Goudsche Courant, dinsdag 6 augustus 1940

DINSDAG 6 AUGUSTUS 1M itftooie cnarmante zonnebruining ge verdeeling van f 10 miilioen uit HerstelfoDds 1940 Meer dan de helft voor voorloopige Inrichting van nieuwe woningen voor door oorlogsgeweld getroffenen jladarholf miilioen voor oorlogaiaTolidva t 1 Tv eiicniiict AmlMa Zonncbruin F acofl O Tubc60DooaSOen25ct In e7 Merf 114 6 DE RIJKSGEBOUWENDIENST IN DEZEN TIJD Veel werk door automatiseering van telefoonnet Oorlogsschade aan Rijksgebouwen niet gering Voor f 12 mUUoen aan werk onderhanden Ajijs pst ten iji ot m m rlchte Grata U Oi B t LU tU hixrfj Bax hing vw Araster ad h met de Pltf ben door het vr mentale en vofel Plosmuu meiischen van bit diegenen hedi n fat xéivoetm voor dt maiconift en en aa eeft m vuU wel f tot h t ndememni het geb der oohet gevod een pMl I van het van do nde crisi Het werk ootenderfl is natuurvoor vliegpassendeB ti V8 ongen tfld mogeWik t jongere een hg ichten igheden i de uiterste iettemm i de Voodd een non vestigen bestaat m Isto klasse d Ineniei vliegtuig us ingencM tvaaPtroaW ken e urder M tische ï idingj 1 1 bekw gevoeg u IJ gisteren meldden zal het MO 000 000 van het her1940 als volgt worden be i Bpraï behoeve van voorJL torichting van een nieuwe wo T wo ftnoaen die door oorlogs2 Mrtoe lelf met in taat z n ifsS kleine zelfstan Z K door oorlogsgeweld z n ge en liun = hebben heropend Thiuj bedrijf hebben hervat zoo nootó a ƒ 500000 3 BU i 8 oor m aan öking liOBifni 8cva t n aan de ijai die belast zyn roet steun en Lrebulp voor door oorlogsgeweld Sïenen ƒ 1500 000 k Uitgaven ter voorkoming dat M 0 al0S 8 i iichamelyke ol eeiteliike g VulK == hebben voor L jetrofitnen a subsidie err andere Htm in hel belang van personen die toroortogsgewold invalide dreigen te jriai of zijn geworden f 1 500 000 t siisdie en andere steun in het bew v n personen die door tijdelijke mastrègelen over de gevolgen van ooriMjicweld kunnen worden heengeWpU ƒ 500 000 tezamen ƒ 10 000 000 De toelichting Ier toelichling van deze posten wonil het volgende gemeld Voerop Inriehting van woningen t de overige posten betreft staat WWgk die onder 1 genoemd op den nmd Meer en meer blükt dat Inwoners van verwoeste perceelen 4 wi ls wel m slagen een nieuwe te vinden al of niet in de eigen ite en al of niet een woning van tt t kar ikter maar dat zij dan W llijk komen te staan voor de hoe de stoHeering en de meest J akelijke meubileering te vinden r later een stelselmatig geregelde S in hun schade zal j toegekend zouden zij daarin J bron vinden om zich thans Worloopijj nieuw in te richten w vele gevallen kan men daar wachten Daarom wordt thans ia 6 miilioen uitgetrok W de gelegenheid zal geven aan bedoelde personen die zelf de tsoriÜ missen en voor een Pigc mstallaüe naar het oordeel kj P s Selijk orgaan in a anmer üT genheid te openen rf ieuwe woning voorloopig 1 e r te installeeren De te ver MiZi gemid tot een hoogte van ƒ 300 tjjj kunnen dienen voor vloerbe1 eenvoudige keukeninrichting K f meest onontbeerlijke lit T Wanneer de betrokkenen jlj w een definitieve hoogere vertibülL nmerking zullen blijken t j thans geschonken beVn uiteraard worden ver a hmd dat het groot Hm pos fen behoeve 4 moeten wor omdai de behoeften hier Bdei Pootst zal zijn Maar ook S a imerkii g komende ge P eiüken voet wor a Kleine xtlfsbauEigei bedoelde post bedoelt speciaal tegemoet te komen aan de zelfstandigen die met hun zaak hun bedrijfsinstallatie of hun gereedschap hebben verloren Voor het weder aanschaffen van de verloren zaken wordt zoo noodig gezorgd door de provinciale stichtingen die in het leven zijn geroepen voor Rotterdam door de aldaar geschapen stichtinglMO zoodat daarvoor than geen post behoeft te worden Mtgetrokken Maar het ligt voor de band dat de aldus opnieuw geïnstalleerden die wellicht in een geheel andere wük van de stad terecht komen den eersten tijd b v een of twee maanden hun kUmtein nog moeten ♦ terugvinden Om de moeilijkheden van het levensonderhoud in die maanden te overbruggen kan een tijdelijke extrahulp noodig zijn waarvoor d thans bedoelde post de gelegenheid opènL Moreele schade Eindeluk de uitgaaf onder 4 bedoelt zooals de omschruving van dien post aangeeft wil hij voorkomen dat blijvend letsel o f blijvende maatschappelyke ongeschiktheid ontstaat van personen die onder het oorlogsgeweld hebben te lüden gehad Gedacht wordt met name aim twee groepen van gevallen Wat die sub b aangaat deze omvat b v kinderen die door de ramp in de verdrukking zijn geraakt of dreile komen en waarvoor een tydeiyk verblijf met goede verzorging elders aangewezen Is vrouwen die door den schok getroffen eenigen tvjd in een andere omgeving zouden moeten verkeeren en daartoe in haar huishouding door betaalde hulp moeten worden bijgestaan e d De hier te verleenen hulp zal het best geschieden door aan de gewone organen voor dergelijk m atschappelyk werk extra middelen ter beschikking t stellen volgens nader te bepalen regelen te besteden De oorlogsinvmUden De post MKler 4a bedoelt mede te werken aan en zoo goed mogelijke regeling van het probleem der oorlogsinvaliden dat terecht reeds de aandacht van de openbare meening heeft getrokken en zoowel de militaire als burgerlyke bevolking cHnvat Thans is reeds te overzien over hoeveel personen het bU de miHtairen zal kunnen gaan Dat aantal van hen dus die dooc oorlogsgeweld blijvend invalide zijn geworden of dreigen te worden is gelukkig boven verwachting klein In welke mate dit getal vermeerderd zal worden met invaliden door oorlogsgeweld uit de burgerlijke bevolking is uiteraard eerst na het einde van den oorlog te zeggen Maar aangenomen mag worden dat het totaal niet zoo groot zal zün dat niet door een individueeJe behandeling er naar zou kunnen worden gestreefd zooveel mogelijk getroffenen voor invaliditeit te tiewaren en voor de toch blijvend invalide gewordenen een plaats en arbeid in de maatschappij te verzekeren Dat zal naast veel persoonlijke zorg w aartoe de betrokken maatschappelijke organen zich reeds bereid hebben verklaard echter geld kosten En wel in De vraag in hoeverre de tegenwoordige omstandigheden invloed hebben doen gelden op den arbeid van den Rijksgebouwendienst vormde het onderwerp van een persgesprek dat een redacteur van het A N P had met het hoofd van genoemden dienst J C E baron van Lynden De rijksgebouwendienst zoo vertelde de heer van Iiynden had op den tienden Mei bijzonder veel werk onder handen alles bijeen aan nieuwbouw verbouw en onderhoud om in 1940 te worden uitgevoerd voor ongeveer ƒ 12 miilioen Antomatiscerinc mm telefoonnet In de eerste plaats zij genoemd de automatiseering van het telefoonnet met de daaraan verbonden verbouwing en modemiseering van postkantoren Dit automatiseeringsplan met de uitvoering waarvan een aantal jaren geleden werd begonnen omvat in het geheel niet minder dan 1200 nieuwe gebouwen groot en klein tezamen waarvan thans ongeveer de helft met inbegrip van welhaast alle groote plaatsen gereed is gekomen In voorbereiding of uitvoering zijn op het oogenblik 480 werken welke uit deze automaliïEering voortvloeien In iedere plaats waar P T T gebou tweeërlei opztcbt In de eerste plaaU moeten zu die invalide dreven te worden zoo koedig mogelijk de gelegenheid vinden voor zoodanige specialiatische behandeling d t hun functioneele geschiktheid zoo volfcdig mogelok terug krijgen Daarvoor bestaan hier te Jande uitnemende inrichtingen die vermoedelflk voldoende in de behoefte kunnen voorzien maar uiteraard kosten moeten oerekenen £ a voorts zullen sommige personen die zoodanig blijken getroffen dat zu uit eigen kracht niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien min of meer blijvend moeten worden geholpen Hiertoe is een post van f 1 50O W0 uitgetrokken die over eenige jaren verdeeld ongetwijfeld in de hier bestaande nooden zal kunnen voorzien In het bovenstaande zijn de algemeene lijnen getrokken waarnaar de bestemming van deo spccialen post zal worden gerekend Tezamen met hetgeen vrijwillig wordt bijeengebracht Omtrent de regeling zelve zal zoo spoedig mogelijk nader overleg volgen Volkomen wordt beseft dat spoedige hulp hier dubbele hulp is Daarom verzoekt het wnd hoofd van het dep van Sociale Zaken reeds thans dat de gemeenten die voor gelden uit dezen post in aanmerking meenen te komen zich met een schrijven tot hem wenden waarin de gevraagde hulp nader wordt gemotivceW en m groote lijnen omschreven Verdachte brand te Zeist SCHILDER GEABBESTEERD 1 Door de politie is een schilder gearresteerd die verdacht wordt Brand te hebben gesticht in de woning van den heer K aan den Dalweg te Zeist Daar was j l Zaterdagavond plotseling brand ontstaan welke begon bij het rieten dak Door spoedig ingrijpen kon erger worden voorkomen Bxj het onderzoek naar de oorzaak van dit brandje viel ernstige verdenking op den schilder Be man die wat zonderling is en dientengevolge onder toezicht gesteld is van den heer K ontkende iets met den brand te hebben uit te staan doch de politie vond voldoende aanwijzingen om hem te arresteeren en naar het huis van bewaring te Utrecht over te brengen Graanzolder ingestort TWEE DOODEN Gisteren is de zolder van een graani pakhuis van den heer Sigmond te Sleeuwijk ingestort In het pakhuis bevonden zich vier personen die allen onder het graan bedolven werden Onmiddellijk werd een aanvang gemaakt met de opruimingswerkzaamheden De 60 jarige eigenaar de heer Sigmond en de 47 jarige heer Visser werden beiden levenloos uit het graan gehaald De zoon van den heer Viiser was bewusteloos doch kwam later weer bij kennis terwijl het vierde slachtoffer slechts een beenbreuk opliep De beide gedoode slachtoffers waren gehuwd De heer Visser laat een groot gezin achter TWEE MEISJES UIT OPVOEDINGSGESTICHT ONSNAPT Tijdens e wandeling zijn twee meisjes van hef Rijksopvoedingsgesticht te Zeist in een onbewaakt oogenblik ontvlucht De meisjes S en E B zijn tot nu toe niet teruggekeerd Het signalement is aan de politie opgegeven wen voor de automatiseering van het telefoonnet moeten worden ingericht wordt nagegaan of die gebouwen niet tevens in andere opzichten voor modemiseering in aanmerking komen Het gevolg van dit onderzoek is dat een groot aantal postkantoren door nieuwe moet worden vervangen of grondig moet worden verbouwd de efficiency waarvoor ons P T T bedrijf beroemd is viert nieuwen triomf De Rijksgebouwendienst die om zoo te zeggen als architectenbureau voor alle P T T gebouwen optreedt mag onze posterijen als zijn grootste klant beschouwen want dit wijdvertakte staatsbedrijf bezorgt hem jaarlijks voor eenige millioenen aan opdrachten in het loopende jaar zelfs voor vier miilioen d i een derde van het totaal van alle departementen waarvoor de Rijksgebouwendienst als bouwkundig adviseur zijn opdrachten over 940 mocht ontvangen Ook de belastinggebouwen des rijks maken een belangrijk deel van de klandizie van den Rijksgebouwendienst uit omdat naast nieuwbouw in vele plaatsen belastingkantoren moeten worden gemoderniseerd gemechaniseerd of uitgebreid Verder waakt Ie Rijksgebouwendienst over de Rijksuniversiteiten en hcogescholen de Justitiegebouwen de gebouwen van den Rijks waterstaat 1 j£ £a er Jia Het Nederlandsch arbeidsf ront nacMtvergadering van filmkamer In het Cornells Broerehuis te Amsterdam heeft in den afgeloopen nacht de Filmkamer van het Nederlandsch Arbeidsfront een openbare vergadering gehouden toegankelijk voor tewerkgestelden in het film en bioscoopbedrijf Na een inleidend woord van den lieer J Gouverneur heeft vóór de pauze de heer F Rosenau oudvoor zitter van de werkers in het amusementsbedruf in Amsterdam een beschouwing gegeven over het verleden en de toekomst m het amusementsbedrüf waarbij hij het streven naar voren bracht om betere sociale voorwaarden voor den werknemer zoowel ten aanzien van den werktoestand als van de scholing Vervolgens wal hét woord aan den heer Adriaan van Hees leider van de Filmkamer die na een korte uiteenzetting van de toestanden in het bedrijf mededeeling deed van een schrijven van de Filmkamer aan 4en Bioscoopbond waarin dezen bond een laatste gelegenheifl geboden wordt door inwilliging van een aantal eischen mede te werken aan de nieuwe ordening van het film en bioscoopbedrijf Geëischt wordt o m een 48 urige werkweek met regeling van vrijen èag en avond het voorloopig stopzetten vs n iwt uitreiken van cperateurdiploma S tot reorganisatie van het bedrijf de intrekking van diploma s welke aan personen uitgereikt zijn die geen beroepsoperateur zijn een vacantie loonregeling voor het geheele bioscoop personeel uitsluitend door bemiddeling van het Nederlandsche Arbeidsfront De heer Van Hees zeide hierop vóór 15 Augustus een definitief antwoord te verwachten In de pauze was gelegenheid tot het stellen van vragen RUKSBUREAU VOOR VERWERKENDE INDUSTRIEËN Bij beschikking van den secretarisgeneraal van het departement van Handel Nyverhcid en Scheepvaart is ingesteld een Rijksbureau voor verwerkende industrieën gevestigd te s Gravenhage De leiding van het Rijksbureau berust bij een gedelegeerde van den secretaris generaal van het depSrtement van Handel Nijverheid en Scheepvaart Als gedelegeerde wordt aangewezen dr E L Kramer Bij voornoemd Rijksbureau worden de volgende secties ingesteld a Een sectie keramische industrie gevestigd te s Gravenhage b een sectie grafische industrie gevestigd te Amsterdam De dagelijksche leiding van de sectie keramische industrie berust bij dr F Plv Groeneveld gedelegeerd bestuurslid van deze sectie De dagelijksche leiding van de sectie grafische industrie berust bij een directeur Als hoedanig is aangewezen H Koechlin GEEN BENZINEVERGUNNING VOOR PLEZIERVAARTUIGEN Het secretariaat der bevrachtingscommissie te Amsterdam maakt bekend dat de door haar afgegeven vergunningen tof verbruik van eigen voorraad motorbrandstof voor pleziervaartuigen op last van de bevoegde autoriteiten moeten worden ingetrokken en te haren kantore wordtn ingeleverd resp ingezonden van de Marine enz Alleen voor het leger placht de genie als bouwmeester op te treden Ook alle huuraangelegen heden voor Rijkskantoren enz verzorgt de Rijksgebouwendienst Intusschen hebben de gewijzigde omstandigheden haarinvloed ook op het werk van onzen dienst gehad zoo ging de heer van Lyndon verder Vooreerst is het werk voor de marinegeboüwen vrijwel tot stilstand gekomen door de bezetting in Den Helder en andere marirlebases Anderzijds is het dank zij de medewerking van den regeeringscommissaris dr ir Ringers tot nog toe mogelijk gemaakt om nagenoeg alle reeds onderhanden genomen werken voort te zetten De materlalenposltie Hoe de situatie zal zijn voor het dq gp aanvangen van nieuwe Rijkswerken zal voor een groot deel afhangen van de mogelijkheid om de benoodigde bouwmaterialen te verkrijgen Dr Ringers heeft als regeeringscommissaris voor den Wederopbouw het laatste woord bij de bepaling van de volgorde voor deze werken Met het oog op de werkverruiming is het natuurlijk gewenscht zooveel mogelijk nieuwe bouwwerken te ondernemen doch daarbij spelen haast de tot beperking nopende materialenpositie de beschikbare financiën een niet te onderschatten rol Met vrij groote zekerheid kan evenwel worden aangenomen dat de automatiseering van het telefoonnet ten volle voortgang zal hebben De oorlognciiade Op de vraag hoe het voor de Rijksgebouwen gesteld is met de oorlogsschade antwoordde de heer van Lynden dat die schade niet gering is geweest Men denke aan het verloren gaan van een vrij groot aar tal rijkseigendommen te Rotterdam en aan de beschadiging I Geen eenheidsworst VUCB8CHDI8TBIBUTIE BBN HOEILUK PROBLEEM Hoe groot het totaal aantal uit de markt te nemen koeien zal zijn ia nog niet zeker maar een 300 000 wordt genoemd waarna onze veestapel met 1 8 miilioen stuks door den winter moet schrijft De Veeen Vleeschhandel Ongeveer gelijktijdig met afslachting en export niet onmogelijk nog daar voor verwachten wy invoering van een algeheele vleeschdistributie Dus zoowel van rund varkens kalfs schapenals paardenvleesch En dit zal dan zijn een distributie op bonnen Heel wat soesah voor het b rijf maar de eenige mogelijkheid oi n een billijke verdeeling door te vieren Aan den slajfer mag men nu eenmaal de verdeeling van b v 1 poind vleesch en rauw vet per man per week niet overlaten pe versch vleesch distribulie is een on ettend moeilijk probleem omdat mcjn hier niet te doen heeft met een eenheidsproduct maar met levend vee en met vleesch van velerlei soort en kwaliteit Die groote moeilijkheid voerde inden vorigen oorlog uiteindelijk totde befaamde eenheidsworst productie Tot zoo n geweldige bedrijfsontwiidhting en eenzijdige vleeschvoorziening wil men aan de Veehquderi centrale niet weer terug Mét de belanghebbende bonden wordt overlegd hoe deze distributie nu is op te zetten met de minst mogelijke 1 bedryfsontwrichting RIjr WIELVERVOER PER SPOOR Daair het vervoer van rijwielen in de tegenwgirdige omstandigheden voor de Nederlandsche Spoorwegen groote moeilijkheden oplevert en als gevolg van de benzinesehaarschte het aanbod van te vervoeren rijwielen steeds grooter wordt heeft de A N W B een regeling oBtwÜrpen waardoor de spoorwegen i tegemoet wordt gekomen De Bond peeft daarbij de medewerking ondervonden van de H V Alg Reclame en Bewaarplaatsen Mij In gemeenschappelijk overleg is een organisatie tof stand gekomen wraardoor h t mogelijk wordt aan de station rijwielen te huren Er bevinden zich aan 63 stations in de rijwielbewaarplaatsen huurfietsen welke tegen billijken prijs ter beschikking worden gesteld Zij die in een andere plaats dan hun woDflplaats hun werkzaanfbeden af willen doen per fiets behoeven dus niet m er hun eigen fiets per trein mee te nemen maar kunnen op de plaats van bestemming een fiets huren De venroerkosten spaart men uit zoodat het huren van een fiets niet veel duurder zal zijn dan het medenemen van het eigen rijwiel Het b leef echter een moeilijkheid dat voor ei n huurfiets een borgstelling wordt vereischt overeenkomstig de waardeivan het rijwiel Deze moeilijkheid is door den A N W B opgelost doorde garantie voor zijn leden over te nemen i Zij die van deze regeling gebruik willen maken kunnen aan de A N W p kantoren een rijwielhuur bewijs aanvragen tegen den prijs van ƒ 0 50 eh geldig tot het einde van 1940 Op vertoon van dit bewijs wordt den leden aan de rijwielbewaarplaatsen zonder borgsteiling een fiets in huur gegeven tegen het normale tarief Het is ook mogelijk aan een bepaald station tevoren een fiets te reserveeren zoo van tallooze P T T gebouwen in vele deelen des lands het verlies van het complex van het Oost Indische huitf te Middelburg in welke stad ook andere rijksgebouwen werden geteisterd De ramp van de Abdy is wel algemeen bekend Wat deze laatste betreft reeds de eerste week na het bombardement is een aanvang gemaakt met de plannen tot herbouw en restauratie van dit monument dat wel een van de mooiste bouwwerken uit onze historie mag worden genoemd In verband hiermede is een speciaal bouwbureau voor de Abdij te Middelburg opgericht Overafc waar rijksgebouwen werden beschadigd of verhield is het herstel aangevangen of waar de schade van minder emstigen aard was reeds volbracht Bij zwaarder getroffen objecten zooals het hoofdpostkuitoor te Rotterdam en het huis van Ms ring in fienHaag wordt met volle kracht aan het herstel gewerkt terwyl in een aantal gevallen van tot vernietiging zooals die van het kantongerechtsgebouw te Wageningen plannen voor nieuwbouw onderhanden zijn BiJ het herstel van schade wordt in vele gevallen tevens waar noodig tot uitbreiding en verbetering van ruimte en inrichting voor de betrokken rijksdiensten overgegaan O a kwam hiervoor het gerechtsgebouw te Rotterdam in aanmerking waar door aanbouw van een vleugel in de groote behoefte aan ruimte wordt voorzien BefauigwefckeiKle ervaringen Belangwekkende ervaringen zijn op bouwkundig gebied Jn de oorlogsdagen opgedaan Zoo is gebleken dat een gedeelte van de abdij voor de vernieling door brand gespaard il gebleven dank zij de belegging der vloeren met onbrandbaar materiaal Voorts hebben üchffeebnsfniperde hoMn nen Welke Bon Ui ciindddcIcBdktrawtic BROOD BONS M t m US TU bat kn boDboekJe MM gram f w brood of IS09 gram ragfcbr voer de periode van S Ang t 11 Aufoatiis net 4 dagea exfc galdifbtiilsdttttr SUKER BON Na M I K Q A feldlf tot en qiet 31 AngMte MEEL BON no M SH ons tanreblMt of tarweroeel ol boekwdtaw rf roggebloem of roggeaMel leifryzend baknicel geUlt t en met 9 Auguartm BOTER EN VET BONS 1 2 S en 4 van de bate kaart 259 gram boter geMfg fe en met Zi Auguttoa BONS 1 en 2 van de vatbaar 250 gram margarine geoM ten vet o boter geldig tot e met 23 AuguMus BONS 3 en 4 van de vetkaari 250 gram boter met e r reductie per 250 gram gddi tot en met 23 Angtntiis THEE OF KOFFIE BON no S3 W on tbeo e A pond koffie geldig tot ei met 23 Aagustus PETROLEUM PETROLEUMZEGEL Periode Dl 2 Liter petroleum geldig tot en met 11 Angustus GRUTTERSWAREN BON no 05 250 gram rijst rijstemeel geldig tot en met I Augustus BON no 100 250 gram haver mont of haverviokken of gar of grutten geldig tot en met 1 Augo stus BON no 105 100 gram maixCBn of griesmeel of puddingpoedt geldig tot en met 11 Septembai BON no 116 IM gram maearar of vermicelli of spaghetti geUi tot en met 11 September MOTORBRANDSTOF Eej te periode verlengd tot 4 Augustus Jl Tweede distribntie ode bxpt van 4 Augustus t mflH AagU tus I Vervoersvergunning4n en Tttwijzingen van motorbraadslBr moeten opnieuw worden aange vraagd op de gebruikeli ke t mulieren VOOR ON ZE DIERBK HONDENBROOD BON No 1 12 K G groep 1 ar 2 10 K G gr 3 6 K G I i U 5 K G groep 5 3 K groep 6 geldig tot en met tl Augustus k rTENBROOD BON No 1 1 K G geldig tat en roet 31 Augustus dat men zeker is bij aankomst een fiets beschikbaar te vinden Deze regeling zal zoo spoedig mogelijk ingaan aanvragen tot het vatkrijgen van een ruwiel huur bewS kunnen thans reeds aan d kantoren Ivan den A N W B worden ingediend welke met leien of pannen waren afgedekt diverse gebouwen voor brand behoed terwul de bominslag zeer nabii het nieuwe automatische telefoongebouw in Den Helder de juistheid heeft aangetoond van de daar toegepaste zware betonconstructie met stalen luiken ter bescherming van de raamopeningen De gewijzigde omstandigheden hebben eveneens grooten invloed gehad op het adviesbureau van den Rijksgebouwendienst welk bureau ten dienste staat van het departement van Onderwijs biJ alle bouw verbouw en ondtfhoudswerken ten behoeve van de gesubsidieerde scholen voor voorbereidend hooger en middelbaar onderwijs en nijverheidsonderwijs Van daie scholen zijn er verschillende door oorlogshandelingen getroffen róodat het adviesbureau zijn diensten kon geven voor het herstelwerk De districtsbureaux van den Rijksgebouwendienst hebben het noodige te doen niet allcan met het normale verbouwings en onderhoudswerk en de exploitatie verbeteringen der rijksgebouwen dodi bovendien met het herstellen van oorlogsschade Tenslotte heeft de Duitsche overheid overal in den lande den Rijksgebouwendienst ingeschakeld bij het faurea en Inrichten van bureaux en woningen voor de autoriteiten en functionarissöi der bezettende macht Öe Rijksgebouwendienst telt buiten den staf van den rüksbouwmeesler en den directeur van onderbouds en uitbreidingswerken ongeveer 500 man personeel in hoofdzaak ingenieur architecten opzichters en teekenaan Hun arbeid is voornamelijk van leidenden architectonischen aarjd daar 4 uitvoering der werken met nltzoodering van het kleine onderhoudswerk aan particuliere aannemers pleegt e woTi n opf ei3ragcn