Goudsche Courant, dinsdag 30 juli 1940

DINSDAG 30 JULI Volgens Reuter heeft Chamlierlain een dannoperatie moeten ondergaan De operktie zou goed verlo q en zijn Men verwacht dat Chamberlain over twee of drie wek zijn werkzaamheden zal kunhen hervatten VO ER£IIHNg TOT DEN GOERUXA IMMCLOG Bt ENGO ANV Een vroegere bataljonscommandant van de internationale brigade in den Spaanschen burgeroorlog Tom Wintringhara roept in de Daily M i r r o 1 de bevolking op elk weekeinde deel te nemen aan de spoedcursussen voor de burgerwacht Wmtringham schrijft o a tot nu toe is de Engelsche burgerwacht voorbereid ep het passieve verzet maar steeds meer blijkt dat haar strijdwuze de aanval moet zyn Een versteAt blok huiren is slechts nuttig indien men weet wanneer nen zich hierin moet v tzeiten en wanneer men tot den is De Wren Is tijdens een gevecht aanval moet overman Deze beginselen Seeren wjj in een officieuze burgerwachtscfaool te Londen Lord Jersey be deze school Sn Osterley park ter becchikUng gesl Ia twee dagen tam daar l ler de trctiek van den guerilla rorlog en turt gel rufk van ge De Amerücaansche dienstplichtwet ROOSEVELT VUAMSt MACHTIGING President Roosevelt beeft bet congres om machtiging verzocht de nationale garde en het korps reserve officieren op te ro p ni voor e i i Mndige opleiding D ze maditiginc zou tot einde 1S42 moeten gelden Een t eiijkertgd aan het congres voonel d wetsontwerp beoogt de i ileidingxtQd tot een jaar te beperken In de voitaUige bije ikomst van dcsi senaat heeft de republiekein Capp verklaard dat de in behandeling zijnde dienslphchtwet Amerika steeds nader tot den Europeesehe oorlog brengt Capper stelde voor alvorens tot invoering van de dienstplicht over Ie gaan een proef te n nen met vHjwillig êMsel voor den tüd van een jaar De democratische afgevaardigde Lee heeft aangek idi dat de regeering cftdaarvoM een sebad oossteIHnp at aanvuUaad wetsontwen lal indie hi het vooruKzicht gesteld Over de J iw i IW i w W mm im Sn m i l m iM m m m y n M knoopao t ftia lm M tdtpcMuid dMtfOat a btwapand iet vier tiklt 4 improviafcerde wapenen m versterkin andere vraagstukken wordt nog ondergen Ie en jhandeld BttlTENUND ÖÜITSCHLAND Ddlkbaot ain Uaa p ftritsdie coKvodbn ODUUIOOTAANVAUJEN OP ntmvooiEN ROm 17 JM TON XfVF ZINKEN GEBRACHT Het frontbcricht van het D N B d d 38 Juli luidt al volgt Ruim 78 000 ton vüandelijke scheepsniivte tot zinken gebracht zoo meldt ittt legerberteht van vandaag als restiltiat vaa het optfcdcn van bet duiltbtmlvnüfmt Dit atacee i dei te opmerk l jker daar de bieenMcriietd van de tot zinken gri nidile diq i en in sktk bfveiligde tastveoiea voer Bysa alle vernietigde MeoiMeiiq en waren zwaar bewapend l t oni ronkclülte afweer effect Va het amvooi rgtean is derhalve ia i jn tt gmd e t l verkeerd De eeneentralie van vexMbeideoe icbepen tot CQnvooiea b 9aart deit Duitschen diHJibooten duidelijk bet vaak zeer HMfizame en di aifamge jagen op lowende afionderlükedoelen De vormilig van oBBvooien heeft het effect Vftp den hafidelsoorUig der duikboot n en ook van den Duitschen o H Iog uit de lucht teg i de Engelsche koopVMfdij awizienliik opgevoerd Dintschlancl s rootbert ing DR D A Z OVm DSM mUTAOUEN TOBnrAND He DeutsfheAllgemeine Z c 1 t u n g spreekt de overtuiging uit dat Engeland de militaire gebeurtenissen van dpn laatsten tyd verkeerd beaoidceJt z oals da ook vroeger het gm i geweest is Het blad herinnert er aw dat Chamberlain reeds in t voorjaar zijn beroemde rede over de gemiste omJIibus itehoudea beeft De vijpegerc ministerpresident verklaarde toen dat men er den Duitschen legerleiders niet dankbaar genoeg voor kon ztjii dat ziy niet al in den herfst tot een offtnsief in t weiten waren overj gegaan Duitschland had tegen de verwachtinfe m den Westelijken mogendheden een langen winter zonder aanval geaehooken Engeiand had dien gebruikt om ziin expeditieleger te vertHerkfüi Vele ataaoden hadden de Biltsche soldaten tijd gehad zich achter de Belgische grens te verschansen en Cjiamberlain r ep toen jubelend uit Hitier heeft de bus gemist fraoBehen en Engelsclien aldus vervdgl dcAllgemeineZeitung konden spoedig genoeg constateeren dat ZIJ hoogstens een respijt hadden genoten dat hen te zekerder voor den loop van het Duitsche geweer zou brengen Want Duitschland heeft van dcte maanden een veel beter en stel Imatiger gebruik gemaakt dan Engeland tn Frankrijk samen Voorbarig en onvoonicht g als toen verkondigen de Engelschen ook thans weer juichend hoe voordeehg zt iederen dag dat zif van dtn grooten Duitschen aanval verSciMiond U vei geiiruikeii En eenige onveTstoitrbaren werpen de vraag op of de redevoeringen van Churchill en Hallfax misschien voldoende zun geweest om Duitschers en Italianen voor goed af te schrikken Men zou verwat hten dat het verloop van den oorlog hun en beter begrip voor de Duitsche stelselmatigheid by haf voorbereiden en toebrengen van de don v and toegedachte slagen b ugebracht zou hebben Het raden naar 4e mogelijkheid en den datum van den Duitsctten aanval verraadt slechts de innerlijke zenuwadiligheid KNOKLSCRE BOMMEN or KERKHOVEN Over het lukraak werpen vat bommen door de Royal Air Force boven hel gebied van het Duitsciie rijk zün Bog de volgende bUEoaderhedSB bekend geworden ia den nacht van den 22en op des S3en Juli hebben Kngelsche vliegel verscheidene bommen geworpen op het kerkhof van een plaatsje in NoordWett DuitschlMid Hierdoor werden 4 graven vernield In den nacht van 2S op 26 Juli werden op den doodenakker van een grootfire stad in WestDuitech land door 7 explosieve bommen zeJfs meer dan honderd graven volkomen verwoest Bv een anderen luchtaanval troffen de bommen het dak van een dort skerk en vernielden een herlierg naast de kerk Hicrby werd e i burger gewond terwyi verschillende stuks vee werden edoo4 In een WestDuitsrbe stad viel een Kngelsehe bom ep de bimunpteats van eea sehooL rm4m zoonr tslrgsam aan mruBÊt fShrer lelegraflacii hun dank betiticd de vtvwsgst j Ute hua ji OuttadtOnsi lm daei ia tvallen Qi SulgMnch pr i ir Ftlntf n de ENGELAND C enlMLre rede vaa ChurchilL GEBBm DCBAREN De door den Britschen premier ChurchUl heden 4b het Lageriiaia ait te spreken iiede hij aar Oaited Press aan de bladen meldt in t openbaar houden Oorspronkelijk wilde de regeering een geheime zitting houden doeh later is waarsclignlijk tengevolge van de steeds meer merkbaar worden de iipacitie ixiEloten de geheime zitting tot de det atten te beperken Men if van meening dat CSibrjuD thans voor de eerste maal sedert zgn minister pFendentschap verslag zal uitbren o over de buitenlandsche politieke Btmitie en dat hij zi b omtrent het vredfesaaobod van Hitler zal uitaten Ook verwacht naen dat faq het vraagstuk van d t Engelsch Japanael b rekkingen zal aaproeren vooral met het o ï op de kwestie van den toeveerweg over Birma Tenslotte zal hi aoo meent men de pogingen om S anie van de as mogendheden los te maken benevens de ituatie op den Balkan bespreken Inflatie gevaar in Engeland T NEMRNDE ZENUWACBTICaB In een we overzicfat behandelt het Noorscheblad Norges Handelieg Sjoefarts Tidende het voor Ebg nd steeds dreigender wordende gevaar van inflatie Het blad heriramt aan de rede van d i E gelschen siiniMer van Financiën Kingsley ood in bet Lagerhuis en sdirijft dat ondanks alle verzekeringen van bet tegendeel mhde E gelscMs regeering gegeven de Londensche aandeelenmarkt zich niet heeft willen laten geruststellen en in dezen voor Engrlairi zoo kritieken tüd van toenemende nervositeit blyk geeft Dat bewijst de index voor iitdu ie aandeeien gepabheeerd door Reuter welke in de affeloopen week opnieuw van 67 op 72 7 is gestegen MISLEIDENDE VOORLICHTING Het Britsche ministerie van voorUehtiog en wel voornamelijk Dnff Cooper peraoonlijk worden in de pers steeds heftiger aangevallen aldus meldt het D I1I B Men krijgt het gevoel dat het een systematische campagne IS Het aftreden van lord Perth als chtf voor de buifenlandsche propaganda wordt hier beschouwd als een eerste stap naar groote veranderingen in het aninisterie van Voorlichting DeNews Chronicle schrijft dat de offieieele berichten en commentaren die het ministerie van voorttditiog aan de buitenlandsche pers verstrekt volkomen hun doel missen en bedroevend misleidend zijn Amerika protesteert zoo schrijft het liiad verder tegen de onbenulligheid en droogheid van de Engelsche berichten De Daily Mail levert vooral critieic op het ministerie van Voorlichting omdat het het bericht over het tot zinken brengen van de Lancantrius heeft achtergehouden Dit bericht is pas in de Engelsche pers gepubliceerd toen men het reeds in de Amenkaansche bladen gelezen had Deze vertragiog versterkt de opvatting dat ook andere Engelsche verliezen geheim worden gehouden Ji OVRR NOORSCHB VERBITTERING MHatDTEERING Uit Londen wordt gemeldt dei aUc in Engeland woonachtige Noorsche staatsburgers gedwongen zullen wor 1 den militairen dienst te verrichten Dit bericht dat als een voorioopjge l a 1 ling van de gevluchte Noorsche regee ring wordt beschouwd heeft zoo aegt het Noorsche telegraaf agentschap in Noorwegen zeer groote verbittering gewekt In het bericht van het Noorsche tel raaf agentschap wordt verder aog gezegd dat deze gedwongen recraleering een precedent vindt in de maatregeien die in den af doopen herfst in Franknjk voor Poolsche staatsburgerszijn gikroffen In Noorwegen heeft TooraThet ieit dat Noren voor de verdediging vin Engeland worden ingeroepen nog voordat Engeland z jn eigen menschenmateriaal geheel heeft verzameld en dat men het Noorsche bkied van minder waarde atht dan het Engrische verbittering gewekt Verder is men er over verbaasd dat de Engriscbe politie onder het motiet dat Nygaardsvold niet over eigen middelen tot dwang beschikt de Noren in verzekerde bewaring zal stellen Deze Haren komen dan voor den krijgsraad ENGELAND GEEFT BET VERUKS VAN DB WEEN TQE door r bop een vQandeUjk vhegtuig etrotikn tn geitenden Het scMp tÊt0 een watervwririaatsing vtr IVU t sdnii Bfl 13 e m vier lucMitfween kanmnen vier machinegeweren en zes liBMeniMixen Offirieele wordt te Londen toegegeven dat de tmrpedojager Wren tengevolge van vijandelijke actie vertorm De luchttianvaUen op Gibraltatr DE VLOar KOOS ZEE Mea vemeeod te Tanger aldus Stefani dat het commando van de vesting Gibraltar ten zeerste de houding der Sngelsche vloot betreurt He bij ItaSaansche lucbtaanvaUen gaea andere zorg heeft dan zich oi cqien zee in veiligheid te stellen in plaats van aan de verdediging mede te werken Dat was ook Vrlidagnacht het geval bij een aanval die zestien minuten duurde Meo heeft tafelt opgemekt dat de Engelsche zoeklichten de Italiaansche toestellen niet konden bereiken en dat liel a fwee r gea chMt op goed geiuk en zeer verward sdwot Gemeld wordt dat een vliegtuig van onbekende nationahteit over Fransch Marokko en in het bijzonder boven Rabat en Cas lanca beeft gevlogen In weerwil van bet hevige atweervuur kon het toestel zich verwqderen in de richting van den Oceaan B s fcepeu aaoaca de wQk Naar Stefani uit Tanger meldt hebben vluditeling uit Gibraltar verteld dat de Italiaansche bommen bij den jongstcn luditaanval op Gibraltar terecht gekomen zijn in de Europabaai waar de Britsche sleepen voor ank Uggen De Britsche vloot is direct bij het weerklinken van het luchtalarm nar opetk zee vertrokken De oppertievelhebber van Gibraltar heeft verscheidoie disciplinaire maatregelen moeten nemen en ca zijn ondergeschikten bevolen voortaan meer koelbloedi eid te to en 1 Te Gibraltar is 0rooie levenamiddelenschaargchte ontstaan tengevolge van het onvoorziene langdurige oponthoud der uit Marokko teruggekeerde vlucbtdingen aUus D N B De chaarschste is des te ernstiger daar iedere toevoer van nieuwe levensmiddelen uitblijft Sedert den o erval op de Fransche vlopt bU Oran heeft Gibraltar geen versdi vleesch meer bekomen Het Betrok dit tot dusver steeds uit Fransdi Marokko De autoriteiten treffen thans maatregelen vOor een krachtige rantsoeneering van alle voor bft levensonderhoud noodzakeliike producten Zware oat doffing in Bsnitlcdepot Gtstcroditiènd te elf uur beeft zich in Gibraltar een geweldige ontploffing voorgedaan die op grooten afstand te hooren was en zelfs de ruiten van alle huizen welke aan de grent bij La Linea liggen deed seringen Men kon waamesnen dat de brandweer gealarmered werd en dat ziekenwagens op de plaats van het ongeluk aankwamen Ofschoon van En$eiarhe zijde beweerd wordt dat alleen een bezinedepot in de lucht gevlogen is verneemt men van bebouwbare zijde dat een munitie cpslaedaats daor onbekende oorzaak ontploft is Vier Engelsche soldaten zouden omgekomen talrijke gewcAid zijn CHAMBERLAIN ZIEK Naar te Londen verluidt is Chamberlain ernstig ziek Hij Hgt in het ziekenhuis bn moet geopereerd or di n GROOTE SCHADE XE CARDIFF De kapitein van een uit Engeland teruggekeerde Portugeesche kolenboot heeft verklaard dat de havenwerken van Cardiff door de Duitsdie bombnrde nenten ernstig besdiadigd z n Bovendien ligt in de haven een groot aantal zwaar getroHen schepen die niet meer op eigen kracht kunnen varen Deels vertoonen zij zware slagz j SABOTAGE OP FRANSCHE OORLOGSBODEMS De Britsche admiraliteit heeft met groote moeilijkheden te kampen bü het in dienst stellen van de in Engelsche havens in beslag genomdn Fransche oorlogsschepen meldt het D N B uit Stockholm Toen Onlangs eeit Fransche toipedojager lit Blackporf vertrok moest hij na twee uren op sleeptouw teruggehaald worden daar er een storing in de machines geconstateerd was Op de werf werd geconstpteerd dat er zanr in de turbines geworpen was In Britsche marine kringen neemt men aan dat het hier een daad van sabotage der aanhangers van Pétain onder de vroegere bemanning van het schip betreft Ook werd avwij geconstateerd op een lichten Franschen kruiser en een torpedojager waarbij onbekenden belangrijke machinedeelen verwijderd hadden DaSr het niét mogelijk is de deelen terstond te vervangen moeten zij nieuw gemaakt worden waardoor het geruimen tijd zal duren alvorens deze schepen weer gebruikt kunnen worden Op grond van deze gebeurtenissen is de ndg op Fransche schepen aanwezige bemanning van Fransche nationaliteit aan een zeer strenge controle onderworpen Veertien leden der Fransche marine waaronder verscheidene ingenieurs ziin naar een concentratiekamp gebracht ITALIË Ongenoode gait ITAUAANSCH UAD KEERT ZICH TEGEN DE V S In een artikel met het opschrift de ongenoodè gasten keert de T e v e r e zich in scherpe bewoordingen tegen de pogingMi der Vereenigde Staten tot inmenging in Europeeschp aangelegenheden Men moet aldus het blad den grooten mannnen die meenen van de nieuwe wereld uit hun onfeilbaar noord der eeuwige wijsheid van tijd tot tyd in den vorm van boodschappen te moeten doen weerkhnken te verstaan geven dat liepaalde rfelsels noodzakelijk moeten worden opgegeven Het gezag van den dollar kan het gezag van verstand en eer niet vervan1 gen Voor het wijzigen van den loop der s l edenis zijn andere dingen noodig dan schetterende frazen en leugens yelfs al gaan die vergezeld van de Sankondiging eener iKweidige wapening de poging tot het omkeeren van het doel der Europeesehe revolutie dwaas en gevaarlijk Deze revolutie zou grootcire afmetingen kunnen aahne men en te heftiger kunnen oplaaien onder de leugenachtigei beschimping door de boodschappen ef de cynische provocatie der leugens DwMonioeleer biedt nog de mogeüikhBid voor een uitweg Het is voldoende da men haar wedra zijdsch als geldig erkent onie Na Salzburg en R VREEDZA ME BALKANPOLITIEK VAN SPILMOGENDHEDEN i Na beëindiging van de be ripking te Salzburg en Rome woRlt zob meldtD N B uit Rome in Italiaanschie politieke kringen nog eens gewezeni op dev pikomen overeenstemming deA spilmogendheden voor wat betreft haarBalkanpolitiek die ten doel heefV eenvieedzame oplossing van de nog FJNLAND DE FINSCH RUSSISCHE ONDERHANDELINGEN Naar het Finsche telegraa agentxchap meldt hebben de te Moskou gevoerde onderhandelingen van de gemengde Finsch Russische commissie tot resultaat geleld Finland heeft erin toegestemd dat de industrie en madiineinstallaties die na het sluiten van den vrede uit het oqsteUJk fleel des lands waren weggevoerd teruggebracht worden Het heeft zich verder bereid verklaard aecoord te gaan reet het terugbrengen van de installaties die vóói het aMten v n den vrede naar elders waren gevoerd en waarover het vredesverdrag niet sprak De Sovjet Unie f RANKRIJK Vijf aónes in bezet FraaMik VERKBSR MCT TWEE ZONES VERBODEN De Fransche radio teeft medegedeeld d de Duitsphe autoriteiten in het belette Fransche gebied de Fransche regeenng er van in kennis hebiien gesteld dat het bezette gebied in vflf zSnes wordt verdeeld en dat bijzondere maatregelen zijn getroffen voor het transport van vluchtelingen zoo meldt United Press aan de bladen Twee der zones die van bijzondere strategische beteekenis zijn kooten niet in asmmerking voor den terugkeer van vluchtelingen Ook de zich daar bevindende bevolking mag niet zonder bijzondere vergunning die zones verlaten De vijf zones zijn de volgend Alle Fransche havens in Npood West Frankrijk aan het Kanaar taan de Belgische geeat met eÉIbreede strook welke zich uitstrektnaar het binnenland en naar het zuiden tpt aan de Loire Het binnenreizenen het verlaten van dit gebied isverboden Een gebied van ongeveer gelijkebreedte dat zich van de Spaanschegrens langs den Atlantischen Oceaantot aan de Loire uitstrekt waar hetaan de eerste zone grenst Het gelned van de Belgischegrens tot aan de Zwitsersche grensinclusief de Maginot linie Ook Voordit gebied geldt het verbod om hetbinnen te reizen of het te verloten Een groote midden z6ne die inhet zuiden bij het onbezette gebiedbegint en tot Parus loopt Parijs iseen z6ne op zichzelf Deze middenSöne wordt in het westen begrensddoor de zone langs den AtlantischenOceaan en in het oosten door de Maginot linie Een gebied ten noorden vanParijs dat door de anoere genoemdezones wordt ingesloten Voor het reizen naar de coitrale zéne en de Kanaalzone is een bvzondere vergunning noodig Deze zal slechts aan landbouwers artsen en diplomaten wturden gegeven Duizenden vluchtelingen die trachten hun haardstieden m bet bezette gebied te bereikeiu a per auto langs de wegen rijdertf worden door de Duitsche autofitei ten bij Moulins aangehouden De auto s mogen in het vrije sreld worden geparkeerd en de eigenaars mogm in de nabijheid eTvan kampeeren totdat de Duitsche autoriteiten hun rullen toestaan in kleine groepen hun reis in het bezette gebied voort te zetten k AMERIKA De exterritoriale rechten in Cb ina VERKLARING VAN WR LES De waarnamende minister van Buitenlandsche Zaken Welles heeft ten aanzien van de officieele verklaring van het Staatsdepartement volgens welke de Vereenigde Staten te alien tijde bereid iijn van hun exterritoriale rechtwi in China af te zien het volgende gezegd Deze verklaring v ltmt slechts een herhaling van het sedert 1931 door de regeering d r Ver Staten ingenomen standpunt volgens welke de Vereen Staten bereid zyn met de rechtmatige et erkende regeering van China te onderhandelen ov het prijs ven van him rechten Welles heeft voorts op een desbetreffende vraag verklaard te gelooven dat de Amerikaansche ambassadeur te Rome Philhps in September weder naar Rome zou terugkeeren ï Bet wapenvervoer aver Banna Welles heeft voorts Maandag tegenover pers ertegenwoordigers verklaard dat de Vereenigde Staten zich er niet mee kunnen vereenigei dat Engeland den weg over Burma waarvan voor het vervoer naar thina getiruik werd gemaakt gesloten heeft nen hetwelk beoogt bok de mobHiSBtie van het particuliere kapitaal mogelijk te maken Door deze sluiting is naar men weet den Chineeschen legej s van Tsjang Ksj Sjek de voornaamste toevoersweg voor oorlogsmateriaal afgesneden AMn BRmNQBE BfKAMRSTim Pmmgims en ledas van de h nmg n fcet Ameritam ehe s s 5 dent Pom dat na Mn ereldriï NewYork erugge entta hebK deeedeeld dat te Kaa afl r sterke antiBritsche stemming helSwnral onder de ZuidAfrikanennï Nederlandsche afstamming De paasagiers mochten te Kniet aan land gaan Een lid van d mannlag zeide Ifa iatml Mar den vooravond van een revolutidat een groot deel van de iewuZvan Zald Afrika niet voer Z wil weahten i BRITSCH INDIÊ DISCHE CONGRESPARTU Uüf NATIONALE DAMSCBE REGEERaJJ Naar het Qiornale d Itati meldt hoeft de Indische congreso na een sprekmg die acht uur hwi geduurd met 95 tecen 47 stemmen ta op 7 Juli door het congres comité New Delhi genomen besluit genm eeerd Dit besluit ischt van Engrti als eerste stapr naar de volledige hankelijkheid van Indië de toesw miug tot het onmidddlyk vormen een nationale Indische regeenng LEin AND LETLANDSCHE GEZANTEN AFGEZET De Letlandsche gezant te Lotufc Sarins en die te Washington dr manns zijn krachtens een besluit vu het Letlandsche kabinet van hun uAi ontheven Zjj zyn in staat van besch diging gesteld wegens inbreuk op discipline Van den dienst en jabolj der maatregelen van de nieuwe uj landschff reijeering Det legalieseo rissen Olins en Osolins hebben zelfde lot ondergaan Korte berichte Stefani meldt uit Boekarest de Roemeensche censuur vier Hm gaarsche bladen verboden heeft Ruksaunister Goebbels hgistermiddag m tegenwoordigheid 1 den Itahaanschen ambassadpur DIh Aifien den president van de Italia sohe industrie organisatie miiiiMcvan staat graaf Volpi 1 Mi Jurat bBerlijn ontvangen De oudste dochter van Coda Wagner en Hans von Bülow DaaUiThode iste Bayreuth enkele wekai vow haar tachtigsten verjaardag p st Mven Zu is ten huiïe an Richat Wagner opgevoed De broers van den koning JoegoSlaVié prins Nicolaas en fria Alexander zijn op de terugreii idLo iden e Madrid aangekomen zon gistermiddag via Rome naar grado doorgereisd Voorts zijn te li drid uit Lissabon achttien auto s mt gekomen met nog ongeveer dertig 1 den van het Fransche diplomj fcoorps uit Lwiden De admiraliteit te Londen dalmede dat het patrouillevaarWl Staunton op een vijandelijk mijü ploopen en gezonken is Nabij het station Rikigroema Zfeoden is ttisteroehtOHl een goe rentrejn bestaande uit veertig adstroo geladen wagons in brand praakt Het vuur greep z o nel m zich heen dat slechts zeven wapuigered konden woj den Boveiwiiiwerd een lange houten tunnel dit I ffrensverbinding tusschen Zweden m Noorwegen vormt verwoest Mtreinpersoneel kon zich slechts mi Toote moeite m veiligheidDe schade wordt op een mi m Zweed che kronen geschat De Führer heeft gistermiiUl den Bulgaarschen generali ssimui den wereldoorlog den generaal tl infanterie Schekoff ontvangen Bigeneraal bezichtigt op het oo gtxMk op uitnoodiging van den opperbesdl biier van het leger strydgebiedeajhet Westen en inslallrties van 1 leger Naar men in kringe i vaD ministerie van Buitenlandse UW te Tsioengkiri verneemt heeft de Or neeache regeering het personeel J het Chineesche bureau bij d si kenbond teruggeroepen Het burets Geneve wordt onveriMild gesloten Kotung Carol heeft ï JJjden voorzitter van den mirisleg Gigurtu en den minister van BaB landsche Zaken Manoilascu w n die hem een nauwkeurig uitbrachten over de te Salrburi Rome eevoerde besprekingen Het blad Svenska Pressi J richt uit Londen dat de NoordIewWregeenng het plan heeft om voor if aeheidene honderden leden rlersche reoubllkeinsche iega schip van 0000 ton te verbnuw Jdrijviende gevangenis Hierdoor men in de overvtdle gevangenaj Londonderry weer eenige nimwkragen De handelsjtttache bij 3 meenache legatie te Rome Jg Porn is naar Boekarest terugf oen Hij is vervangen door 5delsattaché Matasaru Deze Jis het gevolg van maatregelen Joodsche element uit hs J sche ow ibare leven te veiaWJj Koning Victor Enia nu S den Föhrer voor die SS met zijn O iarig reiKerin s r jzijn daak betai 0 de w Stot den koning keiaer een Stvan gelukwenachen gericht deM lw eft eantwoord De Hongaarsche g JJiden Itahaanschen koning hetJ E oud i collier van de orde 5r thias CorviBW wierbandigd JJ Hongaaraebe rtjkAratuurder ytor Ikiimamie hMR f i eelegenheid van diens refw jubileum Met de Britannic van delijn z n in New York brt dame Tabouis 272 Engels ren onder de hoede van ha anMlronien j iitlioorwde haottOm hevaOaatfi eland Oi mH het Cameronia zijn kinderen saw onder wie de elfjari je J ra e zoon van lord Bosebery