Goudsche Courant, woensdag 7 augustus 1940

TWEEDE BLAD WOENSDAG 7 AUGUSTUS 1940 Wie Abonnementen en iAdvertentiën Dt Goudtdte Cotimnt wordt eiken avond bil v eie duizenden abonnés bezorgd m GOUDA Alphen a d Rün Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Boskoop Dnebrugge Gouderak Haastrecht Hekendorp Moercapelle Moordrecht Nieuwerkerk a d Ussel Ouderkerk a d Ussel Oudewater Polsbroek Reeuwgk Schoonhoven StoJwük Waddinxveen Woerden Zevenhuizen ABONNEMENTSPRIJS vopr Gouda 17 cent per week ƒ 0 T5 per maand of £ 25 par kwartaal buiten Gouda 18 cent per week overal waar de bezorgmg plaats vindt Postabonnement per kwarUal 3 15 Alles bü vooruitbetaling ADVERTENTIEPRUS 1 5 gewone regels ƒ 1 05 elke regel meer f 0 20 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN op een gewone tekstpagina 1 3 regels 1 2S elke regel meer ƒ 0 40 Bg overeenkomst gereduceerde prüzen volgens speciaal tariet KWARTJESRUBRIEK kleine advertentiën alleen des Zaterdags 1 8 regels ƒ 0 25 elke regel meer f 0 10 maximum grootte 6 regels Uitsluitend bü vooruitbetaling Inzending tot Vrüdagipiddag 2 uur Opgaaf van abonnementen en advertentiën in te zenden aan het Bureau Marict 31 ïouda TeL 2745 en bü de plaatselgke agenten mopping ovarmailg i wH vardwilnan on da ichadatljka gavolgaA aambalan haumailak tanuwactillgliaM wil voorkoman dia tulvara bload Ingawandah mai Dr Schieffsr i Stofwisselingtotit Hat rasuliaai ii varraiiandi Man lioipaun tmnxoni dan grooian dlansi aan da ga ondhald maa gavoell zich vrijer an bale Nscoc t I M Oui n to I i n bi MvtKwen fl kdroglil ± Af deeling étauda A Gouda B O N A A Moordrecht Bodegraven G S V A OJf A B 22 2 19 8 9 6 17 8 5 5 10 14 1 40 A f d e e 1 i n g B Groep 1 LekkerkerkA 4 3 18 Ammerstol A 4 1 1 2 Bergambacht A 4 1 O 3 Groep 2 i IS 8 9 9 6 13 Zwervers A Nieuwerkerit Gouda C OJJ A C G S V B Gouda D 2 A 4 4 5 4 3 19 O 31 2 23 4 9 18 3 38 2 25 Afdeeling Olympia A 3 3 O Gouda E 2 10 O N A D 3 0 0 21 2 7 5 3 24 BOSKOOP WINT VAN 6 Z C 0 Voor de competitie van den K N Z B is gisteravond in het Zuiderbad te Boskoop een wedstrgd gespeeld tusschen Boskoop en G Z C II De uitslag was 2 1 voor Boskoop PLAATSELIJK NIEUWS w iMMi pamN Bergambacht EEN KRANIGE JONGEN Het driejarig dochtertje van den bouwman Adr v d Dool in Bovenberg geraakte bü hetlspelen te water Haar zevenjarig broertje die reeds ka i zwemmen zag het ongeluk en bedacht zich geen oogenblik maar sprong van den hoogen wal in de wetering en wist zgn zusje behouden op het droge te brengen KAASPRUZEN Vdbr eerste soort kaas met ryksmerk wordt alhier besteed van 34 tot ƒ 37 en voor tweede soort van ƒ 31 tot ƒ 33 per vgftig k g i SIRENE GEPLA 4TST Op den toren der Ned Herv kerk is een sirene geplaatst die de bevolking in het vervolg eventueel voor luchtgevaar zal waarschuwen 40 Jari8 priesterfeest RECTOR BOVTERS EN ODD DEKEN WUTENBURG JUBILEEREN Op 15 Augustus a s hoopt mi Het Nieuwe Dagblad Nieuwe Hollander de zeereerwaarde heer Th Bouters rector van de eerwaarde zusten op d Westhaven zgn 40 jarig priesterfeest te herdenken Eveneens zal het op 15 Augustus a s veertig jaar geleden gn dat de zeereerwaarde heer P H Wijtenburg ouddelcen van Gouda tot priester werd gewüd Beide jubilarissen wenschen geen of ficieele viering en hc en dien dag uitstedig te zgn Ongeluk bü ongeluk EERST IN HAVEN GEVALLEN TOEN TEGEN BOOM GCREDEN Hedennacht omstre s 12 uur is een 51jarige schipper door de duisternis misleid in het water langs de Westhaven geloopen De politie heeft met behulp van omstanders den drenkeling met een roeiboot op den wal gebracht De man bleek geen nadeelige gevolgen van zün onvrüwillig bad te hebben Bg zün vervoer ntfar huis met een taxi reed de auto tegen een voor Concordia staanden boom en kon als ge i volg daarvél niet v r Er gebeurdm geen persoonUjke ongelukken De schipper is ten slotte toch thuisgekomen oi gelukkig voor hem heeft het daar hü nog steeds in zün natte plunje was niet te lang geduurd Oude man te water en kar op zich gekregen Ih de Peperstraat is gistermiddag de 72jarige schillenophal H Heek uit den Boschweg met zgn ledigen handwagen te water gereden De man was Élükbaar in gedachten verzonken en hield te veel links waardoor zün karretje over den waterkant ging De lestuuTder kon het voertuig niet houden en viel in de gracht waarbü hü de kar boven op zich kreeg Hg werd aan het hoofd geraakt waardoor een nstig bloedende wonde ontstotKL Met vereende hulp werd de dröikeling op den kant rai vervolgois in de fabriek van de Vereenigde Zuivelbereiders gebracht waar dokter Kettler de eerste hulp verleende Per auto van den G G O is de oude man daarop naar het Van Iterson ziekenhuis vervoerd en daar ter verpleging opgenomen Examon stenografenbond Bü de te Dordrecht en Leiden gehouden examens van den Kon Erk Alg Stenografenbond zün voor de volgende deploma s geslaagd Steno typiste mej G Schuttelaar Kantoorstenografie 130 lettergrepen per minuut de dames H v d Krans M Uittenbogaard en C de Vroom Typist e A de dames E v d Pavoordt B Smit en W Smits en de heeren E Bruyniks J de Gniyl P Oudenaarden w D Scharloo OPBRENGST BLOBHPJESDAG VOOR SONNKVANCK eer H Boskoop COOP VEREEN DE BOSKOOPSCHE VEILING 6 Augustus Rozen per bos Ellen Poulsen 14 18 et Rosalandia 10 15 et Butterfly 13 25 et Else Poulsen 24 28 et Mac Heller 10 et RosaMundi 25 30 et Darus Rykers 20 et Hadley 14 20 et Woudland 13 19 et Steward 23 26 et Gloria Mundi 22 29 et Florex 13 16 et Fechtold 18 28 et Juweeltjes 32 48 et Ingar Olsson 18 24 et Orange Triumph 24 et Biarclif 12 16 et Orange Nassau 15 19 et Prmses Juliana 30 40 et Polyantharozen 40 56 et Gemengde rozen 10 et Diversea per bos Roede Llelies 48 68 et Clematis Durandi 17 26 et idem Ville de L on 37 50 et ideta Prins Hendrik 32 57 et idem Mevr Ie C ultre 52 71 et Perziken per stuk 3 4 et BOOMKWEEKER8 NAAR DUITSCHLAND Dinsdagmorgen is van hier de eerste groep boomkweekers ten getale van twaalf naar Duitschland vertrokken teneinde aldaar in de kweekergen tewerkgesteld te worden Recuwük BURGERLIJKE STAND Ondertrouwd Gerardus L onardus de Heer 31 j en Ad Petrus 21 j Getrouwd Catharinus Ebertus Teekens 58 j en Johaima Wgnanda Coljee 41 j Geboren Wouter zoon van J C van der Bas en Maria de Jong Pan cras Klaas Dirk zoon van P van t adres Veerstal 36 naar Ckmderak B 57 j Ho og en Wgntje J van Roon Te i nis Jan zoon van T Scheer en M A Oskam GEVONDEN VOORWERPEN Een wol dameswerk op dorp Reeuwgk Te bevragen bü den heer L Heemskerk LOOP DER BEVOLKING Gevestigd Platteweg H J Hendrik en Blindeweg I 24 M den Ouden uit Rgswgk Reeuwal Dirk van der Heüden K ie Platteweg MattUjs Kersberg uit Gouda Dorp R uwük D 32 J Petrus in de Vlist Vertrokken uit Weth Venteweg R 120 N vao Greunincen naar Amsterdam De Zaterdag gehouden bk empje9dag voor het suppletiefonds vsn Sanatorium v k nu7B aa r Sonnevanck heeft a40 35opgebrBdw j van Berk ge Nobel v b Gmketalk sTAosmEims A N W B fieUtocht met onbekende bestem ininK op eigen geljegen heid te maken MOOI DintTAFJE IN VACANTUSTUD De fietst cht met onbekende bestemnüng dien de A N W B Zondag j l n et soo groot lucces organiseerde leentlich uitstekend om op eigen gelegenheid te maken Ongetwüteld zullenvelen er voor voelen in dezen vacantietyd een aantrekkeU ien tocht door het Zuidhollandcche polderlandschap en ftlanengebied te maken en evenals de deelnemers van Zondag j l over rustife wagen langs mooie plekjes te rijden Danrtoe laten wg hier de routebe sehr ving van den A N W B tocktvolgen Precies als Zondag de wielr jden en wielrifdstera kan men dan aande hand hiervan op de bondswegwózen en andere verkee saan4uidingen de route vinden De totaal afstand bedraagt 55 K M een aardige dagtocht dus Ongetwüfeld zal deze todit door hat mooie Holland een zeer gewaardeerd uitstapte lila Veel genoegen enfoed reis i Da route Hier volgt de route besdirijving Markt Hoogstraat Kleiweg Y 1SS8 Rechtuit Y is bondsweg üier Langs viaduct den overweg passeeren 34 Y 19S Ook oranje bord je Amsterdam volgen Ter verduideI kin deelen wij nog mede d t deze aanwijzingen beteekenen dat men l j bondswegwüzer 1999 de richting moet volgen die wordt aangegeven door den arm waarop de kilometerafstand 34 voorkomt l a Y 2300 Bg bordwijzer 1300 dhis In de richting van kilometeraiitand 1 Ophaalbrug over Op kruising bij benzinepomp linksaf Bil café Plaszioht en vóór ophaalbrug rechtsaf Bü volgende ophaalbrug Maria hoeva linksaf Grintweg gaat met een bocht naar Nchts hier linksaf het sintelpad langs het water volgen Aan het einde van dit pad bü een oafé rechtsaf over een ophaalbrug Linksaf over ophaalbrug direct daarna rechtsaf langs Bondshotel Door den tol wielrijders vrg 3 1 Y 4068 2 5 Y 4067 Over de Spokersbnig naamplaat in brugleuning linksaf langs een smallen grintweg Den spoorweg kruisen Rechtuit door de Willemstraat er staat een bord sdiool Op driesprong by ellpomp rechtsaf Bü postkantoor linksaf 18 Y 160 8 Y 161 Y 163 t Y 187 ook oranje bordje Amsterdam volgen S S y 164 ook oranje bordje Amsterdam volgen Na ± 1 km bü blauw wit geschilderd bord rüwielpad enz rechtsaf over en bruggetje rgwielpad volgen Door twee klaphekken Bü watertoren rechtsaf over een bruggetje direct daarna linksaf Voorbü de kerk bij rood geschilderde benzinepomp reditsaf hier staan ook drieverbodsborden Weg gaat met een bocht naar links Vóór oi aalbrug bg plaatsnaambord rechtsat ÏO Y 1768 klein model Kruising in de stad rechtuit Langs Westdam en Voorstraat steeds Khtuit 19 Y 448 19 Y 3315 Na ± 50 ih rechtsaf Singel volgen Op splitsing na ± 1 K M bg groe tn lantaarnpaal linksaf Over brug linksaf Op splitsing rechtsaf Onbewaakten overweg kruisen Onder viaduct door en rechtsaf Iets verder linkshouden brug over en smallen grintweg volgen 15 Y 1337 Bü zgweg bg plaatsnaambord W wcfatuit Over betonbrug rechtuit Over ophaalbrug rechtuit 7 8 Y 1338 Op splitsing rechtshouden nbewaakten overweg passeeren Bü züweg rechtuit JEven voorbü groote schuur met rood pannendak tegen d j dgfe op en rechtsaf door een ouden tol den dijk volgen Bü wegwgzer niet van den ANWB rechtuit Ï2 Y 5 ook oranie bordje Amsterdam volgen aa Y ISSB Langs Kleiweg en Hoogstraat naar de Harkt terug IMtANKWET VEBLOF CUEVRAAGD Bü B en W is ingekomen een verzoek van A van Oudheusden wonende te Vlaardingen om een ver j lof B ingevolge de Drankwet voor de benedenlocaliteit van het pand Lange llo eweg 104 RAAD KOMT BlfltCN De eerstvolgende vergaderinf van 4 raad aal worden belegd tegen Mdag 13 AugiMtus d ni M uur nunMdags Uit vroeger tyden DE GODDSCHE COURANT MELDDE 75 JAAR GELEDKN Uit den gemeenteraad Op verzoek wordt eervol ontslag als curator over het Gymnasium verleend aan de heer N IJzen loorn Insgelgks wordt ingaande op 1 Oct eervol ontslag verleend als leeraar in de hoog Duitsche taal en letterkunde aan het gymnasium aan den heer Poser onder bepaling daarbg dat aanvaardt hü de nieuwe betrekking tot welke hg elders benoemd is voor gezegd tgdstip zgn ontslag ook zoo veei vroeger zal ingaan S JAAR GELEDBN Uit 0n advertentie De Eiffeltor i is aangekomen Geheel nieuw Nog nimmer vertoond Vincken s Great Am rican Riding School of Mechanical Horses moving bü Ga Power Het nieuwste en vermakelgkste wat tot heden eenige kermis heeft bezocht Het geheel dezer inrichting biedt den bezoeker een opwekkend en buiten verwachten s gezicht aan kortom zonder bluf noch grootspraak De wereld in miniatuur vermakelijk buiten gevaar zoowel voor jong als voor oud Opgeluisterd door een nieuw militair Concertorgel welke alle tot hiertoe bekende muziek overtreft Men verzuime dus niet deze inrichting met een bezoek te vereeren 25 JAAR GELEDEN Bg Kon besluit is l efloemd tot gewoon hoogleeraar in de faculteit der letteren en wüsbegeerte aan de Rijks Universiteit te Utrecht om onderwgs te geven in de Nederlandsche taal en letterkunde en het middelNederlandsch onze voormalige stadgenoot dr C G N de Vooys leeraar aan het openb gymnasium te Assen Uitneming grond uit grondbedrijf Achter de aan de Vostmanstraat staande woningen ligt een strook grond ter grootte van 1976 M2 welke grond wordt beheerd door het CJemeentelgk Grondbedrüf Deze grond werd aan de eigenaren van de gebouwde eigendommen aan de Vorstmanstraat ieder voor het arfiter zgn eigendom gelegen gedeelte in erfpacht uitgegeven teneinde daarmede de bg de woningen behoorende tuinen te vergrooten Het bedoelde perceeltje kofht door zgn ligging tusschen de aan de Vorstmanstraat en de aan den Jan Philipsweg gebouwde woning niet meer voor bebodwing in aanmerking Het is daarom gewenscht dat deze grond uit het l edrüf wordt genomen Een ontwerp besluit daartoe bieden B en W den raad ter vaststelling aan Van de vorengenoemde erfpachters wordt jaarUjks in totaal een recht ontvangen van ƒ 298 50 B en W stellen verder in verband hiermede voor de door de gemeente aan het bedrüf voor den uit te nemen grond te betalen vergoeding op basis van een opbrenfst van 4 te bepalen op ƒ 7462 50 Loop der bevolking GEVEST D P J Vj rsteeg meUt elmaker van Rgswük Z H Frederiklaan 29 in Mr D J V Heusdestraat 51 C M Rondeltap van Hellendoom A 16 in V d Pabnstraaf 127 N Heükoop evangelist van s Gravenhage Daguerrestraat 117 in Jan Philipsweg 83 J B H Ckienen civiel ingenieur van Rgswük Z H Prins Hendriklaan 11 in Fluweelensipgel 33 A Pek secr Copra van Rotterdam Oudedük 209 in Krugerlaan 56 S van Leeuwen geb de Groot van Alphen a d Rün Otweg 13 in Bockenbergstrakat 8 S Gerhart dienstbode van Amsterdam Dintelstraat 84 huis in Onder de Boompjes 70 D de Jong koopman van Alphen a d Rgn Julianastraat 74 in Snogstraat 29 P J van der Laanse carosseriebouwer van Waddinxveen Wilhelminakade 41 in P C Bothstraat 69 J van Es auto hersteller van Arnhem Hertc straat 35 in Willems 117 A Faber geb Katsma van Waddinxveen Zuidkade 90a in Graaf Florisweg 76 A Burghout kantbed reisbureau van Amsterdam Hectorstraat 2 3hg in Westerkade 28 P C Bruünel van Culemborg Ridderstraat IS in Gouwe 23 H B Elzenga theol candidaat van Wierden Enter E K 96 in van Swietenstraat 20 S Braaksma van s Her togenbosch Sumatrastraat 15 in Burg Martenssingel 21 Th Shr Dercksen vertegenwoordiger van de Werken en Sleeuwük Rgkastraatwe 56b in Westhaven 3 M S M Mulder leerl verpleegster van Wagenlngen Oelpad 10 in Westiiaven 11 L Signer van Amsterdam Wormerveerstraat 19 H in Korte Noodgodsteeg 2 C H M Den csen pJateelschilder van de Werken en Sleeuwük Sleeuwük 56b in Lethmaetstraat 20 M W van Scvenhoven leerL verpleegster van Wilnis iK k 2 nr 20 in Westtiaven 11 H M M Rietveld geb v d Steen van s Gravenhage Öm Bidloostoaat 116 in CrabeHwtraat aibov N van dar Heij geb Pom van Haastracht A no 2 in Const HuygaMstraat l O AT AAR ANNEER Thal B Tbeater Marine pronkstukken met Robert Young Florence Rice James Stewar en tionel Barrymore Aanvang 8 15 uur Woensdag 2 uur matinee Rennie BIoseoop De dochter van den Samoerai met Sessue Hayakawa Aanvang 8 15 uur Woensdag 2 uur matinee Schouwburg BlOaeoop Paradüis der vrggezellen met Heinz Rüiunann Aanvang 8 15 uur 7 Aug 8 15 nur Renale Jaarvergadering Maatschappü t Nut van t algemeen 7 Aug 7 30 unr Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 8 Aug 8 uur Houtmaosplanlsoen Concert B K harmonie St Caecilia Aug 8 nnr Vrtfe EvangelischeGemeente Bübellezing en bidstond Aug 7 4 unr Belastingkantoor Zitting voor aanvragen ter verkrggingvan kostelooze rgwielmerken Augiistas Zouiestraal eoUeete 13 Aagiistoa U unr Stadhuis Verpachting caférestaurant op veemarktter rein 19 Aug 7 38 nur De Zalm Verkooping notaris J van Kranenburg Kerkhof laan 5 in Erasmusstraat 1 Th B Verhoeff etaleur van Rotterdam Adm Feitskade 93b in Burgvlietkade 21 C In der Maur bakker van Rotterdam Ommoordschestraat 35c in Nieuwehaven 33 L Raapis kantoorbediende van Heemstede Camplaan 28 in Prins Hendrikstraat 58 J C Blonk leerl verpleegster van Haastrecht C 143 in Westhaven 11 G van Dam winkelierster van Zeist Jac v Lenneplaan 35 in Wgdstraat 12 A Rgnhart geb v d Werf van Sneek Eenheid 12 in Jan Philipsweg 28 M Spruüt kapper van Voorburg Heerenstraat 96 in Keizerstraat 81 P Jongerius smid van Krin pen a d IJssel IJsseldgk 452 in Vlamingstraat 2 H Roos van Amsterdam Oosterpark 84 huis in Ridder van Catsweg 61 H Koi el van s Gravenhage Adelheidstraat 162 in Ridder van Catsweg 61 J Schimmel meubelmaker van IJsselstein Immingplein 151 in P C Bothstraat 99 A Schrgv rs bakker van Zwündrecht Burgem de Bruïneiaan 25 in Van Itersonlaan 30 J M Vergeer kinderjuffrouw van Rotterdam Bentincklaan 39c in Boelekade 207 J A Dortland van Voorschoten Leidscheweg 191 in Turfmarkt 104 VERTROKKENEN EXAMEN ENGELSCH M 0 Gisteren slaagde mej H t Jorink te Utrecht voor het examen Engelsch M O SPORT V MiTilAL Standen G V B jumoren Competitie De standen van de junioren competitie van den Goudsdien Voetbalbond luiden momenteel P M Houdgk van Keizerstraat 106 naar Moordrecht F 1 G W Hagen van F W Reitzstraat la naar Katwük Burgerdgkstraat 11 H Anneveldt van Achter de Vischmarkt 96 naar Culemborg Vierheemskind straat 6 M Kelder van Vondelstraat 57 naar Alphen a d Rgn Zuider Nassaustraat 24 N van der Züden van Vierde Kade 69 naar Amsterdam 3e Witteburgerdwarsstraat 52III J Kortenoevefr van i Krugerlaan 19 naar Amsterdam Amstelkade 179 II W Schimmel van K renmelksloot 28 naar Amersfoort Berkelstraat 26 J Boer van Oosthaven 51 naar Lange Ruige Weide Hoofheind 137 J Kroondgk van Van Beverninghhlaan 19 naar sGravenhage Adr Pauwstraat 40 P H Sluüter van St Josephstraat 30 naar s Graven hage Adr Pauwstraat 40 J Middelkoop van Turfmarkt 111 naar Amsterdam Sorontalostraat 32 A N Middelkoop van Turfmarkt 111 naar Amsterdam Gorontalostraat 92 H Kruithof van Willens 113 naar Delft Fabritiusstraat M Kersbergen van Kievitstraat 9 naar Reeuwgk Korte Platteweg H 259 S Th van der Kreke van Karekietstraat 45 naar Sliedrecht Hugo de Grootstraat 84 H J J Agten van St Josephstraat 33 naar St Jansteen Wilhebninastraat 398 J Idema van Woudstraat 38 naar Apeldoorn Grriftstraat 29 H Vlag van Krugerlaan 16 naar Arnhem Graslaan 41 H W Palsgraaf van Gouwe 152 naar Bergambachht Hoofstraat C 159 D A G Both van Ridder van Catsweg 244B naar Leeuwarden Sweelinckstraat 23 J P Rietveld van Bleekerssingel 76 naar Zevenhuizen Breedeweg 53 J Blokland van Boschweg 34 naar Oudelyater Breededük D 24 J Woudenberg van Ridder vtm C atsweg 200 naar Zevenhuizen Dorpstraat 141 L Postma van Koningin WUhetoiinaweg 185 naar Voorburg v Heurnstraat 188 G A de Jongh van Groenendaal 1 naar Roosendaal ca De Vughtstraat 7 L Huisman van a b wal Q 1688 l Sdioonhoven ARCHIEF KLUIS GEBOUWD Onder leiding van den heer D Viaser gemeentearchitect is een kluis ga bouwd met kantoortje ten behoev van het stedelük archief De kluis ia bomvrü gel ouwd Op in de kluis aangebrachte m4ftalen rekken worden de v schillende kostbare stukken wiap onder vele oude boeken opgetrargen N R Crt 1 1 Zevenhuizen ttnrvoERiNo O S S Zaterdagavond gaf de Zevenhuizensche gymnastiekvereeniging O S S haar jaarlüksche openluchtuitvoerins op het land van den heer A Vente Dank zü het schitterende zomerweer is de e avond bgzonder goed geslaagd De uitvoering werd voorafgegaan door een marsch over het dorp Onder zeer groote belangstelmg wei een aanvang gemaakt met het programma Alle nummers werden vlot en goed afgewerkt in het bgzonder de vrge oefeningen terwül ook aan de toestellen goed gewerkt werd Büzonder aardig was ook de kleuters aan het werk te zien Vooral dienen voorts vermelding de vrge oefening der dames op muziek en de slotstand De leider der vereenigjng de heer Kompeer kan met voldoening op deze uitvoering terugzien Na afloop werden hem bloemen aangeboden Dat velen met de vereeniging O S S sympathiseeren blükt wel uit het it dat de speldjesverkoop die voor den aanvang der uitvoering gehouden werd ƒ 50 heeft opgebracht BUITENUND SLOWAKIJE Het Slowaaksche nationaal socialisme EEN REDE VAN PRESIDENT TISO In een rede voor het bestuur van de door Hlinka opgerichte Slokaaksche volkspartij heeft staatspresident R Tiso als partgvoorzitter gewezen op de beteekenis van de volkspartg van Hlinka in den strgd om de nationale en sociale waarden van het Slowaaksche volk De partg van Hlinka zoo zeidr Tiso heeft het nationalisme uit de sfeer van de romantiek tot de harde werkelijkheid van het leven gebracht en zoo na zwaren strgd in TsjechoSlowakge de dagen van October en Maart voorbereid ooals wij tot dusver nationalisten waren zijn wü ook socialist en geweest Wg zullen dit ook in de toekomst zijn omdat wg een socialen Slowaakscht staat met wegneming van alle klasseverschillen willen opbouwen Wg willen het woord van de Schrift Vervullen Een arbeider is zgn loon waard en ons houden aan het woord van dezelfde Schrift Wie niet werkt zal ook niet eten In den zin van het voorbeeld der H Schrift zullen wg den afgod het gouden kalf verbrgzelen Niemand zal het daarom verrasseri dat wü in dezen geest met nieuwe aansporingen komen die volledig in overeenkomst zgn met onzen ouden christelük socialen geest Zoo bü ons büv een gezonde verdeeling van de winst van het in handel en industrie belegde kapitaal worden ingevoerd Voor den bezitter van het kapitaal zal de onderneming in de toekomst hoogstens tien procent winst opleverei Voorts zullen wü alle productieve krachten aan het werk zetten en de noodige maatregelcr nemen om die werkloosheid volledig uit den weg te ruimen en passende loonen te kunnen invoeren Vooral echter staan wü voor de historische taak van de ariseering Bereidwilligheid tot medewerkng en offers dat is de beteekenis van het Slowaagsche nationaal socialisme aldus besloot dr Tiso Korte berichten De Britsche minister van PinaiKdën Kingsley Wood heeft in het Lagerhuis verklaard dat de belastingen viermaal zoo hoog zün als een jaar geleden Hg maande het publiek nogmaals aan alle uitgaven die niet onvoorwaardelijk noodig zijn op de meest drastische wgze te beperken In de stad TorBat e Haydariin het Noordoosten van Iran heeft zich een zeer hevige aardbeving voorgedaan die onder de bevolking een paniek veroorzaakte Dat er geen menschenlevens te betreuren zün isalleen te danken aan het feit dat debeving buitengewoon kort was Wel i er eenige schade aangericht In een machinefabriek te Triest heeft zich een ernstig ongeluk voorgedaan dat 5 dooden en 1 zwaargewonde heeft i ëischt In de gieterüontpl rfte het vellighetdsventieT vaneen smeltOven zoodat bet witgloeieade vloeibare ruwe üzer uit den ovenspatte en de in de nabüheid werkendearbeiders zoo zwaar verwondde dat zü kort daarop overleden De to stan l van het zeade slachtoffer ia faopelooa