Goudsche Courant, maandag 12 augustus 1940

MAANDAG 12 AUGUSTUS l VATICAANSTAD VAN Khadigd was fidukte het nog met nl AM£RIKA kkjoe Toep vhaehtelingoi an booti de iiaven te veitoten De inlandsdie bevolking die al gevolg van de £ ngelsciie propagaada op de vlucht geslagen waa kwam reeds kort na den Itaüaanschen intocht te Zeila terug en uichte 4e Uallaansche ifotptn toe FAIS Bii de verhandigtag van jg loofifcrieveB door den ni wen i Mdettr van Bvfavia heeft pau pj zijn in de Spaansche taal egeven 1 woord op ie toespraak van dis bassadeur Qvilntavilla verklaard een ware vrede rooder rechtv riw heid en naastenliefde niet niogelijk Immer heeft de Heilige Stoel er aJi gestreefd dat de nenschen de opw sing van hun strijdvragen in ie dezer achte hroèt jkheid vndaT Wij zullen niet ophouden too jpSj de paifs om dit met vaderlijken oj druk in herinneriug te krengen alien en vooral aan heu die p schouders de vreeselijke verantwoor delijkJieid dragen vbor de toekoma van de volkeren Tenslotte hennnw de de paus aan de woorden van den heiligen Augustinus dat God loowel de vorsten leidt als beslist over de afloop der oorlogen en dat er daarom geen twijfel over kan bestaan dat ook heden de goddelijke vooryienighnd naar doeleinden zal verweienlijken Hy nep echter allen op den niep i de kerk te volgen die er de menschen toe brengen wil de menschheid van de scfirik van den oorlog te bevnjdai ROEMENÏfi TELLING DER lODEN IN ROEMENIE In goed ingebchte kringen verluiijt dat een telling van de Roemeenjiclw Joden naar de drie in nieuwe Jodcg wetten vastgestelde categorieën xd worden ondernomen De totaal aantd Joden gerekend naar het geloof wordt na de volkstelling van 1930 gerekeni op 780 000 Na het afstaan van Bess rabi en van den Noordelijken Boekj wina blyven op grond dezer berek i ning ongeveer 450 009 Joden over Ia de eerste categorie welke J jden om vat die na 30 Dec 1918 naar Roemeniï zijn gekomen vallen 210 000 personen In de tweede categorie welke Jodm omvat die vóór 30 Dec 1918 waren in geburge l of die in de oorlogen door Ruemenië gevoerd aan het front hebben gestaan behooren 10 000 persanen De derde categorie waartoe alle andere Joden behooren omvat 2 10 OM personen JAPAN DE ECONOMISCHE BETREKKINGEN MET NEO INDIC De Nederlandsche gezant ge neraal Pabst heeft met den leider van de Aziatische atdeebng van hot depa tement van Builenlandsche Zjken een ondei houd van een uur gehad over dl betrekkingen tusschen beide landen in verband met de voorgenomen economische zending van generaal Kois naar NederlandschIndië Argentünsche StaviskytchandaaL TURKIJE t HET GIJOOTSTE TÜRKSCHB DAGBLAD VERBODEN Het grootste Turksche dagblad dl Cumhuriyet dat uitgegevaa wordt door den afgevaardigde Nadi is bij besluit van den ministemai verboden In perskringen verluidt dat het ve bod te wyten is aan een reeks artik Icn van Nadi over de nood7akelijkheid dat Turkije rekertng houdt iet M nieuw e ordening van Europa en naar betere en breeders betrekkingen jegens Duitschland zal streven Idy het D N B Korte berichten Vojgeriis een bericht uit Cler montferrand is het in het onbezet deel van Frankrijk het gevtone spoor wegverkeer vi eer normaal Bij Goerz Italië is een vrachl auto waarop 15 arbeider i haddenplaats genomen des naclits in bocht aan het slingeren geraakt door dat de rerannen niet ioeé erkleiDe wagen reed van den weg en viel 50 meter naar beneden Vijf rbei ders k amen om het leven de ande re en de beide bestuurders worden ge wond ling c Bij verojeiienlni der regeermg het in Hongarije bestaande stanarft Iit verscherpt Het i uitgebraid taC mis4ad n van hoogverraad en land verraad aanstichting tot opstand sabotage en pogihgen tot sabotagf 61 Noorwegen ie de DuitxA zomertijd ingevoerd Duitsche n annelüke en vtouw liike studentett helnen ook m oorloj tüd deren z in r de Duitvhe boerenbü het binnenhalen yan de oogst Oiireveer 30 000 mannel jke en vrouwelijke tiude ten ziin in de OosteliJ rouwen vsn het I uit che ruk en i Bobemen en Moravië werk a m er het piatleland Naar de Roemeensche Wn meiden zün er in de afgelocp f gen verachilWide viiegtuieongelti febeurd Twee machine var het VM ic nsrhe luchtwaocn stortten n iaaTbij twee officieren en dr e ma schappen den dood vonden Twee Mdere vliegtuigen werden beschadigo De Japaimriie kolonie in EnSf oog steeote 890 personen sterk 1 1312 voor de Europeesche o brak Volgens een officieel bericHt Londen hebben 40 Japannche onaf danm besloten Engeland te verW en binnenkort naar Japan terol keeren ADVERTEERT IN DIT BLAD BOITENlil WITSCHLAM0 uxatRmauatT VAM aOTEREN Amuwmlltm op BriUche fabrieken Hm opperbeve der weerniaeht deelt Mde Jlm dMfciM heeft l e M Bietende gewapende Brilsche koopManbjadt Upwey t anken eirwM De luchtmacht heeft op 10 Augurtui er ui ee lr kl verkenningttochlen teven Engeland en de zee gemaakt Sm vijandelijk gewapend koopvaardij chtp werd aangevallefi en zoo ernstig 4aor brjirimen getroffen dat de beinannjng hrt kcliip verliet Voor belangrijke KngeUche havens ïtjn op letiw mijnen gelegd Onze gevechtsvliegtuigen hebben de vliegtuigfabriekan Norwich aangevallen waarbij een wntage zaal door bommen in brand raakte In den nacht van 10 op 11 Aiigmtut zijn bomaanvalien gedaan op Jfewport Swansea Pembroke en de fabrii k van ontplirfbare toflen Hayle by St Ive s Viiandelijke vflegtuigpn zijn gedurende den nacht in Noord en WestDujtsrhlatW binnengevlogen en hebben bommen op niet militaire doelwitien jeworpen Te OberhausenSterk Tad Bielefel en Bochum is telkens een wwmhuis te Bruehkoebel bij HaBau zun vier woonhtiizen en een aehuur in Telgte in het district Mun ter eeij herberg getroffen De branden die ontstonden konden steeds poedig gebluM ht worden door veiliglü idn en hulpdienst Een vijarvdelijk rliegtuig van het type BristolBIen Iwim 1 neergetehoten Een eigeri vliegtuig woidt veimirt y Engrelancl zal verbaasd staan MEftS OVER I E DUITfiCHE AANVALSKRACHT De plaatsvervanger van den Führer j kF ministcr Ht bt heeft bij de plech fighfid Ltn Zaterdag ter gelegen he d van de wi sfljng in de Uiding van den gouw Wecncn ern opmerkelijke redevoennt uitgeeproken Hij veit laardc e m HESS Met de leden van alle andere Duit che stammen staan thans ook weer Oostmarkers bij alle dgelen der weeriflacht gereed om tezamen met de soldaten van het fascistische Italië den leatsten tegenstander tot den vrede te dwingen Zij zijn gereed om met de wapens in de hand den vrede te ver veren dien een misdadige regeering in Engeland eejunaal verbrak toen zij Puitcehland den oorlog verklaarde Zij luUen voor den vrede slryden dien de legM rende En lBche autocratenkliek vol hoon en ipot heeft afgewezen toen d Führer hem nog eenmaal san Engeland aanbood nadat zijn helpers ee handlan Ts tegen den grond waren geslagen Mtig nooit in de gesch edenis is een grootmoed i er aanbod gedaan aan een hnd dat zich in den ergsten toestand edert den aanvang van zijn bestaan fcevindt En men kan rustig toegeven dat het aanbod van den Führer door ée groote meenderheid van het Duit che volk nauwelykï werd tegrfpen Want de verbittering ten aanzien van fcigeland is grenx ploos ten aanzien van dat Engeland dat tezamen met Frankrijk nu reeds voor de tweede naai binnen een menschenleeftyd ons gen oorlog verklaarde Ieder van ons weet hoe wijdverbreid in ons volk de overtuiging is dat er geen rust in de wereld kan bestaan voor Engeland definitief neergeslagen lal zijn Thans nu alle machtsmiddelen van Duitschland en het verbonden Italië op Engeland kunnen worden geeoncentreerd is zoo zegt het volk het oogenbLk gekomen om eindelijk pniimipg te houden en Engeland s nacht tev breken tot het uiteenvallen an het glüieelc wereldrijk Geweldige soperioritcU Bi terecht i ons volk deze overtui ng toegedaan De cuperieriM va IHntschland en Italië is zoo g weldig t aan het resultaat van zoo n strijd niet d flcriiwrte üfeï kan baataan Een Idebi voMprocf je van wrt bet te wachten staal e ft Engeland reeds fekreg si en krijgt het dafelüks En and w at Binstens ev i geed als wij XM iet beter welke slagen bm vliegtuigen onze duikbooten en onze motortarpedobooten dagelijks taebnn gen Er is voer gczoixd dat In Sagtland alle twijfel wordt opgeheven of het aanbod van den Führer uit zwakte wao ontsproten Het zal hun zeer ordubbeizinmg dmótégk worden dat de superioriteit der spilmogcndheden doorloopead alerker wordt st ngeland zal nog verbaasd staan wat Duitsche natie eerst vermag te presteeren wanneer alle krachten alleenop dezen oorlog zijn ingesteld bij de aanwezige fabrJeken der bewapeningsindustrie komen nieuwe in grooten getale I e beer Churchill kan er zeker van zijn de Ihiitsche duikbooten nemen voortdurend in aantal toe Wat de vliegturgen betreft zal hij wH geen twijfel meer voeden Aan den anderen kant wordt Engeland cheepsruimte doorloopend minder Engelands Wapenfabrieken nemen ook niet toe maar verzinken steeds meer in asch en puin Mijnheer Churchill hoe harder onze slagen worden hoe dichter wij den vrede naderen EW t wanneer EngelanS op de knieën zal zijn gedwongen krijgt de wereld den werkejijken vrede Er zal een nieuw Europa opstaan Daarin zullen de volkeren in rust kunnen arbeiden voor hun welstand en hun oude cultuur Op den weg naar de cn vrede heeft het Duit£che volk overwinningen bevochten die zonder weerga afijn Zij aan zij met het fascistische Italië heeft het een wending in de tijden ingeleid De kracht tot deze onvergelijkelijke prestaties heeft ons Diiilscliers de Führer gegeven en züij nationaal socialisme De zekerheid van de eindove inning geeft ons Duitschers het geloof aan den Führer en zijn idee Hess brac t den leiders uit weermacht staat en partij die bijeengekomen waren in de feestelijk versierde Wecnsche eoncertgebouwzaal de hartelijke groeten van den Führer In aan sluitmg hjeiop overhandigde 1 li den gouwieider Bürckel en den rijksieider Von Sthirach twee presoonlijke brie ven van den Führer DUITSCHE ZEENOODVMEGTÜIGEN AANGEVALLEN Nnar het D N B van bevoegde zijde wordt medegedeeld zijn Duiylrhe zeenoodvhegtuigen önidehjk gAenmerkt met het roode kruis door fw ee Bristol Blemheim vliegtuigen lAngevallen Een Duitsch zeenoodvliegtuig werd neergeschoten Dit optreden van de Brit che gevecht vliegers dat geheel in striS d is met het volkenrecht is naar v n Duitsche zijdp wordt opgemerkt des te veracbtclijker omdat de Duitsche zecnoodvliegluigenniet alleen de eigen doch ook de Britsche vliegers die op zee in nood verkeerea redden BOMMEN BIJ EEN UOSPITAAL IN THIENEN i Op 10 Augustus des avonds te half zes heeft een viiandelijk vliegtuig bommen naar het hospitaal te Thienen geworpen aldus het D N B De bomnien kwamen in den tuin terecht Het hospit ji raagt de gebruikelijke kenmerken van het Roode Kruis Er wordeh Duitsche Be gJ6che en Engelsche gewonden verpleegd In de omgeving bevinden zich nergens militaire dode ITALIË LEGERBERJCHT VAli GISTEREN Vordenngen in Britsch Somaliland Het 63ste legerbencht van het Italiaan che hoofdkwartier iu dt De Britsche duikboot Odin welker verlies een Britsch communique thans officieel mededeelt is tot zinfeen gebracht tijdens onze operaties welke reeds in vorige legerberichten vermfM waren De duikboot had een waterverpiaatsing van 1500 ton en was gewapend met 8 torpedolanceerbuizen een kanon en twee mitrailleurs De bemanning telde 55 koppen In Bntsch Somaliland hebben wij den pas van Carrin en Godajera benet De opmarsrh duurt voort Onze luehtformaties hebben het vliegveld van Erkovit in den Soedan gebombardeerd Zij troffen daarbij rechtstreeks IS op het veld staande vliegtuigen en slocj geA een aanval van vi andelijke jageri af Al onze vliegtutgen zijrr op hun bases teruggekeerd Efen vijandelijls toestel dat had getracht El Oeak aan de grens van Kenya te bombardeeren is door bet vuur van onze tro jen neergehaald Een Engelsche piloot een kapitein is gevangen genomen ae Zeila genomen werl Een bijzondere correspondent van het agentschap Stefani meldt bijzonderheden over de inneming van 2 iia in BritschSomaliland De intocht in Zeila geschiedde na twee dagen van zware marschen De Italiaansche troepen en afdeelingen inlanders moesten na de bestorming van het fort Pierch in een verstikkende temperatuur groote afstanden door de wotstijn afleggen Zeila dat door sterke vestingwerken en een sterk garnizoen verdedigd was moest bestonnd worden Talryke Engelsche afdeelingen kaoieelrijders werden onder het vernietigend Italiaansche vuur uiteengejaagd Au een in de haven lis ttden Bngclschen torpedojager die reeds door het Italiaansche Iuchwa en hevig be Italië en de oorlog AAN KNCELAND TOEGEB ACBTE VEKLIEZEN De Giornale l Italië schrijft dat Haöë in den oorlog met prachtigedageUjksche successen iijn taak vervult die bestaat in het binden en vernietigen van de krachten van het Britsche rök en in bet treffen van de belangrijke organen in het Britscherijksstelsel I talie heeft tot dusverre 298 vqandelijke vliegtuigen vernietigd een krviser zeven torpedobootjagers ea 11 duikboQten tot zinken gebracht vier slagschepen twee vliegtuigmoederschejcn acht kruisers vier jagersen twee duikbooten zwaar beschadigd en ties vrachtschepen en vier tankbootea tot doken gebracht Italië beheerscht de ï iddcllandsche Zee erv deluchtruimtèt Tiet brengt Albion voortdurend slagen toe in zijn steunpuntenen op bet Afrikaansche oorlogstooneel De steüd tegen üigeland wordt volgens een vast plan voortgezet en spoedig zal de oorlog nieuwe initiatievenen nieuwe krachten onthullen Heteinde van het conflict is nog niet gekomen Moeilijke arbeid staat DuitschlaS en Italiè nog te wachten Maar deloop éfT gebeurtenissen wordt bepaalddoor den wil en den dwang van dewapenen der spil die naar een zekereoverwinning voerA ALBANEESCH IfREDENTIST VERMOORD Stefani meldt uit Tirana dat in het AlbanecEch Gricksche grensgebied van Ciamura d jor Grieken een politieke moord is bedreven waarvan het slachtoffer is een zekere Daut Hoggia een oud voorr echter van het Albaneesche irredentisme De daders hebben liet hoofd van Hoggia meegenomen naar Griekenland en aan de autoriteiten aldaar overhandigd die er sinds j irpn een hc ngen prijs op gesteld hadden Naar Stefani verder meldt is het lioofd van den vermoorde op bevel van de plcatselrke Grieksche overheid van dcip tot dcTp pedrajcn en als waarschuwing m het openbaar tontoongr ield Daut Hoggia heeft jarenlang onder 1 zijn landslieden voor de vereeniging van ziin slamprovincie met Albanië geijverd MUSSOLINI GEEFT BEVEL TOT WEOEBOPBOUW De minister voor Openbare Werken heefi den duce rapport uitgebracht over het herstel van de schade welke door d n oorlog is ontstaan Mussolini hreft bevel gegeven alle beschadigde woonhuizen te herstellen en onvcrwiild weer bewoonbaar te maken Het opbouwwerk wordt ook tot het bezette gebied uitgebreid VEERTIG DOODEN BH ONTPLOFFING IN PIACENZA Naar Stefani meldt zijn bij de ontploffing in Piócenza veertig personen om hel leven gekomen en 419 gewotid ENGELAND VERANDERING IN HET MINISTERIE VAN VOORLICHTING Naar de Londensche correspondent van Nya Dagligt Allehanda meldt zijn ernieowe veranderingen op tl m het ministerie van voorlichting Nadat eenigen tijd geleden de leider van de builenlandsche propaganda Lord Perth ztm ontslag moest nemen wordt e r thans over gesproken dat ook de leider van de binnenlandsche propaganda Sir Kenneth Clark zi jn post dien hij slechts enkele maanden teleden heeft aanvaard zal verlaten REDE VANt MINISTER AMERY De Engel che minister voor Indië Amery heeft te Blackpool een rede gehouden waarm hij wees op de door Engeland verwachte militaire hulp van Indië en betoogde dat Indië na den oorlog wellichl den status van dominion zou kunen kri lgen Vovolgens besprak de minister den huldigen militairen toestand en verklaarde hij dat Engeland nog een zware b roeving te wachten staat hoewei lijn geest door massa aanvallen uit de lucht z n industrie eii scfcecpvaart niet zoo gemakkelijk zou worden verzwakt Niettemin gaf Amery de doeltreffendheid van het Duitsche luchten duikbootwapen toe dat naar hij betoogde slechts beworfderd aou kunnen wonden De minieter uitte de hoop dat het Engeland zoodra zijn hulptironnen voor den strijd in de lucht vergroot zijn zal gelukk i den vijand in zijn eigen huis op te zock i en eijn fabrieken van oorlogsindustrie alsmede züa transportmiddelen Ie vëniieligen nOTSCHE DUIKBOOTEN VOCLOREN Het verlies van de Britsche duikboot Oswald dat reeds door Italië was be kend gemaakt is doQr de admirabteitben esti Van Italiaansche 74jd £ werdmedegedeeld dat S2 leden der bemaii ning met inbe ip van den commandant gevangen genomen en igedeerdzijn ♦ De Britsche admiraliteit dee t voorts mede dat de duüiboot Odin over tijd i en als verloren beschouwd moet worden De Odin was een groote duikboot 1475 ton en gebouwd in 1929 rOLinCI MAMEN STÉEKFEMNINGRN AAT Een corruptiesehandaal dat itertt herinnert aan de Stavisky affaire houdt P het oogenblik hartstochtelijk de Argeotitnache openbare meening beiig De kwestie heeft nog gewonnen aaa politieke betekenis doordat een commiasie van onderzoek uit den Senaat die nfl een perscampagne van maanden was ingesteld had vastgesteld dat leidende politici en parlementsleden omkooppenningen Jen bedrage van claj5 honderdduizenden pes hadden aangfeiomen De kwestie komt op het voigel e neer De vrouwelijke eigenaars van een groot stuk grond dat grenst aan het vliegveld Palomar en dat door de mihtaire autoriteiten nu en dan werd gehuurd als exerceerterrein boden de regeering bet stuk te koop aan Deze nam het aanbod echter niet aan daar de prijs haar te hoog scheen Later werd het terrein toen door handige speculanten verwoiven voor bijna de helft van den prijs die aanvankelijk door de verkoopsters was g noemd Door tusschenpersonen slaagden deze speculanten er toen in het objetft tegen den prijs van het oorspronkelijk geweigerde bedrag aan de regeeriag te verkoopen Onder deze tusschenpersonao bevonden zich de vroegere voorzitter van de Kamer Kaïser en de vroegere voorzitter van de begrootingscommissie Godoy De tusschenpersonen ontvingen uit de winst van dit zaakje voor huih moeite een gepaste tegemoetkoming WERVELSTORM IN CAROLINA De kust van die provincie Carolina is plotseling geteisterd door een wervelstorm waardoor een Epring loed van tot dusver ongekende hoogte werd veroorzaakt Hierdoor overstroomde de zakenwijk van de grootste stad van Zuid Carolina Charleston waardoor deze plaats veie uren van de buitenwereld werd afgesneden De storm sleurde een geweldige duintop mede waardoor ook ii andere kuststeden aanzienlijke materieele schade werd aarigericht Daar 1 et telograafverkeer in vele plaatsen geheel verbroken is zijn er nog geen bijzonderheden bekend CHINA 1 AmerikaaiMche mariniers naar Sjar ghai NA DE TERITGTREKKING DER BRrrSCRE TROEPEN In verband met het terugtrekkender Brilwhe troepen uit China verklaart men in Japan sche kringen teSjanghai volgens liet D N B dat aneen ontspanning irj de JapanschEn gelsche belrekkintfen waar p vanEngelsche zyde kennelijk is gehoopt geen sprake kan zijn De verwijdering van de buitcnlandsclie troepenuit China Oigt weliswaar in de lynder Japansche politiek welke streeftnaar een nieuwe orde in het VerreOosten doch men ifi er zich wel vanbewust dat het Britsche besluit nietIS fienomeo m het kader eener samenwerking met Japan doch dat hethier uitsluitend een noodmaatregelbetreft die voortvloeit uit de steedskritieker wordei de situatie waarinEngeland zich in Europa bevindt Hetterugtrekl en van de Britsche troependoet voor Shanghai het probleem ontttaao van een nieuwe verdeeling deryerdedigingssectoren Terwijl het Japac iie blad Tairikoe Simboen eischt dat ne Engelsche ector doorXapan wordt overgenomen dringt hetproAmerikaansclie Chineosehe bladT jungmeiJih Pao er op aandat de Amerikanen den Engelfcchensector overnemen Het blad brengt eenbericht uit Honoloeloe waarm wordtgemeld dat 700 Amerikaansche mariniers op weg zoud n zijn naar Sjang hai In Chineesche kringen hterschtnervositeit ii verband met de mogelijkheid van nieuwe verwikkelingente Shanghai Er bestaat een sterkevraag naar deviezen De wisselkantoren worden lot laat in den nachtdoor Chmeezen belegerd Op de beursis de Chineesche dollar met sterke koersschoinmelingen 5 punten gedaald EGYPTE Gespannen politieke toestand ANTI £NCELgCHE STSOOMINGf Volgens de jongste berichten wordt de binncnlandsche politieke toestand van Egypte steeds meer gespannen aldus he t DNB Uit Cairo wordt gemeld dat het op perbevel van de Egyptische militietroepen alle verloven heeft ingetrokken Er zijn sterke afdeelingen der politie ge onnd om naar in de desbetreffende mededeeling gezegd wordt de orde in het land te verzekeren Naar verder bekend wordt zijn deze politiemaatregelen toe te schryven aan het drijven van den Britschen opperbevelhebber in Egypte die de Egyptiw+ie regeering op de groeiende antiEngelsche stroomingen in het Egyptische volk opmerkzaam heeft gemaakt en krachtige voorzorgsmaatregelen voof het geval dat onlusten zouden uitbrtken heeft gsëischt AFRIKA De gevechten aan het fN i nTa front ENGELSCHEN HERHAALDELIJK TERVGOESLAiOEN Een bijzondere correspondent van het agentschap Stefani meldt interessante bijzonderheden over de gevechten van Debri Namaraput en Lo maiana die na de inneming van EngeXs Mojaia de drie belangrijkste wapenfeiten aan het front van Kanjrazqni geweest In de avondschemering van deo SOaten Juni aidus meUt de oerrespondent verschenen tweeduizend Engelschen die voorzien waren van rachtauto s en geschut bij de waterplaatsen van Debel waar de Italuaosche troepen verdeeld stonden opgesteld Plotseling vielen de Engelschen zeer iievig aan De Italiaansche Askari s die veel ervarihg in het oorlogvoeren hebben wierpen onmiddellijk verdedigingsstellin gen op Na het vallen van den nacht werd de tryd gestaakt doch bij het aanbreken van den dag werd de aanval nog heviger dan den vorigen avond De Engelschen probeerden een overwinning tot lederen prijs te behalen teneinde hun prestige te vergrooten Ondanks aangevoerde Op 2 Augustus viel een gemotoriseerde colonne bestaande uit vijfhonderd man mheemsche troepen onder leiding van zeven officieren v korzien van talrijke automatische wapehs der Itaüaanschen post Amaraput aan Onder de aanvallers bevonden zich ook talrijke vluchtehngen die destijds uit Abessmië waren geëmigreerd Dezen verd door de trouwe Dubats inheemsrhe soldaten een warme ontvangst bereid Na een zeer he ig gevecht dat z ven uur duurde moesten de aanvallers zeer snel langs de oevers van het Rudolf meer terugtrekken Den volgenden dag Zoo mislukte naar Stefani tenslotteopmerkt de ÖCtie der Engelschen diehuR reeds bijl hit eerste treffen met de zegevierende Italiaansche wapens verloren gegaan prestige wilden herstellen BALKAN t Roemeeiuche concessie aan Bulgarije AFSTAND VAN EEN DEEL DER DOBBOEDSiA In officieelc kringen te Boekarest WM dt volgens United Press Ijevesliad dat tusschen Bulgaiye en Roemenie overeenstemming tiereikt it over de Dobroedsja Roemenië beeft tid bereid verklaard het gebied dat voor den Balkanoorlog van 1913 aan Bulganje toebehoorde terug te geven Dit vruchtbare gebied is ongeveer 60 kilometer breed en 125 K M lang het grenst in het Oosten aan de Zwarte Zee In de Zuidelijke Dobroedsja liggen dne bctreidkelyk groote steden waarvan er twee naar werd medegedeeld thans aan Bulgarije komen Het ryn Bazargic Dobnc en Turticaia Tutrakan de Donauslad Siiistra bhjft daai entegen aan Roemenië FRAÏ KRIJK DIPLOMATIEKE KOELKLOCDIGHEID De Daily Telegraph meldt volgens het D N B op elke wijze de Engehsche ambassadeur in Frankrijk sit R onald Campbell zich in het bezit van het Duitsch Fransche wapenstilstandsdocument gesteld heeft Ondei het opschrift Diplomatieke koelbloedigtieid schildert het blad hoe de ambas iadeur eerst een bezoek n den minister van Builenlandsche Zaken te Bordeaux bracht Hü neeg Bauduiit een copie van het document De minister antwoot jde dat er steehts een exemplaar was en wel in handen van Lebrun Onnuddellijfc bf0t Campbell zich naar Lebrun Iitderc d leg daar op het bureau het document L farun deelde den ambassadeur echter n ede dat bij hem het stuk niet ter faeechikking kon tellen Cempbell prak eeoige minuten opgewond in t hebrun Hy greep toeij also het nider opzet was naar het document vouwde het toen op en stak het bij zich Met de woorden merci monsieur Ie presidert ging hij weg voor Lebrun van verbazing bekomen wa