Goudsche Courant, donderdag 8 augustus 1940

i DONDERDAG 8 AUGUSTUS 1940 Kindertrjuuportea n £ iiro MU eeimr vookstbl aan Het Huis VM Afgev Mr Ögden heeft gisteren het voor tel mgenomeo r Amerikaansche schepen tm aandoen van havens in EuropeeBöie oorlogsgebieden wordt toegestaan om geëvacueerde kindeiwj naar de Ver SUteo ver te brengen Alleen kinderen benedrai 16 jaar worden toegelaten De schepen moeten duidelijk al kindertransporten gekenmerkt worden Zij mogen niet bewapend zyn en met onder konvooi varen Zij mogen slechts dan kinderen aan boord nemen nadat alle bij den oorlog betrokken landen een veüigen overtodit hebben toegesxgd Alleen aan die kinderen wordt een verblijf in de Ver SUten toegestaan waarvoor een voidoende waarborg gegeven wordt dat rij niet ten laste komen van de openbare liefdadigheid De ouders verpleegsters en gouvernanten der kinderen worden alieen dan in de Ver Stalen toegelaten wanneer t i Amerikaansche burgers zyn Het voorstel gaal nu naar den Senaat Vermirt meisje terecht Wat wil Nationaal Front DUBENZRnnNG TAN ARN OE lONGESAME HAO HNANCIEELE MOEILUKBEDEN Gisteren heeft de politie te Byswijk het sedert 1 Augustus vermiste meisje Frederika tneuwenbuizen alt Amsterdam aangehouden en aan de ouders overgegeven Het jneisje had finaneieele moeilgkheden doordat zij in den loop van enkele maanden verschillende malen voorschot op haar salaris dat zij 1 jongste bediende had op had genomen Op 31 Joli was zg er op attent gemaakt at ïlj dit geld moest aflossen n inderdaad had zij het geheele bedrag van haar salaris laten aftrekken Zö durfde dit echter haar ouders niet te zeggen Op den avond van den eersten Augustus kocht y een klein hondje dat zij hoopte aan een tante van haar in Haarlran te kunnen geven en op deze wyze het ontbrekeflBe geld te kunn krijgen Zij ging op de fiets naar Harlem zonder hiervan haar faniilie in kennis te stellen Het meisje chijnt onderweg van plannen veranderd te zijn althans zij is nooit n Haarlem aangekofnen Op d i tweeen Augtistus bevond zij zich in Vlaardingen vaar zij In een hotel een kamer hifurde Zij heeft van de kamer echter een gebruik gemaakt maar stuurde4iog denzelfden dag i it Rijswijk eer briefje aan den hotelier waarin zij hera verzocht haar een n a j toe te zjïhden opdat zij hem per d P rke mate onderscheidt Wy ver lianbis Universiteit verklaard dat hpt Amerikaansche iwrgers en in het ge treven der Ver Staten zich in interj heel njet te veceenigen is met de MWanale aangelegenheden voier te Amprikaansche democratie doen als de Goddelijke voofzienigri DOODELnK ONGELUK MET LIPT In het gebouw van de RijksvoTsekieringsbank aan de Apollolaan te Amsterdam heeft zich git tenrnddag een tragisch ongeval voorgedaan dat a n een 19jarigen jongeman bet leven gekoi t heeft De jongeman wenschte gebruik te maken van de goedereni t en had zich in ie liftschadit voorover gebogen in j = afWachfing van de lift Op hetzelfde anjr behoorende plaats van werkzaam oogenblik kwam deze omlaag De manheid te laten verblyven geraakte met het hoofd bekneW iJB toffstemmmg wordt door den schenden muur en de lift Meteenrijttsverkeersmspecteur geweigerd in schedelfractuur en een ernstige lioo 3ien nsw ztrn oordeel in zijn district wonde is hij naar hel WiJhelnuM Gm re weinig vrachtauto s zpiiden over huis vervoerd waar hij korten tijd ater is overleden Ïeverantijes engeland Af ö Roo cv lt brftcKt bezoek a n Engeland mm MVmBiG VA TOUPKDOJAOm HoToMt OOSBAIg fiEt lNO g ybaenkaanKhe koUxiei Donavan asteen berichten tjit de l icelscbe üéét weken feleden aJ p óik rf r f E lt v n acMssevelt naar j pkfxDea om perfoooMJke inj jj op s aniien van lelan kradrtsinspannine op het 4 oorio svoerinfr Ce ïorige wc w hU ar e Verlink Stalen zijn teruggevlogen om j indrukken mede te deelen aan jg mfafete marine Kno UoBivan heeft besprekingen gevoerd g lUning Getale CSiurchiU Eden ifeïinaa BevJn Morrison en luite f g eoe a Brooke Hü heeft verder jBBiitiefabrieken en militaire opH jiijiDgscenIra beaocht en er vooral 1 op gesteld in contact te komen giet iieden uit het voflt V ortl i de kwestie van leverantie fts materialen door de Vereenigde gtit£n aan Engeland n et de bevoegde rtoriltiton besproken Ja f n hoofdartikel constateert de liw Journal naar het D N B uit lew York verneemt dat volgens een wpaliiig uit 1 13 het abtaan van jwkijKehepen der Vereenigde Staten n ooriogvDcrende landen onwettig fc 1 dat dit ook geldt voor de vijftig jtWOudeTde torpedobootjagers welke eraal Pershing aan Engeland zou flhm geven Kog in Juni aldus het tudschrift il door d Ee wet de verkoop van 20 tariiedomotortKioten aan Engeland iiartlinderd ofsclioon toen werd betoogd dat de minister van marine geIMditigd is ongeschikte of verouderde fflog sbodems na vervanging door m me van de hand te doen De ge noaiidc wet laat een uitbreiding van lK t begrip verouderd niet toe Het voorstel van Perdiing zou derhalve pas uitvoerbaar worden na wgziging van de wet Ten skilte verklaart de Law JourBal dat het overdragen van Amerikau oorlogsschepen aan een oorlogvoerende mogendheid volgens het voBtemwht als een oorlogshandeling kan Worden beschouwd Rede Tan Thomas De socialistische candidaat voor het JKwidentschap Norman Thomas heeft in eöi rede voor stydontfiï der Co Nd hun waarschunlyk t verliesdovnendïchap berokkend heeft vande meeste landen in Europa en Azië De buitenlandiche politiek der regeefing Roosevelt gajrf van de verkeerde ïeronderjtelllng Uit dat de Vereenigde Staten zoowel de wijsheid als deiwchl bezitten overal ter wereld een Mrt Qoddelijke rol te q3 len Als l HiruiBVaarder gelooft de Ameri MChe regeenng overal het recht te oeten laten gelden en recht is naarf opvatting datgene wat met de mdelsbelangen der Vereenigde Stato overeenkomt Daarentegen meendepxwias dat de Vereenigde Staten dankbaar moeten zijn Voor hun bijzond gelukkige geografische en histo e positie zich aan hun inneriyke l moeten wijden en moeten probee een democraije van de daad te in f Senatar WalA eantn Peishlng De democratische senator Walsh O ïitter der marinecommissie van Senaat heeft aan een vertegenWoordigtr van d e wYorkJour American verklaard dat 1 voorstel van generaal Pershing om ami aansche torpedojagers r Mgeland Ie verkoopen met alle 1 te zuUen bestrydei daardessiit nng van dit voornemen een ui fj i tiogshandeling zou beteeké w Walsh daarentegen beschouwt het m eerste plicht de Ver Staten als i w dezen oorlog Ie houden hetgeen Wil is van de meerderheid vanwUmerikaansche volk jmniBler va Marine Kn xrver gisteren aan journalisten in ord op een vraagxif de Vereen an Engeland zou iangelegcnheid i lorpedojageri entOoBen dat an het CojTgreS lewte vm t genawo Ito f Committee Inj l Organisaüon John Lewis teren voor vertegenwoordigers btiders te Denver veiilaanl dat ikel dooien liand bedreigd worden Het S Z 8 der Ver Staten inwendig be de frtrouw i te verliezen H ïikaansche bevolfcing naar wm de Amerikaansche regec M wil luisteren Zoolang de re i fc e s en der burgers ntte arbeid huis en veiUghsid jiS Ï houdt heelt zö geen dienst Sft a f ant alte burgers uciu m geerlag vrijwilUg ver De w JenHEAouw van VeenendaaL EEN ONOEUiOUB MET B$nr MiaaraiEESTm Het i £ opmerkelyk boè snel oil land zich heeft weten te herstallen van de nadeelige invloeden der oorlogsdagen die door het tempo waarin thans gewerkt wordt oogenschtjnlijk alweer een langen tijd achter ons liggen Het beste blijkt dat als men komend uit dat deel van ons land dat weinig bemerkt heeft van het strijdtoonecl een bezoek brengt aan de Utrechtsche Vcluwe m t de plaatsen Vfeenendaal Woudenberg Schcrpenzeel Wageningen en Rhenen In een onderhoud dat een redacteur van het A N P had met den burgemeester van Veene idaal mr J J ï van Kuyk kwam duidelijk de grondige wensch van de plaatselijke a tedlwten en niet minder van de bevolking tot uiting om zoo spoedig mogelijk leden schade te herstellen en de mfc telyke brokstukken van dit voor ons land zoo tragisch historisch gebéuren zoo snel als praktisch uitvoerbaar is ie verwijderen ACCOORD TIJSSCHEN MEXICAANSCHE FKTROLEinMONDERN nNGBN EN ARBEmsSS In tegenwoordigheid van den Mexicaanscben minister van Arbeid heeft Woensdagmiddag de onderteekening plaats gehad van een overeenkomst tusBchen de ïtaatspetroleumondernemingen en de petroleumarbeiders De overeenkomst heeft tot doel de petroleum industrie te reorganiseeren en bezuinigingen tenwerkrtjeen wegens de moeiiyke positie als gevolg van hel feit dat de uitvoer van petroleum naar Europa is verdwenen De overeenkomst beitaat uit elf punten die reeds vroeger door president Cardenas ter reorganisatie van de petroleumindustrie waren opgestekl Het tekort van de staatspetroleumindustrie is reeds dit jaar tot 68 millioen pesos gestegen terwijl het tekort over het geheele jaar 1939 80 mJUioen pesos bedroeg TORNADO AAN DE KDST VAN LOUISIANA De voltallige vergadering van deb Senaat heeft over het wetsontwerp inzake den algemeenen dienstpliclït van de militaire commissie van én Senaat een meerderheids en een minderheidsrapport ontvangend Het meerderheidsrapport ischt de onmiddellijke invoering van dén algemeenen dienstplicht tot vi arborging van de onafhankeljjkheid en vrijheid van het volk der Verenigde Staten Het hms derheidsrappOrt daarentegen verklaart dat de in het wetsatjtweip inzake den algemeefien dienstplicht vervatte reglemeirteering van het Amerikaansche leven in vredestijd indruischt tegen de ealen van de vaderlandslievende Er is hier aldus deelde mr v Kuykin dit onderhoud mede veel verwoest doch uitsluitend door onze eigen troepen om het noodzakelijke schootsveldte verkrijgen AUeen in de bebouwdekom reeds 130 woonhuizen terwijldaar nog bijgerekend moeten werdende verschillende boerderijen in de om geving Zooals u gezien zult hfibbwordt hier hard gewerkt om de bnikstukken zoo spoedig mogelijk te verwijderen en alles wat nog ma r eenigewaare bezii te verzamelen irai dit opnieuw voor den wederopbouw te gebruiken Een belangrijk vraagstuk ten aanzien van de wederopbouw is wel het streven om te komen naar een beter aesthetisch geheet Wij hebben hier b v een hoof straat met tal van fraaie winkelpanden en groote heerenhuizen Verschillende hiervan zijn met den grond lijk gemaakt en zullen opnieuw worden opgetrokken Er zijn evejrtvel eenige vrij onooglijke huisjes Miiangetast gebleven welke door den modernen bouw der laatste jaren geheel uit den tijd zyn geraakt en in deze omgeving niet meer passen Wij zullen nu trachten een betere oplossing hiervoor te vinden Zooals u weet viert de industrie hier hoogtij speciaal de textiel en sigarenindustrie Nu is het wel ei g jammer dat wy voor wat betreft de industrie met groote moeilijkheden te kampen hebben daar de noodzakelijkste grondstoffen ontbreken Men heeft nog wel al het persotfeel in dienst gêhöudert door ploeg voor ploeg mmdÉr werktijd te geven doch zonder steun van overheidswege komt daar natuurlijk in de praktijk niets van terecht Deze steun komt in ieder geval doch het beste zou zijn als spoedig de aanvoej van grondstoffen wederom normaal zou kunnen plaats vinden DE ALGEMEENE DIENSTPLICHT Duizenden bewoners van de kust van Louisiana zün moeten vluchten voor geweldige overstroomingen die door eetf tornado waren veroorzaakt Vele plaatsen zijn thans geïsoleerd De schade die vooral in suikerplantages en moestuinen is aangericht is ontzaglijk De eerste berichten spreken van dooden en van talrijke gewonden Men vreest dat vooral in af Wat de sigarenindustne betreft verkeeren wy in de gelukkige positie dat hier volop wordt gewerkt en gewerkt kan worden omdat voldoende grondstoffen aanwezig z n die thans kunnen worden verwerkt voor de groote orders welke zijn binnengekomeae en zelfs de orders op de binnenlandsche markt in het nauw brengen Er is hier dus werk genoeg doch iedere textielarbeider is nog geen sigarenmaker zoodat wij hier de zaak toch niet zoo Met dat al ziet het er voor onze gemeente nog niet zoo erg slecht uit Wö vertrouwen dan ook dat wy op allerlei gebied medewerking zullen o dervinden ais vergoeding voor 3e zware tol welke wij gedurende de oorlogsdagen in het belang Van onre nationale veiligheid hebb ri betaald gelegen plaatsen ta lrijke menschen tf overhevelen levens zijn te btereuren ZWEDEN DDITSCHE CRITIEK OP DE ZWEEDSCHE PERS au BEDDINGSFOGINfiiEN VERDRONKEN Gistermiddag om half vijf is bü de Aegehodt een gedeelte van de wijde Ee een tragisch ongeluk gebeurd De 27 jarige heer P Nijdam uitTraneker die met zgn vrouw en tweekinderen een dagje uit was bevondzich hier met een roeischouw toen opeen gegeven odgenblik het driejarigkind de moeder losliet en oVerboordgeraakte De vader die niet onzwemmer sprong het kind in het zeerdiepe water na waarbij het kind werdgered doeh de ya er in de diepte verdween Bedding togingen moëkten niet baten Na een half uur dreggen heeft de politie het lijk van den heer Ntjdam opgehaald Het is naar Grouw overgebracht A Dat een groot deel van de Zweedsche pers het teeken des tijds nog steeds niet verstaan heeft lén den invloed van fVankrük en Engleand in Europa met leedwezen ziet verdwijnen is zoo schrijft de Berlin er Boersen Zeit u n g een feit dat het Zweedsche volk zelf aangaat Zeer veel ernstiger is het zoo vervolgt het vooraanstaande Berlijnsche blad dat offideuse Zweedsche nieuwsinstanties als het semi offi cieele Zweedsche persbureau en Zweedche radio deze neiging te rderen door duidelijk de voarkmxcie geven aan het vijandelijk niptfmmiateriaaL Vooral de radio heej fijdens de Duitsche militaire v rnchtingen in Noorwegen een eigenaardige rol gespeeld toen zy iofifheX verspreiden van bomt astuUröepen over de gevluchte regeprüïg Nygaardsvold en door het VERMISTE KANOVAARDER OPGEHAALD Aan de pijnigende onzekerheid waarin de ouders Feenstra te Hilver um over hun zeventien jarigen zoon virkeerden is thans een einde gekomen De politie van Loosdrecht heeft lemen bijeengekomen Ook de volks1 met de zegen het lijk van den ver eergeven van valsche berichten over en militairen toestand de Noren lot Iten zintoozen tegenstand ♦ ophitste welke het Noorsehe broedervolk van weden slechts nuttelooze offers aan bloed gekost heeft Ook hans brengt de Zweedsche radk in de eerste plaats Beuterberichten Met btiiondere voorliefde worden bovendien neutrale Amerikaansche persstemmen aangehaald die echter steeds in een voor Engeland vriendelüken ieon gesteld zijn TURKIJE WE TURKSCHE BIHTENI ANIÏSCHE POLITIEK miste uit e Lo dlrechtsche plM 6p gehaald Het la toffer was verleden week met zijn kano de p opgegaan en was daarbij gaan zwearimen Toen hy niet weerkeerde en men op zoek ging vond men slechts de inno met de kleeren van d n jongeman pjrtii vergadert waaAchgnlijk zullen dé höeenkomsten gehéirti zijn Men neemt aan dat dte buitenlandschpoli tieke toestand zal worden besroken in verband met de laatste gebetutenis s Vermoedelijk zal daaraan reeds spoedig een groote beteekeois worden toegekend Gisterraiddaig is het Turksche par de scjiide kon vergoeden Een juist dres gaf zij echter niet op zoodat de imm argwaan kreeg en naar de politie ffng De nasporingen kregen hierdoor vaster vormen en thans is het dan ook gelukt het meisje in Rijswijk waar zij vermoedelijk al dien tüd geweest is aan te houden Op aanraden van de kinderpolitie in Amsterdam ging haar vader naar Den Haag en daar heeft hij zijn dochter van de politie overgenomen Uiteraard is de familie die in groote bezorgdheid verkeerde door deze ondoordachte daad van het meisje thans zeer blij dat zy weer thuis is Luister niet naar verbodeil zenders amsteroamm£r aangebodden fa brood en vetrantsoenen Hoe gevaarlijk het is wanneer men tegen het uitdrukkelijke verbod in naar andere radio zenders luistert dan die w lke in de betreffende verordening zijn toegelaten is gisteren weer ééns gebleken te Amsterdam waar een 55jarige bewoner van de Marcus straat dooi de j4jnsterdamsche politic is aangehouden wegens het luisteren naar de Engelsche radio Ook had hy zich binnenshuis beleedigend uitgelaten over de Duitsche weermacht Hij iï ter beftdiikkmg van den officier vaö Justitie gesteld Zooals bekend kan men voor het eerste feit worden gestraft met gev genisstraf van jaren en een geldboete van honderdduizend gulden of een van l We en in bijzonder ernstige gtvallejl met gevangenisstraf van tien üfren en een geldboete van onbepc te hoogte of een van beide VOOR landarbeimsrs De secretaris generaal waarnemend hoofd van het departement van Landbouw en Visscherü deelt mede dat landarbeiders werkzaam in den hooibouw en landarbeiders die ware oogstwerkzaamheden yer richten nog tot 1 September 1940 voor een extra broodrantsoen van 100 in aanmerking komen Genoemde categorieën van landarbeiders kunnen gedyrende deze periode echter geen aanspraak maken op extra boterof vetkaarten voor ér zwarea arbeid Zij komen derhalve uitsluitend voor de extra boter of vetkaarten voor zwaren arbeid dat is dus voor een etra boter oif vetrantsoen van 50 in aanmerking Na 1 September 1940 wordt het extra broodrantsoen van genoemde landarbeiders tot 50 teruggebracht VSACBTAUTO S MET MEER DjÏN 1 TON LAADVERMOGEN Het verordeningenblad bevat een besluit van den secretaris generaal van het departement van Waterstaat over het verblijf buiten dè plaats van hun werkzaamheid van vrachtauto s met een laadvermogen van grooter dan 1 ton Blijkens dat besluit is het verboden om vrachtauto s met een laadvermo n grooter dan een ton die zich in mbezit van Nederlandsche staatsburgers bevmden zonder loastcmming van de bevoegde rijksverkeersinspecivim langer dan vijf dagen buiten de tot de normale uitoefening van hei be Nationaal Front heeft in osdilust te sGravenhage zyn eerste persconferentie belegd waartoe de hoofdredacteuren der bladen uitgenpbdlgd waren De joumaiislen werdê toegesproken door den leider van Nationaal Front Arnold Meyer die rst vertelde dat er wat het progr betreft ge n verschil is tusschen Zwart Front en Nationaal Front Men vraagt mij dikwijls hoe N F sta tegenover de N S B Er zijn ptincipieele verschillenf wy strev t naar een autoritair Corporatisme dé N S B voelt niet voor het corporatieve element wy zien naast den Leider gaarne verscheidene invldedryke Raden die in zaken van beginsel en in belangrijke zaken van tactiek geraadpleegd moeten worden en waarin de structui r van de beweging zich weerspiegelt de N S B is daarentegen voor een meer absoluut Leiderschap wij willen verwydering der Joden uit openbare ambten uit besturen van corporaties en vakvereenigingen echter geen Jodenvervolging wij zijn gevoelsmatig veel meer GrootNederiandsch dan de N S B Maar eigenlijk behoeven we deze principieele verschillen in dit tydsbestek niet breed uit te meten daar voor alles de mentaliteit van de N S B zich van de onze wtten de N S B dat zij keer op keer door haar wisselvalligheid in het be klemtonen der gebeurtenissen en door haar onjuist optreden naar buiten het Nederlandsche volksbewustzijn geweld aandoet en dat zij in plaats van naar Nederlandsche vormen bij de vernieuwing van volk en staat te streven deze vormen klakkeloos overneemt uit het buitenland De Nederlandsche Unie In het program van de Nederlandsche Unie miste de heer Meijer veel Zii spreekt zich b v niet uit over de Joden en de Vrijmetselarij Bovendien is ze tegen aanhechting van Vlaanderen Spr oefende critiek op de manier waarop de Unie aanhang verwierf en achtte het mogelijk dat zij nog eens met een goed program voor den dag zou komen als zij 900 000 van haar millioen adhaesiebetuigers verloren zou hebben Wat de Jodenkwestie betreft zeide de heer Meijer o a nog Ons uitgangspunt is dat de Joden zich niet vermogen te assimileeren tot Nederlanders maar Joden blijven dus vreemdelmgen blijven bij hun gastvolk Zij moeten dus als zoodanig behandeld worden Als vreemdelingen zijn zij niet benoembaar in openbsire ambten in besturen van corporatie of vakvereenigingen In het bedjfÖfsleven moeten de Joden tot zekere p efts worden toegelaten Voor de uitvoering van alle noodzakelijke maatregelen als o m een numerus iiausus voor Universiteiten en vo K de vestiging in vrije beroepen tch ppe men een vertegenwoordigiiig an Joden die eenerzijds verantwoordelijk is tegenover den slaat or het gedrag der Joden ander ïs voor de rechten der Joodschege eenschap kan opkomen Hoe het ook zij de uitvoeringsmaatregelen van hetgeen wij beoogen moeten geleidelijk in werking treden Ruw ingrvpw ligt ons niet Juist daar wij de Joden als vreemdelingen beschouwen prediken wy geen verachting of Jodenhaat Vragen Er werden na de inleiding van denheer Meijer zeer veel vragen gesteld waarby o a bleejc dat N F tie bijz ndere school aanvaardt dat zii tegenstoatsabsolutisme is en principieel voor de monarchie al hoeft die nieterfelijk te zijn Verder deelde de heerMeijer nog mee dat N F binnenkort een landbouw blad Het Erf zal uitgeven dat het weekblad De Wegwordt uitgebreid dat de NieuweGids voor de beweging beschikbaarzal zijn dat Nederland een maandblad wordt en dat N F eiken dag honderden nieuwe leden boekt Oi bouwdienst gB tit zmgen MUZIEKOrLEB iSIN8nTDl T IN DEN HAAG De samenstelling van een zangbundel voor den Opbouwdienst bevindt zich in een vergevorderd stadium van voorbereiding Het ligt in de bedoeling tz t aan al het personeel van dezen diens een exemplaar van den bundel te vérstrekken H t ligt voorts in het voornemen 12 AuguMus a s over te gaan tot inriAtmg van een nluziekopleidingsinstitxlut te s Gravenhage waar de aanstaande districts muziek leidèrs en corpszangleieters zullen worden opgeleid Welke Bon LcTeiwitidddiMdiatribiitic BRCXH BONS U t m IM vma het brM bonboekje SMO gram gewoM bn l f 2SM gfaa raa cfereo voor 4e peiiadc vu S Anc Um 11 Aagustos met 4 dagen extm teMHrh dsdmir JKER BON Na M 1 KXi suJk r geldig tot en met 31 Autugtmi MEEL BON Bo ZHoaa tan Ma i 9t tarwMM of baokweitmaal rf roggebtosm of roggemeol at leifr izeBd Niomel gaidic M en met 9 AucwtBi BOTER EN VET BONS 1 2 3 en 4 van de beter Mart ts gtam betn geldig tot ea met 23 Angiutns BONS 1 en 2 van de velkaart 25 gram margarine gesmol tea vet of boter geMig tot m met 23 Aiigii tiis BONS 3 en 4 van de T kaart 25 gram boter met 10 oeM redocae wr 2St gram gekUf tot en met 23 Aagaat THEE W KOFFIE BON no S3 H Mts thee of pond koffie geldig tot en met 23 AagiHtas PETROLEUM PETROLEUMZEGEL Periode m 2 Liter petreleunt gei tot ea met U AagBitB GRUTTERSWAREN BON no 95 259 grant rijst rqstemeel geU tot en mftil Augustus BON no 100 250 gram iavermont of bavervlekke ot goitof grutten geldig toten met U Augustus BON no 105 lOP gTam maizena of griesmeel of puddiagpoedcr geldig tot en met 11 Si tember BON no IM 100 gram macaroni of venmeèUl of spaghetti geldic tot ea iatit 11 September MOTORWIANDSTOF veede distributie periode loopt van 4 Augustus t m 31 Angus tH Vervoerarvergnnningen en Toewijzingen van motorbrandstof moeten opnieuw worden aangevraagd op de gebruikelijke formnlieren VOOR ONZE DIEREK HONDENBROOD BON No 1 n K G groep 1 tm 2 10 K G gr 3 K C gz 4 S K G groep 5 3 5 0 gro S geldig t en met H Augustus KATTENBROOD BON Ne 1 Vj G tddig tot en met SI Aagustos DE POSITIE DER ARBEIDERSPERS In HetVolk lezen wy Naar aan leiding van geruchten dat de N V Drukkery en Uitgeversmaatschappij De Arbeiderspers surséance v a betaling heeft aangevraagd of zal aanvragen kan worden medegedeeld dat de directie aanleiding heeft gevonden zich per circulaire tot de gewone handelscrediteuren te wenden met het verzoek genoegen te nemen met uitstel van betaling tot 1 Februari 1941 Betalingen van leveranties gedaan na 23 Juli geschieden normaal RADIONIEUWS VtQdai I AaciulM iAARSVELB 14 4 M KJt O SM Berichten A N P i tS WU beginnen llen ütig 8 1S Gramofoonmuxlek ll St Gottsdfenstig halluur Bertchle 12M Gr n¥ foonmuztek 12 15 W Eberlé en zijn oricest 12 25 Berichten ANP gramofoonml zlf k l lï W Eherle en 7ijn orkest 2 Orj eiconeert 2 20 Fiagni Uit de opera Bons GosU Unow opn t 3 48 Muslciuette en = o i it fopr 4 3 GrainofoonmurJek AM K RO Kair eeorkeft opn S I5 Berichten ANF S M Zlekenpraatie 9 4S Gramofoonmu j k V PJI O 6 M CyclUb SroMe mannen in bewoxen luiden KJt 4 S 45 Zahff met pianofacge efdin 7 M Vragen v n den dag A Jf P 7 15 Berichten IM Zang met pianobegeleiding 136 Reportage 7 45 Gramofoonmuaek S W Berichten A NJ 8 13 Residentie orkeai en soliste 8 45 CvcluB Uitingen van na ionhle cultEmr ü iW Gramofoon muziek l Rwidentie orkeEt f 4S Cfarnofoonjnuzielc KOOTWUK IJ75 M A V R O 7 00 sirlthten DuitaiA 7 13 Berichtea En 7 W Cramoloonmuaaek 8 00 Berichten A NJ 8 15 Granioloonmuiick 10 00 Morgcn yding 10 15 Gramofnonmuriek lOJO I et Stefane cu orke ii li li Berichten Bngtlsch ll Cramotoonniuziek 11 45 Het St tanBscuor kesit IIJO Berichten Duitjch 12 Berirtilen NJ evenlueci cranurfoamnutlek tM Om raeporkest 2 00 Berichten ftulL pch 2 15 O nroep ortcest en solist J 1S Bfrichlen ngelM iïO ll jio ase tet opn 4 IS Disco causerie S 00 Bcrichlcn Duitsch 5 IS Berichten A NJ S JO Gramntoonmuliek S 45 De vrooltjk vijf IS Berichten Engeinch JO Orgel Ml piano M VMigen van den dftg ANJJ 7 M Gi amofoonmtreick 7 J5 CydM JJ 9enand dl provinciescboon met report s i 8 00 Berichten Duil ch 8 1S BeridJten AJIJ S T Berichten Engetieh 8 4S Cramotoonmurtek Berichten Encelich tM Cr ama oatitn u loat Berichten DuilüCh lO lS Berichten A M It 3 10 45 11 15 1I M 12 1 U40 en 15 IJO Berichten Engeltch