Goudsche Courant, dinsdag 30 juli 1940

ê Mi DINSDAG 30 JVU 1940 0E de Ulreclitsche afvaldienst werkt Vergtmnmgsstelset dat 1 Au tus in werking treedt moet zoo weinig mogelijk verloren gaan aantal straten in hel Westen der stad zuid oosten van den ürker haven waarvoor 422 000 zal worden besteed ingang in de Kamperroute UM faJ uehberitmtsta dat al eente i0tt Hed rland Utrecht begaanea m Z wiatmidinifiD te ti ften voor JT lltn nMj Mnderiiike fiiaaJ oor a Hieronder werd het veramieJeo w s d diiller groentenafv lempea metalen J i kortom alto wat ut Oct l ii afv l bt ocrt taaeu i er M i = f e directeur ibw 4 b leSaiii t ii ten havendienrt na lere LMtiingi n S orifanisatie van f lJdienirt veratrekt Tg tde tin ovenicht te ir rU Jajifcèt aantal peraonen dat vo mL ïfritencn van de nader door B Tw U n bepalen datum üe vtrgxinning in aanmelding rou f J lyn ailppeent belanghebbeniMiwrmxitlel van de dagbladen uit j igd zjch ie melden bö den heer jMota Zmig penoren hebbeo aan to rMp evolg gegeven docSi het blMk ai poedig d t een aanU peripglfl dal Ü beroep van jthiiknboiT het zü het beroep van y fejikoopman niet regelmatig uit wide pn dirhalv niet tot de bonalule hasdeUren gerekend raecbten tiildw itch eveneens had opgegeven yjar iesct P opbaIers is toen over g KPJ etd nwt den dienst voor maatIfl ifp pflnk hulpbetoon en voor de W M lik of Itf ien met de vereenigmg na pM m lompen Hikening hoadend met de omstandi li id dal de verguiJQinghouder in delMDi toegewezen wijk een weekloon Mtt kunnf verdienen is Utriecht na beide categorieën verdeeld in wiMig ngevt er gelöke wijken De orgaajsalic Ata dm v Tgunningh uder is een fié voor vodden of wit voor lomj tonnulier uitgereikt dat zichtbaar op den wagen bevestigd moei WQidHi en waarby eeo lijst behoort vuiiop aangegeven staat in weliw lUitai de koopman zUn emplooi mag iMiua De ajAaaldienst v n schillen welke in Toiiand met de binnen afzienbarcn ii i e vernachten ncfaaarschte aan wwseder van zeer groot belang moet Twda geacht is zoodanig geregeld dat dt verzamelde hoevcelhednt cchilka eni op een centraal punt moeten wortel ingtleverd De aardappelschilfen worden tegen een bepaalde verloeding door de gemeente te bepalen er IIK kg van de achilleoc aie owgcnomen en zoo noodig t lijk epfnlagen Op het terrein van ie v eBMlrt te voor dit doel van den lóifel WB de Piuimveemarkt een gedeelte I tidieiden onr schillen op te Omttnit de dist pbutie van de iagek de hot veelheden aaniapvelschil m 2 K e m overleg gepleegd met to pravinciaien voedselcommissaris Wl Htieeht den heer de Goey Met M veile mstemraing is een plan om n fOi mevr intensieve verzanjeling W het voor het vee waardevolle iMl tol stand gekomen Vao z n i keelt de voedselcommisaari geJ den voor de toewijzing van vee fe opgeroepen en aan den dlree v n den reinigingsdienst een lijst toekomen waarop vermeld ston ée daar oor in aanmerking ko e personen ni de schiUenophalers z jn in Wöl evenals in elke groot atad ttchen werkzaam die bij een rf f groote laken restaurants enju 2 de spoeling we alen menschen is vanwege de ge 1 een speciale vergunning ge d zieh echter nog een raoeiJijk want de mogelijkheid is wl k niel uitgesloten dat de af an tijd lot tijd met een o van aardappelschillen za t zitler Daarom heeft de heer 1 aan hel departement van Eco oe Zaken vergunning aangeJ W m en aantal varkens te OBden Op die manier zal dan mueel overacliot productief ge worden fcfei erscheSdenheid vmi arti i i steeds wisselende prijzen het vTvwel onmogeliUk voor Wi t van lompen en n zelfde t tieffen als voor aöiilieniJ J Daarom mcifen d vodden eiï de daarvoor in aanmericing stoUen en materialen ü door aankoop in hun wük mj hua waac dan weer W ♦ Üteeeibt evca l l aenegiake ht andel drflven bestaat geeh m grossiers in lom S ingeschakeld blUven faa 1 11 4MM1 vifir tel hierin dal gj weinig moelijk ittornxiJm m k k 1 0 én liet RK Uetiewertc Ood pa njeJijke VB CB lacen is Sh een zoodanige regeling gcftrof n dat deze instellingen die uit dit bedr f iakomslen genieten hun werkzaamheden rustig kunnen blijven voortzetten Want aan deze instanties is voor een bepaald aantal personen een verttttming uitgereikt waarmede het mogelijk is gemaakt dat bet afhalen van oud papier imn de e voren bekend gumaakte adressen kan blyvai geschieden Deze ophaaldiensten blijwen derhalve bepél t tot tevoren bekende adressen terwijl het huis aan huis intameleB absoluut verl oden is Bn ten sMte zün er aan enkele stadgenooten die tot dusver bij groote zaken hun brood verdienen door aldaar het oude papier weg te halen jtergunDingeD gegeven dat zij kunnen Mijven voortgaan met hun werk De afvaldtenst voor Utrecht gaat 1 Augustus iKginnen Door middel van de p aatseiyke pers wordt de bevolking aangeraden haar volle medewerking te willen verleenen Speciaal wordt er p gewezen dat het ge enscht is de verschillende afvalstoffen gescheiden te houden De eerste weken zal aan de huismoeders een waarschuwing worcfen gegeven geen huisvuil meer in cle vuilnisemmers te gooien Het ligt echter in de bedoeling om indien daaraan niet voldoende de hand wordt geliouden m de desbetreffende ge meenteverordening en bepaling op te nemen waardoor men eenvoudig verplicht wordt te doen yvat verlangd wordt Men rekent er op dat iedere kioapman per week per gezin 3 k g afval gemiddeld zal kunnen weghalen en dal hiermede een einde is gekomer aan het euvel van weggooien van afval dat voor andere doeleinden nog i its ekend gesehikt is Brieven en Briefkaarten MAAR DDrrSCHLAND EN N NEVTKAAL BUITENLAND Van 1 Augustus af is de verzending tsegelaten van aangeteekende brieven en iNTiefkaarten naar Duitschland en het neutrale buitenland De Nederlandsche Unie AFDEEUNG TË BDS8VM Twintig personen van allerlei richtkig liberaal Chr Hist Chr Dem A S Soc Dem Vr Dem en kleurloozen hebben zich te Buesum tot een comité gevormd ter oprichtinf van een af deel mg van de Nederiandsche Unie Zfln aMaar reeds honderden adhaesiebetuigingen binnengekomen ingevolge den oproep welke Zaterdagavond in de plaatselijke pers is verschenen Anonieme bricvea Naar ons ter core komt worden anonieme bneven en circulaires rondgezonden welke den indruk wekken van de Nederiandsche Unie uit te gaan De Nederlandsch Unie deelt ons mede dat soortgelijke anonieme stukken aonder eeni e voorkennis worden rondgezonden zoodat de Nederiandsche Unie uiteraard geen enkele verantwoordelijkheid voor den inhoud op zich kan nemen TURrniSPENSATIE INGETROKKEN Met ingang van gisteren is de dispensatie van het verbod tot het verkoopen afleveren en vervoeren van aUe soorten turf ingetrokken zoodat het mitsdien verboden is turf te verkoelen af te leveren en te vervoeren zonder schriltclüke vergunning van den directeur ap t Rijkskolenbureau die bevoegd is orftkeffing te verleenen van dit verbod Voor het Verkrügep van een zoodanige vergimnlng dïfent men zich te wenden tot de N V Verkoopkantoor fabrieksturf te Assen welke deze vergunning namens den directeur van het Rijkskolenbureau zal afgeven Overtreding van dit verbod kan Ingevolge artikel 18 der distributiewet 1939 gestraft worden met gevangenisstraf van ten hoogste 4 jaren of geldboete van ten hoogste ƒ 10 000 AFLEVEBING MENGVOEDEB Het röksbureau voor de voedselvoorziening in ocHriogstijd deelt mede dat bet zal zijn toecestaan de verschillende soorten mengvoeder welke lijn vermeU op den bestelbon voor de periode van 22 iuU tot 19 Augustus af te nemen in andere dan op den bon aangegeven hoeveelheden mits het totaal gdük Id ift en met dien verstande dat nooit Meer oehtendvoeder opfok en overgangsvoeder voor kippen en kuiken abated jt engd eendenvoeder mag mrdcn tfg iomen dan de van daie soorten op dten bon vermelde hoeve beden Doe regeliiig geldt ook voor volgende taew Eingwatoden Ned Iandsche DOOR ra ORGANISATIES OrOEKIC Medewerking aan den WadMwpkMw De oorlog heeft binnen de grenzen van MIS land veel veranderd Ook de Nederiandsche studenten willen toenen dat zij de beteekenis van deze verandering tenvoile begrijpen en dat zij de gevolgen hiervan met tin voor de wetüelijkheki zullen aanvaarden In de overtuiging dat de toestand van ons Vaderland ook voor de Nederiandsche studenten een nationale samenwerking elscht voelen zü de noodzakelijkheid en mogelijkheid om deze samenweiking tot stand te brengen in vaderlandschen zin eerbiedigende de traditioneele geestelijke vrijheid en verdraagzaamheid Ter verwezenlijking hiervan hebben de besturen van die studentenorganisaties welke tezamen geacht mogen voorden all Nedeijandsehe studenten momenteel te vertegenwoordlge ft een lichaam opgericht genaamd Oe NedeKandsahe Studente Federatie Deze federatie heeft thans haar richtlynen aan alle Nederiandsche studen ten toegezonden De veranderde omstandigheden wordt o a hierin betoond eischen eenerzuds een snelle ontwikkeling van ideeën en initiatief reeds voor deal oorlog opgekomen of ondernomen anderzijds een herziening onzer houding ten aanzien van de maatschapp ó waarvan wij een onderdeel vonnen De studenten willen trouw blijven aan ons Volk en aan zijn waardige tradities Zij willen handhaven de biJ oas volkskarakter aansluitende geestelijke vrijheid in het openbare leven met volledige erkenning van de noodzakelijke handhaving van orde en gezSg Zij erkennen het bestaan van enkele waardevolle instellingen en gewoonten uit het verleden welke ook nadatde omstandigheden geheel gewijzigd zijn hun waarde geenszins hebbenverloren Voor haf behoud hirarvan zullen ZIJ waken f I Het doel De federatie wil bereiken een nauwe doeltreffende samenwerking tusschen alle bestaande studentenorganisaties op zuiver Nederlan chec basis de bevordering en concentratie van opbouwend initiatief op elk gebied van het studentenleven als zoodanig en als onderdeel van het Nederiandsche volksleven versterking van het geestelijk en zedelijk leven en bevordering van de lichamelijke ontwikkeling der Nederiandsche studenten het zoeken naar het bpvordeten van den meest doelmafigen vorm wan academische opleiding het actief di lnem n an iden wederopbouw j n Nederland het jiehartjgln der béïfti gen van die studenten welke tot nu toe niet tot een der studentenyereenigingen behoorden en het be ordeEen van hun verbondenheid aan de academie het zoeken van intens contact met andere lagen van het Kederlandsche volk Voor de coördinatie der studentenorganisaties zijn in alle ctudentensteden contactcommissies gevormd welke eenerzyds met de stedelijke vertegenwoordigers anderyds met de aanwezige studentenvereenigïngen samenwerken De eerste pogingen der federatie om de mogelijkheden tot het beoefenen van sport door studenten meer algemeen te maken hebben het aanzien met volledig succes bekroond te zullen worden De mogelykheden tot het medewerken aan den wederopbouw worden onderzocht Ook het zoeken naar arbeidsobjecten in deze richtmg kan iedere student zich reeds nu persoonlijk tot taak steljen Vtjor het bevorderen van contact met andere lagen der bevo lking wordt gewerkt aan de uitbreiding v h het instituut der volkshoogescholen De federatie heeft een uit Delft stpmmend idee opnieuw opgevat tot het stichten van studentenhuizen waarin studenten zouden kunnen wor den ondergebracht welke tot no wegens financieele redenen nie in de stad hunner Alma Mater konden leven FSANSCHE SOLDATEN TER AARDE BESTELD Gistermiddag om vier uur werd in aanwezigheid van Duitsclie militaire autoriteiten op de begraafplaats voor slachtoffers der zee Vredenhof op Schiermonnikoog vier van de tien omgespoelde lijken van Fransche militairen waaronder een officier ter aarde besteld Aan de groeve werd gesproken door twee Dnltsche officieren en ds iCannegieter uit Krommenie De belangstelling was zeer groot De andere lyken z jn geborgen en zullen Woensdag eveneens op Vredenhof worden begraven Men vermoedt dat de lijken door den harden N W wind uit een wrak zijn gespoeld WERKVEBRUIMING TE GBONIMOEN De gemeenteraad heeft gisteravond besloten tot verbreeding van de smalle uitmonding van de Oude Ebbingestraat op de Groote Markt De kosten hiervan worden geraamd op ƒ 112 000 Voorts nam de raad een voorstel aan tot aanleg van een nieuwe begraafplaats in het Noorden der stad waarmede cesi bedrag van 2 000 000 is gemoeid Ten slotte werd een voordMM t aangekomen tet bet eri eter i van een IWelke Bon rreuRBiiUaiMidHiribaHc BROOD BQNS U t iL W ran kct beakaekjc MM gtaaa geHfea b Md tSM gnas reggcbrofid vaor d iperiMie SS JnUt m 4 Augustus met 4 dagea extra geldigheidsduur SUIKER BON No C 1 K G suiker geldig tot Met SZ Augustus MEEL BOM no 9t t om larwefcloem of tarwemecl af boefcweitmeel of roggebloem of roggemeel of zelfrijzend bakmeel geldig tot en set 9 Aagnstvs BOTER EN VET BONS 1 Z 3 Ml 4 van e boterJiaart 250 gran boter geldig tot met 23 Augustiw BONS 1 en 2 van de vctkaart 2M gtaaa margarine gesmoltm vet of boter geldig tot en met 23 Augustus BONS 3 ea 4 van de vetkaart 2M gram boter met 10 cent ndoctle per 2M granr geldig tal en BM t 21 Angnstas tHEE OF KOFFIE BOK DO 95 H ons thee et H pond kolRe geldig tat en net 2 Augustus PETROLEUM PETBOLEUMZEGEL Periode ni 2 Liter petroleam geldig tet cA met 11 Aagnstns GRUTTERSWAREN BON no 95 250 gram rijst of rijstemecl geldig tot en met 11 Augustus BON no IM 250 gram bavermont sf havervlokkei of gort of grutten geldig tot en met 11 Augustus BON no 195 100 gram maizena et griesmecl of piddingpoeder geldig tot en m t 11 September BON no lit 100 grimi macaroni of vermicelli of spaghetti fgeldig tot en met 11 September MOTORBRANDSTOF Tweede distributie periode loopt van 1 Augustus t m 31 Augustas Vervoersvergnnningen ea Teewijziagen vaa motorbrandstof moeten opnieuw worden aangevraagd op de gehraikemke formulieren 1 Werkgeme i h p der wetenschap TOOKLOOPIG BESTUUR AANGEWEZEN Gisteren is in bet Trippenhuis te Amsterdam op uitnoodiging van de Kon Nederl Akademie van Wetenschappen een Vergadering gehouden van afgevaardigden van een groot aantal van de belangrijkste genootschappen en insteymgen hier te lande Besloten is over te gaan tot de vorming van een Werkgemeenschap der Wetenschap in Nederland Een voorloopig bestuur is aangewezen tot het ontwerpen van statuten Wetenschappelijke vereenigingen of instellingen die wenschen toe te treden kunnen zich aanmelden bij het bureau der Kon Ned Akademie van Wetenschappen te Amsterdam Nader zal dan kunnen worden beoordeeld of deze vereenigingen aan de te stellen eischen voldoen SAMENWERKING TUSSCHEN REDOINGSBONDEN De besturen van den Nederlandschen bond tot het redden van drenkelingen en de Nederiandsche centrale reddingsbrigade zijn in beginsel besloMen tot intensieve samenwerking te geraken Eerstgenoemde bond werd in 1917 opgericht In 1928 ontstond een splitsing die aanleiding gaf tot de oprichting van de N C R B In 1939 zijn beide bonden in nad contact met elitaar getreden teneinde de mogelijkheid tot nauwer samenwerking te onderzoeken welke hetgemeenscliappelyke doel slechts ten goede zal komen Vergaderingen in Maart en Juli van dit jaar gehouden brachten beide bonden nauwer tot elkaar waarbij van beide zijden sterk de wensch naar voren trad tot één groote organisatie te geraken Er wordt naar gestreefd dit plan zeer binnenkort te verwezenlijkwi STOOMKETEL GEZONKEN OP HET USELMEER Door het ruwe weer is gistermiddag op het IJselmecr een groote stoomketel bestemd voor de Zuiderteewerken van een dekschuit afgeslagen en gezonken De Juiste plaats kon gisteren door de woelige zee niet worden vastgesteld zoodat ter plaatse nog geen boei werd aangebracht Zoolang dit nog niet is geschied zij de scheep vaart gewaarschuwd De ketel ligr 300 4 350 mefer teii DE NAT SOC NEDERLANDERS IN DUITSCHLAND Df Nationaal Socialistiacfae Bond van Nederlanders in Duitschland heeft te Hamburg een groote vergadering gehouden waartoe alle weerbare Nederlanders in deze Hanze stad waren uitgenoodigd De leider van de Weerafdeeling te Dusseldorp KUfehler sprak over de taak der weerafdeeling en gaf te verstaan dat een samensmelting tusschen N S B en N S Bond van Nederlanders in Duitschland in overweging is genomen aldus het Vad Spr bleek vo vertrouwen te hdïben in Rost van Tonningen en Woudenberg die z i weldra de overgroot meerderheid der sociaal democraten resp der leden der moderne vakbeweging tot het nationaalsocialisme zullen bekeeren Want aldus spr het nationaalsocialisme geeft den arbeider ihderdaad vrijheid arbeid en brood en leidt hem uit het kapitalistische Egypte der werkloosheid De Foode arbeider zal liu ook spoedig weer ontdekken dat hij een Nederlandsch hart in het lichaam heeft CMtOOT PLANTSOEN IE BVSSUM B en W van Bussum doen den raad een voorstel tot het uitvoeren van een belangryk werkverschaffingsplan Zij stellen voor in bet zuidelijke gedeelte der gemeente een plantsoen aan te leggen nabij het viaduct over de spoorbaan Amsterdam Amersfoort Het krijgt een oppervlakte van 21 800 vierkante meter In het plantsoen wordt een vijverVgegraven met een oppervlakte van OOIW vierkante meter Dit plan waarvoor de goedkeuring eeds van de betreffende autoriteiten is verkregen zal ƒ 145 000 kosten BETALINGEN AAN INGEZETENEN VAN BELGIË Het deviezeninstituut deelt mede dat betalingen wefeens het leveren van roerende goederen het verrichten van diensten en het afstaan van rechten alles voor zoover zulks middelliuk of onmiddellyk geschiedt aan of voor ingezetenen van het bezette Belgische gebied slechts in Belga s Belgische francs mogen worden overeengekomen Aanvragen om vergunning tot het overeenkomen vani betaling m een andere geldsoort dan de bovengenoemde dienen bü met redenen omkleed schrijven tot het deviezen wstituut te ijrorden gericht KERK EN SCHOOL ALGEMEENE SYNODE DER NED HERV KERK Gisteren is in Den Haag de elfde zitting van de Algemeene Synode der Ned Hervormde Kerk gehouden De president opende de zitting las Ps 91 en ging voor in gebed De notulen werden vastgesteld en de agenda aangevuld met de stukken ter behandeling De secretaris deed hierna mededeeling dat hem een gift van ƒ 2000 ter hand gesteld was voor de noodcollecte Namens de commissie voor d stukken ter liehandeling rapporteerde prof Berkelbach d Sprenkel over een schrijven van den kerkeraad van Hoogeveen waarbij gevoegd werd een zelfde schrijven van Öen kerkeraad van Enkhuizen voorstellende de verkiezing voor gemachtigden van het kiescollege niet te laten doorgaan Het rapport concludeerde dat geen termen aanwezig waren om deze verkiezing op te schorten aaipe ien deze zaken hun regelmatig verloop kunnen hebben Verband houdend met dit onderwerp rapporteerde ds Boer namens de commissie ad höc over een brief van den voorzittei van den kerkeraad van Leeuwarden bevattende hetzelfde verzoek Beide rapporten werden tegelijkertijd in bespreking gebracht Na ernfiige discussie werd besloten in het weekblad der Hervormde Kerk te publiceeren dat vsibx de verkiezing van gemachtigden dispensatie kan worden verkregen in Idie gemeenten die overtuigend kunnen aantooncn dat het houden van zulk een verkiezing bij hun niet mogelijk is De middagvergadering werd gevuld met rapporten ovetr de ver slagen van de persoonlijk kerkvisitatie van de hand van ds v d Sluys over de kerkvisitatie in Zeeland en in NoordBra bant met Limburg van de hand vaij ds Blommaert over de visitatie in Friesland Deza verslagen lokten een aandachtige bespreking uit en werden met dank aanvaard KUNST EN LEHEflEN HERDENKING VAN VINGENT VAN GOGH S STERFDAG In het stedelijk museum te Amsterdam is gisteravond het feit herdacht dat 50 jaar geleden Vincent van Gogh te Anvers sur Oise overleed Het was een sobere herdenkinpbüeenkomst in een der bovenzalen van het miweum waar langs de wanden enkele teekeningen en achilderöen van Vincent waren oj ehangen Hermen van den Eetrenbeemt prak over het leven van den adlilder terwijl H P Brenamen een inieideBde tiescheuwing over de opgehangen werken hield De bijeenkomst welke zeer druk bezocht was werd o m bijeewoond door wethouder mr G C 3 D KropmaA jmf 3 van Lier gemeente secretaris en mevrouw mr H van Dam vui Isselt referendaris voor I Kunstzaken RAfiiONIEtfWS Wwuiiif 31 fall JAAaSVEU 41M M M Be ichten A N P S M WU beginnen tm das S 1S Onmoiaoamusiek v r R o IS S Morfeawlidins IS IS Cratnofoonnmiiek 11 3 OotlMleniM hatfuur U ts CramafooBmuildt lt lS RÖiS COoclel 12 4S Barlcliten A NP en srsmotoonmuzlek I l KJI O MeliMU en I M Vrouwenuur 3 M Grainotoonmuiiek Jt Klndcruurtje SJS Berichten A N P tJS GrBm if onnuizi k S 45 K R O Nacht SKSl tjes 6 05 Gramofoonmuz I5 KRO irluat n solist T S Vragen van den laf A Mja 1 15 Gramofoonmuzlek 7 3 Cyctus ÜlUnoaa van luilionale cuHuur 7 45 Reportaf SJI BerlAtw A N P a 19 Gevartetnl erfcealc eert u m Giamoloann uziek u i H iia ten den daf M IS M 2S Berichten A KJ tS7S H OOIWMK A VJt O 7 SS Bsrichten Dultie i IM BericMan I Itelsch 7 3S Giamofoonmuucic Oiu SJS B richten ANP 1 0 Morgenwijding 1 JS ramofoonmozlek 1S 3S Sob ten kiMr aa orkeiit opn 11 15 Bariclitea Ensek h IIM Grainofoomnuziek 11 45 AVRQArnuse mente orkeit 114 Berichten DuItEch i 4l Bericliten A N P gramoloonikiuziek IM OrScl zang en viool ZM Berichten Duitscil 2 15 Omroeporkest en solist opn en gratnofoomnuziek 3 15 Benchten Engelseh 4S A V R O AmuietTi ntsorkest A V R O Ifu aet1e enB nbïe en graftiofoonmuziek 8 SS B richten Duitach 9 15 Bariehten A N P 5Jt GraiTvofoonmuzi k 5 45 A VJt O Dansorkast 6 15 Berichten Enfieisch Onderwtjsfoadi vaor da Scheepvaaxt S 3S Technische cwusrie A V R O 7 IM Vrasen van den dag A NP 7 1S Be Romancers en soliste 8 SS Berictjtpn Puitsch S 15 Berichten ANP 1 3 Berichten Bngelack 8 45 Gramofoonmuiiek 9 15 3fl Bertchtea Enfielsch lO OO Belichten Duitsch 19 LI ISJt Beriehten A N P 10 3 1S 45 11 15 H 30 U M I2 3D ei 1 15 1 Berichten Engelsih GELD EN GOEDEREN Publicatie van koersen ALLEEN VAN OFFICIEELE NOTEERING TOEGELATEN FONDSEN Het bestuur der Vereoniging voor den Effectenhandel bericht dat krachtens beschikking van den wnd secre tarisgeneraal wnd hoofd van het departement van Financiën met ingang van 30 dezer de Icoersen mogeA worden openbaar gemaakt van de navolgende nog niet tot de officieel noteering toegelaten fondsen Aandeelen Kon Petroleum Alg Kunstzijde Unie Philips Gloeilampen Amsterdam Rubber Nederl Scheepvaart Unie gew Unilever Handel verg Amsterdam Van Gelder s Papierfabrieken Senembah tabak Anaconda copper Bêth steel Behalve bovenstaande koersen mogen de koersen van de overige nog niet tot de officieele noteenng toegelaten fondsen derhalve nog niet worden gepubliceerjl NEDERLAN0SCB CLAERINGSINSTITUÜT Het Nederlandsch ciearinginstituut deelt m ie dat voorzoover niet an ders wordt bepaald alle i etalingen van Nederiandsche schuldenaren aam Duitsche achuldeischers thans door storting in de Nederlandsch Duitsche clearing dienen te geschieden Dit betreft dus o a ook betalingen voce rente en andere financieele verplich tingen pensioenen e d en voor eventueele overmaking van kapitaalsbedragen naar Duitschland De bemoeiingen van het Nederlandsch ciearinginstituut blyven in het bovcngenoerade kader op de gebruikelijke wijze gehandhaafd De bijzondere regeling voor dea verkoop van reis chèques en registermarken voor ondersteuning etc blijft bestaan raiLEGGINGKN VALLENDE ONDES HET DUITSCHE TRANSFERABKOMMEN Het deviezeninstituut deelt med dat het aan ingezetenen zonder ver gunning van het deviezen instituut Moorloofd is 7 a over buitenlandsche waarden vallende onder het Duitsche Traiteferabkomman te t eschikken voor zoover zulks noodig is om de bij wegevan storting bij de Konversionskasse fiir deutsche Auslandsschnlden hun toekomende rentcbedragen roomede verdere opbrengsten van kapitaal en vermogensbestanddeelen te erlangen b Reichsmark anweiiungcn y op de Konversionskasse fltr Deutsche Auslandsschulden voor n t getransfereerde rente en opbrengsrae J gen naar Duitschland uit te vocreïr en overeenkomstig de daarvoor geldende bepalingen aldaar over deze waardente beschikken HET AANkfAKBM VAN CEKTIFÏCAIEN RGEN ORIGINEELS KFFSCRN De Vereenlging voor den Effectenhandel heeft van het deviezeninstituut op een desbetreffende vraSg mededeeling ontvangen dat het aanmaken van certificaten tegen origincele effectea beschouwd moet worden als een beschikken in den zin van art Jat deviezenverordening zoodat indien het een certificaat betreft hetwe tegen een buitenlandsch effect wordt uitgegeven voor hpt aanmaken eeo voorafgaande vergunning van het deviezeninstituut noodig is Tegen het verleenen van een dergelijke vergunning aal in den regel ajloen 4la geenbezwaai bestaan wanneer door het desbetreffend admir nlstratiekantoor schriftelijk wordt bevestigd dat de orieineelc stukken reeds vóór 10 Mei IMO op naam v B dal kantoor stonden De vefisanning kan gchrinriij k worden aani vraagd bü het éew mtmr notituut p a de Nederlandsdie B V te A p i