Goudsche Courant, dinsdag 6 augustus 1940

DINSDAG 6 AUGUSTUS 194 BUITEiUID ENGELAND j De Engelsche I redevoeringen ÉN DE DUi scHE r fts De Jmigtte w é cva t rt ntwt van den minister van Propaganda OuH Cooper van Itafdlnafl Hinsley en van Ceneraal Gort worden door de 0uit che avondbladen n het kort vermeld De uit4praken vun Gort en Hlniley dat Groot Brittannië kraeht 1 geüchapen doof den dienst apn Ood en dat de Engflschcn als c riii lijke soldaten moeten stnjden worden door de bladen typi iche liltingen genoemd van Britsche huichelt en aamiltaugmg Groot Brittannië aldus de ok l Anï€i r is opg uwd door het uitplUnderen van ruke landen God heeft niets daarmede te waken Het is hem Jagteren wanneer men hem betrekt m dergeluke troo letooze aangelegenhediïi De redeifvan DuH Cooper wordt door de bladen waai en Jachwekkehd genoemd De Deutsche iA II genie 1 ne ZeitunJ wijst op de gevol gen die dit aanhoudend niet van overdenking jêtuigcnd lelfbedrog later voor Engeland zal hebben Dc Duitsche pamfletten llW BUISZOEKINGEN VERRICHT Naar te Lissabon bekend wordt zijn Zaterdag en Zondag in verschillende ptaatocn in Engeland huiszoekingen verricht naar dte strooibiljetten met uittreksel van de jongste R ksdaglede van Adolf Hitler welke door Duitiche vliegers zijn neergeworpm In de landstreken waar die strooibiljetten zgn neergeworpen heeft de bevolking ondanks de straffen waarmede de autoriteiten dreigen nauweHjka een strooibiljet ingeleverd Die huii zoekingen bleven vrijwel onder ïesuUaal en men heeft slechts enkele personen kunnen arre leeren die men voor leden hield van de legcndariiclie Vijfde kolonnc De strooibiljetten gaan overal m Engeland m het verborgene echter van hand tot hand en aonder het te weten bestellen de Eneelsche posteryen talrijke afschriften van deze strooibiljetten Het effect dat deze hebben is des te grooter dpar de ontevredenheid van de politiek van geheimiinnigheid van het Bntache ministerie van Propaganda steeds meer toeneemt geen kel Italiaansch IJp dfeni jtrud jR as buitengewoon ƒ Idigde met een volkomen v overwinning daar aüe f jlv Het Engelsche ministerie van Oorlog GRONDIGE REORGANISATIE De Engelsche bladen bespreken uitvoeng de reorganisatie van het Engel chc minislcrie van Ctorlog Volgens de Timeszun verscheidene mcnschen tiit het zakenleven in het ministerie van Oorlog opgenomen die blukbaar het bedrijf op commercieele grondslagen moeten opfrisschen Voor deze functie werden benoemd een vakman üit den tabakthandel en vooraanstaande personen van de Imperial Chemical Trust vanjiie Cunard Line en de Irak Petroleuo Company De nieuw benoemde personen hebben met alleé een adviseerende stem doch moeten ook Is leden van het personeel van het ministerie van Oorlog aan het verouderde apparaat nieuw leven mblalen Aldus schrijft de Times die deze hervorming toejuicht dqch tevens de oude leiding tracht te verontschuldigen De D a i 1 y Mail daarentegen doet een scherpen aanval op de oud e ambtenaren Van het ministerie van Oorlog Het blad verwijt hun obstructie vertraging en verwarring In de benpcming van zakenlieden ook voor de andere ministeries meent de Daily Mail een stap te zi n tot rationati atfe van het regeeringsbedrijf Het blad hennnert aan een uitspraak van Ward Price dat er zonder aanaien des persoons hervormingen in het Engel die bestuur noodig zijn De Japansch Engelsche wrijving PRPTESTEN tegen Engelsche gewelddaden Een resolutie van den gemeenteraad van Osaka wi eischen vernietiging van den BritSchen invloed Als Engeland met actiie doorgaat zal Japan doeltreffende maatregelen nemen uit n De Engelsche oorlog politiek VKK KUTIEKE nWTEN De D a i I y M a il noemt de volgende Tier kritieke punten van dè Engelsche oorlogspobtiek De verhouding tus chen Engeland en Japen De maatregelen van Roemeniëtegen de Britsehe petroleumbelangen De aansraak van generaal Francoop Gibraltar 4 De blijvende anti Britsche houding der RMsiiche buitenlandsche poliüek DR BaUTSCHE BURGERWACHTEN Naar de Londsche correspondent van de Nym Dagllgt Allehanda meldt is een groot aantal gepensioi ineerde Engelsch generaals en admiraals die leidende betrekkingen bü de bunpsrwacht bekleedden onUlagen omdat haa voorstellingen van de oorlogvoering als vollïomen verouderd beschouwd jnoetea worden mmÊKÊmÊimmmmmmBammem KHommmm scHErEN tldchten NAAB GDRALTAR De Lavoro rasciata meldt Dit Tanger dat volgen berichten M Algfciras de Bntache vlootccnheden die bij het eiland Formentara ten Zuidi n vwi da Balearen zijn beschadigd in den naclit vis 3 op 4 Aug voor herst lwerjti aam ieden in de vhaverf van Gibraltar zijn binnengelooppn Gevechten boven Sfalta Een speciale correspondent van Stefani de lr bijzonderheden mede over de laatste Italiaansche verkenningsvlucht boven het eiland Malta Een sterke afdeeling jagers was even voor middernacht naar het eiland gevlogen Drie patrouiUeerende Engelsche jager trachtten zich te verwijderen ont een gevecht te vermijden Een dezer toestellen slaagde d rin niet en moest den strijd aanbinden tegen eenige der Italiaan he machines Het werd verscheidene malen getroffen en stortte in een vrille hfeer De Italiaansche formatie kon daarna ongehinderd haar verkenningsvlucht voortzetten Na twintig minuten boven Malta te hebben gevlogen keerde zij zondbr verliezen op haar basis terug LLOTD GEOKGE OVER ENGELAND De Ifewyork J ourna publiceert een artikel van Lloyd George waarin de Engel he minister president tijden den wereldoorlog een beeld geeft van de stenjming m zjjn geboortestreek Wales Hij Lloyd George heeft zoo staatin dit oinnerkeli i e artikel weinigpersonen getroffen die niet uitinggaven aan hun ergernis over detegenwoordigheid van lieden in d e regeering die verantwoordelijk zijnwior het gebrek aan voorbereiding De organisatie der plaatselijke verdedigingsmaatregelen glsmede het zicht bare gebrek aan samenwerking tusschen c e verschillende striidkrachten die een eventue lcn aanval moetenafslaan worden in Wales sterk becrttiseerd Vanzelfsprekend worot ookveel over hW gebrek aan jv pens gesproken Alle bedreigingen met straf7iin een be eediging voqr een patriotistisch volk r MAATREGELEN VOOR HET EVACCEEREN VAN E BEURS TB LONDEN De makelaars aan de Londensche beurs h ben vn oproep ontvangen zoo snel mogelijk hun zaken in orde te brengen opdat zij in geval van nood alles kunnen liciuideeren en hun kantoren naar het land kunnen verplaatsen Naar uit Londen gemeld wordt is deze oproep tot de leden van de beurs gericht opdat de geheele Londensche beurs in gevalj jVan nood zal worden geëvacueerd en het ten minste drie weken tüd zou vorderen eer de beurs buiten Londen haar werkzaamheden zou kunnen hervatten Als toevluchtsoord oor de beurs heeft men in de nabiiheid van Londen gelegen filmstad Denham gekozen wajr voldoende plaats i aangezien de groot ateliers en de filmhall n al nds maanden leeg staan WAARSCHUWING VAN GANDHI Volgens berichten in de NewYork sche bladen heeft Gandhi Engeland opnieuw voor een nieuwe vevlragmg van de beslissing tengunste van de onafhankelijkheid van Indiè gewaarschuwd Het 1 Indische nationale congres zal niet eindeloos op vrgheid wachten aldus verklaarde Gandhi Bij besluit i het gemeentebestuur van Osaka zullen Woensdag verschillende massa vergaderingen in het industrieele centrum van Japan worden gehouden om openlijk te protesteeren tegen de Engelsche daden van geweld en om van de regeering energieke teg i maatregelen te eischen Een vergadering van alle gemecnteraaosleden van Osaka heeft de volgende resolutie aangenomen Wü eischen de radicale vernietiging van den Britschen invloed ten einde de aaneensluiting van Groot Azië te beveiligen Deze resolutie is aangeboden aan den Britschen consul generaal te Osaka aan den Engelschen ambassadeur en aan de ministers van Buitenlandsche Zaken en van Defensie Verder werd betloten anti Britache massa betoogingen te houden van alle organisaties in de zes groote steden van Japan De Kamer van Koophandel te Kobe heeft een dergelijke resolutie aangeboden aan de regeering en aan de britsehe ambassade Het uitvoerend eomit van de Liga in Japan voor de onafhanke jkheid van Indië roept all A ntpti op Japan te stetmen bij zijn s i jd n CIOENT m LrVERPOOR Wé het verlrdt vin èen schiK mt geëvacueerde Engelsche kinderen tiil Liverpool ja het tot incidenten geko men Itoea het schip n l het teeken van veitrek gaf en de manschappen de landini steigfr wilden ir alen drong een grqep arUeidersvrouwen met kinderen op den arm door de menigte toeschouwers en wUden de landingssteiger bestormen De politie wist met moeite de vrouweït terug te dringen tot het schip zich van de kade ad verwtjderd Toen de kinderen hun achterUijvende ouders een laatste groet toewuifden klonk uit de menigte geroep en gefluit Enkele vrouwen verbraken de afsluiting klommen op planken en stapels goederen die op de kade lagen en riepen Wat moet er met onze kinieren gebeuren Toen dp iolitie de vrouwen verzocht naar beneden te komen werd zy uitgescholden Tffislotte haalde de politie de betoogsters met geweld naar beneden en voerde haar weg GEHEIME zrariNGEN WEKKEN WANTROUWEN De Daily Mail keert zich tegen de geheime zittingen van het Engelsche parlement waardoor wantrouwen in breede lagen der bevolking gekweekt wofdt Het volk aldus het blad heeft het recht de waaifteid te vernemen nder bestaat het gevaar dat het lind op zekeren dag vüot v l Siongen feiten geplaatst wordt wtfarven het wegens gebrek aan voorbereiding geen verailo Bden had Ook de Times meldt dat verscheidene leden van het Lagerhuis geheime zittingen op Tket oogenblik buitengewoon gevaarlijk aclUen WERKLOOSHEID IN ENGELAND NEEMT TOE i Naa officieel is bekend gemaakt Is het Engelsch werUooshjudsciJfer in het tijdvak van 17 Juni tot 15 Juli opnieuw met 60431 gestegen 1 PAN Japan en Ned Indië HET ONDERHOUD TUSSCHEN KONOYE EN KOlSO Naar Domei meldt is tusscheti niinister presidlnt Konoy en generaalfkoiso overeenstemming bereikt over de uftvoering van de oiidracht welke laatstgenoemde heeft ontvangen vow Nederlandsch Indië DUITSCHLAND DVIKBOOTKAnTEIN ONDERSCHEIDEN De ühr r heeft kapitein luilenat Wilhelm Rollmann het ridderkruis van htt ijzeren kruis verleend RoHmann heeft 14 stoomsAepen met een gezamenlijken inhoud van 118 890 ton die in voor het meerendeel krachtig beschermde convooien voeren tot xinken gebracht Uit één convooi heeft hij zeJIs m zeer korten tijd schepen tot een totalen inhoud van 42 000 tsn m den grond geboord Verder heeft hu door torpedo s een mijn legger en den Britschen torpedo jager Whirlwmd tot zinken gebracht twee schepen met een gezamenlijken inhoud van 7776 ton als prijs opgebracht en in moeilukc omstandigheden met succes mijnen aan de Engelsche Zuidkust gelegd Zijn nieuwste succjs is het tot zinken brengen van eep vuandelijke duikboot Rollmann is m October 193g duikbootcommandant geworden Japan nl eischen stellen Naar de Tokio Nitsji Nitsji meldt herft het departement van Buitenlandsche zaken besloten de onmiddelluke invryheidstelling te eischen van allé aangehouden Japanneezen wier aantal reeds negen bedraagt en die zich te Londezt te Singapore te Jlangoon en te Honkong bevinden Tegelijkertijd eischt Japan garanties tegen eeii herhaling van het Engelsche optredenSf Wordt aan deze eischen geen gevolg gegeven dan zoo meent de T o k i o Nitsji Nitsji zal Japan gedwongen zUn tot het afbr en der diplomatieke betrekkingen De pers gaat voort n et haar aanvallen op Engeland en eischt van de regeerin ook voor de scherpste maatregeira niet terug te schrikkm I iMidan in vrijheid De Japansche zakenman Satory Karaihara die Vrijdag te Londen was gearrefteerd is gisteravond weer in vrijheid gestvkL itAliê DE STRIJD IN NOORDAFRIKA Een hevig luchtgevecht Een speciale correspondent van S Iani meldt bijzonderheden over het luchtgeveeht aan het front m Cyr naiea waarover het legerbericht van gisteren spreekt Italiaansche bommenwerpers begonnen gisterochtend met het bombardeeren vajj en belangrijken Engelschen spoorweg zij troffen talrijke treinen met troepen en materiaal Vervolgens vielen zü de installaties en het vliegveld van Mersamatfoeiaan Vijandelijke jagers bonden strijd aan doch trokken zich terug na eert Gloster verloreci te j bben be Italiaansche toestellen keerden zondei verliezen op hun bases terug Intusschen deden jagens en gevechtsvliegtuigen een aanval op een colonne Britsehe pantserwagens waarvan er verscheidene werden vernield of onbruikbaar gemaakt Jagers maakten daarna èfen langen kruistocht ter bescherming van Italiaansche troepenbewegingen zonder dat y vijandelijke toestellen zigen Daar men voorzag dat de vyand wraak Vilde nemen voor de Italiaansche succes en stegen des middags verkenningSvLegluigpn in verscheidene richtingen op Zij rapporteerden aanzienlijke vijandelijke luchtstrij Ökrachten aan eeti zeer groot gedeelte v m het front Onverwijld ging de Italiaansche jagers tot een bliksemsnellen aSnval over De vijandelijke formatie bestond uit drie zware Blcnheimtoestet len en zeven Glosterp De Engelsche bpmmenwerpérs beguriBen op goed geluk hun bommen te laten vallen doch 4ij troffen vliegtuig De hevig en eiftd Italiaansche Engelsche vliegtuigen weiden neerg haald Meester van het luchtruim e bleven gingen de Italiaansche jagers opnieuw tot don aanval over Vlak langs den grond vliegend vernietigden zij een pantserwagen terwijl en au o waarin naar hel schijnt hop e Engelsche officieren zaten in b and raakttó Verbindingvivegen geb batiftié In het gebied v den Noor l Oo ï telgken Soedan ifij het uitgimgspunt van den spoorweg van P rt Soedan naar het bmnofiiand van ë Soedan elke spoori eg over twee sporen via Kassala na het Zuiden loopt en via Atbara aansluiting h eft met den grooten CairoKaapstad spoorweg hebben lé Engelschen onlangs taliijke torten en vliegvelden aangelegd N r de oorlogscorrespondent van het ïS ïi voor de Middellandsche Ze e meedeelt worden deze door eenheden Italiaansche bommenwerpeis systema lisch gebombardeerd Het bombardement van Dsjebeit dat eergisteren geschiedde IS gevolgd door een luchtaanval op Erewit in ds nabyheid van den spoorbaan Port Soedan Kassala en door een bombardement van het nieuwe Engelsche vliegveld van Soemit dat op 131 K M van Port Soedan 8 Sedert via Alejtandrir en over de Middellandsche Ze geen enkele verbinding meer mogelvik is run de Britsehe troepen in den Soedar op de versterkingen op de munitie n op 4 S vensmiddelen aangewezen welke over Port Soedan en ove Aden worden aangevoerd Daarom beteekent zoo De Japanuehe hooding Dif in overeenstemming met de Japansche weermacht in het mmistene van Buitenlandsche Zaken gehouden conferentie heeft naar Domei meldt na bestudering van de uit Londen ontvangen berichten het volgende vast gesteld Het arresteeren van de Engelsehen ond r verdenktng an spionnageis een zuiver bmnenlandsche aangelegenheid van Japan terwjji het Britsehe optreden een genieene maatregel met poütMten inslag is Japan zal niettegenstaande datr resaiUemaatregelen vern ijdenjen 3 Nauwlettend letten tot hoe ver Engeland met zijn represaillemaatregelen zal gaan 4 lapan zal doeltreffende iraatregelen nemen voor het geval Engeland met zun j Ctie doorgaat De minister van Buitenlandsche Zakeh zal binnenkort den Britschen ambassadeur Craigie om een vulU dige opheWering van het geval Verzoeken en tegehikertud in Londen ten scherpste protesteeren Men kan aannemen zoo merkt Domei ten slotte op dat het mihisterie van Buitenlandsche Zaken vastbeslolen is è bulcgging van bet conflict op basis van wederkeerigheid onder alle omstandigheden te weigeiv n Dreigende taal in de JapaBscbe pers Er zijn gevallen srhryft de Nitsji Jl i t s i i die met door diplomahtie maar alleen met geweld kunnen worden opgelost Engeland hfeft altijd geprobeerd zwakke staten bang te maken Tegenover Japan mo t zulk een poging beiacheluk genoemd worden Ook de Hotsji Sjimboen bespreekt de incidenten tusschen Engeland en Japan en schrijft dat Japan Engeland eenige dagen l t bezinning zal geven m ar dal J r dan zoo t de schtii ie maa iCb icn z 1 j kjVfci6 on besluit dit teicht de jongste BaUaansche MditMnMl evwials ette nieuwe aanvtü op deze steunpunten en ve stsrkingen Van den Port SoedansiASorWeg een gevoelige verzwakking van de Brilsche troepen en een verbetering van de Italiaansche posities bij een later offensief op de hoofdstad van den Soedan RUSLAND De aansluiting van Letland VERGADERING VAN DIN OrrERSTBN SOVJET Op de agenda van de gisteren gehoiiden Zitting van den hoogslen Sovjet stond de aansluiting van Letland als vuftiende bondsrepubliek in het verband der Sovjet Unie o de agenda 0 9der luide toejuichingen en ovaties v r Slaliti besloot de vergadering dat 1 De Leljandsche radenrepubliek wordt overeenkomstig het verzoek van de Letlandsche volksvertegenwoordiging als gelijk berechtigde bondsrepubliek in hel verband der Sovjet Unie opgenomen f 2 lp de Letlandsche tiondsrepu bliek zullen verkiezingen voor den oppersten Sovjet gehouden worden i Het presidium van den oppersten Sovjet zal de datum der verkiezingen in de Letlandsche bondsrepubliek bepalen 4 De volgQfide zirtting van den opperiiten Sovjet zal Diiisdag om 18 00 plaatsehjke i tijd worden gehouden ftaarbij li vijfde punt van de agenda n l de aa sluniting van Estland bij de Sovjet J behandeld iial worden AMERIKA De dienstplichl iü de V S TWERP DOOR MIUTAKE SE N AATSCOlMMIS E AANGENOMEN Het dienstplichtontwerf is door de militaire senaatscommissie met 12 tegen 3 stemmen aangenomen en aan en Senaat doorgcfonden Volgens den leenwoordigen vorm van het omwerp moeten zich ongeveer 12 millioen mantien van 21 tot 30 jaar voor den dienst meiden In een aanvullende bepaling wordt de aanmelding vaa VTuuiUigers van 18 tot 34 jaar voor een opleiding van een jaar toegelaten Ofschfon in de militaire commissie Mlechts drie leden tegenstemden wordt volgens Associated Press in de ple naire zitting een sterke oppositie verj wacüt In jjegerkringen hoopt men indien de wet van kracht wordt October de eerste 400 000 man kunnen worden opgeroepen SPANJE SPANJE EN HET NIEUWE EUROP Als gebod van het uur noemt hel blad Alcazar de phcht van de jonge generatie waakzaam en bereid te zun om indien dit noodig is ieder oogenblik te kunr en optreden Niet alleen de innerlgke nieuwe orde m Spanje eischt dit zoo schruft het blad doch ook de hervuiming van de vi i ld die door het tegenwoordige gebeuren wordt aangekondigd Ieder uur is derhalve kciitbaar en moet vruchtdragend worden beaut NOORWEGEN No H sch schip gebombardeerd 000 MUTSCHE VUEGE8S N sar het Nooreche ïelegiaaf Agcnl schap irflcit is hef 810 ton meten Ie Noorsche s s Susanne eenige mijlen ten Noorden van Haugesund zonder watrsch uwing door een Brifseh vliegtuig gebombardeerd Nadat het toestel een twintigtal bommen had laten vallen verdween het De bemanning begaf zich weer aan boord Zij constateerde geringe schade doch vond geen bommen Zeven uur later echter deed zich m de machinekamer een ontploffing voor die eefi mcnschenleven eischte Het schip Jigt thans i i een haven Korte berichten Een officieel bericht ever hetspoorwegongeluk op de lün DaccaxCaku ta meldt dat dertig personenzijn dood en zeventig gewond Deslachtoffers zijn allen Indiërs Aan boord van den Yankee Clipper IS baron Euget e Rofischild het bekende Jidvan den Engelschentak der fainili te New York aangekomen Hij deelde medd dat zynvrouw per bftpt naar de VereenigdeStaten onderweg is vDe seisihograaf te Bergen Noorwegen heeft een aardbeving geregistreerd op eèn af siand van 7800 kikimeler De vroegere Franfche ministervan Binnenlandwhe Zaken Mandel is m Fransch Marokko onder liewaking gestild Hii zal worden overgebracht naar Riom departement Puyde Dome Krachtens een besluit van den ministcr van Binnenlanosche Zaken is de grootloge van het Koninkrijk Joegoslavië van het achttiende district metal haar organisaties opgeheven Hetvermogen is in beslag genomen WETENSCHAP FKEDEMCK COOK OVEKUOIKN De Amerikaansche poolreiziger en fici o skundige Frederick Cook is op ï5 jarigen leeftijd overleden Co k h id vol d t hij he crrst de fl lietettn docft RADiONlEUWS WoMHdas T Autuiriau JAAKSVELD 14 4 M V AJl A t at B rtpii en ANP raroofootimun v p o ta M MorgenwUdfne V A R A I U Swlunstlt M o v rl td ma Copn 1 ll Oe ll ls Uec a tlJl S VAHAork t 1245 l oo EeiicliKn en frunotooninuziekl z oo FanUM iH list k 40 Gramofoonmuuek tM Arntwi Qrlt t i eiin li en solist lopn iSmJ de kinderen 3 15 Beiichtoii A NP 5V 91 gelspel opn O E mcialda en oUafS Causerie Midzoircrnachtpn m ZibLS M rettdtultc ï 7 00 Vrascn van dij A l ll Berichten I W Pianovoil T 4S l sir ralda en soh rt 8 00 Bei tchten kVS 8 15 PuMle uit eiiding 8 30 De Hir blwVlï lUdtotaonecI 9 30 VARA orkert en L tg lS 111 25 Benchten A N P ICOOTWUK 1175 M A v ao 1M Bwictileo Dultaeh 7 15 Benchtea k 7 0 Gramofooemualek a W 813 BttkS ANP 1000 Moisennijdln 10 li q S muziek Igi pi 1030 Ljia TiHi 11 IS a ff ten Engel cK 11 30 Gramofoouiru ieiciii A VRO Aeolian orke 12 30 Bei DoiliJ 12 13 Beiicliten ANP gia otoonmuj 1 8 A VRO AnaucmenU Tclie i tn ir 2 60 Berichfon DuUwh 2 15 Fragtnenler de opeia l Ijes SaUimbanfllie ir pn j BerlchU n Engeiach 3 30 Omroi pq lteBt ni soIi t en graniofoonmuz ek i OO Bertehiï DultKh S 1S Bericiilen ANP 53 qS fooninuziek 8 IS Benciiten Eiu el 8 38 Faane en causerie West Europa A V tl O 1 08 Vraaen van d n dag f mofoor iwiek W tia Ca ti ork t ïaiT 8 80 Bericlileil Duitwli 8 15 Bern iten aSi 3 Berjfhten Ergeiveh 8 45 Gran ofoo aiek m l toelicMma 9 15 B r cnten w 38 Gran ofcoonmnz 18 80 Berirï u ti DulS I l5 Bericlito A N P lOJO 10 IS li li yj a li tIM n 1 15 1 30 Beneh anMftn iSGn OndfruMsfondi yo r tte Scbeepvuft KX M opIeidingsschool geopend ONDERHOUD MET DEN HEES PLES MAN Naar aanleiding van de opem ig m de K L M opleidingsschool te Aiiut t darri welke gt teren plaats had Mben wij een onderhoud gi had met dei directeur der K L M den heer Pl man O De vliegtuigbestuurders hebboi door hun vcle viuchten do r het viji luchtruim zoo zoetjes aan Je meiitd teit verworven van den vrijen void n jJe lucht aklus de i eer Pkana fsprekend zyn deze enjclw lok bij het stillef 1 van liet ernstiger getrof en dan diegraai normaal Jiun werkzaam ied i in kantoren of werkplaatsen unwaoB Ditzelfde geldt natuurlijk voor it boordwerktuigkundigen eu niarcoo ten stewards en steward v ti en asder vliegend personeel Heeft Ba eenmaal een werkkring veri ald aal ke dagelijks aanleiding gaf tot int reizen en trekk n n x ondemenB van groote vluchten dar s et getgOr den zijn op den grond b iionder aangenaam en hebben bij et geval van een arend welke aan eeo vA gekluisterd is Een groot deei van Iw administratieve personeel van ila KLM heeft m verschf Liide crii diensten werk gevonden Het wertplaatspersoiveel heeft grooteniWl werkzaamheden maar het ia natuiBlijk uitermate moeilijk oti or vlKfluigbestuurders een hun passeiila werkkring te vinden Daarom heeft de direv e K L M besteten dtn ged ongen t d van stilliggen zoo nuttig mogelflk gebruiken en voor de jongere oudere vlie gtuigbesttiurdor een to passenden cursu = in te r chten W het oog op deze omsvandigioden H zooals te begrijpen v ilt ae uiteiste zuinigheid noodzakcliik N ettemins men er in geslaagd om m de Von straat 34 te Amsterdam i e n normul heerenhuis een chooI tr gW De kern van den cur ii s f een opleiding tot navigat r 1 tc K waaraan ruim 30 perjjaien dpelne Verder is voor 15 oudere vliegtui iKj stuurders een speciale vuf lifen betreffende nieuw lucht raartiM naai en al die vraagstuk kNp don ouderen vl egtuigbfstt i f ref eren evenals de P f i2 van het pavigatiediploma J Z De chef vart den v iegdien t Fuchs is belast met do l d ng den cursus terwijl een aartil me leeraren daaraan is y s ev xt RECHTSZAKEN HET GEWICHT VAN BROOD VEBANDERD GHtercn stond vour d P rechter te Amsterdam mr G jL een bakker terecht omdat hij Si droac sof bevatte middellijk toe dat hij leverde aan zu SiW gaf onmiddellijk toe dat d broodcn van 6i 0 gram m P = 800 gram en natuurluk ook lagenren prijs n 1 lï cent Hij a broodi ii het gewicht van 60fl VJ neven omdat dit volgen i zgn cliënten gemakkelijker s5 de distributie 91m mge teW Het broodbesluit verklaar duskundige van de inspectie j j slechts brooden van HOO gram jg de bakker hoewel hij n et t he ft toch in overtreding is m De bakker vond dat de w maar moest worden veranderd Het O M eischte ƒ 10 boete D tonrechter echter wilde ge gfi sltat opleggen daar het j kiioeierij betrof en veroordeeW man tot 6 boete w iardpor M n legenheid krijgt m hnogi r r p gaan wat de bakker dan o klaarde te zullen doen