Goudsche Courant, donderdag 8 augustus 1940

ODSGHE GOU BANT t00 derdagSAugustusmo NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No 20394 Directeur P flETER Postglro 48400 Bur Markt SI Tel J74 liaansch offensief O Britsch Somcdilcind Concentrische opmarsch in drie colonnes naqi de hoofdstad Berbera Zeila Odweina en Hargeisa reeds gevallen gttechten in de Lybische woestijn 00 onoverkomelijke moeilijkheden HET ITALIAANSCH IMPERIUM Op bovenstaand kaartje van het Italiaansch imperium vindt men xiok de beide oorlogsgebieden waarvan heden sprake is Libië en Britsch Somaliland ten Oosten van Abessynië Il Nd De militaire horoscoop vari John pull weinig rooskleurig invoer v in grondsf offen een pijnlijke levensbeiioefte vooien weg te schieten of zwaar te be 1 is daarentegen met uitzondering vaa verrassende wijze c p l et Europeesche continent heeft gevoerd bewezen baaien van nature ideale havens p BiUoMche troepen hebben gis yolgdtf aan de Syrische grens l j t B ontvangen radiobe jg Britsch Somaliland de ha I Zeil ingenomen In deze bedte uit Aden afkomstig zijn Zm mefi t Italianen in drie yjji i op een afstand van 100 K M jjlaarconcentrisi jTukl en naar oicn dat de hoofdstad en de groot0 teven de lands is De EngelscheMotoriseerde cavalerie die een te un li zware verinn teruggeslagen en zocht voor wvir dat nog mogelijk was een goed Do Bulgaifsche bladert kondigen in jraiMC opmaak ccn ItaUaana h offeBitt a Afrika aan J Zij ïijn van meening dat een deriHiik sffenaief de ernstigste gevolgen wc tattluA kan hebben TB0EBE ITALÏAAI SCHE SUCCESSEN OlSded wordt uit Londen gemeld tt lie Italiauische troepen in Britschhmliliiid gisterochtend vroeg ook OhBM w Hargftisa hebben ♦ eroverd bgelschen geren val vaa Zaila toe toffieieele Enj he legerbericht tiBt dat de Italiaansche troepen Mil den golf van Aden hebben wwetd WüLSOHi MISREKENING fc diplomatieke redacteur van Ste KhrüR meter van zyn rijr xleel juist Engeland iT ii aa Wlomale fronten verliezen gVleden Hfcerre heeft het Kassala n Mofstaan jj tcijvficii i elding n sterken ItaliaanschcA druk Bntsch Somaliland Men wM t Wl baar op nieuwe betreuOlid verliepen voorbereiden 7 ar Zeila zijn de Enge k S e is verslagen en hte i bedreigd te worden l lKft verneemt i ien uit welin OB d t in de streek van Ha T w de Zuidkust va ii het r chiereiland talrijk stam Psiand zijn gekomen t jgen de 1 Jffannie Dit verhindert het mmando het garnizoen van inxJ voor versterking f Somaliland die zich in like Bituatie bevinden De Engelsche houding Vóór Italië aan den oorlog deel had de Brioche propaganda her felilk verzekerd dat het verUes Abessinië het eerste gevolg van liaansche tusschenkomst Zou J de Engelsche voorspellingen onjuist ook wat de koloniale betrof Italië heeft geen vier verloren eft aan p i ing van den zcgevieren bü k der Italiaansche strijd 4 i h Somaliland heeft S ttT Bntsche telegraafagent N JLT een nieuw officieel N e een verklaring uit be N dieT ir kringen gepubliNvteifv bewüs H ïn el ilte huichelarü TksWLTr houding tegenwoor tegenover de mislukkin kiaS iet verheifit sZ worden aldus Stafani T iunique wordt ge zegd Jrf een Italiaansche W W eng rukt Onmidï w wordt in dit communi feWïl h poging g daan dit succes te verkleinen door te verklaren dat deze colonne bijna geen tegenstand heeft ontmoet Het communique vervolgt dan met te verklaren dat op dezenzélfden dag belangrijke Italiaanscii bestaande uit tanks artillerie mitrailleurs en vliegtuigen Hargeisa hebben veroverd Ook deze nederlaag probeert het communique te verdoezelen door te zeggen dat de Engelsche troepen die tot taak hadden den vijandelijken opmarsch te stuiten den vijand zware verliezen hebben toegebracht en dat zij drïe tanks buiten gevecht hebben gesteld Onze verhezen aldus het communique waren onljeteekenend Tenslotte wordt nog toegegeven dat in den ochtend van den 6en Augustus de vijand Odweina heeft bezet met detachementen infanterie kanortnen en pantserwagens Een gemotoriseerd detachement Somaliers wist den vijandelijken opmarsch te stuiten In de verklaring van bevoegde Londensche krmgen wordt echter nog een belachelijker poging gedaan het belangrijke succes van de Italiaansche strijdkrachten die in BritschSomali land zijn binnengedrongen en vorderingen maken te verkleinen In dezd verklaring wordt nl gezegd dat Zeila reeds in 1935 aan Italië is aangeboden doch dat dit toen werd geweigerd Men vemst in Londen vergaten te zijn dat dit schamele aanbod door Ita 1 ië werd geweif erd omdat Italië geheel Ethiopië wilde hebben en dat het dit land heeft veroverd ondanks de tegenwerkingen intriges en den economischen oorlog die door GrootBritannic tegen Italië op touw werden gezet In Se vericlaring van bevoegde Londensche kringen worA dan nog verder hoopvol verklaard dat de Italianen om Berbera te bereiken over een kustweg van 200 kilometer lengte moeten trekken er dat dan de Britsche tegenstand in het bergachtige gebied van dit land zal beginnen Zooals altijiJ verpandt GrootBritan nië de toekomst en zwijgt het over het heden De Erigelsche zaak vervalt thans van kwaad tot erger ERNSTIGE TOESTAND VOOR DE ENGELSCHEN De Daily Mail publiceert een artikel van den luitenant kolonel Lowe waarin d ze den toestand der Engelschen aan de Middellandsche Zee en in Afrika zeer ernstig noemt Lowe constateert dat de Italiaansche troepen in Libye en Abessynië superieur zijn aan de Engelschen in aantal en tjewkpening en dat het zeer gevaarlijk is de Italiaansche doortastendheid te onderschatten Naast de bedreiging van zijn eilanden mag Engeland niet zijn moeilijke positie vergeten aan het SÜezkanaal én in de Roode Zee 3 OME TEGEN CARTHAGO Over den aanval van de Italiaansche tpoepen op Britsch Somaliland die door de Italiaatische dajElbladen als de gróotie gebeurtenis van den dag zeer naar voren wordt gebracht schrijft de Popoio d 1 1 a li a o m Britsch Somalil nd vormt met het bastion van Aden eh met het steunpunt Perim een versterkingssysteem zooals Gibraltar en Malta waarmede Engeland getracht heeft zijn heerschappij te verzekeren en zijn bedreigingen van daar uit te ondernemen Evenals in de Middellandsche Zee houdt Italië in de Roodo Zee en den Indischen Oceaan opruiming onder het Britsche stretegische ateem Dit feit heeft voor E H e a en voor het geheele Oosten een ontzaglijke beteekenis Ora de belde elkander bestrijdende imperia staat de ontzaglijkemenigte toeschouwer der Arabische en IndUche we W geschaard welke kan constateereri dat de eene slag na 4en andere door Italië aan Engeland wordt toegebracht Dit alles heeft reacties in de ziel van die menachen welkegewoon zijn den Engelschen wil Iemoeten dulden s attiBgpn te betalenen Engeland te beschouwen aU llengehateji he her tegen wtén nietsgÈdaan kan worden Thans echteiP het Italië dat z n rekeninf metEngeland vereffent De Italianen iflnzich ten volle bewust van d trekking en de historische beteekenis v n dezen oorlog die in vele opzichtenherinnert aan den oorlog van Rometegen Carthago Water hef probleem van de Lybische woestqii Het Italiaansche legerbericht maakt van tijd tot tijd melding dat in de Lybisch Egyptische grenszóne gevechten aan den gang zijn dat Engelsth tankaanvallen zijn afgeslagen eh dat de eigen troepen voortdurend in den trijd het initiatief hebben Maar aVethet verloop van de gesvechten aan 4 Noord Afrikajnsche kust worden zelden nadere fli nderheden bekend Alleen kenners van dit Lybische woestijngebied kunneiv zich eenige voorstelling vormen omtrent de buitensporige moeilijkheden waarmede de troepen aan het Egyptisch Lybische front hebtwn te kartipen want de strijd geldt hier niet alleen den vijan an sich maar ook de klimatologische omstandigheden welke in 1 et geheele NoordAfrikaansche woestijn gebied bijzonder ongunstig zijn e8 daardoor niet alleen den strijd maar in het bijzonder de ravitailleering bemoeilijken WoestijnbceH Het is voor Europeanen nauwelijks mogelijk zich een voorstelling te voi men van de verzendende moorder hitte die gedurende de zomermaanden in Lybié heerscht Met een oppervlakte van 2 millioen vierkante meter is de Lybische woestijn de grootste en tevens aap watergehalte armste vlakte ter wereld Eindeloos verliezen zich de boom en struiklooze zandduinen in de onbegrensde uitgestrektheid van ute woestijnzee De jnkele oases die aan beide zijden va e Egyptisch Lybische grens liggen zijn in de meeste gevallen honderden kilometers van elkaar verwijderd Derhalve is water t hoofdprobleem en de allervoomaamste moeilijkheid waarmede ernstig rekening dient te worden gehouden de hoofdzorg van Lybië Derhalve zijn op last van den onlangs zoo traffsch omgekomen luchtmaarschalk Balbo op vele plaatsen in dit overzeesche Italiaansche gebied kostbare twringen verricht Op enkele plaatsen werd water gevonden m ar deze weinige bronnen zijn op geen stukken toereikend voor het totale gebruik Daarom moet het grootste kwamtum drinkwater uit het moederland Italië worden aangevoerd Zonder de watertoe door Overste Senary EN zorgvuldige bestudeering van het krijgstooneel van heden en uit vroeger dagen speelde oorspronkelijk bij de opleiding van de officieren en met name van de stafofficieren een voorname rol De militaire geographic behoorde op alle militaire academies tot de leerstof waaraan steeds de grootste aandacht werd besteed Den laatsten tgd kwam deze wetenschap door de overweldigende toename van de te beheerschen stof eenigszins in de verdrukking En toch ten onrechte want deze kennis stelde de veldheeren in staat om voor de volle honderd procent profijt te trekken van de plannen die zij projecteerden in het Jand van den vyand Zonder een zeer nauwkeurige kennis omtrent de geaardheid van den bodem de begroeiing de bodemschatten zonder tot in de finesses georiënteerd te zijn omtrent h t ver keersnet de ligging van de vliegvelden de spoorverbindingen de natuurlijke en kunstmatige waterwegen zonder op de hoogte gn van de bevolkingsdichtheid en van de beteekenis vfin industrie haodet a scheepvaart voer van Sicilië kan Lybië niet leven Ononderbroken varen dan ook ijsge koelde tankschepen heen en weer tusLybië en Sicilië Het behoeft evenwel geen betoog dat juist in oorlogstijd het waterprobleem er een wordt van de eerste orde ip de helsche hitte van len Lybische zomer waarbij de temperatuur in een pantsenvagert stijgt tot 65 graden Een strijden zonder vol doende watertoevoer is zoo el voor mensch als dier ten eenenmale ondenkbaar Een langdurige koloniale ervaring heeft geleerd dat men moet rekenen op een dagrantsoen van vijf liter water voor den mensch en vijf en twintig voor het dier Hierbij is nog niet eere het groote waterverbruik van de g notoriseerde troepen inbe grepen Dagelijks dnicenden wagens onderweg De wateraanvoer is in Lybië zoowel voor de Italiaansche als voor de Engelsche troepen een ernstig probleem Duizenden wagens met watertanks zijn dagelijks ondertjeg om de troepen van verscl water te voorzien Verder worden bij duizendtallen de geduldige weinig eisphtnde en aan abnormale omstandigheden gewende muildieren gèbj uikt voor het watertransport Pe Engelschen hebben reeds eenige jaren geleden aan de Noord Afrikaansche kust een beweeglijke pijpleiding gebouwd die uit Egyptische bronnen het water overbrengt naar Masa Matruch welke leiding evenwel in geval Duitsche luchtvUtot cotwa Engelsche zeevloot is he t mogelijk een krijgsplan op te zetten laat staan oen eenmaal begon nen actie met succes door te zetten omdat men van de honderden dikwijls kleine details die het uiteindelijk succes bepalen niet op de hoogte ii De Duitsche legerlejdiiig heeft juist door den bewegingsoorlog dien zg op zoo dienaangaande goed geïnformeerd te zijn En men kan slechts verwachten dat zij ook ten aankien van Engeland zorvuldig is ingelicht omtrent de kwetsbare punten van Albion en dat zg bü een inval over eenigen tgd juist op die punten de gepantserde vuist met mokerslagen zal doen neerkomen Hoe staat Engeland er aiilitair en econoBiiach vaar Tot voor enkele jaren nam Engeland een zeer bevoorrechte positie in Haar door de zee aan alle zijden omspoelde eilaitdenrük was dank zij een machtige vinot Ipractiseh onaantastbaar baar Maar rach is deze nimbus sedert te i Wereidoörtog amcieaivk er van oprukken der troepen verlengd enin het tegengestelde geval gedeeltelijkgedemonteerd kan worden De Engelschen hebben ch daardoor ten opzichtevan de Italiijjien die in de volkomendorre Lybische lyoestijn moeten strijden een voordeeliger positie verzekerd De aanvallende Italiaansche troepen tiedreigen thans de Eheglsche ermede de aan de Egyptische zijde van de Lybische grens gelegen vruchtbare en waterrijke oases te zullen bezetten Daardoor zou de positie van de Engelschen aan de Noord Afrikaansche kust buitengewoon oioeilijk om niet te zeggen onhoudbaar worden Immers de volgende oases ligt enkele honderden kilometers verderen een marsch door deze onbegaanbare streken stelt aan de troepen reeds de allerhoogste eischen Zandduinen maken het den voorttrekkenden gemotdriseerden troepen buitengewoon moeilijk Maar wanneer dan bovendien nog woestijnstormen waaien dan dringt dit fijne zand onverbiddelijk in de kleeding in Ide proviand en wat het ergste is in de motor en wapenonderdeelen ook al zijn deze nog zoo goed afgescherrrid Daft wordt elke actie eenvoudig inmogelijk gemaakt Maar maarschalk Graziani de opperbevelhebber vanl de in Lybië strijdende troepen is een man die over een ervaring van tientallen jaren in den woestijnoorlog bescliikt een man met een ijzeren wil die de hem ppgedragen taak ongetwijfeld tot een goed einde zal brengen bleekt Immers in het vliege wapen vond men een nieuw instrument Jat zich weinig of niets bekommerde om breede wateren en eskaders slagschepen In de laatste jaren is de actieradius van deze vliegtuigen nog zoozeer opgevoerd dat geen hoekje van Engeland nog onbereikbaar is Maar ook de glans van de Brijische vloot heeft geleden onder de slagen van de Duitsche luchten zeestrijdkrachten die tegenwoordig dag na dag er in slagen schepen uit zwaar bewapende con schadigen Hoe zeker men in Engeland tot dusverre van zijn veilige positie was komt ook hierin tot uitdrukking dat in de geheele Britsche militaire litteratuur nauwelijks iets te vinden is over de milita strategische positie van het eilandenrijk ten opzichte van een mogelgken Europeeschen aanvaller dl Het karakteristieke in de Engelsch kustvorming zijn de breede inhammen waarin de meestal niet zeer langej maar goed bevaarbare rivieren it monden Doordat het water by vloei hier aanzienlijk stijgt vormen deze waarin schepen met grooten diepgang kunnen binnenloopén om welke reden juist op de plaats waar zij thans liggen wereldnietropolen als Londen Liverpool Glasgow en Newcastle ontstonden De Theems de Humber Tyne Tees de Firth of Forth aan de Oostkust de Severn met zijn kunstmatige verlengstuk het Bristolkanaal de Messey en de Firth of Clyde aan de Westkust zijn slechts enkele van de voorbeelden die l nmiddeilük in het oog loopen Bovmdiea vindt men zoowel aan Oost als Westkust tMnidden van steile rotsen waarop de zcegolven schuimend uiteenspatten een menigte van goede reedra en havens waar kleinere en grootere expeditietroepen rubnsdioott gelegenheid souden heb BUITENUND DÜITSCHLAND Lotharingen Elzas Luxemburg DK BENOEMIPHsEN VAN BtlRCKKL WAGNER EN SIMON De decre en van den Führer over d benoeming van de gouwleiders Bürckelt Wagner en Simon tot leiders van h t burgerlijke bestuur voor Lotharingeil Elzas en Luxemburg alsmede de be noeming van Baldur von Schirach tot rüksstadhouder en gouwleider te Weanen beheerschen het beeld van d Duitsche ochtendbladen Alle bladen brengen foto s VSn de benoemden ea bespreken hun persoon Deze belangrijke personeelswüzigingen zoo schryf de Deutsche Allgemeine ZeU t u n g heeft behalve een binnenlandache ook een sterke algemeene politieke beteekenis Na voltooiing van d kriigsverrichtingen in het Westen herneemt thans in de genoemde bezetta gebieden een burgerlijke orde haar rechten waarbij uiteraard de uitoefe ning van de militaire souvereine rech ten aan de militaire overheid voorbe houden blijft De benoeming van de rijkastadhoudersen gouwleiders Bürckel en Wagner en van gouwleider Simon beteekent niet alleen een sterk bewijs van vertrouwen tegenover deze drie mannen wier prestaties ook buiten de grenzea van het rijk bekend geworden zijn doch ook in regionalen zin is zg zee gerechtvaardigd Van i nieuwe gebieden die thans onder het burgerbe stuur van deze gouwleidenT gesteld worden is elk ten Westen van d gouw gelegen waar elk van deze dri mannen de laatst jaren reeds grootA prestaties verricht Jeeft De verdienst van gouwleider BlBrckel voor den te rugkeer van h rSaargebied naar h rijk is bekend Van joqgeren datum ia de groote organisatorische taak welk de drie gouwleiders bij den bouw van den Westwal gehad hebben Daarmeda kunnen deze drie mannen in den beaten zin de exponenten van het Gren landdeutschtum genoemd worden eft de beste voorwaarden meebrengen voo hun nieuw vergroot arbeidsterrein ROEMENIË DUE ROEMEENSCHE MINISTERS Drr DE IJZEREN GARDE GSZET De leiding van de IJzeren GardC heeft de drie ministers die tot d Llzeren Garde behooren uit de partü gezet Het betreft den minister va Onderwijs Budisteanu dên ministar voor de Inventaris Novani en dett onderstaatssecretaris Bidegi Als ra den voor de uitsluiting wordt vergrUy tegen de discipline der IJzeren Gatda opgegeven ben voor ontscheping van mansd p pen en materiaal v fe het Zuiden en Zuidoosten wacht den landingstroepen een licht golveni practisch vlak land een vriendelijlt parkenlandschap zonder al te zware bebossehing Daartusschen zorgea bergruggen voor een onderbreking deze komen in de meeste gevallen ech ter niet hooger dan 1000 meter en vormen derhalve geen onoverkomelgk hinderpaal Men vindt ze voornanttli k in Cornwall en Wales Schotlandl het breede dal tusschen Firth of Forth en de Fith of Clyde een uitgesproken bergland Dit herggebied onderscheidt zich in vele opzichten van het Duitscha en van de Alpen De bergketens zija kaal en vrijwel onbegroeid De heids maakt het tot een paradijs vaot sch gjwkudden wilde ganzen en hoen UnTinaar verder is Ijet leven er voag iSen mensch niet zeer wel mogelijk De nadeclén van een ver daar gevoerde industrialisatie Dat Engeland tot de industrielahdea by uitnemendheid behoort behoeft ge i verbazing te wekken aangezie i de rijkdom aan delfstoffen een natuurlijke aanwijzing in die richting iik RÜke kolenaders loopen van Zuid Wales dwars door Midden Engeland tot de Tyne monding Op grond hiervan ontwikkelde zich een wijdvertakte industrie als de katoenindustrie ia Lancashire en Manchester de ijzelt en staalbedrijven van Leeds Sheffield en Nottingham Het gevolg hiervan i een opeenhooping van de bevolking in enkele deelen van het Britsche rüli hetgeen haiir oorlogvoering ook al nie ten goede k n komen Tenslotte i hel geheel o den invoer Van grondstoftea als ertsen katoen en wol aangeweze v zootUt men mag betwgfelen ot het een oorlog van langeren adem nM vottKHidaa t Si