Goudsche Courant, vrijdag 2 augustus 1940

Vrijdag 2 augustus imo Vorming van korpsen N S B vergaderingen 50 0mm ipW ÏNOPDE iJ TlELKAART een 6 2 of IJ Attguthu in De textielgoederen eJi datum verdeeld 7eü wderen welker ver4 vt ibruiker buiten de W it l2êr gekocht kunneu wor tolevering van eft Voor el 2ondermk vastgesteld 1 t l textielkaart of i l gevallen op een spe r Bing afgegeven door den mr l ttibai van Textielproduc w handel f teJ uitaluitenH ver T op speciale vergunnini j l dw den dlstributie j onder b genoeirade Rijk persoonlijke lextielkaart jP MUfAracht honderd genumijjije pwten n I veertig punten arijütode den geheelen geldigteültoir van de textielkaart n I a At J W t n n 1 1 j iW limnen worden en lestig tiiiiti slechts van 1 Nov j OI i l 1 gebruikt kun si n duJdelijk op de tratüelkaart af Hierop is slechts één uitmJLm B I deze dat de houder van noonlUke lextielkaart wanneer ru Mg ï t punt verwij a én groot tuk kan aanKj Hi il het tJjdvat 4an 5 Augus it 1 Novembtr a s bok al j dit iaën 4 n 40 punten gewaaraeerd miKekt vanitelf dat hu zich daarliet 1 Noïembtr a niets meer op lextielkaart kan aanschaffen iMTinden zich op de textielt boiinBi voor maas of stopgaren 1 voor naaigarer Tesiiotte bevat de textielkaart 20 k toofdletterï aangegeven pionnen R hebben ook geen puntenwaarde K Hjn bestemd voor eventueele ex i sentrekkingen van bepaalde tex orfertn Wanneer deze bonnen bnilkt kunnen worden zal in de ni per radio worden bekend ge kt De persoonlijke textielkaart Int voor het strikt persoon Jlk lebniik van den houder voor met btl betreft de daarop verkrijg fm klwtünptukken kleedingstoffen gprei Voor den aankoop van huis Bdeljkf artikelen kunnen ecJiter de urwi ui alle leden var een gezin mmm gebruikt worden b v 10 Wen nn de kaart van ieder gezins Ds ie textielkaart strikt persoonik si ij bepaald dat lo se van de iielkaart verwUderde ten ongel dig zUn en dus t door detaillisten njogen worden KftnoBen De punten moeten door H sfllist van de textielkaart geT Kwnlen JÖ IW der vrijgestelde textislproPwo il ongewijzmd gebleven JCa liet over icht van hel aantal pta TOof verschillende artSelen pH dM WW kunsuUden dameskouJ Pt voor wollen half wollen of kousen 8 pt worden gere bm heerencoatulA wor r W wor een jongenspak 46 pt iamejjapon van kunstzyde ver Cl P J van JiaBwoI katoen of Unnen neemt W voor meisjes bedraagt dit res lak 12 en 22 pt Een regenjas M gummi deze zijn vrij kost fcZ 56 pt den dames 45 pt den r M en den meisjes 36 pt V WMKmWDKBNST SBTTEMBER ZONDEK MAATJE inj jven van den wnd aecre nd hoofd vaa het p van Financiën aan de der directe belastingen jJT ee W dat ten behoeve r w iienrt tot I Septem w al particu zal worden gebezigd op fcei weg zonder dat de be S Ifc f J e zijn voorzien srr belastingmerk In WH S t angen zij een be g J ae commandant van het E t verklaart dat ttiiZr nenummer en be l Rdiude rywid voor dienst r lt caZ D t schrijven e aandacht van den RtBl gemeente VEKDKONKEN i ïïh e Anih n e n Wrr dat met Z P Amhem jj wn toen deie reed een B t tgevaren te water W haar fiets in d n mel m meegesleurd Zü ge ier schepen aan irtr S 8ingin tot redding B gesteH ataagden L W l i midd beeft HIL over ot ger nog niet opgehaald GOMBrnxÊmam van kiiksoom MSaAOI VEKEISCBr Verschenen is en verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende het vormen vrfn korpsen Mannsehaflsverbande Btykena éme verordening beho het ven men van of korpalocrit geschoeide en op htt bevelsbeginael gebouwde organisaties welker leden in gesloten formaties of in uniform jn het openbaar optreden de goedkeuring van den Rijkscommissaris Het verzoek om goedkeuring moet iBhouden Den naam van de organisatie Naam en adres van den verantwoordelijken leider van de organisatie De statuten of anderszins die de doelstelling d structuur en den aard der werkzaamheden van de organisatie bevatten Gegevens omtrent het verband ofde samenwerking met andere organiMtiea De verantwoordelijkheid van den leider strekt zich in het bözonder uit over de discipline in de organisatie en over het naleven der statuten Een nieuw op te richten organisatie kan haar werkzaamheden eerst lu verleening der goedkeuring aanvangen Reeds be ta Bde organisaties in den zin dezer verordening moeten binnen een maand na het in werking treden van deze verordening alsnog bovenbedoelde goedkeuring aanvragen Hy die een organisatie in den zin dezer verordening vormt zonder de goedkeuring van den Rijkscommissaris voor bet bezette Nederlandsche gebied aan te vragen of ten aanzien van en reeds bestaande organisatie niet alsnog deze goedkeuring aanvraagt wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en geldboete van ten hoogste veertigduizend gulden of met een dezer straffen voor zoover niet ingevolge andere bepalingen een hoogere straf is bedreigd Hetzelfde geldt voor hem die zich bü een niet overeenkomstig deze verordening goedgekeurde organisatie aansluit dan wel dezelve op andere wijze steunt MAXIMUMSNELHEDEN VOOR MOTORRIJTUIGEN Inwerkingtreding 5 Augustus De R ljkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft bij verordening no 73 betreffende de snelheid van motorrijtuigen het volgende bepaald De maximum toegelatoi snelheid bedraagt 1 Binnen bebouwde kommen voor alle soorten motorrijtuigen 40 km per uur 2 Buiten bebouwde kommen ook op de autosnelwegen a voor personenrijtuigen die met inbegrip van den bestuurder ten hoogste 8 personen mogen vervoeren en voor motorrijwielen met of zonder zijspan 80 ktn per uur r b voor andere motorrtijuigen 60 km per uur Het l venstaande geldt onverminderd de bestaande bepalingen volgens welke slechts gereden mag worden met een kleinere snelheid dan 40 km per uur De Duitscbe weermacht de dienst btueaux van den Rijkscommissaris de SSdoodskopformaties de grenswacht dienst Grenzaufsichtsdienst de technische hulpdienst Technische Nothilfe de Rijksarbeidsdienst en de Duitsche en Nederlandsche politie er brandweer evenals ambulance motorrijtuigen en motorrijtuigen van diensten voor eerste hulp en van artsen die als zoodanig te onderkennen zijn zijn van de bepalingen dezer verordening uitgezond d voor zoover de uitvoering van van overheidswege gegeven opdrachten of de vervulling van plichten welke uit dienst of beroep voortvloeien tijd verwscht een en ander voor h geval vertraging gevaar zou opleveren Hü die opzettelijk of door z n schuld in strijd met de bepalingen dezer verordening of met de te harer uitvoering uit te vaaroigen nadere voorschriften handelt wordt voor zoovt vt geen strenger straf is bedreigd met hechtenis van ten hoogste 30 dagen of met een geldboete van ten hoogste aOO gulden gestraft Handelingen als bedoeld in het vorige Hd zijn overtredingen Deze verordening treedt Maandag 5 Augustus in werking DOODELUKE ONGEVALLEN IK ZEIST Op den Woudenbergschen weg nabij de idtspanning De Pyramide is gistermiddag het wee jarig kind van ds Zemel uit Vianen die met zijn familie te Zeist de vacantie doorbracht door een aufobus aangereden i gedood Op den Amersfoortschen weg werd een 45jarigen fabrikant £ e van b0 rijwielpad ten rflweg wüde oversteken naar zijn woning door een luxe auto gegr ien ai op slag gedood IN DEN HAAG XN AM8TBKOAM In een pstoravond in Den Haag doOT het district s Gravenhage van de Nationaal Socialistische Beweging georganiseerde pippaganda vergadering heeft ds Reeser een rede gehouden over Neerlands toekomst en de N S B Herinnerende aan de brochure van dr Colijn Op de grens van twee werelden ontkende spreker de juistheid van deze stelling De bedoelde grena zoo zeide hij zijn wtj reeds eenigen tijd gepasseerd De oude wereld de wereld van de parapluie het symbool van zwakheid van angst en van zich verschuilen lijn A ij kwijt We zijn de nieuwe wereld ingegaan de wereld van het zwaard het symbool van kracht van idealisme en van geloof De op dit oogenblik allesbehecrschende vraag is welke plaats zal Nederland in deze nieuwe wereld innemen J Wat gaat er met dit land gebeuren 1 Er zijn Wederlanders die dat niets kan schelen Dat zijn menschen met een hofjeageest anderen willen den toestand van vófe tien Mei terug Dat zijn zij die het toen zoo slecht nog niet hadden Weer anderen willen nieuwen wijn in oude zakken Zü zijn vcreenigd in de Nederlandsche Unie Sar oefende acberpe critiek uit op dez organisatie en haar voormannen Ook ndere eenheidspogingen van de laatste dagen werden onder de loupe genorapn Hü concludeerde dat zij zonder uitzondering schipbreuk zullen luden omdat zö geen van allen een organisch geheel vormen Bovendien zoo ging da Reeier verder zijn ze alleen maar nationaal Niet socialistisch Alleen de N S B brengt dat Nederland wordt nationaal socialistisch Of het Duitach dan wel Nederlandsch nationaalsocialistisch wordt hangt af van het Nederlandsche volk zelf Het is dom tegen den nieuwen geest in te gaan of te trachten hem tegen te houden Spr gaf vervolgens een uiteenzetting van de verbondenheid van bloed en bodem Spr besloot zijn rede met te betoogen dat de N JB nog werkt aan het fundament van het gebouw dat zij bezig is op te trekken Mwaert rraekt ia AmstetdaaL tn de Apollohal in Amsterdam bield de N S B in Nederland een groote bijeenkomst waarop door den al l gemeen leider ir Mussert en den hoofdopsteller van hel Nationale Dagblad Rost van Tonningen bat woord is gevoerd Ir Mussert gaf een visie op de toekomst de heer Rost van Tonnin en sprak over de socialistische gemeenschap Hij begon met te zeggen dal de reactie nog steeds de warme zetels bezet houdt Thans ecbtpr beginnen de reactionnairen de hakken der N S B leiders te likken Dit is een gevaar voor de beweging waariil slechts ware socialisten thuis hooren Van ganscher harte zeide spï willen wy de hand toe steken aan die socialistan die door hun vroegere leiders op een dwaalspoor ziJn gebracht Sprekende over het driemanschap van de Nederlandsche Unie noemde de heer Rost prof De Quay den werkelükan leider dit blijkt uit het feit dat de katholieke bonden op aanwijzing van de geestelijke adviseurs en bloc naar deze Unie worden gedragen zooder dat van de leden individueel wordt gevraagd wat zij willen Ai n de mannen van de reactie zal het te wüten zijn als in den komenden winter hongersnood mocht ontstaan Wij hebben thans 600 000 werkloozen zeide spr den Opbouwdienst inbegrepen terwijl hier veel werk wacht op uitvoering en Duitschland om goe deren schreeuwt die wij zouden kun nen leveren Daarom moeten alle socialisten uit welke rijen ook elkander de hand reiken L aten de vereenigde socialisten de bastionhen van het kapitalisme innemen Besliss d in de arbeidsordening moet zijn de totale behoefte van het volk Spr somde een aantal plannen op die al jarenlang op uitvoering wachten en die geen kans kregen onder de vorige regeering Het kapitaal het Jodendom en hetpolitiek Christendom staan weer vereend tegenover het nationaalsocia lisme Welnu laat dan dit socialisme nog eenmaal aanstormen Sprekende over zün functie als commissaris der S D A P zeide hü dat hüdaarvan geen misbruik zal maken voor de propaganda zijner wereldbeschouwing Zoo eerlijk mogelük wil hü den S D i P ers den weg wüzen naar de bevryding Alleen in de vergaderingen der N S B zal hü propaganda maken De nieuwe tyd brengt het socialismevan den geest J Na de pauze nam ir Mussejrt bet woord In Hun leiders hebben hen verlaten de zuilentheorie waarop zy vertrouwden is in elkaar gezakt Wü weten reeds jaren dat de democratie geen waarde heeft Zü geloofden er in Er zün nog honderdduizenden menschen die van de wereldrevolutie welke zich thans voltrekt niets begrypen Europa veranderd van aangezicht Er zal een bond van Gprmaansche staten onder leiding van Duitschland kom l in het Noorden en een bond van Bomaanscbe volken in het Zuiden Er is een man die dezen bond van GerImaansche volken tot stand brengt Ik LcveMaa4tilehnidMribtiÜe BROOD BONS 81 t m M van het broodbenboekje 20M gram gewoon kvMd of 25W tram roggebrood VMV de periode 29 JFali t m 4 Ai t w met 4 dagcB stfa f ellaor SUIKER BON No 66 1 K G suiker gcMBg tot en met 23 AugBstiis MEEL BON no M Z A ons tarwebloem f larwemee of boekweitmeel il rogscMaem of roggemeel of xeibrttteni bakmeel geldig tot en met 9 Aogustus BOTER EN VET BONS 1 2 3 en 4 van de boter kaart 250 gram boter geldig tot en met 23 Augustus BQNS 1 en 2 van de vetkasrt 250 gram margarine eemel ten vet of boter geldig tot en met 23 Augustus BONS 3 en 4 van de vetkaart 250 gram boter met 10 cent radactie per 250 gram geldig tot en met 23 Augustush THEE OF KOFFIE BON no 85 H OM tliee ef H pond kaffle gehBr tot en met 2 Augustus PETROLEUM PETROLEUMZEGEL Periode Hl 2 Uter petraieilm geld tet en met 11 Augustus GRUTTERSWAREN BON M 5 2S gnua iQst el tOttamttA geMit tot ca bM 11 Augustus BON B IM 25 gram kavcr Kwt et kavervMiken tt gort gnrttca geldig tot eo met U Anga stus BON M ItS IM gnm maizcas I grieniwei t rmiMmgpetOa geldig tetéa met 11 Scirtembei BON ne 11 IM gram maearaai f vermièelU 9t sfoghetti gri g iat en net 11 Septemba MOT BRANDSTOF Eerste periode verlengd lat 4 Augustus Tweede distribotie periode Urapt vaa 4 AagiKtos t m 31 Augustas Verveersvergunningen eiT Teewijsingeii van motorbrandstof moeten opnieuw worden aange vraagd op de gebruikelijke formuBeren heb vertrouwen aldus spr in zijn plann met ons land Wij Nederlanders heljben 300 jaar ons gezicht naar het Westen gehad Toen wij zeiden Keer het naar het Oosten waren wij landverraders Niettegenstaan alles heeft ons land mits het Nederlandsch nationaal socialistisch woidt een goede toekomst Wordt het echter niet Nederlandsch natkmaalsocialistisch dan zal het Duitseh nationaal socialistisch worden Ons nationalisme is de liefde voor volk en vaderland waarvoor wy offers willen brengen in steeds grootere mate On volk is een werkgemeenschap voor de weikers moet men respect hebben Hij is een goed nationaal socialist die een goed volksgenoot is In ons officierskorps hooren karaktervolle kerels die leiding kunnen geven thuis De eisch mag niet zyn of men met vrucht het eindexamen H B S heeft behaald De Nederlandsche Unie beeft slechte een idee hoe houden wü de N S B tegen Negen jaar hebben wy het uitgehouden aldus de heer Mussert wy zullen het thans ook volhouden Met nadruk zeide spr zonder nationaal socialisme heeft ons volk geen toekomst VESTIGINGSWET KLEINBEDKUW Bij beschikking van den secretarisgeneraal van het departe ent van Handel Niiv eid en Scheepvaart is bepaald dat de terrtyn van 6 maanden bedoeld in artikel 1 elfde lid van de V igingswet Kleinbedrijf tem aanzien an den beschikking van den minister van Economische Zaken van 2 Januari 1940 waarbij deze wel van toepassing werd verklaard op het centrale verwarmmgsbedrijf met 6 maanden wordt verlengd BEZOEK VAN DR FISCHBOECK AAN Di AMSTERDAMSCBE raVECTENBECRS Gisteren heeft de heer dr H Fischboeck commissaris generaal voor financieele en economische aangelegenheden in gezelschap van mr L J A Trip wnd secretaris géneraal van het Beparlement van Financiën en den heer dr A BOhler den vertegenwoordiger van den gevolmachtigde voor de Nederlandsche Bank een bezoek gebracht aan de rffectenbeurs te Amsterdam MeZXEKKORPS OPBOUWOiENST BÖ het 78c korps opbouwdienst te Amersfoort is een muziekkorps opgencbf Het staat onder leiding van den he P j F Paid i VERHOOGI Kl VAN DEN TABAKSACCIJNS Met ingang van 15 September a i In het verordeningenblad is een besluit opgenwnen van den secretarisgeneraal van het departemfnt van Financiën betreffende verhijoging van den tabaksaccijns Daarby worden met ing4ng van 15 September 1946 verhoogd De accijns voor sigaren mrt dichtgewerkten kop wegende per 100 stuks 3 A kg of moer van 12 Vk irocent op 20 procent De accijns voor andere snaren van 17 Vil procent op 25 procent De accijns voor rook en ptruimtaba en snuif vai 22 procent op 30 proceirt Alles gerekend van den kleintiandelsprijs De accyos op sigaretten thans 50 bedragende wordt met 10 opcenten gebracht op 55 procent De secretaris generaal vart het departement van Financiën kan voorschrüven dat op het tijdstip van het in werking treden van dit besluit fabrikanten en groothandelaars de bü hen voorhanden niet gebruikte zegels moeten inleveren teneinde tegen andere zegels te worden ingeruild Degene die de voorschriften van dit besluit en 8e uitgevaardigd ter uitvoering daarvan overtreedt wordt ge straft met n boete van ten minste vijf en twintig en ten hoogste duizend gulden oiiverminderd de inbeslagneming en verbeurdverklaring van de zegels waarvan de voorgeschreven inlevering is nagelaten De Nederlandsche Opbouwdienst EERVOLLE DIENST TEN BEHOEVE VAN VOLK EN VADERLAND By verordening van den Rijkscommissaris is betreffende den Ncderlandschen Opbouwdienst o a het volgende Isepaald De Opbouwdienst is bestemd om de leden van de vowroalige Nederland sche volksgemeenschap in de gelegenheid te stellen nuttig werk ten behoeve van de Nederlandsche volksgemeenschap te verrichten Hij is een eervolle dienst ten behoeve van volk en vaderland Aan het hoofd van den Opbouwdienst staaii De commandant Arbeitsleiter Het hoofd der administratie Verwaltungsdireklor De commandant en het hoofd der administratie worden door den Ryks conunissaris voor het bezette NederlandscKe gebied benoemd en ontsla gen Zij staan onder den secretaris generaal van het departement van Algemeene Zaken De jaarlüksche begrooting van den Opbouwdienst wordt op grond van een gemeenschappclyk voorstel van den commandant en het hoofd der administratie door den secretarisgeneraal van het departement van Algemeene Zaken in overeenstemming met den secretaris generaal van het departement van Financiën vastgesteld Zü behoeft de goedkeuring van den Rykacommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied De secretaris generaal van bet departement van Algemeene Zaken vaardigt de voorschriften noodig voor de uitvoering van deze vej ordening uit Deze worden in de Nederlandsche Staatscourant bekend gemaakt Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht tot 15 Juli 1940 De ramp van de Bulgia BEGRAFENIS DER SLACHTOFFERS Op den morgen van den twaalfden Mei werd in de buitenhaven Van Vlissingen het vaartuig der Nederlandsche marine Bulgia door de uitwerking van een bom getroffen Hierdoor verdween de bodem onmiddellyk in de diepte Van de vijftien opvarenden wisten er twee zich het leven te redden Zij werden naar het ziekenhuis Bethesda overgebracht De overige dertien manschappen kwamen bü de uitoefening van hun plicht Mn het leven Verleden Dinsdag na 2Vi maand werd de Bulgia door drijvende bokken gelicht en konden de lüken van twaalf slachtoffers worden geborgen De doeden werden gisteren op de aigemenie begraafplaats te Vlissiagen met militaire eer ter aarde besteld Onder groote belangstelling jun het publiek nam te ruim drie uarae plechtigheid een aanvang Dr Th van der Byl kringcommis saris van het Roode Kruis die zich met de zorg van het id tificeeren der slachtoffers en met bet laatste eerbetoon voor hen had belast bracht namens den conunandant van de Bulgia een laatsten groet aan zün mannen en dankte hen voor de pliehtslietracbtlng in dienst van het vaderland Namens het gemeentebestuur en aamena Ie VlissInsKbe Dr van der BUI buldiade vervolgeoa namens het Roode Kruis de gevallenen die hui roeping in dienst van bat vaderland heb M vervuld Ook bj legde een krans Voor de Deutsche kriegsmai ine ta acht kapitein luitmant ter e Ga ja aan de d q pere gevattenaa een laatste saluut waarna hy een krans by de groeve gde Als vertl enwoordiger van de Nederlanttoche marine sprak luitenant ter zee tweede klasse MuUer Twee familieleden der slachtoffers spraken daarna woorden van afscheid Een van hen uitte den wensch dat da Staat der Nederlanden de taak en de plicht waarvoor dezfe mannen gevallen zyn zal weten te vervullen Ds J S Hartjes Ned Herv predikant wees op het licht van het offer dat aan deze groeve valt maar ook het licht van de eeuwigheid Godi UY Geen communisten gemeenteraden ZETKL8 BLUVEN ONBEZET De burgemeesters hebben opdracht gekregen aan de leden van hun gemeenteraden welke behoorai tdt de Communistische Party Nederland en tot de Revolutionnair Sooialistische Ar beiders Party mede te deelen dat zö in het vervolg niet meer mogen deelnemen aan de werkzaamheden van den Raad Hun zetels zullen onbezet bUjveoi HET NEDERLANDSCHE t RECHTSFRONT Door den leider der N S B is dezer dagen het Bechtsfront gesticht een organisatie die drie onderafdeelmgen omvat n L 1 Justitie 2 Politie 3s Vrije Beroepen advocaten en notarissen De bedoeling is dat in het Rechtafront alle ambtenaren beambten en geemployeerden van hoog tot laag worden ingeschakeld aldus meldt men ons Als leider van het Rechtsfront is benoemd Mr H M Fruin rechter te Alkmaar die zal worden terzyde gestaan door mr H de Brueys Tack als secretaris Tot hoofden do onderafdeelir g zij aangewezen 1 Voor Justitie Mr H M Fruin voorloopig 2 Voor Politie ae heer C Ch WaK raven jommissaris van Politie te Alkmaar 3 Voor Vrye Beroepen advocaten en notarissen mr R van Senechten t Utrecht SLACHTOFFERS VAN ENGELSCHEN BOMAANVAL BEGRAVEN Onder zeer groote belangstelling zijn gistermiddag te Eindhoven de vier slachtoffers van de Britsche bomaa val in den nadit van Zondag op Maandag op de algemeene begraafplaats ter aarde besteld Allereerst werd het stoffelyk overschot van mej van Gent aan den schoot der aarde toevertrouwd De kist wa bedolven onder bloemstukken Aan d groeve voerde o m het woord de heer R Fleischeuer hoofd van den gemeentelyken luehtbeschermingsdienst dia tevens den burgemeester vertegenwoordigde Vervolgens werden de echtg ioot van den spodtwegmachinist van Damme en haar beide zoontjes Hendrik csl Cierrit begraven die alle drie in eeg graf werden by gezet De sdioolkameraden van de jongetjes bewezen mede de laatste eer De wethouder van onderwys dq heer P van der Putt was hierbij aanwezig Wederom spraken het hoofd van de luchtbescherming en J roordvoerders uit de buurt en daarna jSk Wesseldijk naar aanleiding van I r 15 Het Onze Vader besloot ook hier de even sobere als roerende plechtigheid Tal van bloemstukken dekten de baar k ONGELUK OP ONBEWAAKTZN OVERWEG Gistermiddag omstreeks half vier ia het tweejarig kind van den woonwagenbewoner Reuvers op den onbewaakten overweg te VeeMndaal door een trein gegrepen en op iÜg gedood é KUNST EN LEHEREN PROF DR W MENGELBERG IN ONS LAND TERUG Donderdagavond kort voor elven la de NederTaüaMhe dirigent prof dr Willem Mengelwrg in ons land teruggekeerd In Keulen had hij na een kort bezoek aan Frankrijk een nacht doorgebracht en vandaar is hij naar do Nederlandsche hoofdstad doorgereisd Dr Mengelberg zal enigen tijd in Amsterdam verblijven voor bet voeren van besprekingen ADVERTEERT IN DIT BLAD =