Goudsche Courant, zaterdag 10 augustus 1940

EERSTE BLAD ZATERDAG 10 AUGUSTUS Heeft U reedi onie Koffiemnrogoal è 6S cent per flea en ThcesiirrogcKil 6 M cent per oni geprobeerd FroBBB Taa yilat Kleiweg 43 45 Telefoon 22 7 la W ro 4a In ha kaan au oaia hakaaeo ïoelMPtsl SfUMcdcöok Verkriigkaar i aHé oaiapuraa 3 60 7 20 18 36 72 Healdagantaoliay LaMaiea C LAFEaCR Oauda leM SaaS SlMfaiaea W iÉ aira C B81T Uw vertrouwdadraa op ïoiarll gekla d Q 267 t w 12 Aug begint de 42at0 HACO TREKKINQ MORIQINEELE HACO S OOK WEDEaOM VERKRUaiAAR R mmlng ton clrc O0SCh pappar i t géén mesjes gdén kwast n géén zeep gratis op proef a 2674 22 Pendules Keukenklokken Wekkers nieuwe aartearinfl kl A A DE MOL 6ouw 147 t o He Turfmarkt B3ERDERU TE KOOP groot ruim 14 H A nabij Gouda voor belegging goed verhuurd Te bevr bij P v d Linde Kleiweg 112 jouda ü 21 87 12 KOMT fMEN IEMAND OP STRAAT TEGEN dan kan men zich afvragen of hij of zij gewoonis te rocken misschien of hij of zij wel eens naareen bioscoop gaat misschien of liij of zij naareen radio pleegt te luisteren misschien maarmen behoeft zich niet af te vragen of hij of zij eenkrant leestl Dat doet hij dat doet zij zeker heelzeker en iederen dagl Vandaar dat couranten reclame logischerwijs de kern is van iedere goede reclame campagne Vraagt inlichtingen voort eeIden etc van courantenreclame bij de erkende advertentiebureaux of het Cebuco Oam 2a Amsterdam jorsetten Corselets uste Houders VAN YPEREN S CORSETSPECIAALZAAK TELEFOON 2537 MARKT 18 TELEFOOil 2537 Het meest gesorteerd DVERTENTIES telefonisch opgegeven worden uitsluitend aangenomen voor risico van den opdrachtgever Ivorol Tandpasta 0 25 40 en óO et BALTA DEjOr4G OOSTHAVEN 29 TEL 33Ó4 BAUD SCHEERMESJES STADHUIS GOUOAI 45 cent per pakje L 3 j 2675 50 i Ü ADVERTENTIItN Ecfug en nli eene kaanfsgevinf Heden overleed eheel onverwacht zacht en kalm tot onze diepe droeflieid in liet van Itcrson Ziekenhuis mijn innig geliefde Man en onze beste Broeder Schoonzoon Zwager en Oom de Heer aERRIT VAN SPENGEN in den ouderdom van M jaar Mede namens de familie O M VAN SPENGEN Versloot Gouda 9 Augustus 1940 Zoutmanstraat 39 De begrafenis zal plaats hebben Dinsdag 13 Augustus a s op e Algemeene Begraafpla s Vertrek va het woonhuis Zoutmanstraat 39 te 1 uur U 2684 32 TtmJartt Bicknese Crabethstraat 4 Afweslg tot 26 Aug Q 2667 8 E ENBZPKXKn VOORRAAD een pracht sortcering ballanlandsche lUworen en cognac vindt U bij ons in voorraad nog lagen d o la pri zan J maar t loopt op een ejndi Vrsagt V eens even een pr scourant aan of belt U even op TelalooB 30SO e wijnkelder Met hui $ van vertrouwen voor Uw wijnen en gaditfilleerd Markt 15 Gouda ü 2676 35 Haast Dan een taxi van Bik Hooimeijer Talotoen tOOI Spoeratraat 11 13 ü 2666 20 Wi h lpt iamand an f 300 net mnd afl met 5 Brieven no O 2688 bureau van dit blad 5 WOONHUIS TE HUUR Nobelstraat 57 vooi z van gas en electr Bevr Raam 228 O 2686 5 Nol J VAN KRANENoAJRG te Goud zal op Maaa f 19 Augustna 1949 des ar at avonds 7 4 uur in Hotel de oalm a d Markt aldaar publiek verkoopen de volgende alle te Gouda gelegen WoorthiMzen Bleekensincel 79 Ontruimd te aanvaarden Lage Gouwe 144 Ontruimd te aanv Hieronymus van Alphenstr 11 Verhuurd voor ƒ 6 p w De kleinbeeld camera der toekomst Ook voor opnamen in kleuren Pr a i 27 Ruime vóorraad Derde Kade 82 Verhuurd voor ƒ 4 75 p w Hssellaan Cl Verhuurd voor ƒ 5 50 p w Graaf van Bloisstraat 19 Verhuurd voor ƒ 5 p w Cornells Ketelstraat 93 Verhuurd voor ƒ 4 p w Molenwerf 6 Verhuurd voor ƒ 4 75 p w Turtslngel 11 Ontruimd te aanv Zie etalage Betaaldag 18 September a s Bezichtiging de laatste 3 werkdagen voor en op verkoopdag van 10 tot 12 en 2 tot 4 uur Breeder bij notities gratis b d notaris verkrijgbaar Th J Nobel Tuinalraat 73 Oaifda Tal S014 BETAALT DE HOOGSTE WAARDE G 2824 32 Lompen Metalen Oud Papier enz U2681 150 o 2677 15 oto studio Vereeniging voor Facultatieve Lijkverbranding Prof R CASIMK Minimum contrib 1 50 p j tevtns voor echtgen en mlnderj k larief voor leden Crematie dragers en orgelspel in totaal f 82 50 voor niet leden f 165 inlichtingenbladen en inl omtrent het ver zekeringsfonds kosteloos verkrijgbaar bi de afdeelin ssecretaresse kosteloos verkrijgbaar ibij den afdeelingssecretaris v Swietefislra it 16 G2678 12 spreekt te Gouda Donderdag 15 Augustus a s wordt in de bovenzaal van cafd HHet Schaalcbord een bijeenkomst gehouden uitgaande van liet Inatituut voor Middenitands ontwikkeling en georganiseerd door de Afdeeling Uoudaf g o 2094 28 Spreker Prof JR CASIMIR Bijz Hooglecraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden en Voorzitter van het Instituut Den Haag Als gij gaat varen op de plas of in een hoerensloot Adéko Wafels zijn waarmee De beteekenia van Middenstandéontwikkeling ADÉKO Ook het Bureau van het I M O zal vertegejiwoordigd zijn vüur het geven van eventueel gewenschte technische inlichtingen Aanvang 8 unr namiddag Da a Targnderiag ia voor iaderaen loagankal k gij Uw genot vergroot 4 voor 10 cent O 2665 50 Vraagt ze Uw winkelier Overal verkrijgbaar Zonder punten U G 2663 30 AFBRAAK KASSEN TE KOOP 500 st Betonnen goot lang 2 M breed 0 50 1000 st Betonnen palen lang 2 M bg 10 x 7 3000 st Betonnen opleggers 1 60 lang by 6 X 4 5000 Metselsteenen 2000 Betonnen steenen 50 x 17 X 17 c M A Groote party betonnen platen diverse maten zeer geschikt voor Jl het bevloeren van open plaatsen paden enz 000 K G Betonuzer 8 m M 2 70 larg 1800 K G Betonyzer 5 m M 1 60 lang 8400 stukken bandyzer 20 x 2 m M 1 60 en 2 M lang 100 M Gasbuis 2 a 3 M lang 40 st deuren en 200 raampjes 65 x 50 40 zinken afvoerbuizen 1 95 M lang Groote partij puin Te bevracen op het terrein aan de Graaf Floeisweg ZSa Ü2685 40 o 2680 50 c ARMBANDEN COLLIERS BROCHES OORKNOPPEN RINGEN enz youterieen ADRI VAN MAAREN Wijdstraat 13 RUBRIEK DE KWARTJE lk n Zatm 4laa plaatsen wij in de KwaH S rubrl k Itleine advertenties tegen een larief van 1 3 smalle tekstregels ƒ 0 25 elke regel meer 10 cent bij VOOruitb talina Voor advertenties onder nummer aan het Bureau 10 cent verhoogiog Bewijsnummer 5 ceat extra Bri v n kunnen ALLEEN worden afgehaald eiken i ao van 9 6 Zaterdags van 9 1 uur Droogbloeiers 10 cent Fa o L Opleidinx Baekhoaddiplama s A J VERMAAS Burgvlietkade 17 Gouda iiziikstM Il lm Westhaven 39 Beekblnderll D ▼ LEEUWEN Turfsingel 33 Het betere adres voor inbinden van alle soorten boeken jaargangen en muziek Slltpetti TOOT aeliaren ca alle gereadaehap Ctouwe 143 Telefoon 2930 t kaay een htA daaaesfietB ƒ as Weinig gebruikt Brieven no 3295 bur van dit blad Ss kaar aan aSIt Slaapkamer oagem Kattensingel Brieven Bo 339 bur van dit blad et mehje 17 Jaar b z a per 1 Sept als Kllkdervenorgstcr in tein of anderszins in t ezit van axioma s Huishoudkundige KindarysnoivlBg Opvoedkunde Brieven MMer no 3 7 bumu ▼ M dit Mud ROOMBOTER w vanaf ƒ 0 88 per pond DE BRUIN Zeugestraat 54 Goed tehuis gezocht voor JONG POESJE KRUGERLAAN 65 Biedt lich aan geroutineerd CHAUFFEUR voor treiier bus of vrachtauto In staat alle voorkomende reparaties te verrichten v d Palmstr 126 Gouda JONGENSFIETS V 9 jaar 2 wielen 26 x 1 V4 met banden Pretoriaplem 2 Net meisje zoekt dito VRIENDIN leeft 25 28 j P G Br lett V R aan oekhandel J Verschoor Dubbelebuurt 3 Te koop eca a gJL miCBwe goltaar merk Sylvestra Verl Voorkade 36 Boskoop Te koop jong wit Keesje NIEUWEHAVBN 44 WU betalen de hoogste waarde voor Uw OUD GOUD S B v d BERG Groenendaal 16 Gouda BESCHIKBAAR ƒ voor te Hypotheek op landerijei of Ie klas huizen Brieven onder no 3298 bur van dit blad B IJI een net MEISJE voor d en n P G v g g v Br no 3299 bur v d blad Bj a Chautfenr Montenr in t ezit v Militair Rijbewijs en RUb A Ook gen bijk werkz te verrichten Leeft 30 jaar Br no 3300 bur van dit blad PHILIPS RADIO Ontvangen eenige prima overjarige toestellen vanaf 1 45 m Vi jaar gar i PIELANEN Weth Venteweg H 86 Goede reparatie is niet duur laat repareereo bU DR BOKSER Vlamingitraat TH Telef 38W TE KOOP g sp Radio m nieuwe accu en Mcisjesrgwiel m t n Turfsingel 37 Te koop BUITENMODEL UfflFORM Weth Venteweg H 162 TE KRAPPE SCBOENfilN maken we breeder en grooter JOH MUURLING Doelenstraat Aangeb 2 in goeden staat zijnde VIOLEN tegen bilIUken prij Kleiweg 82 TANDEM TE KOOP H v HERTUM Vossenburchkade No 33 Gevraagd nette DIENSIBODB WOLBAAI koogitraat uur TRIPLEX voor verduistering van ramen en deuren J Postmus Raam 142 Tel 3720 Verdulstering s papier zeer sterk 1 en 2 meter breed A W KOK Zeugestraat 92 TUINDERSKNECHT gevraagd bü ARIE KRAAN Voorwillens 127 Prima vet en chroomvetleer WERKSCHOENEN Van Maaren s Schoenhandel Vijverstraat 10 De Loodgieter voor VASTE WASTAFELS Walestraat 12 Tel 2826 Te huur a rbeiderewoning Kruldeniersstraat 20 ƒ 3 per week te bevragen Raam 161 Te koop gevraagd zoo goed als nfeuw damesrUwiel merkfiets 5 tuintegels aangeboden 50 x 50 60 et Br no 3353 bur v d blad Gevraagd voor direct eenvoudige flinke juttronw Jiefst middelbaren leeftijd voor verzorging kleine huishouding Brieven no 3321 bur v d blad Gevraagd heldere waschvraaw voor wasch drie personen Brieven no 3322 bur v d blad B z a NET MEISJE voor dag of dag en nacht v g g v Brieven no 3333 bur v d blad Dames Isr vraagt Zit en of Slaapkamer mj a f Brieven no 3334 bur v d blad MUURTEOEL8 en aUevaaie VLOERTEGELS te koop gevraagd Brieven no 3335 bur v d blad NIEUW ESOTKIUES KERKGENOOTSCHAP Alle iivUchtingen Dinsdagavond van 8 10 uur Hotel het Blauwe Kruis kiBmer4 Weder ontvangoi PIRA8STRO Saarea JAGER WESTHAVEN 20 Te huur in t centr der stad e geheel gemeubileerde 2de Etage van alle gemakken voorzu i Brieven MARKT 58 Gouda Auto onderstel op luchlbar deti aangeboden bu J HULLEMAN Kleiweg 20 Gouda NET KOSTHUIS aangeboden jongeman vrije slaapkamer Adres Dr Leydtstraat 22 NETTE COLPORTEURS tri s gevraagd voor het meest vW kochte boekje van dezen tgo De Keuken in Oorlogstijd Prgs 15 cent InL Sigarenmag DE KROOIT Kleiweg 18 Gouda SIROOPWAFELEN haalt U h lekkerst by VOSKUIL Steinkade ïl 3 en 5 cent per stuk Te koop NOODWINKEL voor plash of directiek 3e K Bevragen Joubertslraal 21 RADIOTOESTEL te koop Pracht ge Bur vUetkade 10 Gevraagd een net en flink dagmelaie boven de 18 jasr no 3301 bur van dit blad