Goudsche Courant, donderdag 8 augustus 1940

TWEEI BLAD DONDERDAG 8 AUGUSTUsVsi Boslioop COOP VH K nGI te E BOSKOOPSCHEE VEILING 7 Aug Bozen pei bos Pechtold 24 38 et Wendland 32 et Had ley 2 U 27 et Claudiuii Pemet 14 16 et Ellen Poulsen 8 16 et Duisburg 16 21 et Biarduf 16 20 t Butterfly 2i Si et Steward l jg et Oranje Nassau 18 JZ7 et Jules Boudie 17 et Rosalandia 18 22 et Florex 16 18 et Better Times 3S 48 et Edith Heben 18 33 et Aug No ach 16 20 et Else Foulsen 28 34 et Gloria Mundi 24 44ct Rosa Mundi 4064 et Dorus Rijkers 30 40 et Mur v Straatenv Nes 24 et Iwgar Wlsson 36 42 et Sweet Heart 50 et Oranje Triumph 40 54 et Juweeltje 48 62 et Blyarth rozen 20 35 et diversen per bos Qlemotis Prins Hendrik 30 56 et idwn Mus Ie Coultre 60 70 et idem Vflle de Lyon 53 et idem Durandi 28 32 et Chrysanten gr Woemig 40 et Koode Lelies 3059 et Perziken per stuk 3 4 et GESLAAGD Mej S van der Stam slaagde te Rot terdam voor het examen tadio correspondentie in t Nederlandsch Fransch Duitsch en Engelsdl Ouderkerk a d IJssel SPCmtEPROEVING Dinsdagavond werd op het erf van den landbouwer H Verdoold aan den Lageweg de motorspuit van wijk A beprodd Alle onderdeden bleken nog uitstekend te funcüoneeren terwijl ook het slangenmateriaal in orde was BURGERLIJKE STAND Geboren Willem zoon van H de Jong en W Verduin Gerrit zoon van G Spoormaker en J A Heuvelman Oudewater POLOCLUB OPGERICHT Alhier is met veertig leden een poloclub opgericht Het bestuur is als volgt samengesteld J van den Burner voorzitter J van Maanen secretaris en J Jappès Jr penningmeester LOOP DER BEVOLKINa Vertrokken Hendrika de Waal naar Utrecht Ingekomen Johau C Looyenstein van Vfaistnaar Comelis A Rietvcki van s Gravenhage bvrgerluke stand Geboren Comelis Johannes z van G W J Hogendoorn en i C van der Griend An onius z van W VERGUNNING VERLEEND B en W hebben vetgumüng vö leend aan ir A J Stuurman te Her logenbosch tot het hebben van een Uilstortplaats n den hoek van den Brugweg en Zwarteweg BURGERLUKE STAND Geboren Heonie Maria d v W F Kingma en L de Vreeze Aaltjed van C T van den Berg en K Walinga Petrus Wilhelmus z van A W von der Werf en M I Verder WiUy d van J van Triet en W A Veftneij Ondertrouwd P Vink en A Asscheman MARKTBERICHTEN COOPEBATieVB ZUID HOIXANDSCHE EIEKVEIUN O A TE OOÜBA Augustus Aanvoer 122 509 Itlprieren PriJZMi S6 5B kg i 10 4 Sa CO kg 4J0 4J0 60 62 kg 4J0 4 4S 62 84 kg 4 45 80 bruine 58 68 kg 4 20 4 90 Kletoe eieren 3 75 4 QO per 100 stuks Eendeleren aanvoer 500 stuks Prljun 3 OO 3 W per 100 stuks VEEMARKT GOUDA 8 Augustus Aangevoerd in totaal 766 st waarvan 382 magere varkens Pryien 25 50 per tuk 323 tieetn 14 17 ï minderen 210 240 46 nuchtere kalveren 7 15 32 bokken en geiten 3 6 per stuk KAASMABKT GOUDA 8 Augustus 35 parttjen kaas Prttien Ie kwal 37 3a 2e kw 34 3S Handti matig BOTERMABKT GOUDA 8 Augustus 230 ponden boter Goeboter van 8 85 welbotier van 75 8 et pei p Kl Handel vlug EIEBENMABET GOUDA 8 Augustus 90 000 stuks eieren Kipelerenvan 4 40 4 75 eendeiereh van 375 4 00 perUW stuks Handel atug BOTEKMAHKT Gebogen 37 8 3 16 vaten boter wegende totaal 770 kg Prtjs per kg 1 49 1 70 Handel kahn DELFTSCBE PLUIMVeEMABKT 8 Augustus Jonge hanen 25 58 oude hanen 0 60 1 20 kippen e 0 l 9 kMlflncn 0 80 0 80 fuiven 0 10 0 40 6ELD EN GOEDEREN Deviezenregeling MEDEDEELING VER VOOR DEN EFFECTENHANDEL In overleg met het Deviezeninstituut deelt de Vereeniging voor den ieffectenhandel het volgende mede 1 Ingevolge artikel 14 van de Deviezenverordenmg 1940 is het aan ingezetenen slechts met vergunnmg van het Deviezeninstituut geoorloofd over buitenlandsche effecten te beschikken of deze te bezwaren en te vervreemden tenzij de effecten worden vervreemd of verpand aan de Neder Een schrijfmachine Is Biet all n n prettis bez t maar ook n goede geldbelegging die oHqii baar waarde bebowit Heden weer voorradig een groote sor teering nieuwe en gebruikte macbinfs Da pr sMi vdtoa Bog B fl Jan van WMlIuma 19 Telal 3089 Heuvel G2to6 30 Pruiinentijil m Ds KleiRe Betuwe I HAAS RECHT Te begiiineo met ZATKIIDA jlO AUaUSTUS VI CR Z A T C R O A a E N achter eikaiider GROOT PRUIMENBAL lederen danser krijgt uit waarjieeiing voor het groote sacces dat wQ met het dansen moch n ondervinden iedeien Zaterdagavond een pond praimen cadeau iVlaakt Uw uitgangsdag tot eeti genot en ga pruimen eten i DE KLEINE BETUWE te HAASTRECHT Ook eiken Zondagmiddag van 3 tot 6 uur en s avonds van 8 tot 10 45 uur dansen op dnze schitterende dansvloer PRIIHA CONSUMPTIE BILLIJKE PRIJZEN De Ondernemer G 2655 50 W KOMPIER Haastrvtdit Telefoon 19 Adverteert in dit blad BIOSCOPEN TE GOUDA Vanaf Vrijdag 9 Augustus tot en mat Woensdag 14 Augustus SaHOUWBURB Teleloen S750 Een uiterst spannende Van Vrijdag 9 Augustus tot en met Woensdag 14 Augustus Len film vol actie en avontuur in h wereld van spionaage en contraapionnage KARL LUUWIG DHIEL en OLOA FCHF CHOWA in llaWs gaat zonilarlinet wtgcn In ons voor logranim i oa d l Hollandsche éénactSr HET UEO V H SE STIUAr fo ganE hoven 14 jaar Aanv der voors Vrijd JVUand Dl en Wo 8 15 unr precies Zal vjl 6 doorl 2 voorst Zondag vanat half vier doorl 3 voorst Vriidag onze op voorst Entree 25 O en tO een Wo nsd e 2 uur Matinee Al eiewoor VriidaBavond poauloirs D4 z ns 25 sensa lioneele film met een st irke handetinR en een slot dat niemand vermoeden kan EEN MOORDI DIEFSTAÏ GEHEIME DOCUMENTEN Hét moderne POLITIEapparaat treedt in werkinO WtE 11 DE DADEIt WIE Vooral een prima bq t rogramma Toegang boves 18 jaar 40 60 et Aanvang d r vaontutHng nt 8 uur IS Zafmrélmg v mof uur tfo rl op flil t ortt BlnB n Zondag vonaf 3 uur 30 lewwbui vanaf 3 uur deorloopand 3 voarrtaBhigw aan den eenen kant de productie van van 50 jaar gfleden Ds L R ▼ d Broek overlMkn w watv0Mm wwmmxm te ENSCHESDfi BEKENDE riGinTK IN GODDA EN OMGEVING Na een zidcte vau eenige maanden i fisteren te Enschedé 39 jaar oud overleden ds L H V d Broek predikctnt der Ked Hervormde gemeente aldaar De eente gemeente van da v d Broek was Bckenwoude waar hij bi 1925 z n ambt aanvaardde bi 1929 gins Mi naar Hoorn in 1833 werd hij predikant te Drachten en op 9 Febniari 1936 deed hQ zijn Intrede te Enschedé Benigen tüd geleden was hü beroepen te Zwolle voor welk beroep hij be dankte In alle gemeentn die hij heeft gediend heeft ds V d Broek groote aandacht geschonken aan het jeugdwerk Eenige jaren is hy voorzitter geweest van de afdeeling Enschedé van den Nederlandschen Protestantenbond JEvangelie en Vnjheid Ds V d Broek was ook in Gouda en omgeving een bekende figuur Zijn vader was vroeger predikant te Haasbleeht waar hij de lagere school volgde m daarna het Stedelijk Gymnasium te Gouda te bezoeken Door zijn huwelijk ontstonden met onze stad nog nauwo e banden Zün eerste goneeirte was in deze streek in Berkenwoude en toen bij daar stond en ook later toen hq lich aan andere gemeenten had ver bonden ging hij menigmaal voor in de godsdienstoefeningen van dfe Vcreeniging van Vrijzinnig Hervormden alhier In zijn Goudschen tijd heeit ds v d Broek veel gedaan voor den Vrijz Chr Jongerenbond te lezer stede en in zijn latere jaren behield hü die liefde voor het jeugdwerk In alle gemeenten die hij diende stond ds v d Broek in hoog aanzien Hu was een zeer geliefd predikant wiens verscheiden men ook in Gouda en omgeving met groot leedwezen zal vernemen De teraardebestelling zal geschieden Zaterdagmiddag 3 uur op de begraafplaats aan de Gronauschestraat te iSnschede Verkeerde boeking kostte bUna ƒ 6500 1VADDINXVEENSCBE C06PEKATIE ONTKOMT AAN VEBBEURDVEB KLARING VAN 72 080 K a UUNKOEKEN Een wa de van ƒ 6500 aan lijnkoeken was inzet in een zaak tegen den voorzitter yan een coöperatieve handelsvereeniging te Waddinxvcen en de president heeft gisteren voor den kantonrechter eenige minuten in hevige spanning geleefd over de al of niet verbeurdverklaring van de goederen De tenlastelegging vermeldde dat vorig jaar bü de inventarisatie een Voorraad van 50 350 K G lijnkoefcen was opgegeven terwijl in werkelijkheid 122 700 K G aanwezig waren Dfe voorzitter gaf dit alles grif toe maar by weet het verschil van 72 360 K G aan een boekhoudkundige fout Alles moest in heel korten tijd worden opgegeven en dit is toen aan de hand van de boeken geschied In het boek waarin de vermeerdering en vermindering van den voorraad lijnkoeken was vermeld stond echter een fout Toen er eens een partij van 36 000 K G was aangekomen had men deze wel genoteerd doch afgetrokken in plaats van opgeteld en 36 000 K G verkeerd boe ken geeft een verschil van 72 000 K G Met de bescheiden in de hand kwam de boekhouder laten zien dat hier van knoeierü geen sprake was maar dat het verschil alleen op een administratieve fout berustte hetgeen ook de controleur in zijn proces verbaal had vermeld Ite ambtenaar vin het O M noemde de verkeerde boeking van een zoo groote partü een onvergeeflijke fout die niet is toe te staan Hij vroeg de verbeurdverklaring van de 70 000 K G lijnkoeken in daarnaast gezien de waarde van de partü een kleine boete ƒ 10 subs 4 dagen De voorzitter zeide van den eisch te schrikken en hij vond de vordering vait het OM gansch niet in overeenstemming met een eenvoudige fout waarvan wel is gebleken dat zij zonder opzet is gemaakt Hij kon zich niet begrijpen dat men daarvoor een waarde van ƒ 6500 wil verbeurd verklaren De kantonrechter mr A J M Conincx noemde het geen eenvoudige fout maar aan den anderen kant nam hij in aanmerking dat er geen iipzet in het spel was De uitspraak luidde f 50 subs 20 dagen met teruggave van de lijnkoeken Gaarne berustte de voorzitter er in en ook de ambtenaar deed afstand en dat bracht mede dat tegelijk het beslag op de party werd opgeheven zoodat de coöperatie ondanks de boete toch nog een goeden dag had AebtergeiMindea veevoeder De breedgeschouderde landbouwer uit Bleiswyk wond er geen doekjes om dat hy bij de verpUphte opgave van de voCrraad veevoeder 375 K G veldboonen niet vermeld en op zolder opgeborgen had Het rantsoen voor mijn paarden is veel te klein gal hij als motief op k zit In een helen natten polder en als ik mijn producten wil binnenkrijgen moet er hard gewerkt worden Een paard dat flink moet werken moet ook goed eten en dan kan bet met een rantsoen van drie kilo haver niet toe Daarom heb ik de tuinboonen achter gehouden aldu de landbouwer die er voorts een tegenstelling in vond dat Veilig CD vlug atsg n ander helpea bietbV aMId n y ea r ea i va WUIiamtm Mqabaidt s Poeders per stuk 8 et Doos 45 et Cachets genaamd M iiluirdt 2 st to et Dous et 492Ö 8 het land zoo hoog mogelyk moet worden en aan den anderen kant het voeder voor de paarden gerantsoeneerd wordt Als de dieren goed te eten krijgen en het land flink bewerkt wordt komt er juist meer van den grond aldus zijn redeneering k Ben besloot de man een man van het vak en weet wat een paard toekomt en ik heb niet tegen maar juist vóór de voedselvoorziening gewcrirt Ambtenaar O M Wü moesten dus eigenlijk dank u zeggen Landbouwner Betrekkelijk weL Het O M vond het geen doen iets stiekum niet op te geven Er zitten in de bureaux van de voedseleommissarissen voldoende deskundigen en men heeft in hun regelingen vertrouwen te stellen en deze niet tegen te werken In dit geval achtte de ambtenaar geen reden tot clementie aanwezig en hij vroeg ƒ 50 subs 10 dagen met verbeurdverklaring van de tuinboonen De landbouwer vond de verbeurd verklaring van de partij tuinboonen die ƒ 35 waard is voldoende De kantonrechter legde met verbeurdverklaring ƒ 10 subs i dagen open wees er op dat de landbouwermet zijn handeling niets is opgeschoten Een andere landbouwer uit Bleiswijk had 612 K G gerst 200 K G haver en 68 K G tarwe niet opgegeven en naar hy vertelde had hij dh gedaan om zelf nog wat voeder te hebben als de toewijzing wat schraal wordt De i tspraak was gelijk aan die in de vonge zaak de goederen verbeurd verklaard en ƒ 10 boete aubs 4 da gen Burgeriyke Stand Geboreo 4 Aug Hans zn van A Dorgelo en W van der VUs Fluw singel 53 6 Aug Cornelia Alida dr van L Slaman en A S Swanenburg Snoijstraat 24 Elsje Helena Carla dr van B A de Mink en G M van Gent Westhaven 54 Paulus Gerardus Maria zn van W Schuttelaar en J J Verweij Zoutmanstraat 50 GctToawd 7 Aug H Alphenaar en H Reinders Th J van Leeuwen en A vanEijk A Verhoef en E Vuijk C de Jraig en E M Boer B L deWolft en J J M de Zeeuw SPORT VOETBAL OVERWINNING DER POUnE De Goudsche Politie SportVereeniging won gisteravond op het voormalig Goudaterrein met 7 O van D V V de werkloozenvoetbalvereini ging alhier Plaatselijk Nieuws Bodegraven GOUDEN mjWEUJKSFEEST ECHTPAAR VAN EUK Opgewekt pantvawdeiqaar Een bekend echtpaar uit de Rijnstreek het ecthpaar Van Eyk herdacht gisteren den dag waarop het vijftig jaar geleden in het huwelijk trad Ondanlcs den hoogen leeftyd de man is 73k de echtgenoote 74 jaar bedienen de oudjes nog dagelijks het ouderwetsche pontje waarmede de verbinding tusschen de oevers van den Ouden Ryn bü Nieuwerbrug wordt onderhouden Een gouden bruiloft te beleven als pontvaarder is geen alledaagsche gebeurtenis en daarom heeft de correspondent van De Telegraaf den beiden oudjes een kort bezoek gebracht en hen gelukgewenscht met hun gouden jubileum 0e oude baas zat al gauw op zijn praatstoel en verteld breeduit over zijn jeugdjaren Toen we 5 O jaar geleden in het huwelijkspontje stapten zoo verhnalt hij zyn we in Reeuwijk gaan wonï i Ik begon een handeltje en legde me in mijn vrüe uurtjes toe op de visscherij Later zijn we verhuisd naar Rietveld waar ik den boer opging met eenden en lappen Acht jaar geleden hoorde ik dat het pontje hier verpacht zou worden Dat leek me wel wat k was m n concuri enten te vlug af en zoo kreeg ik het pontje We hebben tr nooit spijt van gehad en ak we gezond blijven dan beleven we zek r om diamanten bruiloft hier Van Eyk heeft naast zijn hiiisje een kruidenierswinkpl en aan zijn pontklanten raakt hij bovendien veel thee en limonade kwijt zoodat het nog niet zoo slecht gaat op den oliden dag Het gouden bruidje heeft stil zitten luisteren doch nu moet ze toch even vertellen dat ze zes getrouwde kinderen en niet minder dan 21 kleinkinderen heeft die nKluurlijk allemaal dn feestdag kwamen opvrooliiken Van Eijk beloofde ma vrouw dat e op den trouwdag een extra tochtje me i het pontje zouden maken en dan moze maar denken aan t huweluksbootj van Bannik en J van Geodoren Theodora Adriana d van G Schoonderwoerd Ok C de Graaf Overleden A Verkerk 57 jaar gehuwd met L Snoek J L Vreeswijk 81 jaar wed van W Verho Ondertrouwd A v d Heuvel 28 jaar en A Kruithof 31 jaar C G de Koning 25 jaar en A J Boceemalen 33 jaar C H Borsboom 2i jaar en M J van Zuylen 27 jaar Schoonhoven TERUG UIT KRDGSGEViÏNGEN8CHAP De heer A J Bruins is Dinsdagavond uit krijgsgevangenschap in de ouderlijke woning teruggdceerd Hij is destijds met de Fransche troepen teruggetrokken Na beëindiging van den oorlog in Frankrijk bevond hij zich even ten Noorden van Bordeaux aan de kust van den Atlantischen Oceaan Aldaar werd hij met acht andere Nederlandsche soldaten en een luitenat krijgsgevangen gemaakt Na vele avonturen en omzwervingen ia hij tezamen met een soldaat uit Groot Ammers in zijn woonplaats teruggekeerd BESLUITEN VAN MANUFACTUBENHANDEL De Schoonhovensche manufacturenhandelaren hebben in een vergadering besloten om Zaterdag avond om negen uur te sluiten en hun goederen niet meer per el dioch per meter te verkoopen Ook zal in verband met de gewijzigde omstandigheden aan naaisters geen korting meer worden gegeven GEVONDEN VOORWERPEN Inlichtingen aan het bureau van politie kinderportemonnaie rozenkrans aardappelmesje BOTERMARKT 7 Augustus Ter markt werd besteed voor de goeboter ƒ 0 90 en voor de wêiboteT ƒ 0 85 per pond EIERENVEILING 7 Augustus Prijzen per 100 stuks Kippeneieren ƒ 4 30 ƒ4 95 Waddinxveen DRIE OMMEN GEVALLEN Dezer dagen zijn in deze gemeentedrie bommen gevallen waarvan ertwee nietontploft zijn Nogmaals wordt erop gewezen datmes dergelijke voorvallen onmiddellijk zelfs in den nacht moet opgevenop het bureau van politie m Ten sterkste moet worden ontraden dergelijke projectielen aan te raken daar hiersan een zeer groot gevaar verbonden is f i ff ADVERTENTIKN Ondertrouwd BÈP ORAVESTEYN en ANNV VAN DER HORST Gouda 8 Augustus 1940 Oouwe42L Vo se b irchkade 26 O 2653 7 Heden overleed töt onze diepe droefheid onze trouwe man en vader en onze beste broer schoonzoon en zwagpr DS LAURENS REINIER VAN DEN BROEK Predikant bü de Ned Herv Gemeente van Baschede in den ouderdom van 39 jaar God beeft het anders gewild en dus is het goed Enschede R VAN DEN BROEK j Hoogendijk MlEHEKE ELSJE I Den Haag A M VAN CALSTEREN van den Broek J P VAN CALSTEREN Gouda W HOOGENDIJK van Vlaardingen B C WIESEHAAN Hoogendijk Ens ede 7 Augustus 1940 REUNIE TeL 2027 Gronauschestraat 126 De l egrafenis zal plaats vindéa op Zaterdag 10 Augustus op de begraafplaats aan de Gronauschestraat waar allen die mijn man de laatste eer willen bewijzen om 3 uur verwacht worden Md Reiniaing Verw zende naar een bericht in de dagbladen op 7 Augustus 194 van het Deparfeiil nt van Handel Nr verheid en Scheepvaart crafirtnl handel in oude mtetalcnenaUallen word in rkvAdv ban let r n en vargunninghoutfera opgerocpc vuor he verstrekken vaa nlich t iif en Itn kantore ïan aen ni w fken Tutfmarltt 48 Uouda en wet voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters A t in O op Vrijdag 9 Aug a s H t m L op Zaterdag M Aug a sM t m S op Maandag 12 Aug a n T t m Z op Dinsdag 13 Aug a s Op Zaterdag van 9 1 uur op andere dagen van 9 12 en van I 30 5 mr Uouda 8 Au 1 40 t K DU ECTEUR VAN üEMEkNTE WERKEN 0 26 30 landsche Bank of aan een deback Onder bezwaren van ÏÜ landsche c ecten wordt m ditband mede verstaan het geven Z surplus of het bij ruilmg m onden geven van buitenlandsche tflSvoor prolongatièn voorschsttea rekeningcourant of andere eeli ningoi Het lichten of vrijgevendbuitenlandsche effecten uit bestaJ posten hu gedeeltelijke aflossing vj geldleening is te beschouwen nhC schikken m den zin van artikel voomojmd Aanvragen tot het verkrygen w vergunning voor handelingen als kT venbedoeld moeten worden gericlit teJ het Deviezenmstituut bureau Amn dam 2 Voor het verleenen van hun k middclmg bij het incasseerea buitenlandsche coujjons dividen ft wuzen en aflosbare obligatien worfa de leden van de Vereenigmg vS den effectenhandel te Amsterdam Vereeniging van effectenhandelaren u Rotterdam en den Bond voor den gejt en effectenhandel m de provincie sGxavenhage voorzoover zij niettj dcviezenbanken zyn aangewezen ht schouwd als de gemachtigden van In cliëniten indien deze ingezetenen ijT zoodat voor het in behandeling nemS van de genoemde waarden voorzoo t de eigenaren ingezetenen zijn gt vergunning van het Deviezenmstitaut noodig is Hierbij wordt er van uitgegaan het betaalkantoor een deviezenbanli of mdien zulks niet het gev i nxKti zijn dat het betaalkantoor ten b hoeve van de eigenaren der coupiai dividendbewijzen of losbare stuMtS een algeraeene vergunning van liet Devizeninstituut heeft verkregen on de genoemde waarden bij zich te doa incasseeren Voor de verzending van couptm dividendtiewijzen en losbare stukka naar het lauitenland en de vazil ring aldaar is een vergunning van 1 1 Deviezeninstuut noodig Ook deze vft gunningen dienen te worden aang vraagd bij het Deviezeninstituut hireau Amsterdam Aan de leden van de Vereenigia voor den effectenhandel te An o dam de Vereeniging van effectenhji delaren te Rotterdam en den Boni voor den geld en effectenhandel in jwovincie te s Gravenhage wordt aaiIjevolen voorzoover zij aanvragen m vergunningen als boven sub 1 of J bedoeld hebben te doen die aaavngen in te dienen door bemiddeling m de Vereeniging voor den effectenh del te Amsterdam De aanvragen zdlen dan door de vereeniging wofda onderzocht en aan het DeviezeniiuS tuut worden doorgezonden Het g bruik maken van lïiet intermediair ma de vereeniging zal er toe kunnen k dragen de afdoening der aanvragen k bespoedigen Het Deviezeninstitaiili bureau Amsterdam heeft ter zake volle medewerking toegezegd De indiening der aanvragen bü it Vereeniging voor den effectenhandil kan zoolang nog geen formulieni hiervoor zija vastgesteld per brid geschieden Vermelding van alle bq zonderheden is hierbij noodzakd jt Vast Kleed zoo goed all nieuw aangebodea GR FLORISWEO 101 0 2tó7 5 LeuU de vlag van uw bedryf ot in dezen tgd wapperen Adverteer COCRAMTKNRCCiABIK BIEDT NV EXTRA VOCHtDHEI N Alles pleit er voor om nü vooral Uw aandacbt aj eoursntenreclame te eoncentreeren Geen ander reclame middel geniet een zoo intensieve belangstelling dat fgeïdt tlians meer dan ooit THALIA Tateioon 28 Van Vnidag 9 Aug tot en met Woensdag 14 Ang vracen wij Uw bijzondere aandacht voor de wereldberoemde Operette DIE FLEDERMIiy van JOHANN STRAUSS ftoofarullen Lfda Baarova Hans Soehiiker FriedL CztpaII lans Moser en nog vele beIkende filmsterren Verzorgd voorproframma met vooraf Polygoon Holl Nietrws Leeftijd boven 18 jaar Dringend raden wij U aali Uw plaatsen t4dig te bespreken Gratb ftvMMirtalHas Geen ander reclame middel ook veroorlooft U zoo mei te beginnen en wanneer de omstandigheden dat noodig maken direct te veranderen of desnoods uit te stellen Aan een courantv hoe groot haar opUge ook lij behoeft U geen drie weken tevoren Uw orders te sturen Een dag tevoren meeval zelfs denzelfden dag van plaatsing nog kan dat geschieden Dat garandeert U dat adverteeren in de dagbladpers voor U de minste risico oplevert Laat hierin de vlag van Uw bedruf ook in dezen tijd wapperen