Goudsche Courant, dinsdag 30 juli 1940

VOOR DE BPcMU 3U JUU 1940 No 501 KINDER£N EN HUM SPR IN OORLOGSTIJD Onze houding er tegenover bracht als een tablet in creamvorm in tu enj half vloeibaar in flesscben en ook als een eenvoudige gekleurde vloeistof En dan kan er ook nog wel een gebeimpje worden verklapt beeft men pancake of een goede make tip blander dan is dit een zeer goed vervangingsmiddel voor de zoogenaamd vloeibare koos Ieder ka ze zelf op het been aanbrengen De mate van handigheid bepaalt natuitrlijk het meer of mindere succes ooaar bevredigend is bet altijd Het resultaat kan zoo zijn dat bet ook bij aandachtige beschouwmg niet van gewone zijden kousen is te onderscheiden ZOMERJAPONNEN van verschillend genre Wollen goed wasschen met klimopbladeren Evengoed als houtzeep voor het wasschen van wollen goed wordt gebruikt kan men ook goed gewasschen klimopbladeren nemen Klimop bevat saponine een plantaardige stof die veel overeenkomst heeft met zeep Men kookt 13 klimopbla rcn op 1 liter water en laat deze 15 minuten trekken Men laat het aftreksel lauw worden zeeft het en wascht in deze vloeistof het wollen goed dat daarna meerma len moet worden nagespoeld Voor grootere hoeveelheden neemt men meer bladeren en water doch in dezelfde verhouding De duur van bet trekken blijft gelijk Men zal er verbaasd over zijn welk een reinigende werking dit klimopaftreksel heeft rtowl gebeortentaen 1 iT laatste maanden kan het S i hebben eens na fkkuterB de nel c eenvolgende f J gebeurtenissen hebben l l f wuft een onderwijzere to rvan de Ned Monte wri f 5 al i September was leem Oortog althaiw voor l itadskinderen een meer fTheizrip geworden omdat de jfrr van zoo groote bete bet kind zich meer en den oorlogstoestand ging SlrUeiden Schuilkelders werden ral gebouwd er werden oefeningen ï dM luchtbeschermingsdienst ge niseerd de sirenes werden be Menz Da dit alles nia aan de tfnaanhungespfekkcn aar toa blak ho woord ischat ta uitgebreid op bet gebied van alles It met den oorlog samenhangt Woorden als sirene luchtalarm tammenwerper jager schuilkelder osinaAer afweergeschut vluchteSgen evacuatie worden niet alleen gelmatig gebruikt maar ook goed uitgebroken Dan is er t s p e 1 Van alles spelen j in verband met den oorlog niet Jetn ziet men hecle troepen in het lid marcheeren met van kranten BTOiMHi kepi s en houten sabels of ttweren maar de kleuters graven ichuilkeMers werpen barricaden op Tan planken en banken enz Ik zag jongens die waterlinie speelden en 4e bruggen lieten springen een conitnictk van planken en banken èf ie spelen luchtarlarm als ze eei Kbuilplaats hebben gemaakt Ontstelknd foed maken ze dat signaal na lelfs dat angstige gejank imiteeren te meesterlijk Grootere jongens hebben in sommige buurten zoo echt Mtlog gespeeld dat dit gevaarlijk erd en van boogerhand moest woriet ingegrepen Voorts is opvallend hoe sinds de lorlog ook hier woeddl en de jeugd tol op den huidigen dag ook regelmatig vliegtuigen in de lucht ziet en afleergeschut hoort dit alles onderwerp no bet vrüe teeken en is getorden We moeten hier dadelijk aan toevoegen dat het alleen de j o n ens zun die oorlogsteekeiüngen maken Meisjes doen dit niet hoewel ie tel regelmatig kijB n wat de jon ns teekenen en het jwms ook becritiseeren Een enkele fegt Hè bah juf na teekent hü alweer van di i urenxiorlogl Laat hen natig begaan I Hoe nweten wy nu tegenover al die Uitingen van onze kinderen staan Moeten we ze verbieden omdat we liet met prettig vinden dat onze kleuters zich daarmee bezig houden Mun ervaring is aMus de onderwütttes dat je dit niet verbieden kunt nt dat ze dan op een andere plaats 1 een uiting zoeken om het toch te JW Hoe komt dat Ongehoorzaambeid misschien Neen dat geloof ik et We kunnen en dat heb ik Il m den beginne ó gedaan 1 z ggen Kökt eens jongens oorfeg is iets Mt measchen heel veel verdriet doet om speeV je dat niet ee l iets prettiX r daarmee bè ge er niet Het kind ziet en hoort dagelijks oirt zich heen over den oorlog gesprekken radio krant soldaten vliegtuigen enz Het neemt dit alles in zich op en tracht dit op zijn maniet te verwerken Want al zouden we het willen we kunnen dit niet aan de aandacht van het kind onttrekken zelfs al zou je ze wat meer uit de directe omgeving van den strijd weghalen We kunnen dus niet de houding aannemen alsof dit alles niet bestaat en het voortdurend doodzwijgen of er overheen praten zooals sommige menschen trachten te doen Dit zal het kind juist angstig maken en zeker geen vertrouwen geven in de volwassenen Wat moeten we dan wèl doen We moeten probeeren na te gaan hoe het kind de dingen verwerkt en dan op het juiste moment trachten een steun te zijn We moeten dus zijn uitingen niet onderdrukken anders weten we niet hoe het op dézen ontzettenden tüd reageert Want juist het gesprek zijn spel en zijn teekenen zijn niet alleen uitingsmiddelen van het kipd maar ook een af reageeren van zijn spanningen Met opzet heb ik nu al wekenlang hun spel gadegeslagen en het is me opgevallen gaat de onderwijzeres verder dat hierbij géén angst optreedt Ze spelen luchtalarm met lachende stralende gezichten zooais ze op een ander moment brandweer tje spelen of ziekenhuisje Nauwkeurig imiteeren ze alle handelingen ook b v als ze rooie kruis soldaat je spelen Op eeji plank die als brancard wordt gebruikt leggen ze het slachtoffer en zorgvuldig wordt het weggebracht héél serieus doen ze dat Als ze in de klas zijn leggen ze woordjes die met den oorlog in verband staan Een jongetje van vijf jaar pas aan het woordjes leggen bezig begon wekenlang met de vraag Juf mag ik neerleggen de sirene gaat Hoewel dit eigenlijk nog te moeilijk was liet ik hem begaan Als dit eenmaal gelegd was kwam er eoi reeks eenvoudige woordjes onder die hij wèl beheerschte Zoo is voor andere kinderen het teekenen e i uitlaat Ook dit moeten we beschouwen als een natuurlijk afreageeren van alles wat ze in dezen tijd verwerken En hoe duidelijker ons dit wordt hoe minder wij dit alles zullen onderdrukken Zóó helpen wy het kind het best de problemen welks eigenlijk vér van hem liggen maar hém cq gedrongen worden op zijn manier op te lossen Ook thuis moeten de ouders probeeren zoo rustig mogelijk op dit alles té reageeren al valt hun dat ook nog zoo moeilijk Ook hier géén doodzwijgtactiek Maar vooral ook géén opgewonden verhalen in het bijzijn der kinderen Bespaart hun dat Cüeeft hun vooral het gevoel dat wij bij hen zijn hen beschermen voorzoover wij dat kunnen Laten we ons tijdens luchtalarm beheerschen geen paniekstem ming want dat is voor de kleuters fataal Dan verliezen ze hun houvast in ons moeten ze de rustige vertrouwde beschermers voelen Of we dan zélf niet angstig ziJn Natuurlijk maar we mogen dat in het bijzijn der kinderen zeker niet toonen Tracht bij luchtaanvallen in een zoo rustig mogeluk hoekje te zitten met hen lees dan voor vertel een verhaaltje of doe een spelletje gezamenlijk Want afleiding ia het bestel Om boter te verdubbelen Wanneer fnen niet voldoende heeft aan zijn Jtmtertantsoen kan men op eenvoudige en voordeelige wijze zijn voorraad boter verdubbelen De methode is beproefd geproefd en uitstekend bevonden en kan dus met een gerust hart worden nagevolgd Neem een half pond boter breng een kwart liter melk aan de kook en laat ze in den melkkoker afkoelen Doe bq de boter ten theelepeltje zout Giet de melk over de boter en klop het mengsel tot de melk in de boter is verdwenen en het geheel een homogene stijve massa vormt Om het witter worden van de boter te voorkomen kan men vóór het kloppen wat boterkleursel of een paar druppels wortelsap bij bet mengsel voegen Man kan natuurlijk ook van pond een half pond maken men kan dan eèn mayonnaiseklopper gebruiken hetgeen veel sneller gaat a Komkommerrecepten We eten komkommers in 4 a tegenwoordigen tijd niet alteoi maar als sla of als zure of zoute bommen maar ook als gekookte groente hebben zij haar groote verdiensten zoowel uit een oogptmt van smaak als van voedingswaarde Onderstaande recepten zijn berekend voor vier personen en geven een paar bereidingsmogelijkbeden voor dezen tijd Komkommers met hangop Twee middelmatig groote komkommers 2 eetlepels kwark yoghurt of hangop 1 dessertlepel i ngehakte peterselie 1 tomaat 1 S t j De komkommers in zeer dimne plakjes schaven ta met een weinig zout bestrooien Kwark yoghurt of hangop vermengen met de peterselie en dit sausje over de komkommers schenken Gameeren met schgven tomaat waarop wat gesnipperde sjalotVea i X Zomertotletjes twn totaal véitëhillend genre ziet men tuerbij afgebeeld Links een Spencer een aansluitende blouse met kTioopsIuittny in hef midden weUce vooral pa linnen zeer aardig staat b c in een o andere posteDcIeur Hoe vlot eenvoudige katoentjes kunften zijn blijkt wel uit de tweede japon looartian het model uiterst eenvoudig is De taille toont een aansluitende Itjn door groepen van plooien die in het midden het breedst z en naar onder en bovenkant tot niet toe uitloopen Friseh staat het geschulpte kraagje van piqué uxuirvan ook de manchetten zijn gemaakt Linnen wordt eveneens veel gedragen en dit materiaal leent zich uitstekend om met bloemenmotiecen geborduurd U worden zooals het volgende japonnetje te zien geeft Apart werken de getande deeten asn blotne e rok Rechts een teondeljopon een combinatie van effen donkerblauwe met wit en blauw bedrukte zijde De vloeibare kous Geen ladders meer geen gaten en geen zorgen over het dtstrihutie aantal I N AHERDCA heeft men zich reeds lang bezig gehouden met het probleem van de vlugge slijtage van de dunne zijden kousen van de gaten en vooral de ladders welke er op de meest ongelegen momenteij invallen Ook daèr dacht men vaak nu eindelijk eens een paar sterke kousen gekocht tö hebben om spoedig daarop weer gedesillusionneerd ti zijn En of men nu m Nederland woont of in Amerika iedere vrouw die weet dat haar kous een gat of een ladder vertoont is alle gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen kwijt Zü voelt zich diep diep ongelukkig En toch steeds maar weer opnieuw onderwerpen we ons aan de willekeur van de tyrannieke heerscheres die de mode van de zijden kous eigenlijk is Met hoeveel zorg ook behandeld bij bet wasschen het droger het oprollen het wegleggen en het uiterst langzaam en precies aantrekken als gold het een heilig ritueel op een gegeven oogenblik en gewoonlijk het meest ongunstige begaf de zijden kous het altijd weer Maar aan die tyrannie is nu een einde gekomen Er is een uitweg gevonden en wel op het meest critieke moment nu velen zich met zorg afvragen hoe zij met drie paar kousen een half jaar moeten doorkomen De vloeibare zijden kous is althans in den zomer de redster in den nood en zij zal door vele duizenden met gejuich worden tiegxoet Zelden zal een uitvinding roet grooter enthousiasme ontvangen zijn Een vloeibare kous zult u vragen 3 Ja in dien zinvloeibaar dat men een bepaalde vloeistof met eeq sponsje op het been uitspreidt met lange gelijkmatige streken Als de vloeistof is opgedroogd is het preciesalsof men een kous aan heeft Met een bruin potloodwordt in het midden achter op bet been de naad getrokken de hiel wordt even bijgeteekend maar noodigis dit alles niet eens VMrwiade t L Jwdierfnuutlr 41 Thans TOtUEMGEaouW UnBsrpbln 1 bij Scbiekade Tel 44610 aUes op het gebied der voet haar fdMMnhcidsverzorging als norh De kous kan alleen met reinigingscrême worden verwijderd of ntet water en zeep Is ze er goed opgeschilderd en wascht men het been enkel met water dan is ze onbeperkt houdbaar Bij het zwemmen het baden in zee het loopen in den stortregen nooit behoeft men bSng te zijn dat de kous bet niet zal houden ze is absoluut waterproof En de prijs is zeker zeven acht maal voordeeliger dan een echte kous Bovendien is ook de vloeibare kous in alle kleuren te verkrijgen Zij wordt in verschillende vormen in den bande ge i r© t®l § ©® ir Ibalby Komkommers met kaas Hoe dikwijls hooren we moeders niet klagen dat de luiers en luierbroekjes van baby zho afzakken Dan maar een paar stevige spelden er aan Ijooren we al zeggen Ja dat is natuurlijk Iwel eenvoudig maar beter is het om een paar bretels te maken We behoeven eigenlijk niet veel te zeggen waar het t maken van deze bretels betreft de teekening 4 reekt voor zichzelf De breedte van de banden is 4 cm de lengte van het lange deel is 80 cm Deze lange einden worden aan doi voorkant met elkaar verbondoi door een ongeveer 10 cm lang dwarsbandje De bretels kunnen orden gebreid in gerstekorrel d L één recht één averecht en de volgende naald de steken verspringen maar ze kunnen ook worden gehaakt van enkel vaste steken Aan de einden worden een paar jarretelles vastgemaakt die we óf koopen óf van een ouden jarretellehou der afhalen We kunnen er natuurlijk ook knoopsgaten in maken en op het broekje knoopen zetten Zulke bretels zijn niet aDeen voor baby erg practisch maar ook de grootere jongens die nogal eens nieuwe kimnen gebruiken zullen van zoo n paar zelfgehaakte zeker veel plezier hebben Twee middelmatig groote komkommers 1 ons geraspte jonge vette kaas 40 gram 2 afgestreken eetlepels boter 1 eetlepel fijngehakte peterselie I hardgekookt ei 1 eetlepel melk 10 gram I eetlepel aardappelmeel De komkommers in dikke schijven snijden en het zaad er uit bollen De schijven met een weinig zout bestrooien boter toevoegen en m een goed gesloten pan op een zacht vuur een 10 minuten stoven Het vocht eraf schenken en bintten mét in melk aangemengd aardappelmeel Van het vuur de geraspte kaas er door roeren en op smaak afmaken nnet peper en aroma Deze saus over de gestoofde komkommer schenken DANKBAARHEID Een zeldzame deugd staan zouden zitten tezamen met zooveel andere menschen die het iielpen minstens even waard waren als lij zelf Een kam Er is geen eigenschap die ik liever zou hebben dan dankbaarheid heeft Cicero de groote wijsgeer gezegd Want gaat Wj voort zij i niet alleen de grootste deugd zij is zelfs de moeder van alle andere deugden Ik alleen is een soort opschepperij die getuigt van een leegen en zelfzuchtigen geest Toegegeven dat menschen die in het leven vooruit komen dit alleen maar kunnen omdat zij zekere talenten bezitten en omdat het him niet kan schelen hoeveel keer zij ergens het hoofd stooten omdat zij Weten dat alles waar zij op wachten slechts een kans was Er wordt zoo vaak gezegd dat geen van hen niets te danken had aan het alziend oog van den een of ander in een verantwoordelijke positie of aan een zeer gelukkigen samenloop van omstandigheden zonder welke de bewuste kans misschien nimmer was gekomen Maar het kan niet zoo zijn d werkgevers hun werknemers nooit dankbaar zijn en dat deze laatsten ook nergens dankbaar voor behoeven te zijn Dat is verkeerd en bovendien onbehoorlijk Men moet de ladder nie omtrappen waarlangs men omhoog geklommen is Wie dat doet kan misschien aanmatigend en zelfgenoegzaam zijn sociale klimpartij verder volvoeren en er materieel zeer op vooruitgaan maar hij doodt toch het beste in zichzelf Gelukkrg kunnen zij niet zijn want niemand kan eigenlijk het gebrek aan een gevoel van dankbaarheid waardeeren Niemand die een ander helpt wenscht elk uur van den dag overladen te worden met dankbetuigingen Is het deze uitspraak in aanmerking genomen eigenlijk op zijn minst niet wonderlijk dat de dankbaarheid in het dagelïjksch leven zoo weinig wordt beoefend en dat de menschen zich zelfs schameiv een Jieetje tlankbaarheid te be oonen maar waarwn zouden wij niet iets van dankbaarheid toonen aan hen die ons onze kans hebben gegeven Waarom zoa men zich daarvoor schamen Als wij goed worden behandeld en op e n dag onze groote kana krijgen dan is het niet goed om te vergeten waar die kans vandaan kwam Neem bijvoorbeeld eens de menschen uit uw dagelijksche omgeving Onder hen zijn er vermoedelijk velen die wat mrti zoo noemt roem en rijkdom hebben vertvorven Het zijn aardige prettige menschen Er zijn ook vervelende en aanmatigende onder maar nu ja die zijn er eenmaal qveral Het wonderlijke is dat zij als zij aan het praten zijn gewoonlijk over zichzelf maar dat is niet zoo erg him succes in het leven zelden of nooit toeschrijven aan iemand anders dan zichzelf Niemand heeft hun blijkbaar op een kritiek oogenblik de helpende haijd geboden Niemand heeft hen getroost en gesteund in uren van wanhoop en teleurstelling Niemand heeft hen ooit een stapje de ladder op geholpen en nien and die hun mogelijkheden zag heeft er ooit aan gedacht dien mogelijkheden een kans tot ontplooiing te geven En toch in hoeveel gevallen weten de hiisteraars niet dat als diezelfde menschen niet een aanmoediging in den een of anderen vorm hadden ontvangen als niet ergens een helpende hand was uitgestrekt zij misschien nog midden in den strijd om het be