Goudsche Courant, zaterdag 10 augustus 1940

fiiterdaglO Augustus 1940 COIBANT Directeur F TIETBS PostfUo 4B M Bur Harkt él Tel 274S NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN KETTINGHANDEL IN PIJNACKER ONTDEKT Tegen caféhouder eiï raadslid proces oerbaal opgemaakt Zeven d acht personen hij de zaak betrokk Aanzienlijke lioeveelheden levensmiddelen in beslag genomen Qe Wieringermeerpolder I TIEN JAAR OUD Qg 21 Augustus 1930 viel de polder droog Cb nuf Nu is de zeeboden welke een jqipenicdcte Tcm ongeveer 20 000 H A beplaat volledig in cultuur gebracht I ygi ime I l vertXaggevêr T IEN jaar Wieringermeer 1939 40 ia de titel van een boekvrerkje van een kleine K itéi dat in de Inleiding met Mf htlve verontschuWiging als een miit Excuraiegida Wieringer b iMtiteld wordt En dèt zou het guie lijn en blijven ter herdenking jjjijjlit dat het op 21 Augustus 10 De heer C L de Bruyn secretsris der Wieringermeerdirectie ut leleden is d t de Wieringmeerl H r droog viel ware het niet dat er Mg kranten in Nederland zijn die oog hebben voor dergelijke jubilea die tgeheele land eigenlijk in feestslMMiiiiig zouden moeten brengen Odi in normaler tijden zou dit ongetwijfeld bet geval zijn zou m t name i den polder zelf op 21 Augustus het ta en ander gebeuren dat op een zoo dsikwaardigen dag leen juist liiht i p De plannen om het droog vallen den eersterv Zuiderzeepolder feestelijk te gedenken zijn inmiddels al w r opgeborgen want daar is het op oogenblik wel allerminst de tijd zooals de secretaris van de iemeermeerdireclie de heer C L Swjrn het uitdrukt öi dus zal er op 21 Augustus a s i gebeuren zal deze dag net als leeks dagen welke di raan vooraf en voorbij glUden Géén feesteneden m dett pblder géén feest in Imd Uit dau ij tegelijkertüd de man Ne krant achter zijn schrijf wcggédolcün En de laatste aan de hand vaff Mi uitvoerig k met den heer De Snjjm en l de hand van het heAienSigs kske iets schrijvsn o èt den t lien arbeid weUre in den Wie rmeerpolder verricht is om dui m unders zeebodW om te zetten WuclifBaren grond Eenige b Iangriike data l orens dieper in te gaan op ver de detaiU moge hier uit de aff tien jaar eenige belangrijke volgen ivaard om zóó in de is Vaderlandsche Gescjiiedej nemen len einde de Neder is schooljeugd hiermede ver i te maken En dan wordt be1 met Het zal op Zl Auguttui a s 10 jaar geleden zijn dat de Wieringermeerpolder droog ciel en dat dus een mijlpaal bereikt is in de grootsche plannen tot a sluiting en gedeeltelijke droogmaking der voormalige Zuiderzee Ttüintigduizcnd h o zeebodem zvn in de afgeloopen 10 jaar in earloitotie genomen duizenden vinden er than hun bestaan Het is in oerband met het naderen van den gedenfctooardtgen 21sten Augustus dat wij één onzer redacteuren de beteefcenis van het in cultemr brengen an deii Wieringermeerpolder in een tweetal artikelen zullen laten toelichten 1929 29 Juli de Wieringenneerdijk gereed 1930 21 Align de Wieringermeer droog 1930 21 Oct de eerste rogge gezaaid 1930 1 Dec eerste poststation te Slootdorp geopend 1931 1 Nov het hulpschooltje teSlootdorp geopend 1932 1 Mei de eerste arts in Slootdorp gevestigd 1932 16 Aug eerste school van de stichting de Wieringermeerscholen met 4 leerkrachten en 128 leerlingen geopend 1932 3 Sept eerste erftiachUacte wordt g asseerd voor de uitgifte van een percPl bouwgrond 1934 Oct aanbesteding van den bouw der eerste 100 woningen te Wieringerwerf Dezelfde boerderijmet ontwikkeldetuinbeplanting in Juni 1939 1934 1 Nov eerste uitgittf van 95 boerderijen in den polder 1935 21 Aug vijfjarig bestaan feestelijk te Middenmeer gevierd 1936 26 Febr opening graanbeurste Middenmeer 1937 31 Mei de wet tot instelling van een openbaar lichaam voor de ingepolderde Wi ingermeer en nader aan të wijzen ingepolderde of te polderen gedeelten van t IJsselmeer bereikt t Staatsblad 1938 1 Jan het openbaar lichaam de Wieringermeer in werking gesteld 1939 Waterleiding en electriciteitsvoorzieningen in den loop van dit jaar gereedgekomen En PiT T treft de voorbereidingen voor de volledige telefoon voorzien ing 1940 25 Jan indiening bij deTweede Kamer van t wetsontwerp totinstelling van een gemeente Wieringermeer Een boenlerij onmiddellijk na het geree £itoi ien in het voorjaar 1939 1940 12 April de Tweede Kamer aanvaardt het wetsontwerp Ter attentie deze jaartallenlüst beoogt uitsluitend een kort overzicht van de voornaamste gebeurtenissen te geven Tal van ndere haast even belangrijke data zyn er niet op vermeld Zy die het bovenstaande echter in zich opnemen kunnen er zich vooïïhands op beroemen méér van I tderland s twaalfde provincie te reten dan het gros der I ederlandera Ter overdenking een uitspraak van den heer De Bruyn Met groote voortvarendheid is de Wieringenneer landbouwkundig en sociaal opgebouwd Daarmede is een polder geSchapen weUce er naar stfeeft aan het hoofd te komen van de Nedferlandsche Iandbouwgebi NJen zoowel wat de boeren betreft als den polder in het algemeen Zóó ifc de Wieringermeer een woon en werkgebouw by uitnemendheid geworden t Aantal ipwoners dat Ihans reeds ongeveer 5000 bedraagt zal gestadig toenamen Zooals altijd bij t scheppen van een nieuw woongebied is ook hier deze groei aanvankelijk zeer snel gegaan Thans is de tweede periode die van detenorraale ontwikkeling aan de beurt En hoe het in de toekomst worden zal Dat is op drit oogenblik moeilijk heel moeilijk te zeggen En dus wordt daaromtreijt liever het zwügen bewaard Ciifers l De situatie thSns Wel de jongste cijfers dateerend van 1 Mei 1940 geven aan dat er toen 334 boerderijen in de Wieringermeer Waren en wel 158 akkerbouwbedrijven 151 gemengde bedrijven en 2S weidebedrijven Samen beslaan deze een oppervlakte van ruim 12 000 h a Daarnaast is als los land een kleine 1000 h a uitgegeven waarvan ongeveer de helft aan tuinders van het randgebied is verhuurd Voor uitgifte blyft nog ruim 3500 h a beschikbaar welke over 68 akkerbouw 88 gemengde bedrijven en één weidebedrijf verdeeld zullen worden Het was de bedoeling om dit jaar den laatsfen nog l eschikbaren grond uit te geiAen De tijdsomstandigheden hebben echter roet in het eten gegooid vooral wat het aanschaffen van t benoodigd bouwmateriaal betreft I ar waar men niet verder kMi wordt d rond in eigen exploitatie gehouden Qit brengt natuurlijk mede dat de groiKlniet zoo intensief bewerkt werdt als wapneer de eigenaren van de 77 kleine bedrijven welke er zouden komen zelf de hand aan de ploeg zouden slaan Er zullen dan ook géén handelsgewassen op dezen grond i erbouwd worden Wel graan En dat is voor de voedselvroorziening een practische oplossing Besluiten wij dit eerste artikel gewijd aan den Wieringermeerpolder met dejmededeeling dat in het overzicht van den uitgegeven grond nietde boerderijen begrepen zijn welke inblijvendeStaatsexploitatie gehoudenworden Hiervoor is een oppervlaktevan ongeveer 1000 h a bestemd verdeeld in 371 boerderijen Voor dezelaatste zullen overeenkomstige pachtsommen betaald moeten worden als deaan particulieren verpachte bedryven Aan het hoofd van elke boerderij staateen Zoogenaamde zetboer terwijl deverantWordelirjkheid voor de uitvoering in handen gesteld is van de Wieringermeerdirectie welke door eeninspcteur bijgestaan wordt Waaromdeze vorm van exploitatie ingesteld is Bij wijze van proef Men wil graagweten of hiermede evfen gunstige financieele resultaten verkregen kimnenworden als ijy de exploitatie doorparticuliere ondernemers Maar tevenskrijgt men hierdoor een waardepietèrop het gebied van de agrarisch prpductip In het voorjaar van 193 wetden de eerste 7 bedryven in dez nvorm in exploitatie genomen Waarna 15 andere bedrijven in het najaat 1939 volgden Het is de bedoeWg Om mden herfst van dit jaar de 15 overigebedrijven in blijveiKfe Staatsejxploitatie te nemen i G n nle en rijkspolitie te Pijnacker hebben een einde weten te maken aan een itgebreiden kettinghandel in levensmiddelen Btj den caféhouder van S werden groote hoeveelheden levensmiddelen in beslag genomen w o 65 flesschen slaolie 3 groote balen koffie 150 kilo reuzel en vet groote partijen ryst en kisfen met gedroogde vruchten De eaféh mder had den geheelen zolHer vol enli ontdook de Hamster Opdrijvingsen Distributiewet De klanten werdöl schandelijk overvraagd en moesten woor een pond koffie 2 gulden voor een pond thee 5 gulden enz betalen Als verk opagei t fungeerde het gemeenteraadslid L dat werkloos is Bij dezen vroeden vader werd e i verkoopbgek gevonden waarin de tarieven en namen der klanten stonden vermeld De klantenkring bleek zeer uitgebreid te zyn eil sommige afnemers woonden zelfs in de buurt van Amsterdam en Haarlem Aan de hand van deze adressen haalden twee rechercheurs met een auto al deze goederen weer terug Proces verbaal is opgemaakt tegen den caféhouder S j het raadslid L en de verschillendft msteraars Groote voorraden in kelders In Pynacker verMmen wij omtrent de e aangelegenheid nog het volgende Eenige dagen geleden was de politie aldaar ter oore gekp net dat in het dorp levensmiddelen tegen abnormaal hooge prijzen en zonder bon werden verkocht Een onderzoek werd ingesteld en de politie slaagde erin een inwoner aan te houden die levensmiddelen had gehamsterd Uit het verhqor bleek dat di goederen waren geleverd door den caféhouder Van Sch en dat het raadslid L als tusschenpêl oon was opgetreden Met deze verklarinig was de politie waar zij wezen mgest In het groote en in Pijnacker welbekende hotelcafé restaurant van den heer Van Sch werd een uitgebreid onderzoek ingesteld Dat was niet gemakkelijk omdat het pand niet miner dan 13 kamers heeft en eenige kelders Indoen met ijs gekoelden bierkelder trof de politie een aantal kisten met een tcitalen Inhoud van 150 pond vet aan In den anderen kelder werd een nog grootere voorraad levensmiddelen aangetroffen en wel vier balen koffie met een gezamenlijk gewicht van 350 pond 40 literflesschen en een 20 literbus met sla olie 10 pond thee en tenslotte 200 pakken Castello en Luxzeep De voorraden werden in beslag genomen en per vrachtauto weggevoerd Tegen den heer Van Sch werd procesverbaal opgemaakt Wegens familieomstandigheden en het feit flat hij eigenaar van een drukke aak is werd de heer Van Sch niet in arrest gesteld Onderzoek bi raadslid Een onderzoek werd voorts ingesteld bij het gemeenteraadslid den heer L die reeds geruimen tijd werkloos was en als tusschenpersoon in dezen kettinghandel leen verdienste had gevonde By heri trof de politie een grootboek aan waarin de in en verkoopen nauwkeurig stonden aangeteekend Voor de politie was deze vondst uiteraard zeer waardevol L werd aangehouden doch na verhoor is hi voelen gesteld nadat pi tegen hem was opgemaakif iip Aan de hand varf het in ifjéSfeg genomen grootboek kon de politie de hand leggen op door bemiddeling van L aan particuliei n geleverde artikelen Bü een inwonen van Pijnacker kom zelts een hoe 1 veelheid van 40 pond koffie in beslag worden genomen Voorts werd beslag gelegd op ongeveer 200 pond riist die eveneens door Van Sch was geleverd Een ba met 100 po d rijst werd bU een inwoner van Den Haag aangetroffen H t aantal personen dat voor aoover thans bekend by deze zaak is toetrokken is zeyen of acbt Het onderzoek wordt nog voortgezet en vermoedelijk zullen in het begin van de volgende week nog wd enkele processen verbaal volgen Want ook de grossiers die bekend zijn zulr len vanzelfsprekend niet vrijuit gaan yttaonnaal hoofe prüsen Uit het onderzoek is komen vast te staan dat de heer Van Sch de levensmiddelen van verschillende grossiers heeft betitokken die natuurlijk hun voorraden indertijd niet geheel hebben opgegeven en ze nu tegen hoogere prijzen van de hand doen pe winst echter die door den heer Van Sch en zijn helper werd gemaakt zal ook niet gering geweest zijn omdat de prijzen die zij vroegen abnormaal hoog waren Zoo werd voor een pond thee ƒ 5 en voor een pond koffie ƒ 1 80 gevraagd hetgeen naar blijkt door de klanten maar al te graag betaald werd Dat het aanvoeren van de voorraden bij den heer Van Sch geen argwaan in Pijnacker heeft gewekt is begrijpelijk omdat hij zooals we reeds schreven een drukke zaak heeft en er veelvuldig vrachtwagens met goede ren voor de deur komen In het dorp word de zaak vanzelf sprekend druk besproken BALKAN Zuidoost Europa s positie EEN RAAD VAN DE SPILMOGENDHEDEN Het dagblad Suedost Echp houdt zkh in en artikel bezig met de actueele vraagstukken van ZuidOost Europa Hierin wordt o a g egd Het schynt aliof het Engelsche voorbeeld van verkeerde verklaring van de motieven van de Duitsche buitenlandsche politiek als een infectie met de Engelsche garanties in het bloed vin de door ee Engelsche garantie getroffen staten dringt Wapneer Duitschland en Italië verklaren dat zij niet de bedoeling koesterep de door hen vertegenWoordige principes over de nieuwe ordening van Europa in het Zuid Oost Europa eenvoudig door de kracht van hun ma t door te zetten doch van plan zijn de oplossing over te laten aan het verstand van de desbetreffenden dan moeten alle landen die dit aangaat zich er wel voor hoeden hierin een gebrek aan vastbeslotenheid of zelfs een bewijs van zwakte te zien Een dergelijke raad van de spilmogendheden j thans geen zaak Wïfarover gevoelstrategen ruzie kunnen maken of waarvan binnenlandSctie politieke strQders om de macht Willekeujcig gebruik van kunnen maken De uit het gevoel voortspruitende en tegen het verstand appelleerende hier en daaï optredende afweer actie is begrijpelijk en heeft dp de weegschaal der politieke gebeurtenissen geen aJ te groot gewicht De kwestie wordt echter gevaarlijker wannegr het hier geen impulsieve reacties van patriotische hartstochten betreft doch acties in dienst van buitenlandsche belangen die zoowel schadelijk zyn voor de eigen oijtwikjcel n als strijdig zijn met het tot rusi brengen van Zuid Oost Europa öy ï itajogendheden zijn het er over eens diU de taak die aan de staatslen An Zuid Oost Europa gesteld is i moeilijk is Gemakkelijk zou zijn tegemoet te komen aan de wenschen van een door Engeland gegarandeerde ► igaat die in zijn tegenwoordige struc Wgc ontstaan is uit de nationale ne Verlaag van Duitschland Moeilijker echter is door middel van het verstand en door een vrijwillige overeen stemming in het Zuid Oosten een duurzlunen vrede gegrondvest op een stabtele ordening te scheppen vriend en vijand in dit gebied door middel van rechtvaardigheid en billijkheid tot het op oss t van hun problemen te voeren en van alle de noodzakelijke tol voor een toekomst vrij van haat en wraakgeroeieia te verlangen JAPAN De Japansche Engelsche spanning DE MEENING IN DDIT8CliI AND De spanning tuaschen Japan en Engeland die door de recente arrestatie van aanzienlijke Japansche onderdanen in Engeland een in de geheele wereld aangeteekende verscher ping heeft ondergaan wordt uiteraard in Berlijn met belangstelling gevolgd als een belatigrüke politieke gebeurtenis Men stjiat echter met zichtbj re reserve tegenover de vraag wat de mogelijke politieke gebeurtenis gevolgen van dezen spanningstoestand zullen zijn want deze kwestie betreft eeft interne Engclsch Japansche aangelegenheid welker afhandeling naar Duitsche opvatting alleen zaak is van de betrokkenen en waarin men zich dan ook niét denkt te mengen door het bepalen van een standpunt Intusschen spreekt men in Berlyn zeer openlijk een oordeel uit over de feitelijke gebeurtenissen die de Japansche regeering aanleiding hebben gegeven tot optreden tegen de activiteit van Britsche agenten Men wijst van Duitsche zijde er op dat Duitschland de factoren van verdenking die zrch hebt en voorgedaan aan de Japansche regeering ten aanzien van het ongeoorloofd optreden van Britsche staatsburgers in Japan slechts kan bevestigen lop grond van eigen ervaringen Men herinnert aan vroegere officieele constateeringen betredende de illoyale houding van Brits jhe eonsulaatsautoriteiten en andere BritK he persoonlijkheden in Duitschland waardoor in verscheidene gevallen b9velen tot uit zetting noodig werden Ook de documentaire onthullingfen over den Britsclien spionnage en berichtendienst in Noorwegen worden met het oog op het gebeuren in Japan opnieu in herinnering geroepen Men heeft in Berlijn klaarblijkelijk geen reden om aan te nemen dat deze illegale activifeit van Britsche agenten juist in Japan niet zou zijn uitgeoefend en men Ls van de juistheid der Japansche constatêenngen en ook van de gerechtvaarigdheid van het optreden der Japansche regeering volkomen overtuigd De in Raogoon gearresteerden Domei meldt uit Rangoon dat een van de drie onlangs hier gearresteerde Japanneezen uit het land is gezet en zich reeds op weg naar Japan bevindt terwijl twee Japaneezen zich nog in arrest bevinden Een afzonderlijk ministerie van Koloniën GENERAAL TATEKAWA KOMT IN AANMERKING Op verlangen van den minister van Buitenlandsche Zaken Matsoeoka zou de ministerpresident prins Konoye besloten hebben de functie van minister van Koloniën welke tot dusverre berustte bij het departement van Buitenlandsche Zakeij volledig te bezetten Voor het ambt van minister van Koloniën zou in de eerste plaats de luiteHantgeneraal Tatekawa in aanmerkmlg komen beCgië Het spoorwesfverkeer h HERSTELLINGEN VORDEREN SNEI Het herstel van het Belgische spoorwegnet maakt snelle vorderingen Nadat de afdeelingen Duitsche pioniersonmiddellyk na het binnenrukken derDuitsche troepen met het werk aande hoodzakelijk door de Engelschenverwoeste spoorwegbruggen begonnen zijn en tot nu toe reeds een vierdagedeelde van de bruggen en spoor wegovergangen weer in orde hebbengebracht heeft de maatschappij derBelgische Spoorwegen zich belastmt het herstel van 150 bruggen voorSet verkeer In 110 gevallen is hetwerk hiertoe in samenwerking metd Duitsche afdeelingen reeds begonnen Dagelijks worden vier tot viJfbruggen weer bedrijfsklaar gemaaicDaarnaast ia een begin gemaakt methet herstel van de electrische signaalinrichting Verder worden de machine chineen raildepóts weer in orde gemaakt Het tijdens de oorlogsdagennaar Frankrijk versleepte rollendemateriaal wordt met behulp van deDuitsche autoriteiten naar Belgidteruggebracht Aangenomen kan worden dat binnenkqrt ongeveer 1069 K M van het Belgische spoorwegnetweer te berijden zal zijn Mei kortaluSschenpoozcn zullen de anderedeelen volgen z odat tegen middciiSeptember het geheele Belgischespoorwegnet weer bedrijtskla zalzijn