Goudsche Courant, maandag 12 augustus 1940

GOUDSCHE COUBAHT l ndag 12 Augustus 1940 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Ho 20397 Directeur P TIETER Postgiro 48400 Bur Markt 31 Tel 17 i LUCHTSLAG BOVEN HET KANAALGEBIED Vernielingen in de Engelsche oorlogshaven Portland Succesrijke aanval op convooi nabij Margate Zeven versperringshallonsvernield Resultaat van gisteren 89 Britsche vliegtuigeri neergeschoten De Engelsche oörlt haven Portland is gisteren door eenheden Duitsche gevechtsvliegtuigen aangevallen Tijdens deze aanvallen kwam het op verschillende plaatsen boven het Kanaal tot hevige luchtgevechten welke zich tot een Inchtslag ontwikkelden die zich over het geheele Kanaalgebied tot en met Dover uitstrekte Voorts is een succesrijke awni gedaan op een Britsch convooi 20 k m ten Noordwesten vaiuMargate In totaal zijn gisteren nap het D N B Weidt 89 Britsche vliegtuigen neergeschoten waar het verliK tw ITt eigen vliegtuigen tegenover fUnister Funk In Duitschland ym geen voedselschaarschte meer ontstaan Het nationaal Socialisme niet vif andig tegenover den wereldhandel Dé Dtütsdie autarkie heeft niets met een olitiek van isolatie te maken De Duiticba Ruksminister van £ coIMiuiclie Zaken dr Funk heeft gjs fgtH met een rede de 28gte Duitsche Ooitmesse jfeopend In zun rede waarin h de groeiende g lKhe economische kracht stelde ligenover het toenemend verval van kitchten van het Britsche wereldrijk téit de nunister dat deze Ostmesse gor de eerste maal geen aanklacht ismen Versailles doch een trotsclie tentojnstellmg van gepresteerden vreedanen herbouw De ruksnunister zeide mder o a WITSCHLANDS VOORSPKONG MINISTER FUNK bijdragen dat Engeland dezen oorlog erliest Dat het Duitsohe volk een onwnkbaap vaörouWen in jn leiding heeft bewijst het toenemen an de deposito s bij de spaarbanken die einde Jun 1940 tot 24 milliard rijksmark waren ge stegen Na het verlagen der rente werd voor meer dan S i milliard rijksmark alleen aan 4 rijksschatkistbiljetten ondergebracht De voorsprong dien het Duitsche volk in zevtn jaren van noesten irbeid heeft behaald kan door Engeland met meer worden afgeno oien Duitschland verkeert gezien uit voedings ecohomisch standpunt in een absoluut gewaarborgde po ntie Het heeft den Engelschen blokkadering zoo grondig vernield dat er geen voedselscliaarschte meer kan ontstaan Geheel anders b het met den toestand van Enge land gesteld dat viervyfde van zijn behoefte aan levensmiddelen vanuit het buitenland betrekt en slechts en vufde lelf produceert terwul in Duitschland de verhouding juist omgekeerd IS Ingeland raakt zeU m het blokkademt verward waarm het Duitschland ilde vangen Op industrieel gebied tn de roUen omgekeerd De Europee he stalen weten thans wie haar utuurluke handelspaitner is Duitschlaris economisch potentieel is zoo pool dat het met alleen zyn eigen owlogsbelioefte door eigen productie Mit doch ook nog voldoende productiecapaciteit be it voor de uitvoer isduslrie Door de verstoring van het overzeesche verkeer en den oorlog in W slEuropa is het zwaartepunt van itel Europeeschen goederenruil naar it handelswegen van het Oosten en Zuidoosten verlegd Het Oost Europeethe economische leven heeft door het Wer opleven van het Duitsch RussiKhe goederenverkeer een nieuwe terke impuls verkregen De verzorging9 h t bevorderen van het goederenwrkeer tusschen de staten onderling H hel parooi van de Ostmesse Bese 4 onstratie van den vreedzamer derenuuil in een tud waarin aan economische leven de hoogste itchen worden gesteld bewijst dat ftiitschland m staat is om aan den teldhandel in een met zyn betee li overeenstemmend aandeel te men Staat Ravage te Portland In de Engelsche oorlogshij Portland zyn als gevolg van dên isteren uitgevoerden bom aanval naar ooggetuigen volgens het D N B mededeelen de kademuren ingestort Wrakstukken van schepen steken uit het water waarop nog enkele brandende schepen die slagzy vertoonen zyn te zien De pieren by Castletown vertoonen geweldige granaattrechters Een gedeelte van de opslagplaatsen is ingestort Andere loodsen bianden In de petroleumopslagplaatsen en havenmstallaties is door de verkenningsvliegtuigen een vuurgjoed van geweldige branden waargenomen De luchtaanval op het Britsche convooi In verband met den gisteren uitge voerden luchtaanval op het Britsche convooi twintig K M ten Noordweste van Margate verneemt het D N B no het volgende Het convooi voer in Zuid Zuidwej lyke nchting Volgens tot dusverre ontvangen afzonderlyke radiorapporten der gevechtsvliegtuigen zyn op verscheidene oorlogsschepen treffers Hoe sla it het daarentegen met En Mhnd De groots Engelsche havens 1 de Zuidelijke en Oostelijke kusten lesloten Via deze havens gmg mi vyttig pet van den Engelschen ilenlandschen handel die bovendien H door de geweldige stijging der Jfichtlaneven belast wordt Engeland zyn invoeroverschot nog slechts len door gebruik te maken van het yen generaties bueengeschraapte V dsche vermogen Desondanks H de koers van het pond sterling lu en de pruzen venSls m het economische leven en i buitentandschen handel komt ook wt ftnantiercn van den oorlog de J che superioriteit duidel ker paar l Principieel kan het by de oor WinanCieermg alleen gakn om een y vêrdeehng van het volksmko Wanneer dus de oorlog een dus Ule verdeeling noodig maakt waar dan mat het aandeel van den staat legd en het overbUjvende gejWe rechtvaardig d w z in overeen JT met de prestaties over het Ie volk verdeeld T Duitschland 2 5 e mtthode toe Engeland daar2 oos den anderen weg doorJ hM aan zyn bevolking overhel zich zoogenaamd vry spel der len zeU het voor het leven noodJ e aandeel aan het sociale J ® waarborgen De prjzen z jn jj TOE met sprongen omhoog gegaan 2 krachten is niets anders 2 niets onUiende stryd van allen Uen welke strijd ertoe al Dank zg de successen van de buitenlandsche politiek en de miliUire successen en door de economische pieatalies Jtaat groot Diutsehland zoo sterk en onwrikbaar daf het ondarks de geweldige inspanningen die door den oorlog worden verlangd wjn huis in orde kan houden en het ia overeenstemming met den veranderden wereldtoestand kan vergrooten t DS ECOMHMIE De erkenning dat Duitschland ook economisch voor een nieuw tgdperli staat wint in de geheele wereld meel en meer terrein Eerst de politieke consolideering van Europa kan de voorwaarde scheppen voor een intensiveering van het geheele economische leven in het Europeesche gebied en de spanning verwijderen die tot duïver een vruchtbare samenwerking tusschen de landen heeft verhinderd Door een belargruke coöperatie van het Europeesche economische leven kan zyn opbrengst aanzienlijk wordei opgevoeidjBelangrijk is hierbij een samenwei king vol vertrouwen van alle Euro peesche staten met het groot Duitsehe rijk en Italië De spilmogendheden rijr de garantie ook voor de nieuwe eco nonusche ordening van Europa De wereldhandel kan by een dergelyke nieuwe ordening alleen maar winnen Aan den overkant van den oceaar hoort men nog steeds de verkeerde meaning dat het nationaal socialisme vijandig staat tegenover den wereldhandel omdat het den z g vrijhandel van de hand wijst Doch Wilson s roep naar vryheid der zeeën heeft geen schipbreuk geleden door den tegenstand van Duitschland doch is door het klassieke land van den vryhandel Engeland ten val gebracht De economische aorlag vaa de afgelooi jaren U niet ontbrand omdat Dwtschland geen beUwg racer had bij den wereldhandel doch omdat Engeland op dese n Bier siefa van den lastigen oMwurteld Duitschland wilde antdoon Duitschland voert een politiek vaa waargenomen Enkele schepen bleven met slagzy liggen Met de vliegtuigen voor het beveiligen van het onvooi is het tot luchtgevechten gekomen Ook Britsche jachtvliegtuigen vielen de Duitsche geveehtstoestellen aan Tot dusverre staat vast dat by deze actie vyf Spitfire vliegtuigen en twee Bristol Blenheim gevechtsvliegtuigen door de Duitsche toestellen zyn neergeschoten Eerste Duitsche afdecling zonder verlies terag Van den luchtaanval op het groote convooi in het Kanaal is gisteravond de eerste afdeeling gevechtsvliegtuigen zonder eigen verliezen teruggekeerd De bemanningen van deze ecne afdeelmg rapporteerden verneemt het D N B dat verscheidene vyandelyke schepen getroffen werden Een bom van het zwaarste en twee bommen van middelmatig kaliber veroorzaakten brand in een schip van 8 000 ton Het schip zonk terstond daarna Een ander schip van gelyke grootte bleef met slagzv liggen Het staat in brand Behalve de van de landzijde gekomen Spitfire jachtvliegtuigen vlogen twee afdeelmgen Hurricane jagers ter bescherming van het oonvooi mede autarkie om zich van een drukkende aDiankelijkheld van het buitenland te bcvruden doeh aiat aai ohielf beperkingen op te leggen Duitschland wil sich irict uit dM wereldhandel terugtrekken doch wil alleen weten dat in tijden van nood xUn economisebe vrijheid gewaarborgd is De Duitsche autarkie heeft daarom niet met een politiek van isolatie te maken De weeeidhandel kan lleen door een inteniieve goederenruil tot nieuw leven worden gewekt Voor goederea tUn de voorwaarden voor een dergeUjke ontwikkeling na den oorlog allesxins gunstig Europa heeft dooi den oorlog een xecr groote behoefte aan overzeesche gronibtoffen Duitschland ziet in den wereldhandel het gewensehte middel tot iMt verhoogen van den levensstandaard en zal met den grootst ino i gelijken omvang hiehuin deelnemen Het IS nooit een tegenstander van multillateraien goederenruil geweest evenmin als het de twee ujdige clearing W econoousch strgdmiddel heeft uitgevonden De minister sloot zyn rede met de woorden DuiUchlards ecoromié staat terk en 13 voor ofrlog en viede goed uitgerust In Engelard echter wankelen de eco nomisdie fundamenten Geheele takken van irdustrie zijn reeds than m Engelard stilgelegd Het E gels he pond is in vergaahde mate van Itet internationale beulingsffta keer uitgeschake d Üormale wewdhandelsbetrekkirgen zullen pasAtoge ijk zijn wanneer de oorlog beslist is Dan moet de goedel énruil tusschen de staten on derUng niet meer geschieden onder een stnjdleuze doch moet dan weer worden wat het altijd had moeten Een vr €effzamfr concurrentie m het présteeren tot voordeel van alle vol ken die aan den wereldhandel deel nemen Hiervan werd een Hurricane neerge schoten die m het water stortte Successen bU atsonderlUkc acties By afzonderlyke acties boven het Kanaalgebied die onafhankelyk var den grooten luchtslag worden gevoerd zyn zeven verspemngsballons en vyf jachtvliegtuigen van het type Spitfire by Dover neergeschoten By Southampton werden twee Bri stol Blenheim en by Canterbury twee Spitfire jachtvliegtuigen door Duitsche jachten gevechtstoestelen neergeschoten Mededeelingen van het Duitsche opperbevel Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt het volgende bekend Behalve de reeds m een eiftra bencht gemelde succesvolle aanvallen op de Britsche oorlogshavcn Portland waar de petroleumtanks en havenwerken met bomiren in brand gestoken en 57 vyandtlijke vliegtuigen werden neef BUITENLAND JAPAN Het AmerikaaiMche benzineembargo ANTWOORD OP JAPAN8CH PfOTEhT Het ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft heden het officieele Amerikaansche antwoord ontvangen op het door den ambassadeur te Washington Horinoutjsi overh ndigde protest naar aanleiding van het Amenkaansche verbod tot uitvoer van vliegtuigbenzme In de antwoordnota wordt uiteengaütu di t het uit voerembargo uit militaire overwegingen noodzakelyk werd geacht De Amenkaansche maat regel is niet tegen eenig land in het bijronder gericl t en Washington kan derhalve aan een eventueel riotest geen aandacht schenken In Af nota wordt er tmslotte op gewezen dat de Amcrikaarsche autoriteiten met van p an zi n Japan anders te behandelen dan arde re naties PORTUGAL Portugal tusschen twee vuren WRUVIN Tl SSCHEN ENGELAND EN SPA JE In een artikel onder den titel De stiijd om ï ortugal als oorlogsba is sihrijft de Pr a wd a Sedert het Uitbreken van dezen oorlog IS d economische en politieke po tic an Engeland m Portugal geschor t In velband met de dregirg van Ilant of zelfs Spanje s intrede in den ooi log heeft ingeland de toezegging ver iangd dat Portugal ingeval Spanje Gibraltar of Frankryk zou binnenval len zich tegtn Spanje zou keerer De Portugeesche regeering heeft echter veiklaard dat Portugal zyn neutraliteit wil handhaven Aangezien het op het oüger blik moeilijk is de ne gmg tüt toenadering tusschen Spanje en Portugal Ie onderdrukken tracht En gtland deze tendertie te controleeren Tot dit doel heeft Engeland den 26en Juli te Lissabon het driezydige han 8elj accoord met Spanje en Portugal geschoten behaalde onze vliegereenheden veidcre successen by een aarval op een convfoai oostwaarts van Harwich Drie koopvaardyschepen mei on geveer 17 000 ton inhoud werden tot zinken gebracht een torpedojager en drie koopvaardyschepcn werden door voltreffers zwaar beschadigd By deze gelegenhe d schoten onze eenheden jacht en gevechtsvUegtuig n zeventien vyandelyke vliegtu gon omlaag Op een andere plaats werden nog acht vijandelijke vliegtuigen neer gehaald By Dover ondernamen onze jagers bovendien een aanval op versperringsballons Van de 18 ballons werden er acht vernietigd Zeven Britsche jachtvhegtuigen werden daarby neergeschoten De totale verbezen van den vyand op den dag van gisteren be dragen daarmede 89 vliegtuigen waar het verhes van zeventien eigen toestellen tegenover staat Duitsche pers enthousiast De Duitsche bladen maken vandaag onder groote opschriften als De fier onderteekend Echter hebben noch het accdord noch de blokkade hel doel van aigeland verwezenlykt Spanje heeft openlyk verklaard dat zyn antwoord op de blokkade van Engeland de ooo logsverklanng aan Engeland zou zyn Den 30en Juh heeft Spanje een aan vBlIend protocol by het vriendichaps en niMiaanvalsverdrag met Portugal ondwaekend Dit nieuwe SpaansetK Porttifwsche accoord is gentht tegen Engeland dat gevaar loopt zyn laatste basis op het Europeesche vasteland te verliezen Doch Engeland zal met zonder stryd toegevenan Portugal moet vreezen dat fli 4iet toontel wordt van een feilen stryd tusschen de imperialistische mogendheden BELGIË Bl LDIGING VAN DR BORMS Gistermiddag is in de Kon jikliik Opera te Brus iel de bekende leider der Vlamingen dr Borms gehuld gd Behalve de Vlamingen namen ookvele Duitschers alsmede leden van de drie weermacht onderdeelen aan e feestehjkheden deel Van Vlaamsche zyde waren talryke bekende persoonlykheden verschenen Van Duitsche zyde waren aanwezig vertegenwoordiger van den militairen bevelhebber van den chef van het militair bestuyr van de Duitsche ambssnade ert van de buitenlandsche organisatie van de NS DAP By zyn WnnerVomst we rd dr Bormi stomachtig begjfcet Nadat eenige muziek ten gehoore was gebracht richtte als eerste spreker de Vlaairsche professor dr Spfleeis het woord tot de activisten van 1940 Hy begroette hen als oprechte en onverschrokken stry dera m grove trekken gaf hy eei beeld van de Belgische politiek d 9 naar buiten neutraal beweerde te zyn doch in werkeli kheid als hardlanger van de geallieerden optrad en in het be ü =ende oogerblik het Vlaamsche volk rog gemener dan m 1114 heeft bedrj cn Het is thans de plicfit vail het Vlaamsche vojk zyn eenheid en offervaardigheid te bêwypen opdat het met het behoud van de grootst moge yke individueele en volksche vryheid en onsfhankelykheid de functie van voorvechter van Germaansche cultuur tegen het Wes en kan worden toevertrouwd Als tweede spreker nara Lac grou het woord di een overzicht gat vaj den stryd van dr Borms ste overwinning van het Duitsciia luchtwapen 89 vliegtuigen in luchb gevechten neergeschoten melding van de Duitsche succesen van gisteren Dn Montag schryft dat de gebeuteni sen van Zondag wederom de volledige superioriteit van het Duitsche luchtwapen hebben bewegen Ieder luchtge vecht bevestigt aldus het blad dat daEngeUche convooien onophoudelyk hetslachtoffer zyn van de Duitsche faionw mer werpers Iedere aanval in het kader der vaar gevechten bevestigt dat Duitsciie duikbopten en de Duitsche motc rtot Jedobootén met een tactische superio riteit kuirnen opereeren De groota prestaties Vi gistr n geleverd zyn echter vuntien een leerryk voorbeeld voor de Dltutscl e strydrrethode Sluis voor stuk wordt de Engelsche verdediging tegen Duitsche vhegtuigen op den grond de havens de steunpunten voor de convooien en de verdedigingsinslaU laties van het i er kapotgeslagen Dagelijks wordt de voorziening v n Eiigeland met grordstoficn die vóór den oorlog belangryk zyn en levensmiddelen verder ingekrompen