Goudsche Courant, dinsdag 30 juli 1940

mmSTE BLAD DELFTSCHE COURANT DINSDAG 36 JULi myiiiuiiHi ten zoo worden slechts een horizontale openrog van j houden tot de Duitsdie geïnterneerden 3 to 5 c m lengte en 1 cm hoofile iP n Indi BtlfiESCHLAND LBGKRBeiUClfT VAW HBOiEW I AANVAL OP DE KAVEN VAN DOVER 15 Britsche vliegtuig neergeschoten Bet opiMrbevel wn die wwiaMwhi mnkt hekend Itaiteche eenhedm van Stidu s hebhen een aanval 9p de haven van over ondernomen Vier aldaar ligKfrnée schepen met een gezamenlijke inlioud van 32 000 bruto registerton Werden zoo zwaar getroffen dat met Bun verlie gerekend moet worden By deze aanvallen ontstonden hevige kichtgevechten met vüandeiyke eenbeden jagers in welker verloop twaalf BHtache vliegtuigen van het type Spitfire en drie van he type Hurricane aismede drie eigen toestellen werden neergeschoten Tijdens de bewapende vericenningsvluchten in het Kanaal en aan de Oostkust van Engeland gelukte het verd T een kruiser van ongeveer 10 000 ton een koopvaardijschip van 1000 bruto registerton tot zinken te brengen en een ander koopvaardü chip zwaar te beschs digen Brltsche vliegtuigen vlogen in den nacht van 29 op 30 Juli Noord WestDuitschland binnen Met hun bommen troffen zü uitsluitend niet militaire doelen Zoo werden te Dusseldorf vijf huizen zwaar beschadigd Ontstane branden in de daken konden door de luchtbescherming snel gebluseht worden By Offenbach a d Main werden twee woonhuizen zwaar ea twee andere licht beschadigd De befprékingen te Salzburg BELANGSTELLING IN HONGARUE De Hongaarsche bladen bUJyen zich bezig houden met de ontmoetingen van Salzburg en Rome Zij laten daarbij het licht vallen op het voornemen van de spilmogendheden om de oplossing ter territoriale problemen tusschen Hongarije Roemenië en Bulgarije langs vreedzamen weg te doen geschieden en door middel van onderhandelingen en accoordèh tusschen de belanghel bende staten Eensgezind verklaren de Hongaarsche bladen dat de spilmogendheden de preliminaire toestanden m het leven hebben geroepen voor deze onderhandelingen ITAUÊ LEGEKBERICHT VAN HEDEN Vijandelük convom geBombardeerd VERSCHEIDENE EENHEDEN GETROFFEN Legerbericht nr 51 uitgegeven door liet hoofdkwartier luidt als volgt Gisteren hebben den geheelen dag talrijke formaties vliegtuigen vele malen een vijandelijk convooi gebomInrdeerd dat in het Oosten der Mid toUandsche Zee voer geëscorteerd teer oorlipgsschepen o m een vliegtuigmoederschip Verscheidene eenheden werden ernstig getroffen een schip vloog in brphd Tijdens een luchtgevecht tusschen bombardementsvliegmigen en vyandelijke jachttoestellen die van het vliegtuigmoederschip waren opgestegen werd een vijandelijke jager neergeschoten Een van onze vliegtuigen keerde niet terug In Oost Afrika is onze bezetting van KUrmuk uitgebreid en is een volledige vijandelijke ravitailleeringscolonne met levensmiddelen wapens en mimitie buit gemaakt De haven van Aden erd doeltreffend gebombardeerd en een schip kreeg een voltreffer t Italië en Frankrük WANTROUWEN TE ROME Met diepe scepsis gemengd met een Welgemotiveerd wantrouwen volgt ten in Itaüaansciie politieke kringen 6 tegenwoordige wijzigingen in het pDliti e regime van Frankrijk aldus het D N B Nogmaals aldus de ïiornale d Italia gebeurt het dat Frankrijk een innerlijke veranderiftg voor oogen wil oproepen en zijn wil naar vernieuwing en zuivering Set gaat echter veeleer om manoeuWes waarmede men de bewezen iuild van het leidende Franache negime wil verbloemen Aan den anderen kant streeft men er ta Frankrijk echter ook naar niet te breken met het verleden en alles te vermijden wat zou kunnen worden tot een werkelijke ommekeer der belangen en irivileges van het verleden Dag na étkg komt een feif aan het licht dat een tegenspraak geeft van de revolutie der gedachten en instellingen In aftrkeiykheid gaat het om goocheItaiskunstjes waarmede men het tmoté wil bieden aan de crisis van Mi wapenstilstand en den eventueeIfti lateren vrede Alsof nog een be tiging nbodig was van dit voorB men om ten g te keeren naar het ♦ ïB ooda bdt n4e is kortelings weer Boam Marianne op het Kograml l aeheneB welke naam reeds de9 N ehe uitdnddcin vm de vsolks onti eee 9nng van Mum benevens van de corruptie van het Frankrijk van glst n was Inderdaad kan ankryk wanneer het op den weg van giatered wil terugkeeren niets beters doen dan zkh beroepen op de onsterfelijke beginselen van 1789 AMERIKA RESOLUTIES TE HAVANNA Voorloopig Ameri Icaamch bestinnr mogelUk De conferentie der Amerikaansche ininisten van Buitenlandsche Zaken heeft in haar zitting van gisteren een reeks resoluties aangenomen aldus meldt het D N B uit Havanna i de eerste laats komt de verklaring van Havanna Zij heeft betrekking op het voorloopge bestuur over de Europeesche bezittingen en koloniën in Amerika In deze verklaring zeggen de Amerikaansche ministers van Buitenlandsche Zaken dat wanneer eilanden of gebieden in Amerika die thans in het bezit zijn van niet Amerikaansche naties gevaar loepen voorwerp te worden van gebiedsuitwisseling of wijziging van souvereiniteit de Amerikaansche naties een voorloopig bestuur kunnen instellen In de motiveering die biJ deze verklaring wordt gegeven wordt gezegd dat de kwestie der genoemde gebieden een aangelegenheid van diepe bezorgdheid is voor alle Amerikaansche regeeringen ve orts dat het mogelijk is dat als gevolg van den huldigen Europeeschen oorlog veroveringspogingën zullen worden ondernomen waardoor de Amerikaansche mstellingen in gevaar zouden kunnen worden gebracht verder dat de op de conferenties van Lima en Panama aangenomen leer der inter Amerikaansche solidariteit het noodig maakt dat een besluit genomen wordt over een politiek van waakzaamheid en afweer opdat systemen of regeeringen die daarmede in conflict zijn niet het vreedzame leven den normalen arbeid de instellmgsn en het recht en de orde der Amerikaansche republieken verstoren zullen Als vierde motief wordt aangevoerd dat het verloop der militaire gebeurtenissen in Europa en de daaruit voortvloeiende wijzigingen het gevaar doen ontstaan dat de Europeesche bezittingen in Amerika gemaakt zouden worden tot strat ische centra voor een aanval op Amerikaansche naties Instelling van voorloopig bestuur Voor de instelling van een voorloopig bestuur in de betrokken gebieden worden in de verklaring van Havanna verscheidene voorwaarden opgesteld Zoo zouden i m deze gebieden het recht hebben tot vrij besluit over de vraag of zij als autonome staten willen worden georganiseerd zoodra de redenen voor het voorloopig bestuur zouden vervallen Deze voorwaarde is weer afhankelijk van de vraag of de gebieden in staat zijn zich zelf autonoom te orgafiiseeren en deze organisatie te behouden Wanneer de redenen voor het voorloopige bestuur vervallen kunnen de gebieden echter ook in hun vroegeren status teruggebracht worden al naar zulks practischer en rechtvaardiger lijkt Een tweede voorwaarde is dat het voorloopige bestuur der Amerikaansche republieken onder hetwelk deze gebieden worden geplaatst moet worden uitgeoefend met het doel een bijdrage te leveren tof de veiligheid en verdediging van het Amerikaansche continent en tot de politieke en sociale opheffing van deze gebieden De conferentie van Havanna besluit derhalve een crisiscomité in het leven te roepen bestaande uit een vertegenwoordiger van elk der Amerikaansche republieken Dit comité bestaat zoodra twee derden der leden is benoemd Het zal bijeenkomen op verlangen van een der onderteekenende mogendheden Zoodra het verdrag waartoe op de conferentie is besloten van kracht wordt zullen het gezag en de functies van het comité overgaan op een in terAmerikaansche commissie voor territoriaal bestuur Mocht het nemen van onmiddellijke crisisvoorwaarden zoo dringend worden dat de vorming Van het comité niet kan worden afge wacht dan en dat is de derde voorwaarde heeft ieder Amerikaansche republiek het recht op te treden op een wijze welke noodzakelijk is voor de verdediging van het eigen land of van het Amerikaansche continent Ingeval dit noodig wordt moeten de betrokkenen de aangelegetiheid zoo spoedig mogelyk aan het comité voorleggen opdat dit de genomen maatregelen zal bestudeeren en gepaste stappen zal neinen VeorbehoBd van Argentinië In dit verband heeft Argentinië het voorbehoud doen vastleggen dat deze verklaring geen betrekking heeft op de Falklandeilanden aangezien deze geen kolonie of bezitting van h Europeesche natie maar n deei van t Argentijnsche gebied vormen en behooren tot de Argentijnsche souvereiniteit Dit voorbehoud heeft ook betrekking op andere uide Uke gebieden van Argentinië zooals tijdens de onderhandelingen reeds in het licht werd gesteld Verder constateert Aigraitinië in zijn voorbehoud dat 4 onderteekening der verklaring en der daarbij iiehoo rende resolutie op gecnerlei wij je de grondwettige bev3Pd neden der Ar entiinsche repubüels I tT aiieclt FRANSCBE AMBASSADES TE WASHINGTON TERUGGEROEPEN In diplomatieke krmgen te Washington verluiit volgens de New York HeraldJTribune dat de Fransche regfering den ambassadeur te Washington graaf de Saint Quentin heeft teruggeroepen De antbassadeur zal zeers binnenkort vertrekken Z n opvolger wiens naam neg niet bekend is zou reeds l noemd zijn ENGELAND HAVEN VAN LONDEN GESLOTEN In verband met Diuttche aanvallen SCHEEPVAARTWERKEN IN ANDERE HAVENS LIGGEN VRUWEL STIL Het New Yorkscbe blad met de grootste oplage de New York Daily News meldt uit pérüculiere kringen te Londen dat de Engelsche admiraliteit in verband met de aanhoudende Duitsche luchtaanvallen de haven van Londen voor het scheepsverkeer geheel gesloten heeft Ook ligt het scheepsverkeer in havens van New Castle Hull en Southampton bijna geheel stil De haveninstallaties en de verdere omgeving van Southampton zijn door de Duitsche luchtaanvallen zwaar beschadigd en de bevolking is bijna geheel geëvacueerd De Daily News meldt verder dat de sluiting vap de Engelsdhe havens aan de Oostelijke en zuidelijke kusten een aanzienlijke prijsstijging tengevolge zal hebben van de levensmiddelen en militaire grondstoffen die het eilandenrijk beslist moet importeerei uit het empire de Vereenigde Staten en anïlere overzeesche landen Bovendien staat Engeland voor de moeilijke taak om de via de Westelijke havens ingevoerde goederen naar de voornaamste verbruikscentra in Zuiden middenEngeland te vervoeren Wüziging in het kabinet op komst CRITIEK OP MINISTERS De Londensche correspondenten van de Zweed§che bladen maken allen melding van komende wijzigingen in het Engelsche kabinet Svenska Dagbladet wijst in dit verband op de krachtige positie welke de ministter van Arbeid Bevin die tot de Labourpartij behoort inneemt Bevin geeft in toenemende mate zijn kenmerk aan de regeelingspolitiek van de Labourpartij Hü schrikt èr ook niet voor terug op Attlee wegens gebrek aan enei gie critiefc uit te oefenen In een rede voor een kleinen kring in de City heeft Bevin verklaard dat naar zijn meening een enkele fabrieksarbeider meer waaïd is dan alle bankiers van de city een uiting die onder zijn toehoorders de grootste ontsteltenis teweeg heeft gebracht Afgezien van Churchill zoo vervolgt genoemd blad is er op hét oogenblik geen lid der regeering uit de nationale coalitie die werkelijk stevig in het zadel zit lóngsley Wood maakt een zeer slecht figuur met zyn i egrooting en zijn dagen als minister van Financiën zouden geteld zijn Het optreden van Duff Cooper als minister van Voorlichting heeft zulk een storm van critiek en gelach uitgelokt dat hij op het punt staat van het tooneel te verdwijnen Ook Eden kan als minister van Oorlog geen geestdrift verwekken Tenslotte wijst Svenska Dagbladet op een scherpen critiek tegen den minister van Buitenlandsche Zaken lord Halifax en schrijft dat ook ziJn laatste radiorede critiek heelt verwekt omdat hij op het standpunt schijnt te staan dat de beste verdediging tiegen de dictators het gebed is OokUe correspondent van StockholmV Tidn in gen wijst op de critie c welke op lord Halifax wordt uitgeoefend Zijn laatste rede wordt die van een bisschop maar niet die van een diplomaat genoemd FRANSCHE ADMIRAALS VASTGEHOUDEN Naar Havas uit Vichy meldt zjjn de admiraals Adol en Villai die zich bü den wapenstilstand als commandanten van Fransche schepen in Engelsche havens bevonden door de Britsche admiraliteit gelast zich onverwijld naar Oxford te begeven welke plaats iü niet mogen verlaten Hun werd verboden omgang te hebben met de krijgs gevangenen By de Britsche regeering is een krachtig protest ingediend AFRIKA De tegenstellingen in ZuidAfrika ONVRIENDELUKHEDEN OVER SMirrs De verontwaardiging der nationale Zuid Afrikanen over de oorlogspolitfek van de Kngelsch gezinde regeering Smuts komt steeds weer in talrijke betoogingen tot uitdrukking meld bet D N B uit Madrid Te Nijlstroom heeft de vergadering van 3000 Zuid Afrikanen scherp geprotesteerd tegen de mishandeling van Duitsche geïnterneerden door de politie organen van Srauts In dezelfde vetgadering verklaarde de nationale afgevaardigde Strijdom dat Smuts een rianbidder van het Britsch Joodsche mnerialisme is pn fl t h Zuid Afrika in den oorlog gesleept heeft Wai zal de heer Srauts zoo vroeg Strijdom op het vredesaanbod van den Führer antwoorden De Zuid Afrikanen zoo riep StriJdom uit willen in ieder geval den vrede Wanneer Smuts thans geen vrede sluit verklaarde de spreker Schoemann te Newlands dan zal hy ervoor verantwoordelijk gesteld warden zijn land voor een verrot empire verraden te hebben Het Britsche rijk noemde Schoemann een zinkend schip en van Smuts zeide hü dat deze niet eens de intelligentie der ratten heeft die zinkende schepen gewoonlijk nog tijdig verlaten Te Ottosdal verklaarde Strijdom dat de maatregelen van geweld waarmede Smuts de Zuid Afrikanen dwingt tot het afleggen van den nieuwen eed op Afrika met de in Anterika tegen misdadigers gebruikte dwangmethoden van de third degree vergeleken kunnen worden Te Schwizer Reneke verklaarde Strijdom dat er in Zuid Afrika een vijfde colonne bestaat die thans evenals in den tweeden vrijheidsoorlog ZuidAfrika aan Engeland wil verkoopen Tot deze colonne behoort Smuts die thans zonder bezwaar bereid is honderden vrouwen en kinderen wier kostwinners het afleggen van den eed op Afrika weigerden in honger en ellende te laten omkomen BINNENLAND MOORDAANSLAG IN DEN HAAG 34 jarige vrouw het slachtoffer JEUGDIGE DADER VOORTVLUCHTIG In den afgeloopen nacht om ongeveer halt drie hee zich in een woning aan de Gr nesteinstraat te s Gravenhage een drama afgespeeld waarvan een 34 jarige vt ouw het slachtoffer is geworden Ten huize van de familie B bestaande uit man vrouw en een kind van 2 4 jaar vertoefde sedert eenige weken een jongmensch van ongeveer 17 jaar Deze beweerde een Duitsche vluchteling te zijn geen onderdak te hebben en honger te lijden Hierdopr wist hij medelijden op te wekken bij dit Joodsche gezin dat hem onderdak en verpleging aanbood Het jongmensch beweerde naar werk te zoeken doch dit lukte niet erg en hoewel hij daartoe meermalen werd aangespoord scheen hy hiervoor niet veel moeite te doen In den afgeloopen nacht w de bewoner liet thuis met het gevolg dat de goedgunstig opgenomen logé een moordaanslag heeft gepleegd op zijn gastvrouw de 34 jarige M B H Hij heeft deze met een hakmes eenige slage op het hoofd toegebracht tengevolge waarvan zij het bewustzijn verloor Na eenigen tijd herkreeg zjj het bewustzijn weer en zag kans de deur te bereiken Zij strompelde naar de overzijde van de straat waar zg door tegen de ruiten te tikken aandacht wist te trekken van haar overburen Hierna is zij weer in elkaar gezakt waarna de buren haar vonden Deze waacschuwden onmiddellijk de politie en den Geneeskundigen Dienst waarna het slachtoffer werd overgebracht naar het gemeentelijk ziekenhuis aan den Zuidwal waar bleek dat haar toestand ernstig was Zij kon echter nog mededeelen dat de logeergast de dader was van den aanslag In verband hiermede verzoekt de commissaris van politie van den Justitieelen Dienst opsporing en aanhouding van bedoelden jongeman die na het plegen van zijn daad gevlucht isa Zijn naam is Alber Salomon geboren p Februari 1923 te Golkelath in Duitschland Oorspronkelijk was hU landarbeider van beroep doch later werd hü meubelmaker Het bekend dat het zijn gewoonte is bij menschen medelyden op t wekken door zich als Duitsch vluchteling voor te doen teneinde op deze wijze onder dak te verkrijgen Zijn signalement is als volgt Tengerpostuur bleek gelaat met een eenigszins rooden neus lengte ongeveerl meter 75 tamelijk uitstaande ooren smalle lippen zeer kort gekniptdonker haar dat den indruk maaktkort geleden te zyn gemillimeterd Joodsch uiterlijk spreekt Hollandschmet een Duitsch accent Hü is gekleed in een donkergrijs gestreeptcostuum lage donkerbruine schoenenmet vlekken en vehnoedelijk geenoverhemd DE AFSCHERMNG VAN RIJWIELLAMPEN De juiste voorschriften VERWARRENDE BERICHTEN De rüksinspectpur voor de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen deetl mede dat er de laatste dagen tal van verwarring gevende berichten in de pers zyn verschenen betreOende de maatregelen voor de afscherming van rijwiellampen Alle berichten die niet overeensttgnmen met het onderstaande zyn onjuist De officieele voorschriften luiden ingevolge paragraaf 10 van de Duitsche verordening no 34 van 4 JuU 1940 1 De vooriaropeo van fietsen moeafgeschermd dat de onderste helft het licht naar buitep Iaat schijnen 2 J e achterlichten moeten naar boven afgeschennd blijven branden Hierop heeft de Befehlshaber der Ordnungspolizei bij brief van 8 Juli de navolgende toelichting gegeven a Aanbevolen wordt de kleinste afmeting voor de horizontale opening inde afschermingskap aan te houden d w z de spleet mag niet grooter zijndan 3 c m lang en 1 c m hoog b Uitsluitend voor hen die materialen of voorwerpen ten behoeve vbH deluchtbescherming en dus ook voor deafscherming en dus ook voorrgrggggafschermnig van rijwiellampen i nden handel brengen geldt datzij hun producten te voren ter goedkeuring moeten aanbieden aan deRijksinspectie luchtbescherming Heerengracht 23 Den Haag Door deze publicatie ziJn alle voorgaande publicaties met betrekking tot de afscherming van rijwiellampen vervallen DE OPBOUWDIENST Uitbreiding met pl m 15 000 man Op 1 Augustus zullen in totaal rond 12 400 korporaals en soldaten en rond 2 400 onderofficieren die thans met groot verlof zjjn doch van wje door de burgemeesters is verklaard dat zü geen loongevenden arbeid verrichten in den Opbouwdienst worden opge De behandeling der Duitschers in Indië NADERE BUZONDERHEDEN Legationssekretar dr H Wissmann Heeft in een persconferentie opnieuw medcdeelingen gedaan over de behandeling van de Duitschers in Indië tüdens de eerste oorlogsdagen De mededeelingen zyn afkomstig van drie leden eener paleontologische expeditie en zyn langs diplomatieken weg naar Berlijn gezonden De drie Duitschers zyn op 10 Mei in hun pension pension Lohe te Bandoeng samen ftiet den hospes geïnterneerd De beambten die de internering uitvoerden en met revolvers gewapend waren waren in civiel De overbrenging naar Batavia Tandjong Priok geschiedde in een coupe derde klasse en die van Priok naar Onrust in het laadruim van een K P M boot Op Onrust bleef de bagage onuitgepakt Meubilair ontbrak in de quarantainebarakken zoodat de geïnterneerden op den betonvloer moesten slapen Er was per barak voor 75 menschen slechts één wa terkraan De eerste dagen werd slechts eenig karig belegd broed uitgedeeld Eerst op 12 Mei s avonds kreeg Imen eenwarmen maaltyd Onder de geïnterneerden waren behalve Duitschers ook genatui aliseerde ex Duitschem en Nederlandsche N S B ers De consuls Drexler en Probst waren erby een Duitsche zendeling een pas herstelde jonge typhuslyder ook de gedelegeerd commissaris van Aneta F Brandenburg van Oltsende Een der geïnterneerde artsen was by een bevalling weggehaald zonder dat hem een termyn werd toegestaan Op Onrust hebben de drie zegslieden verschillende malen oude personen die het klykbaar niet konden uithouden op baren zien wegdragen Aanvankelyk droogden de gei nferneerden hun wasch aan de prikkeldraadversperringen later kwam een verbod af om de heiningen aan te raken Toen dit zonder eenige kwade bedoeling toch geschiedde werd tweemaal zonder waarschuwing geschoten Een schot ging mis op een tweede schot werd iemand onder een doek op een baar weggedragen waarna een begrafenis volgde Het is voorgekomen dat miandsche soldaten de geïnterneerden schopten omdat Zy niet in den pas liepen De blanke kampcommandant heeft eenmaal een waarschuwing gegeven dat de geïnterneerden als zy s nachts buiten sliepen niet aan prikkeldraadheiningen moesten komen anders zou een inlandsche soldaat kunnen meenen te moeten schieten De geneeskundige verzorging geschiedde door drie geïnterneerde Joodsche artsen Tweemaal daags werden kleinere wondeü verbonden alleen voor de ernstigste gevallen stond het lazaret open De drie zegslieden zün na eenige dagen naar Soerabaja gebracht e zyn vrijgelaten Tydens het transport zyn zij met geweren en revolvers bedreigd en hebben de reis Batavia Soerabaja derde klasse moeten maken voor de oogen van de inlandsdhe reizigers met handttoeien aan Hun films en wetenschappelijke instrumenten zijn in beslag genpmen Hetzelfde is geschied met de archieven der Auslandsdeutsche organisatie De in het pension Lohe vertoevende vrouwen zyn gedwongen in de hal samen te komen en mochten zich een tijdlang niet naar huq bezigheden rcsp schreiende kinderen begeven Eenige vrouwen zijn in hcöitenis gesteld Ook de consul in Soerabaja de beer won Plassen is geïntemeeld en daarbij met revolvers bedreigd T z 1 vrijgelaten De heer Wissmann zeide nog dat de getroffen repressailles zullen aan MARKTBERICHTEI D K Kln GFaeBlMnlUni m JulflMO MocinkiMri U rt uj j Idem ïe srt Soe loSO Komkon n t Ie art 4 M 3 M SU U ürt im lm per IM ïl Peon aw per W löu T derit ujil 4 n per m te Spl n IO Snijboonen Il w j ÖSrs C alles per 100 kilo Knuca tM bo BUuwe Druiven atM ajUO H 8 0013 1 Hes per lOO Wto 5eto 2 nm m te Wem Net en sSKi JM Idem Cu bonkel 21M 41 09 L 100 at 9 t KOTTEBOAMSCm VUMASKi 3D JuU Totaal nvoer tSM Purd i veulens 9S vette runderen mi vetleT i i ren 4S gehrulltsvee 1083 raskalver n nuchtere kalveren 3 schapen n lamlJ 4 7 bokken en geilen 107 beeren i £ Prflwn p r k j vett koeien Ie kwm u SB Je kwal 7i M 3e kwal O 10 vS aen 8 86 Ï+ 84 Sl n stieren 78 e 72 vette kalveren 1 S 115 aJT 7 SO acliapen 7S 70 60 lamiiieici T 55 ïra ka veren 18 5 nuchtere kalv rn sa SS slachlpaarden 80 70 f Prflzen pr stuk schapen M l 4 ren ü 17 10 nuchtere slachtkalverén isu 11 slachtpaardcn 360 aso lat werkpMÏjJ l veulens Miai 30 315 215 hitten 315 190 WO kalfkoeien Z90 210 ITQ n ftu 285 310 165 varekoelen 338 180 lse zen aw lts 115 pinken J4 Mt ae 3 en setten 18 14 Vette koeien aanvoer iets korter hau luj pruzen ais gisteren prima koe Id 180 et stieren aanvoer iets grooter hai kalm Ie kwal onveranderd 2e en 3e icm iets sty ver vette kalveren aanvoer £ kleiner handel levendig prUzen letö lioote prima kal 125 et schapen en lammeren m voer iet grooter handel vlot prij en gisteren nuchtere slacht en foklïa ruimer da wiuig pifken prljEen aanvoer ruimer iutndel stug prijzen iiow paarden aanvoer klein handel tame prlfzen stij nde kalf en melkkoeien a £ voer als vorige week handel stil piij en ieti hooger varekoeien aanvoer njmver iiandrf pryzen ruim prijshoudend vaarzcnai aanvoer iets grooter handel strorf jEen iets hooger graskalveren aanvow iets ruimer handel vlot prijzen i ets hoogw bokken en geiten aanvoer flin hardel vtat prijzen stijgende veulens aanvWr ak v nee week tuindel twndig prijzenMmo BEURSOVERZICHT Heden was de handel wederom vubescheidrai afmetingen en het feit in van een aantal fondsen thans de koersen hoewel nog niet officieel gen teerd mogen worden genoemd ver oarzaakte geen noemenswaardige o leving D niettemin w erd over m geheel genomen toch Wat meer belangstelling aan den dag gelegd Oê de beleggingsafdeeiing werd vrij dnilzaken gedaan in de t obiigatieöiNederland 1940 tweede leening eit elasting faciliteit en in de 3 tot 3 obligatiën De t stukkeiwerden ingezet boven de topprijzetvan gisteren en liepen geleidelijk aanop tot in de onmitldellijke nabijheidvan 90 Ook de gestaffelde leenmikon zich onder beurstijd niet onlielangrijk verbeteren De overige Nederlandsche schuldbrieven lieten ÜA meerendeels van een beteren kantkennen en golden iets hooger OeOude Schuld was echter niet veel veranderd Voor gemeentelijke obligatiënwaa de belangstelling niet groot en ét koersen waren door elkander genomen niet veel veranderd Pandbrfeven waren eerder ech tf nog aangeboden Op de locale markt fling het kalm toe Evenals de laatste dagen werdea Aku s wederom in een open hoek verhandeld en daart ij waren die vast festemd Na goed prijshoudende openinj had even een inzinking plaats tiock nadien kon toch weer een verbeterial worden waargenomen en tenslotte kwam de koers boven de topprijzetvvsa gisteren te liggen De Philipsaandeelea waren goed pryshoudend Voor i inheemsche fondsen w is de stemmiaj over het algemeen trwiwens veel beter Van het lichte aanbod dat de laatste dagen te bemerken was bleef niel veel meer over integendeel openbaarde zich hier en daar voor een enkel stukje eenige vraag Koninklijken Iag stevig in de markt doch waren niet veel veranderd De Sche vaartpapieren werden meerendeels tegen a vorige prijzen of een kleinigheid daarl ov i afgedaan In KubberaandeelM was weinig te doen Amsterdam nwbtrs waren vrijwel onveranderd W handel in tatekken was zeer stil Of de suikerafdeéling maakten H V A een uitzondering in zooverre die zi tegen de algeheele tetidens in niet geheel op peiV konden houden Er wM eerder eenig aanjbod te verwerken De Amerikaansche markt was goeavan toon Van destaalaandeelen gavea Republic Steels nu en dan openluMaffaire te aanschouwen Dit aandeabehoort tot de stukken waarvan koersen thans mogen worden genoemd Nadat bij de opening was gehandeld tegen 12V4 liep de koers la zaam aannaar boven toe Bethlena Steels en U S Steels hadden een rstil voorkomen en openbaarden oWvoor deze waarden vraag voor e enkel stukje Ook Anaconda s on moeiten eenige kooplust en gedroeg zich dienovereenkomstig De sp wegaandeclen lagen mede wat vaatwin de markt Koersen van nog tot de officie noteering toegelaten fondsen waarw de publicatie bij besluit van deti w secretaris generaal wnd hoofd het departement van Financien toegestaan l Aandeelen Kon Petroleum 153 Alg Kunstzijde Unie 52 5m Philips gloeil gem bezit 103 Amsterdam rubber 153 Ned Scheepvaart Unie 99 T ver Bros en Unilever 57 Kandelsvei Amsterdam 293 Van Gelder s papierfabr gew aa Senembah Tabak Mij 104 A Anaconda Copper c v a l § Bethlehem Steel cv gew aand Republic Steel cv gew a 12Vi Curtiss Wright c v a Vt Shell Union c v gew aand V OFnCIREM VAt OTAKOBRSJSJ Dm NEDeBLAMBBCMI AMS IT JuU New York f 1 ƒ JB i Berltln T5L28 7S43 BtliBaeA f 30 11 98 J7 Hellinkl f 3 Ji 3 83 Stockholm l Ml lH Zllrtcb f 2 73 2 81 Bgnkpapler New ï i fiJ i r IJW i Stockholm ttHM tU