Goudsche Courant, maandag 12 augustus 1940

yweede blad MAANDAG 12 AUGUSTUS IJ STADSNIEUWS afdamming van icromme gouwe Eiland tegenover fjieuwe Vaart wordt ontsloten OUDE MALLEGAT8Lürr BRIJG KAAR WACHTEL8TBAAI gij de wet van 4 April 1940 zijn begaHnfW va tge teld ter beperking van voortvloeiemle uit beachadi leraren 0at van waterstaatswerken gelegen M tén of meer der provinciën Zuidn ggnd KoordHolland en Utrecht in li nd met toenmalige buitengewone jOb tandigheden Ook thans bestaan deie gevaren nog iKcds Krachtena deze wet hebben GedepuHcrde Staten dezer provincie besloten 0P eenige puitten in de boezems van 4 groote waterschappen noodkeerinM te maken Z j berichtten B en W dat het nooj is in de Gouwe nabij de gemeente 101 noodkeering te maken Voor deze joodkeering welke zoo dicht mogelijk ie stad moet liggen om de kwetsbare lengte boezemkaden tusschen de Viering en de stad zoo kort mogelijk doen z is aangewezen de plaats wette re kdoor het Ho gheemraadichap van Rijnland voor een boezenjibcheiding was bestemd n l in het begin der eerste Gouwe coupure de tg Nieuwe Vaart nabü de Rabat Boode brug Het Hoogheemraadschap had bereids den aanleg van een boezemaficheiding ter plaatse overwogen in wrband met de gewijzigde waterinlaïng op den boezem van Rijnland welke vroeger geschiedde in de stad joch thans vanuit den HoUandschen jjssèl via het nieuwe boezemgemaal Van Rijnland bü de Julianasluis Hoewel deze verplaatsing en wijziging der waterinlating op zich zelf teeds een verbetering is omdat meer water ingelaten kan worden is zij In tijden van groote droogte toch nog imvoldoende Vergrooting van deze hoeveelheid kan echter alleen geschieden door het hooger opzetten van het water bij Gouda het zoogenaamde verhang van den waterspiegel woft dt dan grooter Onze stad ligt evenwel zoo laSg dat en hooger opzetten van den boezem bij Gouda niet mogelijk is omdat dan oramige straten onder water kom Ie staan waarvan thans reeds overlast wordt ondervonden Teneinde daarin te voorzien zal een itsluiting in de Gouwe moeten worden gemaakt om te voorkomen dat hel inlaatwater naar Gouda stroomt De noodkeering in de Gouwe wordt dui vnfl tweeledig nut Tweede keering Om dtze noodkeering evenwel mogelijk te maken z al ook een dergelijke Iteering in de Kromme Gouwe moeten worden gemaakt Dit water is thans als vaarwater nog in belleer en onderhoud bij de province ZuidHolland evenals de oostelijke kade daaivan en het noordelijk deel der westelijke kade Nabij de stad ligt over het water een provinciaal draaibrugje Het provinciaal bestuur is van meeJing dat de Kromme Gouwe geen beteekenis meer heeft als scheepvaartweg en tcht uit dien hoofde dan ook jeen bezwaren tegen afdamming aanwezig In feite zoo schrijven Gedeputeerde Staten doet dit vaarwater alleen nog dienst als haven en zij komen dan ook tot de conclusie dat in deze de gemeente de belanghebbendene is la dit verband achten ziJ overdracht in igendpm beheer en onderhoud aan de Bneente de meest voor de hand ligJende oplossing onder verplichting dat de gemeente de Kromme Gouwe tfdamt In de toekomst zou dan bovendien eze dam een verbinding kunnen vorlen tusschen de straat Onder de Boompjes en de eventueel te ontjlui en gronden tusschen Kromme Gouwe en Nieuwe Vaart een verbinding op het uitbreidingsplan dezer gemeente reeds voorkomende Hét provinciaal bestuur bood verder aan bij overdracht de gekapitaliseerde kosten van onderhoud en bediening te zuU vergoeden nè aftrek van de gekapitaliseerde inkomsten welke de provincie uit deie eigendommen geniet en becijferde dit vergoedingsbedrag op ƒ 46 500 en stelde verder als eisch dat de afdamming der Kromme Gouwe voor rekening van onze gemeente zou moeten geschieden De overdracht zou omvatten de Kromme Gouwe de kaden en de draaibrug over de Kromme Gouwe aan de Wachtelstraat De brug aan de tVachtelstraat voldoet niet meer aan de eischen door het verkeer daaraan gesteld en plannen tot vernieuwing waren reeds overwogen Teneinde de graneente hierin tegemoet te komen is de Provincie bereid de ophaalbrug over de Mallegatsluis en welke binnenkort door een vaste brug zal worden vervangen kosteloos ter beschikking van de gemeente te stellen zoodra deze van de sluis verwijderd is Verder zouden Gedeputeerde Staten bevorderen dat waar de afdamming van de Kromme Gouwe tevens dienst zal doen als noodkeering Gouda een subsidie zou ontvangen van f 3000 nader bepa ald op f 5000 Nog d en zomer gereetf Middelerwijl deden Gedeputeerde Staten in verband met de groote urgentie van de totstandkoming der noodkeering welke nog dezen zomer gereed zal moeten komen aan de Provinciale Staten van Zuid Holland de noodige voorstellen werden aangenomen Na ampele overweging deelden B enW aan Gedeputeerde Staten mede datzij bereid waren den Baad op kortentermijn voorstellen te doen tot overname van de Kromme Gouwe ineigendom beheer en onderhoud opde basis van hun schrijven en openige nadere voorwaarden welke zijnaanvaard De dienst van Gemeentewerken heeft inmiddels een plan voor de afdamming der Kromme Gouwe ontworpen Het ligt in de bedoeling in verband met den byzonderen aard van dit werk en den geboden grooten spoed bij de uitvoering dit werk bij uitzondering ondershands aan te besteden Resumeerende stellen B en W den raad v oor te besluiten tot het van de provincie ZuidHolland in eigendom beheer en onderhoud overnemen met ingang van een in overleg met Gedeputeerde Staten dezer provincie nader vast te stellen datum van de Kromme Gouwe ca te besluiten tot afdamming van de Kromme Gouwe ter plaatse van het snijpunt Onder de Boompjes Koningin Wilhelminaweg ZONNESTRAAL COLLECtE De Zaterdag alhier gehouden collecte voor 2 nnestraal heeft f 198 96 opgebracht Ten nagekomen gift van f 1 94 deed dit bedrag stijgen tot f200 JONGENS DOEN TREIN STOPPEN De trein die gistermiddag te 4 30 u uit Utrecht moet binnenkomen had ongeveer 20 minuten vertraging De oorzaak daarvan was dat op een 600 meter voor den overweg van den Zwarteweg een roode vlag was geplaatst waarvoor de bestuurder gestopt liad Na onderzoek bleek echter van geen belemmering sprake te zijn waarop weer werd doorgereden J Naar later aan het licht kwam hidden drie jongens de vlag geplajitst Tegen deze grappenmakers zal proce verbaal worden opgemaakt EXAiHEN ENGELSCH L Zaterdag slaagden te Utrecht voorexamen Engelsch l o de heer H L vanVliet alhier W en Abonnementen Advertentiën De Goudsche Courant wordt eiken avond bij vele duizenden abonné s bezorgd m GOUDA Alphen a d Rijn Ammerslol Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Boskoop Driebrugge Gouderak Haastrecht Hekendorp Moercapelle Moordrecht Nieuwerkerk a d IJssel Ouderkerk a d IJssel Oudewater Polsbroek Reeuwijk Schoonhoven Stolwijk Waddmxveen Woerden Zevenhuizen ABONNEMjaJTSPRIJS voor Gouda IT cent per week o 5 per maand of 2 25 per kwartaal buiten Gouda 18 cent per week overal waar de bezorging plaats vindt Postabonnement per kwartaal f 3 15 Alles bü vooruitbetaling ADVERTENTIEPRIJS 1 6 gewone regels f 1 05 elke regel meer ƒ 0 20 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN op een gewone tekstpagina 1 3 regels f 1 25 eUce regel meer f 0 40 Bü overeenkomst gereduceerde pryren volgens speciaal tarief KWARTJESRUBRIEK kleine advertentiën alleen des Zaterdags 1 3 regels ƒ 0 25 elke regel meer ƒ 0 10 maximum grootte 6 regels Uitsluitend bü vooruitbetaling Inzending tot Vrydagmiddag 2 uur Opgaaf van abonnementen en advertentiën in te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda Tel 2745 en bü de plaaèelyke agenten Ingrang van Walestraat wordt verbreed nSR PANDEN De firma gebr Lu xen eigenaresse van de perceelen Walestraat 4 en heeft het voornemen deze panden te verbouwen tot beneden en bovenwoning Door de terplaalse geprojecteerde rooiHjn kan evenwel bü uitvoering van dit plan een belangryk gejleelte van de oppervlakte dier perceelen met meer worden benut waardoor bebouwing van het overblyvende gedeelte overeenkomstig de bepalingen van Bouw en Womngverordening zeer moeiUjk wordt Onderhandehngen welke hieromtrent zyn gevoerd hebben tot een oplossing geleid waardoor een rendabele bebouwing mogelijk is en vooral ook een gemeentebelang wordt gediend doordat bü aanvaarding daarvan de Walestraat over een lengte van pl m 16 m de voor de toekomst geprojecteerde breedte kan krijgen i Aan genoemed igendommen grenzen n l de preceelen Walestraat 2 en Spieringstraat 103 welk perceelen eigendom zün van den heès J P Flux en Mevr de weduwe P J Fhöt Buis Laatstgenoemde eigenaren hebben zich bereid verklaard de bedoelde perceelen aan de gemeente te verkoopen voor een som van ƒ 3Ï50 Van de eigeadommen der fa gebr Luxen vait een gedeelte groet pl m 22 m2 buiten da rooilün welke gedeelte de eigenaresse aan de gemeente wil afstaan in ruil voor het binnen de rooilün gelegen gedeelte van het aan te koopen perceel groot ongeveer 13 m De ruiling zal geschieden zonder toegift van eentge party B en W stellen den raad voor overeenkomstig het bovenstaande te besluiten Uit vroeger tüden DE GOl DSCHE COURANT MELDDE 75 JAAR GELEOEN Z M heeft benoemd tot giiffier bij het Kantongeregt alhier m M Buchner laatstelük te E am en V t griffier by het Kantongeregt te Edaih mr G J Berkhof f te Gouda 50 JAAB GELEi eN f De rekening van het hjbogheemraadschap Krimpenerwaard over het dienst 1880 9O is goedgekeurd en vastgesteld tot een bedrag van f 167 072 aan ontvangst en f 158 593 aan uitgaaf sluitende dus met een batig saldo van ƒ 8479 25 JAAB GELEOEN De Raad van Alphen vereenigde zich met 6 tegen 5 stemmen met het Ontwerp van Wet tot verccniging der gemeente Alphen Aarlanderveen en Oudshoorn Thans hebben de drie betrokken Gemeenteraden en de drie verschillende commissies uit de ingezetenen als bedoeld in art 131 der Gemeentewet in dienzelfden geest een beslissing genomen Onmiddellük na dit Raadsbesluit werd uit sommige huizen de vlag uitgestoken Uitbreiding politiekorps GEEN AANSTELLING VAN PERSONEEL DER POLITIETROEPEN De tegenwoordige buitengewone tüdsomstandigheden hebben de uitbreiding van het politiekorps zeer urgent doen worden Gedurende de laatste jaren is dit korps hoewel de politioneele bemoeiingen belangrük toenamen en de gemeente zich uitbreidde niet in sterkte toegenomen integendeel zijn sommige oondsrdeelen wat hun bezetting betreft eenigszins ingekrompen De wacht en waakdiensteri in de tengevolge van de oorlogsomstandigheden verduisterde stad eischen belangrijk meer personeel dan by de tegenwoordige bezetting beschikbaar s te stellen voor de vele andere diensten als gevolg van de vele nieuwe overheidsvoorschriften moeten telkens nieuwe voorzieningen worden getroffen wel ke by de tegenwoordige sterkte van het liorps op vele moeilykheden stuiten en het personeel overbelasten Aanvankelijk was versterking van het korps m het vooruitzicht gesteld met manschappen van de gedemobiliseerde Nederlandsche Weermacht met name van het korps Politietroepen Hoewel de onderhandelingen ter zake nog niet geheel zün beëindigd is het Venwel zeer waarschynlyk dat uit deze voor de versterking der politic in manschappen geen personeel kan worden overgenomen In dat geval zal op de gebiuikelyke wyze door oproep van sollicitanten m de uitbreiding moeten worden Voorzien Overeenkomstig de door den com missaris van politie aan den burgemeester verstrekte adviezen zal de uitbreiding van het korps minstens 12 agenten moeten omvatten waarvan 9 met bestemming voor den straatdier t 2 voor den verkeersdienst en 1 voor speciale diensten benevens een tweetal telefonisten Ten slotte zal in verband met de versterking van het korps in de lagere rangen ook het leiding gevend en toezicht houdend hooger personeel eenigszins moeten worden versterkt De waarnemend burgemeester geeft daarom in overweging in de organieke sterkte thans ook een adjunct inspecteur op te nemen op een jaarwedde van ƒ 1200 ƒ 1800 Ook dient de titulatuur van den ambtenaar belast met de kinderpolitie te worden gewyzigd en wel in inspecteur van de kinderpolitie met ongewüzigd salaris B en W stellen den raad voo overeenkomstig het bovenstaande te besluiten ds Begrafenis L R V d Broek ONTROERENDE PLECHTIGHEID Zaterdagmiddag is onder zeer groote belangstelling op de Algemeene Begraafplaats aan den Gronauschestraatweg te Enschede teraardebesteld het stoffelyk overschot van ds L R van den Broek in leven predikant der Ned Hervormde Gemeente aldaar Op treffende wüze bleek dezen middag welk een groote plaats ds Van den Broek in de harten der gemeenteleden innam Talloos velen waren naar de begraafplaats gekomen om den predikant een laatsten groet t brengen Onder hen die de overledene de laatste eer bewezen merkten we o m op d burgemeester der gemeente Enschede de heer J J G E Rückert tal van predikanten uit Enschede en de omliggende plaatsen leden der verschillende kerkelyke colleges besturen en leden van vereenigingen op Vrüzinnig godsdienstig gebied den V C J B i ifd Enschede en afd Hengelo in welken Bond de overledene zoo n groote plaats innam alsmede tal Van vooraanstaande ingezetenen van Enschede Aan de groeve welke onder een geweldige schat van bloemen schuil ging werd het eerst het woord gevoerd doords Nanne Zwiep predikant der Ned Hervormde Gemeente te Enschede Deze vatte daar de familie den wenseh te kennen had gegeven dat er niet gesproken zou worden alles wat aan deze groeve gezegd zou kunnen woriJen in één toespraak samen Allereerst bracht spr ds Van den Broek een laatsten groet namens de collega s uit de stad en van den Ring Spr getuigde van de groote waardeering dezer collega s voor het werk van den overledene Vervolgens dankte spr hem namens de verschillende kerkelyke colleges voor alks wat hy voor de Gemeente te Enschede het t gedaan waai na liy een laatsten groet overbracht van den Ontvanger der Kerkelyke Gemeente de kosters de ketkelyke bedienden en de organisten Ook sprak ds Zwiep woorden van dank namens de Vereeniging van Vrijzinnig Hervormde Wyken speciaal namens de Wyk Onsterkerk de afd Enschede van den Ned Prot Bond Evangelie en Vryheid do Zondagsschool dier ereeni gmg en de vereeniging van Vrijzinnig Hervonnden Een apart woord van afscheid en dank zeide ds Zwiep te willen spreken namens den V C J B Als ergens droefheid wordt ondervonden door dit verscheiden dan IS het aldus spr by den V C J B voor wiens leden ds Van den Broek zoo onnocmehjk veel beteekonde De liefde welke hy voor de jeugd koesterde kwam ook tot uiting in zyn werk voor de jeugdclubs waarvan hy de ziel was Namens allen die ds Van den Broek gekend hebben sprak ds Zwiep woorden van dank wat hü voor deze menschen is geweest Vélen gedenken thans hoe hy het Woord van God op zijn wüze heeft gebracht Spr s gedachten gingen op dit oogenblik uit naar de vele jonge menschen waarvoor ds Van den Broek zoo ri groot vriend is geweest en die hy op zyn wüze omhoog heeft gebracht die hü tot God heeft gebracht Hy heeft gestaan en gewerkt in de Kerk en zyn deel gebracht van wat de kerk te brengen heeft Wy zeggen dat hy te jong i heengegaan doch laten we beseffen dat het God is Die uitzendt tot arbeiden en dat Hü het is Die roept wanneer de arbeid volbracht is Allen hebben we zoo zeide spr meöc geleefd in de bange dagen hebben we geleefd in hoop en vrees Laten we ihqns samen bidden dat mevr Van den Broek en haar dochtertjes troost mogen vinden in het EvangeUe labet geloof dat wie in God is alle vrees overwint dat wie in God is leeft Vervolgens sprak ds J W Roobol uit Winterswük als vriend van den overledene Spr wees op de nauwe banden welke hem aan ds Van den Broelf en zyn gezin bonden Namens AT AAR ANNEER w Reunie Biooooop Liefde gaat zondeiw llnge wegen met Ksrl Ludwig Dhial en Olga TschechowaK Aanvang 8 1 S uur Woensdag 2 uur matinee SehonWburg Bioseoop Alarm mot Lola Müthel Jasper van Oertzen t Erich Fiedler Aanvang B tS uur ThaUa Theater Die Fledermaus met Uda Baarova Hans Soehnker Friedl Czepa en Hang Moser Aanvang 8 1S uur IS Au nutus U nar Stadhuis Verpacb ting café restaurant op veemarktterrein IS Aug 1 3 uur Stadhuis Vergadering van den gemeenteraad 14 Aug 7 30 uur Ned Geref gemeentM Spreekbeurt ds Joh van Welzen 15 Aug 8 uur Vrije Evangelische gemeente Bybellezing en bidstond 15 Aug 8 nor Schaakbord Byeeivkomst Instituut voor Middenstandaontwikkeling inleiding próf R C simir over De beteekenis van mi idenstandsontwikkeling 15 Aug 8 uur HdiutmansplantaoeniConcert fanfarevereeniging De KorteAkkeren 19 Aug 7 30 uur De Zalm Verkoopingnotaris J van Kranenburg 22 Aug S 4S uur Kaashandel MU Gouda Jaarlyksche algemeene vergadering van aandeelhouders de familie bracht spr dank aan allen die op zoo ondubbelzinnige wüze van hun medeleven blük gaven en die hier aanwezig waren om van hun genegenheid voor him domuiee te getuigen Veel züt gy zoo zeide spr voor hem zyn echtgenbote en zün kinderen geweest Gü zyt hem veel dank verschuldigd voor al datgene wat hy U gaf doch daartegenover hebt gü steeds dankbaar ontvangen Hjj heeft Ü allen iets gegeven voor Uw leven Vervolgens richtte ds Roobol zich met een persoonlyk woord tut mevr Van den Broek Spr wees daarby op het geloof van ds Vaii den Broek in de Lente en in de Vreugde omdat hü geloofde m God Wat heerlyk moet het zijn geweest in zyn omgeving te hebbon geleefd Spr hoopte van harte dat mevr Van don Broek en haar kinderen gesterkt mochten worden door dit geloof en dat zü daaruit de kracht zouden mogen putten welke ze in de toekomst meer dan ooit noodig zullen hebben Moge U troost putten uit het Geloof waarin Uw man en vader is heengegaan aldus besloot spr die vervolgen voorging in gebed Diep ontroerd verheten daarna allenden doodenakkor Meerdere leeningen onder couponbelasting De wyziging van de wet töt heffing van een couponbelasting heeft tot gevolg dat met ingang van den dag van afkondiging dezer verordening Vn l 27 Juli 1940 ook couponbelasting is vei schuldigd van de rente der door de gemeente g slo ten onderhandscha geldleeningen waaronder de ingevot ge de Woningwejl verleende voorschotten zün begrepen In verband hiermede stellen B en W den raad voor het besluit tot hot afhouden der verschuldigde couponbelasting van de uit te betalen renten in te trekken en een nieuw besluit daaromtrent te nemen Uit deze wetswyziging vloeit voor da gemeente te betalen couponbelastin voor zoover deze niet op de renten kan worden ingehouden over het jaar 1940 naar een voorloopige berekening een uitgave voor van rond ƒ 1200 Over 1941 het eerste gehecle jaar waarover de gewijzigde wet van kracht 1 zal deze uitgave waarschynlyk rond ƒ 3600 bedragen FEUILLETON CNadrus verbodon Oe zonderlinge erfenis i üat Ook dan komt hij volgens nriijn nieenifig niet m aanmerking Ik heb on geheelen nacht niet geslapen zoo heb ik over alles nagedacht Want wat eten wij van dezen oom Dat hij rtig jaar geleden naar Australië ging dat hij tenslotte schreef dat het em niet goed ging Hy vroeg der om geld hoewel wij zelfs niets adden Later schreef oom dat hij getrouwd was En toen kwam er bej ht dat hij een zoon had gekregen IS zoo wat vier en twintig jaar Wjeden dus op een tijd dat wij alle J e nog niet op de wereld waren W yraag ik jullie na zulk een lanJ tijd zou vader s broer plbtseling een erfoom opduiken Klets ik als nk eerder dat hij allang dood is Ut mij niet vergis was hij drie TO ouder dan vader en vader zou negen en vijftig zijn djin moet Paul twee en zestig zijtt j Dat is toch nog geert hooge ii vader heeft ons vaak eg verteld dat zijn broer altlld waa En verder heeft hy era en een zoon die staan hem dus nader en aangenomeh dat die ook gestorven zouden zijh waarom zou oom Paul dan zoo geheimzinnig moeten doen Een man die zoo lang in het buitenland is geweest zoekt als hij daar lust in heeft zijn bloedverwanten op en zou toch wel niet op zulk een merkwaardige manier met hen in contact probeeren te komen En dan nog iets Hoe komt oom Paul aan een bioscoop en aan zulk een verschrikkelijke villa Neen Lore zet dat uit je hoofd Dat er Iemand is die onder Stulke geheimzinnige omstandigheden ons iets wil geven is duidelijk maar oom Paul is het niet dat kan niet Lore was radeloos maar haar oogen fonkelden Lieve Tielp een verhaal als een film een onbekende weldoener die twee arme meisjes iets wil geven gek niet Else keek bezorgd Ik heb er met mijnheer Hagen over gesproken en die meent Wie is mijnheer Hagen E Een verovering van Else gafHanni lachend ten antwoord Je bent flauw Hanni zeide Else met een kleur hij komt immersniet bij mij maar bij jou Maar daar ik nooit thuis was blbef hij bij jou stelde Hanni vaat En wat zei mijnheer Hagen vroeg Lore Hij zegt dat achter de geheelegeschiedenis wellicht de truc van eenervaren zakenman zit Hoezoo Het huis in de Thomasallee heeft een slechten naam Mijnheer Hagen zegt nu dat de bezitter dikwijls zijn best heeft gedaan het eigendom te verhuren of te verkoopen maar al deze pogingen zyn misgeloopen Wie neemt ook zulk een huis Daardoor ligt daar een enorme waarde ongebruikt Ongebruikt liggende waarden brengen veel onkosten met zich Wat ligt dus meer voor de hand dan dat de eigenaar zal trachten zijn eigendom we er waarde te verschaffen Hjj geeft dus twee jonge meisjes de gelegenheid zonder huur te betalen in zijn eigendom te wonen en als die het er een tijd uithouden zonder dat er een nieuwe tragedie gebeurt dan is de ban gebroken Het huis heeft zijn naam van ongeluksbrenger verloren en kan weer verhuurd worden En waarom moeten de tweejonge meisjes dan ook den bioscoopovernemen Daarover scheen mijnheer Hagen niets te hebben gezegd want Else hulde zich in stilzwügen Neen zegt Hanni hier zijn andere beweegredenen En daar kimnen wy nu nog niet achter komen omdat wij de verhoudingen te weinig kennen Toen ik vanmiddag het huis zag ben ik bang geworden hoewel ik nog niet eens weet waarom En de bioscoop heb je diengezien Neen maar wij konden er heengaan heb je lust Of zij htat hadden reeda e n half uur later liepen iJü door de Peterstraat Z j waran alle drie opgewonden en hadden warme gezichten Het liep naar acht uur de winkels warei alle gesloten maar alle ramen waren verlicht Op de smalle stoepen was het druk De straat was recht en de hulzen erlangs maakten geen vroolyken indruk doordat zy in hurt verwaarloosden toestand den stempel van armoede droegen Het gedeelte waarin de Peterstraat lag werd door de armsten bewoond Hanni voelde zich beklemd De Thomasallee in Dahlem en de Peterstraat hier welk een onderscheid Daar aan den overkant Lore weesin schuine richting zien jullie dienbioscoop die moet het zün Zy kregen hartkloppingen toen zij de straat overstaken en voor een broeden ingang stonden waar veel kleurige lampen hingen en het opschrift Favoriet prykte Ook de ingang straalde van licht en in deze gang hingen foto s en gedeelten uit de thans loopende film Van den bioscoop zelf was niets te zien maar men kon niet verdwalen als men de lichten maar volgde die hier overvloedig brandden Vooruit fluisterde Lore ongeduldig Maar Else durfde niet goed Dat is geen bioscoop zeide zij aarzelend dat is een raar geval eoniets voor fatsoenlijke meisjes Hanni beweerde Voorstadbioscoopjea zijn nueenmaal voorstadbioscoopjea en ls JU niet mee wilt dan do ehet maar niet Dokter Knauer he ook volstrekt niet gezegd dat bet een iuzetheater mu lüimt Kibbelen jullie toch niet vooruit beval Lore Zy had in Parijs haaravontuur gehad en dat was goed geëindigd wat kon haar hier gebeuren Weldra zagen zy een versleten roodenlooper zü schenen hier dicht bü dekassa te zün En inderdaad de gangmaakte een scherpe bocht en toenstonden zy voor een klein loketje waareen humeurige vrouw achter zat Rechts van de kassa hing een rood gordün naar beneden de ingang van den bioscoop Sigarettenstompjes bedekten den grond het rook naar gebakken visch Joost mocht weten waar die geur vandaan kwam De vrouw las een krant en keek niet op Uit de zaal drongen verwarde klanken muziek lachen vrouwenstemmen Het is toch voldoende als irij denbioscoop van buiten bekyken vroeg Else nog eens Men kon het haar aanzien hoe bang zü was Maar haarvoorstel vond geen büval bij de énderen Van louter opwinding haddenzy er geen van drieën op gelet welkefilm er liep En hier waren geeii foto s en geen biljetten meer Aati degescheurde muren hing i een paarportretten van filmsterren en tweekarlpns die reclame maakteiV vooreen limonade die aan het buffet tekrijgen waa Het buffet moest Wel bfanto In de zaal zün want Met wasniets te zien Hanni ging naaf de kaa Mag Ik u even vragen Welke fllmloopt hier vanavoadT Sjka vooraangeplakt kreeg z4 tea antwoord De lit hiar allMii voor 7 Lore moest lachen Een komieke zaak Mer Hann dacht een oogenblik na en toen opeens besloten kocht zy drie logeplaatsen van een halve mark per stuki Er schenen geen plaatsen te worden aangewezen in het Favoriet theater want er kwam tenminste niemand naar de drie meisjes toe Het rook afschuwelijk in de zaal Een lange pooa stonden zy by de deur totdat zy aan de duisternis gewoon waren en juist toen zü plaatsen wilden zoeken werd het licht De film was afgeloopeiw Lieve help mompelde Lore en ook de twee anderen waren verbluft veertien bezoekers zaten er bi het ge hcel in de zaal Acht en twintig oogen keken naar de drie meisjes niemand sprak een woord Er beerschte stilte alleen vooraan ritselde iemand met een zakje bonbons Lore kreeg een lachbui Er gaat niets boven een rustige zaak zeide zü Doch noch Hanni noch Else antwoordden zij vonden de leege zaal griezelig Zü gingen zitten en wachtten vol verlangrai tot het donker zou worden Hoewel er niemand in de zaal waa lag de grond bezaaid met proppen papier an asch om van de vuile gehavende muren maar te zwügen Lore was buiten zichzelf Bah zooveel vuil en Hanni rilde Dokter Knauer had gezegd dat tn de Favo riat orde moest worden gemaakt maaa too erg had tU het zich niet voorf iteU Ba iooietnioemde sielizeU oéHg nog ravorM bat waa om ta laehaarj g raril anvoKKljr