Goudsche Courant, dinsdag 6 augustus 1940

VACANTE HOUDEN Niet doelloos maar met een vooraf opgemaakt programma onder het motto BENADER i E NATUUR kan men dit doen De mogelykheden zijn legio Bezoek een boerdery in de buurt en ondervraag natuurlyk op bescheiden wyze den boer omtrent zyn bedrijf zyn dagindeeling Probeer van alles wat u samen ziet iets nuttelooze verlummelde vacantie vast te houden als foto schets of in woorden Bezoek met de kinderen bedrijven een zuivelfabriek een molen of wat er in de buurt te vinden is Maak met de kinderen een verkenningstocht met het doel de paden en paadjes etc te verkennen Iaat hen een kaart ontwerpen op schaal of de gebruikte aart op haar juistheiij onderzoeken en bijwerken Laat henzelf den weg leeren vinden en acht slaan op allerlei byzonderheden van huizenbouw landschapstjrpen etc Voorts komt de natuur zelf als verkenningsgebied in aanmerking planten vogels en andere dieren onze boomen vooral niet te vergeten paddenstoelen maar ook de steenen allemaal zijn het interessante onderwerpen voor studie Wanneer u dit wilt doen maak zulkeen amateurstudie dan ook zoo grondig mogelijk Geschikte boekjes welwillende deskundigen en vooral een behoorlijke voorberei ding zijn noodzakelijke Voorwaarden voor zulk een vacantie Weest u er AtlSf tUS t maand vier 4 ifarin de htrltl btgint We iemerklen hel umn de dmnttUeeding er worden weer meer villen hoeden ftdrtt tn tr komen allerlei jatje Mero s te voorschgn Huishoudelijke wenken in oorlogstijd Q Het nieuwste op voile gebied Onze Kousen Hoe kunnen We ér het langst mee doen Het s 11 j t e n van kousein is vendeel Vftn oude kousen is geknipt zeer verschillend sommigen hébben Het is verstandig om steeds twee paar meest gaten in den hiel anderen meer kousen in één kleur te koopen dan in den teen Vooral hinderlijk zlJn de heeft men materiaal om te verstellen gestopte deelen die boven den s hoen en men kan ook door de slechtste koute zien komen Aan te bevelen U om sen af te danken van de twee paar hiel en teen aan de binnenzyde als de één paar maken dat nog goed te gekousen nog nieuw zijn door te ïitop bruiken is pen Men doet er dan veel langer mee Van het dubbele bovengedeelte van oude kousen kiinnen ook zoogenaamde teentjes worden gemaakt die men vóór men de kousen aantrekt over den grooten teen schuift Vooral de nagel van dezen teen richt nogal eens onheilen aan en dit voorkomt men er mee Kousen moet men vóór mai ze gaat dragen eenigen tyd in water met eert weinig azijn zetten diama uitspoelen in lauw water Om tekoorkomen dat stoppen boven den hj Puitkomen legt men een dwars naadje in den hiel dat naar de kanten toe smaller uitloopt De hiel wordt hierdoor korter en de stoppen blijven ondfr den rand van den schoen Zün voetoi teenen rni hielen erg versleten dan wordt het onpractisch om er veel tyd en stopmateriaal aan te offeren en kan men vlugg een stuk je i maaiai dat uit heV Öbbele bo EEN merkwaardig tceken destijds i dat er zoovele boekenverschijnen welke alle methoden aangevenr waarop de huisvrouwhvt best kan bezuinigen In elk vindtmen wenken om minder gas mindereiectriciteit en minder kolen te gebiuiken Ze bevelen om strijd hetgebruik van hooikist eo kranten aanen alle wijzen den weg voor hetirakén van koftie xtract en het bezuinigen op thee De huisvrouw kan bezuinigen In het boekje De Huisvrouw kèin v zuinigen van mevr J L C van et van Dam oud rcdactrice van t Maandblad der Ned Vereeniging a Huisvrouwen wordt de raad ge ven het ook eens met thee van pelschUlen en een weinig cacao te irjbeeren Pikanter is zegt de schrijfster een aftreksel van gem f rstokjes en een stukje serek in en winkel voor Indische artikelen rkrijgbaar Men zet bet gewoon als lee tVu er gebrek aan benzine Is wordt ft volgende recept voor v 1 e k Jf e na t e r gegeven gelijke deelefi landelsplritus ammonia en zwtvel ther Voor ammonia oplossing rent men meestal 1 deel amn onia 20 deelen water oor gekleurde ffen iets slapper Doe een lapje om kurk van de ammonia flesch de rk verteert dan niet en de ammonia urt niet bruin Stukjes van oude sponzen staat r m het boekje kan men aan elkaar jicn ongeveer denkvorm van een ive spons er aan gevende Om alles ed bij elkaar te houden kan men een zakje omheen haken van onge ekt katoen vijf Ic se steken één i te beginnen met een ringetje n zeven tossen en telkens eiken T wijder makende Het beste is de helft van de grootte af te hten en een tweede geiyke helft maken dus beide als het ware 1 bakje ze dan over de spons te n 1 die twee helften aan elkaar tebinden Zoo heeft men nog langen 1 een werkspons Tenslotte nemen we er nog een rdc uit óver om een flesch slaolie aangebroken is voor sterk of ranj worden te behoeden Men sluite fiesch dan niet met een kurk h losweg met e i capsule Het tutekje dat velerlei raadgevinT allerlei gebied bevat is uitgeven door J Ph Kruseman Den ag De huisvrouw van 1940 Te schrijfster van De Hulsvrouw 1 IMO mevr E E Jonkheid lereiwom ge behalve allerlei practische wenken de huisvrouw vooral ook moreelen steun Zij spreekt haar moed in raadt haar aan ondanks eigen moeilijkheden toch met anderen te blijven medeleven en vooral de opgewektheid niet te verliezen Onze geestrijke weerbaarheid moet actiever meedoen aan het leven van eiken dag zegt zij Dit is een taak die wij te vervuUen hebben en zoo lang wij gezond zijn zoo lang ons gezin en allen die ons lief zijn het geluk hebben gehad bij elkaar te blijven is er geen reden om niet met opgewektheid ons dagelijksch werk te verrichten Eén ding gaat bij elkaar te rade zooveel u wilt maar houdt de mannen er buiten Een dergelijk vrouwengesprek over prijzen en waren is voor hen even onuitstaanbaar als hun zakelijke gesprekken voor ons vrouwen zijn Er zijn in dezen tijd van geweldige gebeurtenissen heel wat belangrijker gesprekken te voeren Even het recept voor koffiet X t r a c t dat zij geeft Neem I ons gemalen koffie 3 ons suiker 1 theelepel koffiestroop cichorei 2 Uterflesschen kokend water De suiker branden totdat ze schuimend omhoog komt Dan de koffie en de cichorei toevoegen en langzaam de twee flesschen kokend water bijschenken Even doorkoken en daarna door een doekje zeven Bewaar het afgekoelde extract in een goed schoongemaakte flesch en gebruik voor één kopje niet meer dan eén theelepel ervan Ook een recept voor the e e x t r a c t geeft zij een kwart ons gemalen thee 1 ons suiker 1 liter kokend water Brand de suiker tot caramel in een gave vochtige pan maar laat ze vooral lichtbruin van kleur blijven Strooi de gemalen thee er in laat dit nog even samen branden Neem de pan van het vuur laat het iets bekoelen en giet er onder voortdurend roeren het water bü Laat het koud worden zeef het door een lapje en giet het in een goed schoongemaakte flesch met sluitende kurk Gebruik een theekopje vol van het extract op den inhoud van een gewonen theepot en giet er kokend water blj Mevrouw Jonkheid heeft het ook over de bloote beenenmode om kousen te sparen Leg in den schoen een zooitje met een teen en een half hieltje waardoor een elastiekje is gehaald raadt zij om het onaangename en ook onfrissche gevoel van den blooten voet in den schoen te vermijden Deze zooitjes kunnen van oude kousen genaaid of van dunne wol gebreid wordoi Een gemakkelijke manier om k i ndersokjes te breien is volgens haar de volgende Brei een bocn d van twee recht twee averecht brei daarna het been recht en maak dit zóó lang totdat het het vereischte stuk been èn den voet tot den teen kan bedekkrai Brei dan den teen Wanneer de kinderen nu zoo n sokje drag i en ZEKER zal het menigeen niet vergund zün dit jaar zyn gebruike l ke vacantie te houden velen die een verantwoordelijke i ositie bekleeden kunnen thans door de gemeen schap niet worden gemist Aan den anderen kant zUn er velen die wèl vacantie zoud i kunnen houden maar het om de een of andere gevoelsreden niet doen En toch ontzeg u iet zonder reden een vacantie juist nu niet aldus de heer H J Jo dan Jr in het orgaan van de Nederlandsche Montessorivereeniging Wat de komende maanden ook zullen brengen één ding is zeker dat het oude niet meer terugkomt We gaan thans zonder twijfel nieuwe tijden tegemoet waarin zich allerlei dat anders zeer geleidelijk of geheel niet tot stand komt in snel tempo zal voltrekken Dit eischt onzerzijds een zeer sterk aanpassingsvermogen Wy zullen nieuwe positieve waarden moeten gaan ontdekken en dat positieve aangrijpen hand in hand werkende De eisch van aanpassing wordt aan felen van ons gesteld en wij zullen aartoe uit onze diepste krachtbronnen moeten putten Wy kunnen daarom niet beter doen dan ons uit de stad vol lawaai en alarmeerende geruchten in de natuur terug te trekken om genietende van t wonder dat zich daar ongeacht de wereld toestanden als een overweldigende eeuwigheidsdynamiek voltrekt ons zelf te herzien On tdekkingstochten Ook voor onze kinderen is vacantie noodzakelyker dan andere jaren Ieder die hen in deze tijden heeft ga het voetje wordt grooter schuift de hiel vanzelf op zoodat er büna geen slijtage is Het modelletje Is voor het kleintje ook gemakkelijk Alp straks de winter komt is een versleten deken van een éénpersoons bed in tweeën geknipt een heerlijke deken voor een kinderbed De stukken worden aan elkaar genaaid zóó dat een zak wordt gevormd en deze zak wordt met krantenpapier gevoerd De kranten worden daarvoor in waaiervorm gevouwen geplisseerd als het ware Men doet dit ettelijke malen om en om in de eene richting en in de andere totdat het papier soepel en zacht is geworden De dekenvoering is dan klaar Dit waren enkele wenken uit het boekje De Huisvrouw van 1940 uitgegeven by H D Tjeenk Willink N V Haarlem Boekjes waarin ze ziJTrceT ameld en die de huisorouw met interesse zal lezen bad Een warm GEEFT ONTSPANNING Vooral Vrouwen van omstreeks veertig vijftig jaar moeten voor dagen welke groote spanningen en emoties met zich meebrengen gewoonlijk een dure tol betalen Zij verouderen snel Veel meer dan jonge vrouwen hebben zij rust vooral goede nachtrust en volkomen ontspanning noodig Een jeugdiger orgdnisme herstelt zich vanzelfsprekend veel vlugger De moeilijkheid voor vele vrouwen is echter dat zij niet tot volkomen ontspanning kunnen komen en voor baar is een warm bad dan de eenige uitkomst Tien minuten rustig liggen m water van aangename temperatuur ontspant zoowel de spieren als de zenuwen In vele buitenlandsche schoonheidssalons laat men de cliënten eerst een bad nemen in vanzelfsprekend eenigszlns geparfumeerd wafer waarin bovendien medicamenten zijn opgelost die het lichaam ten goede komen vóór men aan een ezictttsmassage begint Hoe kan ik u er goed doen uitnen als ge u vermoeid gevoelt na een middag winkelen of een dag hard werken zegt men daar tegen de klant die er zich nog wat vreemd tegenover voelt staan En dat is zoo Neemt men het warme bad s avonds vóór het naar bed gaan dan is dat een prachtige gelegenheid om intusschen wat vette crème in het gezicht te laten trekken Door den stoom zal ze dieper in de poriën dringen en deze grondig reinigen 4egeslagen weet hoe z j onder de oorlogs omstan ghedeo hebben geleden Dus zooveel als mogelijk naar buiten Nu is er in deze vacantie én voor de ouderen én Voor de kinderen één ding bijzonder belangrijk laat het geen worden Een vacantie zonder meer doelloos en zonder programma laat een leegte eai soort kater na Er is natuurlijk van allerlei te doen in een vacantie en wie er zelf liefhebberijen op na houdt dien behoeven we niets verder te zeggefi Maar er zyn er helaas nog zioovelen ook onder de kinderen wier handen in den schobt vallen zoodra hun dagelijksche arbeid ophoudt Er zou een heel boek te hrUven zijn over wat men met de kinderen in de vacantie kan doen ik wil hier slechts nog even een lans br eken voor natuurwerk in de vacantie aldus de heer Jordan Ik verbaas er my telkens weer over hoe intens onwetend vele menschen zijn wat betreft de economische aardrijkskunde van hun land en ook wat betreft de natuur als zoodanig Wat zoudt u ervan denken indien deze vacantie eens werd besteed voor een ontdekkingstocht door Nederland en door dé nfituur Waar men zich ook buiten bevindt V óók van ovetii gll dat w at a werkelyke belangstelling de fe een boer eeaboschwachteri briekseigenaar jof een moki roept u byna skeds ryn voUt iL ding zult ontvangen 1 En laten we terwül we de v gebruiken om de kinderen met de tat trouwder te maken ook niet vergeten in deze tud schaarschte hun belangsteUing t gen voor natuurproducten jj bcMchbessen bramen eetbare p stoeien beukenootjes SOKJES van tweeërlei wo Hoe testjes kunnen voorden opgemaak VAAK gebeurt het dat we ea restantje wol hebben dat v w het beoogde doel niet toereika is We willen bijvoorbeeld sokjes brcia en hebben twee resten wol die elk niet maar samen wèl voldoende zm Het sokjes plan kan ari evengotj doorgaan want we maken den loA den hiel en den teen van een an kleur dan bet sokje zelf Hebben we gryze en blauwe wol n nemen we het sokje grys dan zettn we voor een meisje van 9 a 1 ja 60 steken op met grijs op iedete naald dus 20 st dan dichtmaken Het tioord 2 r 2 aver breien 45 50 toeren hoog Desgewenscht kuMa er randjes van blauw in worden gemaakt Nu de groote hiel 29 st op 1 nailj brengen De rest van de steken opli twee andere naalden verdeelen Di groote naald gaan we nu verder nd grys breien steeds heen en weer Ie naald 2 st r 1 st aver U st r 1 st aver 11 st r 1 aver 2 st r De averechte sleka vormen de naadjes 2e naald Geheel averecht 3e naald als de eerste en de li als de 2e naald enz Na 10 naadjes beginnen we met blauw Dan nog 5 naadjes Kleine hiel Geen naadjes meet breien Breien tot 2 st over het midda gemakkelijk te zien dpor het naadje 1 steek afhalen 1 st breien afgd over de gebr heenhalen mindering en nog 1 steek toe breien Werk oskeerenf Nu aver terug tot 2 st ov r het midden 2 st aver samen en 1 it toe De volgende naald breien iol 1 steek vóór de vorige mindering de afhalen den volgenden breien en algek over gebr heenhalen en weer 1 U Deze minderingen steeds maken tot el aan de zykanten geen steken mm over zyn Nu gaan we de kantlussen opoenM van den grootea hiel met blauw Er zijn dan aan iederen kant IS il bygekomen in totaal op deze twtt naalden dus 46 steken Nu eerst de groote naald verder breien met fül en wel los van de twee kleine naa jes 2 st r 1 aver uitbreien totof 3 st na 1 aver 2 r Averecht tern breien Dit herhaalt men tot er X naadjes zijn Nu de 2 kleine naaldja m et blauw i Enkelminderingen 2 st recht mit dering naald uitbreien de andere naald uitbreien op 4 st na 2 st simen 2 r Terug aver breien Dea minderingen maken we dus alleen a den rechten kant en wel zoo vaak 1 dat er op de kleine naalden san evenveel st staan als op de groote naald alleen dus 29 st op de eenfe 14 en de tweede 15 st Dan zond Minderingen verder tot de lengte v den voorkant is bereikt Nu breken we het grijs van i voorkant af en breien met blauw teentje rond 4 st breien 2 st sara 4 st breien 2 st samen enz Nu toeren z der minderen er lw breien Vervolgens om de 3 st mia ren en 3 toeren er boven dan o 2 st minderen en 2 toeren erboW Nu I st breien 2 samefl 1 st bre enz en 1 toer erop ven Dan bcW elkaar minderingen maken Men haalt tenslotte door de o blevai steken een draadje en trekt in een rondje aan De zijkanten P woon aan elkaar naaien Het blauw zal nu net in het scb tje vallen en de restjes zijn dus pfff jlÉlil tiSch gebruikt vooral nu we zoo moeten zyn met onze kousen en wol