Goudsche Courant, dinsdag 6 augustus 1940

GOUDSCHE COtBAHT oiflsdag 6 Augustus 1940 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN jg Jaargang No 20392 WESTLANDSCHE BLOEMEN verliezen t afzetgebied in het binnenland Transportmoeilijkheden door gebrek aan benzine houdt de koppers vande veilir SSSSSSSS I Men Ttkent met de mogelijkheid óui op den vruchtbaren bloemengrond eveneens groente te telen Dit kan indien de vergunning elke Aalsmeer heeft bedongen tot Septemlier 1941 wordt verl igd l fe Ie e deeU tip au eHjkheM ontrolee dergenen endc ge ide ml5W th 1 be I d daar wkt door ÜB bin en üegt blolikee ierdoor i enlijk ge e immetj e eemie Ikrachtige kade van aar tegen ent heh hetgeen einde det koersaty e staati estaffelde er week noteerde oploopen eg 5 pet ataatalee bet terug zijiqP U gewor aren er van de udendlieid natuurlijk lang men gegevens reckt het en van de biyn De r van be geen niet r tal Van telling aan cxndergrond echt maar 1 in g ging het e 4 obli leening e obliga de laatste mpen D ie verleden omen werd eel legden neiging tot k de spoor uier in de ongeveer ntelijke en nd op be de pand ts gedispo openbaart e vraag lokale aanstig Karak G rondtoon Ük mm n tocli een rden opgen een pa van he g materiaal adden Am elend voorder courankoopera m ksaideelinï en niet W at te sluieze stukken t Van V A s i paar ttuK pvaartaW oeS gcdi unles KS erg wer e werd Aku s di temd wa ren nde openw paar pU Un le tot de ten ton eraal ent van b Gem ge 1 gew Todi een BLiKSEMOORLOG tegen Engeland Q0 eerste September wordt zooal niet genoemd dan toch gepropageerd als de dag der bezetting iM irffon i staen en vallen met de pogingen der Duitsohe marine om troepen In Engeland aan land te kfijgen Duitschland onderschat zijn tegenstander niet In Duitschland blijft men ten aanzien van den dcfinitieven uitslag van denstrUd tegpn Engeland in Europa optimistisch timistischgestemd Men houd t eenvoudig geen rekening met de mogelijkheid van een nederlaag Wat echtergecn zins zeggen wil dat men deEngelschen onderschat Naar dênbuitenkant ziet het er naar uit datmen de Engelsehen als tegenstandersvan geringe beteekenis beschouwt Ditkomt omdat men zich uitsluitend bezighoudt met de propagandistische methodes waarmede Churchill het Engelschevolk in een zeer kj ijgshaftige stemmingtracht te brengen Deze methodes enmeer nog de uitwerking welke zij opde bevolking hebben zijn inderdaadwellens lachwekkend Vooral wanneermen de plannen leest welke het tlngelsche publiek in zün vermaarde letters to the editor aan den man tracht tebrengen en waarvan de Engelsche bladen dagelijks vol staan moet menonwillekeurig hopen dat er bij deEngelsche legerleiding wat minder naïviteit heerseht dan blijkt i it demanier v aarop sommige goedwillendeVaderlanders in Engeland him landtegen een Duitsche invasie meenen tekunnen beveiligen Anders zou een catastrophe op een verschrikkelijkbloedbad onder de burgerbevolkingkunnen uitloopen Het verloop van den oorlog heeft be wezen dat de Duitsche legerleiding er niet voor terugschrikt om bij schier onmogelijke ondernemingen vrö veel menschenlevens op het spel te zetten Men beroept zich daarbij op den wereldoorlog die heeft aangetoond dat voorzichtigheid in deze de W jsheid dikwijls bedriegt en dat het bfeleg op den duur veel meer menschenoffers kostte dan thans de stormloop Niettemin echter gaat Duitschland zoo spaarzaam mogelijk met zün soldaten om en jpfficièel maakt men er telkens weer met trots gev ag van dat d werkelijke verliezen tot nu toe ver onder de raming liggen Ook bü den aanval op Engeland zal men het principe blijven huldigen dat de stormloop beter is dan het beleg maar aan den anderen kant zal men geen menschenleveBS aan gevaar bloot tellen door een onbesuisd optreden Megerie óv r Engeland s positie De buitenlahdsche politieke positie van Engèlatvd gaat zoo hard achteruit dat lord Halifax het Engelsche volk iep Houdt vast aan het Britsche wereldrijk heeft kingskracht op de volkeren Un vrienden verdwijnen of verloochenen Zijn vijanden worden talrijker De erfgenamen vergaderen al Balansen van den omgang met Engeland worden opgemaakt en vallen erbarmelijk uit Hiermede begint de diplomatieke medewerker van de Berliner Boersen Zeitung Karl Megerie een hoofdartikel onder het opschrift erloren gegane hoop Megerie vervolgt aldus Sir Stafford Cripps had tot taak in Moskou een hoog spel te spelen en de vriendschap tusschen Duitschland en Rusland het koste wat het kost te verstoren De Sovjet Unie heeft zich niet in de Engelsche val laten lokken Wat heeft Engeland voor positiefs de Sovjet Unie aan te bieden Niets anders dan de verstrikking in den Engelschen oorlog Overigens wonen er in Moskou geen utopisten maar realisten voor wie een land da t in moreel buitenl ndsch politiek en militair opzicht van de eene trouweloosheid onbekwaamheid en nederlaag in de andere tuimelt en de wereld van zyn hijlpkreten vervult eenvoudig geen btondgenootschap en verdrag meer waard s Aan deze inwenuige moeilykheden zoo vervolgt Megerie lüdt ook de verhouding tusschen Engeland en de Ver Staten de tweede groote l oop en de laatste stroohalm waar men naar grüpt Deze verhouding S van de vlakte der gelükgerechtigden reeds afgegleden naar die tusschen een beschermde en een beschermer Het eens oppermachtige EngelaiuJ is in hei beste geval nog en voorpost van de Vereenig de Staten De Berlijnscbe correspondent ran de N R C telefoneert aan dia hhi een artikel dat jeheel la itrijd is met den dezer dagen fggt teaiie bttitenlandsclie penaitingen j wektén indruk itUet van een bIiksenioork i tejen Engeland dezen zomer akts neer zou komen Schreef eea Italiaansch blad niet dat Eageland door een hongerblok kade op de knieën zou worden gedwongen Oe correspondent Tan de N R C zegt echter Voor zoover liet bij gebrek aan weerberichten valt na te aaa vormen de weersomstan d iieden geen beletsel meer Toor den grooien van dag tot dag te verwachten aauTal op Eagelaod De ervaring leert dat let zeer twijfelachtig is ei deze weersomstandigheden langen i zullen aanhouden Teaslotte wordt de datum raa den eersten September nog itceda zoo al ai t genoemd dan ledi gepi opageerd ak de dag dal de bezetting van Groot Brittanië door de Dnitsche itrqdkrachten een feit zal ziin fNKmWEGEN ALS 3EFE nTn Dl Duitsche militaire leiding heeft KoMwegen de generale repetitie voor E i eland genoemd zooals de veldtocht lepn Polen een generale repetitie voor i offensief in het Westen is geweest De oorlog in Noorwegen heeft aangelooiKl dat betrekkelifk ïeer kleine SMen zonder zware wapenen bü t zijn om tegen een vrij sterice wacht de bruggehoofden te behou i iie ze in staat zijn geweest te wnen De groote moeilijkheid schuilt i landing van het zwaarste materiMl De Duitsche oorlogsmarine leed schade bU de bestorming der mae maar geenszins zoo geweldi wr he kustverstcrkingen Had er M bezetting geen verwarring be dan zou de schade nog grooter LANDING VAN ntOEPEN h een persgesprek heeft rijks anchalk Coring nog dezer dagen tijn meening te kennen gegeven M luchtwapen nog niet ïoo ver 4k ld is dat het massaal lan wrrai kan Dnitsch dnikT ï zullen ongetWyteld ehche kustbatterUcn waar proef stellen Doitsijhel bom wpers zullen de verUndjogen B vijand trachten te YtpOi Pnitsche jagers snllen ell e Z Se war probeeren te J ParachuUsten lullen hoogstJ HiJk allerlei strategische Cm ondanks al Wheel het offenidef staan en j Mt de pogingeii van de aarine om DnUwAe twe Engelsch KKmiélM aan I B 2 i Je kleinere eenheI We t oorlogsvloot m ir iBi Ll motortorpcdobooi Cr u de duikbooten die in t S genoemd worden Z W ï voorloopjg een kwes 5 1 te beginnen 2 t lT kwaliteiten ook tirtT P moeten ken J Zl opzicht ziin wli er i en den loop der gebeurte I wachten d w z het heeft in de Amerikaans e politiek niet meer een eigen functie doch een functie die van de Amerikaansche belangen is afgeleid Alle redevoeringen maatregelen en gebaren van Amerika hebben de oude positie van Engeland in de wereld en daar i mede de mogelijkheid van een herstel van deze positie reeds afgeschreven Megerie bespreekt dan de oorzaken van de verscherping der EngelschJapansche betrekkingen en vat zijn uit eenzettingen als volgt samen Het resultaat van deze wereldpolitieke balans in een beslissend oogenblik is voor Engeland verpletterend In de wereld der groote mogendheden is het met één uitzondering geïsoleerd Van de beslissingen op het Euro sche vasteland is het uitgesloten De h op CVon onzen speciolen verslaggever HET jèar 1939 zal bü de Weatlandsche tuinbouwers als een der ongunstige bekend lüven De arbeid van de k kers heeft in de opbrengst van de voortgebrachte producten geen belooning gevonden Uit uit jaarverslag over 1939 van den Bond Westland is het deze zin die naar voren springt vooriil om dat onmidSillijk daarop volgt dat de door de regeering getroffen steunmaatregelen in 1939 vrijwel onveranderd van kracht gebleven waren Deze maatregelen bestonden in een teejtregeling welke er op gericht was om uitbreiding van den tuinbouw te èn te gaan in een regeling van den minimtmnprüs welke ten doel had te voorkomen dat de afgenomen producten tegen een te lagen prijs aan de markt kwamen en in een toeslag op t product dat voor een te lagen prijs verkocht moest worden Uit het Landbouwcrisisfonds was voor een toeslag op t product en voor uitbetaling van de vergoedingsprijzen voor t doorgedraaide product van den oogst 1939 een bedrag van De kweekers mogen en dit wordt ook algemeen erkend daarvoor dankbaar zijn Want het zwarte jaar 1939 dat de Westlanders door de door Engeland en Duitschland de hoofdafnemers getroffen maatregelen dwong zich voornamelijk op t binnenland te richten zou anders voor velen den ondergang gebracht hebben De oorlogsdagen Stellig zal t Westland ook nu nog met bezorgdheid de toekomst tegemoet zien Want t voorjaar 1940 zette al heel slecht in zoodat de stookbedrijven nauwelijks aan hun trek kwamen Hierop volgde oen periode van mooi weer maar op 10 Mei werd ons land in den oorlog medegesleept Vijf dagen heeft t Westland toen niets kunen doen De heer Barendse de voorzitter van den Bond Westland he t tijdens den oorlog in Poeldijk nog gepoogd de veiling op gang te brengen Er waren echter zegge en schrijve twee kooplieden die er wel kans toe zagen om naar Den Haag te komen Maar uit Limburg Utrecht en andere deelen van ons land welke anders trouwe koopers leveren verscheen thans niemand We hebben aldus de heer Barends tijdens den oorlog en voor zoover dat in verband met de rijpheid ging r de aangevoerde groente sla voornamelijk zoo veel mogelijk opgehouden En omdat Nederland na 5 dagen reeds tot op de Vereenigde Staten voor zoover zü niet reeds door de strategische wetten van den Oceaan en door den tijdsfactor geneutraliseerd zijn biyft vaag en onberekenbaar De hoop op de Spvjet Unifi is vergaan De groote ontwikkeling van de wereldpolitiek trekt van Engeland weg en slaat naar de ontwikkeling der betrekkingen van de vier groote Europeesche mogendheden onder elkaar aantoont eerder een richting in die geleid is door de positieve gemeenschap der belangen van het Eurasiatische continent van het welstandsbelang van belang aan den vrede en de veiligheid van deze ruimte tegenover alle intriges inmejigingen aanvallen en economische agressies van mogendheden die aan deze ruimte vreemd zijn eapitalatie gedwongen was waarna t prijspeil tot een behoorlijlier niveau steeg is op die wijze gelukkig nog eenige redding hiogeluk gebleken Direct nadat de oorlog afgeloopen was is alles w r normaal doorgegaan Tenminste vóór zoover de koopers over de noodige vervoermiddelen konden beschikkrtfe Hef transportvraagttuk De Westlandsche veilingen moeten het nog altijd hebben van de menschen die met hun eigen vrachtauto komen hun inkoopen doen en dan met den volgeladen wagen t land in trekken Zu scheppen het binnenlandsch afzetgebied dat t Westland zoo dringend noodig heeft Dit is nu wel sterk veranderd door het beröinegebrek Gelukkig wijst de practijk uit dat de moeilijkheden bij t transport niet onoverkomelijk zijn Dit is anders bij de bloemeobedrüven Want zij die gewend waren per vrachtwagen de Westlandsche bloemenveilingen te bezoeken de echte scharrelaars en die onmidellijk met de gekocht voorraden wegreden om deze in alle deelen van t land aan den man te brengen verkeeren niet in de mogelijkheid het afzetgebied in t binnenland voor t Westland te behouden Nu heeft Aalsmeer vergunning gevraagd om den grond anders aangewerd voor het telen van bloemen voor tuinbouwdoeleinden geschikt te maken En in de bollenstreek is men na verkregen permissie haastig aan èen sIJte gegaan Ik breng hierbij aldus de neer Barendse graag naar voren dat ook de Westlandsche bloemisten deze gelegenheid zouden willen benutten lleen zal dan de vergunning verlangd moeten worden Deze loopt thans tot 1 Juli 1941 En dit nu is voor Neen de druiven in de WesttamiscJie hossen zijn niet zuur Laag hangen de prachtige donkere trossen Heeds han teeren vlugge geroutineerde handen de schaxen t Valt te hopen dat t binncniond dit gezonde product op prijs zal yeten te stellen De Voedingsraad ziet dit graag tomaten eji de Westlordsche stellig bevatten juist die grondstof en welke voor t menschelyk lichaam onontbeerlijk zijn Gelukkig ia er dit jaar een overvloed in t Westland En de kweeker $ rekenen er op dat Nederland de tomaten in groote hoeveelheden zal afnemen tegen een behoorlijken pnjs de Westlanders een onmogelijkheid Wanneer zij vergunning tot eind September krijgen zullen zij wel den grond intensief kunnen gebruiken Daarover is al ter bevoegder plaatse het een en ander gezegd WeUicht zal deze verlenging alsnog afkomen En wat het drogen van groente betreft t Westland heeft daarbij nietveel belang Verschillende fabriekenzijn er al een goede week geleden meebegonnen o m met boonen Veel voordeel beteekent dit echter niet al kandit nog beter worden dan t momenteel IS En hiermede eindigt t gesprek met den heer Barendse Als voorzitter van den Bond Westland heeft hij op dezen drukken veilingdag meer aan zijn hoofd dan het ontvangen en inlichten van den journalist Er zijn er velen die hem dringend moelisn spreken En daaraan kan hij zich wel gedurende een half uur onttrekken maar niet langer Trouwens hij is zoo in hart en nieren Westlander dat hij graag zijn plichten op de veiling waarneemt En de bezoeker voor wien de veiling nog alle bekoring van t onbekende heeft volgt den raad om zelf eens met koopers een praatje te maken maar al te graag op t Praatje i s gemaakt Over ditjes endatjes over koetjes en kalfjes Maarnauwelijks was een rechtstreekschevraag naar t oordeel over den toestand in t Westland gedaan nauwelijks was de vraag omtrent prijzen envooruitzichten gesteld of de mededeelzaamheid veranderde in gesloten heid Een plaatje makeA Best Eenpraatje maken over datgene wat demenschen hier toch t meest moet interesseeren Ho maar Zulke vragen moet men ons niet tosn Die hooren thuis bij degenen dfe het geheel kunnen overzien concludeerde er een En het instemmend geknik van anderen bewees dat men den spreker volkómen gelijk gaf Dezelfde ervaring doét de manvan de krant op wanneer hij bu een der grootste Westlandsche bedrijven aanklopt om toestemming te vragen voor t fotografeeren in de kassen De per missie wordt grif gegeven En de eigenaar zelf regelt in een wip de rondleiding langs de eindelooze rijen kas 0irecteur F TIBTEB Poatgito 484M Bur Markt 31 TeL IT48 1 DE JAPANSCH ENGELSCHE SPANNING Dreigende taal Dc Jfkpansche blade kewM het gisteren door de fegecriag genomen besluit goed om é definitieve mmtregelen afha kelljk te stellen van de hondiag van Engeland tegenover de J pansche eischen Zij betw felen echter ol é aangelegenheid door onderhandelingen kan worden bijgelegdL Zoo eischt de Kokoemla S j i m b o e n nogmaab de terugtrekking van aUe Japanners uK Engeland daar Japan anders alle handen gebonden heeft Hét optreden van Engeland zoo meent het blad heeft eigenlijk reeds aanleiding tot oorlog gegeven Het gevaar voor een oorlog met Japan heeft men Ik Engeland wel ingezien In iedw geval beeft men den wensch ea de hoop op een nieuwe regeling der betrekkingen tusschen bode landen opgegeven sen Hij weet precies waar t beste plaatje gemaakt kan worden En hij besteedt er graag een deel van zijn tijd aan om den nieuwsgierigen stedeling deze plaatsen te wijzen Maar wanneer de laatste die nieuwsgierig kas in kas uit meeloopt een vfaag doet omtrent de verwachtingen van den oogst stuit hij al weer op eea stilzwijgen De Westlander kan nog niet zeggen wat er te verwachten valt En liever dan zich te wagen op glad ijs wachten de kweekers maar af hoe het in de practijk zal uitvallen Als alles meeloopt en wie hoopt dit niet is t tüd genoeg om over de bereikte resultaten te spreken Dit te doen aan t begin van de campagne der hoofdproducten druiven en tomaten wordt niet alleen als voorbarig beschouwd maar eveneens als een verdeelen van de huid v6ór da beer is geschoten En de nuchtere kweekers die de werkelijkheid wete te onderscheiden van den schijn pa sen daarvoor wel op Vandaar dat zij op vele vragen nog t antwoord schuldig blijven En de stedeling Och die let er alla n maar op hoe prachtig t fruit er in zoo n Westlandsch bedrijf voor staat Die ziet met goedkeurende blikken naar de rijpende perziken naar de tomaten en naar de donkere druiventrossen een boomgaard die een lust voor dc oo n is een verzamelplaats van oergezond fruit dat in hooge mate de lust tot plukken opwekt En niet zoodra neemt de Westlandsche gids daarvan kennis of hij biedt den bezoeker die niets komt koopen en die eigenlijk alleen maar last veroorzaakt een paar perziken aan waartegen t buitenlandsehe goed het glansrijk af moet leggen De Westlander kan zwijgen Maardat neemt niet weg dat hij daaraaneen niet genoeg te waardeeren gastvrijheid paart En dat laatste is eeneigenschap welke hem ten volle toteer strekt Nadruk verboden