen en dat zy uit den weg geruimd moeten worden wanneer een voor beide volken vruchtbare vredestoestand in de Donauvlakte zyn intrede moet doen Voldoening in Bulgarije De bulgaarsche Zondagsbladen zi n rooterJeels gewijd aan de besprekmgen te Saizourg en de ontvangst vande Bulgaarsche staatslieden dojr denFuhrer beveiL heeft steeds aan de andere zijJe gestaan en doet dat nog De D o e m a spreekt de overtuiging uit dat de thans aangevangen aclie tot de belangrykste taken van de mogendheden der spil behoort Zij is een deel van het plan voor de reorganisatie van Europa Duiist iland en Italië hebben zich tot taak gesteld een blyvenden vrede tot stand te brengen De bladen melden eenstemmig dat de Bulgaarsche ministers voldaan zrjn over de ontvangst en de besprekingen in Duitschland De indruk in Rome In politieke kringen te Rome verklaart men dat het thans de taak der belanghebbende Donaustaten is op grond van de besprekingen te Rome en Salzburg langs den weg van rechtstreeksche overeenkomsten te komen tot terzyde stellmg van de tegenstellingen die noodig is m het belang van een deifinitieven vrede in het Donaugebied Nu de Kn elsche en Fraijsche invloed in het Zuidoosten voor goed vernietigd is hebben de mogendheden der spil m volkomen eendracht de voorwaarden en de ontspanning gebracht die het den belanghebbenden staten mogelijk maken hun tegenstellingen voor altijd uit den weg te ruimen daarmede zyn ook de voorwaarden vopr een rechtstreeksche regeling van de pohtieke en territoriale vraagstukken op den Balkan geschapen Men toont zich hier voldaan over het verloop der besprekingen en over de ontwikkeling die nu in ZuidoostEuropa begonnen is en verwacht dat thans een nieuw tijdperk van opbouwende en vreedzame samenwerking zal aanbreken Engelsehe politieke invloed uitgeschakeld In het succesvolle verloop van de diepgaande besprekingen welke te München Sblzburg en Rome met de verantwoordelijke staatslieden cener reeks van landen van Zuidoost Euiopa gevoerd zyn ziet de Deutsche dipUomatischpoIitische Korrespondenz een waarborg dat dit eeuwenlang door strijd en onrust bijzonder geteisterde deel van het vasteland niet aan zijn oude lot zal worden overgelaten De invloed van die mogendheden die in dit gebied slechts een geschikt terrein hadden gezien om vandaar een centrum van verzet ja een aanvalsbasis tegen de opkomende mogendheden van de as te zien IS aldaar verdwenen Na de ineenstorting van Frankrijk is ook Engeland s politieke invloed in het Zuidoosten van Europa uitgeschakeld Duitschland en Italië hebben geen ander belang dan in het geheele Donaubekken zoodanige toestanden te scheppen dat een eendrachtige samenleving van al ziJn volkeren gewaarborgd en daardoor pps het gebruik van zijn wer keiyke krachten ten gunste van opbloei en welvaart mogelijk wordt Niet I artstocht maar verstand en gerechtigheid moeten de richtsnoer ziJn die aan deze vooruitstrevende volkeren De Nederlandache Unie 1 1 Pf 1 1 1 H 1 l r i 1 H B 1 IB 1 i H w j 1 1 f 1 ui 1 m 1 CONFERENTIE TE HAV NNA OVEREENSTEMMING BEREIKT Argentinië draait bu De situatie en de conferentie is n lar de Havannapost meldt eensklaps aanzienlijk gewijzigd Argentinië heett zijn vei et tegen het plan tot invoering van een mandaat opgegeven en zich tot CvT compromis bereid verklaard Nadat bhjkbaar rechtstreeks mvioed was uitgeoefpn op den Argentynschen minister van Buitenlandsche Zaken Cantilo gaf deze den delegatieleider Melop instructie tot de onder leiding van Huil staande commissie waarmede Argentinië tot dusver niets t maken had willen hebban toe te treilen en op de voorstellen van Huil in te gaan In de kringen der NoordAmerikaan sche delegatie bevestigt men dat op alle pdnten die Huil in zijn Maandag gehouden rede reeds heeft genoemd overeenstemming is i ereikt De commissies werken thans aan de definitieve formuleemg van de afspraken die heden aan de voltallige conferentie ter onderteekening zullen worden voorgelegd Morgen wordt dan de plechtige slotzitting gehouden en vertrekt de Noord Amerikaansche delegatie verder Ofschoon de definitieve accoorden nog niet vastgelegd zijn is bekend geworden dat alle economische vraagstukken verwezen zyn naar de interAmerikaansche commissie welke permanent te Wasliington zetelt Alle kwestie betreffende de neutraliteit zullen aan de uristencommissie te Rio de Janeiro worden voorgelegd Met de door deze commissie uitgewerkte voorstellen is in beginsel instemming betuigd De definitieve besluiten zijn echter nog onbekeid Washington heef t all s waarop het bijzonder prys stelde doorgezet In de eerste plaats het instellen van een commissie van vijf naties die moet nagaan of de souvereiniteit van een der Europeesche bezittingen in gevaar is gebracht Is dit het geval dan zal een uit vertegenwoordigers van drie naties bestaande mandaatscommissie het i estuur over de in gevaar verkeerende kolonie ovemepien Ten tweede werd overeengekomen dat elke natie maatregelen zal nemen om misbruik van diplomatieke en consulaire immuniteit Voor propagandistkche doeleinden te verhinderen Wanneer Washington deze eischen heeft kunnen doorzetten komt dit alleen hierdoor dat alle SpaanschAmerikaansche staten tengevolge an de belemmeringen in den afzet in em stige economische en financieele moeiülkheden verkeeren en Washington bereid was deze moeilykheden met gebruik making van vele honderden millicenen dollans weg te nemen of hen althans door de moeilijkste overgangstijden te helpen aldus het D N B den weg uit afgunst en tweedracht naar eendracht eif samenwerking toonen Duitschland en Italië ziJn daarin krachtens de verantwoording die zij voor Europa willen dragen ervan overtuigd dat slechts langs dezen weg de solidariteit tusscnen volkeren tot stand gebracht en beveiligd kan worden welker welbegrepen belangen slechts kunnen liggen in een bereidwillige organisatie en algemeene ordening BUITENLAND ENGELAND Morgen verklaring van Churchill ENGELAND S BUITENLANDSCHE POLITIEK Volgens een bericht vari Dagen Nyheter uit Londen zou de Britsche ministerpresident Churchill Dinsdag in het Lagerhuis zyn eerste algemeene rapport uitbrengen oVer de buite nlandsehe politiek van Engelandsinds de vorming van het nieuwe kabinet BRITSCH LECEBVLIEGTVIG VERONGELUKT Naar eerst thans uit Ottawa gemeld wordt IS Zaterdag bij peoefvluchten van iuikbommenwerpers in BiitschÖolumbië een legervliegtuig neergestort De drie inzittenden werden gedood JAPAN Een afdeeling voor Zuid zee aangelegenheden OVEREENKOMST MET NED INDIt OP BET PROGRAM De Tapansche regeering is voornemens een afdeeling voor ZuidzceAangt legenheden op te richten In verband daarmede wilde de minister van Buitenlandsche Zaken ftjatsoeoka volgens het blad H o t s j i S j i mb o e n een senn officieele exploitatie maatschappij met een kapitaal van 560 miliioen yen oprichten Het blad meldt verder dat de minister van Buitenlandsche Zaken een gedelegeerde uit handelskringen wil benoemen om een economische overeenkomst tusschen Japan en Nederlandseh Indië voor te bereiden Ten slotte zal wegMis de toenemende beteekenis vaft de Zuidzee voor Japan de post van minister van Koloniën weer als een der voornaamste departementen bezet worden Oe buitenlandsche politiek AFWENDING VAN DE ENOELSCHAMERIKAAN8CHE LUN Volgens het blad A s a h i S j i mben heeft het kabinet Konoye totgrondslag van zijn buitenlandsche politiek zich af te kecren van de Ëngelsch Amerikaanschjt lyn Van beslissende beteekenis is de oplossingvan olie en ijzer uit Amerika Hetblad meent te weten dat voor beginAugustus een dienovereenkoAnsügeregeling te verwachten is i ARRESTATIE VAN ENGELSCBEN Volgens Reuter zijn de Reuter correspondent te Tokio en negen andere Engelschen in Tokio Kobe Osaka Sjimonoseki en Nagasaki gearresteerd Onder hen bevinden zich de vertegenwoordigers van de Britsche industrieels vereenigipg en de leiders van Engelsehe oodememingen Oe motieven voor dezen maatregel zijn te Sjanghai nog niet bekend