Goudsche Courant, donderdag 1 augustus 1940

DONDERDAG 1 AUGUSTUS 1940 Buitenland I DE OORLOG EN HET THEEVERBRUIK De Engelschman drinkt 9 koppen them tegen tie re t der Europeanen sleclUs één D4 invloed van den oorlog doet zich ook gevoelen op he gebied van het tlleeverbruik Het geheele vastehind van Europa is als consument uitgeschakeld en Engeland het theedrinkehde land hü uitnemendheid eveneens voor een groot deel Vooral Engeland speelde by den theehandel een groote rol hetgeen wel kan blyken uit het volgende lystje betrekking hebbend op hel verbruik van thee in e verschillende landen van Europa Invoer m Verbruik in 100 kg in grainni Roemenië Biügorife en Hongorije gaan onderhandelen Bulgarije krijgt de Zuid Dobroedsja terug Roemenië behoudt de NoordDobroedsja Het einde van de Balkan entente Turkije op den tweesprong Een beschouwing van Karl Megerle Gayda verdeelt den oorlog in twee liggen yerboden Van dit verbod zijn vrygesteld Amerikaansche luchtvaartmaatschappijen die overzeesche luchtlijnen exploifeeren zoo ls b v de IPan American Airways die op Portugal vliegt en de directe pacificroutc bevüe gen Anti Japansche handeling Ge Taaf J naar het enibargo op der uitvoer van benzine voor vücjitu gen zooals door de Ver Staten per 1 Aug uitgevoerd verklaarde ds woeMvoerder van het Japansche departenwnt van Marlde dat deze handeling welk VBRKL ARINR VAN GANABEBSCHEN rSEMIER Naar uii Ottawa gemeld wwdt is in het Canadeei che Lagerhuis de vraag gesteld of met de Vereenigde Kaïthoem loopt te bezetten Staten onderhandeld wöfdt over een I gemeenschappelijk verdedigingsplan I CHINA of over het aanleggen van een militair steunpunt éi f VereeftigJe Staten in Canada De minister president heeft geweigerd op deze vraag te antwoorden daarbij als reden aanvoerend dat zulk een vraag eii de beantwcxwding ervan in de Vereenigde Sta en en geweld ïe controverse zou kunnen uitlokken het Britsche rijk zich over de geheel voenrraldSW er OOk voor wordt aan ewereia uitstrekt voerd e n anti Japansche en onvnen De strüÜ tegen Engeland kan ieiyke daad i welke erop berekenq j i i i 1 Js econortische druk op Japan uit tedaarom niet bliksemsnel gaan als j oefenen Op de vraag of deze Amen d e tegen Frankrtjit Htf Moét hej aj gj j 3 regel van invloed is op staan in een ternedcrslaan en ver e Japaa be militaire operaties antnietiging van alle nationale en im woordde de woordvoerder ontkennent wegtrekken van de Turken naar hef jen torp dor torbooten d geveehtsen felsch Fransche kamp een wegtrek y jachtvliegtuigen kunnen worden vergeten uit Europa beteekende leken Met de punt van een zwaard dat Naar de Popal di Roma In een brief uit Boedapest bericht lullen de Mtertandeltngea tHsichen Roemenië Bulgarije en Hongarije spoedig iMginBca Men kan ak TrQwel seker aanBMMa dat Bulgarije de Znidelijke Dobnedsja ial terugkrijgen doch daarentegen van de Noordelijke DobroedsJB aal moeten allien teneinde Roeme M niet af te snijden van de Zwarte Zm en loodoende nieuwe verwikkettagen te scheppen De Bulgaren in de Noordelijke Dokroedkja tullen naar het Zuiden verinnemen van de Roemenen die naar htm vaderland zijn teruggekeerd DE lll IDICE SHTATIE OP t S BALKAN Be diplomatieke medewerker van de Berliner Bórsenzeitung Karl Mc crle schrijft dal door de be prekingen te Sal burg en Rome een ontwikkeling is begonnen waarin de Balkan entente geen reoht v n bestaan meer heeft Als de grootste van alle moeilijkheden die voor de ontwikkeling van deze entente ongunstig waren noemt Megerle het kiezen van de Westelijke mtk mendhedtn door Turkije voor liet bondgenootschap rapt Engeland en Frankrijk Want door deze keus zijn de overige deelnemers aan het Balkan pact in een onmogelijken toest£ tjd gekoAien en is Turkye ermede be jbnnen gich zelf mt te sluiten van de verdere ontwikkeling op den Balkan In Joegoslavië heeft men dit naar Megerle verklaart het duidelijkste lien aankomen Met de verdeeling der Engelsche garanties aan Griekenland en Roemenië zijn toen van de vi r leden van de entente er drip van het Engelsche oormerk voorzien en daardoor uiterlijk gekenmerkt als te bchooren tot het systeem der Westelijke mogendheden Na erop gewezen te hebben dat de militaire gebeurtenissen intuschen ook üi deze gebic den alle illusies in rook hebben doen opgaan wijst Megerle er met nadruk op dat overeenkomsten als bel Balkanpact dat zich ondanks alle pogingen tot aanpassing aan den tegenwoordigen tUd niet heeft kunnen bevrijden van zyn compromittcorend verleden volledig achterhaald zyn Het kan zijn leden in de oogen van de spilmogenbeden alleen nog compromitteren Na Sr Megerle verder opmerkt beteekenen de vrijwillige aansluiting van Roemenië aan de politiek vtfn de spil en de aanstaande Ohdsrhandelingen met Hongarije en Bulgarüe reeds het afzien van de politiek en de organisatie der Balksnentente Joegoslavië en Griekenland zullen zich niet aan deze consequentie willen onttrekken en ongetwyfeld zonder het te betreuren een zaak opgeven die hun in het verleden weinig nut heeft gebracht en in de toekomst alleen Inaar kan schaden Megerle geeft dan verder een uitvoerige uiteenzetting van den toestand die onder deze omstandigheden voor Turkije ontstaat Hij merkt op dat Turkije na de Wea telUke mogendheden gekozen te hebben weliswaar heeft geprobeerd de fictie te handhaven dat hierdoor in zijn verhouding tot den Balkan niets veranderde en dal zun Ba lkanpartners het hebben gesteund bu het handhaven van dezen Behijn nder echter iets aan h f it te kunnen veranderen dat het Het einde van deze Balkanpoliiick en van de Balken ententtf stelt de f uricen voor het vraagstuk of zij zich onder de gegeven omstandigheden zullen aanpassen aan een ontwikkeling waartoe hun Jjuidige bondgenooten reeds hebben besloten of nog zullen llesluiten of dat ZÜ door een ander Aesluit den terugtocht uit Europjl willen voortzetten en dat dan definitief Het moet aan urkiie worden overgelaten zoo scb ft Megerle tenslotte in zyn artikel 6 een rustige bestudeering van den ot dusverre gevolgden koers tot de otsom te komen of het zijn nationa t belangen niet even goed of heter kat behartigen in een vrij en verstandig Vergelijk met den thans be staanden toestand in Kurcipa die ooveranderJxik is TERUÓKEER VAN ROEMEENSCHEN I GEZANT j D Roemeenschen gezant te Sofia inioti IS gisteren per vliegtuig uit Boeki rest teruggekeerd Vei volgens werd hö door den ministerpresident Filoff r il door den minister van Buitenlandche Zaken Popoff ontvangen Naar jterluidt z6u de plotselinge terugkeer van den Roemeenschen gezant die pas met verlof was gegaan en zijn besprekingen met de Bulgaarsche staatslieden in verband staan met de onderhandelingen welke binnenkort verwacht word entuKschen beide landen over het Dobroedsja probleem KROONRAAD TE BOEKAREST Ministerpre sident Gigurtu en de minister van Buitenlandsche Zaken Manoilescu hebben gistermiddag over hun bezoek aan Duitschland en Italië verslag uitgebracht aan den Kroonraad DUITSCHLAND I EG£ftBERfCHr VAN ClSTBRStl Weinig activiteit in de luclit Het opperbevel van de weermacht deelt mede Door de slechte weersomstandigheden was het Duitsche luchtwapen gedwongen zijn activiteit te beperken Desondanks wercjen behalve vefkenningsvluehten naar de Oost en Zuidkust van Engeland de vliegtuigfabriek in Filton alsmede de haveninstallaties van Swansea en Plymouth in den nacht van 30 op 31 Juli met bommen aangevallen In den nacht van 30 op 31 Juli hebl n slechts enkele Britsche vliegtuigen boven W st Duitschland gevlogen Door de neergeworpen bommen werd geen materieele schade aangericht en werden geen personen getroffen Twee binnenvliegende vliegtuigen werden door onze jachttoestellen neergeschoten Naar eerst thans bekend geworden is zyn op 29 Juli in totaal 21 Britsche vliegtuigen neergeschoten DE STRIJD TEGEN ENGELAND GEEN HALFSLACHTIGE OORLOGVOERING 0agelQkaeh wordt toegeslagen Sedert de beëindiging van den veldtocht in Frankrijk zyn de zuiver militaire gezichtspunten achter de politiek op den arfitergrond geraakt te meer daar geen groote operaties zyn gemeld Als gevolg hiefvan aldus is volgens D N B van militaire zijde opg merkt is hier en daar de indruk ontstaan dat Duitschland den oorlog tegen Engeland op halfslachtige wijze voert Niets ware minder waar zoo verklaart men verdCT dan deze Opvatting Duitschland voert dei oorlog tegen Engeland even vasttwsloten en even zdier van de ïverwinning als de oorlogen tegen Polen en Frankrijk Het gewicht van de offervaardigheid in dezen oorlog rtut alleen op de schouders van eenige duizenden mannen de bemanningen der duikboolen en torpedomotorliooten en de vliegers De Wüze vsn oorJogvoeren tegen Engeland is zooals vanzelf spreekt anders dan de oorlogvoeriné tegen Frankrijk waar een leger van millioenen in het veld stond De B ddelen die ihans in den stryd tegen Engeland werden gebruikt laten tengevolge van het eigep karakter dezer wapenen slechts toe dat een beperkt aantal stryders in het vuur komen De Duitsche duikboolen Groot Brittannië 2 389 072 5 190 Nederland 130 130 1 640 Denemarken 7 476 202 Zwitserland 8 049 198 Duitschland incl de Oostmark 58 509 tn Zweden 5 090 81 Noorwegen 1 69 60 Polen 17 775 1 374 55 Finland 37 België 2 949 13 305 36 Frankrijk 32 Griekenland 1 904 31 Hongarye 2 466 28 Italië dat slechts 3 gram thee per hoofd gebruikt is in bovenstaand lystje niet eens opgenomen In vergelijking met GrootBrittannië maakt het totale verbruik van thee in de rest van Europa weinig meer dan het tiende deel van het theeverbruik in Engeland uit Dat de invoer in Engeland thans zoo sterk is beperkt betcekent dus een gevoelige slag voor dit artikel Tot dusver waren Londen en Amsterdam de grootste markten voor thee in verband met het feit dat de koloniën van Engcli d zoowel als van Nederland de meeste thee produceerden Ongeveer 70 van de i ereldproductie is afkomstig uit Engelsch Indië en Ceylon en 17 uit Nederlandsch Indië De overige 13 komen uit verschillende deelen der wereld In de laatste jaren heeft ook Brazilië een plaats ingenomen op de theemarkt in de hand van een ervaren strijderligt Deze stryder is het Duitsche volk Wanneer men de vraag hoort Wanneer zal Duitschland dan eindelyk toeslaan dan kan hieropslechts worden geantwoord Vyfweken zijn verstreken sedert dendag van den wapenstilstand Eikendag en zelfs elk uur is toegeslagen Elke dag brengt nieuwe successenvan het duikbootwapen nieuwe aanvallen van de Duitsche torpedomotori Ooten aanvallen van de gevechtsvliegtuigen en succesvolleluditgevechten van de jagers bovenhet Kanaal en boven de Engelschekust Al deze prestaties eischen van eiken deelnemer de grootst mogelyke offer vaardigheid De eenheden van de oorlogsmarine hebben volgens mededeelingen van het opperbevel van de weermacht van 25 Juni tot 31 Juli in totaal ongeveer 936 000 ton scheepsruimte der vijandelyke koopvaardij tot zinken gebracht Dat komt neer op een wekelijkseh gemiddelde van 187 000 reg ton Het luchtwapen m ldt voor hetzelfde tijdvak een totaal van 334 000 br reg ton In totaal is dus 1 270 000 br reg ton tot zinken gebracht Een verlies van meer dan 250 000 ton scheepsruim te per week kan ook Engeland op den duur niet verdragen Deze cijfers zijn slechts minima want hierbij zijn niet de talryke handelscchepen inbegrepen die door bommen zwaar zijn beschadigd In hetzelfde tijdvak heeft Engelï nd niet minder dan 370 vliegtuigen verloren Het werkehjke verlies aan vliegtuigen moet echter belangrijk hooger worden geschat daar vele getroffen vliegtuigen voor den strijd niet meer bruikbaar zyn In een hoofdartikel in de G i o rn a I e d I t a 1 i a schrijft Gayda zoo meldt United Press uit Rome dat de tegenwoordige militaire tactiek der Asmogendheden in den strijd tegen Engeland gewyzigd is Men heeft niet meer te doen met het voeren van een Blitzkrieg maar met een onophoudelijk stooten tegen de Britsche eilanden phasen De verwoesting van de binhenlandsche organisatie van Engeland en Het afsnyden van de Britscheeilai den van de overige wereld Gayda schrijft De oorlog tegen Engeland is van tieslissende beteekenis voor het lot van Europa en voor de nieuwe Europecsche orde De voorwaarden voor dezen veldtocht zijn anders dan die tegen Frankryk Het verschil wordt minder veroorzaakt door het feil dat Engeland als eiland goed te verdedigen is als wel doordat p riele krachten die den den Brit aciien tegenstand kunnen slepnen Het program daarvoor moet weloverwogen zyn In de huidige phase is de taak voor Duitschland tweeërlei In öe eerste plaats moet het het geheele binnenlandsche systeem van de Britsche eilanden desorganisceren en vernietigen en daarna moet liet Engeland van de overige wereld afsnyden Itaïië i taak il het e Middelfandsche Zee at te sluiten en de legende uit de wereld te helpen dat Engeland oppermachtig is ter zee Italië heeft ook de taak de Britsche vloot te bestrijden door te vechten tegen de nnderdeelen in de Middelland che Zee den Indischen Oceaan en de Roodè Zee Spanje is geen petroléumlek weerleggingII van britsche BEWpi XG De Engelsche pfers heeft de laatste da n op opvallende wijze lot Spanje hel verwijt gericht dat het een deel vaii de uit Amerika betrokken petroleum naar Duitschland en Italië doorzond Zij heeft daarom aangedrongen öp staking van de Amerikaansche petroleumleveranties aan Spanje en maatregelen aanbevolen om den Spaa nschen invoer onder scherpe Britsche controle te stellen Hoezeer de door de Engelsche per = geuite èeweringen in stryd zijn met de feiten blijkt iit een brief dien de Spaansche ambassadeur te Londen een dezer dagen tot de Times heeft gericht De Spaar che ambassadeur stelt namelijk vast dat de tegenwoordig door Spanje geïmporteerde hoeveelheden petroleuml niet meer dan de helft van hel normale verbruik vormen en dat derhalve e Spaansche regeering zeer krachtige maatregelen heeft moeten nemen tot beperking van het vcrbruk Aan deze conslateering waaruit blnkt dal Spanje tot het doorzenden van de ingevoerde petroleum nóch bereid nóch in staat is wordt van Duitsche zijde toegevoegd dat het Duitsche Rijk door zijn groote voorraden de toenemende eigen pitiductie en ook door de met de Sovjet Unie er Roemenië bestaande en normaal functioneerende leveringsverdragen over voldoende olie kan beschikken en niet op leveranties van deze zijde is aangi vezcn Hen heeft in Berlijn den indruk dat de in Engeland aanbevoleif maatregelen tegen den Spaanschen petroleuminvoer welker beperking naar bekend is van Londen uit ook aan de bevoegde Amerikaansche kringen in overweging gegeven is slechts een plagerij vormen waarmede Engeland op zürrwijze de hem onaangename politieke houding van Spanje traeht te beantwoorden en te beïnvloeden De Roemeensche petroleum BRITSCH PROTEST TE BOEKAREST De Britsche regeering heeft door haar gezant te Boekarest bij de Roc meensche regeerin laten protcsteeren in verband met het in besiag nemen van Britsche Donauscjiepen de uitwijzing van Britsche ingenieurs in de petroleuniindustrie en de benoeming van een Reeraeenschen regeeringscommissaris voor de leiding der o emaatschappij die door Engelsch kapitaal wordt behcerscht De Britsche regeering is van meening dat Roemenië in al deze gevallen willekeurig tegen de Britsche belangen is opgetreden zonder hierover eerst besprekingen te vo ren mtt de Brit iche rcgeerir g In politieke kringen te Berlijn verklaaït men in dit verband dat in Londen klaarbüjkclyk wordf vergeten dst Roemenië in slaat is de rekening ook in omgekeerde volgorde op te maken Londen kan er nairiélijk door Boekarest zonder vpil moeite opmerkzaam op worden gemaakt dat van Britsche zijde zonder voorafgaande ruggespraak met de Roctaccnsche regeering grootscheppsche daden van sabotage in de Roemeensche petroleun irdu trie en op den Donau op touw zyn gezij welke voor een deel ecisl op het al er laatste oogenlilik door het ir gnjpen van Roe rhenië zijn verhinderd Kenne lijk verliest de Britsche regeering ook het feit uit het otg dat zy te lexandrië Roemeensche schepen vasthoudt AMERIK 4 UITVOER VAN VLFEGTÜIGBBNZINE VERBODEN De regcering heeft gisteren in het bolang van de landsverdediging den uitvoer van vliegtuigbenzine naar landen die niet op het Westelyk halfrond De uitbreiifing der bewapening CRIUHETEN VOO LECSB EN VtpOT Haft Huis van Afgevaardigden heeft overeenkonostSg den wensch van Roosevelt geadviseerd 4 96 miljhard dollar beschikbaar te stellen vtoor den bouw van een twee ocea nenvloot en de uitrusting van een leger van 2 millioen man Stimsop pleit voor dienstpUcbt In de militaire commissie van hetHuis van Afgevaardigden heeft de minister van oorlog Stimson gepleit voorinvoering van den militairen dienstplicht Dit zoo zeide Stimson is hel eenige middel om aan een oorlogstoestand bet hoofd te kunnen bieden Alle and ere sySlïmen die men tot dusver geprobeercf heeft zooals b v het vrijwilligersstelsel zijn mislukkingen gewee De strijdkrachten In de Vereenigde Staten omvatten naar Stimson verdere zeide op het oogenblik Ï20 00 1 man van het staande leger alsmede 243 0OO man nationale garde STIMSON Terwijl Nederland b v 1300 man en België 510 man voor de verdediging van iedere grensraijl bezaten beschikken de V ereenigde Staten er over slechts 47 Met het oog op deze cijfers behoeft niemand te vreezen dat de Vereenigde Staten in miülarisme vervallen Wat l etreft de gevaren waartegenover Amerika zich geplaatst ziet moet een flinke jevolmachtigde in aanmerking iiemen dat Engeland in dertig dagen veroverd en de Engelsche vloot onder vyandelyke controle gesteld zou Kunnen worden Voorts staat aan gene zyde van den oceaan een machtig Japan dat met Italië en Duitschland sympathiseert Wy moeten onze vooroordeelcn ten aanzien van onze eerste verdedigingslinie grondig wijzigen zoo zeide Stimson Een Duitsche overwinning op Engeland zou Puit s hland een vloot geven welke de meerdere van die der Vereenigde Staten is Buitendien zou de capaciteit van den Duitschen scheepsbouw die van de Artienkaansche met het zesvoudige overtreffen De militaire senaatscommissie heeft het wetsontwerp inzake den dienstplicht zoodanig gewyzigd dat slechts mannen tussthen 21 en 31 jaar dienstplichtig zyn in plaats van lusschen 18 en 64 Tegenstrijdigbeden in de politiek De New York Times schrijft over tegenstrijdigheden m de uitvoerpohtiek der Vereenigde Stalen Eenerzyds aldus dil blad willen de Vereenigde Staten aan Engeland alleen steun geven die slechts mogelyk is ïonóer zelf in oorlog te geraken maar anderzyds hebben de Vereenigde Staten voor het ten uitvoer leggen van de maatregelen waartoe te Havanna IS besloten al het benoodigde oorlogsmateriaal noodig waarvan dus niets naar Engeland kan worden overgebracht De Engelschen hebben vooral oude legergeweren noodig maar hel Amerikaansche mini terie van oorlog verklaart dst de Vereenigde Staten hun oude reserves zelf noodig hebben Bovendien kunnen de Amerikaansche recruten niet met bezemstelen worden geoefend Amerika heeft i erder alle gereed zyode en zich nog in aanbouw bevindende rootortorpcdobooten noodig waarvan bet er niet een kan misken Een officier heeft zelfs verklaard dat Amerika zich zelfs de weelde niet kan veroorloven om Epgeland ook maat een roeiboot te verkoepen Het resulteat van Havaniuk OOR ZVIO AMKRIKAANSCBK RESERVES VERZWAKT et ataadaatsplaa veer Emvpeea kexittingen Uit den gister gepubliceerden offt cieelen tekst van de resoluties der cob ferentie te Havanna blykt dat by ds onderteekening verscheidene voorba houden ijist gemaakt die een aanzie Ujk verzwakking beteekenen voor het van kracht worden van de besluiten en voor fle uitwerking daarvan Argen tinië heeft zich a rechten op de Ma vina eilanden en het zuidpoolgebie t voorbehouden Guatemala heeft ziji aanspraken op Belize in Britsch Him duras herhaald en Bolivië heeft re er ves gemaakt ten aanzien van de inter neering van oorlogvoerenden m er banij met z n geografische iggtn Chili heeft de toestemming vooi dg resoluties afha ikelijk gemaaki van da ratificatie door het pavlemgj vn bo vendien een voorbehoud HVaaii ieii van de economlsphe resoluti emaakt De Columluaansche delegatie heeft rac dewcnking aan de gemeenscliappeliike verdedigingsmaatregelen afhankeiyk gemaakt van de voorwaarde dat deze maatregelen binnen het kader var de Columbiaansche grondwet hlyveii De Venozolaansclie delegatie heeft elfj verklaard de besluiten van Havanna niet als bindend te kunnen beschou wen voor zü door het parlement van Venezuela bekraciitigd zyn Ten aanzien vaii het ge meensthappelyk be slechten van inter Amerikaansche geschillen heeft tenslotte de Peruaar=che delegatie verlangd dat de interAme rikaansehe commissie alleen in acü zal komen op verzoek der rei Ustreeksch belanghebbende partijen Verklaring van Cordell HM De minister van Buitenlandsche Z ken Cordell Huil die thans op de terugreis is van de conferentie te Havanna verklaarde dat het door de Amerikaansche landen opgestelde mandaatsplan voer de Europeesche bezittingen op het Westelyk halfrond reeds zeer binnenkort aan dan Senaat ter ratificatie zal worden voorgelegd Voorts zal aan den Senaat verslag worden uitgebracht van de andere resultaten der conferentie welke Huil belangryke vorderingen in de punc Amerikaansche betrekkingen noemde ITALIË DE OPMARSCH IN DEN SOEDAN De weg natar den Witte Nyi vry j Met de verovering van Koermoek zijn de Italianen thans vanuit Abesi ynië in het stroomgebied van den bovenNijl binnengedrongen schrijft de frontcorrespondent van het D N3 in het Middellandsche Zeegebied Na de ve overing van Kassala is het mogelijk geworden om het Italiaansche front verder in den Zuidelijken Soedan uu te breiden Aan de verovering van Kuwmoek zyn langdurige zorgvuldige voorbereidingen vooraf gegaan AI vuur den oorlog hadden de Engelschen Kuermoek versterkt en daar groote vaurraden munitie en proviand aangeiar d Vanuit Koermoek beheerschten zy liet voor den Soedan en voor Egypte in levensbelang zynde stroomgebied vjn den Blauwen en de Wnten Nyl Het bezit van Koermoek was daarom v de Engelschen van de allergroot t e strategische beteekenis De Italiaanst e troepen hebben na harden stryd var jj sy imma opdringend Koermoek ver pverd Bij de gevechten in den Zuide lyken sector van het Soedanfront hebben de inlandsche troepen van destammen der Askaris en der Doebats ziih onderscheiden Aan de bestorming van Koermoek zyn eerst zorgvuldige omsingeKngsmanoeuvres vooraf gegaai De A karis waren in de laatste dagen langzaam en onder een stroomendtB regen doorgedrongen tot aan den breeden onstuimigen rivier welke Koermoek omgeeft In den vroegen ochtend doorwaadden zij met hun geweren en hyn minutie boven het hoofd de riyicr en bezetten onder zwaar vijandelijk vuur de voor de verdedigingswerkei gelegen heuvels Op het zelfde oogenbbk begon een groote aanval van Italiaansche bommenwerpers op de versterkingswerken Na epn heftigen strijd van vele uren gelukte het den Askaris om de stellingen van Koermoek te bezetten en in de stad binnen te dringen De EngeUchjen trokken verwarring terug naar het Westen TOEZICHT OP VREElMDELINGtN IN NOORDCHINA Op order van Tokio houden than de plaatselijke Siaoriteiten ook NocrdChina streng tóazicht op vf delingen in het bijzonder op Esgel srhf n Deze maatregel houdt verbana y ijkkeil van Britsche spio I nage i ct in i apan en Korea Mej de bezetting van Koermoek is voor de opdnngerde Itahaansehe troepen de weg naar den Witte Nijl vrij De richting van den aanval is het atroümgebied van den Witte N l om vervolgens den Zuidelyken Soedanspoorwpg die van Rah d oVer Sennar naar de hoofdstad van den Soedan