Goudsche Courant, vrijdag 2 augustus 1940

LANGI KLAASI vah de baggermolei Hét slimme snijdertje Dat den rem overwon achtjfiTige Rolf zat met een mtstrooittg gezichtje aan tafel Hij had dan ook mei reden om treurig te zijn Stel je coot d volgende dag zou zijn kleinste zus e Mteke jang z n en h had niet een een cadeautje voor haar En het ergste ooj de anderen u el f aura z n oudste zuster had een prachtige doos vot houteri beesten gekocht E ert had een poppenhuis voor haar gemaakt en Cora een 4toom van een poppeiurk Rolf stak daar wel erg bij af Bn hij zou en trilde niet met lege handen bij zijn zusje aankomen Ze ums de jongste en werd eigenlijk loel een beetje vertaend door ha ar vier broers en zusjes maar och ze ums ook zo Uef Op tafel lagen een paar kinderkranten Waf stond daar Éen mafcfeelijfc knutselvterkje dot je niet fcosT Dat je mets kost die UHMrden maakten indruk op Rolf Vol ijver begon hij te tezen en ol lezende klaarde zijn geacht op Dit zou hij maken voor Mieke Het kostte hem mets en met dit speelgoed zou ze vast dolblij z n Rolf was ineens een en al oer Neem een stuk karton stond er in de fcroitt en knip daartNin een ronde schijf die driemaal zo groot moet zijn als de schijf van ome afbeelding Rolf iras al naar de kost gedraafd Mooier kon het niet daar lag een stuk unt karton Met z n passer trok h j een cirkel en knipte die netjes uit Gelukkig dat hij op school al een beetje knutselen bad gehad Hij wist tenminste dat alles heel netjes moest gebeuren Teken op de ene kant een ttogelkooi en op de andere een vogeltje echter omgekeerd ten ojjzichte can de koot zei de krant Oe dat was duidel fc Het een potlood met een tcÈme pont gewapend ging Rol aan het merk Eer lijfc jgezegd Hiel het hen niet mee Hij uws geen slecht tekenaar maar het duurde toch enige t d tH ordat h een mooi fc tje en een behoorlijk pogeltje had getekend Hoor ja als je maar goed naar het voorbeeld keek ging het best Haak vervolgenM recfctt en links van de seMif een touwtje init Z at wat gauw gebeurd Draai je nude sch aan de touwtjes vlug In traad do üfkt het attof vogel in de kotd at iMf probeerde het en hij was verrukt over het resnl t H ermMfcte aick tod ec kwartier met het tpeasgoadi BH had i zler van ziin werk Hiefce was zo blij mat haat soffetkeoi dot z haar andere eodeaux haa aver kot noaPd was W WWW WI W W t Wlt WWWWIWWWW W t W IM I W M lMM l Wast offeent waid Jao a m kM badwid te t vm Naaft boa tand da teU nrt Sa Wixeit zat v da e n een I klein tadje vele eeuvren ge zat de raad der oude en wqInwoners in zak en as Er gekimrdea daar vervelende dingen Kjet ver van het stadje namel k noode een vervaarlijke reus Grimtr toteyn geheten Deze reus huisde in en groot hol dat zich in bet diepst van de berg uitstrekte en van dezen j die eigenluk een echte boeman Wi ondervonden de bewoners van li aardige stadje veel last De grote ir in was zich van zUn sterkte en micbt bewust en daar maakte hij B sbniik van door de arme rustige ir voners op alle manieren te ringeloren en te plagen HU werkte nimmer die luilak ir ar eten moest hij toch En daarom e te hü dat de mensen hem van alles z iden verschaffen waarm hij trek ri d Bet beste en lekkerste was nog n t goed genoeg voor hem Dat was r uufiyk een hele belasting voor die ni nsen want de reus kon wel net zoV i cl eten als dertig gewone mensen I I ga daar nu maar eens voor zor i och hoewel ze helemaal niet war a Ingenomen met dien duren kost a tger konden ze niet ontkomen aan i ü plaag want als men bet durfde rfgen niet op tyd aan zijn verlan C s te voldoen dan wist hQ hen wel f dwingenl Ms die meneer Grimmelsteyn KV aad werd kon men het geducht rken Dan liep hij stampend en avend uit zijn hol tot vlakbi het idje en ging languit Uggen Hü zette a wangen flink bol en dan bli s hü uti alle macht Er woei dan een ge chte storm door de nauwe straten fat men bijna niet op de been kon ven dikwijls woeiai de pannen van daken en de vensters vlogen wel n scherven I 2teiets is natuurlijk f Te van prettig en daarom deed B maar het verstandigst de wen 1 van den reus terstond in te willi Op den duur echter druktm die gro r uitgaven zwaar op de bewoners i eds vele mafen was de burgemees I met zijn raad bijeni gekomen om t vraagstuk te bespreken en vele i men had men al geopperd om an dien lastigen reus te worden ver üt maar nog nooit had iemand im gezien iets uit te vinden dat af jf e blee Nu had zich nog niet zo lang gele vti ir de stad een vreemdeling ge eitigd een klein nietig manneke n was snijder van beroep en men 1 hem de ganse dag achter het ven r van zijn huisje zien zitten hisüg tCmd en knippend en naaiend aan kleren die hij maakte voor de ensen Het was een echte vrolijke 1 aas EO klein als hij was r i Snijdertje s voorstel Oroot was de verbazing toen deze D r t Vogeltje i de kooi voor n verjQarsideau leine zus middag plotseling het snijdertje de deftige vergadering der wijze raaosleden binnenstapte en zich familiaar op een zetel zette Hq kwam ternauwernood met zijn korte beentjes op de vloert De achtenswaardige burgemeester keek hem over zijn bril streng aan en vroeg wat Mi hier kwam doen Toen maakte het snijdertje een buiging en zei dat hg een voorstel wilde doen Niets meer en niets minder wil de hq dan de stad voor altqd van reus Grimmelsteyn verlossen Als beloning daarvoor vroeg hq de klandir zie van alle heren van de raad De deftige oude heren keken elkaar eens verwonderd aan ze kuchten en streken weifelend over hun lange grqze baarden Eigenlijk wisten ze niet goed wat ze van dit rare manneke moesten denken Em delijk humde de burgemeester en zei dat het snijdertje dan maar eens moest uitleggen op welke wqze hü dat waagstuk dacht uit te voerenl Maar neen dat wilde het snijdertje niet dat geheim wilde hij voor zich houden Maar zei hq het kwam er immers ook met op aan Als hü maar zorgde dat het hem gelukte ei als liq op de beloning mocht rekenen was het toch in ordel Weer keken de heren elkaar aan Toen fluisterden zij wat onder elkander en tenslotte zei de burgemeesterplechtig dat men het voorstel van hetsnijdertje aanvaardde Als hij kanszag de stad van reus Grimmelsteynte verlossen mocht hij voor altijd delaken pakken der raadsheren maken jen bovendien zou men hem nog eenzak methonderd zilveren daalders schenken I I Jakko het vrolijke snijdertje maakte een buiging en beloofde terstond aan de slag te gaan Binnen een week zou men geen last meer onder vinden van den reus beloofde hij En toen verdween hij haastig nagestaard door de raad Jakko op stap Reeds de volgende dag ging Jakko op stap Lustig fluitend liep hij de stadspoort uit het zonnetje scheen yrolqk op het land Hü sloeg de weg m naar de berg waar reus Grimmelsteyn nog in zqn hol te slapen lag reeds op een half uur afstand kon je hem horen snurken De blaadjes aan de bomen trilden ervan Spoedig stond Jakko voor het hol en hij keek naar binnen Hela luilak Kom er eens uit brulde hq met een stem zo zwaar alshq kon Het snurken hield op Een luid gedreun klonk in het duistere hol en daar verscheen met een nqdig gezicht d vervaarlijke reus aan de ingang Zo ben je daar eindelqk luiwammes bulderde het snijdertje Hetwerd tijd Heb je niets anders te Ik daag je mt mor eea mtithyi Drie iingtn aJltn we attehei doen maar m td en krack voor aéig zifa Nou het laatste zei Jakko Kük deze berg heeft aan de zuidzüde etaa steile helling We klimmen naar boven gaan aan het uiterste randje vande rots staan ea springen dan in dediepte Ontdaan staarde reus Grimmelsteyn omhoog Ben je nou helemaal mail hqgdehq Dan breek ik m n hals Bah wat n bangerd ben je toch smaalde het snqdertje Denk erom als je dat ook verliest moet je deb ien nemen dat is afspraaki Ten einde raad volgde de reus hem en samen beklommen ze de berg Het snüdertje telde een twee drie Tegelqk sprongen ze van de steile rots Maar Jakko ontplooide vlug een grote paraplu die hü had meegebracht en daar zweefde hü lekkertjes mee naar omlaag De reus echter plofte met een zware bons die in het stadje als een soort aardbeving werd gevoeld beneden op de grond I Oaar lag hq kermend en lelük bezeerd Even later stond bet snüdertje naa hem veilig geland Oat Ieek weer nergens op hoonde hq Nee vadertje pak jü maargauw je biezen je bait met al jedrukte geer kn voor de neuswaard En ga maar gauw vóór ik jeeen flink pak rammel verkoop En nog diezelfde dag vluchtte reus Grimmelsteyn het land uit Tegen zo n geweldenaar kon hü niet op f Maar het imme snqdertje kreeg zqn zak met zilveren daalders en de bestelling voor twaalf Zondagse pakken voor alle raadsheren den burgemeester incluis En je kon hem weer alle dagen zien zitten achter zijn raam lustig de draad trekkend en vrolijk fluitend doen dan hier je dag te verslapen De reus keek zeer verstoord neer op het kleine kereltje en schudde wild zün verwarde haardos Wie ben jq wurm t Hoe durfje mq uit mqn slaap wekkenT Het snqdertje sloeg zich manhaftig op de borst en zei Wie ik ben Ik ben de sterkste man uit het land Ik heb gehoord dat jq zo n grote lummel bait en debrave mensen uit ginds stadje lastigvak met je druktemakerü Jq bent telui om te werken en laat bever demensen voor je zorgen hè Maardaar kom ik eens even een eind aanmaken befrepen I Reus Grin ielsteyn keek woedend en minachtenll het kleine ventje aan dat hü wel met zqn pink zou kunnen vermorzelen oi dat daar nu zo n hoge tocm tegen hem durfde aanslaan Maar de zelfbewuste toon van het snüdertje bracht den groten kerel eigenlqk wel een beetje van zijn stuk Grimmelsteyn was wel sterk maar in zqn hart laf Zo zo bromde hü in z n baard besluiteloos neerkijkend En wat wouje dan wel Jakko nam rustig plaats op een boomstronk Ik daag je uit voor een wedstrqdl Drie dingen zullen we allebeidoaj waagstukken waar moed enkracht voor nodig zün Als je ze alledrie tot een goed einde brengt beterdan ik bet doe mag je blqven als je t er niet goed afbrengt verdwün jevoorgoed uit dit land Goed begrepen Ongerust ging de reus van zün mebeen op het andere staan en hü krabt elde in zi n baard Eto wat zqn die dingen vroeg hü benauwd Het snüdertje wees op een meer dat aan de voet van de t erg lag Een vogeJ die van honing leeft In het Congogebied leeft een vogel die blijkbaar alleen maar honing eet De negers noemen hem Saara dat betekent honingvogeL Om zijn voedsel te krijgen heeft hq de hulp van mensen nodig Als de honitigvogel schreeuwt weten de negers dat hij weer een honingnest heeft ontdekt Dan vliegt hij de negers die hem willen helpen vooruit en wtjst hun ite weg Bij het uithalen van het bijennest valt er voor de honingvogel zoved trf dat het de moeite van het weg wijzen best waard is Kük we stappen beiden in dat water en duiken onder Wie het langst onder blqft heeft gewoimml De toedstrijd Ze gingen naar bet meertje De reus haalde ziJn longen vol lucht en allebei tegelijk doken ze onder water Twee mmuten drie minuten toen kwam Grimmelsteyn met een paars hoofd hqgend en proestend weer boven Maar pas na een kwartier dook het hoofd van het snijdertje weer op Vrolqk lachend zei hij Wel wel grote kerel Je waser al heel gauw weer uit hè Dat is ununer één verloren voor je manneke Kwaad ep beschaamd keek de reus voor zich Hq had niet gezien dat het slimme snijdertje egn holle rietstengel in zün nond had genomen en die boven water had gehouden zodoende hicfat inademend Ziezo nu nummer twe je hebtdaar een dik lang touw liggen zie ik Wé zullen ieder een eind daarvanvastiu ud i öi dan moet je maar proberen mq omver te trekkenl Reus Grimmelstejm lachte smalend Nou d4t zou hq wel beter klaarspelenl Hü nakte het ene eind van het dikke touw en liep vooruit om het uit te roUen Toen ging Jakko Toor een boomstronk staan ea sloeg vlug em Itia daar omheen Klaar riep hi Trekken dantnaarl 0e reus trok i trok hü werd vtaoTood van inspanning hü blies en snoof en trbk uit al zijn macht aan het touw Maar wat hü ook trok het mJüdeitje lachte en bleef kalm staaal Nog jwrder en weer harder ndcte de ma aan het touw tot hü eindelqk uitgeput was Toen gaf het snijdertje apeeaa een flinke ruk aan het touw eo de reus hdkelde vorarover of i o oeosl Hahaha lachte Jakko Wat nstertce vent ben je tochl Dat heb Bcafweer gewonnen us krabbelde hUgeod overeind A LS morgens in de vroegte de sirene over de steent akkerij klinkt om de steenbakkers die onderweg zijn tot spoed aan te manen doet Lange Klaas de deur van zijn huisje in de wei open cj gaat naar zijn werk Hq tiedient al jaren de baggermachme van de steenbakkerq die btJ de leemgroeve uit een vijver kiezel en zand haalt De baggermachme is al heel outi maar Lange Klaas is nog ouder Hq is zelfs zo lang niet meer als vroeger omdat hij zo krom loopt Toen Klaas op een morgen bij de vqver kwami was de plank die naar de baggermolen leidde al weer in het water gegleden Die lelijke kwajongens mopperde hq terwql hij de plank opviste Met de kwajongens bedoelde hij Peter en zqn vnend Frans Elke avond slopen ze naar de vqver en pakten de plank die ze als vlot gebruikten Lange Klaas had hen al een paar keer gesnapt en toen waren ze er niet zonder een pak slaag en draaien om hun oren afgekomenl Toen het die dag avond werd ging Lange Klaas met naar huis Hij verstopte zich achter n hoop stenen rookte zün pijpje en wachtte Het duurde niet lang of Peter en Frans kwamen aaAgelopen In een minimum van tijd stonden ze op het vlot en wildei wegvaren Tot hun verbazing bemerkten ze dat de plank met een ketting was vastgemaakt Zou er onraad zijn Voorzichtig keken ze rond en toen zagen ze plotseling Lange Klaas achter de hoop stenen verschqnen met eendikke linuppel in de hand Peter rendeover het vlot sprong en kwam veiligop de oever terecht maar Frans gleed toen hq op de oever wilde sprmgen uit en viel pardoes in t water Dat was nietZü erg geweest als hij maar zwemmen kon Dat kon hq niet en een paar seconden later was er van Frans niets meer te zien Doodsbleek stond Peter aan de kant Hü Peter kon ook niet zwenlmen hq Eventjes pret In de tram In de tram kwam em Jongetje biimen Het was zo vol dat hü moest staan en zich aan de lus moest vasthouden Gelukkig kon hij er juist met zijn hand bij Even later kwam de conducteur om zijiï kaartje te controleren Het jongetje had namelijk een overstapkaartje Terwql hij één band krampachtig aan de lus hield doorzocht de jongen met de andere zijn zakken maar hij vond niets Daarna wisselde hij van hand hield de andere aan de lus en door ocht met de eerste zijn zakken Weer vond hij niets Toen scheen zijn geduld uitgeput Conducteur ri hij houdt u die lus eens vast dan kan ik tenminste met twee handen in mijn zakken zoeken Hij had gelijk Krimpen zei de onderwqzeres dat betekent kleiner worden Wie kanme nu iets noemen dat bü het wassen krimpt Zeep juffrouw zei kleine Hans Hij wist het zeker Onderwqzer Piet hoe laat is het als de klok zeven keer slatit Piet Half zeven meester Onderwijzer Weet je dat wel zeker Piet Ja meester waift moeder zet de klok altijd een half uur voor behoefde dui niet t proberen vriend te redden Haar Lange Klani gre het gevaar waarin de deuu verkeerde Als hü onder de pig raakte was hij verloren Zonder na te denken sprong hq gekleed ii water en na veel moeite gelukte hel jJ ouden man den jongen bq z n kraait pakken en op het droge te trekken Kl dat al bad hq z n geliefde pqp vetlotètl Lange Klaas heeft Frans maar geJ pak slaag gegeven Hü von4 dat tl jongens al genoeg gestraft waren de schrik die ze hadden gehad Drie dagen later werd Lange Kli tot zün verbazing opgewacht door la jongrais Die twee Jongens waren 1 en Peter die hem een nieuwe piJp kn men brengen Van dat ogenblik li ren Lange Klaas en de Jcwajonio de beste vriendaL RAADSELS No 1 Mün eerste is een geurige diaj l mijn tweede is een bolvormig voorwajl Het geheel dient voor de bereiding tal het eerste Wat ben ik No a I I I Hiernaast staan n t a woordm alle gelijk 4 I de beginletters na W a I I kan zonder verdere 1 I duiding deze woorla I I vinden No 3 Het heeft vier poten maar kan niet lsm Het heeft vleugels n aar kan niet vUsmI Het beeft een oog maar kan niet tiaii Het beeft tanden maar kan niet taii Het heeft oren maar kan niet luiitaill Het beeft een neus maar kan niet ni0asl Het heeft een mond maar kan niet tpnkal Wat zijn deze zeven dlngm Na 4 Meneer Jansen güig naar dé stid a kocht daar een BLTMAEIOOU Wat kocht Uj dus No S ZZZZZZXI z z Z X z s Z X z z Z a Z Z Z iseenv UehtiD duM is oplettendheid nat It het hoofddeksel is voelbaar Imi b aan iets kOBMD to OMI werktiilE to een snel rtjinu te achteraf nol vd u Vul bovenstaande woorden In hel I ste woord kan cp de z ook gelena den van boven luar beneden en lddi naar onder OPLOSSINGEN van de raadsé tut het vorige nummef Een lucifer Paramaribo De ge aude woorden van naar onriM waren Aap Kip Rib DMiim van de sUd b maar De wüzers van de klok 5 Oren Nero 1 Vél zii