Goudsche Courant, zaterdag 10 augustus 1940

ASTA DE TIJ0iRIN DAMMEN De weddenschap Asta detijgerin De eerste helft van de groote drcus show was afgeloopen Twee meisjes in huiaren Uniform Uepcs met kleine trippelpasjes de manege rond De borden die zij op de borst en op den rug badden hangen verkondigden met goed zichtbare letters dat het pauze was De tolt itroemdc gedeeltelijk leeg want gedurende de peuze mocht fact publiek de verzamelmg wilde diemi in de kooien bezichtigen een gelegenheid waarvan velen gaarne gebruik maakten Ook ik ging naar buiten doch met om de menagerie In oogenaehouw te nemen Ik wilde de pauze gebruik i om kennis te maken met dao bdcenden dlcrentemmer Jean Ptwost van wien ik reeds vele interessante dingen had gehoord maar dien ik nooit tevoren persoonlijk had oninoeL Zooala ik wut was bq Nederlan dn van geboorte maar reeds In zijn prille jeugd met zijn ouders eveneens bekende circus artisten naar Amerika vertrokken waar hij later den veelzeggenden bijnaam De man zonder zenuwen had gekregen Ik vroeg aan één van de bedienden die buiten voor de tent stonden naar den dierentemmer De heer Prevost zal vermoedelijk nog inZijn wagen zijn zeide de bediende Wilt u evenmet mij meegaan Graag Ik strompelde aan de zijde van dfen man die In zijn met goud afgezette khaki uniform een zeer imposanten mdruk maakte over den doorweekten grond struikelde meermalen over trosten en kabels en stiet mijn hoofd m weerwil van de welgemeehde waarschuwingen van mijn begeleider enkele keeren zeer pijnlijk tegen de touwen die de groote circustent overeind bielden en die ik in de duisternis niet kon zien De wagen van den dierentemmer bevond zich geheel achteraan Hij Is thuis want er brandt licht merkte de bediende op tpen wu er behouden waren aangeland Ik zal u even aandienen Ik behoefde niet al te lang te wachten maar y werd weldra uitgenoodigd de smalle wankele trap die den woonwagen met den vasten grond verbond op te klimmen £ en oogenblik later tand ik in een soort kamer die weliswaar zeer klein was maar opvallend gezellig en met smaak was ingericht voor den beroemden man dien ik wilde spreken Neemt u plaats meneeri begroette mij de dierentemmer Ik heb net nog een kwartiertjetijd voor u over Wat la er van uw dienst En terwijl hij fai allerijl een plaatsje vrijmaakte waar ik kon zitten Het stoort u toch niet dat ik mij inmiddelsaankleed Zooals u misschien weet onmiddellijk na de pauze is mijn nummer aan de baurti tk hoor dat u uitstekend Nc rlandseh preekt leidde ik het gesprek in Qc ben geboren Rotterdanuner meneer antwoordde Prevost terwijl hij eax nauwsluitendeattila aanschoot en met rappe vingera dichtknoopte Ik heb mijn moedertaal altijd bijgehouden naast de zes zeven andere talen die ik opmijn zwerftochten heb geleerd Hij keek in den spiegel die tusschen twee ramen Ung borstelde zijn kortgeknlpte haar glad rukte zijn uniformjaa nog evm recht en bij was gereed Kif had nauwelijks twee minuten noodig gehad Ziexoo zeide hij en ging op een tabouretje tegenover mij ilttan Ik ita nu volkomen te uwerbeeehikklag Meneer Prevost hernam ik wilt u mij enkele bjj derbeden uiV uw leven verteUen Bijtonderbaden uit mijn leven herhaalde de diereBtemmwr glimlachend Een circus artist kent in zun leven geen bijzonderheden tenzij zijn geheele bestaan als iets bijzonders wordt beschouwd Maar dat is niet zoo Werken peteeren optreden reizen en wéér werken repeteeren Hier hebt u in groote trekken Jiet leven van een circua artlst Oe rcnnantiek Jk de burgerman in den drcus zoekt en wij doen er ona beat voor dat hij haar ook werkelijk bij ons vindt al ia het slechts voor een paar uurtjea trachten wij artisten juist in het burgerlijke leven te vinden later als wij te oud zijn om te tollman optreden ala Joocera krachten onze voor eea dier beloond plaats Innemen omdat wij voor nieti meer deugen Tenminste als ons met inmiddels een ongeluk is overkomen voegde hij na een korte aarzelmg er aan toe Maar dat is nu eenmaal ons risico Ook een zakenman heeft iljn riiico sl Prevost zweeg even Toen zeide hij met een Impulsief gebaar Neen aarde vriend laat ik maar iets van roijn dieren vertellen Dat doe ik liever want dat is veel interessanter voor u en belang rijker voor mij Ik heb verleden jaar nog met rpven Bengaalsche tijgers gewerkt Zooals u misschien in het programma hebt gelezen en straks zult zien treed ik op het oogenblik slechts met zei tijger op Twee tijgerbabies bevinden zich nog in de kooi Zij zijn natuurlijk nog niet zoo ver om ze in de manege te brengen Het zal nog enkele maanden duren denk ik voor 21 gereed zijn Ik repfeteer eiken dag twee uur met de twee tijgertjes Zij zijn de lievelingen van alle collega s en van het geheele personeel Maar ik ben bijzonder aan ben gehecht Waarom Dat zal ik u vertellen Het IS nu ongeveer negen maanden geleden Wij waren op tournee door Zuld Ameffta WiJ hadden reeds twee voorstellingen te Rio de Janeiro gegeven Den derden avond was mijn nummer met de zeven Bengaalsche tijgers waaronder zich toen nog de tijgerin Asta t evond aan de beurt Het traliewerk dat de manege van de toeschouwersruimte scheidde was reeds ogj gesteld Ik hielp zelf nog een handje mee 6m er zeker van te zijn dat alles veilig as Toen hoorden wij eensklaps een schreeuw die door merg en been ging Intuïtief wist ik dat het geluld uit de kooien kwam waar myn tijgers waren opgesloten Ik begreep ook wat er aan de hand was maar toch was ik zooals trouwens allen hevig geschrokken Het publiek werd onrustig Maestro Belllnl onze orkestdirigent een ervaren circusvakman die zich door niets uit het veld laat slaan gaf onmiddellijk een teeken en de muziek zette zoo luid mogelijk m om het publiek af te leiden JQf atf nauuv ijis tidee minuten noodig om Mich aan te kU dê In de tent heerschte niettemin een merkwaar dig gespannen sfeer Het was alsof de menschen voelden dat zich buiten in één van de kooien een drama afspeelde Ik holde door de smalle gang die de piste itiet de kooien verbond Ontroerd ktek Ik door de tralies naar bet dier dat roarloof In het stroo lag Ik bad Asta van den eersten dag af toen zij blind en onbeholpen in bet zaagsel van de kooi rondrolde opgevoed en met de grootste toewijding grootgebracht Dikwijls had ik bi haar in de kooi den nacht doorgebracht om haar op die wijze beter aan mij te gewennen Ik liad haar zooveel mogelijk verwend en verzorgd en mijn moeite was met onbeloond gebleven Asta was het best gedresseerde roofdier dat denkbaar was Aan haar heb ik het vooul te danken dat ik als een goede dlerentcmmer in de wereld bekend ben De tijgerin voerde met het grootste gemak de moeilijkste toeren uit Als een vriend was zij aan mij gehecht Dat is bij t iger een zeldzaany verschijnsel In kritieke situaties kon ik volkomen op haar bouwen Nog liever stortte Asta zich op haar eigen soortgenooten dan toe te laten dat een van de andere beesten mij aanviel of zelfs te na kwam Nu lag Asta steunend en snuivend in de kool Ik trachtte haar te kalmeeren door haar toe te spreken met de liefkoozende woorden die ik ook hij de repetities gebruikte Een oogenblik bleef ik nog staan toen kreeg mijn plichtsbesef de overhand Na een laatst bemoedigend woord ging ik in de manege om mijn nummer met de overige zes tijgers af te werken Ik behoef u niet te zeggen dat ik ditmaal al mijn krachten al mijn zelfbeheersehing noodig had om uiterlijk kalm te blijven en de beesten niet te irriteeren ZV waren toch al onrustiger dan gewoonlijk 7ij mijten Asta die hun altijd leiding gaf Toen mijn nummer bijna was afgeloopen kwam een van de stalknechten achter het traliewerk naar mij toegeloopen Zijn gezicht glansde van blijdschap Hij stak twee vlngera omhoog en ik begreep Opgelucht haalde ik adem Mug dreef ik de tijgers naar hun kooien terug Het publiek klapte in de handen maar daarvan trok ik mu dit keer niets aan Enkele minuten later stond ik bij de twee tijgérbabies die met gesloten oogen blind nog naast Asta m het stroo lagen Het was inmiddels laat geworden Het was middernacht Nog mocht memand de twee baby aanraken laat s ian weghalen Men moest het moederdier elkejjiwinding besparen De directeur wilde twaC lknecbts gelasten de nachtwake bij Asta te houden maar daarvan wilde ik mets weten Laat maar zeide ik ik blijf dezen nachtbij haar in de kool De dierenarts opperde ernstige bezwaren Doe dat maar liever niet Het la heel goed mogelijk dat het beest u in zijn doodsstrijd niet herkent en zich op u stort Ik schrok Doodsstrijd Za Asta bet niet meer Ik vrees yan nletl Dan blijf ik zeker bij haar waktn Hét is te gevaarlijkl Ik ken Asta beter dan ui Toen kwam de directeur tusscbenbeiden en leide tegen den dokter Laat hem maar gerust zijn fifttt laan Hl weet heel goed wat hij doet nf haalde een paar bundels stroo en kroop inde kooi naast die waarin Asta met de tweejonge tijgertjes lag Op anderen gingen been Ik zag dat één van de stalknechten de klep die de twee ruimten scheidde voorzichtig vanbuiten bet zakken Toen allen i eg waren en deheele circus in diepe rust lag stond ik op entrok de klep zachtjes weer open In het vagescbeme iicbt dat van buiten in de kooi viel kon Ik duidelijk zien boe Asta langzaam haar hoofd ophief en door haar oogspleten naar mij keek Elk geruisch vermijdend keerde ik naar m13 plaats terug Ik wilde tot eiken prijs Wakkerbllijven hoe moe en uitgeput ik ook was Ikmocht geen oogenblik mijn oogen dichtdoen omop alles voorbereid te zijn Oen draad van dealarmbel had ik voor geval van nood naait mijonder het stroo verstopt Langer dan twee urenncht ik met de grootste krachtsinspanning tegen aen slaap en tegen de bijna tropische hitte in dekooi Ingespannen luisterde ik naar de zware hijgende ademhaling die uit de kooi naast mijklonk Wanneer ik ia slaap ben gevallen weet ik niet maar eensklaps schrolc ik wakker door een schor gerochel dat ik dicht aan mijn ooren vemaht Een ijskoude rilling liep door mijn lichaam toen ik in twee groote groen fonkelende oogen keek In het volgende oogenblik zou het beslist zijn of Asta mij herkende dan wel dat zij mij aanviel Vervolg op pagina 7X Qubkampiocnichip van Nederland Te Zwolle werd op 4 dezer de ontmoeting 3et Noorden Oroningen Constant Rotterdam gespeeld onder leiding van den oudConstantanaar Jac de Bruin éen der pioniers der Nederlandsche dambewcging De Rotterdammers wonnen met 13 7 en hieronder volgen eentge partijfragmenten Een zeer fraaie positiecombinatie volvoerde de Constantspeler aan bord 5 in den volgenden stand waarin wit s 33ste zet 80 39 Was g peeld Zwart J v d Doe Constant 12 sch op 6 9 13 18 17 19 20 23 24 Wit M Koolman Het Noorden IZ Ich op 16 3S 27 28 32 33 35 38 42 43 4S 48 Zwart speelde 8 12 waarop volgde 34 25 14 9 20 en wit liet Zich zooaU zwart had ge hoopt verleiden tot 35 37 22 waarop gedwongen 6 11 volgde Hoewel zwart s korte vleugel nu opgesloten taat beschikt hij over dreiging 3 1 24 30 1 30 enz met schijfwinst Wit moet dus de velden 37 en 39 fluiten zoodat diens beide eerstvolgende zetten gedwongen zijn t 42 17 I ai 17 43 39 20 281 Thans ts wit die den zwarten vleugel wilde verlammen zelf in zijn zettenkeus beperkt Op l 34 volgt 24 29 en op 37 Jl komt 24 10 zoodat wit moet kiezen tusschen 48 40 en 48 42 of 48 4 38 48 40 23 29 Dreigt nu met 19 23 en 28 45 maar 39 34 mag niet wegens 19 23 28 30 17 39 en anverschiliig faoe wit slaat komt zwart op ruit 45 en wint Wit moet dan ook weer verplicht afruilen en wel roet 3 c 40 34 39 40 40 35 44 15 2011 ea forceert de winst 1 Er volgde 41 48 42 19 23 42 2 1 tO 88 43 43 i 4 17 80 waarna wit opgaf Had hij in den diagramstand gespeeld 41 48 3 dan was gekomen 19 23 28 30 28 34 39 30 17 50 met winst Voorts was 41 44 40 niet speelbaar wegens 19 23 en 38 45 evenwin 39 34 wegens 19 33 en 17 80 noch 33 27 wegens 19 23 en 38 41 en tenslotte niet 37 31 wegens 19 23 en 17 2 Dit is een zeer fraaie potitiecombinatle welke den zwartspeler eer aandoet Stand bij den 37sten zet van zwart Zwart 11 sch op T 8 11 13 18 17 IB S3 28 wit 11 sch op 16 23 28 33 33 35 7 39 48 48 Hier zou 48 43 verliezend zijn wegens 23 29 belet 37 31 en 49 40 met 19 23 op 89 34 met 48 34 volgt 24 30 19 48 en op 39 34 met 38 44 komt 19 23 en 17 48 Kest derhalve gedwongen 32 27 29 34 39 30 28 34 37 S2a 12 18 43 Ï9 84 43 38 49 19 23 28 30 17 37 met gewonnen spel a op 38 32 of 37 il volgt 34 40 48 34 19 23 38 80 17 48 met winst In September 1833 hielden Russische en Pruisische leiders manoeuvres bij het plaatsje Kalisch in Polen Op zekeren dag ontstond er kwestie aan tafel De koning van Pruisen en de tsaar van Rusland bespraken de prestaties van hun cavalerie Uw kozakken kunnen uitstekend raken zei Frederik Willem tot den tsaar maar ik geloof dat onze ruiters nog een beetje vlugger zijn Tsaar Nieolaas stelde roeteen een weddenschap voor een Russisch en een Pruisisch regiment zouden naast elkaar een afstand van 2000 schreden afleggen dan richten en vuren Wie het eerst vuurde nas winnaar De prijs zou bestaan uit een heel regiment De volgende dag werd voor de weddenschap vastgesteld Een kozakkenregiment en een Pruisisch regiment reden op bevel weg de nt ging dwars over geploegde akkers Drie honderd pas vóór het einddoel haalden de Pruisen de kozakken in en toen de Russen richtteti badden de Pruisen al een keer gevuurd s Avonds sprak de Russische generaal zijn lof over de prestatie van de Pruisen uit Plotseling trad eén der Pruisen naar voren en zer Generaal hoe kon u zoo n weddenschapvoorstellen Wij Wisten direct dat de kozakken zouden verliezen Nu zei de generaal als iedere Pruisische soldaat er zoo over denkt moet het wel een bijzonder goede troep zijn Alsjeblieft en hijreikte den Pruis vijf dukaten Intusschen kreeg de soldaat ook van den anderen kant zijn loon namelijk drie dagen armrest orodat hl zonder toestemmmg had gesproken Tsaar Nieolaas betaalde den prijs onmiddellijk een Russisch regiment van 68 paarden Het ging naar Berlijn en nam nog lang aan parades deeL In bovenstaanden cljferstand van 11 om 11 stukken was dus 48 2 de eenige zet geweest om niet direct te verliezen Zwart voert den problematiichen slag uit door 19 23 28 iO 25 43 33 24 gedwongen 17 28 38 49 gedwongen 13 18 32 23 18 30 lost nu de stelling op hoewel zwart ook op andere manieren voordeel kan behouden Aan bord 3 was de stand na zwart s 38sten zet 4 9 aU volgt Zwart W K de Boer Het Noorden 10 sgh op 2 8 e 9 15 18 18 21 23 Wit mr D H Mollenkamp Constant 10 sch op 24 31 33 38 38 39 43 48 bespeeld werd 36 31 37 33 Wj 37 36 37 31 32 18 38 27 8 11 18 43 38 11 17 40 38 33 17 33 41 34 30 33 1 31 43 32 37 31 22 43 34 20 15 24 44 30 17 B 13 49 33 29 18 22 48 17 28 19 18 47 35 SO 16 21 48 30 24 21 26 49 24 19 26 31 5Ó 48 42 5 10 5l 29 23 U 29 52 38 22 en zwart geeft op Hij IS op tempo verloren b 10 19 19 14 3 8 22 18 V Jammer genoeg werden aan enkele borden de partijen door blunder ontsierd i Aan het negende bord speelde R Freese Het Noorden met zwart tegen W Roozenburg Constant met wit en in den stand Zwart 17 sch op 3 6 8 10 16 18 80 32 24 28 wit 17 sch op 3 39 38 15 87 45 47 48 ging het als volgt 22 27 32 21 16 37 29 23 wint een stuk Aan bord 6 werd de partij eveneens op leelijke manier beslist Zwart W H Kuyper Het Noorden 19 ch op 3 4 6 14 16 19 21 24 Wit Ph J Ham Constant 15 sch op 38 31 3S 39 39 41 49 47 Gespeeld werd 28 23 19 28 32 23 18 19 38 32 19 28 32 23 10 157 23 18 12 23 33 29 24 33 89 10 9 14 en zwart verloor meL Vervolg van pagua 2 Ik was gehoon met wilde dieren om te aan en looit geen Mconde zelfs mijn kalmte te verhezen Dus bleef ik roerloos liggen hoewel mijn hart hevig bonsde Mijn zenuwen waren tot bet uiterste gespannen Wat zou er gebeuren Wat zou Asta doen Dr Stenzer kon gelijk hebben Asta zou misschien razend worden als haar einde naderde Ik voelde hoe haar heete adem over mUn gezicht streek rïiaar ik verroerde mlJ niet Ik durfde Asta niet eens de haar bekende vleiende woorden toefluiateren De volgende seconden schenen eeuwenlang te duren Toen verwijderde Asta zich Ik wilde diep adem halen maar kon niet Ik voelde dat iets op mijn borst lag let tacbts en warmt dat leefde Voorzichtig itak ik mijn hand uit en greep er naar het was één van de tijgerbaby s Onwillekeurig wilde ik het kleuje dier streelen maar Ik trok mijn hand vlug weer terug en verborg haar onder het stroo omdat Asta wéér naar mij toekwam In haar bek droeg zij de tweede baby en liet baar voorzichtig op mqn t orst naast de eerste neerglijden Toen keerde Asta hijgend en kennelijk doodeluk afgemat terug naar haar plaats in de aangrenzende kooi Ik hief mijn hoofd op en luisterde Asta s ademhaling werd voortdurend zwakker m cachtar tot ik plotseling niets meer hoorde Toen eindelijk tegen vier uur s morgens het eerste daglicht in de kooi viel kon ik dsior de open slep zien hoe Asta langultgcstrekt met glazige oogen op het stroo lag Zij was dood Mijn handen l eefden toen ik de twee tijgerbaby s tegen mij afcndnikte Zij toch waren het laatste zichtbare t ewljs van het ongewone vertrouwen dat Asta in tntj had gestald Wat kostte het huis De heer Jansen icoebt een huia londer dat hl zijn Vrouw geraadpleegd had en doe zei hem onmiddellijk toen dj het zag d t het veel en veel te klein was Daarom besloot hl het buu weer te verkoopen voor 28 pCt meer dan bi er voor had betaald Toax er echter geen UcSiebban vew kwamen verminderde hl dien pri met 39 pCt Pletersen die hoorde dat Jansen liJn hultwilde verkoopen vroeg wat het moest IcMten En nu vermeerderde Jansen den prijs weer met 39 pCt Daarop lai Pieteraan dat l bet huia wal wilde koopen al de koopsom Aat 89 pCt werd verlaagd Jansen nam dit aanbod aan r Pietersen kreeg het huis voor 480 gulQm Hoeveel verdiende ot verloor Jinaeq op dit bedrag OPLOSSING van dé Reken Puzzie voorkomand ia Duicend en Eén vas Zaterdag S Augustus IX A m nul I ma B s delta t dtia C m ring rl a ns D = stek k K E = dak k fg esdac r = vorit k f e m voor = bijl 1 a hQ H = ris r B la s markt a 4 m mokt i s min i f a m manK n wee + m wewL=daa a l t as dat Ms dek k m d N s xagan g f d m daffea O z graaa r si P m kar B + m Q m taan X B Na da langste dag voortV H BMrt bmi r datd 2 1