Goudsche Courant, maandag 5 augustus 1940

MAANDAG 5 AUGUSTUS 194 t Hebt ge U doorgezeten Ofy e fiets Ww K of TOe etistnteelo6pen Pü ol veriacht engenee l n è e O os60en 3l ct Welkel Bon lefüné winstbelasting jjigêvoerd In het geheel 11 2 procent van de belastbare winst van ▼ ennootschappen coöperaties e a ondernemingen gerstc heffingsjaar eindigi 31 December 1939 gft VerordeiBairi lad bevat ciea bcahiit van den secretaris generaal Ftoaaciëa inxake bet henen van een Wmstbekstiag en tot jg ktBiH V Dividend en Taatième belasting j Je Winstbebatiag srilen adcrworfMai i de binnen liet Ri k j e aaaaiboze ea conmaiiditave vennoptschaiq en qi aandee MÖperaiies onderGnge verzekeringsmaat cbap i B en andere ci geD andere dan op coöperatieven f onderüngen grondslag Z bedriii nitoelenen ZS HJa belastingplichtig naar b n bdastibare winst De ViDstbetasting bedraagt tien procent ran de belastbare Nff Qt MasUng wordt gekeven over elk jaar dat eindigt met of na 31 K i er 19 15 OPCENTEN VOOR DE GEMEENTEN Eei aizonderHjk bedtrit van de secretarissen generaal van Financiën m va Binnenlandsche Zaken inzake het hefiea van opcenten op de PisftbeiastiBë i behoeve van de geBBeenten is m het VerwdeningenUaJopgeawne kapitaal van meer dan 3 milüoen is de belastingvrije som ƒ 1250 In alle gevallen bedraagt voorts de ljelasting rije som voor bestuurders en verder personeel f 10J 00 Onder salaris wordt verstaan elke belooning onverschillig onder welken naam en m welken vorm zij wordt genoten en of rfj bedongen is of niet met uitzondering slechts van winstaandeelen BdlastiBgaftrek Indien het lichaam tevens in Ned Indie m Suriname in Curasao ot in het buitenland aan een landsbelasting is onderworpen die in eenigen vorm naar de winst wordt geheven wordt op zijn belastbare winst alvorens het tarief van artikel 9 wordt toegepast een aftrek in reftening gebracht ten bedrage van negen tienden van de belastbare winst welke geacht moet worden aldaar te ziin verkregen Bjj het berekenen van laatstbedoelde belastbare wmst wordt niets toegeschreven aan de hoofdleiding Leve i ié j e len istribntie BROOD A M I tAl IM vaa het biM bonboekic MM graUn ew h w of 2SM InoB rocfcbrw voor de peiiode van 5 Aug t 11 Augnstasl met dagen axti geldigheidsdliur SUIKER BON Na E l lictat 1 K G snüti I met 31 AitgiistiK MEEIU BON ae S feH ons tarweUa al tarveOM of beekw tmac of rogg M eèi df roggemeel zeUrijziead tbkmeel tgeldig ti en met 9 Aa iutus BOTER EN VE BONS I 2 kaart 250 gri en met 23 Ai BONS 1 ea Z5 gram ten vet ol met Zi Augu BONS 3 en 250 gram r 4uctie per teit en met 23 en 4 van de botei boter geldig tt astas van de vetkaaK rgarine geaael ter geldig tot au tus van de vetkaani ter met 10 eer 250 gram geldi Augustus THE OF KOI F E BON no 5 M ons thee c pond kof 1é geldig tot ci SMt 23 Aagaftas raTROLpUM PETKOLEtlAfZEGEL Periode B geMig tot ei plein in Amsterdam expgesteld vooreen oor het vervoer van hinten en ander Omstreeks vijf uur klonken eenige jneta l van den inventaris van een pan4 aan den Goudsche Sihgel dat apn een iakenman toebehoorde Deze zakenman had het metaal aan L afgestaan zoodat deze het recht had de vrü kleine hoeveelheid inven tarismetaal weg te voeren Bij het ptviemBk bleek nu dat een die zich naar Amfetefdam bejgteven ig oep pninruimers werkzaam aan den i j v Ooudsche Singel zich regetaatg bezig hield met het weanemen van metalen die zij aai een epkooper verkwanselden De moeilijkheid was echter het transport WJarvoor een vergunning moest zijn ea De winstbepaling Ogjcr wüiEtVver eenig jaar wordt versttw het versthil tusschen he zuivere moge bSj het einde van het jaar en 1 jiiivere vermogen bij het begin van iü jaer vermeerderd met de geldsmnle van hetgeen in den loop van jMi Is terugbetf Img van kapitaal als lütieeling aan detlgereéwfgden m de i il in hel algemeen anders dan WK htdrij f doeleinden aan het vermogen is ontlrokken en verminderd Btt de in den krop van het jaar onttngea stortingen van kapitaal UitlUtcnd voor de toepassing van dit rtilel geldt dt Winstbelasting als een wüteüti aan deelgerechtigden in de Dist Bij het vaststellen van het zuivere venncgen van het lichaam worden de Klira en passu a geschat overeenkomtiif goed koopman gebruik Voor d toepassing wordt niet als iiildKling aan deelgerechtigden in de im simgenitrk het bedrag waarmede de betaling door een lichaam op t H6tie en f rondslag aan zün aantelhoixters oJ Jedcn naar den maatsuf van aan dat Uchaam geleverde l ter i of en behoeve van dat liclaun vemchlen arbeid de marktwlardc van die goederen of van dien arbeid te boven gaat het bedrag door lichaam op coöperatieven ohderInifi grondslag toegekend aan aanWhsBdöïi Itden of deelnemen uit a gaar den maatstaf van de hun in nbrang gebredite tot htm bedrofs fbeniepskosien behoorende provisies kowi sf premies Keserves 1 de passiva welke bij de bereke HVitt het ïuivere vermogen in min n van het ai tiva worden gebracht Aooren reserves tot dekking van ri welke plegen te worden vene i doc dje niet verzekerd zijn aisw r rtves tot griijkmatige verdee vw testen en lasten ot it pas na worden mede gereten naar goed koopmansgebruik ge mde restr tos correctie van op de voorkomende acUva reserves f irtraLe van verplichtingen rer fe vooraienmg tegen aanwijs nni oV tT reserves met een be T ï van toortgehjken aard jT 6tir omschreven bereken Mjr wcrdl ter berekening van loierd roei bet gedeehe var ie T Ml tofkomt aan j iaat aU ocdani anderen dan JZ JIJf bcommitteerden of j w rzake van buiten et J nhlen arbeid de voor het e Iijke vennooten van ut re vennootschappen op n ls aoodanig S liet de over het des ketB bestuurders en bm I Bithw l aam verder perso wtaalde salarissen indien en fcaT Jaarlijksche bedrag l t 4 f ssen de som te boven rf S PP l i kapitaal van Wpl WT der bedraagt de be h W scin voor ctanmiinaiTxz frt h bedrag waar ej J sfh ppelijk kapitaal löupi bcvtE gaal4 by een maatis ij apittói toe voor commissarissen iw f ÏOO vermeerderd van Rteer dan ii t meer dan één mil htlsi i r t 8v rye som f 500 verH WteZ procent van het be 1 fi maatschappelijk Ar Raat bij siiiCr n Mjsn belastins v i V f eerderd laet l M y t irag waarmede het UTK ® milKoen DU een inaat ctaj ipeM k Binnenlandl INENTING TEGEN TYPJ JS EN PARA TYPHUS Kan verplicht yrorden gesteld BESLUIT VAN DEN SBCEKTAKISGENE8AAL B besluit van den seeretaris eneraal van het departement van Sociale Zaken is bepaald dat de geneeskundiE inspecteur van de Volksgezondheid kan bepalen dat de bevolking van een door hem aan te wijzen gemeente in zün ambtsgebied verplicht is zich binnen een door hem té bepalen termijn te doen inenten tê n typhus en paratyphus typheuze vorm en gastro enteritische vorm De bevolking eener gemeente wofdt geacht te bestaan uit hen die ijn opgenomen in het bevolkingsregister der gemeente De geneeskundige inspecteur kanbepalen dat bovoibedeelde verplichting niet geld ten aanzien van hen diein een door hem aan te wüzen gedeelte der gemeente wonen Deze verplichting geldt eveneena ten aanzien van personen die in de ge raeente verblyven en met in hel bevolkingsregister zijn opgenomen De gcnsemde verplicbtmg geldt niet Vaar penMnen die ap den dagder bovenbedscide aaB rDzing denleeftyd van zes Jaren niet hebben bere ilrt Voor personen die op grond vangeBeeskundige f gadsd easUge motieven overwegende bezwaren tegen deinenting hebbeA Voor peisanen die in h t bezitzÜB van een verklaring van een geneeskundige waaruit Uükt dat zijbinnen eed jaar vaór den dag der aanwijziag zijn ingeënt De geneeskundige inspecteur van de volksgezondheid doet van aanwijzingen inzake bedoelde ziekten terstond mededeelmg aan den secretaris generaal van het Departement van Sociale Zaken en aah den burgemeester der aangewezen gemeente Deze draagt onverhuld voor publicatie m de gemeente op de meest doelmatige wijze zorg Tien pl oc it De WiBstbelasting bedraagt It procent vaa de belastbare mm De bestuurders van de hiervoor bedoelde lichamen iijn vqjphcht aangifte te doen van de belastbare som binnen een maand nadat de winst over een jaari is vastgesteld doch uiterlyk binnen 6 maanden na het einde van dat jaar Strafopleggiiig Htj die een aangifte e zettelijk onjuist of onvolledig doet wordt indien daaruit nadeel voor het Rijk kan ontstaan gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden Hu die aan den inspecteur den raad van beroep aan een door den inspecteur aangewezen ambtenaar of aan een door den voonitter van den raad van beroep aangewezen persoon opzettelijk een valsch of verv alschl boek of ander geschrift overlegt ot ter inzage aanbiedt wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren Hij die opiettelijk de opgelegde get heimhoyding schendt wordt gestiaft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste ƒ 600 Hij aan wiens schuld schendirj van de geheimhouding te wijtc is wordt gestraft met hechtenis an ten hoogste drie maanden of eldboete van ten hoogst ƒ 3W De v et óp de Dividend er Tanfièmebelasting 1917 vervalt behalve ten aanzien van boekjaren welke eindigen vóór SI December 1939 De 15 Opcenten Ten behoeve van de gemeenten Worden op de Winsbetosting geheven 15 opcerten Aanspraak op vermelde opcenten liebben a de gemeente van aanslag b elke andere gemeente op welker ondgebièd de vennootschap vereenigmg of maatschappy gajurende het geheele jaar waarop de aanslag betrekking heeft een of meer kantoren winkels of andere vaste inrichtingen bezigde mits daaraan tezamen geregeld meer dan 10 pn sonen verbonden n werkzaam warrai Van de eerstgenoemde aanwijzing kan de burgemeester der aangewezen gemeente binnen zeven dagen na den dag der aanwyzing in l eroep komen bij de ecretaris generaal van het Departement van Sociale Zaken Deze neemt zyn met reden n orakleedi beslissing binnen zeven dagen na ontvangst van het breoepschrift ea i oet haar onverwyld toekomen aan den burgemeester en den ip neeskiAtj jen inspecteur van de völksgezondlienl Het beroep schort de werking der aanwijzing met op De secretaris generaal van l et Oep van Sociale Zaken kan eigener bewegmg een dergelijke aanwijzing ongedaan maken bij e i met redenen omkleede beslissing Hij zendt deze beslissing onverwijld toe aan den burgemeester en den geneeskundigen inspecteur van de volksgezondheid Vanwege de aangewezen gemeente wordt zorg gedragen dat zoo spoedig mogelijk beschikbaar zijn Ben voldoende voorraad caecin de noodige instrumenten en al hetgeenverdere noodig is voor het inenten Een voldoend aantal geneeskundigen en zoo noodig geschoold vcple gend en admmistratiet persn ieel locaiteiten waar de inenting kanplaats vinden Tijd en plaats van de gelegenheid tot inenting word door de zorg van den bur neester bij openbare aankond gmg ter algemeene kennis ge jrdcht In de gemeente wordt gedurende Jen in den aanhef bedoelden termijn dagelijks behalve op Zon en feestdagen gelegenheid tot kostolooze inenting gegeven Met inachtneming van de artikelen 273 en 287 der Gemeentewet kan van de personen die vanwege de gemeente zijn ingeënt met uitzondering van onen minvermogenden een bijdrage in of vergoeding van de kosten v m inenting worden gevorderd De invordering daarvan wordt geregeld door eea plaatselijke verordening overeenkomstig de bepalingen van de artikelen t9l SS5 dier wet In de kosten door de gemeente we ns het bepaalde in dit artikel gemaakt kafi aan die gemeente een bijdraiïe uit s Rijks kas worden verleend ap den voet va n het bepaalde in artikel 20 lid 3 van de Besmettelijke Ziek ten wet Dit besluit treedt in werking op den dag zijner afkondiging 3 Augustus De brooddistributie BOlklKli n TOT £ N MET MM KNAAPJTE 0 rD LOUUE GEDOOD OCLIHHS De secretaris generaal waarnemend hoofd Vim het d part iB t vmn Lani botfw en Visscherij maakt bekend dat gedurende het tydvak van 5 Augustus tot en met 11 Augustus s de met 91 Zondagmorgen omstreeks 12 uur is jp bet terrein van de firma R S Stokvis aan de Pelgrimsstraat te Rotterdam e j noodlottig engeval gebeurd De tweejarige Ewoud Damsteeg uit de Sipanjaardstraat was in een loods aan het spelen terwijl zijn moeder met den portier in gesï re1t was Het knaap tot en met 100 genunumerde be en je kwam in de nabijheid v a eeo Ifs v ti het broodbon boekje recht geven of het koopen van 2500 gram roggebrood c SOM giam ander brood Elk der enkde boHnen geeft derhalve recht rie en begon hieraan te trekken waar bl hij het conUct aanraakt De w rie zette zich plotseKng in beweging waardoor het jongetje geglfcpen werd op bet koopen van 12 gram rogge ea zoo zwaar wefd gowond dat het enkele oogenblikken later overie l Het stoffelijk overschot j naar fiët iekenhuis aan dm Bergweg vergebracht brood of l 0 srara ander brood De bennen welke 11 Augustus ne niet eefaruikt tijn blijven voorts nog tot en met 15 Augustus a s geldig T BOMMEN OP DEN HAAG TWEE DOODEN EN TWEE GEWtHOHEN Wederom zyn in tms land slachtoffers gevallen tengevolge van Engelschebommen Thans moesten woonwijkenvan Den Haag het entgetden Zaterdagavond even over half twaalf wierpeen vliegtuig na een duikvlucht eenhora op een étagewomng in een di tbevolkte woonwijk zonder eenige strategische beteekmis Hierbij werdentwee bewoners een man van TO jaaren een meisje van 13 jaar gedood Dehuikhoudster van den ouden heer werdgewond In een andere wOonwijk werd eveneens een böm geworpen doch deze heeft geen andere gevolgen gehad da i een aantal gesprongen ruiten en een gat in den grond Suikerdistributie EKTKA RANTSOfiN VO MK DEN DEN INMAAK De scaretans generaal waarnemend hoofd van het departement van Landbouw en Visscherij deelt mede dat binnenkort op een nader aan te V ijzen bon van het algemeen distributicbonboekje per hoofd van de bevolking een extra rantsoen suiker voor den inmaak beschikbaar zal worden gesteld In verband met bet streven om de distributieperioden voor de verschillende in disfributie gebradite goederen zooveel mogelijk te doen samenvallen zal voorts de duur van de loopende distribuuê met een week worden verlengd hetgeen dus béteekent dat bon 66 in plaats van tot 24 Augustus tot 31 Augustus geldig blijft en eerst met ingang van laastgenoemde datum een nieuwe bon voor suiker zal worden aangewezen Aangezien men dus met het loopende rantsoen 5 weken in plaats van 4 weken zal i iol en toekomen is besloten ter compenistK hiervan het extra rantsoen voor oBu inmaak te stellen op 1 4 kilogram inplaats van zooals aanvankeLuk de bedoeling was op 1 kilogram Het nummer van de bon welke recht geeft op het extra rantsoen van l i kilogram lal omstreeks 18 Aug a s worden bekend gemaakt PAracie Arbeidsdienst IN ROTTERDAM EN AMSTERDAM Ruim 500 manschappen van den Duitschen Arbeidsdienst lijn Zi ndagmorgen te Rotterdam door den General Arbeitsführer Zur Loye geïnspecteerd Om Half elf arriveerde verschillende afd elingen van den Arbeidsdienst met ee aantal autobussen aan de Walerburgerw g waar de stoet werd geformee d Om kwart voor elf maren de ruim 500 mannen opgesteld De kop van den stoet bevond zich op den KfovenieBpsingel waar ook de muziek stond opgesteld Om elf uur arriveerde de GeneralArbeitsführer Zur Loye die door Verschillende hooge officieren begroet werd Terwijl de muziek een pittigen marsfh blies werden de manschappen door den generaal geïnspecteerd waarna via den Statensingel naar den Statenweg gemarcheerd werd De General Arbeitsführer had zich per auto daarheen begeven om de parade af te nemen in gezelschap van den OberstArbeitsführer Pethann den OberAr beitsführer Abemanus en den Arbeitsfiihrer Stemmer De officieren hamen plaats ojj bet plein bij het kruispunt Statcnweg Bentincklaan waartegenover de muziek werd opgesteld Nadat de mannen m den paradepas voorby gsmarcheerd waren vertrijk de Genèral ArbeitsfiJhrer per auto terwijl de ahdere officieren zich naar het gebouw van de zeevaartschool begaven waar geluncht zou worden De troep maakte achter de muziek een marsch door de stad om eveneens naar de zeevaartschool te raarcheeren Omstreeks één uur vertrokken allen per autobus naar Amsterdam waar s middags eveneens een parade zou worden gehouden Défilé voor R kscommissaris inspeeie en een marsch door de hoofdstad De manschappen van den Duitschen Arbeidsdienst hebben ziel tegen het einde van den miüöag op het Museum korte bevelen over het Museumplmn en als één man hieven de manschippen van den Arbeidsdienst de spade aan den achouder Als één man stonden de circa vófhonderd manschappen schouder aan schouder onbeweeglijk in afwachting van de hooge autoriteiten hadden om de trotpen te insli ecteeren Deze inspectie werg verricht door den RjjkscommiSSaris Bijksminister dr Seyss Inqimrt persoohigk Ha afsclieid genDm i4é hebben van de miIitBire en burgerlijke autoriteiten verliet dr Sq Inijuart per auto dê heoffistèd De troepen hebben den marsch door de stad voortgezet In Pi Med 1108 fi Bestr tüng van de tegennatuuriüke ontucht JiVAMK GEVANGENI£8TSA rEN Het Verordeningenblad bevat een veraideniDg van den R kscommissaris voor het bezette Nedertendsehe gebied ter bestrijding van de légennatüurIqke ontucht Zü luidt als volgt Artikel l 1 E i man die met een anderen man ontuéht pleegt of van hém ontuchtige handelingen duldt wordt geitratt met gevangenisstraf van ten hoogste vief jaren 2 In bijzonder UcM gavallen kan van on strafvervolging worden afgeiLien ten aandien van een persoon die tijdens het begaan van het feit nog minderjarig was Artikel 2 Een man die een amieren door misbruik van afhankelijkheid voortvloeiend uit een dienst of arbeidsverhouding of een verhouding van ondergeschiktheid beweegt om met hein ontucht te plegen of van hem ontuchtige handelingen fle diilden wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hBe gste zes jaren Artikel 3 1 Met gevangenisstraf van ten hoogste ld jaren wordt gestraft I man die een minderjarigenman verleidt om met hem ontucht teplegen of van hem ontuchtige hmdelingen te dulden Een man die als beroep met mannen ontucht pleegt of van henontuchtige handeüngen duldt of ichdaartoe aanbiedt 2 In het geval bedoeld in heteerste hd onder 2 kan de schuldige zoo hij tot werken in staat is Bovendien tot plaatsing in een rijkswerkinrichting Vorden veroordeeld orten hoogste drie jaren Artikel 4 De in de artikelen 1 3 bedoelde handelingen worden beschouwd als misdrijven Artikel 5 Op Duitsche staatsbturgers blijven uitsluitend de telkens in het Duitsche rijk in de gedaante die het had vóór de aansluiting an Oostenrijk Altreich geldende strafbepalihgen van toepassing Artikel 6 Deze verordening treedt in werkipgop den dag harer afkondiging I atwas Zaterdag Red i duizeftd ktlo metaal prestolen Afkomstig nit de Katterdamsche puiahoopen TWEE ARRESTAltES EN NOG MEER TE WACHTEN Controleerende ambtenaren van den gemeentelijken technischen dienst te Rotterdam die evenals de politie toezicht houden op het puinruimen in de stad hebben een goedf vangst gedaan toen ZIJ een v htauto aanhielden waarmede niet nnhder dan vierduizend kilo metaal uit de puinhoopen afkomstig werd vervoerd Woensdagavond bemerkten de controleurs een vrachtauto die na werktijd rondreed en hoog beladen was met ijzeren binten en ander metaal Zu vroegen den chauffeur waarheen dit metaal vervoerd moest worden en tot hun verbazing kregen zij rondweg het antwoordj dat de lading naar een metalenhandelaar even buiten Rotterdam geljracht moest worden Nu komt het wel voor dat eenjaoeveelheid metaal die detl uitmaakt van de festen van den inventaris van een verwoest pand verkocht wordt want dit metaal behoort toe aan den oor ronkelijken eigenaar De metalen die behoord hebben tot de opstallen die di deel uitmaakten van de panden behooren aan de gemeente aangezien op order van den regeeringseommissaris voor den wederopbouw de burgemeester de opstallen onteigend heeft Op de vraditauto bev ond zich nu metaal dat voor het grootste d eel ruim negentig procent bestond uit binten en andere deelen v n de opvallen De ambtenaren vroegen naar het vervoerbewijs en de chauffeur toonde ejen vervoerbewijs ten name van den O jarigen zeeman H J L die eveneens in de auto zat In zijn gezelschap bevond zieh de 38 jarige puinruimer A van W j ie bü het vervoer bemiddeling had verleend metaal dat aan de gemeente toebe hoorde maar voor een hoeveelheid Het bleek dat de vervoervergunning afgegeven was door den gemeentclüken technischer dienst echter niet 2 Uter w t 11 petrol com Augi stus GRUTTERSWAI EN BON na 95 25 gram rtjst a rijstemeel geldig tot en naet 11 Augustus BON na IM 25 gram bavemaut ot hav rviokken af car of grutten gi idig tot en met V Aagustiu 4t BON na lt5 U 0 gram maizCK of griesneel of puddingpocde geldig tot en met 11 September BON no 110 100 gram macaran of vermicelli of spaghetti eidi tM en met II September MOTORBRANDSTOF Eerste periode verlengd tat 4 Augustus Tweede distributie periode ktoy van 4 Augustus t m 31 Augas t Vervoeisvergunningen en Tae wijzingen van motorbrandsto BMietCB aiiéiieaw worden aaagc vraagd op de gebruikelüke f t mnlieren vlag die de lading moest dekken er op zün vervoerbewn werd behalve de ongeveer vierhonderd kilo metaal dat van hem was nóg tienmaal zooveel meegenomen De politie heeft L en den puinruimer van W meegenomen naar het hoofdbureau van politie en daar procesverbaal opgemaakt waarna de manner werden opgesloten Intusschen wordt het onderzoek met kracht voortgezet en hef is waarschyniijk dit meer arrestaties zuller volgen aangezien gebleken is dat var de ploeg waarin van W werkte nog een zevental werklieden aan de diefstallen medeplichtig waren Ook in andere ploegen schijnen detgelükt fraudes vexugekomen te zijn De chauffeur van den vrachtauto if vrij gelaten aangezien Jiij door de vervoervergunning den indnlk kreeg dat het transport door den technischer dienst gedekt was De textiel inventarisatie VERKOtMP VAN 4 11 AUGUSTUS VERBODEN De secretaris generaal wnd ho rfd van hef departement va i Handel Nyvcrheid en Scheepvaart maakt bekend dat in verband met de uitvoe ring van de algemeene inventarisatie van de hier te lande aanwezige voorraden tejftieftiroducten de verkoop en aflevering aan den verbruiker van alle textielproducten met uitzonderini van sanitaire textielproducten pit en petroleumbranders speelgoederen louw en poetsdoekep gedurende de week van 4 tot en met 11 Augustuzc 1940 I s verboden Dit verbod geldt zoowel voor de industrie den groothandel als voor den kleinhandel BEGRAFENIS VAN TWEE FRANSCHE MILITAIREN Dezer dagen heeft te W at enaar e officieele begrafenis plaats g ad v b twee aan bet Wassenaarsche straMi aangespoelde Fransche militairen De lijken die door de wsre Wassenaarsche politie wai n werden boven de groeve waarna een Duitsche veldprediker rede hield Nadat 1 l rediker het Orile Vader had gebeden heeft een uit 30 man bestaand oerepeloton sefluulschotfi geloirt Vervolgens werd een gremle kriuu voorzien van linten in Fransdie kl ren bij het graf gelegd namens e Duitsche weermacht Beide kisten waren gedekt met de Fransche vlag