Goudsche Courant, zaterdag 3 augustus 1940

f jHumor van over de Grens GOEDKOOP DE WIELEHWEDSTRUn mmr fcu ae t Kom liever naar beneden Miei anders houden ze Jou voor den eersten pr is I WAT VAN HOORDE OF HIJ J niet doen Het is vader heelemaal nietl Heb je nooit meer iets gehoordvan het geld dat je je buurman hebtgeleeiKt Toch wel hij heeft er een radiotoestel voor gekochtJ DB CLOWN Waar hieft hij u gekust Op den mond U begrijpt me verkeerd dame waar betond u zich toen hU u kuste In zijn artsen G kunt ru tig op reis gaan en uw papegaai alleen thuis laten als ge u deze kleine uitvindmg aanschaft Maar hoe ga Je nu toch m n badkoets V erven kerel Je wilt toch met dat d h lit wereld om m tal lachen Zie je maij dit jaar behoeven we geen zaad voor onzen bloemenbak te koopen I Neem me niet kwalijk dame maar waarom schildert u dit landichap onderde sneeuw Het is midden zomer Ik ben van den winter ermee begonnen en ik werk zoo langzaam WAT DAN HET NIEUWE BADPAK Het IS een kruis met mijn vrouw Als ik s avonds eens een keer uitga speelt ze de beleedigde en als ik thuis blijf speelt ze piano HOUTZAGEN IN DE GEVANGENIS HET LEED VAN DEN GETROUWDEN MAN Ja ilt moest wel een njeuw badpak koopen In het oude zaten zóói i gaten 1 Is het ïïïPt prachtig dat men berekenen kan hoeveel de maan weegt Ja maar als het nu géén vuile maan is Ach laat ii me toch m n gang gaafi opzichter ik doe hpt t liefste zóó ilf ben celhst van m n beroep DE NIEUWE LEERLING OP DE KADE SUCCESVOLLE ONDERVRAGING U behoort zeker ook tot de zeelui van wie het spreekwoord zegt Inieder stadje een ander schatje Nee dat moet u niet denken Ikben bijvoorbeeld nug nooit m BuenosAyres geweest ZOMER ADVERTENTIE En mag ik nu mevrouw verzoeken de viool onder aan één van haar kinnen te nemen Ja m den zomer is het hl rwel aardig maar hoe komt u tochin den winter den tijd door O dat is niet moeilijk Webeleven hier s zomers zooveel datwe den heelen winter nog genoegt lacben hebben 1 x ïï S Zeode Jaargang No 12 GOUDSCHE COURANT VAN ZATERDAG 3 AUGUSTUS 1940 Waar de vischdieven leven Meteenschuilhutopeen vischdievenbroed laats Lanugo dt©im ®® v©ir ana Ik ® HaiTEinig lIeft D e Juhzon planst orer hpt polderland De t losaJcfcers zijn al gekleurd met etn lichtgroene tmt rai het oroeietid gttt o De granen flroeien donkerder op bi fiet uiaj vergeleken ia de kleur van het jonge koren zelfs donker te tio men Langs smalle gnndtge polderwegen door nauwe straatjes van d klemt vnendelijke dorpen van htt eilond Patten zijn we op weg naar het Hartngvligt De meidoornhagen langs d wegen staan vol xn bloei met tuit beladen tafcJcen Oiieral fcujetferen d jonge spreeuwen dxe het nest hebben Dcriafen en die niettemin hun ouder met veel gejammer voedsel afbedelen REEDS van ver zien we den breeden zwaren dijk welke het polderland moet beschermen tegen de aanvallen van het wati r wanneer dit het land dat met veel kosten en moeite In den loop van vele jaren werd gewonnen zou willen heroveren Achter dien dijk ligt het gors en daarachter is een breede zoom van slik dat wegduikt in den stroom van het wijde Haringvliet Het gors is begroeid met vele joorten planten bijna alle met dikke vetplant achtige bladeren Daar staan st horrekruiden zeepostelein obione en zeealsem de zoe geurende grijs witte plant en verderop waar het schor nog meer overspoeld wordt door het zilte wa r en waar het slik weeker s staat de zeekraal volop Deze jonge zèekraal plantjes zijn uitstekend eetbaar en smaken als ie goed worden afgekookt inderdaad wel lekker Meer naar het Oosten wordt de Noordoevervan het Haringvliet omzoomd door een breedenrietkraag welke zich over vele kilometers uitstrekt Bij bet Spui is dit netihoeras nagenoegondoordrmgbaar en daar is het doordat het rietzeer hoog js bijna onmogelijk voor dengenc die m het moeras tracht door te dringen zichte orienteeren Maar hoe ver men ook gaat door dit netland roet zijn weeken shbgrond overalhoort men steeds gedurende de zomermaandenden roep van de sterns die op het openwater vUschen of die ook de kreeken opzoek om er op visch te azen Einde April of vroeg in Mei kan men ie er voor het oerst aantreffen wanne de vogelt zijn teruggekeerd van hun tocht naar het Zuiden en den gansfhen langen zomer Wijven hun witte ranke figtiren zwerven over het water