Goudsche Courant, dinsdag 6 augustus 1940

tHfÊÖ l E BLAD DINSDAG 6 AUGUSTUS 1940 Goudsche Voetbal Bond SECRETARIAATj Kamemelksloot 209 Gouda Telefoon 2764 OFFICIEELE MEDEDEELINGEN uitslageN junioren competitie van zaterdag 3 aug 1940 Afdeeling A Bodegraven A O N A A Joh Tak 2 2 O N A B Moordrecht A K F L Nolte 0 10 GoHda A G S V A F Geukes 5 0 Afdeeling B Groep 1 Ammerst S V A Lekkerkerk A D A de Koster 3 3 Groep 2 G S V B Gouda C A Hofstede 0 7 Zwervers A Gouda D J Groeneweg 13 0 Nieuwerkerk A O N A C H van der Speld 6 1 Afdeeling C O N A D Olympia A R Biesheuvel 1 KENNISGEVING AAN H H OFFICIALS Vanaf heden zullen de officieele mededeelingen van den G V B wekelijks in dit blad worden opgenomen waardoor uitgave van het vroegere orgaan is stopgezet Eventueele adresvftanderingen gelieve men ten spoedigste op te geven aan het secretariaat Kamemelksloot 209 Gouda Bij benoeming van nieuwe functionairissen hun volledige adres daarbij op te geven en bovendien het adres van het abonnement dat komt te vervallen nh mw ww STADSNIEUWS gxcurtie naar de polyantha r oDteve T dertig personen mtrodacé s van de afdeeling S m ie Kon Ned My voor J L tn Plantkunde een bezoek 1 Sohiedam In het mooie S T kwamen de verschillende J agoed tofbtm recht Speciaal r momenteel de bloeiende 2Sd aandacht van liefhebber en 5J L Na het beasoek aan de ten Z liDt bew cht een deel van het JT Kp ondw leiding van onzen J I jomecster den heer W N van Tiiet Jullanapark waar eèn van bloemen te aanschouwen Trein tagnatie RotterdamGouda BtAA0 T AN BOVENLEIDING GEBROKEN Q het baanvak RotXerdam Gouda k bti ii Moordrechtsche aansluiL ii hedenmorgen omstreeks hall ne ïï n draad van de electrische bo yjng gebroken waardoor gedu ili enkele uren groote stagnatie in Streinverkeer i veroonaakt Uit Jtedi werd een montagewagen geZ om het euvel te verhelpen ftj eAi hall tien was de leiding liaittld Gedurende dipn tijd lag het t teikeei Rotterdam ouda stil It uiteraard ook zijn weerslag had gp tel verkeer n andere richtingen Liter in den ochtend was het verkeer eer nonnaal Zwemdiploma N C R B Hl lehouden exameit is aan de volien4e leden van de Ned Centr Rediiipt rig de het zwemdiploma uitgelellct UI de dames M Stoppelenburg O d Hout O v d Draai B Lugttet Tr Plomp A Boot G v d Jagt H G V d Nieuwendijk en aan de keeren Th V d Hulst C Blokland t vin Houwelingen J v d Bost en f ï i Heuvel De eUchen van dit examen waren IDO U schoolslag 50 M rugslag met de handen in de heupen 1 min wa erUaJipeii en sprong van de 1 M ptok STADSSPAARBANK h Juli is op de Stadsspaarbank en Stortingsdienst in 7767 posten ingelegd P299 39 en in 3124 posten terugbetald 95 138 29 zoodat ƒ 14 838 90 eer i terugbetaald dan ingelegd Het saldo per ultimo Juli bedraagt ƒ 88309567 Het aantal spaarboekjes J 44 met 31 to t3898 het aantal reke tkrtouders steeg et 13 tot 218 WOK DE WARMTE ISÈVANGEN ftiden Kleiweg is gistermiddag een Jf jarige jongen door de warmte wnien en bewusteloos op straat gewUoi Een agent san politie heeft de M8t hulp verleend waarna de inmiddcls weer bijgekomen knaap naar talis gebracht f nETS Or REEMD W nadeele an een 12 jarigen liolier is een ry iel dat onbeheerd ideGroenendaal stond ontvreemd KAMEN FRANSCH L O Te Utrecht is geslaagd voor het exaWo Fransch I o de heer T Kooistra Slier VAN BESTUUR VAN KINABU Ome oud stadgenoot dokter J londijk te s Gravenhage is gekozen lid var het dagelijksch bestuur de Caitrale Commissie voor uit iê van Nederlandsche kinderen J ten Kinabu geves$igd te OUDERS houdt Uw kinderen van de straat Laat de jeugd zich ter beteugeling van baldadigheid en straatslenterij op de speelvelden vermakeii DE BURGEMEESTER DER GEMEENTE GOUDA n ept de medewerking van ouders en verzorgers van kinderen in bij de pogingen van de plaatselijke overheid om de baldadigheid straatslenterij en straatschenderij van dê jeugd tegen te gaan Van overheidswege zUn reeds voorheen maatregelen getroffen om voor de klemere kinderen zandbakken te doen aanbrengen terwül voor de grootere kinaeren m bescheiden mate aan den rand der stad en in enkele stadsgedeelten speeiterremen ztjn opengesteld De bedoeling van deze maatregelen was kennelijk het scheppen van gelegenheden voor de jeugd om zich te vermaken met spel en sport buiten de voor het verlwr o fe aande en daardoor met aUerlei gevaren dreigende wegen Hoewel vele ouders en verzorgers van kinderen den zin dezer maatregelen hebben begrepen en het streven der overheid steunen door hun kinderen te verplichten zich buiten de straat te vermaken blijven toch nog steeds klachten over baldadigheid en straatschendery inkomen terwijl ook het slenteren langs de sraten m deze gemeente nog een afkeurenswaardigen vorm blüft behouden in verband daarmede doet de burgemeester een beroep op de medewerking der ouders en verzorgers van kinderen die vooral tijdens de zomervacanties en straks b het lengen der avonden belang er bij hebben dat hun kinderen gevaren welke bovenbedoelde slechte gewoonten voor di TRinderen met zich brengen De gemeente is niet in staat meer te doen dan zij reeds heeft gedaan Wil dat werk en haar streven tot het gewenseh doel leiden dan zal de medewerkmg van de jeugd en van de ouders en vehiorgers onmisbaar zyn Tegen uitwassen kan de politie optreden Joch men begrijpe dat van de bovenbedoelde maatregelen en de gevraagde medewerking daaraan meer opvoedende kracht uitgaat zoodat voorkeur moet worden gegeven aan deze samenwerking tusschen verheid en burgerij De burgemeester van Gouda DE WITT WIJNEN lo b Comité voor O én O beëindigt zün werkzaamheden Abonnementeft en Advertentiën DANK ZU VELER MEDEWERKING ZUN DE GEMOBILISEERDEN OP TAL VAN WIjrZEKl PRETTIG EN NUTTIG BEZIGGEHOUDEN Het Comité voor Ontwikkeling en Ontspanning der militairen te Gouda heeft nu zijn werkzaamheden ten einde zijn gisteravond in de tuinzaal van de sociëteit Qns Genoegen een bijeenkomst gehouden en heeft t bestuur aan de leden verslag uitgebracht van hetgeen voor de militairen is gedaan gedurende de periode van de oprichting in September 1939 tot aan den huldigen dag By afwezigheid van den secretaris en heer Blokker heeft de voorzitter de heer F Tieter een overzicht gegeven van de werkzaamheden van het comité Het verslag gewaagt van de groote belangstelling zoowel van burgerlijke als van militaire zijde bij de oprichting De Goudsdxe Courant wordt eiken avond bü vele duizenden abonnés bezorgd in GOUDA Alphen a d Rün Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Boskoop Driebrugge Gouderak Haastrecht Hekendorp Moercap le Moordrecht Nieuwerkerk a d IJssel Ouderkerk a d IJssel Oudewater Polsbroek Reeuwijk Schoonhoven Stolwijk Waddinxveen Woerden Zevenhuizen 4 u ff van het Comité betoond hoe deze be ABONNEMENTSPRIJS voor Gouda 17 cent per week ƒ 0 75 per maand of 2 25 per kwartaal buiten Gouda 18 cent per weelsr overal waar de bezorging plaats vindt Postabonnement per kwartaal ƒ 3 15 AUeS bij vooruitbetaling langstelling zich uitte in spontane medew erking van velen om op allerlei wijzen het mogelijke te doen om de gemobiliseerden hun verblijf onder de wapenen zoo aangenaam mogelijk te maken Een algemeen Tehuis voor Militairen is daarvoor ingericht waar in een gezellige sfeer heerscht een goede bibliotheek en leestafel aanwezig waren en gelegenheid was voor biljarten andere spelen en waar de gemobiliseerden ook hun verwanten konden ontvangen Daarnaast is liet mogelijke gedaan om door lezingen en cursussen in vestigingseischen talen en boekhouden de kennis van diegenen die dit wenschten bij te houden en verder te ontwikkelen De herhaaldelijke verplaatsingen maakte dit moeilijk waarop door de zorgen van het Militair O en O in Den Haag dit werk door middel van schriftelijke cursussen is voortgezet Voorts is veel gedaan Yoor Je ont ADVERTENTIEPRIJS 1 5 gewone regels ƒ 1 05 elke regel meer f 0 20 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN op een gewone tekstpagma 1 3 regels ƒ 1 25 elke regel meer f 0 40 Bij overeenkomst gereduceerde prijzen volgens speciaal tarief KWARTJESRUBRIEK kleine advertentiën alleen des Zaterdags 1 3 regels f 0 25 elke regel meer f 0 10 maximum grootte 6 regels TJitsluitend bij vooruitbetaling zending tot Vrüdagmikdag 2 uirr Opgaaf van abonnementen en advertentiën in te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda Tel 2745 en bij de plaatselijke agenten V nB m m WW Nk MMWMS AT AAR ANNEER Tballa Thoter Marine pronkstukken naet Robert Young Florence Rice James Stewarö en Lionel Barrymore Aamvang 8 15 uur Woensdag 2 uur matinee Rennie Bioscoop De dochter v4p den Samoer4i met S ue Hayakawa Aanvang 8 15 uur Woensdag 2 uur matinee Schouwburg Bioscoop Paradijs der vrijgezellen met Heinz Rühmann Aanvang 8 15 uur 7 Aug 8 15 uur Reunie Jaarvergadering Maatschappij tot nut van t algemeen 7 Aug 7 39 uur Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen S Aug 8 uur Houtmansplantsoen Concert R K harmonie St Caecilia Aug 8 uur Vrije EvangelischeGemeente Bijbellezing mi bidstond Aug 7 9 uur Belasttügkantwr Zitting voor aanvragen ter venrfcijgingvan kostelooze rijwielmerkéil IS Augustus Zonnestraal colleew 13 Augustus 10 uur Stadhuis Verpachting caférestaurant op veemarktterrein 19 Aug 7 36 uur De Zalm Vcrkooping notaris J van Kranenburg Uii vroefifer tü den 75 JAAR GELEDEN De gezellen van de sigarenfabriek dei h h van de Garde en Vrijland hebben een optogt gehouden door de stad netjes uitgedoscht door muziek begeleid vertoonden eenigen op een open wagen de werkzaamheden van hun bedrijf terwijl het meerendeel der werklieden het rijtuig in goede orde voorging of volgde 50 JAAR GELEDEN Uit een ingezonden stuk Met veel genoegen is door mij gezien dat mijn klacht over beschadiging van het plantsoen door de bevoegde macht is opgemerkt en dat men blijkens een nieuw bord op een opvallende plek in het plantsoen geplaatst daaraan beter de hand wil houden dan tot nog toe geschiedde Mijn dank aan het Bestuur voor het gevolg geven van mijn wenk natuur lijk mag nu met grond verwacht worden dat voor de naleving der Verordening met kracht gezorgd en overtreding gestraft zal worden 25 JAAR GELEDEN Bij Kon besluit van 6 Augustus is benoemd tot burgemeester van Berkenwoude de heer A Gautiet secretaris dier gemeente tevens secretaris van Gouderak spanning der gemobiliseerdeif door sport en spel door muziek en avonden van luchtig amusement Een uit de gemobiliseerden gevormd uitnemend muziek ensemble heeft daartoe in de verschillende kampementen zoowel in Gouda als in de omliggende gemeenten veel bijgedragen Tal van vereenigingen verleenden ook haar medejverking cm den militairen ontspanning te bezorgen Vanwege het Militair O en O in Den Haag zijn voorts gedurende de maanden Maart en April verschillende filmvertooningen tooneelvoorstellingen en muziekavonden georganiseerd Dit werk is mogelijk geweest door talrijke bijdragen in geld en in natufa die bij het comité zijn binnengekomen en door de belangelooze medewerking van velen Daardoor heeft het comité zijn arbeid tot den laatsten dag waarop dit mogelijk was kunnen voortzetten en i alles naar behooren kunnen worden geregeld Bij het beëindigen van zijn taak betuigt het bestuur aan allen voor hun persoonlijke medewerking dan wel voor hun steun op welke wijze ook verleend zijn hartelijken dank De ge r INZENDING LEDENLUSTEN Herinnerd wordt aan de verplicitting tot het inzenden d r ledenlijsten die voor IS Augustus a s in het bezit van ondergeteekende moeten lijn op straffe van de reglementaire boete Voor zooveel noodig wordt nog opgemerkt dat indien de vereeniginc ge jed n heeft die op lijst B verxnni moeten worden deze lijsten daa Iflanco ingezonden moeten worden 0S ch voorxieR van de htindteekeningen der êstuursleden 8CHEIDSRECHTBRS DEBITEERmGEN OVER DE MAAND JUU 1940 Ammerstol ƒ 1 Bergambacht ƒ 1 26 Bodegraven ƒ 1 05 Bosk Boys ƒ 1 80 Dilettant ƒ 2 65 Gouda ƒ 3 95 Goudarak ƒ 3 52 Groot Ammers ƒ 1 50 G S V ƒ 3 77 4 Moordrecht ƒ 2 05 Nieuwerkerk ƒ 3 92 H OlympU ƒ 2 52H O N A ƒ 3 60 Ouderkerk ƒ 2 15 Ovep schotje ƒ 3 80 Schoonhoven ƒ 1 40 Stolwijk ƒ 2 70 Waddinxveen ƒ 1 05 Woerden ƒ 1 95 Zwervers ƒ 2 70 pr ogramma junioren compermt voor zaterdag ie aug Afdeeling A O N A A Gouda A 4 uur D Valk G S V A O N A B 4 uur M Homis Moordrecht A Bodegraven A 4 uur F CJoukes SALDILIJST VEREENIGINGEN PKB U JlfLI 1940 Credit ƒ 2 58 2 7844 H 2 98 0 10H 2 87 0 71 Debet J Ammerstol Wrgambacht Bodegraven Bosk Boys Dilettant Gouda Af deeling B Groep 2 Gouda C Nieuwerkerk A 4 uur W Donk Zwervers A G S V B 4 uur W Baas O N A C Gouda II 5 uur A Hofstede Gouderak ƒ 0 95 H Groeneweg 7 Groot Ammers 10 40 G S V 3 57 Haastrecht 2 53 V4 Lekkerkerk 4 10Vi Moercapelle 1 11 Moordrecht 0 55 Nieuwerkerk 0 95 Nieuwkoop 0 31 Olympia 3 8014 0 nX 1 57 Ou eriterk 1 52 Oudewater 3 98 Overschotje 3 52 Schoonhoven 0 77 V4 Stolwijk 5 07 Waddinxveen 23 72 Woerden 1 94 Zwervers 1 55 In deze saldilijst zijn de scheidsrechtersdebiteeringen over de maand Juli inbegrepen I G VAN TILBURG secretaris competitieleider De voorzitter der sociëteit de heer X Steensma aanvaardde deze met erkentelijkheid voor de wyze waarop het comité zijn taak heeft verricht Tenslotte bood de heer Hagedom namens de leden van het comité den voorzitter en den penningmeester ieder een speciaal voor hen vervaardigd gellenkbord aan waarop het werk van O en O door den kunstenaar Norden is gesymboliseerd Deze gedenkborden in Delftsch blauw door Goedewaagen s Fabrieken alhier uitgevoerd werden met grootèn dank aanvaard EXAMEN HOOGDUITS H L O De heer M de Kool is te s Gravenhage geslaagd voor het examen Hoogduitsche taal 1 o Burgerlijke Stand mobiliseen n in Cïouda hebben het werk van het comité op hoogen prijs gesteld Bij monde van den he C H Hagedom is namen de commissie die de rekening en verantwoording van den penningmeester heeft nagezien verklaard dat de rekening in orde was bevonden Op voorstel van den heer Hagedom werd den penningmeester den hèër A C Koster onder dankzegging voor diens omvangrijke werkzaamheden en accuraat beheer décharge verleend Dank zü de offervaardigheid van velen n de groote medewerking van vele comitéleden is het langs allerlei wegen mogen eetjfkken een totaal aan bijdragen tè omvangen van ƒ 2292 30 De uitgaven hebben bedragen in totaal ƒ 2305 28 zoodat er een tekort is van ƒ 12 98 GEBOREN 4 Augustus Michiel Nicolaas zoon van S Faase en A Blom Westhaven no 23 Nadat de voorzitter nog in het bijzonder had dank gebracht aan het meentebestuur en aan het bestuur van de sociëteit Ons Genoegen voor de groote medewerking door deze colleges verleend droeg hiJ de door de sociëteit voor het Tehuis voor Militairen beschikbaar gestelde localiteit in dank weder aan het bestuur over lijke einde kwam want toen het uur verstreken was riep de leerares haar bij zich en vertelde in korte woorden dat zij geen prijs meer stelde opHanni s medewerking aan haar school U zult wel niets te maken hebben met de afschuwelijke geschiedenis waarin uw zuster Verwikkeld is maar toch wij begiijpen elkaar niet Ik zou niet graag zien dat de ouders van mijn leerlingen iets te zeggen hadden en daarom is het l eter voor u alles zoo veel m ïgelijk uit den weg te gaan Het salaris dat u nog te vorderen hebt zal ik u een dezer dagen toezenden Hanni huilde niet toen zij de school verliet zij boog niet eens het hoofd maar om haar lippen lag een bitter lachje Zoo spoedig Was dus de wereld klaar met haar oordeel omdat een gewetenlooze man den naam van een fatsoenlijk meisje te grabbel gooide moest haar zuster die nog onschuldiger aan alles wa eveneens gestraft worden Nu goed Ergens anders was ook wel iets te vinden het hoefde niet bepaald de school in Halensee te zijn Over dit geldelijk verlies was tenslotte ook wel heen te komen Langzaam liep zQ naar de halte van een autobus het was half vijf en de avondkranten werden al op straat verkocht Een nieuwe schrik overviel haar De avondicranten Wat zou daar weer in staan tWotil vèrvoto FEUILLETON Nadruk verbodoi zonderlinge erfenis a vluchtige blos vloog over Han J ht maar dadelijk werd zij g Zou deze man ook iets in Ak 1 hebben gelezen Zij beef lahij den mond weer zou open3 am beslist de vraag maar ie L e wonder g kwam niet Of Hagen wist Biets of hij was zoo tactvol dit S ® t roeren Hij wees Hut I c dame is zeker uw J 1 zij ziek kn iB Riedeier Jiij boog zich htanJr neemt u mij niet 4 wil volstrekt nie indis jj waar u maakt den indruk W J neiveus te zijn is er iets et prettig vinden pe uppen sloten zich trotsch W iJf e menschen konden aan iets aan de hand k r J zich dan zoo weinig n Zij werd woedend woe S r J hordenloop oT hindernis zonder zelf tevtn ï knipperen en nu nu o UB een hindernis op hau weg wierp nu gaf zij het bij den eersten aanloop al op Dat was belachelijk Zij gooide het hoofd in den nek hiii scheelt niets en mijn vriendin pok niet Overigens moeten wij uitstappen kom Else wij zijn er Else RUbner opende de oogen die zij voortdurend gesloten had gehouden Zijiï we er al nu al Zij keek uit het raam neen het was nog wel twintig niinuten Maar Hanni greep haar bij den arm en trok haar mee Toen zij uitgestapt was gE f zij pas opheldering Else ik hield het niet meer uit we nemen een taxi kom Op den Alexanderplatz verlieten zij den wagen en Hanni betaalde hoewel de uitgave een bres in haar financiën sloeg Dan betra den zij het groote roode gebouw werdeci eerst van het kastje naar den muur gestuurd liepen door gangen en langs trappen en landden tenslotte bij commissüris Bruckmann Van den internationalen dienst aan Bruckmanns haar was grijs bij de slapen hü zag er uit als een brave handelsreiziger en heelemaal niet als een politieman Hanni had zich het uiterlijk van een politieman geheel anders voo gesteld En toen hij zijn bezoeksters een plaats had aangeboden vergat Hanni al haar schrik en vertelde Lore kent dezen Stephani heelemaal niet riep zij uit en dat zij daarbij opnieuw schreide kon zij niet helpen Lore was werldoos een jaar lang Zij schreef tip alle advertenties en li baar sdioenen stuk om werk Toen las zij in de krant dat een chemicus een ste otypiste noodig had Zij ging er heen ep kreeg de betrekking De chemicus l oemde zich dokter Stephani Dat was vier weken geleden En vier dagen geleden had hij Lore meegenomen naar Parijs maar heelemsial niet zooals de kranten schreven Ik ken mijn zuster toch Ik zou mijn hand voor haar in het vuur durven steken Hoe zou zij hebben kunnen vermoeden dat Stephani zulk een gevaarlijk oplichter was Men gaat niet met menschen die men zoo kort kent naar het buitenland mejuffrouw Hanni W eg daar was niets tegen ip te brengen De commissaris had gelijk ja gat was duidelijk Maar wie denkt dadelijk aan internationale oplichters En vooral niet als me een jaar werkloos is geweest en gelukkig is eindelijk weer werk te hebben gevonden En hoe had Lore ziéh op de reis verheugd Zy had door de kamer gedanst en steeds weer gejubeld Ik ga naar Parijs ik ga naarParijsl Hanni was radeloos Maar er moet toch iets gebeuren riep zij angstig Lore is onschuldig Men moet Kalm het verder verloop vaii het onderzoek afwachten viel Bruckmann zakelijk in Als uw zuster werkelijk niets met de machinaties van Stephani te maken heeft dan zal men haar spoedig in vrijheid stellen Het iS doelloos vandaag van hier uit iets te ondernemen Alles moet zijn gang gaap Maar dan stelde hij toch een proces verbaal op liet Hanni onderteekenen en beloofde de zaak in het oog te houden En hoelang Hanni snikte hoelang zal mijn zuster dat moeten uithouden Heelemaal niet lang als zij haaronschuld volkomen en afdoende kanbewijzen Nu en dat zal haar volgensuw uitleggingen heelemaal niet moeilijk vallen Als alles in orde is heeftmen haar misschien al vrijgelaten Inieder geval langer dan veertien dagenzaj het niet duren Veertien dagen Hanni voelde zich ellendig toen zij naast Else het gebouw verliet De lachende zon van den vroegen voorjaarsdag verguldde alles de trams reden voorbij en de ondergrondsche treinen donderden door hun gangen en het straatverkeer rolde over den Alexanderplatz Hanni deed het voorstel een kopje koffie te drinken zoodat ze tenminster weer een beetje op haar verhaal konden komen Else zei geen neen Zij hadden nog niets gegeten en waren flauw Zij gingen een lunchroom binnen Ondanks de vroegte was de zaal al vol en met moeite veroverden zij een plaatsje Weet je wat ik doe Else ikschrijf naar den Uuitschen consulin Parijs die moet iets voor Lore doen Else Rübner vond dit geen slecht idee Hoe meer pijlen men op zijn tioog had hoe beter Toen de koffie kwam zaten zij zwijgend bij elkaar Else dacht aan het thuis in den steek gelaten type werk en zuchtte maar toen zij zich voor stelde dat Lore op water en brood zat begon zij bijna weer te huilen maar zij beheerschte zich Plotseling sprong Hanni op Lieve help mijn cursus in Halensee zoo l en ik hl de war dat ik niet eens aan mijn werk denk Zij sprong op en greep haar taschje Else schrijf den brief voor mij als je thuis komt ik ben om vüf uur terug En als mevrouw Befgemann veel drukte maakt zeg je maar niets Het is te hopen dat ik den bus nog haal Else bleef alleen achter Toen zij tersluiks in haar spiegeltje keek schrok zij van haar uiterlijk een streep haar hing haar in het gezicht en iedereen kon natuurlijk zien dat zij gehuild had Zij riep haastig den kellner en betaalde Hanni verscheen iets te laat in de gymnastiekzaal in Halensee waar een dozijn meisjes van acht tot twaalf jaar op haar wachtten Gewoonlijk gaf zü les gekleed in een trainingspak maar nu nam zij den tijd niet meer om zich te verkleeden zij t egon onmiddellijk met het onderricht Het esgeveh had voor haar ook een goede zijde Zij vergat voor een kort oogen W blik wat er gebeurd was Doch t moei