Goudsche Courant, donderdag 1 augustus 1940

EBR5TE BLAD DONDERDAG 1 AUGUSTUS met spoed een fundamenteele vernieuwing langs alle lijnen van het bewind te bewerkstelligen en te itreven naar de voltooiing der inrjehting van den staat voor de nationale bevrediging Dientengevolge zijn de algemeene lijnen der fundamenteele nationale politiek des lands als volgt geformuleerd Het doel van de Japansche nationale politiek ligt in de hechte vestigingvan den wereldvrede overeenkomstigden verheven eest van het K kkoitsjioe de acht hoeken der wereld onderéén dak en n den opbouw der soli arileit tussc en Japan Mandsjoekwoen China als eersten stap voor eennieuwe orde in Grooter Oost Azië De regeering zal streven naar eenzoodanige aanvulling der bewapening als voldoende is voor de uitvoeringvande nationale politiek in aanmeirkingnemende de nieuwe ontwikkelingenzoowel in binnen als buitenland enden opbouw van een staatsWstel voorde nationale verdediging dat in staatis de volledige kracht des lands in l etspel te brengen De Japansche politiekwelke uiteindelijk streeft naar den opbouw van een nieuwe orde in grooterOostAzië zal in de eerste plaats gericht zijn op de volledige regeling vande Chineesche Jfci e ie en de bevordering van itét nationale welzijn in aanmerking nemende de drastische wijzigingen in den internationalen toestand Een hernieuwing van het binnenlandsche bestuur waartoe ó regeeringde verwezenlijking verwacht van devolgende punten a vernieuwing van hel onderwijs b Vestiging van een machtige nieuwe politieke structuur en cpntrale controle der regeeringsaangelegenheden Fundamenteele vernieuwing in de werking der bestuursorganen en hervorming van de bureaucratie c Het leggen der grondslagen vooreer nationale verdedigingseconomie waarvan do grondtoon moet liggen inde autonome ontwikkeling der economie met de groep JapanMand sjoekwo China met Japah als midd elpunt Dit economische program Qmvat o a de inrichting eener ruimte van samenwerkende econ Jniieën met de groep Japan Mandsjoekwo China als eeh der eenheden en de instelling ee e geleide economie VERKLARING VAN KONOYE Gelijk met het uitvaardigen van het communiqué van de naiionale regeeringspolitiek heeft de minister president prins Konoye aan de pers verklaard dat deze politiek den grondslag vormt der concrete maatregelen welke de regeering wil uitvoeren en de richting van het optreden der regeering aangeeft De regeering wijdt de grootste aandacht aan de coördinatie en ven te komen Voorts dienen wij in het opperbevel De regeering gaat thans de nationale verdediging aanvullen wtl de buitenlaudsche politiek vernieuwen teneinde het hoofd te bieden aan den nieuwen interna nalen toestand en een nieuwe kragntige structuur in het land zelf op t bouwen Drama met yrouw op achtergrond TOT S lAAK VEROOBDEELD Op 19 Juli stond voor den Haagtchen krijgsraad terecht de 26 jarJgc K dienstplichtig soldaatzieken rerpleger die in den laten avond van ZotviaB IB November 1939 in de woning van den theaterdirecteur H van der Waarden te Tilburg dezen opwachtte met een ijzeren staaf en een Eneel5chen sleutel Toen van der W Itiuis kwam sloeg beklaagde hem enkele malen op het hoofd om hem te dooden doch hoewel Van der W e n schedelbreuk een hersenschudding en verschillende diepe wonden aan het hoofd had bekomen is hij hieraan niet bezweken zoodat de auditeur militair wegens poging tot moord een gevangenisstraf van zes Jaar en zes maanden eischte De audi teurmilitair meende dat de jeugdige vrouw van den meer dan vijftigjarigen Itteaterdirecteur in dit drama een misdadige rol had gespeeld waarvoor beklaagde zal hebben te boeten Hedenochtend deed de krijgsraad uitspraak Deze luidde drie jaar gevangenisstraf wegens poging tot moord met aftrek van de preventieve hechtenis en ontslag uit den militairen dienst zonder ontzetting van de bevoegdneid om by de gewap nde macht te dienen TVCHTBECinr IN DEN OPBOUWT IENST Het militaire strafrecht zal in den Opbouwdienst niet toegepast kunnen worden Dientengevolge komt het personeel voor alle strafrechterlijke strafbare feiten voor den burgerlijken strafrechter In meer ernstige gevallen van opzettelijke ongehoorzaamheid desertie e d welke in het leger tot verwijzing naar den krijgsraad zouden hebben geleid loch welke thans geen strafbaar feit meer opleveren en dientengevolge lleen als tuchtvergrijp kunnen worden afgedaan kan tot plaatsing in de tuchtklasse worden overgegaan voor een periode van ten minste drie en ten hoogste twaalf maanden De tuchtklasse van den Opbouwdienst is gevestigd te Nieuwersluis AANSLAG OP A N P OMROEPER TE AMSTERDAM Ifi den nacht varN29 op ÏO Juli 1940 ia n Amsterdam West een der omroel rs van het A N P na een kleine wandeling niet in zijn huis teruggekeerd Hü werd kort daarop bij zijn woning m bewusteloozen toestand aangetroffen met een wonde aan het voorhoofd De politie die onmiddellijk een scherp onderzoek heeft ingesteld is van oordeel dat men met een laffert aansfag op zijn leven te doen heeft Of de aanalagpleger het op de portemonnaie van zijn slachtoffer voorzien had of dat hij door motieven van haat of wraakzucht prd gedreven heeft men nog niet nnen vaststellen daar de gewonde een ernstige hersenschudding heeft opfeloopen aldus het A N P Er zijn onmiddellijk uitgebreide maatregelen genorpen om den dader op t sporen De procureur generaal te Am stardam OB de hoofdcommissaris van politie aldaar hebben een belooning van duizend gulden uitgeloofd voor hem of haar die aanwijzingen tónnen geven weilke leiden tot de ontdekking en veroordeeling van de n dader s BLOEMEN OP ORANJEDAGEN Straatverkoopers van bloemen wordt er op gewezen dat het voorhanden hebben en aanbieden van zekere soorten bloemen oranjekleurige vergeetmijnietjes witte anjers e d op Oranj dagen beschouwd kan worden als t uitlokken van verboden demonstraties DE KEIZ RLUKE WEG De minister van Buitenlandsche Zaken Matsoeoka heeft verklaard Ik heb altijd gezegd dat het de taak van Japan is om het Kodo te verkondigen en te demonstreeren in de wereld het Kodo is de keizerlijke weg Gezien van het standpunt der internationale betrekkingen wil dit zeggen dat wij alle landen en rassen jn staat willen stellen hun eigen plaats in de wereld te vinden Dienten evplge is het rechtstreeksche doel van onze buitenlandsche poütek op het oogéïlblik om overeenkomstig den verheven geest van het Kodo een groot Aziatische keten te vormen van gemeenschappelijke welvaart met de groep JapanMandsjoekwo China als een der schakels Aldus zullen wij in slaat zijn het Kodo op de meest doeltreffende wijze te demonstreeren en den weg te effe nen naar de vestiging van een rechtvaardigen wereldvrede Wij dienen alle stoffelijke en geestelijke bezwaren die wij op ons pad tegenkomen te boven te komen Voorts dienen wij n samenwerking met die mogendheden die daartoe bereid z jn met moed en vastberadenheid te streven naar de vervulling van het ideaal dat ons land als zijn taak gqsteld heeft Er zal een groote Oost Aziatische ruimte van genrfeenschappelu welvaart worden opgericht zoo vervolgde de minister met Japan Mandsjoekwo en China als kernpunt welke haar dringende aandacht zal wijden aan de oplossing van de Chineesche kwestie maar hel spreekt vanzelf dat Groot Azië hel gebied van de Zuidzee tevens beval Japan gaal een gestabiliseerde OostAziatisché ruimte oprich ten waarin zelfvoorziening en autarkie alleen heerschen niet al leen beslaande Japan Mandsjoekwo en China doch ookFransch IndoChina en Nederlandse hI n d i ë AFBRAAK KASSEN TE KOOP 500 si Betonnen goot lang 2 M br 0 50 1000 st Betonnen palen lang 2 M bij 10 X 7 3000 St Betonnen opleggers 1 60 lang by 6 X 4 5000 Metselsleenen 2000 Betonnen steenen 50 X 17 X 17 c M Groote partij betonnen platen diverse maten zeer geschikt voorhet bevloeren van open plaatsen paden enz 5000 K G Beton ijzer 8 m M 2 70 lang 1800 5 1 60 8400 stukken bandijzer 20 x 2 m M 1 60 en 2 M lang 100 M Gasbuis Hi 2 a 3 M lang 40 St deuren en 2O0 raampjes 65 x 50 40 zinken afvoérbuizen 1 95 M lang Groote partij puin 4 Te bevragen op het terrein aan de Graaf Plorisweg 28 a BUITENLAND Gevraagd een goed onderhouden KOOKFORNUIS Brieven no O 2610 bur v d blad Adverte ren doet Ver koo pen JAPAN DE NATIONALE POLITIEK Solidariteit Japan ÏVlandsJoekwo China NAAR NIEUWE ORDE IN GROOTER OOSTAZie De Japansche regeering heeft vandaag een communiqué uitgegeven waarin zij een uiteenzetting geeft van de grondslagen der nationale politiek waaromtrent onlangs volledige overeenstemming tusschen de regeering en liet keizerlijke hoofdkwartier is bereikt In het communiqué wordt o m gegaeegd De wereld staat op een groot historisch keerpunt en gaat de oprichting beleven van nieuwe vormen van regeering economie en beschaving gebaaeerd op den groei en ontwikkeling vaa verscheidene groepen staten Ook Japan staat voor een groote JbeproevlBg zooals het nog nooit in de geacWedenis heeft meegemaakt Teneinaaie onze ttatioi le politiek volledig te voeren overeenkomstig den verheven geest waarin het ryk gesticht werd is h voor ons een belangryke taak van i riiigende noodzakelvjkheid de oiivermüdelijke richtingen en ontwikkeUnfce van de geschiedenis te omvatten BIOSCOPEN TE GOUDA Vanaf Vrijdag 2 Augustus tot en met Woensdag 7 Augustus THALIA Taleleon 2230 Van Vrijdag 2 Augustus tol en met Woensdag 7 Augustus MMIIE rilIBTVIIKII mef vier groote sterren ROBERT VOUMa FLORENCE RICE J4iHIES STEWARD LIONEL BARRVMORE Sportief spannend en sprankelend van jeug en vroolpheid METRO OOLDWYN MAVER S PARADE DER TRIOMPHEN Taaaaaa alia laalU 4aa Let we WOENSDAQMIDOAO 2 uur MATINEE Prijzrn der plaatsen vaaaf 15 cent Graitto flaHsMtolHng Het Engelsche protest EEN JAPANSCH TEGENPROTEST De Japansche regeering zal harerzyds een nadrakkeliik tegenprotest te Londen indienen wanneer de spionnagezaak in vollen omvang is opgehelderd schrUft de Tokio Asahi S j i m b o e n De verklaring van lord Halifax in het Hoogerhuis is voor Jap an onaannemelijk Woensdag 2 u Vacantie Matinee Entree vanaf 15 centi Vriidogavond populair prifz n 25 40 60 et Aanvang d r veorstailingant uur IS Zaterdag vanaf 6 uur deorloopand 2 veeratallingMi Zondag vanaf 3 uur 30 Schouwburg vanaf 3 mu doorioopwid 3 vooratollbig ITALIË LiBGERBER CHT VAN HKDEN Engelsche torpedojager verloren Legerbericht nr 53 van hte Italiaansche hoofdkwartier luidt als volgt Het biykt dat tijdens het optreden van de luchtrnaAt op 28 Juli tegen eenheden van de Britsche marine in het Oostelijk deel van de Middellandsche Zee een Britsche torpedojager tot zinken is gebracht Tijdens verkenningsvluchten boven Malta heeft een onzer formaties jachtvliegtuigen een gevecht aangegaan met een vijandelijke formatie Twee vijandelijke toestellen werden neergehaald Een van onze machines is niet teruggekeerd In Oost Afrika ondernarheSj wij doeltreffende acties in de lucht op Wakir waar een parkeerplaats van auto s met succes gebombardeerd werd Ook werd een aanval ondernomen op het vliegveld van Buna waar drie toestellen op den grond getroffen en ernstig beschadigd werden De vijand heeft Cassala met bommen bestookt waarbij lichte schade werd aangericht AMERIKA DE AMERIKAANSCHE BEWAPENING Begrooting van bijna 5 milliard dollar aangenomen Na een debat dat drie uur duurde heeft het Huis van Afgevaardigden met slechts één stem tegen de aanvullende militaire begrooting ten bedrage van 4 96 milliard dollar aangenomen Dit is het hoogste ooit in een enkele begrooling toegestaan bedrag voor de Amerikaansche bewapening De begroolingswel slaat den aanbouw toe van 200 oorlogsschepen en de aanschaffing an legermateriaal voor èen krijgsmacht van 1 2 m illioen man Voorts wordt de aanschaffing toegestaan van reservemateriaal voor nogmaals 800 000 man alsmede 19 000 vliegtuigen terwijl een regeling is getroffen voor de inschakeling van de Amerikaansche industrie voor de vervaardiging van dit oorlogsmateriaal Daardoor wordt de oorlogsbegrooting voor 1941 verhoogd tot 6 8 riiilliard dollar voor het Amerikaansche legm en tot 3 2 milliard dollar voor jd Amerikaansche marine Een op aondrang van de particuliere Amerikaansene industrie in de begroolingswel opgenomen bepaling herroept de volmacht welke verleden maand aan Roosevelt it verleend om ook m vredestijd het toezicht op zich te nemen van elke industrietak die wordt beschouivd als belangrijk te zijn voor de bewapening Het wetsvoorstel wordt doorgezonden aan den Senaat Er wordt rekening mee gehouden dat deze het ontwerp spoedig zal aannemen JAPAN De arrestaties in Japan TWAALF ENGELSCHEN IN HECHTENIS De diplomatieke correspondent van Reuter verneemt dat twee der in Japan gearresteerde Britsche staatsburgers weder zijn vrijgelaten Daarentegen is te Yokohama een andere Engcischman een directeur van een petroleummaatschappij gearresteerd Er bevinden zich thans Engelschen in hechtenis i Het Engelsche protr t De Japansche woordvoerder heeft verklaard dal over een bespreking tusschen Halifax en den Japanschen ambassadeur te Londen geen enkel officieel bericht is binnengekomen Dit onderhoud zou gevoerd moeten zijn over de arrestatie der Britsche staatsburgers Ook ingeval van een protest van dezijde der Engelsche regeering zal deJapansche regeering dit protest riet inbehandeling kunnsn nemen aldus dewoordvoerder Hij ontkende dat etJapansche optreden slechts tegen Britsche staatsburgers was gericht envoegde eraan toe dat alle spionnen ongeacht de nationaliteit ten strengstegestraft zouden worden ENGELAND De bombardementen dp de havens MOEILIJKHEDEN IN HET VERKEER De Britsche hfiinisler van Scheepvaart Cross heeft in een radiprede verklaard dat het optreden van den vijand te allen tijde plotselinge wijzigingen in het gebruik van Èrilsche havens noodig zou maken Associated Press ziet hierin de eerste officieele erkenning van Britsche zijde dat enkele der grootste havens van Enge land practisch gesloten zjjni terwijl in andere het normale verkeer in sterk mate den weerslag van de oorlogsgebeurtenissen heeft ondervondpn RELLETJES TE LONDEN De Fransche radio deelt mede dat in sommige wijken te Londen botsingen zijn voorgekomen tusschen jongelieden die propaganda maakten voor e n voortzetting van den oorlog en arbeiders die daar tegra waren Engelsche pers misnoegd OVKK DE GEHEIME LAGERHUISBUEENKOMSTEN Verschillende Engelsche bladen toonen zich ontevreden over de geheime besprekingen die in het Lagerhuis zyn gehouden De Daily H e r a l d doet een openlijk beroep op de afgevaardigden om in het vervolg slechts in geheime bijeenkomsten toe te stemmen wanneer er zeer belangrijke redenen zijn iSr is geen belangrijker democratisch recht dan dat het volk in kennis wordt gesteld van de gebeurtenissen in het parlement opdat het zoo noodig critiek kan uitoefenen Het publiek mag niet worden behandeld als een kind dat naar bed gestuurd wordt als de groote menschen ernstige dingen met elkaar hebben te bespreken Ook de Daily Mail kan zich niet onthouden van een zekere afkeuring tegenover Churchill die aldus het blad door grappen en overdrijving het Lagerhuis er toe heeft gebracht in een geheime bijeenkomst toe te stemmen Churchill heeft voorbarig gehandeld toen hij tot een geheime vergadering besloo want hij weel dat herhaalde geheime besprekingen slecht een verstorenden indruk maken DE grondstoffenvoorz ISjing VAN NGELAND In eeri in de Times gepubliceerd overzicht over de wolmarkt staan de volgende zinnen die kenmerkend zijn voor den toestand van de Britsche industrie en haar grondsloffenvoorziening Een aantal firma s Voornamelijk in de kouseninduslrie moet tot verkorting van den arbeidstijd of tot een aanzienlijke inkrimping van het personeel overgaan omdat zij geen orders meer kunnen krijgen Hoewel het aantal binnenkomende ui tvoerorders ge ring is moeten nog voortdurend aanzi lijke orders weiden uitgevoerd waarbij in verscheidene gevallen door de klanten een spoedige levering wordt verlangd De uitvoer van stoffen en garens is geheel en al onbeteekenend en gaat in hoofdzaak alleen naar Canada De productie van wollen goederen voor de binnerlandsche m£ kt is door de geringe hoeveelheid wol die hiervoor wordt vrijgegeven beperkt gibraltar opnieuw gebombardeerd Woensdagmiddag is aldus meldt D N B uit MadMd Gibraltar opnieuw aangevallen door vliegtuigen die ondanks het hevige vuren van hel Britsche luchtafweergeschut talrijke bommen van zwaar kaliber lieten vallen BEURSOVERZICHT Nu de termgn waarop de geldnemers zich o er het al of niet blokkeeren van p longaliekosten konden uitspreken verstreken is blijkt dal Verloofd BEP DE RAADT en JAAP SLOTHOUBER 31 Juli 1940 Gouda Turfmarkt 83 Locfiem dr ten Boclcel Huininkweg 11 G 2611 12 Wanneer men deÉ aan SeflRUFMlCIIIIIEIi denltt men aan lan van den Heuvel Ook Uw adres OOSTHAIfEII 19 TEl 3089 G 2608 20 REUNIE Tel 2027 Van Vrijdag t en m Woensdag Oe beroemde Karakterspeler SCSSUE HAVAKAWA in een meesterwerk van Dr Arnold Fanok OiMerviiiilenSanioera Levensgevaarlijke opname vande uitbarsting van een vuurspuwende berg komt o a M deie fi m voor Il Vooraf Da Mensoh Vliegt Iets nieuws Iets buitengewoons Toegang lederen leeftijd veel geldnemers gemeend hebben de loopertde voor 10 Mei j l gesloten prolongatiekosten te moeten blokkeeren Artikel 26 van de nieuw s beursvoorscliriflen luidt geldleeningen gesloten vóór U Mei waarvan het onderpand berekend naar der eerst vastgestelde onderpandkoersen een surplus aanwijst van 30 procent met bevoegdheid voor den geldgever tot hertwleening zullen indien de geldnemer dit wcnscht niet eerder door den geldgever kunnen worden aangezegd of opgevraagd dan 1 jaar na heropening van de beurs Daarbij kan deze termijn gehoord de commissie van advies in beurszaken eventueel worden verlengd Waar de geldnemers de bevoegdheid hebben te allen tijde lot vroegere geheele of gedeeltelijke aflossing over te gaan hebben velen gemeend goed te doen het verloop van zaken voorloopig maar even aan te zien en intusschen tol blokkeering over te gaan Afgaand op de ervaringen van de firma s welke tot de grdoie geldgevers op de effectenbeur i te Amsterdam behooren is ruim 75 procent van de op de beurs uitstaande prolongatiekosten geblokkeerd Terwijl het zich eerst liet aanzien dat van het recht van blokkeeren slechts een zeer matig gebruik zou worden gemaakt is het eindresultaat toch geweest dat de geboden faciliteit geenszins is versmaad Nu dient hierbij te worden opgemerkt dat het verloop van zaken in dezen nog al uileenloopend is geweest Terwijl enkele firma s slechts op zeer bescheiden voet van hunne relaties het verzoek kreeen om te blokkeercn kon bij verscheidene andere juist hel tegenovergestelde wotden opgemerkt Ete geschiedenis van het effectenvak heeft geleerd dat de beleggers vvanneer zij zich omtrent de een of andere aangelegenheid hebben uit te spreken gaarne wachten tot het laatste oogenblik en ook thans heeft de laatste dag den doorslag gegeven Nu zoowel geldnemers als geldgevers weten waaraan zy zich te houden hebben is de situatie oP h et gebied van de prolongatie markt veel overzichtelijker geworden en dit kan er misschien toe leiden dat ten opzichte van de effectenbeurs wat minder terughoudendheid aan den dag zal worden gelegd Het zakenverkeer op de Apristerdamsche effectenbeurs was heden van kalmen aard jVandaag bestond een uitgesproken vaste lemming Viel den laatsten tijd meerendcels eenig aanbod te constateeren daartoeenover niet toereikende vraag bestond om het koerspeil te kunnen handhaven zoo is de situatie thans geheel veranderd Het aanbod is vrijwel geheel verdwenen en thans doet zich voor de locale fondsen nogal vraag voor Voor diverse specialiteiten werd heden zelfs goede kooplust aan den dag gelegd waar slechts jzeer weinig mtaeriaal beschikbaar Vas had dit tot gevolg dat in verscheidene gevallen beangrijk hoogere koersen te voorschijn kwamen Op de petroleum afdeelirg waren Koninklijken zeer vast ges icmd Er waren goede kooporders in de markt met het gevolg dat de koers opnieuw belangrijk hooger kwam te liggen zoodat in enkele dagen tijds een aanzienlijk herstel voor het toonaangevende petroleumaandeel kan worden waargenomen Op de suikermarkt deed zich voor H V A een overeenkomstig verschijnsel voor Gisteren kwam de koers ten opzichte van den voorafgaanden dag reeds beduidend hooger te liggen en heden kon wederom een In het Oer Burgerweeshuis R dam Ihans Moordrecht worden per 15 Sept gevraagd Hoofd voor do HnithoudlDg Vrouwalijke Atsistanten 1 voor de groep jongste kinderen en 1 voor de meisjes van 12 16 jaar 1 Mannelijk Assistant voor de jongens van 10 16 j Allen N H Brieven Directrice Weeshuis IMöordrecht O 2612 15 SCHOUWBURG Een dairerinil film prooramiiii LACHEN IS GEZOND I Daarom moet U deze weck beslist gaan zien HEINZ R HMANN in PARADIJS DER VRIJGEZELLEN Een film vol dwaze humor vol dolle ituatirs en verrassende gebeurtenissen Tevens een schitterentl voorprogramma I Toegang boven 18 jaar behoorlijke avance onu kend Ook hier waren koLi markt zonder dat er afgeS De scheepvaartmarkt wi iSgoed gedisponeerd Sche Koninkloke Booten en J specialiteiten werc en bovïï ï sen van gisteren afgedaan n afdeling was stil maar ook kLbaarde zich eenige vraa XRubberfondsen kon kooDli Waargenomen Amslerdwnliepen wederom eenige pnboven Deze vaste atemmitgezegd echter nog geen aiji openlijken handel Op de ajl induslrieelen echter werden jTwederom in een groote optn handeld na vaste opening H Tonder beursttijd in eei vrij i naar boven De PhilipsaandMlgevraagd terwijl er vrijwelïïbod was met het gevolg dat ibelangrijk hooger kwam te u levers waren mede iets bet neerd De affaire in Amerikaansch was van geringen omvang V echter hier ook een neigmgh koopen aan den dag gelefd sSteels werden evenals de beid gaande dagen in een open hoel deld waarbij zü iets hooger liggen Bethlehem Steels U s Anaconda s waren goed prijDe spoorwegaandeelcn waren toon Op de markt der bglegging waren het wederom de 4 oh Nederiand 1940 2de Iceninta faciliteit en de es affelde i welke in hoofdzaak de aandatk vorderde De opwaartsche J weging die sedert den aanvatiir week kon worden gcconstateert hedenmiddag onverminderd zet Ook de overige Nedir schuldbrieven konden zich jverbeteren Voor gemeentelijkjg vinciale ibligatiën openbaarde 41 het op bescheiden voet eenigt Pandbrieven bleven ongeveer i nair Prolongatie 3 procent Koersen Kowsen van nog niet tot jt cieele noteering toegelaten f waarvan publicatie bij besluit vu wnd secretarisgeneraal wnd van het departement van Fm is toegestaan Aandeelen Agl Kunstz Unie SOVi gb MS Philips Gloeilampen gem bert 1 An sterdam Rubber 176 Ned Scheepvaart Unie 95 Lever Bros and Unilever 66 Handllsver Amsterdam 324 Van Gelder s papierfabr gew 1 Senemban Tabak Mij Anaconda Copper c v a 18Vi Bethlehem Steel c v gew aSnd Republic Steel c v gew aani If Ut Curti ss Wr ht c v a SVio Shell Union c v gew aand I OPFICIRELE VALllTAKOEMn DEK NeOliR ANDSCHE BAXI 1 Augustus New Ynfk t 1 M iii r IJK n Berlijn 75 2 75 43 Brussel 30 11 30 17 Helsinki 3 1 3 2 Stockholm 44 81 44 M Ziirich 42 72 7 42 81 Bankpapler New York ƒ MVü IMV Brussel I 3 M I 30 20 O 2609 40 O 2607 Stockholm 44 78 44 94 Zarich 42Ü7 42 M