Goudsche Courant, dinsdag 6 augustus 1940

DINSDAG 6 AUGUSTUS 1940 Rotte Hoewel de brand zich in den beginne ernstig et aanzien kon dank zij het krachtig optreden der brandweer en van den heer v d E een groot gedeelte van et hooi worden gered evenals de woning De oorzaak van den brand is gelegen in het spelen met vuur door kinderen De belangstelling voor de effectenbeurs was er h eden rfiet grooter op geworden Nog steeds zijn het dezelfdeoorzaken welke aanleiding geven totbehoedzaamheid en voor zoover destuatie zich laat beoordeelen ziet heter niet naar uit dat er hierin plotselingverandering zal komen Intusschen kanworden opgemerkt dat de markt overeen behoorlijk weerstandsvermogen beschikt De sterke koersverheffing dieverleden week viel waar te nemen hield de mogelijkheid van een kleinereactie in Reeds gisteren viel in hetbijzonder voor de fondsen welke zichin korten tijd aanmerkelyk haddenweten te verbeteren een kleine inzinking waar te nemen Over het geheelechter maakte de beurs den indruk datzy niet slecht gedisponeerd was Voor de industrieelen bestond degrootste belangstelling in het bijzonder voor Aku s Geregeld werd in ditaandeel druk z lken gedaan en opnieuwbestond een vaste stemming Reedsdadelijk werd boven de prijzen vangisteren gehandeld en reeds spoedigsteeg de kicrs tot ongeveer esiii procent Op dit peil echter scheen de koop s lust te zyn bevredigd tenminste 4ton 432e 77 8 9 m nnW 18249 2140Seen kleine achteruitgang worden op gemerkt De petroleummarkt was stil Voor Koninklijke bestond eenig aanbod hetwelk zich weliswaar beperkte tol weinig materiaal maar dit kon niet verhinderen dat de koers lager kwam SPORT ATHLETIEE Onderlinge wecbtrvden Excel i Hr Zondag i bet ec r te gedeelte gebouden vm de door de gyinnactieken athletiekvereeniging JExcelsior uitgeschreven onderlinge athletiekwedstryden De wedstryden hadden een vlug verloop De voornaamste uitdagen zun all volgt MetejM i3r U jaar Hoogspringen 1 2 J Luynenburg 1 16 M T de Koster 1 15 M 3 4 C Overründer 1 10 M C v d End 1 10 M Dultfche driesprong 1 C v d End 63 H 2 J LuynenbuTg 8 55 M T Koster 8 S4 M Balwerpen 1 J Luynenburg 18 89 M 2 M Vergeer 18 55 M S C Overeyndcr 17 93 M 80 M hardloopen 1 J Luynenburg 11 9 sec 2 C V d End 12 2 sec 3 M Vergeer 12 4 sec Adsplrant daines Hoogspringen 1 2 3 L Metselaar 1 10 M S van Wijk 1 10 M T Ouderkerk 1 10 M Duitsch driesprong 1 G van Kerk 8 26 M 2 S van Wijk 8 01 M 3 T Ouderkerk 7 96 M Balwerpen 1 T Ouderkerk 17 02 M 2 n Kok 18 06 M 3 G van Herk 12 60 M Kogelstooten 4 Kg 1 T Ouderkerk 7 18 M 2 D Kok 7 18 M 3 C van Herk 5 80 M 80 M hardloopen 1 2 3 L Metselaar 13 sec S van Wijk 13 sec G van Herk 13 sec Dames Hoogspringen 1 J Luflftjenbroer 1 20 M 2 K Koster 1 15 M Tb Baas 1 10 M I Duitsche driesprong 1 D Luichjenbroer 9 61 M 2 K Koster 9 45 M 3 B Baas 8 22 M Grensbalwerpen 1 T Knigge 17 66 M 2 A Prevoo 16 45 M 3 D LuichJenbroer 16 07 M Kogelstooten Kg 1 T Knigge 7 90 M 2 D Luic ijenbroer 6 88 M 3 K Koster 6 57 M 100 M hardloopen 1 K Koster 15 ec 2 D Luichjenbroer 15 4 sec 3 B Baas A Preevoo C van Wijk 16 2 ec H e e r e n 2df ploeg Hoogspringen 1 D brouwer 1 40 M 2 J van Harten 1 15 M 3 C v d Heuvel K J KleiwTg 1 10 M Hink stap sprong 1 T van Harten 10 11 M 2 D Brouwer 9 58 M 3 C v d Heuvel 58 M Kogelstooten 5 Kg 1 C v d Heuvel 9 21 M 2 K J Kleiweg 9 10 M 3 D Brouwer 8 22 M Speerwerpen 1 D Brouwer 24 56 M 2 T van Harten 24 48 M C v d Heuvel 21 65 M Bal inwerpen 1 C v d Heuvel 16 36 M 2 D Brouwer 14 57 M 3 K J Kleiweg 13 83 M 100 M hardloopen 1 D Brouwer 13 1 sec 2 T van Harten 14 1 sec 3 C V d Heuvel 14 2 sec H e e r e n Ie ploeg Hoogspringen 1 J Barendse 1 55 M 2 J V Welsenis 1 45 M 3 J Weltenburg C H Wieser 1 35 M Hink stap sprong 1 J Weltenburg 11 85 M 2 J van Welsenis 11 78 M 3 J Brands 11 76 M Kogelstooten T a Kg 1 D J van Hoff f 45 M 2 J Braftdse 8 90 M 3 J an Welsenis 8 03 M Speerwerfien 1 J v Welsenis 30 M 2 D J van Hoff 27 69 M 3 J Brandse 26 30 M Bal inwerpen 1 J v Loon 21 80 M 2 D J van Hoff 20 90 M 3 J Brandse 19 35 M 100 M hardloopen 1 J Weltenburg 12 sec 2 J v Welsenis 12 1 sec 3 J Brandse 12 2 sec ZEILEN Aardige wedstryd op den plas SUCCESVOLLE ONDERLINGE VAN ELFHOEV N Zondag heeft de Goudscho Watersportvereeninging Elfhoeven op den plas Elfhoeven haar derden onderlingen zeilwedstrijd gehouden By het begin was er een licht briesje dat later naar het Zuiden draaide Het was goed zeilbaar weer naar de klasse N 16 M had toch ruim drie uur ig om de baan drie keer af te leggöp De wedstrijd had een vlot verloop kan als een succes beschouwd wordeln Er waren ongeveer 40 deelnemers De itslagen zyn N N 16 M 2 geregistreerd 1 Markol st O de Roos 2 merdroom st W Steenland 3 Nathals st B L v Veen Marjolijn st J C van Tienhoven Amevirile st H E de Kok 6 Sonnevaert st H van Hees 7 Zonr ekind st C J Boer Kleine scherpe vaartuigen 1 L iftf st D Stuurrran 2 Turfdam st J H Bodewes Jacoba st P C Donk N N 16 M ongeregistreerd 1 Aeolus st H v d Kroef eig W v d Kroef 2 Kemphaan st A L v d Hoorn B M 12 M = van meet 1 Our Wish Wegen vertrek naar buitenland Ier overname aangeboden NAARO VLOERBEDEKKIIia aOROUNEN Mz Van Itersonlaan 13 OOUDA O 2647 6 t H C Polman eig H C Polman en G Pruisen 2 Margotje it C Schoonderwoerd 3 Cadi st K FuiTer eig D Furr r B M 12 M 2 handicapklasse 1 t Stekeltje st P LonuBeise Tjotter 1 Henriethe st C Krimpenfort Oroote scherp vaartuigen 1 Qolfine st Th Steenland VOETBAL WEDSTRUD SPOORW PERSONEEL UTRECHT GOUDA Gisteravond is te UJrecht een wedstrijd gespeeld tusschen Blauw Zwart en S S G de sportvereenigingen van spoorwegpersoneel te Utrecht en Gouda De Utrechtenaren wonnen met 6 1 PLAATSELIJK NIEUWS Berkenwoude AUTOMATISEERING TELEFOON Verwacht wordt dat tegen het einde van 1940 de telefoon in deze gemeente geautomatiseerd zal zijn Bodegraven FAILUSSEMENT UITGESPROKEN Uitgesproken is het faillissement van Joh v d Berg alhier Curator is mr H E la Gro Boskoop EXAMEN DUITSCH L O Te s Gravenhage is geslaagd voor het examen Duitsch l o de heer D Graatsma WATERPOLO In het Zuiderbad zijn gisteravond de volgende wedstrijden gespeeld Boskoop II De Gouwe II 2 3 Boskoop dames De Gouwe dames 2 0 Hedenavond 8 30 uur is voor de competitie van den K N Z B vastgesteld Boskoop G Z C ir COÖPERATIE VEREENIGING DE BOSKOOPSCHË VEILING 5 Aug Rozen per bos Dorus Rijkers 38 56 et Pechtold 12 17 et Duisburg 16 29 et Rosa Mundi 18 38 et Polyanthrarozen 40 65 et Glorian Mudi 34 46 et Briarclif 12 14 et Ellen Poulsen 26 et August Noack 12 15 et Headley 17 39 et Edith Helen 14 20 et Butterfley 16 30 et Orange Triumph 24 44 et Rosalandia 16 19 et Claudius Pemet 16 18 et Better Times 29 44 et Vierlanden 20 30 et Else Poulsen 16 20 et Florex 15 20 et Prinses Juliana 20 46 et Queen Mary 13 21 et Oranj Nassau 20 35 et Gemengde Rozen 12 16 ett Diversen per bos Clematis Mevr Le Coultre 56 80 et idem Prins Hendrik 54 60 et idem Viile de Lyon 50 60 et idem the President 30 et Roode Lelies 56 88 et Zinnia s 3 5 et Perziken per stuk 3 5 et Gouderakr VARKENSPEST Onder de varkens van den veehouder V heeft de veeartsenijkundigen Dienst varkenspest geconstateerd Maatregelen zijn genomen om uitbreiding tegen te gaan Van den veehouder v d bT geraakte een schaap te water en verdronk 1 Hekéndorp ACHT GOUWENAARS BEKEURD De politie heeft tegen acht personen afkomstig uit Gouda proces veVbaal opgemaakt wegens het loop n op verboden terrein VOORWERP GEVONDEN Bij den gemeente veldwachter is als gevonden voorwerp aangegeven een kindermantel Moordrecht BEWIJZEN VAN ERKENTELIJKHEID De door burgemeester K H Brandt uitgereikte bewijzen van erkentelijkheid voor bewezen diensten ten behoeve van de luchtbescherming gedurende 10 tot 15 Mei zijn verleend aan een vijftigtal man van den dienst Deze zeer fraai uitgevoerde oorkonden zijn veraardigd door een zuster der R K Stichting alhier RIJKSP08TSPAARBANK Op de Rijkspostspaarbank werd Juli ingelegd ƒ 4406 73 en terugbetaald ƒ 10 405 12 VOETBAL De uitslagen van de voetbalwedstrijden der zomeravond competitie luiden Moordrecht Bosk Boys 8 1 r Waddingxveen D S O 3 3 Bosk Boys II irMoordrecht II 3 J D S O II Waddingxveen II 5 0 VOOR VEILIG VERKEER Voor de veiUgheid van het verkeer worden m de kom der gemeente tijdens de nachtelijke uren roode lantaarns geplaatst Deze lantaarns zijn om lichtuitstraling te voorkomen afgedekt ZWEMMEN IN IJSSEL WEER TOEGESTAAN Het zwemverbod da was uitgevaardigd voor wat betreft het zwemmen in den IJssel is ingetrokken Maandaïavond werden reeds verschillende zwemmer in de rivier opgemerkt Oadewater FBUrrVEILlNG Aan de fruitveiUng werden de toIgendB prijzen bèiteed Oomskinderen 12 20 et Janbaasperen 7 10 et Boterperen 7 12 et Appelen Jellew Transp 10 47 et Aerky Victoria 5 10 et Mooie Neeltjes 6 10 et alles per kilo BENOEMING De heer H Groenveld is benoemd tot kweekeling met akte aan de bijzondere school aan de Rotte PREDIKBEURT VOOR WOENSDAG Woensdagavond 7 uur hoopt ds R Kok van Veenendaal voor de Geref Gemeente alhier voor te gaan OPENLUCBTSAMENKOMST BUITENLAND DUITSCHLAND LEGERBER CHT VAN HEDEN De resultaten van den handelsoorlog LUCHTGEVECBTEN Het opperbevel der weermacht maakt bekend Een duikboot heeft drie gewapersvyandejijke ko9pvaardysehepen met in totaal 16 875 brt die in een krachtig beveiligd convooi voeren tot zinken gebracht Op 5 Augustus is hél boven het Kanaal herhaaldelijk tot luehtgevechten gekomen daarbij schoot een Duitsch verkenningsvliegtuig twee Britsehe jachttoestellen van het nieuwste type neer Verder werden zes vijandelijke jachtvliegtuigen in ge vecht met onze jagers neergehaald In den nacht van vijf op zes Augustus vielen Duitsche vliegtuigen verscheidene Engelsche haven aan Engelsche toestellen verschenen des nachts boven Noordwest Duitschland en wierpen bommen neer De aangerichte schade is gering MensehenleVens zijn niet te betreuren Het totalp resultaat van den handelsoorlog tegen Engeland vanaf den aanvang van den oorlog tot 8 Juli 1940 is bekend gemaakt in het legerbericht van 12 Juli In den tijd van 9 tot 31 Juli werd vijandelijke en den vyand nuttige scheepsruimte door duikbooten tot zinken gebracht met een inhoud van 344 174 ton Oppervlaktestrijdkrachten boorden 98 500 ton in den grond Bij deze getallen zijn de successen door mijnen niet opgeteld terwijl die juist den laatsten tyd in verhoogde mate zijn behaald maar door den vijand zijn verzwegen Zij Zaterdagavond 8 u zal vanwege de de Geref Evangelisatievereeniging een openlucht samenkoms t op het Gasplein worden gehouden Als spreker zal optreden ds W van Dijk JAARVERGADERING UNIO Uit het jaarverslag der R K S V Unio bleek dat er een voordeeligsaldo groot f 17 bestond Als bestuurslid werd herkozen de heer C Vermeij terwyl als nieuwe bestuursleden gekozen werden de heeren J Harreveld en Th vsui Vliet welke tevens als secretaris werd gekozen OPBRENGST COLLECTE De alhier en in den omtrek gehouden z g Guldenseollecte heeft ƒ 71 opgebracht VERKEERD GEBRUIK BENZINE De politie heeft tegen een veehouder uit Lopik proces verbaal opgemaakt wegens het verbruik van motorbrandstof in strijd met zijn daartoe bekomen vergunning HERDENKING OUDEBWATERSCHE MOORD De jaariyksehe herdenking der OudewaterscheMoord op 7 Augustus 1575 zal ten Stadhuize geschieden op Zondag 11 Augustus a 3 van 12 1 uuh Schoonhoven INGEKOMEN T van Kuiten van Roden 85 D in Olv Noorstraat 14 H Wichers van Staveren Voorstraat 49 in Jac van Beierenstraat 13 A Burggraaf van Bergambacht D 81 in Lange Weistraat 47 J Buijsen van Hekendorp Oukoop 14 in Opweg 60 J J van der Spek van Zevenhuizen Zuideinde 16 in Carmelietenstraat 7 M van Herk van Vlist no 4 in Opweg 18 J Soet wed J v d Berg van Stolwijk A 119 in Havenstraatsche wal 41 H J de Gilde van Zevenaar Marktstraat A 136 in Molenstraat 3 P P Stuurman van Bergambacht D 131 m Spoorsingel 11 T Stigter van OudAl blas 250 in Korte Dijk 29 W van Boggelen van Leerbroek Dorp 113 in Koe andere teekens Door het luchtwapen werden tot zinken gebracht aan oorlogsschepen 21 650 ton aan koopvaardijschepen 215 000 brt Beschadigd werden aan oorlogsschepen 32 000 ton aan koopvaardijschepen 328 000 brt De totale scheepsverliezen die den vijand van 9 tot 31 Juli zijn toegebracht bedragen dus zonder rekening te houden met de door mijnen behaalde daarbij de beschadigde successen en vijandelijke oorlogs en koopvaardijüchepen op te vijand heeft tellen 679 324 brt De daarmede sedert het btgin van den oorlog aan eigen of hem nuttige scheepsruimte verloren ioor gevechts handelingen der marine 3 725 547 brt door gevechtshandelingen der lucht macht 1 261 313 brt in t3taal 4 986 860 brt éovendien zijn docr het luchtwapen sedert het begin van den oorlog koopvaardijschepen met een totalen inhoud van ongeveer 1 4 millioen brt beschadigd straat 109 L G Gelderblom van He worden bewezen door de herhaalde kendorp Dukoop 14 in Opweg 60 J sluiting van vijandelijke havens en M Berg van Rotterdam West Kruis 1 kade 30a in Haven 10 H P M Regnerij van Maartensdijk Sehimmelpennincklaan 21 in Eopikerstraat 42 M Schenk van Leeuwarden Emmakade 30 in Albrechtbeijlinggracht 24 P C Graafjand vanBergambacht E 60 in Koestraat 109 W P de Bruijn van Berganibaeht B 224 in Pr Julianastr 6 W Koevpet van Maassluis H Sch Brd straat 16a rd in Haven 77 J G Butselaar van s Gravenhage Ant Heinsiu traat 2 in Lange Weistraat 22 M Lettink van Amsterdam Maasstraat 150 3hg in Schapenstraat 4 P Looren de Jong van Zeist Dalweg 28 in Tol 2 J W Koutsteal van Lekkerkerk Tiendweg Oost 6 in Koestraat 113 Th A Straver van Zoetermeer Dorpsstraat 14 in Doelenplein 8 C P Vogels van Borne Hofstraat 21 in OL v Noortplein 42 Vertrokken LEGERBERICHT VAN HEDEN De strijd in Noord Afrika Legerberieht no 58 van hetxltaliaansche hoofdkwartier luidt als volgt Gedurende een verkenning3 iuehtter hoogte van Malta hebben cnzejachtvliegtuigen een gevecht geleverdmet jagers van den vijan en eenvijandelijke machine neergehaald Alonze toestellen zijn op hun bases teruggekeerd In Noord Afrika werd de vijand tijdens een treffen tusschen vooruitgeschoven elementen over de grens van Cyrenaiea op de vlucht gedreven Hij het gevechtswagens achter Twee of drie gevechtswagens werden vernield In OostAfrska is een van onze verkennmgsvliegtuigen met teruggekeerd JAPAN Nieuwe eischen aan Indo China M van Rijn van le Ol v Noofiutr 14 naar Heerlen Kloosterkoorhof S B Stigter van Spoorstraat 24 naari TATTlf Oud Alblas 211 J P den Turk van Veerstraat 1 naar Willige Langerak Kerklaan 8 C Rijneveld van Opweg 18 naar Bergambacht D 122 J J A Wolters van Lopikerstraat 24 naar De Bilt U Julianalaan 26 Aj Eijkelenboom van Lekdijk 23 naail Aalsmeer Hadleystraat 83 H J C van Valderen van Haven 79 naar sHer togenbosch v Noremberghstraat 81 P M Hecrens van Opweg 14 naar Waddinxveen Burg Trooststraat 93 P J van Harmeien van Spoorstraat 42 naar Putten Gld C 127 A Broekhuizen van Spoorstraat 20 naar Alkmaar Hulststraat 4e J Oskam van Molenstraat 16 naar Bergambacht Lekdijk B 86 SPUIEN WATERLEIDING Deze weck zal het buizennet van de waterleiding gespuid worden waardoor het water eenigszins troebel zal zijn GEVONDEN VOORWERPEN Inlichtingen aan het bureau van politie leeren muts alpinomuts rijwielachterlicht armband broche tafelmesje vulpen LEGER DES HEILS MET INBEGRIP VAN EEN MARINEBASIS Volgens geruchten die in bepaalde Japansehe kringen in omloop zijn heeft J apan nieuwe eischen betreffende militaire concessies aan Fransch Indo China gesteld aldus Reuter In deze eischen zijn b v ook het gebruik van de spoorlijn van Yoenkin die van China naar Indo China k opt alsmede faciliteiten voor de inrichting van een Indo Chineesche marinebasis inbegrepen De afdeeling Schoonhoven van het Leger des Heils hoopt Woensdagavond 1 haar zaal aan de Koestraat den nieuw benoemden bpvelvoerend officier kapitein De Roy welkom te heeten STAND DER WERKLOOSHEID Bij het agentschap der Arbeidsbemiddeling waren op 1 Augustus 31 personen ingeschreven Zevenhuizen KfNDEREN SPEELDEN MET VUUR ZatenJagmorgen brak brand uit in den hooiberg van den heer S aan de BINNENUNO Wederom bommen op ons land ENSCHEDE HRT ZWAARST GETROFFEN Weder is een groot aantal bommen in de afgeloopen twee nachten up ons land neergekomen By onder zwaar getroffen is een woonwijk in Enschede waar vyf bommen neerkwamen Vier woningen werden verrueld de ruiten van een honderdtal huizen sprongen en een inwoner werd door scherven gewond By AssendeUt is een 20 tal huizen licht beschadigd In de omgeving van Nieuweramstel zijn weder bommen In het vröe veld neergekomen Hetzelfde geschiedde by Puttèrshoek Nieuwenhoorn en Gendingen ennabij Breda Eenige in brand geraakte schuren zijn snel gebluscht Het luisteren naar buitenlandsche radio W OOK MUZIEK IS VERBODEN Ter voorkoming van misverstand wordt er van bevoegde Duitsche zijde op gewezen dat ook het luisteren i n muziekuitvoeringen Van buitenlandsche radiostatiops liitgezonderd die van het Duitsch rijk Bohemen Moravië het gouvernement generaal van Polen en de daarop aangesloten zenders verboden is Het luisteren naar neutrale en Italiaansche zenders is dus eveneens verboden Men weet dat op overtreding van dit verbod zware straffen zijn gesteld eh in het Duitsche rijk waar een dergelijk verbod geldt ook zijn opgelegd Het is te verwachten dat ook hier te lande de verordening streng zal worden toegepast Vier Nederlandsche films DOOR HARO VAN PESKTS FILMPRODUCTIE Naar ons van bevoegde zijde wordt medegedeeld zal Haro van Peski s filmproductie vier groote Nederlandsche films vervaardigen welke als hoofdfilm in de programma s kunnen worden opgenomen Reeds zijn de voorbereidlngfen voor deze productie in vollen gang Successievelijk zullen nadere mededeehngen worden verstrekt PERSONEEL OPBOÜWDIENST MAG NIET VRAGEN MET AUTO S MEDE TERUDEN De leiding van den Opbouwdienst deelt mede De aandacht wordt er op gevestigd dat het aan het personeel van den Opbouwdienst ten strengste verboden is aut s aan te houden met de bedoeling om mede te rijden BEROOVING TE ROTTERDAM In een café in het Westelijk stadsdeel van Rotterdam heeft Zaterdagavond de 28 jarige mej S N L met een stadgenoot den avond doorgebracht De man zou het verteerde betalen maar toen hij zijn portefeuille waarin zich ƒ 300 bevond te voorschijn wilde halen bleek deze spoorloos te zijn verdwenen Er volgde aangifte bü de politie en de juffrouw werd eens danig aan den tand gevoeld Het gevolg was dat men den 25 jarigen zeeman A T A kon arresteeren Een h iiszoeking had tot resultaat dat het geld bij hem gevonden werd Mej L zal terecht staan wegens berooving en A wegens medeplichtigheid daaraan r DR 3 A KOCH t In 76 jarige ouderdom is le sGravenhage overleden dr J A Koeh die als chirurg te Bandoeng indekijd groote bekendheid heeft verworven BEURSOVERZICHT te Uggen Op de uAeraideeling koo den HV s zich wet geheel handhaven De scherpe staging van verleden week bleek zich ook voor dit aandeeUjiog te wreken Het aanbod was overigens gering Van de rubhrtafdeeling waren An sterdam Rubber iets lager Voor diverse minder courante soorten echter openbaarde zkh wederom op bescheiden schaal eenige vraag Tabakken waren veronachtzaamd De koersen waren vrijwel onveranderd Het was echter wederom niet gemakkelijk tot affaire te geraken Scheepvaartpapieren waren priishoudend De handel in beleggingsfondsen was van bescheiden afmetingen en zelf de 4 procent obligatiën Nederland 1940 tweede emissie ex belastingfaciliteit en de gestaffelde leening gaven slechts geringe omzetten te aanschouwen Aanvankelyk bestond een aarzetende stemming en werden beide sooïten een fractie beneden de laagste koersen viji gisteren verhandeld Later op den middag echter openbaarde zich wederom eenige kooplust en werd een opwaartsche richting gevolgd waarbij het slot op ongeveer het hoogste punt van dec dag kwam Voor gemeentelijke en provinciale obligaties alsmede voor pandbrieven bestond wemig animo De Amerikaatische markt was stil Het waren alleen Republic Steels die in een open hoek werden verhandeld en na prijshoudende openin r een kleinigheid inzakten Bethlehem Steels en United States Steels waren nauwelijks prijshoudend Spoorwegaandeelen en Pulle Utilities werden voor zoover transacties werden afgesloten tegen ongeveer de vorige prijzen afgedaan Prolongatie 3 procent OFFICIBKLE VAI UTAKOKKHN DER NEDEKLANDSCHE BANK Valuta s schrlftel Jkc en tel trinsactiei 6 Augustus N w York r 18 Vi MS8 A B rH n 75 JS 78 43 Brussel 30 n 30 17 Heliinkl ia Sl t3tS Stockholm I 44 81 r 44 90 Zurich 42 7Z 42 81 Bankpapter New Xork Vj 1 0V4 Brueael I SM OS f M 21 Stockholm 44 76 44J4 ZOrlch 41 87 f 41JIB 484e STAATSLOTEBIJ EHSiSTg KUSSE TWBÏOÏ UJW Trekking van 6 Augustus 20M No 24083 ƒ 1000 No 14634 18S14 ƒ 400 No 4324 20378 290 No 7035 9220 9652 100 No 2418 5162 7447 9151 15B2 19432 19672 2003S 24540 FRUZKN VAN ti 2163t 21665 21749 21768 21 5 21815 21845 21848 21912 21931 21936 21948 21954 22048 22089 22102 22133 22141 22147 22206 22298 22336 22412 22437 22488 22501 22517 22526 22585 22607 22615 22756 22768 22770 22822 2 823 22845 22866 22898 2M07 22947 22952 229 9 230O4 23010 23013 23044 23049 23052 230S7 23061 231 52 23163 23169 23209 23218 23212 2 3231 21235 2o24a 2 i276 23293 2334 23377 23403 2340 23418 23496 23517 23554 23593 23674 2372 21884 23929 23990 24014 24091 24122 24134 24214 24278 24311 24320 24370 24393 24409 24495 24507 24539 24630 24651 24657 2468 24763 24771 248Ï4 1011 4767 10934789 1110 4801 1144 4857 4860 4873 1203 4881 1264 4997 1310 5048 5115 5122 1382 5180 1386 51951413 5211 1439 5228 1489 5277 1529 5306 1536 5307 1603 5323 1631 5337 1J635 5458 1640 54701620 54741660 5495 1710 5548 1726 558Ï 1741 5614 1750 5615 1807 5838 1817 5907 1844 5984 1836 5996 1857 60111873 6016 2076 6048 2078 0078 2103 6143 2 49 6152 2183 6246 2223 6250 2229 6268 2300 6296 2314 6315 2394 6337 2607 6357 2705 6429 2727 6433 2806 6441 2822 6443 2826 6462 2834 6474 2837 6501 6524 6549 2865 6574 2882 6C33 3057 6ef9 18487 18492 18573 18S84 18727 18826 18871 18873 18874 18904 18914 18943 18943 18960 190 14 19039 19176 19185 19239 1930 13309 19349 19387 19416 19448 19480 19487 19546 19548 19555 19587 19530 19591 19593 1 08 16220 19613 16245 19624 19634 19764 19785 19852 19864 19665 080 11439 14802 18369 8093 11460 148U4 18416 8095 11518 14817 18427 8115 11522 14818 18430 8124 11547 14829 18437 8183 11S49 14832 18444 8187 1156S 14929 18483 82S7 11575 14936 8262 11601 14940 8278 11611 14962 8327 11713 14977 347 11747 14995 8351 11963 15094 8364 12051 15099 8436 12075 15115 8445 12095 1S122 6460 12127 15126 8500 12132 15130 8506 12166 15173 8514 12187 15196 561 12190 15282 8562 12196 15289 8574 12276 15339 8605 12345 15352 8700 12374 15357 8705 12375 15 171 8759 12392 l 5S38 0801 12405 15566 8821 12451 15604 8851 12458 15609 8862 12523 15610 8879 12585 15649 8985 12612 I56G1 9002 12614 15674 12617 15725 12624 158209154 12641 158609273 12W6 159799277 12715 159899465 12741 160609483 12757 160729559 12767 160869615 127919634 127959636 12830 162549644 12838 162569656 12871 162729691 12834 I627S 9756 12898 163049769 12918 163949783 12969 164689803 12976 16562 199469827 13015 16568 20004 9847 130 6 16585 20022 1 3097 16595 20026 13112 16645 20042 9857 13126 16649 21X157 24 24 4 4 4 34W 24 24 7 3069 eTtI 9923 13129 16812 20061 3080 6730 9933 13161 16939 20136 3140 6786 9958 13276 17018 20147 3170 6840 10031 13279 17030 20170 3175 694 10081 1 7288 17034 20210 S217 6942 10134 13292 170S9 20221 3238 6957 10154 13298 17064 2022R 3253 7002 10245 13339 1 7068 20270 3256 7009 10270 13497 17093 20314 3309 7038 10276 1 3502 17105 20324 r341 7041 10301 13507 17121 20373 3347 7049 10333 13522 171S1 20 379 352 7102 10359 13 529 17243 20403 3363 7164 10364 13531 17245 20407 3376 7166 10377 13593 17248 20485 3405 7180 10428 13616 17251 20498 1418 7211 10466 1 3622 17270 20 544 504 7216 10472 l i826 17294 2li549 S81 77 9 10505 13755 17315 20631 3591 7222 10609 13838 17332 20642 3597 7232 10647 13876 17344 20655 3673 7259 10677 13883 17425 20718 1675 7269 10784 13887 17440 20723 3718 7317 10816 13893 17489 20729 3771 7345 10333 13905 17495 20789 3794 7374 10836 14005 17508 20796 3833 7390 10851 14091 17516 20843 3er8 7397 10902 14117 17546 20889 1935 7408 10955 14118 17C08 20911 1975 7421 10969 14141 17621 2 922 4058 7426 10998 14240 17647 20934 4092 7439 11004 14278 17648 209 36 4110 7502 11036 14297 17723 20370 4147 7558 11093 14339 17766 21078 4252 7594 11139 14 142 17786 21089 4257 7630 11145 14360 17837 21095 4327 7690 11162 14387 17840 21288 4344 7750 11197 14393 17854 21295 4362 7751 11277 14467 17866 21313 4419 7780 11280 14500 18083 21321 4468 7767 11288 14620 18178 21360 4517 7770 11348 14663 20t 4549 7809 11368 I47S5 18264 21527 4720 7811 11392 14756 18279 21598 47 79ÏS 1139S 14763 182 2 21610 4742 7952 11411 14787 18Ï84 21632 4764 8051 11412 14798 18310 In de klasse mm ingebteven J prijs van ÏOOW