Goudsche Courant, zaterdag 3 augustus 1940

ZATERDAG 3 AUGUSTUS 1940 De Dobroedsja kwestie BÖlTEIiLAMÖ rT iJ LBGÏÏBmniCHT VAy HEDSK Haif brandt nog I gOEBAN GEBOMBAEDEERD fc icht no S7 van het Italiauj Wl Srartier luidt al volgt T worfen va tgeiteld woedt SSr I e o 8 jonpte t fï t uitgebroken brand na i M iid nog voort In de Soe i3£i onze vliegtuigen de poorin van Port Soedan gebom f8 5 en een opslagplaats ahmede iSield van Gebcit in brand ge r op het vliegveld werd zware f Bgerichl en werden een tien to grond taande toestellen ge IB Kenya werden nabij Buna concentraties en automobielen g mbardecrd en met machinegewe ri Afrika vlogen vjjandeluke Irfuigen naar Bardia zonder schade l richten Aan de troepen werden Zkm toegebracht Tüdens een aan vaaden v anri op het vliegveld van Suari P 5 I i en drie gewond en zeer lichte Tfrieele schade werd aangericht Irden twee vijandeiyke vliegtuigen rrBefcaïW De bemanning van een 5 r machines werd krijgsgevangen jemSakt JAPAN De nieuwe politieke richting BN VEELZEGGENDE BENOEMING De met de vorming van het kabinetKonoye samenhangende personeelswyBgingm toonen dat de regeering be jj en is een actieve buiten en binBHilandsche pohtiek te voeren Dat is lie mdruk in politieke kringen en inije per nadat een reeks bekwamelopstukken uit industrie verkeer kandel en diplomatie als medewerkersverkregen zijn Ambassadeur Shiraton en de adviseur van het Kwanloengleger Saito treden naar de bladenmelden als adviseurs toe tol hetdepartemertt an Buitenlandsche Zaten terwijl Hoshinc en Ohashi doorpan voor specialisten in zake Mandsjoekwo en China De as benoemingvan genial Koiso tot buitengewoonjezant voor Nederlandsch Ir dië is inteen hjd van des te meer beteekenis mdat Koiso vele jaren in Korea werk laam is geweest en bekend staat alswrwoed voorvechter van de z g Zuidlecpolitiek op het gevaar af met Amenka in de scherpste concurrentie te geraken FRANKRIJK Proce j tegen politici D Zwi TOCHT VAN DE MASSIGLIA Volgens berichten uit Vichy zouden de onderhandeUngen van het Opperste Getechtshof dat op 8 Augustus bijeenkoml om de verantwoording voor de tatastrophe tejonderzoeken vrij langen tijd duren y een het onderzoek reeds ou twee maanden duren voordat het eigenlijke proces kan beginnen Het poUtieke tijdschrift Can did e l vat thans bijzonderheden 6ver de iwerftochten van het s s Massiglia aanrede Daladier Mandel en andere politici die verantwoording moetoi afleggen Frankrijk verlaten hebben Het sthip was op zoek naar een haven maar durfde in de meeste gevallen zelfs met aan te leggen Te Casablanca het eindstation werd het door een reus t ge men schenmenigte ontvangoi ie tegende gevluchte vroegere feroct eden eei zop dreigende houding aan m dat deze pas bij het aanbreken an de duisternis van boord duif den gaan De zoon van Daladier Jean eni volgens het blad in Casablanca gearresteerd toen hij per taxi 15 pak e ten die belangnike stukken beyatwi van boord trachtte te halen ENGELANb Wijzigingen in hvt kabinet AMBEELAIN ZOD BINNENKORT AFTEEDEN lotd n met de opneming van ra Beaverbrook m het beperkte oortI Idt de New York btal en dat lord Beaverveitr verluidt de control zou Voort k ministerie van ontsb zonder dat Duff Cooper ei Politieke kringen S T Chamberlain omge kort 1 bmnen zaï aftreden Balkan l yerdraghten van de 1©eluke dobroedsja gaats loud tusschen den Bulichez Ster van Buitenland bb P Roemeen urde verscheidene uren t dé eeds bijzonderheden öobnje ht van de Zuidelyke l iS ki Bulgarije besproken t melding liLnlL volgens welke wk n geering de volgenHde g a 7 he voorstellen betrefï gafi d aan Bulgarije er 4t voorleggen aan Sofia en DUITSCHLAND De werkzaamheden der wapenstiUtand commissie NAAR DEN NIEUWEN EUROPEESCBEN VREDE Onder het opschrift Wiesbaden effent den bodem voor den nieuwen Europee hen vrede houdt de V o e ikischer Beobachter in een pedaal böicht zich bezig met de werkzaamheden van de Duitrche wapenstilstandscommiraie Eind Juli waren vier weken verireken zoo begint dit bericht sinds de Duitsche wapenstilatandscommissie te Wiesbaden voor het eerst vergaderde om in onderhandelingen met de Fransche delegatie de uitvoering der bepalingen van het wajienstilstandsverdrag vast te leggen Stapels werk zyn sindsdien verzet welke dikwijls ruggespraak te Btrlijn en t eVichy alsmede veelvuldige besprekingen vereischten Ëen terugbUk werpend kan en moet geconstateerd worden dat het in tegenstelling tot de onderhandelingen der internationale wapenstilstandscommissie van 1918 19 die de Fransche divisiegeneraal Nudant leidde het streven van de sinds 1 Juli onder voorzitterschap van den generaal desMnfanterie von Stuelpnagel vergadSS i Duitsche wapenstilstandscommissie is zoo spoedig dit noodzakelijke voorbereidende werke voor een nieuwen waren vrede niet allen tusschen het rijk en Frankrijk maar voor een vrede in heel Europa te voltooien Met het oog op deze omstandigheid moet met verwondering geconstateerd worden hoe de Fransche pers kortelings de schuldkwestie van de ellende welke de oorlog over Frankrijk gebracht heeft tracht te verdoezelen en beweert het ir de schuld van Duitschland ja zelfs van de Duitsche wapenstilstandscommissie dat de Fransche industrie en landbouw thans verlamd zün Blijkbaar tracht meh de nooddruftige bevolking van Frankrijk zand in de oogen te strouien en de ellende welke de vroegere Fransche bewindsbeden door hun oorlogsverklaring aan Duitschland over hun land gebracht hebben te camoufleeren Het bericht herinnert dan aan de smadelijke voorwaarden van de wapenstilstand van 1918 om daartegenover te constatceren hoe men thans aan de Fransche delegatie geen ultimaJtura tot de spoedigste uitvoering van de demobilisatie en afstand van oorlogstuig eri materiaal voorlegt hoe men geen represailles neemt en niet met contractueele boetes dreigt Ondanks het streng vasthouden aan het doel een hervatting van den strijd te verhinderen en Duitschland alle veiligheid voor het voortzetten van den oorlog tegen Engeland te geven zal zoo besluit het bericht zooveel mogelijk met de belangen van Frankrijk en zyn bevolking rekening worden gehouden RUSLAND Pravda over de DuitschRussische betrekkingen BETEEKENIS VAN BET VERDRAG BEVESTIGD In verband met de rede van Molotof schrijft het officieele partijblad de Pravda Het is reeds bijna een jaar geleden sinds tusschen de Sovjet Unie en Duitschland het niet aanvalspact gesloten werd dat een zwenking beteekent in de ontwikkeling van Europa een zwenking naar den kant van een krachtige verbetering der betrekkingen tusschen de beide grootste landen van Europa De gebeurtenissen van den laatsten tijd hebben de kracht van het Duitsch Russische verdrag niet alleen niet verzwakt doch integendeel de geheele beteekenis van zijn bestaan en zijn verdere ontwikkeling bevestigd Uit de rede v n Molotof halen de bladen vooral de zinsneden welke over de betrekkingen met Bwkije en Iran gaan De uitdagende pogmgen aldus de Pravda van de oorlogsbrandstichters om den bloedigen oorlog aan onze grenzen te brengen zijn aan het licht gebracht en hebben een wreed fiasco geleden FRANKRIJK GENERAAL DE GACLLE TER DOOD VEROORDEELD Havas meldt uit Cltrmont Ferrand Het Militaire Gereschtshof m het dertiende departement heeft onder voorzitterschap van generaal Frère in het proces over zijn afwezigheid den generaal de Gaulle wegens verraad aanslag op de veiligheid van den staat naar bmten en desertie naar het buitenland in tud van oorlog ter dood veroordeeld alsmede tot degradatie en m beslagneming van Zijn vermogen ft DE DEMOBILISATIE Het Fransche Journal Officie 1 publiceert een wet waarby alle jongelieden die op 8 en 9 Juni 1940 in het leger zijn oi genomen onmiddellyk uit den militairen dienst worden ontslagen Voor den duur van zes maanden worden zij opgenomen in de jeugdorganisatie die door den minister voor jeugd en gezkl is opgericht Volgens de Republique du SudGuest is het pragranuna dezer jeugdorganis tie gericht op land en boschbouw en op de beoefening van MilOTt Onderhandelingen zijn begonnen ten einde Boelgarije de Zuideltjke Dobroedsja terug te geven doch het zal daarentegen van de Noordelijke Dobroedsja moeten afzien ten einde Roemenië niet af te snijden van de Zwarte Zee Het bovenste kaartje geeft de ligging aan van de Roemeensche Dobrotdsja de nieuwe grenzen van Roemenië zijn aangegeven sinds den afstand van Bessarabie aan Rusland Het onderste kaartje geeft de Roemeensche Dobroedsjï afzonderlijk aan het schuin gearceerde gedeelte is het gebied dat Boelgarije in 1913 aan Roemenië moest afstaan DOODSTRAF VOMt FKANSCHEN IN VREEMDEN KRUGSDIENST Door middel van d n radio omroep heeft de Fransche regeering de l en van het Fransche Jeger voor het laatst gewaarschuwd dat zU iet verder aan den oorlcig mogen deelnemen hetzij door in vreemden krije ienst te treden hetzij op andere wijze ook niet in landen waarmede Frankrijk niet in Oot is De regeering vestigt er de aaiidacht op dat dit delict in het vervolg onverbiddelijk met den dood zal worden gestraft Alleen hij die vóór 6 Augustus naar Frankrijk terugkeert en zich ter beschikking van de autoriteiten atel kan nog op een zekere clementie rekenen DE VRUMETSBI AA tS IN FRANKÉUK In het e i t J f u r aa 1 geeft kolonel de la Rocqu een beschouwing over het Jo én en viiijmetselaarsvraagstuk Hjj schrijft dat de Joden in Frankrijk nog steeds een groote bescherming genieten Daarbij heeft de groote stroom Van Joodsqhe emigranten het Franacb ilnoraal en de Fransche gezondheid aanzienlijk benadeeld Kolonel de la Roque scht dan een verbod van de vrijmetMlarij Op belangrijke posten van het IVansche bestuur zitten nog steedti vertegenwoordigers van deze MaffiA Pas als de vrijmetselarij verboden zal zijn lal de totale volksgeest ontwaken en zal het buitenland m Frankrijk vertrouwen hebben AUSTRAUÊ BET ACSTRALISCSE MILITAIRE STELSEL Naar uit Canberra gemeld wordt heeft de Australische regeering het tot Australië behoorende deel van Nieuw Guinea en Papoea opgenomen in het Australische militaire stelseL Hiermede zoo melden de Berlijnsche bladen maakt de mistralische regeenng zich schuldig aan een grove schending van het volkerenrecht en van de mandaatsgeidachte BINNENLAND De 438te Nederlandsche Jaarbeurs GUNSTIGE VOORUITZICBTEN De vooruitzichten wat de deelnj ming aan de a s van 3 12 September te Utrecht te houden Najaarsbeurs betreft kunnen ondanks de moeilijkheden waarmede het bedrijfsleven te kampen heeft ongetwijfeld gunstig worden genoemd Van de verschillende bedrijfstakken welke g end zijn ii n de Najaarsbeurs deel te nemen is van een zeer bevredigende deelneming gebleken zoodat ook ditmaal weder de onderscheiden groepen op ruime wijze vertegenwooMigd zujlen zijn Behalve de an een reeks van jaarbeurzen bekende deelnemers ilfCben zich verschillende nieuwe op hun gebied representatieve firma s aangemeld waardoor het beeld hetvyellt de Jaarbeurs van het Nederlandsche bedrijfsleven pleegt te geven wederom is versterkt V De Nederlandsche Unie OK A R rABTU IS TEGEN Naar de Tijd meldt heeft tiet bestuur van de Anti Revolutionnaire Partü een brief gericht tot de afdeelingsbesturen waarin vermeld wordt dat het hoofdbestuur niet in overweging kan geven de leden te adviseeren zich bü de Nederlandsche Unie aan te di iten Het hoofdbestuur verklaart geen vertrouwen te hebben in de personen van het driemanschap en daardoor ook niet in den nieuwen koers welken het wil inslaan Afwachten Een artikel van prof Telders in het Liberale Weekblad eindigt als volgt Velen hopen dat de N U een tegenwicht zal kunnen vormen tegen zekere extremistische groepen Hare uitingen tot dusverre kunnen niet de vrees van ons wegnemen dat zü zooal niet terstond dan toch in de niet al te verre toekomst zich in dezelfde richting zal bewegen En zoolang voor die vrees zóó goede gronden blijven bestaan als we hier teil aanzien van een paar punten hebben uiteengezet kan ons advies niet anders luiden dan afwachten en voorloopige onthouding Nederland en het iiieuwe Europa REDE VAN ARNOLD METER In een in den Dierentuin te Den Haag gehouden openbare vergadering van Nationaal Front heeft de leider van deze beweging Arnold Meyer een rede gehouden over het onderwerp Nederland en het nieuwe Europa Een oude wereld aldus zeide spr o a is onherro élijk verdwenen Wij staan thans niet meer op een keerpunt van twee wrclden doch wü staan reeds geheel in de nieuwe wereld In den hoogsten nood wisten de partijen niets te bieden De democratie zoowel in binneri als buitenland schoot te kort Deze oorlog mag niet tevergeefsdi zijn Dan zou het offer van onze dooden en gewonden om niet gebracht worden Datgene wat Holland opeischt al zijn meest eigen als zijn dierbaarste bezit het blijkt vaak nog met beter recht aan Vlaanderen te behooren Wat NoordNederland beschouwt als de fundamenten van zijn nationale bestaan het zijn óók de fundamenten waarop het nationale leven van AHaanderen rust Er is maar één gevolgtrekking mogelijk voor de va dere ontwikkeling van ons eigen wezen hebben we elkander noodig daar we zonder elkander zeUs geen volk meer gmoemd kunnen worden Nu Europa geordend gaat worden volgere het volksche beginsel kan in dit land geen leiding uitgaan van hen die zelfe in deze weken nog niet van het b nsel kennis namen maar slechts van degenen die het in de moeilijkste omstandigheden voortdurend tot richtlijnen van al hi i handeling en hebben gemaakt Het nieuwe Nederland zal op grond van het ganeenschappelyke belang dat bet met Duitschland bij die nieuwe orde zal hebben eea natuurlijke vriend van Duitsdiland zijn en dus bü ing vaar raken van die nieuwe orde zijn aandeel bij de handhaving daarvan uit eigen wil en belang leveren Dit sluit reeds nit dat Duitschland het Nederlandschiè volk zal blijven besturen en bezetten want Duitschland weet zeer goed dat het Nederlandsche volk geen slavenvolk is en zich steeds van welken bezetter ook heeft bevrijd zoo gauw de ge legenheid dagr was De vereertigde deden van den Nederlandschen stam tezamen met de groote overzeesche gebieden die er onverbrekelijk bö hooren onder een daadkrachtige regeering die waarlijk leiding geeft zoo ziet spr het Rijk der Nederlanden Waarop zal iemand zich beroepen die zich als leider opwerpt De Nederlander zal op de eerste plaats zijn leider willen kennen aan diens beginselen en er zich van overtuigen dat deze beginselen in overeenstemming zijn met den geest n het karakter van ons volk Intusschen welke zijn beginselen ook zijn een afzonderlijk persoon mag en kan nooit zichzelf op eigen gezag opdringen als leider aan een volk Het wederzijdsche vertfcuwen gegroeid in allerlei strijd en bezwaren maakt werkelijke leiding mogelijk Daaruit slechts kon ontstaan het Nationale Front een krachtige volksbeweging van gelijkgezintten die uitsluitend het algemeen Ne lerlandsche belang voorstaan Nationaal Front zal besloot spr steeds meer zijn de bcwegÜfig van den nieuwen en sterken nationalen geest die het Nederlandsche volk kan en zal 6ezie n voor ef nieuwe en grootsche roeping m een herordend Europa Vragen In de pauze was er gelegenheid schriftelijke vragen të stellen van welke gelegenheid een overstelpend gebruik werd gemaakt Arnold Meijer de vragen beantwoordende verklaarde o m dat Oranje m het Verleden steeds een traditie in het Nederlandsche volksleven hee t ve vuld Oranje echter moet dienstbaar zijn aan het Nederlandsche volk Wil hdt dat doen dan zal het z n plaats k e r innenrïen welke het voor 10 Mei heeft ingenomeL Wat betreft de vraag of Nationaal Frant wil samenwerken met de N S B eH met de Nederlandsche Unie en zoo ja met welke beweging het liefst antwoordde apr dat h n dat weinig interesseert Voor hem bestaat slechts de vraag hoe krijg ik een samenbundeling van het Nederlandsche volk De N S B heeft het vertrouwen van het Nederlandsche volk verspeeld en het krygt dit nooit terug Wat Nationaal Front en de N S B scheidt is een kwestie van mentaliteit We laten dat gaarne aan de beoordeeling van het Nederlandsche volk over In een Nederlandsche Unie kunnen wij en kan volkomen terecht de Duitsche bezetter geen vertrouwen hebben omdat deze menschen thans gedachten zeggen voor te staan die zij voorheen nooit verkondigd hebben Zü hebben daartoe vroeger den moed niet gehad of hun tegenwoordige houding is uitsluitend uit de toevallige omstandigheden voortgekomen De strüd van 10 tot 15 Mei BOE VILLA DORREFAAL TE RUSWUK BEZET WERD Luitenant kolonel D A van Kilte n schrijft in De militaire Spectator over dm strijd om de villa Dorrepaal te Rijswijk dat dien ochtend om pl m 9 uur de res tweede luitenant G J L Maduro als zoodanig benoemd 1 December 1939 dus een der jongste officieren van ons leger in de JuUana van Stolberglaan te s Graverihage de oi dracht kreeg om met een detachranent ter sterkte van een wachtmeester en 14 man waarbij een mitrailleur zich ter versterking te begeven naar den Vliet aangezien bij een geverfit aldaar om ondersteuning was gevraagd De verplaatsing geschiedde met drie trekkers Te pl m 10 uur bereikte het detachement de Prinses Mariaimelaan te Voorburg waar halt gehouden werd en uitgeladen om met achterlating van den wachtmeester met 4 man ter bewaking van de trekkers vanda ft door een bosdiperceettje op te rukken naar den Vliek Na verkenning en na verband te heiiben opgenomen met neventro en volgde deze gevechtshandeling blijkens verslag van den jongen luitenant zelf Te pl m 12 30 werd ik aan de telefoon geroepen in de villa Heeswijk Ik sprak daar met den majoor die ingelicht door den kapitein mij vroeg of ik een poging wilde doen om de villa te veroveren Ik antwoordde bevestigend en kreeg toen bevel de villa te bestormen De majoor stelde eea stuk pantserafweergeschut te mijner beschikking Bet aaavalq aii la afwachting van de kconat van het pantserafweerschut maakte ik mijn plan op Ik verdeelde mijn manschappen in drie groepen de eerste ondermijn onmiddellijk bevel zou d Oude Tolbrug overgaan en trachten de villa in de flank binnen te dringen de tweede onder bevel van een sergant der infanterie zou onmiddellijk de eerste groep volgen en probeeroi langs de voorzijde Wnnen te dringen Aan een vaandrig van de luchtdoelartillerie deelde ik mede dat in geval ik mocht sneuvelen het bevel over hpt geheel op hem overging De derde groep liö ik achter om de mitrailleur te bediöien die vuur moest brengen tusschen de eerste twee groepen door Intusschen was een sergeant majoor raet het stuk aangekomen tk stelde het stuk op in een weiland op zoo danige plaats dat op dit stuk geen uitzidit van de villa was daar dit uitzicht vandaar belemmerd werd door een zwaren boo n in den tuin van de villa DorrepaaL De sergeant majoor kreeg van mij order op een nader U geven sein van mij 5 schoten te lossen niet meer en niet minder Aan de beide aanvalsgroepen werd door mij med ge ld dat de aanval alleen kans van slagen had als de stormloop zoo snel mogelijk geschiedde zoodat ieder zoo hard mogelyk moest loopen De vaandrig liep achteraan om eventueel tot grooter snelheid aan te manen StormaaBTal Toen ik geheel gereed was voor den aanval gaf ik het afgesproVrn sein aan den sergeant majoor en onmiddellijk na het vijfde schot stormde ik de Oude Tolbrug over gevolgd door de eerste en de ttveede groep Gedurende deze aanval werd voortdurend gevuurd uit de villa maar het vuur nam af naarmate ik de villa naderde Geiieel overeenkomstig mijn plan kwam ik in deii tuin van de villa en op een terras Ik drong het eerste het huis binnen onmiddellijk gevolgd door een korporail van de luchtdoel artillerie In huis hoorde ik hard loopen en het kraken van glasscherven waarmee de vloeren bedekt waren Ik drong door tot de hal en ontmoette even later de sergearjt die inmiddels met zijn groep ook de villa was binnengedrongen Hij kreeg van mij iast de villa te omsingelen posten uit te zetten met het oog op de mogelijkheid van ontvluchten der Duitschers uit het huis en het terrein af te zetten I zeil doorzocht het huiaen kwam tenslotte bü een kelderdeur die ik opende Daaruit kwamen onmiddellijk vier oude dames die mü mededeeMtn dat er Duitschers in den kelder waren BcMttiBg geeft rich over Ik riep in den kelder Hande hoch nicht schiessen waarop geantwoord werd Wir schiessen daarop ging de koiporaal van de luchtdoel araUene op mijn last de keldertrap at en Mhoot in den kelder De richting van l i keldergang rtond loodrecht op d eigenluken kelder zoodat ik daarin niet rechtatreeka kon zien Ik hoord kreten van pün en onmiddelHJk daar op Bitte nicht mehr chieswn waarop ik het vuren staakte en den Duitschers bevel gaf één voor éïn met opgeheven handen naar boven te komen Zeven Duitsche parachtlafen kwamen achtereenvolgens naar botren werden door mün manschappen ontwapend en naar buiten geleid Bü deze Duitschers waren twee lichtgewonden Buiten komende werden mij nog vier Duitschers voorgeleid die achto het terrein waren aangetroffen De paardenstapel in Nederland BOE KON HET PAARD DE VEEL GROOnSRE TAAK IN DE NIEUWE VERBOUDING VOLBRENGEN Een van de gevolgen van de beperking van het motorbrandstofverbruik welke aan een leder opvalt is wel de overgang van de motortractie naar het paard Hoe te het mogelijk dat waar dp paard grootendeels uit het verkeer waren erdwenen er nu op het oogenblik dat er weer een behoefte aan paardentracties bestaat plotseling weer zooveel paarden beschikbaar zün De heer ir W F Gerhardt die door zyn publicaties in Het Paard over den paardenstapel in Nederland de aandacht in deskundige kripgen had werd bereid gevonden omtrent deze kwestie eenige inlichtingen te verschaffen die hierop een licht kunnen werpen Ir Gerhardt begon zün uiteenzetting met te wüzen op de samenstelling van den Nederlandsche paardenstapel Deze is zoodanig dat de z g groote stadpaarden dux de paarden voor het verkeer slecht een kWn contingent uitmaken van den geheelen stapel die voor het overgroote deel bestaat uit paarden die gebruikt worden ia den landbouw De gemechaniseerde tractie is in den Nederlandschen landbouw lang niet zoo ver doorgevoerd al het groote publiek over het algemeeq wellicht geneigd is te denken Wü zien bqgevolg dat de Nederlandsche paardenstapel voomamelük op het landbouwbedrüf ingesteld is en als zoodanig niet zoo klein was als men oppervlakkig zou meenen In de laatste jaren is het aantal paarden in Nederland zelb niet onbelangrük toegenomen welk proces op het oogenblik nog in vollen gang is Toen nu door de omstandigheden ook voor d tractie buiten den landbouw in grootere mate een beroep juoest worden gedaan op het paard was het mogelük om zonder al te veel bezwac i te puttefa uit de landbouwpaarden Zonder te zeggen dat er ruim voldo ide paarden beschikbaar zqn is de toestand toch wel zoodanig te noemen dat momenteel op redelüke wüze aan de bestaande behoefte kan worden tege e moetgekomen Gevorderde motors rijtuigen BETALING DOOR DR DDITSCBE OVERBEID De üstungsinspektion Niederlan miakt het volgende b end Hotorrütuigen welke door de Duita e weermacht ziiü gevorderd zijn in tA ree categorieën te onderscheiden enwel Ie Motornituigcn waarvoor et z g Abschatsungsurkunde is afgegeven 2e MoterrütvigeD waarvoor geen bewüs vart overname is afgegeven dan wel een bewijs van overname in den vorm van een kwytschrift Ablieferungsbescheinigung Empfangsliescheinigung e d Ten aanzien van de eente categorie van motorrütuigen is de betaling reeds aangevangen De houders van de Abschatzungsurkunden ontvangen van den inspecteurgeneraal van het verkeer tijdig een oproeping waar en wanneer de betaling jilaats viiidt Slechts zal de uitbetaling aan een ander kunnen plaats Vinden indien de oorspronkelijke houder van ide Abschatsungsurkunde hem dit stuk ter hand heeft gesteld en Ihem gemachtigd heeft de uitbetaling in ontvangst te nemen De machtiging kan op de AbschatsungstB kunde Zelf worden aangebracht Huurverkoopers di er ie vooriteor a geven zelf de uitbetaling in ontVan gstf te nemen dic ien zich tüdig met de huurkoopers te verstaar met betrekking tot de afgifte van de Abscbïtzungsurkunden en van de Ur geven machtiging Wie het uitbetaalde bedrag in ontvangst neemt en daari ü verzwügt dat hij het motorrfltuig wpderom in bezit heeft gekregen stelt zich bloot aan strafrechtelyke verfrQlpng Ten aanzien van de Iweede categorievan motorrütuigen zal betaling plaatsvinden overeenkomstig de verordeningvan den Rükscommissaris voor hetbezette Nedarlandsche I gebied van 17 Juh 1940 stuk 11 no 49 betreffendede vergoeding voor verrichtingen tenbehoeve van de Duitschfe weermacht inNederland I